E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 18 decembrie 2002

privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 28 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 69 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002,
    avand in vedere prevederile art. 10 si ale art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in scopul supravegherii si controlului activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice.
    (2) Sediul IGCTI este in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
    (3) IGCTI isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (4) IGCTI are in structura organizatorica directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, care functioneaza ca subunitati operative ale IGCTI, fara personalitate juridica.
    (5) Activitatea IGCTI se finanteaza integral din venituri proprii.
    Art. 2
    (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, in conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice, in conformitate cu strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate IGCTI are, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentala, incluzand si benzile de radiodifuziune sonora si televiziune;
    2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    3. atribuirea spre utilizare, in mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    4. tinerea permanenta a evidentei utilizarii frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    5. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele sau reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    6. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    7. supravegherea si controlul activitatilor desfasurate prin mijloace electronice;
    8. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;
    9. implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice;
    10. evaluarea si certificarea conformitatii echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila;
    11. acordarea de certificate de confirmare a conformitatii pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice;
    12. exercitarea activitatilor de control si supraveghere a pietei pentru echipamente radio si echipamente de comunicatii electronice;
    13. autoritatea de certificare pentru semnatura electronica in cadrul administratiei publice centrale;
    14. exercitarea altor activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitatile efectuate de autoritatile publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.
    Art. 3
    (1) Conducerea IGCTI este asigurata de consiliul de conducere si de directorul general.
    (2) Consiliul de conducere, denumit in continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI.
    (3) Directorul general angajeaza institutia in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (5) Directorul general si membrii Consiliului sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (6) Salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (7) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI.
    (8) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorica a IGCTI.
    Art. 4
    Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorica se aproba de catre Consiliu.
    Art. 5
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente realizarii obiectului de activitate al IGCTI se asigura din urmatoarele surse:
    a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice;
    b) tariful de inregistrare in Sistemul electronic de achizitii publice, tariful de utilizare a acestuia si tariful de participare;
    c) credite contractate in conditiile legii;
    d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite in euro si se platesc in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) IGCTI poate accepta donatii, legate, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    (4) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare, IGCTI va dispune de conturi si subconturi in lei, deschise la unitatile Trezoreriei statului, sau in valuta, deschise la banci comerciale, in conditiile legii.
    (2) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul sa constituie depozite in conditiile legii si pentru garantarea obligatiilor asumate.
    (3) In cazuri intemeiate, in vederea exercitarii atributiilor stabilite de lege in sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau imprumuturi in lei si in valuta.
    Art. 8
    IGCTI are dreptul de a desfasura activitati de import de instalatii, sisteme, echipamente, aparate, precum si alte bunuri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Personalul IGCTI este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fisa postului, semnata de titular, de seful ierarhic si de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a IGCTI.
    (3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aproba prin decizie a directorului general, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (5) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (6) In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere si aproba cuantumul premiilor acordate salariatilor IGCTI.
    Art. 10
    (1) IGCTI colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii, in conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum si din domeniul protectiei radioelectrice.
    (3) Personalul imputernicit al IGCTI va avea acces liber, pe baza de delegatie, in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei sau in care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele apartinand institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, daca in aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.
    Art. 11
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice, IGCTI se doteaza cu un numar de 85 de autoturisme si 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna.
    (2) Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotarare.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 180/2002 privind infiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu exceptia art. 1, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) In toate actele normative sintagma "Regia Autonoma <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>" se inlocuieste cu sintagma "Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu