Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.86 din 21.11.2017

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/462 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 noiembrie 2017, Camera Deputaţilor: 1. Ia act de răspunsul Uniunii la necesitatea creării unui cadru de calitate pentru stagiile de ucenicie şi salută angajamentul astfel concretizat de a asigura tinerilor cea mai bună educaţie şi formare, precum şi locuri de muncă pe întregul continent. 2. Salută importanţa acordată mobilităţii ucenicilor la angajatori din alte state membre, susţinerea de către programul Erasmus Plus a stagiilor de ucenicie, precum şi publicarea în EURES, începând din anul 2018, a contractelor de ucenicie, de interes pentru tinerii europeni şi în special pentru cei din România. 3. Semnalează nevoia de a include în oferta de locuri de muncă, disponibile pentru absolvenţii stagiilor de ucenicie, domenii care prin natura lor solicită un nivel ridicat de calificare, cum ar fi cele care deservesc industriile aerospaţiale, calculatoarele de mare capacitate şi altele asemenea, având în vedere că un număr semnificativ de capacităţi de cercetare şi producţie din aceste domenii se realizează prin cooperare europeană. 4. Semnalează faptul că, deşi tinerii reprezintă ţinta principală a politicilor europene în ceea ce priveşte stagiul, şi alte grupe de vârstă pot şi trebuie să beneficieze de cadrul recomandat, având în vedere nevoia crescută de participare la procesul de recalificare şi de învăţare continuă. 5. Consideră că doar printr-un parteneriat puternic între toţi actorii-cheie implicaţi în mod direct în planificarea, guvernanţa şi punerea în aplicare a schemelor de ucenicie se va permite o punere în aplicare cu succes a noului cadru. 6. Recomandă ca politicile referitoare la sporirea impactului pozitiv al armonizării cadrului stagiilor de ucenicie din statele membre să ia în considerare, în mod preferenţial, problemele specifice zonelor rurale, ale celor aflate sub media de dezvoltare a Uniunii, a comunităţilor marginalizate şi a celor montane. 7. Recomandă fructificarea rezultatelor Alianţei europene pentru ucenicii prin includerea într-o bază de date menţinute la zi, referitoare la cadrul legal şi administrativ al uceniciilor în statele membre, accesibile cetăţenilor europeni în toate limbile Uniunii. 8. Atrage atenţia asupra faptului că stabilirea unor standarde de calitate pentru uceniciile care urmează să fie sprijinite de la bugetul Uniunii nu trebuie să se constituie într-o barieră birocratică sau formală pentru accesul la fondurile europene. 9. Consideră că ar fi indicat ca beneficiile de care se bucură întreprinderile care oferă posibilităţi de ucenicie să fie descrise şi puse la dispoziţia statelor membre, sintetizat şi într-o formă cuantificată, cu accent pe informaţiile privind avantajele pe piaţă şi cele de natură concurenţială, de interes în special pentru IMM. 10. Consideră că s-ar fi impus o minimă evaluare de impact a propunerii şi recomandă derularea unei evaluări socioeconomice la trecerea unei perioade de timp convenabile de la intrarea în vigoare a recomandării propuse. 11. Atrage atenţia că sprijinul pedagogic reprezentat de furnizarea de formatori şi mentori este dependent de evoluţiile rapide ale societăţii şi dezvoltării ştiinţifice şi de disponibilitatea resursei umane din domeniu, ceea ce poate conduce la dificultăţi suplimentare pentru pregătirea de formatori şi mentori şi propune sprijinirea statelor membre care se confruntă cu probleme în sistemele lor de educaţie. 12. Semnalează că stagiile de ucenicie prezintă şi un impact social benefic direct atât individual - reprezentat de utilitatea socială, cât şi asupra comunităţilor - reprezentat de diversificarea surselor de venit, impact care se alătură facilitării intrării tinerilor pe piaţa muncii şi a evoluţiei în carieră a adulţilor. 13. Consideră indicată monitorizarea rezultatelor recomandării asupra ratei şomajului şi a nivelului veniturilor individuale, pentru a evidenţia semnificaţia socială şi economică, precum şi a nivelului de recunoaştere a valorii adăugate pe piaţa muncii. 14. Salută implicarea cât mai multor factori interesaţi, reprezentaţi de întreprinderile, organismele intermediare - precum camerele de industrie, comerţ şi artizanat, organizaţiile profesionale şi sectoriale, furnizorii de învăţământ profesional şi tehnic, organizaţiile tinerilor şi ale părinţilor, precum şi autorităţile locale, regionale şi naţionale - şi face un apel la eforturi sporite ca o astfel de participare să se desfăşoare cât mai puţin birocratic şi în condiţiile unei cât mai prudente şi eficiente cheltuiri a impozitelor plătite de contribuabilii europeni. 15. Solicită informaţii cu privire la eficienţa cadrului european al calificărilor, sub aspectul transferului calificării ucenicilor, şi la barierele din calea comparării acestui cadru între statele membre, precum şi cu privire la planurile Comisiei Europene de a sprijini mobilitatea ucenicilor. 16. Consideră că programul Garanţia pentru tineri, în ceea ce priveşte intrarea în ucenicie sau efectuarea unui stagiu în termen de 4 luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ formal, ar trebui să dobândească o dimensiune europeană, ca urmare a aplicării Cadrului european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace, şi recomandă analizarea oportunităţilor de interconectare a schemelor de la nivelul statelor membre. 17. Consideră că start-up-urile, activitatea liber-profesioniştilor, activităţile agricole şi cele inovative prezintă un potenţial util pentru orientarea ucenicilor spre locuri de muncă cu calificare ridicată, cu prestigiu crescut, şi recomandă încurajarea angajatorilor din aceste categorii să organizeze stagii de ucenicie, prin schimburi de experienţă la nivelul Uniunii, şi stagii realizate în mai multe state membre, acţiuni care să demonstreze valoarea adăugată de standardele stabilite prin cadrul european. 18. Consideră că Alianţa europeană pentru ucenicii are capacitatea de a stimula şi sprijini deschiderea IMM-urilor şi a angajatorilor care nu au experienţă în organizarea de stagii de ucenicie, atât pentru tineri, cât şi pentru grupurile dezavantajate şi persoanele cu dizabilităţi, şi recomandă derularea de schimburi de experienţă în acest sens între factorii interesaţi, organizaţi în reţelele alianţei din diferite state membre, cu sprijinul Comisiei Europene. 19. Atrage atenţia asupra apariţiei de noi calificări, sub influenţa dinamicii societăţii bazate pe cunoaştere, şi recomandă instituirea la nivelul Uniunii a unei platforme de semnalare operativă a acestora, astfel încât să fie facilitată aducerea la zi a nomenclatoarelor de la nivelul statelor membre şi aplicarea cadrului european de referinţă. 20. Îşi manifestă preocuparea cu privire la aplicabilitatea indicatorului referitor la rezultatele învăţării, deoarece acesta este descris prin sintagme cu un grad prea ridicat de generalitate, şi recomandă revizuirea sa în vederea sporirii capacităţii practice de orientare. 21. Îşi manifestă preocuparea cu privire la realismul indicatorului sprijin pedagogic prin care este redată activitatea de desemnare a formatorilor din interiorul întreprinderilor, care să fie însărcinaţi să coopereze îndeaproape cu furnizorii de învăţământ profesional şi tehnic şi cu profesorii, în vederea îndrumării ucenicilor şi a asigurării unui rezultat periodic şi reciproc, deoarece este recunoscută nevoia de cadre didactice pregătite superior pe plan european, ceea ce face improbabilă alocarea acestei resurse umane pentru activităţi în afara sistemelor naţionale de educaţie, cel puţin în cazul microîntreprinderilor sau în statele membre unde acest deficit de cadre didactice pregătite este semnificativ. 22. Recomandă clarificarea înţelesului indicatorului practica la locul de muncă, privind posibilităţile de a efectua o parte a stagiilor în străinătate, în state din afara Uniunii. 23. Semnalează posibilitatea ca stagiile de ucenicie să se desfăşoare în paralel cu alte activităţi lucrative, cu timp parţial, fie în aceeaşi unitate care organizează stagiul, fie într-o alta, şi consideră că o astfel de situaţie ar trebui să conducă la măsuri suplimentare de protecţie a ucenicului şi a entităţilor cu care acesta se află în contract. 24. Consideră că acreditarea întreprinderilor şi unităţilor economice care oferă programe de ucenicie ar trebui solicitată numai în cazuri justificate obiectiv, pentru a se evita ridicarea unei bariere administrative, în special în cazul IMM. 25. Salută recomandarea de implicare a partenerilor sociali în proiectarea, guvernanţa şi punerea în aplicare a programelor de ucenicie, în concordanţă cu sistemele relaţiilor de muncă şi cu practicile din domeniul educaţiei şi formării profesionale existente pe plan naţional. 26. Salută recomandarea de a fi oferit sprijin financiar şi/sau nefinanciar, în special întreprinderilor mici şi mijlocii şi microîntreprinderilor, pe baza unor mecanisme de partajare a costurilor între angajatori, ucenici şi autorităţi publice, astfel încât uceniciile să fie rentabile pentru întreprinderi, şi recomandă ca acest sprijin să includă utilizarea instrumentelor specifice politicii fiscale. 27. Recomandă stimularea includerii învăţării nonformale în cerinţele de admitere în programele de ucenicie, prin elaborarea unei recomandări în aceste sens, în sprijinul statelor membre cu mai puţină experienţă şi în vederea asigurării comparabilităţii pe plan european. 28. Recomandă includerea competenţelor transversale, mai ales a celor digitale, în programele aferente stagiilor de ucenicie şi face un apel pentru armonizarea acestei cerinţe între statele membre. 29. Îşi manifestă reţinerea cu privire la recomandarea ca programele de ucenicie să fie promovate prin activităţi de sensibilizare, deoarece acest lucru se realizează în mod obişnuit, şi consideră că prevederea ar dobândi o dimensiune europeană dacă ar solicita includerea aspectelor referitoare la transferabilitatea europeană în conţinutul mesajelor de sensibilizare şi la redarea în mai multe limbi ale Uniunii, fie direct de către emitent, fie prin intermediul reţelelor europene dedicate uceniciei. 30. Recomandă Comisiei Europene să analizeze posibilitatea realizării, pe termen lung, a unei armonizări voluntare între statele membre, în ceea ce priveşte organizarea unor programe de pregătire preliminare pentru cetăţenii care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele de înscriere într-un stagiu de ucenice. 31. Recomandă ca pe viitor să fie elaborat un cadru normativ european prin care să se asigure portabilitatea la nivelul Uniunii a funcţiei de instructor din întreprindere pentru stagii de ucenicie. Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, Petru-Gabriel VlaseSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 86/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 86 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 86/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu