Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 100 din  7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 19 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, NTPA - 013, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Normativul privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, NTPA - 014, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Prin autoritate publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar prin autoritate competenta in domeniul gospodaririi apelor se intelege Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1

                            NORME DE CALITATE
pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013

    Art. 1
    (1) Prezentele norme de calitate reglementeaza cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafata utilizate sau destinate potabilizarii, denumite in continuare ape de suprafata, trebuie sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare.
    (2) Apa subterana si apa salmastra nu fac obiectul prezentelor norme de calitate.
    (3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafata, cu influenta directa asupra costurilor.
    (4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafata din care se capteaza apa pentru consumul uman si care se transporta prin retele de distributie pentru uz public.
    Art. 2
    Apele de suprafata se clasifica, in functie de valorile limita, in 3 categorii: A1, A2 si A3. Fiecarei categorii ii corespund o tehnologie standard adecvata de tratare, prezentata in anexa nr. 1a), si caracteristicile fizice, chimice si microbiologice, prezentate in anexa nr. 1b).
    Art. 3
    (1) Autoritatile bazinale de gospodarire a apelor stabilesc pentru apa de suprafata, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toti parametrii/indicatorii de calitate prevazuti in anexa nr. 1b).
    (2) Valorile indicatorilor de calitate prevazute in col. G din anexa nr. 1b) reprezinta valori recomandate, iar cele din col. I reprezinta valori maxim admisibile.
    (3) In avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora nu este obligat sa stabileasca valori pentru parametrii care nu figureaza in anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decat cele din col. I - valori obligatorii din aceeasi anexa.
    (4) In situatia in care in tabel nu sunt prevazute valori decat in col. G, autoritatea bazinala de gospodarire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid in stabilirea valorilor limita pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor pe care le emite. Dupa caz, aceasta poate stabili in avizele si in autorizatiile de gospodarire a apelor conditii mai severe decat cele prevazute in col. G din anexa nr. 1b).
    Art. 4
    (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, autoritatea competenta de gospodarire a apelor si autoritatile sale bazinale, precum si cele administrative locale vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca apa de suprafata destinata captarilor pentru producerea de apa potabila corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite in conformitate cu prevederile art. 3.
    (2) Valorile prevazute in anexa nr. 1b) sunt obligatorii atat pentru apele de suprafata interioare, cat si pentru cele transfrontiere, destinate potabilizarii.
    (3) In conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, prin autoritatile sale bazinale de gospodarire a apelor, va lua toate masurile necesare asigurarii imbunatatirii calitatii apelor. Pentru aceasta va intocmi un plan-cadru de actiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calitatii apelor de suprafata, cu precadere a celei din categoria A3.
    (4) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se stabilesc atat in functie de necesitatile de imbunatatire a calitatii mediului si in special a apelor, cat si de limitarile de ordin economic si/sau tehnic existente ori care pot aparea la nivel national sau local.
    (5) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevazute la alin. (3) se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, in cazul cursurilor de apa transfrontiere.
    (6) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor urmareste si raporteaza anual autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului indeplinirea prevederilor planului-cadru de actiune si respectarea programului calendaristic.
    (7) Apele de suprafata ce prezinta caracteristici fizice, chimice si microbiologice sub limitele obligatorii prevazute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. Totusi, in cazuri exceptionale o apa de calitate inferioara poate fi folosita pentru potabilizare dupa o tratare adecvata, inclusiv prin amestecarea cu o apa de calitate mai buna, pentru a fi adusa la caracteristicile de calitate corespunzatoare nivelului apei brute din categoria A3.
    (8) Situatiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de indata, in scris, la cunostinta autoritatii bazinale de gospodarire a apelor de catre detinatorul statiei de tratare. Autoritatea bazinala de gospodarire a apelor va analiza situatia si, pe baza planului de gestiune a resurselor de apa, va intocmi un raport detaliat despre aceste situatii exceptionale si despre masurile ce trebuie adoptate, raport pe care il va inainta autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor spre aprobare.
    Art. 5
    (1) Se considera ca o apa de suprafata indeplineste conditiile pentru potabilizare, daca probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelasi punct de control utilizat si pentru captarea apei de baut, arata ca ea corespunde din punct de vedere calitativ, in cazul in care:
    a) la 95% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta valorile cuprinse in col. I din anexa nr. 1b);
    b) la 90% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta celelalte cerinte cuprinse in anexa nr. 1b).
    (2) De asemenea, cele 5 - 10% din numarul de probe care nu se conformeaza cerintelor calitative se considera ca pot fi potabilizate cand:
    a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliti, exceptie facand: temperatura, pH, oxigenul dizolvat si indicatorii microbiologici;
    b) apa nu prezinta pericol pentru sanatatea publica;
    c) valorile parametrilor analizati la probe consecutive de apa, prelevate la intervale determinate statistic, se incadreaza in valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes.
    (3) La calculul procentajelor prevazute la alin. (1) si (2) nu vor fi luate in considerare valorile mai ridicate decat cele pentru apa de suprafata respectiva, daca ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de conditii meteorologice anormale.
    (4) Prin punct de prelevare se intelege sectiunea prizei de apa de unde se capteaza apa de suprafata inainte de a fi trimisa la tratare.
    Art. 6
    Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate oricand sa fixeze valori mai severe decat cele stabilite prin prezentele norme de calitate.
    Art. 7
    (1) Aplicarea dispozitiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea in nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calitatii actuale a apei de suprafata.
    (2) Derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda in urmatoarele situatii:
    a) in caz de inundatii sau de alte dezastre naturale;
    b) in cazul anumitor parametri marcati cu O in anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;
    c) daca apa de suprafata se imbogateste pe cale naturala cu anumite substante, ceea ce conduce la depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 si A3;
    d) in cazul apelor de suprafata putin adanci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc in anexa nr. 1b), aceasta derogare este aplicabila numai lacurilor cu o adancime care nu depaseste 20 m, cu un schimb de apa mai redus de un an si in care nu se descarca ape uzate.
    (3) Imbogatirea naturala a apelor inseamna procesul prin care, fara interventia omului, o masa de apa primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine.
    (4) Derogarile prevazute la alin. (2) nu se aplica daca prin aceasta sunt afectate cerintele impuse pentru protectia sanatatii publice.
    (5) In cazurile in care autoritatile bazinale de gospodarire a apelor acorda derogari de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, precizand motivele si perioadele anticipate pentru durata derogarii.
    Art. 8
    Ori de cate ori cunostintele stiintifice si tehnice ori tehnologiile de tratare inregistreaza un progres sau cand standardele de apa potabila se modifica, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor, pe baza unei propuneri a autoritatii bazinale de gospodarire a apelor, poate revizui valorile numerice si lista cuprinzand parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice si microbiologice ale apei de suprafata.
    Art. 9
    Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integranta din prezentele norme de calitate.

    ANEXA 1a)
    la normele de calitate

                 DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATARE
pentru transformarea apelor de suprafata de categoriile A1, A2 si A3 in apa potabila

    Categoria A1
    Tratare fizica simpla si dezinfectie (de exemplu: filtrare rapida si dezinfectie).
    Categoria A2
    Tratare normala fizica, chimica si dezinfectie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie (clorinare finala)].
    Categoria A3
    Tratare fizica, chimica avansata, perclorare si dezinfectie [de exemplu: clorinare intermediara, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbtie (pe carbune activ), dezinfectie (ozonizare, clorinare finala)].

    ANEXA 1b)
    la normele de calitate

                            CARACTERISTICILE
    apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile
________________________________________________________________________________
Nr.     Parametrii     Unitatea         A1              A2              A3
crt.                   de        _______________________________________________
                       masura       G       I        G       I       G      I
________________________________________________________________________________
 0          1             2         3       4        5       6       7      8
________________________________________________________________________________
 1.   pH               unitati   6,5 -            5,5 -           5,5 -
                       pH        8,5              9               9
________________________________________________________________________________
 2.   Coloratie (dupa  mg/l pe   10      20 (O)   50      100
      filtrare simpla) scara
                       de Pt
________________________________________________________________________________
 3.   Materii in       mg SS/l   25
      suspensie, total
________________________________________________________________________________
 4.   Temperatura      grade C   22      25 (O)   22      25 (O)  22     25 (O)
________________________________________________________________________________
 5.   Conductivitate   micro     1000             1000            1000
                       s/cm^-1
                       la 20
                       grade C
________________________________________________________________________________
 6.   Culoare          (factor   3                10              20
                       de
                       dilutie
                       la 25
                       grade C)
________________________________________________________________________________
                             _
 7.*) Azotati          mg NO3 /l 25      50 (O)           50 (O)         50 (O)
________________________________________________________________________________
                           _
 8.   Fluoruri         mg F /l   0,7     1,5      0,7             0,7
                                 la 1             la 1,7          la 1,7
________________________________________________________________________________
                            _
 9.   Compusi          mg Cl /l
      organici cu
      clor,
      extractibili,
      total
________________________________________________________________________________
10.*) Fier dizolvat    mg Fe/l   0,1     0,3      1       2       1
________________________________________________________________________________
11.*) Mangan           mg Mn/l   0,05             0,1             1
________________________________________________________________________________
12.   Cupru            mg Cu/l   0,02    0,05 (O) 0,05            1
________________________________________________________________________________
13.   Zinc             mg Zn/l   0,5     3        1       5       1      5
________________________________________________________________________________
14.   Bor              mg B/l    1       1        1
________________________________________________________________________________
15.   Beriliu          mg Be/l
________________________________________________________________________________
16.   Cobalt           mg Co/l
________________________________________________________________________________
17.   Nichel           mg Ni/l           0,05             0,05           0,1
________________________________________________________________________________
18.   Vanadiu          mg V/l
________________________________________________________________________________
19.   Arseniu          mg As/l   0,01    0,05             0,05    0,05   0,1
________________________________________________________________________________
20.   Cadmiu           mg Cd/l   0,001   0,005    0,001   0,005   0,001  0,005
________________________________________________________________________________
21.   Crom total       mg Cr/l           0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
22.   Plumb            mg Pb/l           0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
23.   Seleniu          mg Se/l           0,01             0,01           0,01
________________________________________________________________________________
24.   Mercur           mg Hg/l   0,0005  0,001    0,0005  0,001   0,0005 0,001
________________________________________________________________________________
25.   Bariu            mg Ba/l           0,1              1              1
________________________________________________________________________________
                            _
26.   Cianuri          mg CN /l          0,05             0,05           0,05
________________________________________________________________________________
                             2-
27.   Sulfati          mg SO4 /l 150     250      150     250 (O) 150    250 (O)
________________________________________________________________________________
                            _
28.   Cloruri          mg Cl /l  200              200             200
________________________________________________________________________________
29.   Agenti de        mg        0,2              0,2             0,5
      suprafata        lauril-
      anionici (prin   sulfat/l
      metoda
      spectrometrica
      cu albastru de
      metilen)
________________________________________________________________________________
30.*) Fosfati          mg P2O5/l 0,4              0,7             0,7
________________________________________________________________________________
31.   Fenoli (indice   mg                0,001    0,001   0,005   0,01   0,1
      fenolic)         C6H5OH/l
      p-nitroanilina 4
      aminoantipirina
________________________________________________________________________________
32.   Hidrocarburi     mg/l              0,05             0,2     0,5    1
      dizolvate sau in
      emulsie (dupa
      extractia cu
      eter de petrol)
________________________________________________________________________________
33.   Hidrocarburi     mg/l              0,0002           0,0002         0,001
      policiclice
      aromatice
________________________________________________________________________________
34.   Pesticide totale mg/l              0,001            0,0025         0,005
      (paration, HCH,
      dieldrin)
________________________________________________________________________________
35.*) Consum chimic    mg O2/l   10               20              30
      de oxigen (CCO)
________________________________________________________________________________
36.*) Gradul de        % O2      > 70             > 50            > 30
      saturatie in
      oxigen dizolvat
________________________________________________________________________________
37.*) Consum biochimic mg O2/l   < 3              < 5             < 7
      de oxigen (CBO5)
      (la 20 grade C,
      fara
      nitrificare)
________________________________________________________________________________
38.   Azot Kjeldahl    mg N/l    1                2               3
               -
      (fara NO3 )
________________________________________________________________________________
                 +           +
39.   Amoniu (NH4 )    mg NH4 /l  0,05             1       1,5     2      4 (O)
________________________________________________________________________________
40.   Substante        mg SEC/l  0,1              0,2             0,5
      extractibile
      in cloroform
________________________________________________________________________________
41.   Carbon organic   mg C/l
      total
________________________________________________________________________________
42.   Carbon organic   mg C/l
      rezidual dupa
      floculare si
      filtrare pe
      membrana
      (5 micro) TOC
________________________________________________________________________________
43.   Coliformi        /100 ml   50               5.000           50.000
      totali la
      37 grade C
________________________________________________________________________________
44.   Coliformi        /100 ml   20               2.000           20.000
      fecali
________________________________________________________________________________
45.   Streptococi      /100 ml   20               1.000           10.000
      fecali
________________________________________________________________________________
46.   Salmonella                 Absent         Absent
                                 in             in
                                 5.000          5.000
                                 ml             ml
________________________________________________________________________________
    I = valori obligatorii
    G = valori orientative
    O = conditii climatice si geografice exceptionale
------------
    *) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d).

    ANEXA 2
    la normele de calitate

                              NORMATIV
privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si de analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
                              NTPA-014

    Art. 1
    Obiectivul normativului
    Prezentul normativ reglementeaza metodele de masurare a parametrilor prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013 si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate potabilizarii.
    Art. 2
    Definitii
    In sensul prezentului normativ, prin termenii tehnici de mai jos se intelege:
    a) metoda de masurare de referinta - indicarea unui principiu de determinare sau descrierea succinta a unei proceduri de operare care sa permita determinarea valorii parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a);
    b) limita de detectie - valoarea minima a parametrului examinat, care poate fi determinata printr-o metoda de determinare data;
    c) precizie - intervalul de variatie/limitele intre care se situeaza 95% din rezultatele masuratorilor efectuate pe acelasi esantion, cand se utilizeaza aceeasi metoda de determinare;
    d) acuratete/exactitate - diferenta dintre valoarea reala a parametrului examinat si valoarea medie obtinuta experimental.
    Art. 3
    Parametri, prelevare, frecvente de prelevare si metode de analiza a probelor
    (1) Analiza probelor de apa are in vedere parametrii prevazuti in anexa nr. 1b) la NTPA-013, pentru care au fost prevazute valori I si/sau G fiecareia dintre cele 3 categorii de apa de suprafata A1, A2 si A3.
    (2) Metodele de determinare de referinta sunt cele prevazute in anexa nr. 2a).
    (3) La verificarea parametrilor prevazuti in anexa nr. 2a) trebuie respectate valorile pentru limita de detectie, precizia si acuratetea metodelor de determinare specifice.
    Art. 4
    (1) In anexa nr. 2b) sunt stabilite frecventele anuale minime de prelevare si analiza a probelor pentru determinarea fiecarui parametru. Prelevarea probelor trebuie sa se desfasoare pe intregul an pentru a oferi o imagine reprezentativa a calitatii apei.
    (2) Anexa nr. 2c) specifica parametrii care se determina in apele de suprafata, pe categorii de ape de suprafata.
    (3) Probele prelevate din apa de suprafata trebuie sa fie reprezentative pentru calitatea apei in punctul de prelevare.
    Art. 5
    Recipientele utilizate pentru prelevarea probelor, reactivii sau metodele utilizate pentru conservarea lor in vederea analizarii unuia sau mai multor parametri, transportul si depozitarea lor, precum si pregatirea probelor pentru analiza nu trebuie sa produca modificari importante asupra rezultatelor analizelor.
    Art. 6
    Responsabilitati
    (1) Autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va fixa frecventele de prelevare a probelor si de analiza a fiecarui parametru pentru fiecare punct de prelevare.
    (2) Frecventele de prelevare si de analiza a probelor nu se vor situa sub frecventele minime anuale prevazute in anexa nr. 2b).
    Art. 7
    (1) Daca pe parcursul supravegherii calitatii unei ape de suprafata destinate captarii de apa pentru potabilizare se constata ca valorile obtinute pentru anumiti parametri sunt considerabil mai mici decat cele stabilite prin NTPA-013, atunci autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate stabili reducerea frecventei de prelevare si analiza pentru acei parametri, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.
    (2) Daca in cazurile prevazute la alin. (1) nu exista poluare si nici riscul deteriorarii calitatii apei si daca apa respectiva are o calitate superioara calitatii corespunzatoare indicatorilor cuprinsi in col. A1 din anexa nr. 1b) la NTPA-013, autoritatile competente respective vor stabili intervale maximale de timp pentru analiza calitatii acestei ape.
    Art. 8
    Informare si raportare
    (1) In vederea urmaririi respectarii prevederilor prezentului normativ autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va informa autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, asupra:
    a) metodelor de analiza utilizate;
    b) frecventei de efectuare a analizelor.
    (2) Informatiile obtinute din teritoriu de catre autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor vor face obiectul unui raport anual catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului, dar pot fi furnizate acesteia si pe parcursul anului, la cerere.
    Art. 9
    Reglementari pentru conformare si amendamente
    (1) In functie de progresul tehnic pot fi aduse modificari parametrilor cuprinsi in anexa nr. 1b) la NTPA-013, in ceea ce priveste:
    a) metodele de determinare de referinta prevazute in anexa nr. 2a);
    b) limita de detectie, precizia si acuratetea acestor metode;
    c) materialele recomandate pentru recipientele utilizate la prelevarea probelor.
    (2) Modificarile se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, la propunerea autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 10
    Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) fac parte integranta din prezentul normativ.

    ANEXA 2a)
    la normativ

                             METODE DE REFERINTA
pentru masurarea valorilor I si/sau G ale parametrilor din anexa nr. 1b)
________________________________________________________________________________
Nr.                                                                 Unitatea de
crt.                Parametrul                                      masura a
                                                                    parametrului
________________________________________________________________________________
(A)                     (B)                                              (C)
================================================================================
     Limita    Precizia Exactitate/ Metoda de masurare de referinta   Materialul
     de        (+/-)    Acuratetea                 *1)                recomandat
     detectie          (+/-)               Standardul national        pentru
                                                                      recipiente
________________________________________________________________________________
       (D)       (E)       (F)                   (G)                    (H)
________________________________________________________________________________
  1. pH                                                             unitati pH

     -         0,1      0,2         - Electrometrie:
                                      - masurare in situ in momentul
                                      prelevarii si fara pretratarea
                                      probelor: SR ISO 10523 - 1997
________________________________________________________________________________
  2. Culoare (dupa o filtrare simpla)                               mg Pt/l

     5         10%      20%         - Filtrare prin membrana din
                                      fibra de sticla:
                                      - metoda fotometrica utilizand
                                      scara cobalto-platinica:
                                      SR ISO 7887 - 1997
________________________________________________________________________________
  3. Materii in suspensie                                           mg/l

     -         5%       10%         - Filtrare prin filtru cu
                                      membrana de 0,45 micro m,
                                      uscare la 105 grade C si
                                      cantarire
                                    - Centrifugare (pentru cel putin
                                      5 min. cu o acceleratie medie
                                      de 2.800 - 3.200 g), uscare la
                                      105 grade C si cantarire:
                                      STAS 6953 - 1981
________________________________________________________________________________
  4. Temperatura                                                    grade C

     -         0,5      1           - Termometrie:
                                      - masurare in situ in momentul
                                      prelevarii si fara pretratarea
                                      probelor: STAS 6324 - 1961
________________________________________________________________________________
  5. Conductivitate la 20 grade C                                   micro s/cm

     -         5%       10%         - Electrometrie:
                                      SR EN 27888 - 1997
________________________________________________________________________________
  6. Miros                                                          factor
                                                                    de dilutie
                                                                    la
                                                                    25 grade C

     -         -        -           - Prin dilutie succesiva:        Sticla
                                      STAS 6324 - 1961
________________________________________________________________________________
                                                                          -
  7. Azotati                                                        mg NO3 /l

     2         10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 7890/1 - 1996
________________________________________________________________________________
                                                                        _
  8. Fluoruri                                                       mg F /l

     0,05      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara dupa distilare,
                                      daca este necesara:
                                      STAS 8910 - 1971
                                    - Electrozi ioni selectivi:
                                      STAS 6673/1962
________________________________________________________________________________
                                                                         _
  9. Compusi organici cu clor, extractibili, total                  mg Cl /l

________________________________________________________________________________
 10. Fier dizolvat                                                  mg Fe/l

     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica dupa filtrare prin
                                      filtru cu membrana de 0,45
                                      micro m
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara dupa filtrare prin
                                      filtru cu membrana de 0,45
                                      micro m:
                                      SR ISO 6332/1996
________________________________________________________________________________
 11. Mangan                                                         mg Mn/l

     0,01*2)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR 8662/2 - 1996
     0,02*3)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR 8662/2 - 1996
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR 8662/1 - 1996
________________________________________________________________________________
 12. Cupru*10)                                                      mg C/l

     0,005     10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 3224/1969
                                    - Polarografie
     0,02*4)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 3224/1969
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      STAS 7795/1980
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 13. Zinc*10)                                                       mg Zn/l

     0,01*2)   10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6327/1981
     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6327/1981
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      STAS 8314/1987
________________________________________________________________________________
 14. Bor*10)                                                        mg B/l

     0,1       10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie Materialul
                                      moleculara                     sa nu
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie contina bor
                                      atomica                        in
                                                                     cantitate
                                                                     importanta
________________________________________________________________________________
 15. Beriliu                                                        mg Be/l

     -
________________________________________________________________________________
 16. Cobalt                                                         mg Co/l

                                    STAS 8288/1969
________________________________________________________________________________
 17. Nichel                                                         mg Ni/l

                                    STAS 7987/1967
________________________________________________________________________________
 18. Vanadiu                                                        mg V/l
________________________________________________________________________________
 19. Arseniu*10)                                                    mg As/l

     0,002*2)  20%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 6595/1997
     0,01*5)                        - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 6595/1997
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 20. Cadmiu*10)                                                     mg Cd/l

     0,0002    30%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
     0,001*5)                         STAS 11184/1978
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 21. Crom total*10)                                                 mg Cr/l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      SR ISO 9174/1998
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 22. Plumb*10)                                                      mg Pb/l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 6362/1985
                                    - Polarografie
________________________________________________________________________________
 23. Seleniu*10)                                                    mg Se/l

     0,005                          - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 12663/1988
________________________________________________________________________________
 24. Mercur*10)                                                     mg Hg/l

     0,0001    30%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
     0,0002*5)                        atomica fara flacara
                                      (vaporizare la rece):
                                      STAS 10267/1989
________________________________________________________________________________
 25. Bariu*10)                                                      mg Ba/l

     0,02      15%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      atomica:
                                      STAS 10258/1975
________________________________________________________________________________
                                                                         _
 26. Cianuri                                                        mg CN /l

     0,01      20%      30%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 6703/1 - 1998
________________________________________________________________________________
                                                                          -2
 27. Sulfati                                                        mg SO4  /l

     10        10%      10%         - Gravimetrie: STAS 3069/1987
                                    - Complexometrie cu EDTA
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
                                                                         _
 28. Cloruri                                                        mg Cl /l

     10        10%      10%         - Titrare (metoda Mohr):
                                      STAS 3049/1988;
                                    - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara
________________________________________________________________________________
 29. Detergenti anionici care reactioneaza cu albastrul de metilen  mg lauril-
                                                                    sulfat/l

     0,05      20%                  - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR ISO 7875/1 - 1996
________________________________________________________________________________
 30. Fosfati                                                        mg P2O5/l

     0,02      10%      20%         - Spectrofotometrie de absorbtie
                                      moleculara:
                                      SR EN 1189/1999
________________________________________________________________________________
 31. Fenoli (indice fenolic)                                        mg C6H5OH/l

     0,0005    0,0005   0,0005      - Spectrofotometrie de absorbtie Sticla
                                      moleculara - metoda cu
                                      4-amino-antipirina:
                                      STAS 10266/1987
     0,001*6)  30%      50%         - Metoda cu paranitroanilina
________________________________________________________________________________
 32. Hidrocarburi dizolvate sau in emulsie                          mg/l

     0,01      20%      30%         - Spectrometrie in IR dupa       Sticla
                                      extractie cu tetraclorura de
                                      carbon:
                                      SR 7877/2 - 1995
     0,04*3)                        - Gravimetrie dupa extractie cu
                                      eter de petrol:
                                      SR 7877/1 - 1995
________________________________________________________________________________
 33. Hidrocarburi policiclice aromatice*10)                         mg/l

     0,00004   50%      50%         - Masurarea fluorescentei in UV  Sticla sau
                                      dupa cromatografie in strat    aluminiu
                                      subtire
                                    - Masurare comparativa fata de
                                      un amestec de 6 substante cu
                                      aceeasi concentratie*8):
                                      STAS 8562/1970
________________________________________________________________________________
 34. Total pesticide (paration, hexaclorciclohexan, dieldrin)*10)   mg/l

     0,0001    50%      50%         - Cromatografie lichida sau      Sticla
                                      gazoasa dupa extractia cu un
                                      solvent adecvat si purificare;
                                      identificarea constituentilor
                                      amestecului; analiza
                                      cantitativa:
                                      STAS 12650/1988
________________________________________________________________________________
 35. Consum chimic de oxigen (CCO)                                  mg O2/l

     15        20%      20%         - Metoda cu dicromat de potasiu:
                                      SR ISO 6060/1996
                                      STAS 9887/1974
________________________________________________________________________________
 36. Grad de saturatie in oxigen                                    %

     5         10%      10%         - Metoda Winkler                 Sticla
                                    - Metoda electrochimica:
                                      SR EN 25814/1999
________________________________________________________________________________
 37. Consum biochimic de oxigen (CBO5)                              mg O2/l

     2         1,5      2           - Determinarea oxigenului
                                      dizolvat inainte si dupa
                                      5 zile de incubare la
                                      temperatura de 20 grade C +
                                      1 grad C, la intuneric
                                    - Adaugarea de inhibitor de
                                      nitrificare:
                                      STAS 6560/1982
________________________________________________________________________________
                                             -                -
 38. Azot prin metoda Kjeldahl (exceptand NO2  Kjeldahl si NO3 )    mg N/l

     0,3       0,5      0,5         - Mineralizare, distilare prin
                                      metoda Kjeldahl si
                                      determinarea amoniului cu
                                      metoda spectrofotometrica de
                                      absorbtie moleculara sau
                                      titrare:
                                      STAS 7312/1983
________________________________________________________________________________
                                                                          +
 39. Amoniu                                                         mg NH4 /l

     0,01*2)   0,03*2)  0,03*2)     - Spectrofometrie de absorbtie
                                      moleculara:
     0,1*3)    10%*3)   20%*3)        STAS 8683/1970
________________________________________________________________________________
 40. Substante extractibile cu cloroform                            mg/l

     *11)      -        -           - Extractie la pH neutru cu
                                      cloroform purificat,
                                      evaporare in vacuum la
                                      temperatura camerei si
                                      cantarirea reziduului:
                                      SR 7587/1996
________________________________________________________________________________
 41. Carbon organic total                                           mg C/l

                                    SR ISO 8245/1995
________________________________________________________________________________
 42. Carbon organic rezidual dupa floculare si filtrare pe          mg C/l
     membrana de 5 micro m

                                    SR 13158/1993
________________________________________________________________________________
 43. Coliformi totali                                               /100 ml

     5*2)                           - Cultura la temperatura de 37   Sticla
     500*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      o agar-lactoza) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     5*2)                           - Metoda dilutiei cu fermentare
     500*7)                           in substraturi lichide in cel
                                      putin 3 eprubete cu 3 dilutii.
                                      Subcultura eprubetelor
                                      pozitive pe un mediu de
                                      confirmare. Calcularea
                                      potrivit MPN (numarul cel mai
                                      probabil). Incubarea la
                                      temperatura de 37 grade C
                                      +/- 1 grad C
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 44. Coliformi fecali                                               /100 ml

     2*2)                           - Cultura la temperatura de 44   Sticla
     200*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      o agar-lactoza) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     2*2)                           - Metoda dilutiei cu fermentare
     200*7)                           pe substraturi lichide in cel
                                      putin 3 eprubete cu 3 dilutii.
                                      Subcultura tuburilor pozitive
                                      pe un mediu de confirmare.
                                      Numararea potrivit MPN
                                      (numarul cel mai probabil).
                                      Incubarea la temperatura de
                                      44 grade C +/- 1 grad C
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 45. Streptococi fecali                                             /100 ml

     2*2)                           - Cultura la temperatura de 37   Sticla
     200*7)                           grade C pe un mediu solid      sterilizata
                                      specific adecvat (de exemplu,
                                      azida de sodiu) cu filtrare*2)
                                      sau fara filtrare*7) si
                                      numararea coloniilor. Probele
                                      trebuie diluate sau, acolo
                                      unde este cazul, concentrate
                                      astfel incat sa contina 10 si
                                      100 de colonii. Daca este
                                      necesar, identificare prin
                                      gazeificare
     2*2)                           - Metoda dilutiei intr-un mediu
     200*7)                           de azida de sodiu in 3
                                      eprubete cu 3 dilutii.
                                      Numararea conform MPN
                                      (numarul cel mai probabil)
                                      STAS 3001/1991
________________________________________________________________________________
 46. Salmonella*12)

     1/5.000 ml                     - Concentrare prin filtrare (pe
                                      membrana sau printr-un filtru
                                      corespunzator)
     1/1.000 ml                     - Inocularea intr-un mediu de    Sticla
                                      preimbogatire                  sterilizata
                                    Imbogatirea si transferul
                                    intr-un mediu gelatinos
                                    izolator - identificare:
                                    SR ISO 6340/2000
________________________________________________________________________________
    *1) Probele prelevate din apele de suprafata, din locul de captare, se analizeaza si se masoara dupa sitarea (sita din plasa de sarma) pentru indepartarea oricaror resturi plutitoare din lemn, plastic etc.
    *2) Pentru ape de categoria A1, valori G.
    *3) Pentru ape de categoriile A2 si A3.
    *4) Pentru ape de categoria A3.
    *5) Pentru ape de categoriile A1, A2 si A3, valoarea I.
    *6) Pentru ape de categoriile A2, valoarea I, si A3.
    *7) Pentru ape de categoriile A2 si A3, valoarea G.
    *8) Se va lua in considerare un amestec de 6 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: fluorantren; 3, 4 -benzofluorantren; 11, 12 -benzofluorantren; 3, 4 -benzpiren; 1, 12 -benzperilen; 1, 2, 3 - cd - indenopiren.
    *9) Se va lua in considerare un amestec de 3 substante standard (de referinta), toate de aceeasi concentratie: paration, hexaclorciclohexan (HCH), dieldrin.
    *10) Daca probele contin cantitati mari de materii in suspensie care fac necesar un tratament special preliminar, valorile de exactitate/acuratete din coloana E pot fi depasite in mod exceptional si vor fi considerate valori tinta. Aceste probe trebuie tratate astfel incat sa existe siguranta ca analiza acopera cea mai mare cantitate din substantele de masurat.
    *11) Pentru aceasta metoda nu este sigur ca limita de detectie ceruta pentru verificarea valorilor din anexa nr. 1b) poate fi atinsa.
    *12) Absent in 5.000 ml (A1, G) si absent in 1.000 ml (A2, G).
    g = acceleratia gravitationala.

    ANEXA 2b)
    la normativ

                          FRECVENTA MINIMA ANUALA
de prelevare si analiza pentru fiecare parametru din anexa nr. 1b)
________________________________________________________________________________
Populatie                A1*)              A2*)                  A3*)
deservita       ---------------------------------------------------------------
                 I*)  II*)  III*) I*) II*) III*)   I*)    II*)   III*)
________________________________________________________________________________
</= 10.000      1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
De la 10.001
la </= 30.000   1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
De la 30.001
la </= 100.000  1 - 2  1 - 2  1 - 2   4     4      4    *)*1) *)*1)  *)*1)
> 100.000           2      2         4*2)  4*2)   4*2)  *)*1) *)*1)  *)*1)
________________________________________________________________________________
    *) Calitatea apei de suprafata, conform anexei nr. 1a) (NTPA-013).
    *) Clasificarea parametrilor corespunzator frecventei.
    *) Frecventa se stabileste de catre autoritatile nationale competente in domeniul gospodaririi apelor.
    *1) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, pentru fiecare parametru autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza in functie de necesitati (zilnic sau saptamanal).
    *2) In cazul apelor de suprafata de categoria A3, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor poate mari frecventa de prelevare si analiza de pana la 12 ori pe an, pentru fiecare parametru, pe bazinele hidrografice cu probleme.

    ANEXA 2c)
    la normativ

                       SPECIFICAREA PARAMETRILOR
care se determina pe categorii de apa de suprafata destinata potabilizarii
 ______________________________________________________________________________
|           I            |          II          |             III              |
|________________________|______________________|______________________________|
|       Parametrul       |      Parametrul      |          Parametrul          |
|________________________|______________________|______________________________|
| 1.| pH                 |10.| Fier dizolvat    | 8.| Fluoruri                 |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 2.| Culoare            |11.| Mangan           |14.| Bor                      |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 3.| Total suspensii    |12.| Cupru            |19.| Arsen                    |
|   | solide             |   |                  |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 4.| Temperatura        |13.| Zinc             |20.| Cadmiu                   |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 5.| Conductivitate     |27.| Sulfati          |21.| Crom total               |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 6.| Miros              |29.| Surfactanti      |22.| Plumb                    |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
| 7.| Azotati            |31.| Fenoli           |23.| Seleniu                  |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|28.| Cloruri            |38.| Azot prin metoda |24.| Mercur                   |
|   |                    |   | Kjeldahl         |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|30.| Fosfati            |43.| Coliformi totali |25.| Bariu                    |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|35.| Consum chimic de   |44.| Coliformi fecali |26.| Cianuri                  |
|   | oxigen (CCO)       |   |                  |   |                          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|36.| Gradul de saturatie|   |                  |32.| Hidrocarburi dizolvate   |
|   | in oxigen          |   |                  |   | sau emulsionate          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|37.| Consum biochimic   |   |                  |33.| Hidrocarburi policiclice |
|   | de oxigen (CBO5)   |   |                  |   | aromatice                |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|39.| Amoniu             |   |                  |34.| Total pesticide          |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |40.| Substante extractibile   |
|   |                    |   |                  |   | cu cloroform             |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |45.| Streptococi fecali       |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|
|   |                    |   |                  |46.| Salmonella               |
|___|____________________|___|__________________|___|__________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 100/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 100 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu