Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.83 din 02.02.2011

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 08 februarie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 122, 123 şi 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear în anul 2011, criteriile de acordare a biletelor de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor la costul biletului de odihnă, precum şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear. Articolul 2


(1) Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.
(2) Regulile şi criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 3În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile. Articolul 4Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1). Articolul 5Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile. Articolul 6Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10% asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul „Asistenţa acordată persoanelor în vârstă“ alineatul „Ajutoare sociale în natură“. Articolul 7Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile. Articolul 8În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear. Articolul 9Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: a)pensionar al sistemului public de pensii; b)asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului; c)asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d)beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. Articolul 10
(1) Contractarea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear, altele decât cele asigurate prin unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
(3) Decontarea costurilor biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul „Asistenţă socială“, alineatul „Ajutoare sociale în natură“, către unităţile de profil în baza contractelor încheiate potrivit legii.

Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 iunie 2001. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ioan Nelu Botiş Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Cristian Maior Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂReguli şi criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă Articolul 1


(1) Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.
(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:a)calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie; b)calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite; c)calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.
Articolul 2
(1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:a)cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă; b)adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale; c)certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
(2) Primirea şi înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.
(3) Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
(4) Pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.
(5) La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi al caselor teritoriale de pensii se soluţionează cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.
Articolul 3
(1) Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:a)50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; b)50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.
(2) Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:a)în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; b)în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Contribuţia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situaţii:

a)deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;

b)renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune; c)în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 83/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 83 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 83/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu