E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 18 decembrie 2002

privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 28 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 69 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002,
    avand in vedere prevederile art. 10 si ale art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in scopul supravegherii si controlului activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice.
    (2) Sediul IGCTI este in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
    (3) IGCTI isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (4) IGCTI are in structura organizatorica directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, care functioneaza ca subunitati operative ale IGCTI, fara personalitate juridica.
    (5) Activitatea IGCTI se finanteaza integral din venituri proprii.
    Art. 2
    (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, in conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice, in conformitate cu strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate IGCTI are, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
    1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentala, incluzand si benzile de radiodifuziune sonora si televiziune;
    2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    3. atribuirea spre utilizare, in mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    4. tinerea permanenta a evidentei utilizarii frecventelor radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare;
    5. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele sau reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    6. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei;
    7. supravegherea si controlul activitatilor desfasurate prin mijloace electronice;
    8. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;
    9. implementarea la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice prin mijloace electronice;
    10. evaluarea si certificarea conformitatii echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila;
    11. acordarea de certificate de confirmare a conformitatii pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice;
    12. exercitarea activitatilor de control si supraveghere a pietei pentru echipamente radio si echipamente de comunicatii electronice;
    13. autoritatea de certificare pentru semnatura electronica in cadrul administratiei publice centrale;
    14. exercitarea altor activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitatile efectuate de autoritatile publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.
    Art. 3
    (1) Conducerea IGCTI este asigurata de consiliul de conducere si de directorul general.
    (2) Consiliul de conducere, denumit in continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI.
    (3) Directorul general angajeaza institutia in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    (5) Directorul general si membrii Consiliului sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (6) Salariul directorului general si indemnizatia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (7) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI.
    (8) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorica a IGCTI.
    Art. 4
    Regulamentul de organizare si functionare a IGCTI se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorica se aproba de catre Consiliu.
    Art. 5
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente realizarii obiectului de activitate al IGCTI se asigura din urmatoarele surse:
    a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice;
    b) tariful de inregistrare in Sistemul electronic de achizitii publice, tariful de utilizare a acestuia si tariful de participare;
    c) credite contractate in conditiile legii;
    d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite in euro si se platesc in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) IGCTI poate accepta donatii, legate, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    (4) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare, IGCTI va dispune de conturi si subconturi in lei, deschise la unitatile Trezoreriei statului, sau in valuta, deschise la banci comerciale, in conditiile legii.
    (2) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul sa constituie depozite in conditiile legii si pentru garantarea obligatiilor asumate.
    (3) In cazuri intemeiate, in vederea exercitarii atributiilor stabilite de lege in sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau imprumuturi in lei si in valuta.
    Art. 8
    IGCTI are dreptul de a desfasura activitati de import de instalatii, sisteme, echipamente, aparate, precum si alte bunuri necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Personalul IGCTI este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fisa postului, semnata de titular, de seful ierarhic si de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a IGCTI.
    (3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aproba prin decizie a directorului general, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (5) Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (6) In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere si aproba cuantumul premiilor acordate salariatilor IGCTI.
    Art. 10
    (1) IGCTI colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii, in conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum si din domeniul protectiei radioelectrice.
    (3) Personalul imputernicit al IGCTI va avea acces liber, pe baza de delegatie, in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice si al tehnologiei informatiei sau in care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele apartinand institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, daca in aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.
    Art. 11
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice, IGCTI se doteaza cu un numar de 85 de autoturisme si 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna.
    (2) Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotarare.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 180/2002 privind infiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu exceptia art. 1, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) In toate actele normative sintagma "Regia Autonoma <<Inspectoratul General al Comunicatiilor>>" se inlocuieste cu sintagma "Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu