E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 133 din 11 mai 2007

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 24 mai 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 13 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:

1.  La articolul I punctul 1, litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,b) reţea poştală - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii poştale, în principal, pentru:

-  colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;

-   transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

-  distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;".

2.   La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

«b1) reţea poştală publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, în principal, pentru:

-   colectarea trimiterilor poştale care fac obiectul unei obligaţii de serviciu universal de la toate punctele de acces;

-   transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

-  distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea;».

12. La articolul 2, literele c), m), s) şi v) vor avea următorul cuprins:

«c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţie publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

v) cerinţe esenţiale - condiţii generale, care nu sunt de natură economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţă privată, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;»."

3.  La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabileşte şi comunică public condiţiile şi procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, precum şi condiţiile speciale pe care trebuie să le respecte aceştia şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal."

4.  La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal şi, în special, cu privire la furnizorii de serviciu universal desemnaţi."

5.   La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. La articolul 11, literele a) şi b) se abrogă."

6.   La articolul I, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

„101. Articolul 111 se abrogă.

102. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: «Finanţarea serviciului universal»."

7.    La articolul I punctul 11, articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne sau internaţionale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 50 g şi al căror tarif este mai mic decât de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate."

8.   La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art.  14.  -  (1) Incepând cu data expirării drepturilor rezervate conform art.  12, în măsura în care costul net asociat îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului  universal care revin unui furnizor de serviciu universal reprezintă o sarcină injustă pentru acesta, autoritatea de reglementare va decide suportarea partajată a acestui cost de către furnizorii de servicii poştale ori de către utilizatori.

(2)   Autoritatea de reglementare va determina, cu respectarea principiilor transparenţei, minimei atingeri aduse concurenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, un mecanism de compensare care va fi bazat pe contribuţii ale furnizorilor de servicii poştale ori ale utilizatorilor şi care va fi administrat de autoritatea de reglementare, în condiţiile stabilite de aceasta. In acest scop, autoritatea de reglementare va stabili:

a)   furnizorii de servicii poştale sau utilizatorii care au obligaţia să contribuie la compensare;

b)   cuantumul contribuţiilor datorate, stabilite ca un procent din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii poştale sau ca o sumă fixă suplimentară percepută utilizatorilor la furnizarea serviciilor poştale, fără a se limita doar la aceste modalităţi de stabilire a contribuţiilor;

c)  modalitatea şi termenul de plată a contribuţiilor;

d)  orice alte elemente necesare în vederea funcţionării mecanismului de compensare.

(3)  In măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contribuţiile prevăzute la alin. (2), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net prevăzut la alin. (1) şi aceste sume va fi suportată de la bugetul de stat.

(4)   In acest scop, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Economiei şi Finanţelor, până la data de 15 iulie a fiecărui an, o previziune a diferenţei determinate conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.

(5)   Autoritatea de reglementare stabileşte şi comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor condiţiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferenţa determinată conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicării condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare.»"

9.   La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. Articolul 141 se abrogă."

10.   La articolul I punctul 21, articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, prin aplicarea, în mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidenţă contabilă separată şi a cerinţelor privind întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare separate stabilite de către autoritatea de reglementare.

(2)    In cadrul evidenţei contabile separate sunt evidenţiate distinct cel puţin fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi serviciile nerezervate, pe de altă parte, iar în cadrul serviciilor nerezervate se urmăresc distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal şi cele neincluse în sfera serviciului universal.

(3)  Respectarea de către furnizorul de serviciu universal a principiilor şi cerinţelor prevăzute la alin. (1) se verifică de un auditor independent, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a publica anual o declaraţie privind respectarea acestor principii şi cerinţe, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(4)   Autoritatea de reglementare va transmite Comisiei Europene, la cerere, informaţii detaliate cu privire la sistemul de evidenţă contabilă separată elaborat de furnizorul de serviciu universal în procesul de implementare a obligaţiei prevăzute la alin. (1).

(5)   Furnizorul de serviciu universal va transmite autorităţii de reglementare şi Comisiei Europene, la cerere, informaţii contabile detaliate rezultate din sistemul de evidenţă contabilă separată prevăzut la alin. (4), cu respectarea confidenţialităţii acestora.

(6)  In cazul în care autoritatea de reglementare decide că nu se justifică rezervarea unor servicii poştale furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 12, şi nici stabilirea unui mecanism de compensare a costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, potrivit art. 14, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiază de măsuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, autoritatea de reglementare poate decide să nu impună obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată. Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeană cu privire la această măsură."

11.  La articolul I, punctul 22 se abrogă.

12.   La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

«(2) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia să marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua poştală pe care o operează, inclusiv cutiile poştale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.»"

13.     La articolul I punctul 24, alineatul (3) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

„(3) In cazuri excepţionale, determinate de infrastructura reţelei poştale publice sau de situaţii geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili excepţii de la standardele de calitate prevăzute la alin. (2), cu informarea în acest sens a Comisiei Europene."

14.     La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează astfel:

a)   faptele prevăzute la pct. 1-8, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

b)   faptele prevăzute la pct. 9-202, cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifră de afaceri de până la 3.000.000 lei;

c)  faptele prevăzute la pct. 9-202, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifră de afaceri peste 3.000.000 lei."

15.  La articolul I, punctul 41 se abrogă.

16.   La articolul II punctul 1, litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

„a) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, şi mobile, reţelele electrice, în   măsura în care sunt utilizate   pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;".

17.   La articolul II punctul 5, alineatul (5) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(5) Informaţiile obţinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informaţii nu pot fi divulgate către niciun terţ, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii de comunicaţii electronice, care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepţia informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau art. 19 alin. (i) lit. a) din prezenta ordonanţă ori ale art. 51 sau art. 54 alin. (1) din Ordonanţa-cadru."

18.   La articolul II punctul 6, alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să intervină, din proprie iniţiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la încheierea unui acord, la cererea oricăreia dintre părţile implicate, şi, dacă este cazul, să stabilească condiţiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 341, 36 şi 50 din Ordonanţa-cadru."

19.   La articolul II punctul 7, alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(6) In luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor condiţii de acces şi interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum şi imposibilitatea condiţionării încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta."

20.  La articolul II, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

„151. Articolul 17 se abrogă."

21.  La articolul II punctul 17, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a)   faptele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

b)   faptele prevăzute la lit. c) - k), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

c)   faptele prevăzute la lit. c) - k), prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei."

22.  La articolul II, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

„171. La articolul 19 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

«a) să furnizeze în mod complet şi corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorităţii de reglementare, informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3) sau ale art. 13 alin. (3);

b) să se supună controlului prevăzut la art. 16;»".

23.   La articolul III punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,e) perturbaţie - efectul unei energii nedorite care apare la recepţia într-o reţea de comunicaţii electronice ce utilizează spectrul de frecvenţe radio, energie cauzată de o emisie sau de un fenomen de radiaţie ori de inducţie, care se manifestă prin orice fel de degradare a performanţelor reţelei şi care poate conduce la interpretarea eronată a informaţiilor sau la pierderea acestora, informaţii care ar fi putut fi obţinute în absenţa unei asemenea energii nedorite;".

24.  La articolul III punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) In cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa privind accesul, la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumită în continuare Legea serviciului universal, şi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu modificările ulterioare."

25.  La articolul III, punctul 4 se abrogă.

26.  La articolul III, după punctul 5 se introduc cinci noi puncte, punctele 51-55, cu următorul cuprins:

„51. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Spectrul de frecvenţe radio şi resursele de numerotaţie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.

(2) Administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotaţie se realizează pe baza principiilor obiectivitătii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.»

52. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

«(2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei asigură, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării spectrului de frecvenţe radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvenţă radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenţă menţionate la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.»

53. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - Activitatea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei privind administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicaţii, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.015/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Interdepar­tamentale de Radiocomunicaţii.»

54.   Alineatele (1) şi (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

«Art. 10. - (1) Autorităţile abilitate să gestioneze spectrul de frecvenţe radio sunt următoarele:

a)    Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare IGCTI,*) pentru frecvenţele din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;

b)   instituţiile competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru frecvenţele din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentală.

(2) IGCTI acordă spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecvenţe radio din benzile prevăzute în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe şi ţine permanent evidenţa utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a preşedintelui IGCTI.»

55.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă şi evitarea apariţiei perturbaţiilor prejudiciabile asupra reţelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul de frecvenţe radio în condiţiile legii.

(2)   Utilizarea resurselor de numerotaţie este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă.

(3)  IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveşte accesul şi condiţiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi în special atunci când riscul producerii perturbaţiilor prejudiciabile este redus. IGCTI stabileşte regimul armonizat de utilizare a acestora, pentru fiecare categorie de frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, prin decizie a preşedintelui.

(4)  In cazul frecvenţelor radio necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza atribuirii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)    respectarea cerinţelor tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;

b)   respectarea obligaţiilor care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecvenţelor radio la care România este parte.

(5)  In cazul frecvenţelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicaţii ale ambasadelor şi misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, utilizarea şi autorizarea acestora se supun unui regim special stabilit prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.»"

27.     La articolul III punctul 6, alineatul (1) al articolului 131 va avea următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Personalul de operare al staţiilor de radiocomunicaţii în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară şi serviciul mobil terestru, cu excepţia personalului de operare al staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa reţelelor naţionale de telefonie mobilă, trebuie să posede nivelul de cunoştinţe necesar operării respectivelor staţii."

28.  La articolul III, după punctul 6 se introduc nouă noi puncte, punctele 61-69, cu următorul cuprins:

„61. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu următorul cuprins:

«Art. 132. - (1) Utilizarea frecvenţelor radio în serviciul de amator se realizează fără obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio.

(2)   In cadrul serviciului de amator operează numai persoane autorizate în acest sens, denumite radioamatori, în benzi de frecvenţă atribuite prin Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, pentru activităţi fără caracter comercial şi în scop personal, pentru instruire individuală, studii tehnice şi intercomunicare.

(3)  Certificarea şi autorizarea radioamatorilor, precum şi modul de utilizare a frecvenţelor radio de către aceştia sunt stabilite prin regulament aprobat prin decizie a preşedintelui IGCTI.»

62.   După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 133, cu următorul cuprins:

«Art. 133. - Până la data de 31 decembrie 2007, IGCTI va adopta, prin decizie a preşedintelui, un set de reglementări care vor stabili caracteristicile tehnice ale perturbaţiilor prejudiciabile, în funcţie de tipurile de servicii de radiocomunicaţii autorizate în România, cu respectarea specificaţiilor, standardelor şi normelor tehnice aplicabile echipamentelor generatoare de câmp radioelectric.»

63.   La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

«(3) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi modificată la iniţiativa IGCTI, potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazurile impuse de:

a)  respectarea condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio;

b)  evitarea perturbaţiilor prejudiciabile;

c)  realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european şi cooperare internaţională privind utilizarea frecvenţelor radio;

d)  respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecvenţelor radio;

e)  rezolvarea situaţiilor de criză de frecvenţe radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvenţe radio alocate pentru furnizarea reţelei care fac obiectul licenţei;

f)     implementarea strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a politicii de gestionare a spectrului de frecvenţe radio;

g)   modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecventă.

*) Conform art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicatiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), IGCTI va informa titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi va acorda un termen de conformare proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.»

64.   Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

«Art. 15. - (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoţită de toate documentele necesare în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni şi nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.»

65.  La articolul 15, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

«(3) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licenţă al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.

(4)  Selecţia competitivă reprezintă procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat câştigătorului unei licitaţii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenţă, având ca punct de pornire valoarea minimală stabilită conform alin. (3), asigurându-se totodată şi îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, după caz.

(5)    Selecţia comparativă reprezintă procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat primului clasat/primilor clasaţi, în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, după caz.

(6)   Tipul de procedură de selecţie aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar reglementarea detaliată a modului de desfăşurare a procedurilor de selecţie competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a preşedintelui IGCTI.»

66.   Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoţită de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotaţie a căror destinaţie a fost stabilită prin Planul naţional de numerotaţie, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.»

67.   Alineatele (1) şi (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

«Art. 20. - (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio şi licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie pot fi cedate către un terţ, autorizat în condiţiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANRCTI, şi numai cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din acestea, precum şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în licenţe cu privire la cedarea acestora. Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio poate fi cedată numai în integralitatea sa, orice acord având ca obiect cedarea dreptului de folosinţă conferit prin licenţa de utilizare a frecvenţelor radio fiind nul de drept.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(4) Cedarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţele publice de comunicaţii electronice şi a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie se aduce la cunoştinţa publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANRCTI.»

68.   La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

«(5) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio obţinută prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă poate fi cedată numai cu acordul prealabil al IGCTI, cu respectarea de către cesionar a tuturor condiţiilor minimale ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei, precum şi cu asumarea de către acesta a tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţă.»

69.    La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) ANRCTI stabileşte procedura de alocare a codurilor de identificare, semnalizare şi rutare, fără a se limita doar la acestea, necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi drepturile şi obligaţiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse, cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparenţei şi nediscriminării.»"

29.   La articolul III punctul 7, alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) ANRCTI identifică, ţinând seama de recomandarea Comisiei Europene privind pieţele de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă, prevăzută' la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumită în continuare Directiva-cadru, şi de instrucţiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă, prevăzute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice relevante de pe teritoriul naţional."

30.   La articolul III punctul 10, alineatul (6) al articolului 341 se abrogă.

31.   La articolul III punctul 10, alineatele (7) şi (8) ale articolului 341 vor avea următorul cuprins:

„(7) In situaţii excepţionale, prin excepţie de la prevederile alin. (1) -(5), atunci când este necesară intervenţia urgentă, în vederea protejării concurenţei şi a intereselor utilizatorilor finali, ANRCTI poate lua măsuri temporare, cu respectarea principiului proporţionalităţii, comunicând în cel mai scurt timp aceste măsuri, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora, Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(8) Prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (7) sau aplicarea definitivă a acestora nu poate fi realizată decât în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (1)-(5)."

32.  La articolul III, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

«Art. 42. - (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANRCTI se aprobă de către preşedintele acesteia în condiţiile art.  16 alin.  (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANRCTI se reportează în anul următor.»"

33.  La articolul III, punctul 12 se abrogă.

34.  La articolul III, punctul 13 se abrogă.

35.  La articolul III, punctul 15 se abrogă.

36.  La articolul III punctul 17, alineatul (4) al articolului 481 va avea următorul cuprins:

„(4) Procentul prevăzut la alin. (2) şi (3) se determină anual, fără a depăşi 0,4%, ca raport între:

a)   cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; şi

b)  cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3)."

37.   La articolul III punctul 17, alineatul (8) al articolului 481 se abrogă.

38.   La articolul III punctul 17, alineatele (3) şi (4) ale articolului 484 vor avea următorul cuprins:

„(3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în condiţiile art. 482 alin. (2), fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

(4) Diferenţa dintre tariful de monitorizare anual stabilit în condiţiile art. 482 alin. (2) şi plăţile anticipate stabilite în condiţiile alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei preşedintelui ANRCTI sau, după caz, se restituie în condiţiile Codului de procedură fiscală."

39.   La articolul III punctul 18, alineatele (1) şi (2) ale articolului 486 vor avea următorul cuprins:

„Art. 486. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevăzute la art. 481 alin. (2) şi (3), au obligaţia de a transmite ANRCTI situaţiile financiare anuale conţinând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit şi pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 481 au obligaţia de a transmite ANRCTI declaraţiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare."

40.   La articolul III punctul 18, articolul 487 va avea următorul cuprins:

„Art. 487. - Prin excepţie de la prevederile art. 481 alin. (1) şi ale art. 483 alin. (1) şi (6), furnizorii care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, nu au obligaţia de plată a tarifului de monitorizare, prevederile art. 481-486 aplicându-se în mod corespunzător."

41.  La articolul III, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

„181. După articolul 487 se introduce un nou articol, articolul 488, cu următorul cuprins:

«Art. 488. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 481-487 se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRCTI.»"

42.  La articolul III, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. La articolul 55 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

«e1) producerea de către orice persoană şi în orice mod a unei perturbaţii prejudiciabile;»"

43.  La articolul III, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

„241. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

«(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a)   cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

b)   prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.»"

44.  La articolul III, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 58 vor avea următorul cuprins:

«(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) şi e1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) şi e1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele IGCTI.»"

45.  La articolul III, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

„311. După articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 62?, cu următorul cuprins:

«Art. 622. - Până la revizuirea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice identificate înainte de data aderării României la Uniunea Europeană şi a situaţiei concurenţiale pe aceste pieţe, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, modificarea sau completarea obligaţiilor impuse de ANRCTI în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, se realizează fără parcurgerea procedurii prevăzute la art. 341.»"

46.   La articolul III, punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. In cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «interferenţă perturbatoare» se înlocuieşte cu sintagma «perturbaţie prejudiciabilă», iar sintagma «frecvenţe radioelecirice» se înlocuieşte cu sintagma «frecvenţe radio»."

47.   La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

,,c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice în scopul iniţierii şi primirii apelurilor naţionale şi internaţionale şi al accesului la serviciile de urgenţă, prin utilizarea unui număr sau unor numere din Planul naţional de numerotaţie ori dintr-un plan internaţional de numerotaţie. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relaţii cu clienţii, serviciul de informaţii privind abonaţii, registrele abonaţilor, telefoane publice cu plată, servicii furnizate în condiţii speciale, facilităţi pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;".

48.  La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) In stabilirea politicii şi strategiei privind implementarea serviciului universal, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va urmări reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurenţei, determinate în special de furnizarea serviciilor la tarife sau în condiţii diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, protejând în acelaşi timp interesul public."

49.  La articolul IV punctul 4, alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispoziţie utilizatorilor finali registrele abonaţilor sau serviciile de informaţii privind abonaţii, în condiţiile alin. (1)-(3), au obligaţia să aplice principiul nediscriminării în tratamentul informaţiilor care le-au fost puse la dispoziţie."

50.  La articolul IV punctul 6, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(3) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor anumite opţiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului şi de a utiliza aceste servicii, prevederile art. 13 aplicându-se în mod corespunzător. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de opţiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite."

51.   La articolul IV punctul 7, litera a) a alineatului (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

,,a) la cerere, gratuit sau contra cost, facturarea detaliată;".

52.     La articolul IV punctul 23, alineatul (11) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

„(11) Contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, vor fi încheiate în scris sau, după caz, prin mijloace electronice, cu respectarea condiţiilor cerute de lege pentru validitatea acestora."

53.   La articolul IV punctul 25, alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Furnizorii de reţele publice de telefonie şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelei publice de telefonie ale cărei puncte terminale se află la locaţii fixe şi, în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră, disponibilitatea reţelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locaţii fixe."

54.  La articolul IV, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

«(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locaţii fixe sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgenţă.»"

55.     La articolul IV punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plată, au dreptul de a efectua în mod gratuit, indiferent de tipul reţelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112."

56.  La articolul IV, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins:

„331. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

«(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a)   faptele prevăzute la pct. 13 şi la pct. 30-41, cu amendă de la 500 lei la 50.000 lei;

b)  faptele prevăzute la pct. 1-12 şi la pct. 14-29, cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;

c)  faptele prevăzute la pct. 1-12 şi la pct. 14-29, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.»"

57.   La articolul IV punctul 38, articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Tarifele practicate pe pieţele relevante cu amănuntul de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice indentificaţi ca având putere semnificativă pe aceste pieţe nu sunt supuse aprobării prealabile a ANRCTI.

(2)   ANRCTI poate obliga furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice identificaţi ca având putere semnificativă pe pieţele relevante cu amănuntul să notifice către ANRCTI tarifele practicate pe aceste pieţe în acelaşi moment în care aceste tarife sunt notificate către clienţi, în vederea controlării de către ANRCTI a respectării obligaţiilor legale care le revin.

(3)   ANRCTI are obligaţia să îşi exprime punctul de vedere asupra tarifelor notificate, până la data intrării în vigoare a acestora."

58.   După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu următorul cuprins:

„Art. VI1. - Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Conducerea IGCTI este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. Durata mandatului acestora este de 5 ani.»

2.   Dupa alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi de către primul-ministru pentru următoarele motive:

a)   încălcarea prevederilor legislaţiei din domeniul de activitate al IGCTI;

b)   condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.»"

Art. II. - (1) Primele situaţii financiare separate pe care Compania Naţională „Poşta Română" - S.A. are obligaţia să le întocmească în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare în temeiul art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele aferente anului 2007. Acestea vor fi întocmite, auditate şi transmise autorităţii de reglementare până la data de 30 noiembrie 2008.

(2)   Până la data transmiterii situaţiilor financiare separate pentru anul 2007, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1), Compania Naţională „Poşta Română" - S.A. poate majora tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în etape, cu cel mult 100%, fără aprobarea autorităţii de reglementare.

(3)   Fără a se aduce atingere prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primul dintre rapoartele de evaluare prevăzute la art. 30 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din care trebuie să rezulte respectarea   de   către   Compania   Naţională   „Poşta Română" - S.A., în anul 2008, a standardelor de calitate stabilite conform prevederilor art. 30 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, va fi realizat şi publicat, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare, până la data de 1 mai 2009.

(4)  In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Compania Naţională „Poşta Română" - S.A. va supune aprobării autorităţii de reglementare o planificare detaliată a măsurilor pe care urmează să le ia în vederea atingerii următoarelor obiective:

a)   realizarea metodologiei care să descrie în detaliu principiile, ipotezele şi metodele folosite în elaborarea sistemului de evidenţă contabilă separată, precum şi întocmirea, auditarea şi transmiterea, în mod corect şi complet, a situaţiilor financiare separate pentru anul 2007;

b)  îndeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal, precum şi evaluarea respectării acestora.

(5)   Netransmiterea planificării prevăzute la alin. (4) şi nerespectarea etapelor acesteia constituie contravenţii care se constată de către personalul de control împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare şi se sancţionează conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) şi ale art. 61 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 133/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 133 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 133/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu