E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 510 din 17 noiembrie 2004

privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1082 din 22 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege are ca obiect reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, ca institutie publica autonoma in domeniul radiocomunicatiilor si tehnologiei informatiei, aflata in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) atribuirea unei benzi de frecvente - stabilirea serviciului de radiocomunicatii care poate utiliza o anumita banda de frecvente, in conditii specificate; atribuirile sunt cuprinse in Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, denumit in continuare T.N.A.B.F.;
    b) alocarea unei frecvente sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, intr-o zona geografica precizata si in conditii specificate;
    c) asignarea unei frecvente sau a unui canal radio - autorizarea din punct de vedere tehnic a unei statii de radiocomunicatii in vederea utilizarii unei frecvente sau a unui canal radio in conditii specificate;
    d) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare ori receptoare sau o combinatie de emitatoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii intr-un amplasament dat sau intr-o zona de deplasare precizata;
    e) radiocomunicatii - comunicatii electronice care se realizeaza prin intermediul undelor radio;
    f) spectru de frecvente radio/spectru radio - portiunea spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale caror frecvente sunt situate intre 9 kHz si 3.000 GHz;
    g) serviciu de radiocomunicatii - transmisia, emisia si/sau receptia de unde radio, in scopul realizarii de radiocomunicatii;
    h) echipament radio - un produs sau o parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei si/sau receptiei undelor radio utilizand spectrul alocat radiocomunicatiilor;
    i) echipament terminal de telecomunicatii - un produs sau o parte componenta relevanta din acesta, care permite comunicatia si care este destinat sa fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele retelelor publice de comunicatii;
    j) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfacator in mediul sau electromagnetic, fara a introduce el insusi perturbatii electromagnetice prejudiciabile pentru orice aparat ce se gaseste in acest mediu;
    k) aparate - ansamblul dispozitivelor electrice si electronice impreuna cu echipamentele si instalatiile ce contin componente electrice si/sau electronice;
    l) perturbatie prejudiciabila - o perturbatie care pericliteaza functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate sigurantei vietii sau care, in orice mod, afecteaza grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la:
    a) art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002;
    b) art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002;
    c) art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea IGCTI

    Art. 3
    (1) IGCTI se reorganizeaza si functioneaza ca institutie publica autonoma in domeniul radiocomunicatiilor si tehnologiei informatiei, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii.
    (2) IGCTI administreaza spectrul de frecvente radio si monitorizeaza benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala.
    (3) IGCTI controleaza indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica si de utilizare eficienta a spectrului.
    (4) IGCTI opereaza la nivel national sistemele informatice ale administratiei publice centrale ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice.
    (5) IGCTI preia toate obligatiile asumate anterior reorganizarii.
    Art. 4
    (1) Conducerea IGCTI este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele IGCTI este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.
    (4) Deciziile presedintelui IGCTI, referitoare la administrarea spectrului de frecvente radio, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, IGCTI are obligatia sa respecte principiile obiectivitatii, proportionalitatii, transparentei, impartialitatii si neutralitatii tehnologice.
    Art. 6
    (1) Organizarea si functionarea IGCTI se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si va cuprinde, pe langa aparatul central, directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) Paza sediului central si a directiilor teritoriale ale IGCTI se organizeaza si se efectueaza cu efective de jandarmi.
    Art. 7
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale IGCTI se asigura din venituri proprii, care provin din urmatoarele surse:
    a) sumele incasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente radio pentru utilizarea acestuia;
    b) tariful de inregistrare a Sistemului electronic de achizitii publice;
    c) tariful de reinnoire a inregistrarii in Sistemul electronic de achizitii publice;
    d) tariful de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice;
    e) tariful de participare in Sistemul electronic de achizitii publice;
    f) tariful de eliberare a certificatului digital de inregistrare in Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa;
    g) tariful de reinnoire a certificatului digital de inregistrare in Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa;
    h) donatii, legate si sponsorizari in conditiile legii;
    i) credite interne si externe contractate in conditiile legii;
    j) sumele provenite din amenzile administrative aplicate conform art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si conform art. 30, 31 si 32 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) venituri rezultate din certificarea semnaturii electronice;
    l) alte venituri ce se pot realiza in conditiile legii.
    (2) Cuantumul sumelor datorate de catre fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio se stabileste prin decizie cu caracter individual a presedintelui IGCTI.
    (3) Decizia presedintelui IGCTI prevazuta la alin. (2) constituie titlu de creanta, care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata si se executa conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    (4) Pentru colectarea creantelor IGCTI, organul de executare silita al acestuia, infiintat potrivit legii, a carui conducere este asigurata de catre o persoana desemnata de presedintele IGCTI, este abilitat sa instituie masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit Codului de procedura fiscala, republicat.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, organul de executare silita prevazut la alin. (4) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu, in conditiile Codului de procedura fiscala, republicat.
    (6) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al IGCTI se aproba de catre presedintele acestuia in conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al IGCTI se reporteaza in anul urmator.
    (3) IGCTI efectueaza operatiunile de plati si incasari prin unitatile Trezoreriei Statului.
    (4) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, precum si pentru garantarea obligatiilor asumate, IGCTI are dreptul sa constituie depozite in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Personalul IGCTI este personal contractual, angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui acestuia, se realizeaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    Art. 10
    Pentru desfasurarea activitatilor sale, IGCTI utilizeaza mijloace tehnice specifice, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Functiile si atributiile IGCTI

    Art. 11
    In vederea indeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 3, IGCTI indeplineste urmatoarele functii:
    a) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala;
    b) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala conform T.N.A.B.F., prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, in scopul asigurarii unei utilizari rationale si eficiente a acestora;
    c) de elaborare de proceduri si norme cu caracter tehnic utilizate in activitatile de supraveghere si control specifice;
    d) de participare in organismele si organizatiile cu activitati la nivel international in domeniile de activitate ale IGCTI;
    e) de supraveghere si control al respectarii de catre utilizatorii frecventelor radio a obligatiilor ce le revin potrivit legii, licentelor de utilizare a frecventelor radio si licentelor de emisie;
    f) de operare la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice.
    Art. 12
    In vederea indeplinirii functiilor sale, IGCTI are urmatoarele atributii:
    1. elaborarea, adoptarea si publicarea de norme cu caracter tehnic si administrativ in domeniul radiocomunicatiilor;
    2. punerea la dispozitie Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a datelor necesare in vederea elaborarii T.N.A.B.F.;
    3. stabilirea prin decizie a presedintelui IGCTI a sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente;
    4. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor pentru furnizarea de retele si/sau servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si a licentelor de emisie;
    5. incasarea sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecventa;
    6. alocarea si asignarea frecventelor radio in benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau in partaj, prevazute in T.N.A.B.F., cu respectarea reglementarilor tehnice si administrative, nationale si internationale, a acordurilor si protocoalelor interne sau a acordurilor internationale la care Romania este parte, care se refera la utilizarea spectrului radio;
    7. analizarea si expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice intre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea aparitiei perturbatiilor prejudiciabile, in scopul evaluarii posibilitatii de asignare a acestora, in urma solicitarilor;
    8. realizarea expertizelor tehnice necesare folosirii rationale si eficiente a spectrului radio;
    9. aplicarea procedurilor de coordonare stabilite prin acorduri internationale pentru utilizarea frecventelor radio;
    10. alocarea si asignarea codurilor de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certificarea personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii, precum si exercitarea activitatilor de evidenta conexe acestora;
    11. asigurarea evidentei permanente a utilizarii frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente, intretinerea permanenta a bazelor de date specializate care formeaza Registrul national al frecventelor asignate/alocate;
    12. monitorizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;
    13. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele de utilizare a frecventelor sau reglementarilor din domeniul radiocomunicatiilor;
    14. urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare si in acordurile internationale, in domeniul radiocomunicatiilor, al comunicatiilor audiovizuale, al echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si luarea de masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
    15. eliberarea de avize de confirmare a conformitatii cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila, pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;
    16. eliberarea de avize necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si cladirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale IGCTI;
    17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic national si a Sistemului informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa;
    18. poate furniza semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat pentru administratia publica centrala;
    19. asigurarea recunoasterii in sistemele pe care le opereaza a oricarei semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
    20. exercitarea altor activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor sale, IGCTI are dreptul de a achizitiona din import instalatii, sisteme, echipamente, aparate, autoturisme specifice desfasurarii obiectului de activitate, precum si alte bunuri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, organele de politie sau de catre alte autoritati publice, in conditiile legii.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitatile autoritatilor publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 14
    (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, cu exceptia art. 8 alin. (1) si (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 si 22, precum si a art. 66 lit. c), d) si e), sintagma "Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se inlocuieste cu abrevierea "IGCTI".
    2. Alineatul (3) al articolului 62 se abroga.
    3. Dupa articolul 62 se introduce articolul 62^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 62^1
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza si va revizui toate prevederile care se refera la drepturi de utilizare a frecventelor si la obligatiile conexe acestora din cadrul licentelor, autorizatiilor si acordurilor eliberate in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanta de urgenta, ale Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente si ale reglementarilor in vigoare elaborate in baza prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice si obligatiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercita, respectiv sunt asumate, in baza prevederilor mentionate la alin. (1) si raman valabile pana la momentul revizuirii, cu exceptia situatiilor in care titularii acestora renunta prin solicitare scrisa la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor in termenele stipulate in procedura de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevazuta la art. 21.
    (3) Prin revizuirea licentelor, autorizatiilor si acordurilor eliberate in temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se confera titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, insotit de obligatiile aferente, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
    (4) In cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 19 alin. (1), art. 67 si a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei" se inlocuieste cu abrevierea "IGCTI".
    Art. 15
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 28 ianuarie 2003.
    Art. 16
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile ulterioare, vor fi modificate si completate corespunzator.
    (2) Pana la revizuirea legislatiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei raman in vigoare.
    (3) Pana la numirea in functie a presedintelui si vicepresedintelui, conducerea IGCTI va fi asigurata de catre persoanele care ocupa in prezent functiile de director general si director general adjunct.
    (4) Personalul existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza drepturile si obligatiile stabilite prin contractele individuale de munca si contractele colective de munca.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 510/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 510 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu