E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 18 decembrie 2002

privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 28 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 69 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002,
    avand in vedere prevederile art. 10 si ale art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in scopul supravegherii si controlului activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice.
    (2) Sediul IGCTI este in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
    (3) IGCTI isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (4) IGCTI are in structura organizatorica directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, care functioneaza ca subunitati operative ale IGCTI, fara personalitate juridica.
    (5) Activitatea IGCTI se finanteaza integral din venituri proprii.
    Art. 2
    (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, in conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice, in conformitate cu strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate IGCTI are, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentala, incluzand si benzile de radiodifuziune sonora si televiziune;
    2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    3. atribuirea spre utilizare, in mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    4. tinerea permanenta a evidentei utilizarii frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    5. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele sau reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    6. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    7. supravegherea si controlul activitatilor desfasurate prin mijloace electronice;
    8. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;
    9. implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice;
    10. evaluarea si certificarea conformitatii echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila;
    11. acordarea de certificate de confirmare a conformitatii pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice;
    12. exercitarea activitatilor de control si supraveghere a pietei pentru echipamente radio si echipamente de comunicatii electronice;
    13. autoritatea de certificare pentru semnatura electronica in cadrul administratiei publice centrale;
    14. exercitarea altor activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitatile efectuate de autoritatile publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.
    Art. 3
    (1) Conducerea IGCTI este asigurata de consiliul de conducere si de directorul general.
    (2) Consiliul de conducere, denumit in continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI.
    (3) Directorul general angajeaza institutia in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (5) Directorul general si membrii Consiliului sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (6) Salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (7) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI.
    (8) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorica a IGCTI.
    Art. 4
    Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorica se aproba de catre Consiliu.
    Art. 5
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente realizarii obiectului de activitate al IGCTI se asigura din urmatoarele surse:
    a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice;
    b) tariful de inregistrare in Sistemul electronic de achizitii publice, tariful de utilizare a acestuia si tariful de participare;
    c) credite contractate in conditiile legii;
    d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite in euro si se platesc in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) IGCTI poate accepta donatii, legate, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    (4) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare, IGCTI va dispune de conturi si subconturi in lei, deschise la unitatile Trezoreriei statului, sau in valuta, deschise la banci comerciale, in conditiile legii.
    (2) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul sa constituie depozite in conditiile legii si pentru garantarea obligatiilor asumate.
    (3) In cazuri intemeiate, in vederea exercitarii atributiilor stabilite de lege in sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau imprumuturi in lei si in valuta.
    Art. 8
    IGCTI are dreptul de a desfasura activitati de import de instalatii, sisteme, echipamente, aparate, precum si alte bunuri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Personalul IGCTI este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fisa postului, semnata de titular, de seful ierarhic si de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a IGCTI.
    (3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aproba prin decizie a directorului general, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (5) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (6) In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere si aproba cuantumul premiilor acordate salariatilor IGCTI.
    Art. 10
    (1) IGCTI colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii, in conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum si din domeniul protectiei radioelectrice.
    (3) Personalul imputernicit al IGCTI va avea acces liber, pe baza de delegatie, in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei sau in care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele apartinand institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, daca in aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.
    Art. 11
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice, IGCTI se doteaza cu un numar de 85 de autoturisme si 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna.
    (2) Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotarare.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 180/2002 privind infiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu exceptia art. 1, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) In toate actele normative sintagma "Regia Autonoma <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>" se inlocuieste cu sintagma "Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu