E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 351 din 21 aprilie 2005

privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 428 din 20 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 lit. a^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       Ministrul integrarii europene,
                       Ene Dinga

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

    Art. 1
    (1) Prezentul Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, denumit in continuare "program", stabileste cadrul legal unitar si institutional necesar prevenirii poluarii resurselor de ape interioare de suprafata, ape maritime teritoriale, ape litorale si ape subterane cu familiile si grupele de substante periculoase din listele I si II si cu substante prioritare/prioritar periculoase.
    (2) Prezentul program prevede masurile corespunzatoare pentru a elimina poluarea apelor prevazute la alin. (1) cu substante periculoase din familiile si grupele de substante incluse in lista I, pentru a reduce poluarea cauzata de substantele periculoase din familiile si grupele de substante incluse in lista II si de substantele prioritare/prioritar periculoase, prevazute in anexa A, in vederea limitarii consecintelor de natura sa puna in pericol resursele de apa si ecosistemele acvatice, sa degradeze zonele de frumusete sau sa interfereze cu utilizarea durabila a resurselor de ape pe tot cuprinsul tarii.
    (3) Domeniul de aplicare a programului vizeaza apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, caracterizate si prin alti poluanti decat cei prevazuti in anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, precum si apele de suprafata si apele subterane.
    (4) Prezentul program se aplica tuturor utilizarilor industriale de apa, evacuarilor punctiforme sau difuze de una sau mai multe din substantele periculoase prevazute la alin. (2) in apele prevazute la alin. (1) si in canalizare, proiectantilor, autoritatilor de gospodarire a apelor si de protectie a mediului in activitatea de organizare, avizare/autorizare, monitorizare si control si altor utilizari care pun in pericol, in mod intentionat sau neintentionat, aplicarea prezentului program de actiune.
    (5) Prezentul program nu se aplica evacuarilor de efluenti menajeri proveniti de la locuinte izolate neracordate la un sistem de canalizare si situate in afara zonelor de protectie sanitara, evacuarilor de materiale continand substante radioactive si evacuarilor de apa uzata in apele maritime prin conducte, evacuari care trebuie reglementate prin dispozitii speciale care sa nu fie mai putin stricte decat cele prevazute in prezentul program de actiune.
    Art. 2
    Pentru aplicarea prezentului program, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
    a) ape litorale - apele dinspre uscat de pe linia de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, extinzandu-se, in cazul cursurilor de apa, pana la limita apelor dulci;
    b) limita apelor dulci - locul in cursul de apa in care la reflux si intr-o perioada in care debitul de apa dulce este scazut se inregistreaza o crestere considerabila a salinitatii, datorita prezentei apei de mare;
    c) evacuare indirecta in apele subterane - introducerea in apele subterane a substantelor din listele I si II dupa filtrare prin sol sau subsol;
    d) realimentare artificiala a apelor subterane: introducerea voluntara de apa in acviferele respective, pentru marirea afluxului de apa sau pentru ridicarea nivelului apelor subterane, reprezentand aportul de apa in acvifere, suplimentar alimentarii lor naturale;
    e) substante periculoase - substante sau grupuri de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa se bioacumuleze si alte substante sau grupuri de substante care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare;
    f) substante prioritare - substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa;
    g) substante prioritar periculoase - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si care tind sa se bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc si care sunt prevazute in anexa A;
    h) bioacumulare - procesul prin care un compus este preluat de catre un organism viu, atat prin apa, cat si prin hrana;
    i) persistenta - caracteristica unui compus care nu este supus procesului de descompunere, degradare, transformare, volatilizare, hidroliza sau fotoliza;
    j) evacuare - eliminarea directa sau indirecta in receptori acvatici a apelor uzate continand poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale ale apei utilizate, precum si a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate;
    k) valori limita ale evacuarilor - masa, exprimata in functie de anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita in nici o perioada sau in mai multe perioade de timp. Valorile limita ale evacuarilor pot fi stabilite pentru anumite grupuri, familii sau categorii de substante, in particular pentru mercur, cadmiu, lindan;
    l) mercur - elementul chimic mercur sau mercurul cuprins de oricare dintre compusii elementului mercur;
    m) cadmiu - elementul chimic cadmiu sau cadmiul cuprins de oricare dintre compusii elementului cadmiu;
    n) lindan - un produs care contine cel putin 99% din izomerul gama al 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului (gama - HCH);
    o) manevrare de substante - orice proces industrial implicand utilizarea sau producerea de substante, sau orice alt proces in care sunt prezente respectivele substante;
    p) standard de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau pentru o parte specifica a acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    r) evaluarea riscului - estimarea, incluzand identificarea pericolelor, marimea efectelor si probabilitatea unei manifestari, si calcularea riscului, incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau mediul afectat.
    Art. 3
    (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor este desemnata autoritatea responsabila pentru promovarea si coordonarea prezentului Program de actiune si Administratia Nationala "Apele Romane" este desemnata autoritatea pentru implementarea acestui program.
    (2) Autoritatea responsabila va promova masurile corespunzatoare pentru realizarea programului iar autoritatea pentru implementare va realiza si va pune in practica proceduri corespunzatoare de autorizare, monitorizare si control, va prelua rezultatele programului de monitorizare pentru realizarea raportarii periodice si va elabora propuneri de programe de reducere a poluarii, pe care le va inainta spre aprobare autoritatii responsabile.
    (3) Procedurile de elaborare a programelor de reducere a poluarii, de monitorizare si control a acestora se vor aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Pe baza rezultatelor cercetarilor privind efectele acestora asupra resurselor de apa de suprafata si subterane, autoritatea responsabila va propune modificarea anexei A prin Hotarare a Guvernului.
    (5) Standardele de calitate pentru toate substantele din anexa A, in mod diferentiat pentru apele de suprafata dulci si ape sarate si pentru apele subterane si valorile limita maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile si grupele de substante din lista II si lista de substante prioritare/prioritar periculoase sunt prevazute in anexa B.
    (6) In cazul in care o substanta se regaseste pe mai multe din listele prevazute in alin. (4), se vor considera prevederile cele mai severe pentru acea substanta.
    (7) In scopul stabilirii si revizuirii inventarului resurselor de apa afectate de poluare, autoritatea pentru implementare prezinta autoritatii responsabile rapoarte anuale privind rezultatele activitatii de monitorizare a respectarii standardelor de calitate pentru familiile si grupele de substante periculoase din listele I si II si substantele prioritare/prioritar periculoase in apele de suprafata si subterane.
    Art. 4
    (1) Orice evacuare directa sau indirecta in apele prevazute la art. 1 alin. (1), care ar putea contine una sau mai multe dintre substantele prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa fie autorizata si se stabileste prin autorizatia de gospodarirea apelor, emisa potrivit dispozitiilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Autorizarea se refera la:
    a) valorile limita maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista I, prevazute in art. 1 alin. (2), specifice sectorului de activitate si tipului de produs, prevazute in anexa C, exprimate atat ca si concentratie maxima admisibila a substantei in evacuare impartita la factorul de dilutie, daca exista dilutie, cat si ca valoare a cantitatii maxime admisibile a substantei in evacuare, pe o perioada de timp stabilita sau pe unitatea de capacitate instalata de produs;
    b) valorile limita ale standardelor de evacuare mai stricte decat cele stabilite in anexa B, daca resursele de apa receptoare prezinta sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare; aceste valori vor lua in considerare si concentratiile substantei in sedimente si/sau moluste si crustacee, precum si valorile de toxicitate, persistenta si bioacumulare, ca si cerinte minime pentru respectarea standardelor de calitate;
    c) perioada de timp pentru care se acorda autorizarea; aceasta este de pana la 5 ani si poate fi reinnoita in cazul modificarii valorilor limita maxime pentru standardele de evacuare;
    d) normele de calitate ale resursei de apa receptoare, in cazul in care aceasta apa are o anumita utilizare care impune anumite standarde de calitate sau in cazul in care aceste norme de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea sau reducerea poluarii cu substantele prevazute la art. 1 alin. (3); evaluarea poluarii resurselor de apa se realizeaza conform criteriilor prevazute in anexa D;
    e) abordarea combinata a programului de monitorizare, daca este cazul.
    (3) Orice evacuare de familii si grupe de substante periculoase din lista I in retele de canalizare va avea valori limita maxime de evacuare "0".
    (4) Autorizatiile vor cuprinde si procedurile de control adecvate fiecarei activitati autorizate, care includ:
    a) prelevarea zilnica a unei probe reprezentative de evacuare pe o perioada de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate si masurarea concentratiei substantei din proba;
    b) masurarea debitului total evacuat pe perioada respectiva.
    Art. 5
    (1) Toate autorizatiile de gospodarirea apelor trebuie sa impuna conformarea cu valorile limita maxime de evacuare pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista I pana la data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) 51 de evacuari, care trebuie sa se conformeze pana la data de 31 decembrie 2009, dupa cum urmeaza:
    a) pentru cadmiu si mercur, un numar de 27 evacuari, prevazute in tabel 1 din anexa E;
    b) pentru lindan, un numar de 3 evacuari, prevazute in tabel 2 din anexa E;
    c) pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena, 1,2 - diclor - etan, tricloretilena, triclorbenzen, un numar de 21 evacuari, prevazute in tabel 3 din anexa E.
    (3) Toate autorizatiile de gospodarirea apelor pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista II si substantele prioritare/prioritar periculoase trebuie sa fie emise pana la data de 31 decembrie 2006 si sa impuna nivele de reducere a poluarii, cu termen de conformare in maxim 5 ani de la data emiterii autorizatiei.
    Art. 6
    (1) Orice evacuare directa in apele subterane este interzisa, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pot face exceptie de la prevederile alin. (1), cu conditia obtinerii avizului, respectiv a autorizatiei de gospodarirea apelor, lucrarile prevazute in Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Orice lucrare sau activitate de eliminare a substantelor periculoase sau de depozitare a acestora in vederea eliminarii, care poate conduce la o evacuare indirecta in apele subterane este supusa procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor, dupa cum urmeaza:
    a) pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista I, autoritatile de gospodarirea apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizatia de gospodarirea apelor numai dupa ce sunt luate toate masurile tehnice-constructive pentru prevenirea evacuarii indirecte a acestora in apele subterane, in caz contrar interzicand executia/functionarea sau desfasurarea lucrarii sau activitatii respective. In cazurile in care este deja autorizata o lucrare sau activitate care, datorita lipsei masurilor constructive preventive, evacueaza indirect familiile si grupele de substante periculoase prevazute in lista I, autorizatia de gospodarirea apelor va fi retrasa iar functionarea trebuie oprita la data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia cazurilor in care titularul autorizatiei de gospodarirea apelor face dovada ca evacuarea indirecta a fost stopata prin noi masuri constructive sau ca aceasta continua numai in apele subterane permanent improprii oricarei alte utilizari, in special utilizarilor menajere sau agricole, iar prezenta substantelor periculoase nu impiedica exploatarea resurselor subsolului;
    b) pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista II, autoritatile de gospodarirea apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizatia de gospodarirea apelor, chiar daca lucrarile si/sau activitatile de eliminare sau de depozitare in vederea eliminarii conduc inevitabil la evacuarea indirecta, in cazul in care, pe baza documentatiilor prezentate de solicitant, autoritatile competente de gospodarirea apelor pot stabili cantitatile permise de efluent si concentratiile acestuia in fiecare din familiile si grupele de substante periculoase din lista II continute, precum si conditiile care sa asigure monitorizarea efluentului evacuat si monitorizarea calitatii apelor subterane.
    (4) Orice unitate economica care desfasoara activitati de depozitare, manevrare si/sau transport prin conducte a substantelor periculoase, sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane, este supusa procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor.
    (5) Realimentarea artificiala a apelor subterane, in scopul gospodaririi acestora, este supusa procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor. Autoritatile de gospodarirea apelor competente elibereaza avizul/autorizatia de gospodarirea apelor numai daca, pentru fiecare caz in parte, nu exista riscul poluarii apelor subterane.
    (6) Procedura de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor in cazurile prevazute la alin. (2) si (3) lit. b) include investigarea de catre autoritatile de gospodarirea apelor competente, pe baza unei documentatii prezentate de solicitant, a tipului si cantitatilor de substante periculoase evacuate, precum si a conditiilor hidrogeologice ale zonei in cauza, a eventualului potential de epurare al solului si subsolului si a riscurilor de poluare a calitatii apelor subterane ca urmare a evacuarii; aceasta investigatie trebuie sa stabileasca daca evacuarea in apele subterane respective constituie o solutie acceptabila din punct de vedere al mediului.
    (7) In cazurile prevazute la alin. (3) - (5) avizele, respectiv autorizatiile de gospodarirea apelor pot fi eliberate numai dupa ce autoritatile de gospodarirea apelor competente verifica daca este asigurata monitorizarea apelor subterane si, in special, a calitatii acestora.
    (8) In cazul in care, pentru o unitate economica, in aceeasi locatie, exista mai multe lucrari care necesita reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor, se va elibera acestuia o singura autorizatie de gospodarirea apelor, lucrarile prevazute la alin. (2) - (5) facand obiectul unui capitol separat, intitulat "Protectia apelor subterane impotriva poluarii cu substante periculoase"; daca lucrarile si activitatile prevazute la alin. (2) - (5) nu intrunesc conditiile de autorizare, acestea vor fi desfiintate si/sau interzise, autorizatia de gospodarirea apelor pentru intreaga unitate economica specificand in detaliu aceste interdictii, si vor fi alese alte solutii pentru evacuarea, manevrarea, transportul si depozitarea substantelor periculoase, care sa asigure protectia corespunzatoare a apelor subterane.
    (9) Autoritatile de gospodarirea apelor controleaza lucrarile si activitatile prevazute la alin. (2) - (5) si (9) dupa cum urmeaza: personalul cu drept de inspectie din unitatea care a eliberat autorizatia de gospodarirea apelor controleaza respectarea conditiilor impuse prin autorizatii, iar personalul cu atributii de hidrologie si hidrogeologie controleaza efectele acestor lucrari si/sau activitati asupra apelor subterane; in cazul nerespectarii conditiilor impuse de autorizatie, autoritatile de gospodarirea apelor impun masurile necesare pentru ca aceste conditii sa fie indeplinite, iar daca este necesar autorizatia de gospodarirea apelor se retrage.
    (10) Avizele si autorizatiile de gospodarirea apelor pentru lucrarile si activitatile prevazute la alin. (2) - (5) si (9) respecta Fisele-cadru pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, cu urmatoarele precizari:
    a) daca se autorizeaza evacuarea directa in conformitate cu alin. (2) sau depozitarea care duce inevitabil la evacuari indirecte conform alin. (3) lit. b), autorizatia de gospodarirea apelor trebuie sa mentioneze in special:
    - locul evacuarii;
    - tehnica de evacuare;
    - masurile de precautie esentiale, atentie speciala fiind acordata tipului si concentratiei substantelor prezente in efluenti, caracteristicilor mediului receptor si distantei pana la zonele de captare a apelor, mai ales a celor potabile, minerale sau termale;
    - cantitatea maxima admisibila a fiecarei substante periculoase in efluent intr-una sau mai multe perioade date si conditiile impuse privind concentratia acestor substante;
    - dispozitivele care permit controlul efluentilor evacuati in apele subterane;
    - daca este necesar, masurile privind monitorizarea apelor subterane, si, in special, a calitatii acestora;
    b) daca se autorizeaza in conformitate cu alin. (3) lit. a) si (4), depozitarea in vederea eliminarii, respectiv depozitarea, transportul prin conducte si/sau manevrarea substantelor periculoase care pot conduce la evacuari indirecte, autorizatia de gospodarirea apelor trebuie sa mentioneze in special:
    - locul unde se efectueaza aceste activitati sau lucrari;
    - caracteristicile lucrarilor si metodele de lucru folosite;
    - masurile de precautie indispensabile pentru prevenirea poluarii apelor subterane cu substante periculoase, avand in vedere tipul si concentratia substantelor prezente in efluenti, caracteristicile mediului si distanta pana la zonele de captare a apelor, mai ales a celor potabile, minerale sau termale;
    - cantitatea maxima admisibila de materiale care contin familiile si grupele de substante periculoase din listele I si II intr-una sau mai multe perioade date si, daca este posibil, chiar cantitatea de substante periculoase care se depoziteaza, se transporta sau se manevreaza, precum si conditiile impuse privind concentratia acestor substante.
    (11) In cazul evacuarilor in corpurile de ape subterane transfrontaliere agreate bilateral, incepand din data de 1 ianuarie 2007 autoritatile de gospodarirea apelor competente, care intentioneaza sa autorizeze o astfel de evacuare, vor informa celalalt stat interesat inainte de a elibera autorizatia in cauza.
    Art. 7
    (1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului program, autoritatea pentru implementare va intocmi inventarul evacuarilor din surse punctiforme, detaliat pe tipul evacuarilor si pe districte de bazin, in apele prevazute la art. 1 alin. (1) pe care il va actualiza anual, in functie de schimbarile survenite si il va transmite autoritatii responsabile.
    (2) Evacuatorii sunt obligati sa realizeze auditul evacuarilor, sa isi monitorizeze efluentii, sa tina un registru al rezultatelor automonitoringului, sa raporteze autoritatii de implementare informatiile referitoare la automonitoring si la tehnologiile evacuatoare utilizate si sa accepte monitorizarea de verificare din partea autoritatii pentru implementare.
    Art. 8
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2005, autoritatea pentru implementare va realiza inventarul detaliat al surselor de poluare difuza, ce va include:
    a) statiile de epurare municipale si orasenesti, cu toate sursele ce evacueaza in reteaua de canalizare, domeniul de activitate al acestor surse, substantele si conditiile de evacuare, conditiile de tratare;
    b) capacitatile de stocare a substantelor potential poluatoare;
    c) depozitele vechi de substante cu risc ridicat si mediu de poluare;
    d) depozitele de pesticide iesite din uz sau care nu mai pot fi identificate;
    e) emisiile in atmosfera din: agricultura, trafic si infrastructura, industrie, cladiri, terenuri cu poluare istorica;
    f) depunerile din atmosfera;
    g) facilitatile de transport si infrastructura, fara conexiune la retele de canalizare: nave, trenuri, masini, avioane, sosele nationale;
    h) zonele afectate de activitati agricole prin: percolare, eroziune, scurgere, drenaj, curatare de echipamente pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare.
    (2) Inventarul evacuarilor de la alin. (1) lit. b) - g) vor fi realizate de Agentiile de Protectia Mediului si vor fi transmise autoritatii de implementare.
    (3) Inventarul evacuarilor de la alin. (1) lit. a) si h) vor fi realizate de autoritatea de implementare.
    (4) Este interzisa evacuarea in retele de canalizare a familiilor si grupelor de substante periculoase din lista I.
    Art. 9
    (1) Procedura si competentele de eliberare a avizelor, respectiv autorizatiilor prevazute la art. 5 si art. 6 sunt aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, odata cu aceea pentru celelalte lucrari pe ape si in legatura cu apele.
    (2) Autorizatiile de gospodarirea apelor prevazute la art. 5 si art. 6 se acorda pe o perioada limitata la maximum 4 ani si pot fi reinnoite, modificate sau revocate in functie de rezultatele activitatilor de monitoring al calitatii apelor si de inspectie a apelor.
    (3) Autoritatile de gospodarirea apelor competente vor tine un inventar al autorizatiilor de gospodarirea apelor prevazute la art. 5 si art. 6 eliberate, inventar pe care il vor reactualiza si il vor transmite anual autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
    Art. 10
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2005, autoritatea responsabila va intocmi inventarul initial al resurselor de apa afectate sau posibil a fi afectate de poluarea cu familiile si grupele de substante periculoase din listele I si II si substante prioritare/prioritar periculoase, pe baza auditului substantelor prezente in evacuari, a standardelor de calitate prevazute in anexa B si a situatiei curente a evaluarii riscului; metodologiile corespunzatoare vor fi aprobate prin ordinul ministrului autoritatii responsabile.
    (2) In sectiunile monitorizate pentru stabilirea posibilei poluari a resurselor de apa cu substantele prevazute la art. 1 alin. (2) in care standardele de calitate s-au conformat cu valorile prevazute in anexa B si nu a aparut nici un factor nou de presiune, programul de monitorizare se va extinde la sedimente, moluste si pesti si se va realiza in conformitate cu frecventa prevazuta in Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In sectiunile de monitorizare in care concentratia uneia sau a mai multor substante prevazute la art. 1 alin. (2) din probele zilnice compozite, analizate pentru intocmirea inventarului initial prevazute la alin. (1), nu s-a inscris in standardele de calitate stabilite pentru calitatea apei, autoritatea pentru implementare va monitoriza periodic evacuarile pentru a verifica respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de gospodarirea apelor si prin prezentul program de actiune.
    (4) Monitorizarea evacuarilor se va realiza cu ajutorul laboratoarelor acreditate, evacuatorii asigurand toate conditiile prelevarii corespunzatoare a probelor de apa evacuate.
    (5) In cazul evacuarilor susceptibile a contine substantele prevazute in art. 1 alin. (2), prelevarea probelor se va efectua in prezenta evacuatorului potential poluator iar costul analizelor va fi suportat de acesta ca beneficiar al autorizatiei de gospodarire a apelor.
    (6) Metodele de masurare si analiza de referinta aplicabile pot fi metode europene (EN) si metode internationale (ISO) adoptate la nivel national.
    (7) Actualizarea metodelor de masurare si analiza recomandate, prevazute la alin. (6) se face pe baza evolutiei performantelor limitei de detectie, acuratetii si preciziei metodei noi aplicabile.
    Art. 11
    (1) In scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie impotriva poluarii a tuturor resurselor de apa pe tot cuprinsul tarii, cauzata de evacuarea unor familii si grupe de substante periculoase din listele I si II si substante prioritare/prioritar periculoase:
    a) pana la data de 31 decembrie 2006 se vor implementa programele de eliminare a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista I la toate evacuarile corespunzatoare, cu exceptia acelora carora li s-a acordat perioada de conformare prevazuta la art. 5 alin. (2);
    b) pana la data de 31 decembrie 2006 se vor stabili programele de reducere a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista II;
    c) pana la data de 31 decembrie 2008 se vor stabili programele de reducere a poluarii cu substantele prioritare/prioritar periculoase, pe baza liniilor directoare prevazute in anexa F.
    (2) In situatia substantelor care se regasesc pe mai multe liste, se vor lua in considerare prevederile cele mai severe din prezentul program de actiune.
    (3) Toate programele de reducere a poluarii cu familiile si grupele de substante din lista II vor include termen obligatoriu pentru implementarea lor de maximum 5 ani de la data elaborarii; aceste programe sunt anexate autorizatiei de gospodarire a apelor.
    (4) Programele de reducere a poluarii pentru familiile si grupele de substante din lista II se vor actualiza anual pe baza rezultatelor monitorizarii resurselor de apa de suprafata, in functie de progresele in domeniu si de aparitia de noi tehnologii si practici industriale cu impact redus asupra mediului.
    (5) Programele de reducere a poluarii trebuie sa cuprinda:
    a) prevederi de inlocuire a solventilor clorurati utilizati in tratarea suprafetelor in industria chimica;
    b) proceduri corespunzatoare de monitorizare, prin care autoritatea de implementare va urmari respectarea valorilor limita la evacuare;
    c) situatia curenta a evaluarii riscului familiilor si grupelor de substante din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra resursei de apa de suprafata si subterane si a mediului acvatic (sediment si biocenoza), conform unei metodologii specifice, aprobata prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei;
    d) situatia curenta a impactului asupra resursei de apa receptoare si a mediului acvatic (sediment si biocenoza), determinat conform unei metodologii specifice, aprobata prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (6) In scopul realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1), valorile limita maxime de evacuare pentru familiile si grupele de substante periculoase din lista II si lista de substante prioritare/prioritar periculoase, prevazute in anexa A aplicabile tuturor apelor afectate de poluare sau anumitor zone ale acestora, vor lua in considerare:
    a) caracteristicile de toxicitate, persistenta si capacitate de bioacumulare ale substantelor prevazute;
    b) specificitatea tipului de activitate sau produs realizat;
    c) dezvoltarea recenta a celor mai bune tehnici disponibile corespunzatoare domeniului, impuse de cerintele de siguranta mediului;
    d) conditiile de mediu din zonele respective;
    e) cantitatea maxima a substantei permisa a fi evacuata in resursele de apa de suprafata, exprimata ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea elementului specific al activitatii poluatoare;
    f) standardele de calitate pentru resursele de apa de suprafata, prevazute in anexa B.
    Art. 12
    (1) La fiecare 4 ani autoritatea responsabila va intocmi un raport continand informatii referitoare la:
    a) autorizatiile acordate;
    b) rezultatele inventarului evacuarilor cu numele acestora si coordonatele;
    c) rezultatele monitorizarii resurselor de apa;
    d) rezumatul programelor de eliminare treptata a poluarii si rezultatul punerii lor in aplicare;
    e) evolutia programelor de eliminare treptata a poluarii fata de raportul anterior.
    (2) Raportul va fi inaintat ministerelor responsabile si altor structuri competente.
    (3) Informatiile utilizate la elaborarea raportului sunt folosite numai pentru scopul in care au fost solicitate, in conditiile legii.
    (4) Rezumatul raportului va fi inclus in Raportul de Mediu Anual si va contine informatii de ordin general, care vor fi puse la dispozitia publicului.
    Art. 13
    Anexele A - F fac parte integranta din prezentul program de actiune.

    ANEXA A

    Substante periculoase din listele I si II si prioritare/prioritar periculoase

    Tabel 1 - Familii si grupe de substante din lista I

    1.1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma astfel de compusi in mediul acvatic
    1.2. Compusi organofosforici
    1.3. Compusi organostanici
    1.4. Substante cu proprietati carcinogene, mutagene sau teratogene.
    1.5. Mercur si compusii sai
    1.6. Cadmiu si compusii sai
    1.7. Uleiuri minerale persistente si hidrocarburi petroliere*1
    1.8. Fluoruri si Cianuri*2, substante sintetice persistente care pot pluti, ramane in suspensie, scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei
------------
    *1 - pentru ape subterane se vor considera "uleiuri minerale si hidrocarburi"
    *2 - pentru ape de suprafata se va considera in lista II

    Tabel 2 - Familii si grupe de substante din lista II

    II.1. Urmatorii metaloizi, metale si compusii lor:
     _____________________________
    | II.1.a. Zinc                |
    |_____________________________|
    | II.1.b. Cupru               |
    |_____________________________|
    | II.1.c. Crom                |
    |_____________________________|
    | II.1.d. Plumb               |
    |_____________________________|
    | II.1.e. Seleniu             |
    |_____________________________|
    | II.1.f. Arsen               |
    |_____________________________|
    | II.1.g. Antimoniu           |
    |_____________________________|
    | II.1.h. Molibden            |
    |_____________________________|
    | II.1.i. Titan               |
    |_____________________________|
    | II.1.j. Staniu              |
    |_____________________________|
    | II.1.k. Bariu               |
    |_____________________________|
    | II.1.l. Beriliu             |
    |_____________________________|
    | II.1.m. Bor                 |
    |_____________________________|
    | II.1.n. Uraniu              |
    |_____________________________|
    | II.1.o. Cobalt              |
    |_____________________________|
    | II.1.p. Thaliu              |
    |_____________________________|
    | II.1.r. Teluriu             |
    |_____________________________|
    | II.1.s. Nichel              |
    |_____________________________|

    II.2. Biocide si derivatii lor, care nu apar in lista I
    II.3. Substante care au un efect daunator asupra gustului si/sau mirosului apelor subterane sau a produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra proprietatilor organoleptice) sau care pot duce la formarea acestui gen de substante, facandu-le nepotrivite consumului uman
    II.4. Compusi organici toxici sau persistenti de silicon si substante care pot duce la formarea acestui gen de substante in apa, cu exceptia celor care din punct de vedere biologic nu sunt daunatoare sau care in apa sunt transformate rapid in substante lipsite de pericol
    II.5. Compusi anorganici de fosfor si fosfor elementar
    II.6. Fluoruri, uleiuri minerale si hidrocarburi petroliere nepersistente*1
    II.7. Amoniac si nitrati
    III. Daca in familiile de substante enumerate in lista I exista substante cu risc mai mic din punct de vedere al toxicitatii si bioacumularii, acestea vor putea fi incluse in lista II, pe baza unei analize riguroase. Acolo unde anumite substante din lista II sunt carcinogene, mutagene sau teratogene, ele vor fi incluse in categoria I.4. a listei I.
------------
    *1 - se vor considera numai pentru apele de suprafata

    Tabel 3

    Substante periculoase din lista I si II si substante prioritare/prioritar periculoase

 ______________________________________________________________________________
|  Nr. CAS   |             Substanta           | Lista I| Lista II| Lista      |
|            |                                 |        |         | prioritare/|
|            |                                 |        |         | prioritar  |
|            |                                 |        |         | periculoase|
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
|      1     |                 2               |    3   |    4    |      5     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 71-55-6    | 1,1,1,-tricloretan              |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 79-34-5    | 1,1,2,2-tetracloretan           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 79-00-5    | 1,1,2-tricloretan               |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 76-13-1    | 1,1,2-triclor-trifluor-etan     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-34-3    | 1,1-dicloretan                  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-35-4    | 1,1-dicloretena                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 87-61-6    | 1,2,3-triclorbenzen             |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-94-3    | 1,2,4,5-tetraclorbenzen         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 120-82-1   | 1,2,4-triclorbenzen             |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-93-4   | 1,2-dibrometan                  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-50-1    | 1,2-diclorbenzen                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 107-06-2   | 1,2-dicloretan                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 540-59-0   | 1,2-dicloretena                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-09-2    | diclormetan                     |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 78-87-5    | 1,2-diclorpropan                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-70-3   | 1,3,5-triclorbenzen             |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 96-23-1    | 1,3-diclor-2-propanol           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 541-73-1   | 1,3-diclorbenzen                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 542-75-6   | 1,3-diclorpropena               |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-46-7   | 1,4-diclorbenzen                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 97-00-7    | 1-clor-2,4-dinitrobenzen        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 90-13-1    | 1-clor-naftalina                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 78-88-6    | 2,3-diclor-propena              |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 93-76-5    | 2,4,5-acid triclorfenoxiacetic  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| 2,4-D saruri si esteri          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 120-83-2   | 2,4-diclorfenol                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 94-75-7    | 2,4 acid diclorfenoxiacetic     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-85-2    | 2-amino-4-clorfenol             |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 615-65-6   | 2-cloro-4-metilanilina          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-51-2    | 2-cloranilina                   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 107-07-3   | 2-cloretanol                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 88-73-3    | 2-nitrozoclorbenzen             |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-57-8    | 2-clorfenol                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 95-49-8    | 2-clortoluen                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-42-9   | 3-cloranilina                   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 121-73-3   | 3-nitrozoclorbenzen             |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-43-0   | 3-clorfenol                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-41-8   | 3-clortoluen                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 92-87-5    | 4,4-diaminodifenil              |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 89-63-4    | 4-clor-2-nitroanilina           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 89-59-8    | 4-clor-2-nitrotoluen            |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 59-50-7    | 4-clor-3-metilfenol             |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-47-8   | 4-cloranilina                   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 100-00-5   | 4-clornitrobenzen               |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-48-9   | 4-clorfenol                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-43-4   | 4-clortoluen                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 15972-60-8 | Alaclor                         |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 309-00-2   | Aldrin                          |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 107-05-1   | Clorura de alil                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 98-87-3    | alfa,alfa,-diclortoluen         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 120-12-7   | Antracen                        |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-36-0  | Antimoniu (stibiu)              |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-38-2  | Arsen                           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1327-53-3  | Oxid de arsen (III) (As 2O3)    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1912-24-9  | Atrazin                         |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 2642-71-9  | Azinfos etil                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 86-50-0    | Azinfos metil                   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-39-3  | Bariu                           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 25057-89-0 | Bentazona                       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 71-43-2    | Benzen                          |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 56-55-3    | Benzo-a-antracen                |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 50-32-8    | Benzo-a-piren                   |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 205-99-2   | Benzo-b-fluoranten              |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 191-24-2   | Benzo-g,h,i-perilen             |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 207-08-9   | Benzo-k-fluoroanten             |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 100-44-7   | Benzilclorid                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-41-7  | Beriliu                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 92-52-4    | Bifenil                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-42-8  | Bor                             |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-43-9  | Cadmiu                          |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Compusii cadmiului              |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 57-74-9    | Clordan                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 6164-98-3  | Clordimeform                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 79-11-8    | Acid cloracetic                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 85535-84-8 | Cloralcani C10 - C13            |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 47-90-6    | Clorfenvinfos                   |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 2921-88-2  | Clorpirifos                     |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-90-7   | Clorbenzen                      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 25586-43-0 | Clor-naftalina                  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Clor-nitrotoluen                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 126-99-8   | Clorpropena                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-47-3  | Crom                            |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-48-4  | Cobalt                          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-50-8  | Cupru                           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 56-72-4    | Cumafos                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 53-19-0    | DDD,2,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-54-8    | DDD,4,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 13312-58-8 | DDE,2,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 72-55-9    | DDE,4,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| DDT si metaboliti (DDD, DDE)    |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 789-02-6   | DDT,2,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 50-29-3    | DDT,4,4-izomer                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 126-75-0   | Demeton-s                       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 919-86-8   | Demeton-s-metil                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 301-12-2   | Demeton-S-metil sulfoxid        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 683-18-1   | Clorura de dibutil              |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 818-08-6   | Oxid de dibutil                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Sare de dibutil                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 27134-27-6 | Dicloranilina (toti izomerii)   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Diclor-diamino-difenil          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-60-1   | Diclor-di-izo-propil-eter       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-09-2    | Diclormetan                     |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Diclor-nitrobenzen              |        |         |            |
|            | (toti izomerii)                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 120-36-5   | Diclorprop                      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 62-73-7    | Diclorvos                       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 60-57-1    | Dieldrin                        |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 109-89-7   | Dietilamina                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Difenileteri bromurati          |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 60-51-5    | Dimetoat                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 124-40-3   | Dimetilamina                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 298-04-4   | Disulfoton                      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 54-1       | Diuron                          |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 115-29-7   | Endosulfan                      |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 72-20-8    | Endrin                          |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 106-89-8   | Epiclorhidrina                  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 100-41-4   | Etilbenzen                      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 117-81-7330| 2-etilhexil-diftalat            |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 122-14-5   | Fenitrotion                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 55-38-9    | Fention                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 319-84-6   | HCH, alfa-izomer                |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 319-86-8   | HCH, delta-izomer               |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 58-89-9    | HCH, gama-izomer (lindan)       |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 608-73-1   | HCH, mixtura de izomeri         |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 76-44-8    | Heptaclor                       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 118-74-1   | Hexaclorbenzen                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 87-68-3    | Hexaclorbutadiena               |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 67-72-1    | Hexacloretan                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 465-73-6   | Isodrin                         |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 98-82-8    | Izopropilbenzen                 |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 34123-59-6 | Isoproturon                     |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7439-92-1  | Plumb                           |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 330-55-2   | Linuron                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 121-75-5   | Malation                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 94-74-6    | MCPA                            |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 93-65-2    | Mecoprop                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7439-97-6  | Mercur                          |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 10265-92-6 | Metamidofos                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7786-34-7  | Mevinfos                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7439-98-7  | Molibden                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1746-81-2  | Monolinuron                     |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 91-20-3    | Naftalina                       |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-02-0  | Nichel                          |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 25154-52-3 | Nonil-fenoli                    |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1806-26-4  | Octil-fenoli                    |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1113-02-6  | Ometoat                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Hidrocarburi poliaromate (PAH)  |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 56-38-2    | Etil-paration                   |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 298-00-0   | Metil-paration                  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1336-36-3  | Bifenili policlorurati (PCB)    |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 608-93-5   | Pentaclorbenzen                 |        |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 87-86-5    | Pentaclorfenol                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 85-01-8    | Fenantren                       |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 126-73-8   | Acid fosforic tri-n-butilester  |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 14816-18-3 | Foxim                           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 709-98-8   | Propanil                        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7782-49-2  | Seleniu                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-22-4  | Argint                          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 122-34-9   | Simazin                         |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 13494-80-9 | Teluriu                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1461-25-2  | Tetrabutilstaniu                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 127-18-4   | Tetracloretena                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 56-23-5    | Tetraclormetan                  |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-28-0  | Taliu                           |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-31-5  | Staniu                          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-32-6  | Titaniu                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 108-88-3   | Toluen                          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 24017-47-8 | Triazofos                       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 56-35-9    | Oxid de tributilstaniu          |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 12002-48-1 | Triclorbenzen (toti izomerii)   |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 79-01-6    | Tricloretena                    |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 52-68-6    | Triclorfon                      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 67-66-3    | Triclormetan                    |    X   |         |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| neaplicabil| Triclorfenol                    |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1582-09-8  | Trifluralin                     |        |    X    |      X     |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 900-95-8   | Acetat de trifenilstaniu        |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 639-58-7   | Clorura de trifenilstaniu       |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 76-87-9    | Hidroxid de trifenilstaniu      |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-61-1  | Uraniu                          |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-62-2  | Vanadiu                         |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 75-01-4    | Clorura de vinil                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 1330-20-7  | Xilen (m-,o-,p-)                |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|
| 7440-66-6  | Zinc                            |        |    X    |            |
|____________|_________________________________|________|_________|____________|

    ANEXA B

                        Valori limita de evacuare si standarde de calitate

    Tabel 1

    Valori limita de evacuare si standarde de calitate pentru substantele din lista I

 ______________________________________________________________________________
|Nr |Substanta| Valori limita   |            Standard de calitate              |
|crt|         | de evacuare     |           (valoare medie anuala)             |
|   |         |                 |                                              |
|   |         |_________________|______________________________________________|
|   |         |mg/l*1|g/t       |Ape        |Ape sarate  |Sediment*2|Biota*3   |
|   |         |      |capacitate|interioare |(costiere si|mg/kg     |mg/kg     |
|   |         |      |productie |si         |teritoriale)|(masa     |(masa     |
|   |         |      |(valori   |tranzitorii|micro       |uscata)   |umeda)    |
|   |         |      |medii     |(estuar)   |grame/l     |          |          |
|   |         |      |lunare)   |micro      |            |          |          |
|   |         |      |          |grame/l    |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  1|Mercur   |0,05  |0,7 (la   |1          |0,3         |valoare   |0,3 (in   |
|   |         |      |productie |           |            |constanta |greutate  |
|   |         |      |de clor   |           |            |          |umeda la  |
|   |         |      |sau       |           |            |          |peste)    |
|   |         |      |clorura de|           |            |          |          |
|   |         |      |vinil)    |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  2|Cadmiu   |0,2   |    -     |1          |0,5         |valoare   |valoare   |
|   |         |      |          |           |            |constanta |constanta |
|   |         |      |          |           |            |          |(la       |
|   |         |      |          |           |            |          |Mytilus   |
|   |         |      |          |           |            |          |edulis)   |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  3|Hexaclor-|3     |12        |0,042      |0,01        |valoare   |valoare   |
|   |ciclo-   |      |          |0,02       |0,002       |constanta |constanta |
|   |hexan    |      |          |           |            |          |          |
|   |Din care:|      |          |           |            |          |          |
|   |Lindan   |      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  4|Hexaclor-|1     |10        |0,0004     |0,0004      |valoare   |valoare   |
|   |benzen   |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  5|Hexaclor-|1,5   |1,5       |0,003      |0,003       |valoare   |valoare   |
|   |butadiena|      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  6|1,2-     |2     |2,5       |10         |10          |-         |-         |
|   |diclo-   |      |          |           |            |          |          |
|   |retan    |      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  7|Triclor- |0,5*4 |2,5       |10         |10          |-         |-         |
|   |etilena  |      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  8|Triclor- |0,05  |0,5       |0,4        |0,4         |valoare   |valoare   |
|   |benzen   |      |          |           |            |constanta |constanta |
|   |(suma)   |      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
|  9|Tetra-   |0     |0         |7,2        |7,2         |-         |-         |
|   |clorura  |      |          |           |            |          |          |
|   |de carbon|      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 10|Penta-   |0     |0         |0,22       |0,22        |valoare   |valoare   |
|   |clorfenol|      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 11|Perclor- |0,5*4 |2,5       |10         |10          |valoare   |valoare   |
|   |etilena  |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 12|Cloroform|0     |0         |12         |12          |-         |-         |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 13|DDT      |0*5   |0         |0,025      |0,025       |valoare   |valoare   |
|   |(suma),  |      |          |0,01       |0,01        |constanta |constanta |
|   |din care |      |          |           |            |          |          |
|   |4,4 -    |      |          |           |            |          |          |
|   |DDT      |      |          |           |            |          |          |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 14|Aldrin   |0     |0         |0,010      |0,010       |valoare   |valoare   |
|   |         |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 15|Diedrin  |0     |0         |0,010      |0,010       |valoare   |valoare   |
|   |         |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 16|Endrin   |0     |0         |0,005      |0,005       |valoare   |valoare   |
|   |         |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
| 17|Isodrin  |0     |0         |0,005      |0,005       |valoare   |valoare   |
|   |         |      |          |           |            |constanta |constanta |
|___|_________|______|__________|___________|____________|__________|__________|
    *1 - la < 10 kg/an substanta periculoasa evacuata, se aplica proceduri simplificate de monitorizare si control; in cazul substantelor volatile si semivolatile, limita este de < 1 kg/an
    *2 - se analizeaza optional daca se face analiza la biota; nu se verifica la solventi volatili si semivolatili
    *3 - "biota" se refera la elemente ale biocenozei, respectiv peste si/sau moluste si melci;
    *4 - pentru evacuari ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l
    *5 - se refera la evacuarile directe

    Tabel 2

    Standarde de calitate pentru substante din lista 2

 _______________________________________________________________________
|Nr. |             Substanta              | Standarde de calitate       |
|crt.|                                    | (media anuala)              |
|    |                                    | micro grame/l               |
|    |                                    |_____________________________|
|    |                                    | Ape dulci   | Ape sarate    |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   1| 1,1,1,-triclor-etan                | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   2| 1,1,2,2-tetracloretan              | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   3| 1,1,2-triclor-etan                 | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   4| 1,1,2-triclor-trifluor-etan        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   5| 1,1-diclor-etan                    | 10          | 10            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   6| 1,1-diclor-etena                   | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   7| 1,2,4,5-tetra-clor-benzen          | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   8| 1,2-dibrometan                     |  2          |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|   9| 1,2-diclor-benzen                  | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  10| 1,2-diclor-etena                   | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  11| 1,2-diclor-propan                  | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  12| 1,3-diclor-2-propanol              | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  13| 1,3-diclor-propena                 | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  14| 1,4-diclor-benzen                  | 10          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  15| 2,4-dinitro-benzen                 |  5          |  1            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  16| 2,3-diclor-propena                 | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  17| 2,4,5-acid triclor-fenoxiacetic    |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  18| 2,4 -D saruri si esteri            |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  19| 2,4-diclor-fenol                   | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  20| 2,4 acid diclor-fenoxiacetic       |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  21| 2-amino-4-clorfenol                |  3          |  0,3          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  22| 2-clor-4-metilanilina              |  3          |  0,3          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  23| 2-cloranilina                      |  3          |  0,3          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  24| 2-nitrozo-clorbenzen               | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  25| 2-clorfenol                        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  26| 2-clortoluen                       |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  27| 3-cloranilina                      |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  28| 3-nitrozoclorbenzen                |  1          |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  29| 3-clorfenol                        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  30| 3-clor-toluen                      | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  31| 4,4 diamino-difenil                |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  32| 4-clor-2-nitroanilina              |  3          |  0,3          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  33| 4-clor-2-nitrotoluen               | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  34| 4-clor-3-metilfenol                | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  35| 4-cloranilina                      |  0,05       |  0,005        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  36| 4-clor-nitrobenzen                 | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  37| 4-clorfenol                        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  38| 4-clor-toluen                      |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  39| Clorura de alil (3-cloropren)      | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  40| Alfa, alfa-diclor-toluen           | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  41| Antracen                           |  0,063      |  0,063        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  42| Arsen                              |  7,2        |  1,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  43| Azinfos-etil                       |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  44| Azinfos-metil                      |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  45| Bariu                              |200          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  46| Benzen                             |  1          |  1            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  47| Benzo-a-antracen                   |  0,01       |  0,05         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  48| Benzo-a-piren                      |  0,01       |  0,005        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  49| Benzo-b-fluoranten                 |  0,025      |  0,025        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  50| Benzo-g,h,i-perilen                |  0,025      |  0,025        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  50| Benzo-k-fluoroanten                |  0,025      |  0,025        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  52| Clorura de benzil                  | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  53| Beriliu                            |  0,05       |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  54| Difenil                            |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  55| Cloral hidrat                      | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  56| Clordan                            |  0,003      |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  57| Clordiazon (pirazon)               |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  58| Acid cloracetic                    | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  59| Clorbenzen                         |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  60| Clor-naftalina                     |  0,01       |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  61| Clor-nitrotoluen                   |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  61| Crom                               |  2,5        |  1            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  62| Cobalt                             |  0,7        |  0,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  63| Cupru                              |  1,3        |  1,13         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  64| Cumafos                            |  0,07       |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  65| Demeton-s                          |  0,1        |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  66| Demeton-s-metil                    |  0,1        |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  67| Demeton-S-metil sulfoxid           |  0,1        |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  68| Clorura de dibutil                 |  0,01       |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  69| Oxid de dibutil                    |  0,01       |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  70| Sare de dibutil                    |  0,01       |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  71| Dicloranilina (toti izomerii)      |  1 (fiecare)|  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  72| Diclor-diamino-difenil             |  1          |  0,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  73| Diclormetan                        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  74| Diclornitro-benzen (toti izomerii) |             |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  75| Diclorprop                         |  0,1        |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  76| Dietil-amina                       | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  77| Dimetoat                           |  0,1        |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  78| Dimetil-amina                      | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  79| Disulfoton                         |  0,004      |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  80| Endosulfan                         |  0,00002    |  0,00002      |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  81| Epiclorhidrina                     | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  82| Etil-benzen                        | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  83| Fenitrotion                        |  0,02       |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  84| Heptaclor                          |  0,0002     |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  85| Hexacloretan                       | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  86| Izo-propil-benzen                  | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  87| Plumb                              |  1,7        |  1,7          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  88| Linuron                            |  0,1        |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  89| Malation                           |  0,0002     |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  90| MCPA                               |  0,1        |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  91| Mecoprop                           |  0,1        |  0,01         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  92| Metamidofos                        |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  93| Mevinfos                           |  0,0002     |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  94| Molibden                           |  3,6        |  1,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  95| Monolinuron                        |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  96| Naftalina                          |  2,4        |  1,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  97| Nichel                             |  2,1        |  2,1          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  98| Ometoat                            |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
|  99| Hidrocarburi poliaromate (PAH)     |  0,1 (suma) |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 100| Etil-paration                      |  0,0002     |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 101| Metil-paration                     |  0,0002     |  0,0002       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 102| Fenantren                          |  0,03       |  0,03         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 103| Propanil                           |  0,1        |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 104| Seleniu                            |  0,7        |  0,07         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 105| Argint                             |  -          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 106| Teluriu                            |  -          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 107| Tetrabutil-staniu                  |  0,001      |  0,001        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 108| Taliu                              |  2          |  2            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 109| Staniu                             |  2,2        |  0,22         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 110| Titaniu                            |  -          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 111| Toluen                             | 10          |  3            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 112| Triazofos                          |  0,03       |  0,003        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 113| Oxid de tributil-staniu            |  0,0001     |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 114| Triclorfon                         |  0,002      |  0,002        |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 115| Trifluralin                        |  0,03       |  0,03         |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 116| Acetat de trifenil-staniu          |  0,0001     |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 117| Hidroxid de trifenil-staniu        |  0,0001     |  0,0001       |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 118| Uraniu                             |  -          |  -            |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 119| Vanadiu                            |  1,2        |  1,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 120| Clorura de vinil                   |  2          |  0,2          |
|____|____________________________________|_____________|_______________|
| 121| Xilen (m-,o-,p)                    | 10 (fiecare)|  0,1 (fiecare)|
|____|____________________________________|_____________|_______________|

    Tabel 3

    Standarde de calitate si limita minima de aplicabilitate pentru substantele prioritare/prioritar periculoase

 ______________________________________________________________________________
| Substanta prioritara/prioritar |    Standarde de calitate    | Limita minima |
| periculoasa                    |    micro grame/l            | de            |
|                                |_____________________________| aplicabilitate|
|                                | MA-SC*1      | MA-SC        | 30% din cel   |
|                                | pentru ape   | pentru ape   | mai mic SC    |
|                                | interioare   | costiere si  | stabilit -    |
|                                | tranzitorii  | teritoriale  | micro grame/l |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Alaclor                        | 0,035        | neaplicabil  | 0,0105        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Antracen                       | 0,063        | 0,063        | 0,0189        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Atrazin                        | 0,34         | 0,34         | 0,102         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Benzen                         | 1            | 1            | 0,3           |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Difenileteri bromurati         | neaplicabil  | neaplicabil  |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Bis-pentabromo-fenil-eter      | 0,0005       | 0,00018      | 0,000054      |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Octabromo-difenil-eter         |              |              |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Pentabromo-difenil-eter        | 0,0005       | 0,00018      | 0,000054      |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Cadmiu si compusi              | 1,00         | 0,50         | 0,024         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Cloroalcani C10 - 13           | 0,41         | 0,10         | 0,03          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Clorfenvinfos                  | 0,06         | 0,06         | 0,018         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Clorpirifos                    | 0,00046      | 0,00046      | 0,000138      |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| 1,2-Dicloretan                 |10            |10            | 3             |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Diclorometan                   | 8,2          | 8,2          | 2,46          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Di-etilhexil-ftalat (DEHP)     | 0,33         | 0,17         | 0,051         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Diuron                         | 0,20         | 0,20         | 0,06          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Endosulfan                     | 0,004        | 0,004        | 0,0012        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Fluoranten                     | 0,09         | 0,09         | 0,027         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Hexaclorobenzen                | 0,0004       | 0,0004       | 0,00012       |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Hexaclorobutadiena             | 0,003        | 0,003        | 0,0009        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Hexaclorciclohexan (HCH)       | 0,042        | 0,01         | 0,003         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| gamma-HCH (Lindan)             | 0,02         | 0,002        | 0,0006        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Isoproturon                    | 0,32         | 0,032        | 0,0096        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Plumb si compusi               | 0,40         | 0,40         | 0,12          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Mercur si compusi              | 1,00         | 0,03         | 0,0108        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Naftalina                      | 2,40         | 1,20         | 0,36          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Nichel si compusi              | 1,30         | 1,00         | 0,3           |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Nonil-fenoli                   | 0,33         | 0,033        | 0,01          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Octil-fenoli                   | 0,122        | 0,061        | 0,0183        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Pentaclorbenzen                | 0,0032       | 0,0032       | 0,00096       |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Pentaclorfenol                 | 0,22         | 0,22         | 0,066         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Hidrocarburi poliaromate (PAH) |              |              |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
|     Benzo(a)piren              | 0,05         | 0,005        | 0,0015        |
|________________________________|______________|______________|_______________|
|     Benzo(b)fluoranten         | 0,03         | 0,03         |               |
|     Benzo(k)fluoranten         | (pentru suma)| (pentru suma)|               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
|     Benzo(g,h,i)perilen        | 0,016        | 0,016        |               |
|     Indeno(1,2,3-cd)-piren     | (pentru suma)| (pentru suma)|               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Simazin                        | 1            | 1            | 0,3           |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Compusi tributil-stanici       | 0,0001       | 0,0001       | 0,00003       |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Trichlorbenzen (suma)          | 0,4          | 0,4          | 0,12          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Triclormetan                   |10            |10            | 3,6           |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Trifluralin                    | 0,03         | 0,03         | 0,009         |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| DDT                            | 0,025        | 0,025        |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Aldrin                         | 0,010        | 0,010        |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Endrin                         | 0,005        | 0,005        |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Isodrin                        | 0,005        | 0,005        |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Dieldrin                       | 0,010        | 0,010        |               |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Tetracloretena                 |10            | 5,1          | 1,53          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Tetraclormetan                 | 7,2          | 7,2          | 2,16          |
|________________________________|______________|______________|_______________|
| Tricloretena                   |10            |10            | 3             |
|________________________________|______________|______________|_______________|
    *1) MA-SC - media anuala a standardului de calitate

    ANEXA C

    Lista sectoarelor/proceselor industriale vizate de substantele din lista I

    1. Mercur
    1.1. Industria electrolizei cloralcalilor (saramura reciclata)
    1.2. Industria electrolizei cloralcalilor (saramura evacuata)
    1.3. Industria chimica in care se utilizeaza catalizatori pe baza de mercur in productia clorurii de vinil
    1.4. Industria chimica in care se utilizeaza catalizatori pe baza de mercur in procesele industriei chimice
    1.5. Fabricarea catalizatorilor pe baza de mercur utilizati in productia clorurii de vinil
    1.6. Alte procese care implica fabricarea compusilor organici si anorganici pe baza de mercur
    1.7. Fabricarea bateriilor primare
    1.8. Industria metalelor neferoase (instalatii de recuperare a mercurului precum si extractia si rafinarea metalelor neferoase)
    1.9. Instalatii pentru tratarea deseurilor toxice care contin mercur
    1.10. Fabricarea hartiei
    1.11. Productia de otel
    1.12. Centrale electrice pe baza de carbune

    2. Cadmiu
    2.1. Extractia de zinc, rafinarea plumbului si a zincului, industria cadmiului si a metalelor neferoase
    2.2.Fabricarea compusilor cu cadmiu
    2.3. Fabricarea colorantilor
    2.4. Fabricarea stabilizatorilor
    2.5. Fabricarea bateriilor primare si secundare
    2.6. Galvanizare
    2.7. Fabricarea acidului fosforic si/sau a fertilizatorului fosfatic din roca fosfatica

    3. Hexaclorciclohexan (HCH)
    3.1. Instalatii pentru producerea de HCH
    3.2. Instalatii pentru extractia lindanului
    3.3. Instalatii in care are loc producerea de HCH si extractia de lindan
    3.4. Instalatii de conditionare a lindanului (producatoare de agenti de protectie pentru plante, lemn, cabluri)

    4. Tetraclorura de carbon (Directiva 86/280/CEE)
    4.1. Productia de tetraclorura de carbon prin perclorinare (procese care implica spalarea)
    4.2. Procese ca cele mai sus mentionate, dar care nu implica spalarea
    4.3. Productia de clorometani prin clorinarea metanului (inclusiv generarea de clor electrolitic la presiune inalta si a metanolului
    4.4. Productia de clorofluorocarburi
    4.5. Instalatii care folosesc tetraclorura de carbon ca solvent

    5. DDT (Directiva 86/280/CEE)
    5.1. Productia de DDT, inclusiv conditionarea DDT-urilor la locul fabricarii
    5.2. Instalatii de conditionare a DDT-urilor
    5.3. Productia de dicofol

    6. Pentaclorofenol (PCP) (Directiva 86/280/CEE)
    6.1. Productia de PCP - Na prin hidroliza hexaclorbenzenului
    6.2. Productia de pentaclorofenat de sodiu prin saponificare
    6.3. Productia de pentaclorofenol prin clorinare

    7. - 10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (Directiva 88/347/CEE)
    7. - 10.1. Productia de aldrin si/sau dieldrin si/sau endrin inclusiv conditionarea acestor substante la locul fabricarii
    7. - 10.2. Instalatii de conditionare a aldrin si/sau dieldrin si/sau endrin

    11. Hexaclorbenzen (HCB) (Directiva 88/347/CEE)
    11.1. Productia si prelucrarea hexaclorbenzenului
    11.2. Productia de percloretilena (PER) si de tetraclorura de carbon (CCl4) prin perclorinare
    11.3. Productia de tricloretilena si/sau percloretilena prin orice alt proces
    11.4. Instalatii de producere a quintozenului si a tecnazenului
    11.5. Instalatii de producere a clorului prin electroliza cloralcalilor cu electrozi de grafit
    11.6. Instalatii de prelucrare a cauciucului industrial
    11.7. Instalatii de fabricare a produselor pirotehnice
    11.8. Instalatii de producere a clorurii de vinil

    12. Hexaclorbutadiena (HCBD) (Directiva 88/347/CEE)
    12.1. Productia de percloretilena (PER) si de tetraclorura de carbon (CCI4) prin perclorinare
    12.2. Productia de tricloretilena si/sau percloretilena prin orice alt proces
    12.3. Instalatii industriale care utilizeaza HCBD in scopuri tehnice

    13. Cloroform (CHCl3) (Directiva 88/347/CEE)
    13.1. Productia de clorometani din metanol sau din combinatia metanolului cu metanul (hidroclorinarea metanolului subsecventa clorinarii clorurii de metil)
    13.2. Productia de clorometani prin clorinarea metanului
    13.3. Productia de clorofluorocarbon
    13.4. Productia de clorura de monomervinil prin utilizarea pirolizei dicloretanului
    13.5. Productia de pasta de celuloza
    13.6. Instalatii care utilizeaza CHCl3 ca solvent
    13.7. Instalatii in care apele de racire sau alti efluenti sunt clorinati

    14. 1,2-dicloretan (EDC) (Directiva 90/415/CEE)
    14.1. Productia de 1,2-dicloretan (fara prelucrarea sau utilizarea la locul fabricarii)
    14.2. Productia de 1,2-dicloretan si prelucrarea sau utilizarea la locul fabricarii, cu exceptia utilizarii definite la 14.5
    14.3. Prelucrarea 1,2-dicloretanului in alte substante decat clorura de vinil, cum ar fi etilen-diamina, etilen-poliamina, 1,1,1-tricloretan, tricloretilena si percloretilena
    14.4. Utilizarea EDC pentru degresarea metalelor (in afara domeniului acoperit de 14.2)
    14.5. Utilizarea EDC in producerea de schimbatori de ioni

    15. Tricloretilena (TRI) (Directiva 90/415/CEE)
    15.1. Productia de tricloretilena (TRI) si percloretilena (PER)
    15.2. Utilizarea tricloretilenei pentru degresarea metalelor

    16. Percloretilena (PER) (Directiva 90/415/CEE)
    16.1. Productia de tricloretilena (TRI) si percloretilena (PER) (procese TRI-PER)
    16.2. Productia de tetraclorura de carbon si de percloretilena (procese TETRA-PER)
    16.3. Utilizarea percloretilenei pentru degresarea de metale
    16.4. Productia de clorofluorocarbon

    17. Triclorbenzen (TCB) (Directiva 90/415/CEE)
    17.1. Productia de TCB prin dehidroclorinarea hexaclorciclohexanului si/sau prelucrarea triclorbenzenului
    17.2. Productia si/sau prelucrarea clorbenzenilor prin clorinarea benzenului

    ANEXA D

    Criterii pentru stabilirea poluarii apelor cu substante din lista I

 _________________      ____      ______________      ____      ______________
| Este substanta  |    |    |    | Descreste    |    |    |    | Stabilire    |
| utilizata inca, |--->| Nu |--->| concentratia |--->| Nu |--->| masuri       |
| produsa         |    |    |    | din mediu?   |    |    |    | suplimentare |
|_________________|    |____|    |______________|    |____|    |______________|
         |                              |               ____________________
         |                              |              | Mentinerea         |
    _____v____                       ___v______        | standardelor de    |
   |    Da    |                     |    Da    |------>| calitate; stabilire|
   |__________|                     |__________|       | emisii "0"         |
         |                                             |____________________|
         |                                                     _______________
         |                                                    | Mentinerea    |
         |                                                    | standardelor  |
         |                                                    | de calitate;  |
         |                                                    | stabilire     |
         |                                                    |_______________|
         |                                                            ^
         |                                                            |
         |                                                       _____|____
         |                                                      |    Nu    |
         |                                                      |__________|
         |                                                            ^
         |                                                            |
 ________v_______      ____      ______________      ____      _______|________
| Se controleaza |    |    |    | Descreste    |    |    |    | Se controleaza |
| toate          |    |    |    | concentratia |    |    |    | pierderile,    |
| pierderile,    |--->| Da |--->| din mediu?   |--->| Da |--->| emisiile,      |
| emisiile si    |    |    |    |              |    |    |    | evacuarile     |
| evacuarile?    |    |    |    |              |    |    |    | conform HG?    |
|________________|    |____|    |______________|    |____|    |________________|
         |                              |                             |
         |                              |                             |
    _____v____                     _____v____                    _____v____
   |    Nu    |                   |    Nu    |                  |    Da    |
   |__________|                   |__________|                  |__________|
         |                              |                             |
         |                              |                             |
 ________v__________           _________v_______              ________v________
| Se extind masurile|         | Se actualizeaza |            | Se pastreaza    |
| stabilite de HG   |         | masurile din HG |            | prevederile HG  |
|___________________|         |_________________|            |_________________|
         |                              |
         |                              |
 ________v__________           _________v_______
| Se revizuiesc     |         | Se revizuiesc   |
| standardele de    |         | standardele de  |
| calitate          |         | calitate        |
|___________________|         |_________________|

    ANEXA E

    Data conformarii

    Tabel 1

                   Data conformarii pentru cadmiu si mercur

    1. ARIESMIN S.A. Baia de Aries - Valea Sartas - Baia de Aries - jud. Alba
    2. ARIESMIN S.A. Baia de Aries - ape de mina - Baia de Aries - jud. Alba
    3. E.M. TURT - Turt - jud. Satu Mare
    4. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - jud. Maramures
    5. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - jud. Maramures
    6. S.M. BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - jud. Maramures
    7. E.M. BAIA SPRIE - Baia Sprie - jud. Maramures
    8. E.M. CAVNIC - Cavnic - jud. Maramures
    9. E.M. BAIUT - Baiut - jud. Maramures
    10. S.C. Romplumb S.A. BAIA MARE - evacuare in canal de transport - Baia Mare - jud. Maramures
    11. BAIA MARE - flotatie centrala - Baia Mare - jud. Maramures
    12. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape flotatie - Borsa - jud. Maramures
    13. Romarm Tohani Zarnesti - Zarnesti - jud. Brasov
    14. S.C. Viromet S.A. Victoria - Victoria - jud. Brasov
    15. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 1 - Slatina - jud. Olt
    16. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina - jud. Olt
    17. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 3 - Slatina - jud. Olt
    18. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 4 - Slatina - jud. Olt
    19. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 5 - Slatina - jud. Olt
    20. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 6 - Slatina - jud. Olt
    21. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 7 - Slatina - jud. Olt
    22. S.C. GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - jud. Mures
    23. S.G.D.P. BAIA BORSA - Borsa - jud. Maramures
    24. S.P.G.C. SEINI - Seini - jud. Maramures
    25. S.C. VITAL BAIA MARE - evacuare statie - Baia Mare - jud. Maramures
    26. S.C. I.M.I. S.A. BAIA MARE - evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - jud. Maramures
    27. S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - jud. Maramures

    Tabel 2

                     Data conformarii pentru lindan

    1. S.C. Sinteza S.A. Oradea - Oradea - jud. Bihor
    2. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea - Ramnicu Valcea - jud. Valcea
    3. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Borzesti - jud. Bacau

    Tabel 3

    Data conformarii pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena, 1,2-dicloretan, tricloretilena si triclorbenzen

    1. S.C. NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare - jud. Satu Mare
    2. S.C. MARLIN ULMENI - Ulmeni - jud. Maramures
    3. S.C. PROMET - Satu Mare - jud. Maramures
    4. ARDUDANA ARDUD - Ardud - jud. Maramures
    5. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - jud. Maramures
    6. S.M. BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - jud. Maramures
    7. E.R.S. C.U.G. CLUJ - evacuare 3 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
    8. S.C. ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - jud. Cluj
    9. BAIA MARE - flotatie centrala - Baia Mare - jud. Maramures
    10. S.C. OLTCHIM S.A. - Ramnicu Valcea - jud. Valcea
    11. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - M 1 - Borzesti - jud. Bacau
    12. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina - jud. Olt
    13. S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
    14. S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - jud. Satu Mare
    15. S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - jud. Salaj
    16. S.N.P. PETROM S.A. - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - jud. Arges
    17. S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
    18. R.B.G. ELCOND ZALAU - Zalau - jud. Salaj
    19. S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - jud. Cluj
    20. S.C. CELHART DONARIS S.A. Braila - Braila - jud. Braila
    21. STRATUS MOB S.A. Blaj - Blaj - jud. Alba

    ANEXA F

                              LINII DIRECTOARE

    Pentru stabilirea programelor de reducere a poluarii resurselor de apa

    Liniile directoare au ca obiect realizarea programului, tinand cont de conditiile din diferite regiuni ale tarii si contin proceduri:
    1. de eliminare a evacuarii in resursele de apa a familiilor si grupelor de substante periculoase din lista I prevazute in anexa A de catre evacuatori, care sunt obligati sa aplice tehnologii performante si nepoluante;
    2. de reducere a poluarii resurselor de apa cu familiile si grupele de substante periculoase din lista II si cu substantele prioritare/prioritar periculoase prevazute in anexa A de catre evacuatori, care sunt obligati sa obtina autorizatie de gospodarire a apelor de la autoritatile competente si sa stabileasca nivelele de reducere a poluarii;
    3. de masurare si evaluare a rezultatelor masuratorilor pentru stabilirea gradului de conformare, care includ:
    a) punctele de evacuare si mediul de dispersie afectat;
    b) punctele de prelevare reprezentative;
    c) matricele de prelevare - apa, sediment, peste, moluste, plante acvatice;
    d) frecventa prelevarilor, care sa reflecte modificarile si variatiile naturale ale resurselor de apa;
    e) metodele de prelevare, de masurare si analiza aplicabile recomandate;
    f) rezultatele utilizarii biotestelor de inhibitie algala, de toxicitate acuta pentru Daphnia si pesti;
    g) standardele de calitate ale zonei;
    h) raportarea rezultatelor obtinute.
    4. de urmarire a aplicarii masurilor stabilite de programele de eliminare treptat a poluarii resurselor de apa, interzicand toate actele care intentionat sau neintentionat impiedica aplicarea acestor masuri;
    5. de verificare a respectarii datelor de conformare, prin colectarea datelor continute in autorizatiile de gospodarire a apelor obtinute de utilizatori, a rezultatelor inventarului, a rezultatelor monitorizarii la nivel national, a informatiilor suplimentare necesare, dupa caz;
    6. de verificare a utilizarii informatiilor obtinute numai in scopul pentru care au fost solicitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 351/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 351 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu