E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.125 din 12.07.2012

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16 iulie 2012SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 2 , articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră.(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează:a)drumurilor noi şi celor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010; b)drumurilor de interes naţional, începând cu data de 1 ianuarie 2013; c)drumurilor judeţene, drumurilor comunale amenajate şi străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015. (3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană.(4) Investitorii şi administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, şi anterior datei de la care sunt obligaţi conform alin. (2).(5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:a)autostrăzi; b)drumuri expres; c)drumuri naţionale; d)drumuri judeţene; e)drumuri comunale amenajate; f)străzi amenajate. 2. La articolul I punctul 2, literele a) şi c) ale alineatului (2) al articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)asigurarea independenţei auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)auditorul de siguranţă rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare şi de execuţie a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării. 3. La articolul I punctul 2 , articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării; b)auditorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră; c)drumul public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam; e)clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic; f)clasificarea siguranţei reţelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente, în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente; g)evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale reţelei existente; h)inspectorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră; i)inspecţia de siguranţă rutieră - verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere; j)reţeaua rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE; k)liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă rutieră prevăzute în prezenta lege; l)modificare substanţială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului; m)proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanţiale a unor reţele rutiere existente; n)punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; o)utilizatorul vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanţilor. 4. La articolul I punctul 2 , titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul II Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră 5. La articolul I punctul 2 , articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Poate efectua inspecţii de siguranţă rutieră orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)nu are cazier judiciar; b)are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere; c)are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b); d)a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de inspector de siguranţă rutieră; e)este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi; f)nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; g)are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia. (2) Poate efectua audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)nu are cazier judiciar; b)are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor sau în unul dintre domeniile construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor şi podurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere; c)are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b); d)a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e)este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi; f)nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; g)are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia. (3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranţă rutieră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)a efectuat inspecţiile de siguranţă rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puţin 2.000 de kilometri de drumuri; b)a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 6. La articolul I punctul 2, după articolul 4 se introduce un nou articol , articolul 41 , cu următorul cuprins: Articolul 41 (1) Profesia de auditor de siguranţă rutieră/de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau profesia de inspector de siguranţă rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerţului pentru activitatea respectivă.(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialişti, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condiţiile legii. 7. La articolul I punctul 2 , alineatele (1) , (2) şi (5) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecţionare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau cu furnizorii de formare profesională autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în baza programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Auditorii sunt obligaţi să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică şi o dată la 4 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 8. La articolul I punctul 2, după alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Participarea la cursurile de instruire periodică şi la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada menţinerii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4. 9. La articolul I punctul 2 , articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Se înfiinţează, în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei stabileşte componenţa, atribuţiile şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a personalului care o deserveşte.(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.(4) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora.(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.(6) Exercitarea activităţii de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei. 10. La articolul I punctul 2 , articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.(2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranţă rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) şi va consta într-o aplicaţie practică şi un test-grilă.(3) Pentru susţinerea examenului de atestare privind accesul la profesie şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor/inspector de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia. Dacă cetăţeanul doreşte să îşi desfăşoare activitatea de audit de siguranţă rutieră în România, se înscrie într-o secţiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiţia prezentării documentelor care atestă dobândirea calităţii de auditor de siguranţă rutieră.(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(7) Contestaţiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6). 11. La articolul I punctul 2 , articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranţă rutieră încetează în următoarele cazuri:a)la cerere, prin renunţare făcută în scris de către persoana respectivă; b)în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) şi g) şi art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) şi g); c)în caz de deces. (2) Încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/ inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.(3) În caz de încetare a calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registru. 12. La articolul I punctul 2 , titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul III Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţiile de siguranţă rutieră 13. La articolul I punctul 2 , articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate.(3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2:a)proiectul preliminar; b)proiectele detaliate; c)anterior recepţionării drumului public; d)imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic. (4) Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al reţelei rutiere, din 2 în 2 ani, alternativ în perioadele iarnă şi vară, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră şi cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influenţează siguranţa rutieră, menţinerea caracteristicilor iniţiale privind semnalizarea şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranţei traficului.(5) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării.(6) În cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliţie care anchetează cazul notifică aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare, care să identifice elementele prevăzute în anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, şi să facă recomandările necesare.(7) În raportul de inspecţie suplimentară întocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandărilor din rapoartele de inspecţie periodice anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului şi care au constituit cauza accidentului.(8) O copie a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră va fi pusă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la dispoziţia organului de cercetare penală privind accidentul respectiv. 14. La articolul I punctul 2 , articolul 10 se abrogă. 15. La articolul I punctul 2 , articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră, se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) La desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră vor fi respectate prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) şi ale art. 41, după caz, precum şi următoarele criterii:a)zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră domiciliaţi în zona sau cel mai aproape de zona în care se află proiectul auditat/sectorul de drum public; b)al desemnării echitabile a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora. (3) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori/inspectori de siguranţă rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna, în mod justificat, auditori/inspectori de siguranţă rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră, conform prevederilor art. 41, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1), şi notifică în acest sens auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorul sau administratorul, după caz.(5) Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).(6) Auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei acestuia faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta.(7) Independenţa auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri: a)auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi; b)auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi; c)auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi; d)sunt îndeplinite alte condiţii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea. (8) În condiţiile executării de către unul sau mai mulţi auditori/inspectori de siguranţă rutieră a unui raport, fără respectarea prevederilor alin. (6) şi (7), raportul este nul de drept, onorariul încasat va fi restituit, iar aceştia sunt responsabili de daunele reclamate de beneficiarul raportului respectiv. 16. La articolul I punctul 2 , articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă rutieră sau auditului de siguranţă rutieră, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după caz, documentaţia privind:a)studiul de prefezabilitate; b)studiul de fezabilitate; c)evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere; d)proiectul tehnic; e)detaliile de execuţie; f)planurile generale ale traseului; g)planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; h)planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; i)planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare; j)analizele de trafic, existent şi prognozat; k)datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; l)informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior; m)alte informaţii necesare. (3) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră ori, după caz, a inspectorului de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră sau inspecţiei de siguranţă rutieră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 17. La articolul I punctul 2 , alineatele (1) şi (4) ale articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar inspecţia de siguranţă rutieră se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăşi 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1). 18. La articolul I punctul 2, după alineatul (4) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile şi pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact şi de inspecţie de siguranţă rutieră. 19. La articolul I punctul 2 , articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Recomandările privind eliminarea riscurilor, conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră, în raportul de evaluare de impact sau în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, după caz.(2) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în rapoartele respective, înainte de finalizarea stadiului supus auditării/inspecţiei, după caz, sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, după caz.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspecţie sau a unui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, recomandările conţinute în raportul respectiv.(4) Comisia soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la depunere şi emite în acest sens o decizie.(5) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.(6) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă de către cei interesaţi. O copie a hotărârii instanţei, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.(7) Administratorul prevăzut la alin. (1) este răspunzător pentru daunele produse participanţilor la trafic, care au fost afectaţi de nerezolvarea recomandărilor rămase definitive din raportul de impact de siguranţă rutieră. 20. La articolul I punctul 2 , articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pentru activitatea prestată, precum şi tarifele percepute pentru activităţile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (5) şi art. 21 alin. (2) lit. n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 21. La articolul I punctul 2 , articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16 Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activităţile desfăşurate, plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei, precum şi pentru finanţarea activităţilor proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv. 22. La articolul I punctul 2 , alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părţi, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele pentru finalizarea şi predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele şi modul de plată a acestora, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 23. La articolul I punctul 2 , articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră şi clasificarea siguranţei reţelei pe baza unor analize periodice a informaţiilor conţinute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puţin o dată la 3 ani, conform prescripţiilor anexei nr. 3.(2) Inspecţiile de siguranţă rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentraţia cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menţionate la pct. 3 din anexa nr. 3.(3) Măsurile corective propuse de inspectorul de siguranţă rutieră sub formă de recomandări se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conţinute în cadrul unui raport privind inspecţia de siguranţă rutieră sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparaţii şi care astfel pot periclita siguranţa circulaţiei se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât şi noaptea, şi care sunt instalate la o distanţă de siguranţă, conform normelor în vigoare.(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informaţi permanent de către administratorul drumului de existenţa unui tronson cu o concentraţie mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate şi/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice. 24. La articolul I punctul 2 , articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare şi control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi. 25. La articolul I punctul 2, articolul 20 se abrogă . 26. La articolul I punctul 2 , articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituţie competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, a inspecţiei de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră.(2) În domeniul activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)desemnează, în condiţiile prezentei legi, auditorii/ inspectorii de siguranţă rutieră în vederea efectuării activităţilor ce fac obiectul prezentei legi; b)elaborează şi propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; c)stabileşte aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră, stabileşte circuitul documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile ce fac obiectul prezentei legi; d)asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi; e)aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi emiterea atestatelor respective; f)organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu; g)fundamentează şi elaborează proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; h)participă pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere; i)contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei infrastructurii rutiere; j)colectează şi arhivează toate rapoartele de audit de siguranţă rutieră, de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă rutieră; k)propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii metodologia de lucru şi de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a acestora şi programele de formare, instruire şi perfecţionare profesională în domeniul gestionării siguranţei rutiere; l)ţine Registrul cu toate secţiunile acestuia şi operează modificările care se impun; m)realizează documentaţii şi publicaţii de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră din evidenţă; n)distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră documentaţiile şi publicaţiile prevăzute la lit. g) şi m), precum şi alte reglementări de interes. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră. 27. La articolul I punctul 2, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni 28. La articolul I punctul 2 , alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Sancţiunile disciplinare se dispun şi se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:a)suspendarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activităţile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; b)suspendarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condiţiile de obţinere a atestatului de auditor/inspector de siguranţă rutieră, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condiţiilor respective. Dacă după 6 luni condiţiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeşte corespunzător;

pentru depăşirea nejustificată, cu cel puţin un an, a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5); c)suspendarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) şi (7), dacă încălcarea nu este considerată infracţiune. 29. La articolul I punctul 2 , articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Decizia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Contestaţia exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestaţia. Decizia va fi respectată şi executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în această situaţie. 30. La articolul I punctul 2, după articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 231 şi 232 , cu următorul cuprins: Articolul 231 Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2)-(4); b)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), art. 11 alin. (6) şi (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum şi pentru depunerea raportului la beneficiar cu depăşirea nejustificată a termenului contractat de depunere; c)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului raportului de inspecţie de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2); d)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi (6), precum şi art. 12 alin. (1); e)cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2); f)cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării raportului de audit de siguranţă rutieră sau a raportului de evaluare de impact, după caz, prevăzute la art. 9 alin. (1). Articolul 232 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 231 se fac, după caz, de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi/sau din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita competenţelor acestora.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 231 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 231, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 31. La articolul I punctul 2 , alineatele (1) şi (3) ale articolului 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obţinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranţă rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranţă rutieră şi vor obţine, la cerere, atestatul de auditor de siguranţă rutieră prevăzut de prezenta lege. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(3) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege. 32. La articolul I punctul 2 , alineatul (4) al articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite. 33. La articolul I punctul 2, articolul 2 6 se abrogă. 34. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice şi vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani. 35. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21 , cu următorul cuprins: 21 . Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică şi va avea următorul cuprins: „h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere: comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviaţiei civile, profesor de legislaţie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră, inspector de siguranţă rutieră;“. 36. La articolul I punctul 3 , articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 În direcţia cooperării internaţionale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranţei rutiere. 37. La articolul I punctul 3, articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30 Organizaţiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranţei şi gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranţei rutiere. 38. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1 , cu următorul cuprins: Articolul I^1 După alineatul (23) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24) , cu următorul cuprins:(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare. 39. La anexa nr. 1 punctul 2 , litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)accidente soldate cu decese şi/sau răniri grave; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; 40. Titlul anexei nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră şi elemente de evaluare pentru inspecţia de siguranţă rutieră 41. La anexa nr. 3, partea introductivă a punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Elementele de evaluare pentru inspecţia de siguranţă rutieră: 42. Titlul anexei nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Informaţii referitoare la accidente de circulaţie, menţionate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate 43. La anexa nr. 4 , punctele 6 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranţă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 8. date referitoare la accidentele de circulaţie, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul şi manevrele fiecărui conducător auto; Articolul II(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate şi completate în conformitate cu modificările şi completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, şi republicate.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, Eugen Nicolicea PREŞEDINTELE SENATULUI Vasile Blaga


SmartCity5

COMENTARII la Legea 125/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 125 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 125/2012
Ordin 856 2011
privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
Ordin 1832 2011
privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
Ordin 480 2011
pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră
Ordin 792 2010
pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera
Ordonanţa 6 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera
Legea 265 2008
privind auditul de siguranta rutiera
Legea 200 2004
privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
Legea 50 1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu