E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 201 din 21 octombrie 2008

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 728 din 28 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 octombrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Instituţia de evidenţă notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanţilor, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conţinând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta. "

2. La articolul I, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 151 şi 152, cu următorul cuprins:

„151. La articolul 139, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 139. - (1) In vederea protejării interesului participanţilor şi al beneficiarilor, administratorii şi furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale. »

152. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă. "

3. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (4) al articolului 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) între 1. 000 lei şi 100. 000 lei, pentru persoanele fizice. "

4. La articolul I punctul 17, alineatele (5) şi (11) ale articolului 141 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi/sau controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei. "

5. La articolul I, punctul 18 se abrogă.

6. La articolul I punctul 20, articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 145. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:

a) fapta persoanei de a nu declara şi de a nu vira contribuţia de asigurări sociale datorată de angajat la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât să nu se poată vira contribuţia la fondurile de pensii administrate privat;

b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilităţi băneşti ale unui participant la un alt fond de pensii.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

a) fapta de a utiliza contribuţia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;

c) fapta de a utiliza disponibilităţile băneşti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;

e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;

f) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat;

g) încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 117.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute de acestea. "

7. La articolul III, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele V, 12 şi 13, cu următorul cuprins:

„11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Denumirea societăţii de pensii care obţine autorizaţie de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va conţine sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.

(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care deţin o autorizaţie de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi şi/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. »

12. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investiţiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită autorizarea, se subscrie şi se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României. »

13. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului. »"

8. La articolul III, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 71, 72, 73 şi 74, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 76. - (1) Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.»

72. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 80. - (1) Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităţi de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora. »

73. La articolul 116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare a pensiilor private, precum şi nivelul şi periodicitatea plăţii contribuţiei la acesta se stabilesc prin lege specială. »

74. La articolul 116, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8) se abrogă. "

9. La articolul III punctul 9, litera b) a alineatului (4) al articolului 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) între 1. 000 lei şi 100. 000 lei, pentru persoanele fizice. "

10. La articolul III punctul 9, alineatele (5) şi (11) ale articolului 121 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi/sau controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei. "

11. La articolul III punctul 10, articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 122. -In ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. "

12. La articolul III punctul 12, articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:

a) fapta de a nu vira contribuţia la fondul de pensii;

b) fapta de a nu efectua transferul de lichidităţi băneşti ale unui participant la un alt fond de pensii, în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1);

c) utilizarea de informaţii, documente şi declaraţii false sau de orice mijloace frauduloase, în vederea obţinerii autorizaţiilor sau a avizelor prevăzute de prezenta lege.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

a) fapta de a utiliza contribuţia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) fapta de a utiliza lichidităţile băneşti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;

d) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat;

e) încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 97.

(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfăşurarea fără autorizaţie sau aviz a unei activităţi pentru care prezenta lege prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute de acestea. "

Art. II. - In termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează şi se supune Parlamentului spre adoptare legea specială prevăzută la art. 139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi la art. 116 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 201/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 201 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu