E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 210 din 28 februarie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 187 din 19 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - După articolul 19 din Hotărârea Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune:

a)   art. 7(1), art. 8(3), art. 8(4), art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996;

b)   art. 3(1), art. 4(1), art. 5(1), art. 6, art. 8(2), art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999;

c)   art. 3(1), art. 4, art. 7(2), art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000;

d)   art. 3(3), art. 3(4), art. 7(2), art. 7(4), art. 15(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune:

a)   Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 20/1980, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;

b)   Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 64/2006;

c)   Directiva Consiliului nr. 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria de electroliză a cloralcanilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 81/1982, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;

d)   Directiva Consiliului nr. 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 291/1983, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;

e)   Directiva Consiliului nr. 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 274/1984, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;

f)   Directiva Consiliului nr. 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cele din industria de electroliză a cloralcanilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 74/1984, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;

g)   Directiva Consiliului nr. 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 181/1986, modificată de Directiva Consiliului nr. 88/347/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru descărcarea anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I a anexei la Directiva 76/464/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 158/1988, modificată de Directiva Consiliului nr. 90/415/CEE (anexa II), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 219/1990, p. 49 - 57, şi de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991."

2. După articolul 3 din anexă „Program de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase" se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va informa Comisia Europeană, la fiecare 3 ani, asupra stadiului implementării prevederilor prezentei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.

(2)   Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană şi transmis/transmise autorităţii publice centrale din domeniul apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare.

(3)  Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani."

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   După articolul 3 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniţi din surse agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 375/1991."

2.   După alineatul (1) al articolului 3 din anexă se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) In situaţia în care apele prevăzute la alin. (1) sunt poluate de apele dintr-un stat membru care sunt drenate direct sau indirect, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate notifica aceste fapte celuilalt stat membru, precum şi Comisiei Europene.

(12) Statele membre implicate procedează, acolo unde este cazul, împreună cu Comisia Europeană la punerea de acord necesară pentru identificarea surselor poluării şi a măsurilor care se iau pentru protejarea apelor afectate, în sensul asigurării conformării cu prevederile legale."

3.   După alineatul (2) al articolului 3 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va notifica Comisiei Europene zonele vulnerabile prevăzute la alin. (2), în termen de 6 luni de la data aderării României la Uniunea Europeană."

4.   După alineatul (3) al articolului 3 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor notifică Comisiei Europene lista cuprinzând zonele vulnerabile, revizuită şi/sau completată potrivit prevederilor alin. (3), în termen de 6 luni de la data revizuirii şi/sau completării."

5.   După alineatul (2) al articolului 8 din anexă se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) O dată la 4 ani, comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 din hotărâre va întocmi un raport în conformitate cu prevederile anexei nr. 5, raport care va fi înaintat Comisiei Europene.

(4) Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 6 luni de la încheierea perioadei de raportare de 4 ani cuprinsă în raport."

6.  Articolul 9 din anexă va avea următorul cuprins: „Art. 9.  - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală vor adopta, prin ordin comun, regulamente, metodologii şi proceduri necesare pentru implementarea prezentului plan de acţiune."

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 135/1991, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE privind câteva solicitări stabilite în anexa I la Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/1998, şi de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1882/2003/CE de adaptare la Decizia Consiliului nr. 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia  Europeană în  exercitarea  competenţelor  de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 284/2003."

2.  In anexa la normele tehnice „Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", după alineatul (2) al articolului 11 se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea competentă în domeniu va monitoriza descărcările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, pentru a verifica conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 10 din anexa nr. 1.

(4)   Informaţiile colectate de autoritatea competentă în domeniu privind evacuarea apelor uzate urbane din staţiile de epurare vor fi transmise autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului în vederea realizării unei baze de date. Datele din această bază vor fi puse la dispoziţia Comisiei Europene în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări în acest sens.

(5)   Ghidurile privind monitorizarea evacuărilor de ape uzate urbane din staţiile de epurare şi monitorizarea receptorilor naturali în care se evacuează ape uzate urbane vor fi elaborate în conformitate cu procedura stabilită în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţionează pe lângă Comisia Europeană."

3.  In anexa la normele tehnice „Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(2) Fără a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE privind libertatea de acces la informaţiile privind mediul, autoritatea competentă în domeniu va elabora şi publica, la fiecare 2 ani, rapoarte de situaţie privind evacuarea apelor uzate urbane şi a nămolului provenit din staţiile de epurare. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va transmite aceste rapoarte Comisiei Europene imediat după publicare, începând cu anul 2007."

4.  In anexa la normele tehnice „Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", după alineatul (2) al articolului 12 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va furniza Comisiei Europene toate informaţiile relevante referitoare la metodele de prelevare şi analiză aplicate.

(4)  Autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va stabili un program naţional de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane şi va furniza Comisiei Europene informaţii reactualizate privind acest program, la data de 30 iunie, la fiecare 2 ani.

(5)   Metodele şi formatele de raportare care trebuie adoptate pentru raportarea privind programele naţionale se adoptă de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, conform procedurii stabilite în cadrul Comitetului pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţionează pe lângă Comisia Europeană.

(6)  Autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va mandata un reprezentant în Comitetul pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţionează pe lângă Comisia Europeană.

(7)  Autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de directiva privind epurarea apelor uzate urbane."

5.   La anexa nr. 3, după alineatul (8) al articolului 4 se introduc patru noi alineate, alineatele (81) -(84), cu următorul cuprins:

„(81) In cazuri excepţionale, datorate unor probleme tehnice şi în sprijinul grupurilor de populaţie determinate în funcţie de considerente geografice, se poate prezenta o cerere specială din partea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, adresată Comisiei Europene, pentru o prelungire a termenului de conformare, după caz.

(82)   Cererea prevăzută la alin. (81) trebuie motivată în mod corespunzător prin descrierea dificultăţilor tehnice întâmpinate şi trebuie să propună un program de acţiune cu un calendar corespunzător, prin care să se atingă obiectivul stabilit prin prezenta hotărâre, calendar care va fi inclus în programul naţional de implementare.

(83)   Pot fi acceptate numai motive tehnice şi nu va fi acceptată o perioadă care să depăşească data de 31 decembrie 2018.

(84)  Comisia examinează această cerere şi ia măsurile corespunzătoare în concordanţă cu procedura stabilită în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane."

6.  La anexa nr. 3, articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9.  -  (1) In scopul protejării  resurselor de apă împotriva poluării:

a)   se recomandă folosirea apelor uzate şi/sau a nămolurilor care conţin nutrienţi la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi cu avizul autorităţilor competente în domeniul îmbunătăţirilor funciare. In funcţie de natura culturii, se va cere şi avizul inspectoratului teritorial de sănătate publică;

b)   este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor; eventualele exfiltraţii, precum şi apele din precipitaţii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate şi epurate astfel încât acestea să corespundă prevederilor prezentului normativ.

(2)   In situaţia în care apele care aparţin teritoriului naţional sunt afectate negativ prin evacuări de ape uzate urbane provenite de la un alt stat membru, autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va notifica acel stat membru şi Comisia Europeană.

(3)   Statele membre implicate organizează, dacă este cazul împreună cu Comisia Europeană, acţiunile necesare pentru identificarea evacuărilor prevăzute la alin. (2) şi iau măsurile necesare pentru a proteja apele care sunt afectate, asigurând astfel conformarea cu prevederile legale."

Art. V. - După articolul 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 15 şi 16, cu următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va informa Comisia Europeană asupra stadiului implementării prevederilor acestei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest chestionar sau model va fi transmis autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport.

Art. 16. - (1) In scopul aplicării prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor furnizează Comisiei Europene informaţii referitoare la:

a)   apele desemnate conform art. 4, într-o formă sintetizată;

b)   revizuirea desemnării acestor ape, conform art. 4;

c)   prevederile pentru stabilirea de noi parametri, conform art. 10;

d)  derogările de la valorile cuprinse în coloanele O ale tabelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor transmite Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, orice informaţie necesară pentru aplicarea prezentei hotărâri."

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.   După articolul unic se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru moluşte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 281/1979."

2.   După articolul 10 din anexă se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va informa Comisia Europeană asupra stadiului implementării prevederilor acestei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană conform procedurii stabilite la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest chestionar sau model se transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport."

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi protecţiei mediului va informa Comisia Europeană asupra stadiului implementării prevederilor acestei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană, în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest chestionar sau model va fi transmis autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport."

2. După articolul 5 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune următoarele acte normative comunitare:

a)   Directiva Consiliului nr. 75/440/CEE privind cerinţele de calitate pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 194/1975;

b)   Directiva Consiliului nr. 79/869/CEE privind metodele de măsurare şi frecvenţele de prelevare şi analiză a apelor de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271/1979."

Art. VIII. - După articolul 17 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de un an de la data aderării, un rezumat al inventarului naţional al echipamentelor şi materialelor care conţin compuşi desemnaţi."

Art. IX. - După alineatul (1) al articolului 36 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul privind stadiul implementării dispoziţiilor prezentei hotărâri.

(3)  Raportul prevăzut la alin. (2) va fi elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani.

(4)   Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (2), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.

(5)   Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor prezentei hotărâri."

Art. X. - După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deşeurilor.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispoziţie de către deţinătorul deşeului, în urma cărora autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate lua decizia, în situaţii excepţionale, că deşeul specificat încadrat ca periculos nu îndeplineşte niciuna dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau că deşeul specificat încadrat ca nepericulos îndeplineşte una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în aceeaşi anexă."

Art. XI. - Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.   După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) România are obligaţia să notifice Comisiei Europene metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu, împreună cu informaţiile relevante necesare evaluării pertinente a acestor metode.

(2)  La intervale de 3 ani, România trebuie să transmită Comisiei Europene informaţii privind stadiul implementării prevederilor prezentei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care trebuie să acopere şi alte directive din domeniu. Acest raport se întocmeşte pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Chestionarul sau schema se transmite statelor membre cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport.

(3)  Atunci când este necesar, având în vedere evoluţia cunoştinţelor în domeniul medical şi progresul tehnologic, Comisia Europeană trebuie să transmită în continuare propuneri care au în vedere prevenirea şi reducerea poluării datorate azbestului, în interesul protecţiei sănătăţii umane şi a mediului."

2.   După articolul 19 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 85/1987."

Art. XII. - Actele normative prevăzute la art. I -IV şi la art. VIII, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 210/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 210 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 210/2007
Hotărârea 349 2005
privind depozitarea deseurilor
Hotărârea 351 2005
privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
Hotărârea 543 2004
privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului
Hotărârea 124 2003
privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
Hotărârea 856 2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Hotărârea 188 2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
Hotărârea 201 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste
Hotărârea 202 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole
Hotărârea 100 2002
pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
Hotărârea 964 2000
privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Hotărârea 173 2000
pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu