Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 100 din  7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 19 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, NTPA - 013, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Normativul privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, NTPA - 014, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Prin autoritate publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar prin autoritate competenta in domeniul gospodaririi apelor se intelege Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1

                            NORME DE CALITATE
pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013

    Art. 1
    (1) Prezentele norme de calitate reglementeaza cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafata utilizate sau destinate potabilizarii, denumite in continuare ape de suprafata, trebuie sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare.
    (2) Apa subterana si apa salmastra nu fac obiectul prezentelor norme de calitate.
    (3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafata, cu influenta directa asupra costurilor.
    (4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafata din care se capteaza apa pentru consumul uman si care se transporta prin retele de distributie pentru uz public.
    Art. 2
    Apele de suprafata se clasifica, in functie de valorile limita, in 3 categorii: A1, A2 si A3. Fiecarei categorii ii corespund o tehnologie standard adecvata de tratare, prezentata in anexa nr. 1a), si caracteristicile fizice, chimice si microbiologice, prezentate in anexa nr. 1b).
    Art. 3
    (1) Autoritatile bazinale de gospodarire a apelor stabilesc pentru apa de suprafata, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toti parametrii/indicatorii de calitate prevazuti in anexa nr. 1b).
    (2) Valorile indicatorilor de calitate prevazute in col. G din anexa nr. 1b) reprezinta valori recomandate, iar cele din col. I reprezinta valori maxim admisibile.
    (3) In avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora nu este obligat sa stabileasca valori pentru parametrii care nu figureaza in anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decat cele din col. I - valori obligatorii din aceeasi anexa.
    (4) In situatia in care in tabel nu sunt prevazute valori decat in col. G, autoritatea bazinala de gospodarire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid in stabilirea valorilor limita pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor pe care le emite. Dupa caz, aceasta poate stabili in avizele si in autorizatiile de gospodarire a apelor conditii mai severe decat cele prevazute in col. G din anexa nr. 1b).
    Art. 4
    (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, autoritatea competenta de gospodarire a apelor si autoritatile sale bazinale, precum si cele administrative locale vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca apa de suprafata destinata captarilor pentru producerea de apa potabila corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite in conformitate cu prevederile art. 3.
    (2) Valorile prevazute in anexa nr. 1b) sunt obligatorii atat pentru apele de suprafata interioare, cat si pentru cele transfrontiere, destinate potabilizarii.
    (3) In conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, prin autoritatile sale bazinale de gospodarire a apelor, va lua toate masurile necesare asigurarii imbunatatirii calitatii apelor. Pentru aceasta va intocmi un plan-cadru de actiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calitatii apelor de suprafata, cu precadere a celei din categoria A3.
    (4) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se stabilesc atat in functie de necesitatile de imbunatatire a calitatii mediului si in special a apelor, cat si de limitarile de ordin economic si/sau tehnic existente ori care pot aparea la nivel national sau local.
    (5) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, in cazul cursurilor de apa transfrontiere.
    (6) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor urmareste si raporteaza anual autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului indeplinirea prevederilor planului-cadru de actiune si respectarea programului calendaristic.
    (7) Apele de suprafata ce prezinta caracteristici fizice, chimice si microbiologice sub limitele obligatorii prevazute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. Totusi, in cazuri exceptionale o apa de calitate inferioara poate fi folosita pentru potabilizare dupa o tratare adecvata, inclusiv prin amestecarea cu o apa de calitate mai buna, pentru a fi adusa la caracteristicile de calitate corespunzatoare nivelului apei brute din categoria A3.
    (8) Situatiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de indata, in scris, la cunostinta autoritatii bazinale de gospodarire a apelor de catre detinatorul statiei de tratare. Autoritatea bazinala de gospodarire a apelor va analiza situatia si, pe baza planului de gestiune a resurselor de apa, va intocmi un raport detaliat despre aceste situatii exceptionale si despre masurile ce trebuie adoptate, raport pe care il va inainta autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor spre aprobare.
    Art. 5
    (1) Se considera ca o apa de suprafata indeplineste conditiile pentru potabilizare, daca probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelasi punct de control utilizat si pentru captarea apei de baut, arata ca ea corespunde din punct de vedere calitativ, in cazul in care:
    a) la 95% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta valorile cuprinse in col. I din anexa nr. 1b);
    b) la 90% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta celelalte cerinte cuprinse in anexa nr. 1b).
    (2) De asemenea, cele 5 - 10% din numarul de probe care nu se conformeaza cerintelor calitative se considera ca pot fi potabilizate cand:
    a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliti, exceptie facand: temperatura, pH, oxigenul dizolvat si indicatorii microbiologici;
    b) apa nu prezinta pericol pentru sanatatea publica;
    c) valorile parametrilor analizati la probe consecutive de apa, prelevate la intervale determinate statistic, se incadreaza in valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes.
    (3) La calculul procentajelor prevazute la alin. (1) si (2) nu vor fi luate in considerare valorile mai ridicate decat cele pentru apa de suprafata respectiva, daca ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de conditii meteorologice anormale.
    (4) Prin punct de prelevare se intelege sectiunea prizei de apa de unde se capteaza apa de suprafata inainte de a fi trimisa la tratare.
    Art. 6
    Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate oricand sa fixeze valori mai severe decat cele stabilite prin prezentele norme de calitate.
    Art. 7
    (1) Aplicarea dispozitiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea in nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calitatii actuale a apei de suprafata.
    (2) Derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda in urmatoarele situatii:
    a) in caz de inundatii sau de alte dezastre naturale;
    b) in cazul anumitor parametri marcati cu O in anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;
    c) daca apa de suprafata se imbogateste pe cale naturala cu anumite substante, ceea ce conduce la depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 si A3;
    d) in cazul apelor de suprafata putin adanci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc in anexa nr. 1b), aceasta derogare este aplicabila numai lacurilor cu o adancime care nu depaseste 20 m, cu un schimb de apa mai redus de un an si in care nu se descarca ape uzate.
    (3) Imbogatirea naturala a apelor inseamna procesul prin care, fara interventia omului, o masa de apa primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine.
    (4) Derogarile prevazute la alin. (2) nu se aplica daca prin aceasta sunt afectate cerintele impuse pentru protectia sanatatii publice.
    (5) In cazurile in care autoritatile bazinale de gospodarire a apelor acorda derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, precizand motivele si perioadele anticipate pentru durata derogarii.
    Art. 8
    Ori de cate ori cunostintele stiintifice si tehnice ori tehnologiile de tratare inregistreaza un progres sau cand standardele de apa potabila se modifica, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, pe baza unei propuneri a autoritatii bazinale de gospodarire a apelor, poate revizui valorile numerice si lista cuprinzand parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice si microbiologice ale apei de suprafata.
    Art. 9
    Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integranta din prezentele norme de calitate.

    ANEXA 1a)
    la normele de calitate

                 DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATARE
pentru transformarea apelor de suprafata de categoriile A1, A2 si A3 in apa potabila

    Categoria A1
    Tratare fizica simpla si dezinfectie (de exemplu: filtrare rapida si dezinfectie).
    Categoria A2
    Tratare normala fizica, chimica si dezinfectie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie (clorinare finala)].
    Categoria A3
    Tratare fizica, chimica avansata, perclorare si dezinfectie [de exemplu: clorinare intermediara, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbtie (pe carbune activ), dezinfectie (ozonizare, clorinare finala)].

    ANEXA 1b)
    la normele de calitate

                            CARACTERISTICILE
    apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile
________________________________________________________________________________
Nr.     Parametrii     Unitatea         A1              A2              A3
crt.                   de        _______________________________________________
                       masura       G       I        G       I       G      I
________________________________________________________________________________
 0          1             2         3       4        5       6       7      8
________________________________________________________________________________
 1.   pH               unitati   6,5 -            5,5 -           5,5 -
                       pH        8,5              9               9
________________________________________________________________________________
 2.   Coloratie (dupa  mg/l pe   10      20 (O)   50      100
      filtrare simpla) scara
                       de Pt
________________________________________________________________________________
 3.   Materii in       mg SS/l   25
      suspensie, total
________________________________________________________________________________
 4.   Temperatura      grade C   22      25 (O)   22      25 (O)  22     25 (O)
________________________________________________________________________________
 5.   Conductivitate   micro     1000             1000            1000
                       s/cm^-1
                       la 20
                       grade C
________________________________________________________________________________
 6.   Culoare          (factor   3                10              20
                       de
                       dilutie
                       la 25
                       grade C)
________________________________________________________________________________
                             _
 7.*) Azotati          mg NO3 /l 25      50 (O)           50 (O)         50 (O)
________________________________________________________________________________
                           _
 8.   Fluoruri         mg F /l   0,7     1,5      0,7             0,7
                                 la 1             la 1,7          la 1,7
________________________________________________________________________________
                            _
 9.   Compusi          mg Cl /l
      organici cu
      clor,
      extractibili,
      total
________________________________________________________________________________
10.*) Fier dizolvat    mg Fe/l   0,1     0,3      1       2       1
________________________________________________________________________________
11.*) Mangan           mg Mn/l   0,05             0,1             1
________________________________________________________________________________
12.   Cupru            mg Cu/l   0,02    0,05 (O) 0,05            1
________________________________________________________________________________
13.   Zinc             mg Zn/l   0,5     3        1       5       1      5
________________________________________________________________________________
14.   Bor              mg B/l    1       1        1
________________________________________________________________________________
15.   Beriliu          mg Be/l
________________________________________________________________________________
16.   Cobalt           mg Co/l
________________________________________________________________________________
17.   Nichel           mg Ni/l           0,05             0,05           0,1
________________________________________________________________________________
18.   Vanadiu          mg V/l
________________________________________________________________________________
19.   Arseniu          mg As/l   0,01    0,05             0,05    0,05   0,1
________________________________________________________________________________
20.   Cadmiu           mg Cd/l   0,001   0,005    0,001   0,005   0,001  0,005
________________________________________________________________________________
21.   Crom total       mg Cr/l           0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
22.   Plumb            mg Pb/l           0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
23.   Seleniu          mg Se/l           0,01             0,01           0,01
________________________________________________________________________________
24.   Mercur           mg Hg/l   0,0005  0,001    0,0005  0,001   0,0005 0,001
________________________________________________________________________________
25.   Bariu            mg Ba/l           0,1              1              1
________________________________________________________________________________
                            _
26.   Cianuri          mg CN /l          0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
                             2-
27.   Sulfati          mg SO4 /l 150     250      150     250 (O) 150    250 (O)
________________________________________________________________________________
                            _
28.   Cloruri          mg Cl /l  200              200             200
________________________________________________________________________________
29.   Agenti de        mg        0,2              0,2             0,5
      suprafata        lauril-
      anionici (prin   sulfat/l
      metoda
      spectrometrica
      cu albastru de
      metilen)
________________________________________________________________________________
30.*) Fosfati          mg P2O5/l 0,4              0,7             0,7
________________________________________________________________________________
31.   Fenoli (indice   mg                0,001    0,001   0,005   0,01   0,1
      fenolic)         C6H5OH/l
      p-nitroanilina 4
      aminoantipirina
________________________________________________________________________________
32.   Hidrocarburi     mg/l              0,05             0,2     0,5    1
      dizolvate sau in
      emulsie (dupa
      extractia cu
      eter de petrol)
________________________________________________________________________________
33.   Hidrocarburi     mg/l              0,0002           0,0002         0,001
      policiclice
      aromatice
________________________________________________________________________________
34.   Pesticide totale mg/l              0,001            0,0025         0,005
      (paration, HCH,
      dieldrin)
________________________________________________________________________________
35.*) Consum chimic    mg O2/l   10               20              30
      de oxigen (CCO)
________________________________________________________________________________
36.*) Gradul de        % O2      > 70             > 50            > 30
      saturatie in
      oxigen dizolvat
________________________________________________________________________________
37.*) Consum biochimic mg O2/l   < 3              < 5             < 7
      de oxigen (CBO5)
      (la 20 grade C,
      fara
      nitrificare)
________________________________________________________________________________
38.   Azot Kjeldahl    mg N/l    1                2               3
               -
      (fara NO3 )
________________________________________________________________________________
                 +           +
39.   Amoniu (NH4 )    mg NH4 /l  0,05             1       1,5     2      4 (O)
________________________________________________________________________________
40.   Substante        mg SEC/l  0,1              0,2             0,5
      extractibile
      in cloroform
________________________________________________________________________________
41.   Carbon organic   mg C/l
      total
________________________________________________________________________________
42.   Carbon organic   mg C/l
      rezidual dupa
      floculare si
      filtrare pe
      membrana
      (5 micro) TOC
________________________________________________________________________________
43.   Coliformi        /100 ml   50               5.000           50.000
      totali la
      37 grade C
________________________________________________________________________________
44.   Coliformi        /100 ml   20               2.000           20.000
      fecali
________________________________________________________________________________
45.   Streptococi      /100 ml   20               1.000           10.000
      fecali
________________________________________________________________________________
46.   Salmonella                 Absent         Absent
                                 in             in
                                 5.000          5.000
                                 ml             ml
________________________________________________________________________________
    I = valori obligatorii
    G = valori orientative
    O = conditii climatice si geografice exceptionale
------------
    *) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d).

    ANEXA 2
    la normele de calitate

                              NORMATIV
privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si de analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
                              NTPA-014

    Art. 1
    Obiectivul normativului
    Prezentul normativ reglementeaza metodele de masurare a parametrilor prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013 si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate potabilizarii.
    Art. 2
    Definitii
    In sensul prezentului normativ, prin termenii tehnici de mai jos se intelege:
    a) metoda de masurare de referinta - indicarea unui principiu de determinare sau descrierea succinta a unei proceduri de operare care sa permita determinarea valorii parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a);
    b) limita de detectie - valoarea minima a parametrului examinat, care poate fi determinata printr-o metoda de determinare data;
    c) precizie - intervalul de variatie/limitele intre care se situeaza 95% din rezultatele masuratorilor efectuate pe acelasi esantion, cand se utilizeaza aceeasi metoda de determinare;
    d) acuratete/exactitate - diferenta dintre valoarea reala a parametrului examinat si valoarea medie obtinuta experimental.
    Art. 3
    Parametri, prelevare, frecvente de prelevare si metode de analiza a probelor
    (1) Analiza probelor de apa are in vedere parametrii prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013, pentru care au fost prevazute valori I si/sau G fiecareia dintre cele 3 categorii de apa de suprafata A1, A2 si A3.
    (2) Metodele de determinare de referinta sunt cele prevazute in anexa nr. 2a).
    (3) La verificarea parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a) trebuie respectate valorile pentru limita de detectie, precizia si acuratetea metodelor de determinare specifice.
    Art. 4
    (1) In anexa nr. 2b) sunt stabilite frecventele anuale minime de prelevare si analiza a probelor pentru determinarea fiecarui parametru. Prelevarea probelor trebuie sa se desfasoare pe intregul an pentru a oferi o imagine reprezentativa a calitatii apei.
    (2) Anexa nr. 2c) specifica parametrii care se determina in apele de suprafata, pe categorii de ape de suprafata.
    (3) Probele prelevate din apa de suprafata trebuie sa fie reprezentative pentru calitatea apei in punctul de prelevare.
    Art. 5
    Recipientele utilizate pentru prelevarea probelor, reactivii sau metodele utilizate pentru conservarea lor in vederea analizarii unuia sau mai multor parametri, transportul si depozitarea lor, precum si pregatirea probelor pentru analiza nu trebuie sa produca modificari importante asupra rezultatelor analizelor.
    Art. 6
    Responsabilitati
    (1) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va fixa frecventele de prelevare a probelor si de analiza a fiecarui parametru pentru fiecare punct de prelevare.
    (2) Frecventele de prelevare si de analiza a probelor nu se vor situa sub frecventele minime anuale prevazute in anexa nr. 2b).
    Art. 7
    (1) Daca pe parcursul supravegherii calitatii unei ape de suprafata destinate captarii de apa pentru potabilizare se constata ca valorile obtinute pentru anumiti parametri sunt considerabil mai mici decat cele stabilite prin NTPA-013, atunci autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate stabili reducerea frecventei de prelevare si analiza pentru acei parametri, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.
    (2) Daca in cazurile prevazute la alin. (1) nu exista poluare si nici riscul deteriorarii calitatii apei si daca apa respectiva are o calitate superioara calitatii corespunzatoare indicatorilor cuprinsi in col. A1 din anexa nr. 1b) la NTPA-013, autoritatile competente respective vor stabili intervale maximale de timp pentru analiza calitatii acestei ape.
    Art. 8
    Informare si raportare
    (1) In vederea urmaririi respectarii prevederilor prezentului normativ autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va informa autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, asupra:
    a) metodelor de analiza utilizate;
    b) frecventei de efectuare a analizelor.
    (2) Informatiile obtinute din teritoriu de catre autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor vor face obiectul unui raport anual catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, dar pot fi furnizate acesteia si pe parcursul anului, la cerere.
    Art. 9
    Reglementari pentru conformare si amendamente
    (1) In functie de progresul tehnic pot fi aduse modificari parametrilor cuprinsi in anexa nr. 1b) la NTPA-013, in ceea ce priveste:
    a) metodele de determinare de referinta prevazute in anexa nr. 2a);
    b) limita de detectie, precizia si acuratetea acestor metode;
    c) materialele recomandate pentru recipientele utilizate la prelevarea probelor.
    (2) Modificarile se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 10
    Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) fac parte integranta din prezentul normativ.

    ANEXA 2a)
    la normativ

                             METODE DE REFERINTA
pentru masurarea valorilor I si/sau G ale parametrilor din anexa nr. 1b)
________________________________________________________________________________
Nr.                                                                 Unitatea de
crt.                Parametrul                                      masura a
                                                                    parametrului
________________________________________________________________________________
(A)                     (B)                                              (C)
================================================================================
     Limita    Precizia Exactitate/ Metoda de masurare de referinta   Materialul
     de        (+/-)    Acuratetea                 *1)                recomandat
     detectie          (+/-)               Standardul national        pentru
                                                                      recipiente
________________________________________________________________________________
       (D)       (E)       (F)                   (G)                    (H)
________________________________________________________________________________
  1. pH                                                             unitati pH

     -         0,1      0,2         - Electrometrie:
                                      - masurare in situ in momentul
                                      prelevarii si fara pretratarea
                                      probelor: SR ISO 10523 - 1997
________________________________________________________________________________
  2. Culoare (dupa o filtrare simpla)                               mg Pt/l

     5         10%      20%         - Filtrare prin membrana din
                                      fibra de sticla:
                                      - metoda fotometrica utilizand
                                      scara cobalto-platinica:
                                      SR ISO 7887 - 1997
________________________________________________________________________________
  3. Materii in suspensie                                           mg/l

     -         5%       10%         - Filtrare prin filtru cu
                                      membrana de 0,45 micro m,
                                      uscare la 105 grade C si
                                      cantarire
                                    - Centrifugare (pentru cel putin
                                      5 min. cu o acceleratie medie
                                      de 2.800 - 3.200 g), uscare la
                                      105 grade C si cantarire:
                                      STAS 6953 - 1981
________________________________________________________________________________
  4. Temperatura                                                    grade C

     -         0,5      1           - Termometrie:
                                      - masurare in situ in momentul
                                      prelevarii si fara pretratarea
                                      probelor: STAS 6324 - 1961
________________________________________________________________________________
  5. Conductivitate la 20 grade C                                   micro s/cm

     -         5%       10%         - Electrometrie:
                                      SR EN 27888 - 1997
________________________________________________________________________________
  6. Miros                                                          factor
                                                                    de dilutie
                                                                    la
                                                                    25 grade C

     -         -        -           - Prin dilutie succesiva:        Sticla
                                      STAS 6324 - 1961
________________________________________________________________________________
                                                                          -
  7. Azotati                                                        mg NO3 /l

     2         10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 7890/1 - 1996
________________________________________________________________________________
                                                                        _
  8. Fluoruri                                                       mg F /l

     0,05      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara dupa distilare,
                                      daca este necesara:
                                      STAS 8910 - 1971
                                    - Electrozi ioni selectivi:
                                      STAS 6673/1962
________________________________________________________________________________
                                                                         _
  9. Compusi organici cu clor, extractibili, total                  mg Cl /l

________________________________________________________________________________
 10. Fier dizolvat                                                  mg Fe/l

     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica dupa filtrare prin
                                      filtru cu membrana de 0,45
                                      micro m
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara dupa filtrare prin
                                      filtru cu membrana de 0,45
                                      micro m:
                                      SR ISO 6332/1996
________________________________________________________________________________
 11. Mangan                                                         mg Mn/l

     0,01*2)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR 8662/2 - 1996
     0,02*3)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR 8662/2 - 1996
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR 8662/1 - 1996
________________________________________________________________________________
 12. Cupru*10)                                                      mg C/l

     0,005     10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 3224/1969
                                    - Polarografie
     0,02*4)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 3224/1969
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      STAS 7795/1980
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 13. Zinc*10)                                                       mg Zn/l

     0,01*2)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6327/1981
     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6327/1981
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      STAS 8314/1987
________________________________________________________________________________
 14. Bor*10)                                                        mg B/l

     0,1       10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie Materialul
                                      moleculara                     sa nu
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie contina bor
                                      atomica                        in
                                                                     cantitate
                                                                     importanta
________________________________________________________________________________
 15. Beriliu                                                        mg Be/l

     -
________________________________________________________________________________
 16. Cobalt                                                         mg Co/l

                                    STAS 8288/1969
________________________________________________________________________________
 17. Nichel                                                         mg Ni/l

                                    STAS 7987/1967
________________________________________________________________________________
 18. Vanadiu                                                        mg V/l
________________________________________________________________________________
 19. Arseniu*10)                                                    mg As/l

     0,002*2)  20%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 6595/1997
     0,01*5)                        - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 6595/1997
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 20. Cadmiu*10)                                                     mg Cd/l

     0,0002    30%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
     0,001*5)                         STAS 11184/1978
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 21. Crom total*10)                                                 mg Cr/l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 9174/1998
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 22. Plumb*10)                                                      mg Pb/l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6362/1985
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 23. Seleniu*10)                                                    mg Se/l

     0,005                          - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 12663/1988
________________________________________________________________________________
 24. Mercur*10)                                                     mg Hg/l

     0,0001    30%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
     0,0002*5)                        atomica fara flacara
                                      (vaporizare la rece):
                                      STAS 10267/1989
________________________________________________________________________________
 25. Bariu*10)                                                      mg Ba/l

     0,02      15%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 10258/1975
________________________________________________________________________________
                                                                         _
 26. Cianuri                                                        mg CN /l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 6703/1 - 1998
________________________________________________________________________________
                                                                          -2
 27. Sulfati                                                        mg SO4  /l

     10        10%      10%         - Gravimetrie: STAS 3069/1987
                                    - Complexometrie cu EDTA
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
                                                                         _
 28. Cloruri                                                        mg Cl /l

     10        10%      10%         - Titrare (metoda Mohr):
                                      STAS 3049/1988;
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 29. Detergenti anionici care reactioneaza cu albastrul de metilen  mg lauril-
                                                                    sulfat/l

     0,05      20%                  - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 7875/1 - 1996
________________________________________________________________________________
 30. Fosfati                                                        mg P2O5/l

     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR EN 1189/1999
________________________________________________________________________________
 31. Fenoli (indice fenolic)                                        mg C6H5OH/l

     0,0005    0,0005   0,0005      - Spectrofotometrie de absorbtie Sticla
                                      moleculara - metoda cu
                                      4-amino-antipirina:
                                      STAS 10266/1987
     0,001*6)  30%      50%         - Metoda cu paranitroanilina
________________________________________________________________________________
 32. Hidrocarburi dizolvate sau in emulsie                          mg/l

     0,01      20%      30%         - Spectrometrie in IR dupa       Sticla
                                      extractie cu tetraclorura de
                                      carbon:
                                      SR 7877/2 - 1995
     0,04*3)                        - Gravimetrie dupa extractie cu
                                      eter de petrol:
                                      SR 7877/1 - 1995
________________________________________________________________________________
 33. Hidrocarburi policiclice aromatice*10)                         mg/l

     0,00004   50%      50%         - Masurarea fluorescentei in UV  Sticla sau
                                      dupa cromatografie in strat    aluminiu
                                      subtire
                                    - Masurare comparativa fata de
                                      un amestec de 6 substante cu
                                      aceeasi concentratie*8):
                                      STAS 8562/1970
________________________________________________________________________________
 34. Total pesticide (paration, hexaclorciclohexan, dieldrin)*10)   mg/l

     0,0001    50%      50%         - Cromatografie lichida sau      Sticla
                                      gazoasa dupa extractia cu un
                                      solvent adecvat si purificare;
                                      identificarea constituentilor
                                      amestecului; analiza
                                      cantitativa:
                                      STAS 12650/1988
________________________________________________________________________________
 35. Consum chimic de oxigen (CCO)                                  mg O2/l

     15        20%      20%         - Metoda cu dicromat de potasiu:
                                      SR ISO 6060/1996
                                      STAS 9887/1974
________________________________________________________________________________
 36. Grad de saturatie in oxigen                                    %

     5         10%      10%         - Metoda Winkler                 Sticla
                                    - Metoda electrochimica:
                                      SR EN 25814/1999
________________________________________________________________________________
 37. Consum biochimic de oxigen (CBO5)                              mg O2/l

     2         1,5      2           - Determinarea oxigenului
                                      dizolvat inainte si dupa
                                      5 zile de incubare la
                                      temperatura de 20 grade C +
                                      1 grad C, la intuneric
                                    - Adaugarea de inhibitor de
                                      nitrificare:
                                      STAS 6560/1982
________________________________________________________________________________
                                             -                -
 38. Azot prin metoda Kjeldahl (exceptand NO2  Kjeldahl si NO3 )    mg N/l

     0,3       0,5      0,5         - Mineralizare, distilare prin
                                      metoda Kjeldahl si
                                      determinarea amoniului cu
                                      metoda spectrofotometrica de
                                      absorbtie moleculara sau
                                      titrare:
                                      STAS 7312/1983
________________________________________________________________________________
                                                                          +
 39. Amoniu                                                         mg NH4 /l

     0,01*2)   0,03*2)  0,03*2)     - Spectrofometrie de absorbtie
                                      moleculara:
     0,1*3)    10%*3)   20%*3)        STAS 8683/1970
________________________________________________________________________________
 40. Substante extractibile cu cloroform                            mg/l

     *11)      -        -           - Extractie la pH neutru cu
                                      cloroform purificat,
                                      evaporare in vacuum la
                                      temperatura camerei si
                                      cantarirea reziduului:
                                      SR 7587/1996
________________________________________________________________________________
 41. Carbon organic total                                           mg C/l

                                    SR ISO 8245/1995
________________________________________________________________________________
 42. Carbon organic rezidual dupa floculare si filtrare pe          mg C/l
     membrana de 5 micro m

                                    SR 13158/1993
________________________________________________________________________________
 43. Coliformi totali                                               /100 ml

     5*2)                           - Cultura la temperatura de 37   Sticla
     500*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      o agar-lactoza) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     5*2)                           - Metoda dilutiei cu fermentare
     500*7)                           in substraturi lichide in cel
                                      putin 3 eprubete cu 3 dilutii.
                                      Subcultura eprubetelor
                                      pozitive pe un mediu de
                                      confirmare. Calcularea
                                      potrivit MPN (numarul cel mai
                                      probabil). Incubarea la
                                      temperatura de 37 grade C
                                      +/- 1 grad C
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 44. Coliformi fecali                                               /100 ml

     2*2)                           - Cultura la temperatura de 44   Sticla
     200*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      o agar-lactoza) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     2*2)                           - Metoda dilutiei cu fermentare
     200*7)                           pe substraturi lichide in cel
                                      putin 3 eprubete cu 3 dilutii.
                                      Subcultura tuburilor pozitive
                                      pe un mediu de confirmare.
                                      Numararea potrivit MPN
                                      (numarul cel mai probabil).
                                      Incubarea la temperatura de
                                      44 grade C +/- 1 grad C
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 45. Streptococi fecali                                             /100 ml

     2*2)                           - Cultura la temperatura de 37   Sticla
     200*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      azida de sodiu) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     2*2)                           - Metoda dilutiei intr-un mediu
     200*7)                           de azida de sodiu in 3
                                      eprubete cu 3 dilutii.
                                      Numararea conform MPN
                                      (numarul cel mai probabil)
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 46. Salmonella*12)

     1/5.000 ml                     - Concentrare prin filtrare (pe
                                      membrana sau printr-un filtru
                                      corespunzator)
     1/1.000 ml                     - Inocularea intr-un mediu de    Sticla
                                      preimbogatire                  sterilizata
                                    Imbogatirea si transferul
                                    intr-un mediu gelatinos
                                    izolator - identificare:
                                    SR ISO 6340/2000
________________________________________________________________________________
    *1) Probele prelevate din apele de suprafata, din locul de captare, se analizeaza si se masoara dupa sitarea (sita din plasa de sarma) pentru indepartarea oricaror resturi plutitoare din lemn, plastic etc.
    *2) Pentru ape de categoria A1, valori G.
    *3) Pentru ape de categoriile A2 si A3.
    *4) Pentru ape de categoria A3.
    *5) Pentru ape de categoriile A1, A2 si A3, valoarea I.
    *6) Pentru ape de categoriile A2, valoarea I, si A3.
    *7) Pentru ape de categoriile A2 si A3, valoarea G.
    *8) Se va lua in considerare un amestec de 6 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: fluorantren; 3, 4 -benzofluorantren; 11, 12 -benzofluorantren; 3, 4 -benzpiren; 1, 12 -benzperilen; 1, 2, 3 - cd - indenopiren.
    *9) Se va lua in considerare un amestec de 3 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: paration, hexaclorciclohexan (HCH), dieldrin.
    *10) Daca probele contin cantitati mari de materii in suspensie care fac necesar un tratament special preliminar, valorile de exactitate/acuratete din coloana E pot fi depasite in mod exceptional si vor fi considerate valori tinta. Aceste probe trebuie tratate astfel incat sa existe siguranta ca analiza acopera cea mai mare cantitate din substantele de masurat.
    *11) Pentru aceasta metoda nu este sigur ca limita de detectie ceruta pentru verificarea valorilor din anexa nr. 1b) poate fi atinsa.
    *12) Absent in 5.000 ml (A1, G) si absent in 1.000 ml (A2, G).
    g = acceleratia gravitationala.

    ANEXA 2b)
    la normativ

                          FRECVENTA MINIMA ANUALA
de prelevare si analiza pentru fiecare parametru din anexa nr. 1b)
________________________________________________________________________________
Populatie                A1*)              A2*)                  A3*)
deservita       ---------------------------------------------------------------
                 I*)  II*)  III*) I*) II*) III*)   I*)    II*)   III*)
________________________________________________________________________________
</= 10.000      1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
De la 10.001
la </= 30.000   1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
De la 30.001
la </= 100.000  1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
> 100.000           2      2         4*2)  4*2)   4*2)  *)*1) *)*1)  *)*1)
________________________________________________________________________________
    *) Calitatea apei de suprafata, conform anexei nr. 1a) (NTPA-013).
    *) Clasificarea parametrilor corespunzator frecventei.
    *) Frecventa se stabileste de catre autoritatile nationale competente in domeniul gospodaririi apelor.
    *1) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, pentru fiecare parametru autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza in functie de necesitati (zilnic sau saptamanal).
    *2) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza de pana la 12 ori pe an, pentru fiecare parametru, pe bazinele hidrografice cu probleme.

    ANEXA 2c)
    la normativ

                       SPECIFICAREA PARAMETRILOR
care se determina pe categorii de apa de suprafata destinata potabilizarii
 ______________________________________________________________________________
|           I            |          II          |             III              |
|________________________|______________________|______________________________|
|       Parametrul       |      Parametrul      |          Parametrul          |
|________________________|______________________|______________________________|
| 1.| pH                 |10.| Fier dizolvat    | 8.| Fluoruri                 |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 2.| Culoare            |11.| Mangan           |14.| Bor                      |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 3.| Total suspensii    |12.| Cupru            |19.| Arsen                    |
|   | solide             |   |                  |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 4.| Temperatura        |13.| Zinc             |20.| Cadmiu                   |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 5.| Conductivitate     |27.| Sulfati          |21.| Crom total               |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 6.| Miros              |29.| Surfactanti      |22.| Plumb                    |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 7.| Azotati            |31.| Fenoli           |23.| Seleniu                  |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|28.| Cloruri            |38.| Azot prin metoda |24.| Mercur                   |
|   |                    |   | Kjeldahl         |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|30.| Fosfati            |43.| Coliformi totali |25.| Bariu                    |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|35.| Consum chimic de   |44.| Coliformi fecali |26.| Cianuri                  |
|   | oxigen (CCO)       |   |                  |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|36.| Gradul de saturatie|   |                  |32.| Hidrocarburi dizolvate   |
|   | in oxigen          |   |                  |   | sau emulsionate          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|37.| Consum biochimic   |   |                  |33.| Hidrocarburi policiclice |
|   | de oxigen (CBO5)   |   |                  |   | aromatice                |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|39.| Amoniu             |   |                  |34.| Total pesticide          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |40.| Substante extractibile   |
|   |                    |   |                  |   | cu cloroform             |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |45.| Streptococi fecali       |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |46.| Salmonella               |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 100/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 100 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu