E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 91825/255479 din 20 mai 1999/26 februarie 1999

privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              Nr. 91.825 din 20 mai 1999
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
              Nr. 255.479 din 26 februarie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din 16 iunie 1999

    In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 17/1996, Legea nr. 18/1997 si prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1999, se emit urmatoarele instructiuni:

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1. Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie la nivelul Ministerului Industriei si Comertului, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1999, din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele in vigoare stabilite pentru energia electrica si termica livrata de agentii economici producatori si autoproducatori de energie electrica si termica, indiferent de forma de proprietate a acestora, consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici. Taxa de dezvoltare se calculeaza inclusiv la majorarile de tarife, rezultate din intarzierile la plata facturilor de energie electrica.
    Preturile de achizitie ale energiei electrice in sistemul energetic national nu contin taxa de dezvoltare.
    Pentru energia termica Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie de catre sucursalele si filialele din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A., precum si de producatorii de energie termica, indiferent de forma lor de proprietate, in functie de cantitatile pe care acestia sau intermediarii (cumparatori-vanzatori de energie termica) le livreaza agentilor economici consumatori.
    Producatorii de energie termica au dreptul sa efectueze regularizari in luna curenta pentru perioada precedenta, in ceea ce priveste taxele datorate Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.
    Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, prevazute in buget, includ si taxa de dezvoltare aferenta productiei marfa de energie electrica si energie termica, facturata si neincasata la finele anului.
    2. Taxele de dezvoltare sunt incluse in tarifele pentru energia electrica si energia termica si sunt stabilite in cuantum de 10% pentru energia electrica si de 2% pentru energia termica, livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.
    3. Filialele si sucursalele din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A., precum si ceilalti producatori si autoproducatori, care realizeaza taxa de dezvoltare conform actualelor instructiuni, au obligatia sa defalcheze, din incasarile zilnice aferente contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici, taxa de dezvoltare pentru sistemul energetic national, inclusa in tarife. Sumele astfel defalcate de catre unitatile mentionate mai sus, denumite in continuare unitati colectoare, se vireaza cu ordin de plata, in termen de 3 zile de la incasarea contravalorii energiei electrice si termice, in contul 30.13.41.92.863 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Comertului.
    Nevirarea in contul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic a sumelor reprezentand taxa de dezvoltare in termenul prevazut se penalizeaza cu 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, penalizari care intregesc fondul special si se vireaza in contul special nr. 30.13.41.92.863 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Comertului.
    Contul 30.13, deschis in prezent la trezoreriile statului pe seama unitatilor Companiei Nationale de Electricitate - S.A., se inchide, iar soldul existent se vireaza in contul 30.13.41.92.863 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Comertului.

    CAP. 2
    Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si alocarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor de investitii

    1. In vederea gestionarii Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Ministerul Industriei si Comertului indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorului principal de credite, stabilite in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    2. Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic Ministerul Industriei si Comertului aloca unitatilor beneficiare sumele necesare pentru finantarea obiectivelor de investitii inscrise in lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat, pe baza notelor de fundamentare (model cuprins in anexa nr. 1), in limita disponibilului constituit pentru acest fond. Sumele se vireaza in contul 50.28 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investitii", pe seama unitatilor beneficiare, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169 din 12 iunie 1997 privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului.
    3. Pe baza notelor de fundamentare, prezentate de beneficiarii investitiilor cu nominalizarea antreprenorilor si a furnizorilor de echipamente, precum si a sumelor aferente, avizate de catre compartimentul imputernicit potrivit legii pentru controlul financiar preventiv (modele cuprinse in anexele nr. 2 si 3), Ministerul Industriei si Comertului aproba efectuarea cheltuielilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, destinate finantarii obiectivelor de investitii inscrise in lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat, catre unitatile beneficiare, precum si alocarea sumelor catre acestia.
    In cazul efectuarii de compensari reciproce intre beneficiarii de investitii si antreprenorii de investitii sau furnizorii de echipamente, materiale si prestari de servicii (Ordonanta Guvernului nr. 17/1996), documentatia de justificare va cuprinde nota de fundamentare (model cuprins in anexa nr. 4), procese-verbale de compensare pe Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, precum si centralizatorul acestora, care se supun aprobarii ordonatorului principal de credite sau inlocuitorului de drept al acestuia, pana la data de 12 a lunii urmatoare perioadei de raportare. Astfel valoarea facturilor furnizorilor, compensate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se inregistreaza in executie de catre ordonatorul principal de credite atat la veniturile, cat si la cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.
    Se pot efectua compensari ale creantelor si angajamentelor intre beneficiari, intermediari si antreprenorii de investitii si/sau furnizorii de echipamente, de materiale si prestatori, pentru investitiile cuprinse in listele-anexe la legea anuala a bugetului de stat, cu acoperire financiara din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in limita sumelor constituite drept taxe de dezvoltare pentru energia electrica si termica livrata, pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor pentru livrarea de echipamente, de materiale si pentru prestari de servicii, fara a se depasi sumele aprobate pentru lucrarile executate, echipamentele si materialele livrate ori pentru serviciile prestate. Compensarile se pot efectua in limita valorii totale a taxei de dezvoltare constituite pentru livrarea de energie electrica si energie termica.
    Responsabilitatea constituirii si virarii Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, precum si a decontarilor prin compensare revine tuturor unitatilor colectoare.
    In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, cu modificarile ulterioare, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic al producatorilor si autoproducatorilor de energie:
    - amenajari hidroenergetice;
    - finalizarea capacitatilor in executie, precum si realizarea de capacitati noi, pentru producerea energiei electrice si termice;
    - finalizarea capacitatilor in executie, precum si realizarea de capacitati noi, din domeniul nuclearo-electric;
    - amenajari de depozite de carbune, pacura si cenusa;
    - lucrari pentru marirea gradului de siguranta in functionarea capacitatilor existente;
    - lucrari pentru protectia mediului inconjurator la obiective din sectorul energetic;
    - lucrari de transport si distributie a energiei electrice, in special in mediul rural;
    - instalatii de producere si de furnizare a apei fierbinti prin utilizarea aburului disponibil in cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic;
    - lucrari pentru cresterea eficientei energetice la consumatorii interconectati la sistemul energetic national;
    - lucrari pentru conservarea energiei.
    Lucrarile pentru conservarea energiei sunt cele destinate reducerii pierderilor la transportul si distributia energiei electrice si termice, a consumurilor specifice la utilizatori, recuperarii resurselor energetice refolosibile si regenerabile si substituirii gazelor naturale cu alti purtatori de energie.
    Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic poate fi utilizat si pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic, potrivit bugetului de stat aprobat.
    Cheltuielile de capital finantate din acest fond se stabilesc prin listele de investitii elaborate in baza prevederilor art. 22 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    4. In vederea efectuarii cheltuielilor pentru finantarea investitiilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se va proceda ca in cazul investitiilor finantate de la bugetul de stat.
    5. In conditiile legii, in cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe obiectivele de investitii, in cadrul listei aprobate prin legea anuala a bugetului de stat.
    6. Beneficiarii sumelor alocate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic au obligatia sa respecte destinatia sumelor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    Organele fiscale, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat, vor urmari si modul de virare si utilizare a sumelor privind Fondul special de dezvoltare a sistemului energetic.
    Pentru sumele utilizate cu alta destinatie se vor aplica celor vinovati amenzi contraventionale conform prevederilor legale in vigoare.
    7. Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba anual, ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    8. Disponibilitatile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, neutilizate in anul curent, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    9. Situatiile lucrarilor si facturile de echipamente pentru investitii, neachitate pana la finele anului din lipsa de disponibil, se vor achita in anul urmator pe masura colectarii si constituirii Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si a incasarii creantelor, cu incadrarea in plafoanele aprobate prin listele-anexe la legea anuala a bugetului de stat.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1.1. Operatiunile contabile care se efectueaza la unitatile colectoare, in cazul incasarilor prin contul curent:
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (concomitent cu inregistrarea in contabilitate a facturilor emise)

                635                =           462
    Cheltuieli cu alte impozite,       Creditori - Ministerul
    taxe si varsaminte asimilate       Industriei si Comertului

    - Inregistrarea obligatiei de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (concomitent cu incasarea facturilor)

                462                =           447
    Creditori - Ministerul             Fonduri speciale -
    Industriei si Comertului           analitic distinct

    - Virarea sumelor de catre unitatile colectoare in contul Ministerului Industriei si Comertului

                447                =          5121
    Fonduri speciale -                 Conturi la banci in lei
    analitic distinct

    - Primirea de catre beneficiari a sumelor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, virate de catre Ministerul Industriei si Comertului

               5121                =           118
    Conturi la banci in lei            Alte fonduri - analitic distinct

    - Plata facturilor furnizorilor de imobilizari (furnizori)

              404 (401)            =          5121
    Furnizori de imobilizari           Conturi la banci in lei
             (Furnizori)

    1.2. Operatiuni contabile privind compensarea:
    - Inregistrarea la unitatile beneficiare ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic a compensarii facturilor de la furnizorii de imobilizari (furnizori)

              404 (401)            =           118
    Furnizori de imobilizari           Alte fonduri - analitic distinct
             (Furnizori)

    - Inregistrarea la unitatile colectoare a obligatiei de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic cu valoarea taxei de dezvoltare cuprinsa in facturile de energie electrica si energie termica compensate

                462                =           447
    Creditori - Ministerul             Fonduri speciale -
    Industriei si Comertului           analitic distinct

    - Inregistrarea la unitatile colectoare a compensarii obligatiei la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic cu valoarea facturilor de energie electrica si energie termica, compensate pe fond special

                447                =           411
    Fonduri speciale -                       Clienti
    analitic distinct

    1.3. Operatiuni contabile care se efectueaza la Ministerul Industriei si Comertului:
    a) Conturi utilizate
    Ministerul Industriei si Comertului asigura gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, precum si contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor efectuate cu ajutorul conturilor:
    347 - Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    147 - Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    447 - Cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    b) Operatiuni contabile
    - Evidentierea sumelor incasate de Ministerul Industriei si Comertului la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (de la unitatile colectoare)

                147                =           347
    Disponibil din Fondul special      Fond special pentru dezvoltarea
    pentru dezvoltarea sistemului      sistemului energetic
    energetic

    - Virarea sumelor catre unitatile beneficiare

                447                =           147
    Cheltuieli din Fondul special      Disponibil din Fondul special
    pentru dezvoltarea sistemului      pentru dezvoltarea sistemului
    energetic                          energetic

    2. Operatiuni contabile care se efectueaza la Ministerul Industriei si Comertului in cazul compensarilor

                447                =           347
    Cheltuieli din Fondul special      Fond special pentru dezvoltarea
    pentru dezvoltarea sistemului      sistemului energetic
    energetic

    3. La sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli

                347                =           447
    Fond special pentru dezvoltarea    Cheltuieli din Fondul special
    sistemului energetic               pentru dezvoltarea sistemului
                                       energetic

    Pe baza datelor din evidenta contabila, lunar, trimestrial si anual Ministerul Industriei si Comertului raporteaza Ministerului Finantelor - Directia generala a bugetului de stat si Directia generala a trezoreriei - executia Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe formularul prezentat in anexa nr. 5 la prezentele instructiuni, pe baza datelor transmise de unitatile colectoare, pana la data de 18 a lunii urmatoare perioadei de raportare.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni se abroga Instructiunile comune nr. 16.799/195.670 din 1 aprilie 1996 ale Ministerului Finantelor si Ministerului Industriilor.

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

    ANEXA 1

    UNITATEA ..............

                          NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de alocat pentru investitii din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru luna ........ anul ........

                                                                  - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |           |          Valoarea        |Sume       |din care,  |Sume de  |
|crt.|Obiectivul |__________________________|alocate    |sume       |alocat   |
|    |           |lucrarii de |situatiei    |cumulat    |decontate  |         |
|    |           |investitii, |lucrarilor   |de la      |prin       |         |
|    |           |conform     |executate    |inceputul  |compensare |         |
|    |           |listei      |cumulat de   |anului     |           |         |
|    |           |aprobate pe |la inceputul |pana la    |           |         |
|    |           |anul curent |anului pana  |finele     |           |         |
|    |           |            |la finele    |lunii      |           |         |
|    |           |            |lunii        |precedente |           |         |
|    |           |            |precedente   |           |           |         |
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
| A  |     B     |      1     |     2       |     3     |     4     |5 = 2 - 3|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|
|    |TOTAL:     |            |             |           |           |         |
|____|___________|____________|_____________|___________|___________|_________|

    Confirmam realitatea datelor de mai sus,

    Director general,     Director investitii,       Director economic,
    ................      ....................       .................

    ANEXA 2

                             BORDEROU Nr. ...
privind platile din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
                            din data de .........

 ____________________________________________________________________
|Nr. |Codul investitiei |Sucursala |Denumirea     | Suma repartizata |
|crt.|                  |          |obiectivului  |  (milioane lei)  |
|    |                  |          |de investitie |                  |
|____|__________________|__________|______________|__________________|
| 1. |  ..............  |          |              |                  |
|____|__________________|__________|______________|__________________|
| 2. |  ..............  |          |              |                  |
|____|__________________|__________|______________|__________________|
| 3. |  ..............  |          |              |                  |
|____|__________________|__________|______________|__________________|

        Director general,                Director economic,
      ....................             .....................

    ANEXA 3

                           BORDEROU
privind platile care se vor efectua din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic din data de ............

                                                         Suma repartizata
                                                         - milioane lei -
     Sucursala ............
     1. Obiectivul de investitii
     1.1. Executanti
          ...................
          ...................
     1.2. Furnizor de echipamente
          ...................
          ...................
     1.3. Alti prestatori de servicii
          ...................
          ...................

    Sucursala ............
    2. Obiectivul de investitii
    2.1. Executanti
          ...................
          ...................
    2.2. Furnizor de echipamente
          ...................
          ...................
    2.3. Alti prestatori de servicii
          ...................
          ...................

        Director general,                Director economic,
      ....................              ....................

    ANEXA 4

    UNITATEA ..............

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
privind compensarile pe Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
                      pentru luna ........ anul ........
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Obiectivul | Valoarea lucrarilor de  |Valoarea facturilor  | din care, |
|crt.|            | investitii compensate   |de energie electrica |           |
|    |            | pe fondul special       |si termica,          |taxa de    |
|    |            |_________________________|decontata prin       |dezvoltare |
|    |            |in luna |cumulat de la   |compensare, cumulata |cuprinsa in|
|    |            |curenta |inceputul anului|de la inceputul      |facturile  |
|    |            |        |pana la finele  |anului pana la       |compensate |
|    |            |        |perioadei de    |finele perioadei     |           |
|    |            |        |raportare       |de raportare         |           |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|  A |      B     |    1   |        2       |          3          |     4     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    |            |        |                |          x          |     x     |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|
|    | TOTAL:     |        |                |                     |           |
|____|____________|________|________________|_____________________|___________|

    Confirmam realitatea datelor de mai sus.

    Director general,     Director investitii,       Director economic,
    ................      ....................       .................

    NOTA:
    - Se vor anexa procesele-verbale de compensare pe Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si centralizatorul acestora.
    - Pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A. nota se va intocmi centralizat pe companie.

    ANEXA 5

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                           CONT DE EXECUTIE
a Fondului special de dezvoltarea sistemului energetic la data de .........

                                                                 - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|       |          |       |                        |    Program    |Realizari|
|       |          |       |                        |_______________|         |
|       |          |       |                        |anual|   la    |         |
|Capitol|Subcapitol|Titlu/ |Denumirea indicatorului |     |sfarsitul|         |
|       |          |Articol|                        |     |perioadei|         |
|       |          |       |                        |     |   de    |         |
|       |          |       |                        |     |raportare|         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 0011  |          |       | VENITURI - TOTAL       |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 2511  |          |       | I. VENITURI CURENTE    |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 3311  |          |       | A. VENITURI FISCALE    |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 1211  |          |       | A2. IMPOZITE INDIRECTE |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 1711  |          |       | ALTE IMPOZITE INDIRECTE|     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |    19    |       | Taxa de dezvoltare     |     |         |         |
|       |          |       | cuprinsa in tariful    |     |         |         |
|       |          |       | energiei electrice     |     |         |         |
|       |          |       | si termice             |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 5011  |          |       | CHELTUIELI - TOTAL     |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |          |  70   | CHELTUIELI DE CAPITAL  |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |          |       | Partea a V-a - ACTIUNI |     |         |         |
|       |          |       | ECONOMICE              |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
| 6611  |          |       | Industrie              |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |          |  70   | CHELTUIELI DE CAPITAL  |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |          |  73   |Investitii ale regiilor |     |         |         |
|       |          |       |autonome, societatilor  |     |         |         |
|       |          |       |nationale si            |     |         |         |
|       |          |       |societatilor comerciale |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |    05    |       | Electricitate si alte  |     |         |         |
|       |          |       | forme de energie       |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|
|       |          |       | EXCEDENT/DEFICIT       |     |         |         |
|_______|__________|_______|________________________|_____|_________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 91825/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 91825 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 91825/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu