E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.196 din 09.07.2015

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 522 din 14 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 21 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanţe prioritar periculoase, în conformitate cu Lista substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzută în anexa nr. 5; 2. La articolul 212 , după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)actualizarea periodică, prin hotărâre a Guvernului, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei prevăzute în anexa nr. 5, precum şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b). 3. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5 LISTA SUBSTANŢELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI

Nr. crt. Nr. CAS1 Nr. EC2 Denumire substanţă prioritară3 Identificată ca substanţă prioritar periculoasă
1. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor; 2-cloro-2’,6’-dietil-N (metoximetil) acetanilidă
2. 120-12-7 204-371-1 Antracen x
3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină
4. 71-43-2 200-753-7 Benzen
5. neaplicabil neaplicabil Difenileter bromurat4 x5
32534-81-9 neaplicabil Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziţie 28, 47, 99, 100, 153 şi 154) difenil eter, derivaţi pentabromuraţi; pentabromdifenil eter
6. 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu şi compuşii acestuia x
7. 85535-84-8 287-476-5 Cloroalcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4 x
8. 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil şi de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinil
9. 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos; tiofostat de 0,0-dietil şi de 0,3,5,6-tricloro-2-piridil
10. 107-06-2 203-458-1 Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan
11. 75-09-2 200-838-9 Clorură de metilen; diclorometan
12. 117-81-7 204-211-0 Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP
13. 330-54-1 206-354-4 Diuron; 3-(3,4-diclorfenil-1,1-dimetiluree)
14. 115-29-7 204-079-4 Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-tri-norbornen-5,6-ilen dimetil x
15. 206-44-0 205-912-4 Fluoranten6
16. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorobenzen x
17. 87-68-3 201-765-5 Hexaclorbutadienă x
18. 608-73-1 210-158-9 Hexaclorociclohexan x
19. 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon;3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree
20. 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşii acestuia
21. 7439-97-6 231-106-7 Mercur şi compuşii acestuia x
Nr. crt. Nr. CAS1 Nr. EC2 Denumire substanţă prioritară3 Identificată ca substanţă prioritar periculoasă
22. 91-20-3 202-049-5 Naftalină
23. 7440-02-0 231-111-14 Nichel şi compuşii acestuia
24. 25154-52-3 246-672-0 Nonil-fenoli x
104-40-5 230-199-4 4-(para) nonilfenol x
25. 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli
140-66-9 neaplicabil (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol)
26. 608-93-5 210-172-5 Pentaclorbenzen x
27. 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol
28. neaplicabil neaplicabil Hidrocarburi aromatice policiclice x
50-32-8 200-028-5 Benzo(a)piren; benzo(def)crisen x
205-99-2 205-911-9 Benz(b)fluoranten x
191-24-2 205-883-8 Benz(g,h,i)perilen x
207-08-9 205-916-6 Benzo(k)fluoranten x
193-39-5 205-893-2 Indeno-(1,2,3-cd)-piren x
29. 122-34-9 204-535-2 Simazin; 6-cloro-N, N’-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină
30. neaplicabil neaplicabil Compuşi tributilstanici x
36643-28-4 neaplicabil (Cation tributilstaniu) x
31. 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni
32. 67-66-3 200-663-8 Cloroform; Triclormetan
33. 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin; α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidină

1 Nr. CAS: număr atribuit de «Chemical Abstract Service». 2 Nr. EC: Inventarul european al substanţelor chimice existente (EINECS) sau lista europeană a substanţelor chimice notificate (ELINCS). 3 Atunci când un grup de substanţe a fost selectat, se menţionează un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlu de parametru indicativ (între paranteze şi fără număr). Pentru aceste grupuri de substanţe, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitică. 4 Aceste grupe de substanţe includ, în general, un număr mare de compuşi individuali. Pentru moment, nu pot fi oferiţi parametri indicativi adecvaţi. 5 Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9). 6 Fluorantenul figurează pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase. Articolul II (1) Lista substanţelor prioritare, prevăzută în tabelul 1 din anexa nr. 1 „Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici“ la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (2) Toate prevederile din Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la substanţe prioritare, au în vedere lista substanţelor prioritare prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 2 „Valori-limită de emisie în ape de suprafaţă şi standarde de calitate de mediu (SCM)“ la respectivul program.* Prezenta lege transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 327 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 288 din 6 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum şi anexa II la Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, care modifică anexa X la Directiva 2000/60/CE. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI


SmartCity5

COMENTARII la Legea 196/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 196 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu