E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 8 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 10 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 11 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 22 din actul Hotărârea 9 1998 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 13 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 9 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 9 din 14 octombrie 1998

privind adoptarea Regulamentului de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Consiliul Superior al Magistraturii,
    in temeiul dispozitiilor art. 132 si 133 din Constitutie si ale art. 89 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
    hotaraste:

    Art. 1
    Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti se adopta Regulamentul de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 2
    Regulamentul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei prin grija Secretariatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.

                   Secretarul general al Consiliului
                       Superior al Magistraturii,
                              Ana Boar

                            REGULAMENTUL
    de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

    In temeiul dispozitiilor art. 132 si 133 din Constitutie si ale art. 89 din Legea pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, republicata,
    Consiliul Superior al Magistraturii adopta prezentul regulament de functionare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Superior al Magistraturii, denumit in continuare consiliu, parte a autoritatii judecatoresti, este alcatuit din 15 magistrati alesi pentru o durata de 4 ani de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna si indeplineste atributiile prevazute de Constitutie si de lege.
    Art. 2
    In raporturile cu Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Curtea Suprema de Justitie, precum si cu celelalte autoritati publice, consiliul este independent si se supune in activitatea sa numai Constitutiei si legii.
    Art. 3
    Membrii consiliului se bucura de statutul prevazut de lege pentru persoanele alese de Parlament in functii publice.
    Art. 4
    Consiliul este organizat si functioneaza ca organ colegial, exercitandu-si atributiile prevazute de lege in plenul sau. Lucrarile consiliului se pot desfasura in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si sunt prezidate, fara drept de vot, de catre ministrul justitiei, iar in cazul in care indeplineste atributii de consiliu de disciplina, de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Hotararile sunt adoptate cu votul deschis al majoritatii membrilor sai, daca nu se stabileste altfel prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotarare a consiliului.
    Art. 5
    Activitatea consiliului se desfasoara in sesiuni anuale, cu incepere de la data de 1 septembrie, de regula in sedinte lunare. Pe perioada vacantei judecatoresti sedintele vor fi convocate numai in situatii exceptionale.
    In cursul unei sesiuni, coordonarea lucrarilor necesare exercitarii atributiilor consiliului si indrumarea activitatii de secretariat se realizeaza de catre secretarul general, ales in prima sedinta a sesiunii, prin votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor. Secretarul general va reprezenta consiliul in relatiile cu alte organe sau institutii si va semna, in numele lui, corespondenta cu acestea sau cu persoanele care i se adreseaza. Secretarul general are si atributia de a dezvolta relatiile cu alte profesiuni juridice, cu facultatile de drept, cu Institutul National al Magistraturii si cu presa.
    La incheierea fiecarei sesiuni secretarul general va prezenta intr-o sedinta speciala un raport asupra activitatii desfasurate de consiliu in anul respectiv, raport care va fi transmis instantelor si parchetelor si va fi dat publicitatii.
    Art. 6
    Lucrarile de secretariat necesare activitatii consiliului sunt realizate de un compartiment din cadrul Directiei de organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti din Ministerul Justitiei, sub conducerea unui secretar tehnic, desemnat din cadrul compartimentului respectiv, la inceputul fiecarei sesiuni, de catre ministrul justitiei, dupa consultarea secretarului general.
    Secretariatul consiliului are atributii privind redactarea si comunicarea ordinii de zi a sedintelor, pregatirea dosarelor care vor fi supuse examinarii in fiecare sedinta, primirea si inregistrarea cererilor si plangerilor adresate consiliului, redactarea proceselor-verbale de sedinta si a hotararilor adoptate, intocmirea si comunicarea raspunsurilor la cererile si la plangerile adresate consiliului, evidenta in registre speciale a lucrarilor si arhivarea dosarelor, precum si alte atributii stabilite prin prezentul regulament sau hotarate de consiliu in sedinta.
    Art. 7
    Sedintele consiliului sunt convocate de secretarul general, la datele stabilite de consiliu sau la propunerea ministrului justitiei, respectiv a presedintelui Curtii Supreme de Justitie, dupa caz. Ele vor putea fi convocate si la propunerea a cel putin o treime din numarul membrilor sai. Tematica si lucrarile pentru ordinea de zi vor fi inaintate secretarului general cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei.
    Primind propunerea, secretarul general va dispune secretarului tehnic redactarea ordinii de zi si comunicarea acesteia, precum si a datei stabilite pentru sedinta tuturor membrilor consiliului. Ordinea de zi astfel stabilita si comunicata nu va putea fi modificata sau completata decat prin hotararea consiliului.
    Art. 8
    Pentru informarea consiliului in legatura cu problemele supuse deciziei sale, din randul membrilor acestuia vor putea fi desemnati raportori care vor prezenta plenului informatiile si concluziile verificarilor efectuate.
    In acest scop, precum si pentru mentinerea unui contact permanent cu activitatea instantelor, in prima sedinta din fiecare sesiune membrii consiliului vor fi repartizati pe colective de lucru, fiecare colectiv urmand sa gireze lucrarile pentru un anumit numar de instante si parchete, hotarate de consiliu.
    Membrii acestor colective vor efectua deplasari la instantele si la parchetele respective si vor informa consiliul asupra problemelor sesizate de magistrati, formuland propuneri pentru solutionarea acestora, in scopul imbunatatirii activitatii.
    Art. 9
    Sedintele consiliului nu sunt publice, el putand insa sa hotarasca ca la acestea sa participe persoane a caror prezenta este considerata utila.
    Membrii consiliului si persoanele care participa la sedintele sale sunt tinuti sa pastreze secretul deliberarii si confidentialitatea lucrarilor. Acestea nu vor putea fi date publicitatii decat in masura in care se va hotari de catre consiliu si numai prin grija secretarului general.
    Registrele si mapele de hotarari nu pot fi consultate decat de catre membrii consiliului si de personalul secretariatului, iar in afara acestora, la dosare vor avea acces si magistratii la care acestea se refera.
    Art. 10
    Desfasurarea lucrarilor fiecarei sedinte se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit prin grija secretariatului consiliului si semnat de catre cel care a prezidat sedinta, respectiv ministrul justitiei sau presedintele Curtii Supreme de justitie, de catre toti membrii consiliului care au participat la deliberare si de catre secretariatul tehnic sau persoana din secretariat care l-a intocmit.
    Separat, vor fi redactate, in termen de cel mult 10 de zile, prin grija secretariatului tehnic, hotararile adoptate in sedinta consiliului, care vor fi semnate de secretarul general. Hotararile vor cuprinde motivele pe care se intemeiaza si vor fi comunicate celor interesati numai in cazul in care prin lege sau prin prezentul regulament se dispune in mod expres.
    In lipsa unei dispozitii contrare, hotararile consiliului sunt executorii de la data adoptarii lor. Secretarul general va dispune aducerea acestora la cunostinta organelor competente, pentru a se lua masurile necesare executarii lor.
    Art. 11
    Consiliul are sigiliu propriu.
    Sedintele consiliului au loc la sediul Ministerului Justitiei, iar cand exercita atributiile de consiliu de disciplina, la sediul Curtii Supreme de Justitie.
    Pana la reglementarea prin lege a bugetului consiliului, cheltuielile legate de functionarea sa, inclusiv cele ocazionate de deplasarea membrilor acestuia la sedintele sale, la instante si la parchete se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, al Ministerului Public si al Curtii Supreme de Justitie, dupa caz.

    CAP. 2
    Activitatea consiliului privind propunerile pentru numirea in functie a presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii, a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie si, respectiv, a celorlalti judecatori si procurori

    Art. 12
    In vederea exercitarii atributiei de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii si a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, lista cuprinzand candidatii recomandati de ministrul justitiei va fi comunicata secretarului general o data cu propunerea de convocare a sedintei, in termenul prevazut la art. 7 alin. 1, si va fi transmisa de acesta tuturor membrilor consiliului.
    Dosarele profesionale ale candidatilor vor fi depuse la secretariatul consiliului in acelasi termen, pentru a putea fi consultate de catre membrii consiliului.
    Candidatii recomandati vor fi invitati, prin grija secretariatului consiliului, sa se prezinte personal la data stabilita pentru sedinta.
    Art. 13
    In sedinta consiliului, dupa prezentarea de catre ministrul justitiei a fiecaruia dintre candidatii recomandati spre a fi propusi, acestia vor fi audiati, pe rand, in plenul consiliului.
    In cazul in care se va considera necesar, consiliul va putea amana pentru o alta sedinta luarea hotararii de propunere si va putea delega din cadrul sau raportori care sa prezinte informari asupra candidatilor.
    In vederea numirii in functiile de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie la Curtea Suprema de Justitie a candidatilor propusi, votul va fi secret.
    In cazul in care consiliul hotaraste asupra propunerii candidatilor recomandati, hotararea va fi inaintata, in cel mult 20 de zile, Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de numire in functie.
    Art. 14
    In vederea exercitarii atributiei de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a celorlalti judecatori si procurori, recomandarea ministrului justitiei va fi, de asemenea, comunicata secretarului general, in conditiile art. 7 alin. 1, iar dosarele profesionale ale candidatilor vor fi depuse la secretariatul consiliului in acelasi termen, pentru a putea fi consultate de membrii consiliului.
    Lista cuprinzand candidatii din raza teritoriala a fiecarei curti de apel va fi transmisa colectivelor constituite potrivit art. 8 alin. 2, care vor efectua verificarile pe care le considera necesare si vor informa in sedinta plenul consiliului despre rezultatele acestora.
    Candidatii recomandati vor putea fi invitati pentru a fi audiati si in plenul consiliului.
    Art. 15
    Hotararile consiliului asupra propunerii privind numirea ca judecatori sau ca procurori a candidatilor recomandati sunt definitive.
    Hotararea prin care se refuza propunerea de numire a candidatului recomandat se motiveaza, o noua recomandare in vederea propunerii fiind inadmisibila, daca subzista cauzele care au condus la respingerea ei.
    Dispozitiile art. 13 alineatul final se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Activitatea consiliului privind promovarea, transferarea, suspendarea, incetarea functiei judecatorilor si indepartarea din magistratura

    Art. 16
    Pentru a dispune cu privire la promovarea judecatorilor in functii de conducere sau intr-o functie superioara de executie, inclusiv cu privire la promovarea pe loc, consiliul este sesizat cu propunerile respective de ministrul justitiei, in conditiile prevazute la art. 12. Dosarele candidatilor vor cuprinde, in mod obligatoriu, cererea sau consimtamantul scris al judecatorului pentru promovarea in functia pentru care este propus.
    Lista cuprinzand candidatii propusi pentru promovare din raza teritoriala a fiecarei curti de apel va fi transmisa colectivelor constituite potrivit art. 8 alin. 2, care vor efectua verificarile pe care le considera necesare si vor informa in sedinta plenul consiliului despre rezultatele acestora. In cazul in care nu sunt prezentate o data cu propunerea ministrului justitiei, vor fi solicitate in mod obligatoriu, punctele de vedere ale presedintilor instantelor de la care si, respectiv, la care urmeaza sa se dispuna promovarea, iar daca promovarea priveste chiar functia de presedinte, punctul de vedere al presedintelui instantei superioare, precum si avizul presedintelui curtii de apel.
    Candidatii propusi vor fi, de regula, invitati spre a fi audiati si in plenul consiliului.
    Art. 17
    Dupa prezentarea de catre ministrul justitiei a candidatilor propusi si dupa audierea acestora, consiliul va hotari asupra promovarii, tinand seama de interesele instantelor si de criteriile prevazute la art. 65 din Legea pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, republicata.
    Dispozitiile art. 13 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
    In hotararea prin care se dispune promovarea se va mentiona expres data de la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.
    In termen de cel mult 20 de zile, hotararea prin care s-a dispus promovarea se comunica ministrului justitiei, in vederea luarii masurilor necesare punerii ei in aplicare.
    Art. 18
    Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile si in cazul in care sunt supuse deciziei consiliului propunerile de transferare a judecatorilor intre instante de acelasi grad. In acest caz, audierea in plenul consiliului a celui in cauza este facultativa.
    Art. 19
    Pentru a dispune indepartarea din magistratura, in caz de incapacitate profesionala sau de boala psihica, consiliul este sesizat de ministrul justitiei, in conditiile art. 12.
    In cazul in care, anterior sesizarii, ministrul justitiei a dispus suspendarea din functie a magistratului, secretarul general al consiliului, care a primit sesizarea, va putea convoca o sedinta de urgenta a consiliului pentru a se pronunta asupra prelungirii suspendarii.
    Pentru a hotari asupra sesizarii, consiliul il va audia in mod obligatoriu pe magistratul in cauza si va putea dispune verificari, conform art. 13 alin. 2.
    Art. 20
    Hotararea de indepartare din magistratura, in cazurile de mai sus, se motiveaza si se comunica magistratului si ministrului justitiei.
    Contestatia formulata impotriva acestei hotarari, potrivit art. 97 din Legea nr. 92/1992, republicata, se inregistreaza la secretariat si se inainteaza de indata Curtii Supreme de Justitie, impreuna cu cate un exemplar al tuturor actelor aflate la dosar.
    Cand contestatia este respinsa, primind comunicarea de la Curtea Suprema de Justitie, secretarul general va dispune comunicarea hotararii de indepartare din magistratura Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie de la data ramanerii definitive a acesteia.
    Art. 21
    Pentru a dispune asupra incetarii functiei de judecator, in cazurile prevazute la art. 92 lit. a), b), c) si f) din Legea nr. 92/1992, republicata, consiliul este sesizat cu propunerea ministrului justitiei, in conditiile art. 12.
    In cazul in care se considera necesar, magistratii in cauza vor putea fi invitati spre a fi audiati in sedinta consiliului si se va putea dispune efectuarea oricaror alte verificari.
    Hotararea prin care se dispune incetarea functiei de judecator va cuprinde, in mod obligatoriu, data de la care aceasta isi produce efectele si va fi comunicata in termen de cel mult 20 de zile Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 22
    In cazul in care functia de magistrat inceteaza ca urmare a condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de legea penala, la sesizarea ministrului justitiei, consiliul va lua act de hotararea de condamnare si va dispune comunicarea acesteia, in termen de cel mult 20 de zile, Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.

    CAP. 4
    Activitatea consiliului referitoare la validarea examenului de capacitate al magistratilor

    Art. 23
    In cazul in care propune convocarea sedintei consiliului, in vederea validarii rezultatelor examenului de capacitate, ministrul justitiei va transmite lista cuprinzand rezultatele examenului secretarului general care va dispune secretariatului comunicarea acesteia in copie, impreuna cu ordinea de zi, celorlalti membri ai consiliului, in conditiile art. 7.
    Data stabilita pentru sedinta nu va putea depasi termenul de 30 de zile de la primirea listei cuprinzand rezultatele examenului.
    Art. 24
    Pentru a dispune validarea examenului, consiliul va verifica respectarea conditiilor legale privind organizarea si desfasurarea acestuia si modul de stabilire a rezultatelor de catre comisia de examinare.
    In acest scop, consiliul poate solicita comisiei de examinare orice relatii in legatura cu examenul, poate cere prezentarea lucrarilor scrise ale candidatilor si poate dispune orice alte verificari. In cazul in care se considera necesar, membrii comisiei de examinare sau alte persoane care pot furniza informatii asupra examenului pot fi invitate pentru a fi audiate in sedinta consiliului.
    Art. 25
    Daca se dispune validarea examenului, hotararea va cuprinde tabelul de clasificare a candidatilor, in ordinea mediilor obtinute, pe baza centralizarii rezultatelor, si va fi comunicata, in cel mult 20 de zile, ministrului justitiei, in vederea repartizarii acestora pe posturile vacante.
    Consiliul va stabili in acest caz si data sedintei, in vederea propunerii spre numire a candidatilor admisi, la un termen ce nu va putea depasi 3 luni. Dispozitiile art. 14 vor fi aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 26
    In cazul in care dispune invalidarea, totala sau partiala, a examenului, consiliul va informa ministrul justitiei asupra masurilor considerate necesare si va putea sesiza organele competente pentru sanctionarea celor vinovati de savarsirea unor fraude.

    CAP. 5
    Activitatea consiliului de acordare a avizelor cu privire la administrarea judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si a parchetelor, precum si de indeplinire a altor atributii stabilite prin lege

    Art. 27
    Cand este solicitat de ministrul justitiei sa dea avize cu privire la administrarea instantelor si a parchetelor, consiliul va delega colectivele constituite conform art. 8 cu efectuarea verificarilor, culegerea informatiilor si intocmirea proiectului de aviz.
    In acest scop, membrii fiecarui colectiv vor lua legatura cu magistratii din instantele si parchetele care ii sunt repartizate, consultandu-i asupra problemelor care fac obiectul avizului solicitat, si vor redacta un proiect de aviz ce va fi supus dezbaterii si adoptarii in plenul consiliului.
    Art. 28
    Plangerile si sesizarile adresate consiliului se inregistreaza de catre secretariatul tehnic.
    Secretarul general va prezenta in plenul consiliului, pentru a se decide asupra raspunsului, plangerile si sesizarile care privesc competenta acestuia si propunerile de raspuns. Pentru celelalte plangeri raspunsul va fi intocmit de secretariatul tehnic si va fi comunicat petentilor sub semnatura secretarului general.
    Art. 29
    Fiind sesizat de catre directorul Institutului National al Magistraturii cu expirarea mandatului sau cu vacanta functiei unuia dintre membrii consiliului acestui institut, desemnat de consiliu potrivit art. 71 din Legea nr. 92/1992, republicata, secretarul general va solicita, dupa caz, presedintelui Curtii Supreme de Justitie, presedintelui Curtii de Apel Bucuresti, procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sa comunice o lista cu propuneri, in vederea desemnarii noilor membri.
    Listele primite vor fi comunicate membrilor consiliului, impreuna cu propunerea de convocare a sedintei, potrivit art. 7.
    Asupra candidatilor propusi consiliul hotaraste in plenul sau, dispozitiile art. 13 alin. 2 fiind aplicabile in mod corespunzator.
    Hotararea prin care se desemneaza noii membri se comunica Institutului National al Magistraturii inauntrul termenului prevazut la art. 10 alin. 2.
    Art. 30
    In vederea indeplinirii atributiei de a propune Presedintelui Romaniei conferirea ordinului si medaliei "Meritul judiciar", potrivit art. 107 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicata, secretarul general va solicita, cel putin o data in cursul unei sesiuni, presedintilor curtilor de apel si, respectiv, procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel sa inainteze listele cuprinzand magistratii care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
    Listele astfel comunicate vor fi transmise colectivelor constituite potrivit art. 8 alin. 2, care vor efectua verificarile considerate necesare si vor prezenta plenului consiliului candidaturile retinute, informand asupra rezultatelor verificarilor.
    Hotararea prin care se propune conferirea distinctiilor respective va fi comunicata Presedintelui Romaniei in termenul prevazut la art. 10 alin. 2.

    CAP. 6
    Exercitarea atributiilor de consiliu de disciplina al judecatorilor

    Art. 31
    Sesizarea ministrului justitiei pentru exercitarea actiunii disciplinare, potrivit art. 126 din Legea nr. 92/1992, republicata, impreuna cu dosarul si cu toate actele necesare cauzei se comunica presedintelui Curtii Supreme de Justitie, in vederea formularii propunerii de convocare a sedintei consiliului.
    O data cu propunerea de convocare si inauntrul termenului prevazut la art. 7 alin. 1, presedintele Curtii Supreme de Justitie va comunica lista cuprinzand dosarele care urmeaza a fi examinate in sedinta propusa, lista care va fi transmisa tuturor membrilor consiliului.
    Partile vor fi citate cu cel putin 15 zile inainte de aceasta data, o copie de pe sesizare fiind comunicata judecatorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara.
    Lucrarile de secretariat vor fi asigurate in acest caz de catre un magistrat-asistent, desemnat de presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Dosarele vor putea fi consultate de membrii consiliului si de catre parti.
    Art. 32
    In fata consiliului, judecatorul nu va putea fi reprezentat, dar poate fi asistat de un alt magistrat.
    Partile vor putea propune si consiliul va putea dispune, chiar din oficiu, administrarea oricaror probe necesare solutionarii actiunii.
    Art. 33
    Membrii consiliului delibereaza in secret asupra actiunii disciplinare si se pronunta prin hotarare motivata, care va fi comunicata ministrului justitiei si judecatorului in cauza, inauntrul termenului prevazut la art. 10 alin. 2.
    Hotararea va preciza abaterea disciplinara retinuta si sanctiunea aplicata, cu mentionarea temeiurilor de fapt si de drept ale acestora, si va fi semnata de catre cei care au participat la deliberare si de magistratul-asistent.
    In masura in care legea sau prezentul regulament nu cuprinde dispozitii derogatorii, actiunii disciplinare ii sunt aplicabile dispozitiile generale din Codul de procedura civila.
    Art. 34
    Contestatia formulata impotriva hotararii consiliului, potrivit art. 129 din Legea nr. 92/1992, republicata, se depune la consiliu prin magistratul-asistent, care o inregistreaza si o transmite impreuna cu dosarul cauzei, spre solutionare, Curtii Supreme de Justitie.
    Hotararile ramase irevocabile se comunica ministrului justitiei, pentru a se lua masurile corespunzatoare privind aplicarea sanctiunilor disciplinare.
    In cazul in care sanctiunea aplicata este indepartarea din magistratura, secretarul general al consiliului va dispune comunicarea hotararii Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Procesele-verbale ale sedintelor consiliului si hotararile adoptate se pastreaza in mape speciale la secretariat. Hotararile pronuntate in exercitarea atributiilor de consiliu de disciplina al judecatorilor vor fi pastrate intr-o mapa separata.
    Dosarele supuse deciziei consiliului vor fi, de asemenea, arhivate si pastrate la secretariat.
    Copii de pe actele din dosare sau de pe procesele-verbale ori de pe hotararile consiliului nu vor putea fi eliberate decat in cazul in care se justifica un interes legitim, cu aprobarea secretarului general.
    Art. 36
    Secretariatul consiliului va inregistra intr-un registru special toate actele prin care este sesizat consiliul si, in rezumat, hotararile pronuntate in privinta fiecaruia, cu indicarea numarului si a datei acestora.
    Sesizarile, in vederea exercitarii actiunii disciplinare impotriva judecatorilor, vor fi inregistrate intr-un registru separat, in care se va consemna de catre magistratul-asistent si dispozitivul pe scurt al hotararii. Registrele impreuna cu dosarele respective vor fi transmise spre pastrare secretariatului consiliului.
    Art. 37
    Modificarea sau completarea prezentului regulament va putea fi decisa la initiativa unui numar de minimum 8 membri ai consiliului, cu votul a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor acestuia.
    Art. 38
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sub semnatura secretarului general al consiliului, data de la care inceteaza aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 5 decembrie 1994, cu modificarile ulterioare.
    Adoptat in sedinta din 14 octombrie 1998, in prezenta a 14 membri, cu unanimitate de voturi.

                           Secretarul general al
                  Consiliului Superior al Magistraturii,
                                 Ana BoarSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 9/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 9 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu