E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 18 decembrie 2002

privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 28 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 69 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002,
    avand in vedere prevederile art. 10 si ale art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in scopul supravegherii si controlului activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice.
    (2) Sediul IGCTI este in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
    (3) IGCTI isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (4) IGCTI are in structura organizatorica directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, care functioneaza ca subunitati operative ale IGCTI, fara personalitate juridica.
    (5) Activitatea IGCTI se finanteaza integral din venituri proprii.
    Art. 2
    (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, in conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice, in conformitate cu strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate IGCTI are, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentala, incluzand si benzile de radiodifuziune sonora si televiziune;
    2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    3. atribuirea spre utilizare, in mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    4. tinerea permanenta a evidentei utilizarii frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    5. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele sau reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    6. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    7. supravegherea si controlul activitatilor desfasurate prin mijloace electronice;
    8. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;
    9. implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice;
    10. evaluarea si certificarea conformitatii echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila;
    11. acordarea de certificate de confirmare a conformitatii pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice;
    12. exercitarea activitatilor de control si supraveghere a pietei pentru echipamente radio si echipamente de comunicatii electronice;
    13. autoritatea de certificare pentru semnatura electronica in cadrul administratiei publice centrale;
    14. exercitarea altor activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitatile efectuate de autoritatile publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.
    Art. 3
    (1) Conducerea IGCTI este asigurata de consiliul de conducere si de directorul general.
    (2) Consiliul de conducere, denumit in continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI.
    (3) Directorul general angajeaza institutia in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (5) Directorul general si membrii Consiliului sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (6) Salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (7) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI.
    (8) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorica a IGCTI.
    Art. 4
    Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorica se aproba de catre Consiliu.
    Art. 5
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente realizarii obiectului de activitate al IGCTI se asigura din urmatoarele surse:
    a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice;
    b) tariful de inregistrare in Sistemul electronic de achizitii publice, tariful de utilizare a acestuia si tariful de participare;
    c) credite contractate in conditiile legii;
    d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite in euro si se platesc in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) IGCTI poate accepta donatii, legate, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    (4) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare, IGCTI va dispune de conturi si subconturi in lei, deschise la unitatile Trezoreriei statului, sau in valuta, deschise la banci comerciale, in conditiile legii.
    (2) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul sa constituie depozite in conditiile legii si pentru garantarea obligatiilor asumate.
    (3) In cazuri intemeiate, in vederea exercitarii atributiilor stabilite de lege in sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau imprumuturi in lei si in valuta.
    Art. 8
    IGCTI are dreptul de a desfasura activitati de import de instalatii, sisteme, echipamente, aparate, precum si alte bunuri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Personalul IGCTI este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fisa postului, semnata de titular, de seful ierarhic si de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a IGCTI.
    (3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aproba prin decizie a directorului general, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (5) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (6) In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere si aproba cuantumul premiilor acordate salariatilor IGCTI.
    Art. 10
    (1) IGCTI colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii, in conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum si din domeniul protectiei radioelectrice.
    (3) Personalul imputernicit al IGCTI va avea acces liber, pe baza de delegatie, in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei sau in care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele apartinand institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, daca in aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.
    Art. 11
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice, IGCTI se doteaza cu un numar de 85 de autoturisme si 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna.
    (2) Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotarare.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 180/2002 privind infiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu exceptia art. 1, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) In toate actele normative sintagma "Regia Autonoma <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>" se inlocuieste cu sintagma "Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu