E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 8 din  4 ianuarie 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Administratiei Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Administratiei Publice are personalitate juridica.
    (3) Ministerul Administratiei Publice, minister de sinteza, asigura aplicarea strategiei si Programului Guvernului in domeniul administratiei publice locale si monitorizeaza, in numele Guvernului, elaborarea si aplicarea programelor de reforma de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale.
    Art. 2
    Ministerul Administratiei Publice are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 3
    Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale Ministerul Administratiei Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor sectoriale de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul administratiei publice centrale si locale;
    b) de reglementare, avand ca scop elaborarea si supunerea spre aprobare a cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice din domeniul administratiei publice locale, precum si coordonarea elaborarii de normative si prescriptii tehnice in domeniul gospodariei comunale si starii civile, pe care le aproba;
    c) de reprezentare pe plan intern si extern a statului roman si a Guvernului in domeniul administratiei publice, precum si a intereselor unor colectivitati locale, la cererea acestora;
    d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea modului de aplicare a reglementarilor in domeniul administratiei publice locale si se stabilesc, dupa caz, masurile legale pentru respectarea acestora; prin aceasta functie se asigura, de asemenea, buna functionare a institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;
    e) de indrumare, sprijin si control al autoritatilor administratiei publice locale si al aparatului propriu al acestora in aplicarea corecta a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce le sunt conferite de lege.
    Art. 4
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Ministerul Administratiei Publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. In domeniul administratiei publice locale:
    a) elaboreaza, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale ale autoritatilor administratiei publice locale, studii si programe pentru realizarea reformei in acest domeniu si urmareste aplicarea acestora;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul administratiei publice locale, pe care le supune spre aprobare Guvernului, sau, dupa caz, pentru exercitarea initiativei legislative; sustine in fata comisiilor permanente ale Parlamentului, precum si in fata plenului celor doua Camere proiectele elaborate;
    c) analizeaza, in vederea definitivarii, insusirii si supunerii spre adoptare, proiectele de acte normative elaborate de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de prefecti;
    d) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora, in scopul aplicarii uniforme a legislatiei in vigoare, pentru interpretarea corecta a legilor si hotararilor Guvernului si pentru realizarea atributiilor ce le revin potrivit legii; indrumarile metodologice privind aplicarea unor acte cu caracter normativ emise de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale se transmit autoritatilor administratiei publice locale de catre emitent numai impreuna cu Ministerul Administratiei Publice;
    e) aproba, impreuna cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale de resort, norme metodologice si indrumari obligatorii pentru indeplinirea de catre primari a atributiilor delegate;
    f) exercita, impreuna cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale de resort, inclusiv cu serviciile publice descentralizate ale acestora, controlul cu privire la modul de indeplinire de catre primari a atributiilor delegate, stabilite de Legea administratiei publice locale;
    g) elaboreaza, pe baza documentatiilor tehnice intocmite de consiliile judetene, si supune spre aprobare Guvernului propuneri privind acordarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale;
    h) intocmeste si supune spre analiza Guvernului rapoarte cu privire la constatarile facute in cadrul controalelor tematice efectuate la primarii si la consiliile judetene; elaboreaza si propune Guvernului masurile de ordin tehnico-legislativ pentru inlaturarea deficientelor constatate;
    i) analizeaza stadiul de implementare in teritoriu a principiilor autonomiei locale si descentralizarii, de respectare a Cartei Europene a Autonomiei Locale si a celorlalte documente adoptate de Congresul Puterilor Locale si Regionale din cadrul Consiliului Europei sau de alte organisme ale acestuia; elaboreaza si supune spre aprobare, daca este cazul, masurile necesare de ordin legislativ;
    j) analizeaza raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale si serviciile descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate in judete si in municipiul Bucuresti, si propune Guvernului adoptarea de masuri corespunzatoare, inclusiv de mediere a eventualelor divergente;
    k) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale de resort, propuneri privind imbunatatirea organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei, luand masurile ce se impun pentru consultarea, prin referendum, a colectivitatilor locale interesate; tine evidenta unitatilor administrativ-teritoriale, a satelor si celorlalte localitati componente ale acestora;
    l) organizeaza evidenta denumirii unitatilor administrativ-teritoriale si a satelor si localitatilor componente; elaboreaza, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri;
    m) organizeaza actiuni de atragere a unor investitii straine pentru colectivitatile locale; sprijina si indruma autoritatile administratiei publice locale in demersurile lor referitoare la atragerea unor astfel de investitii;
    n) colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice la stabilirea corecta si echitabila, in concordanta cu resursele existente si cu solicitarile primite din teritoriu, a prevederilor bugetului de stat referitoare la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si la transferurile bugetare;
    o) coordoneaza activitatea de elaborare a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectele de acte normative corespunzatoare;
    p) colaboreaza cu organele centrale de specialitate pentru crearea si generalizarea sistemului informatizat integral al administratiei publice locale;
    r) initiaza actiuni de cooperare transfrontaliera si actioneaza pentru dezvoltarea initiativei autoritatii administratiei publice locale in acest domeniu; sprijina autoritatile administratiei publice locale in stabilirea si derularea unor actiuni de cooperare transfrontaliera, interregionala, de infratire intre localitati, de asociere si cooperare cu autoritati similare din alte tari; in acest scop colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
    s) sprijina activitatea organizatiilor neguvernamentale din administratia publica locala; colaboreaza cu acestea pentru gasirea si stabilirea de masuri adecvate vizand solutionarea problemelor locale, cresterea autonomiei administrativ-financiare si a descentralizarii;
    s) conlucreaza cu Ministerul Finantelor Publice pentru stabilirea unor criterii obiective de repartizare pe localitati a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat; urmareste modul de repartizare a unor astfel de sume de catre consiliile judetene si propune adoptarea de masuri pentru evitarea dezechilibrelor si inechitatilor;
    t) sprijina autoritatile administratiei publice locale in buna organizare si desfasurare a activitatilor de relatii cu publicul si cu mass-media;
    t) asigura buna organizare si desfasurare a activitatii de formare si perfectionare a personalului din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si a celui din unitati subordonate acestora; in acest scop colaboreaza si sprijina activitatea institutiilor de specialitate existente, atat prin programarea si stabilirea tematicilor, cat si prin asigurarea personalului de predare;
    u) tine evidenta la zi a alesilor locali, pe categorii de functii, si propune adoptarea masurilor necesare pentru completarea functiilor de demnitate publica devenite vacante;
    v) colaboreaza cu Ministerul de Interne pentru buna desfasurare a activitatii gardienilor publici, a jandarmilor si a politiei comunitare; elaboreaza si supune spre aprobare masuri legislative in acest domeniu, in scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si a bunurilor acestora.
    2. In domeniul monitorizarii reformei in administratia publica centrala:
    a) avizeaza strategiile si programele de reforma institutionala elaborate de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, care se supun spre aprobare Guvernului;
    b) urmareste modul de aplicare a prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma ale administratiei publice centrale, elaborate pe baza Programului de guvernare;
    c) monitorizeaza procesul de restructurare a administratiei publice centrale in conformitate cu prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlament, cu hotararile Guvernului sau cu alte acte normative; prezinta informari semestriale Guvernului cu privire la stadiul realizarii masurilor de reforma in administratia publica centrala;
    d) elaboreaza, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe centrale de specialitate, proiecte de acte normative avand ca obiect aspecte ale reformei in administratia publica centrala;
    e) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de autoritatile administratiei publice centrale, care contin prevederi referitoare la administratia publica locala;
    f) analizeaza si avizeaza, impreuna cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale interesate, proiectele de acte normative si alte reglementari din domeniul serviciilor publice; face propuneri Guvernului pentru simplificarea unor proceduri administrative;
    g) efectueaza studii si analize privind reforma in administratia publica centrala si prezinta Guvernului concluziile sale, impreuna cu propuneri concrete de imbunatatire a activitatii si de urgentare a aplicarii masurilor stabilite;
    h) negociaza si incheie contracte de asistenta de specialitate pentru realizarea programelor de reforma in domeniul sau de activitate, coordoneaza si urmareste aplicarea acestora;
    i) asigura, impreuna cu autoritatile publice centrale interesate, reprezentarea in relatiile cu organismele internationale in scopul promovarii si aplicarii politicilor de reforma in administratia publica centrala.
    3. In domeniul relatiilor cu prefecturile si cu serviciile descentralizate:
    a) realizeaza, in numele Guvernului, controlul ierarhic de specialitate asupra activitatii prefectilor si aparatului prefecturilor;
    b) colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale la elaborarea si aplicarea celor mai adecvate masuri pentru buna functionare a serviciilor publice descentralizate;
    c) elaboreaza si prezinta Guvernului, pe baza rapoartelor intocmite de prefecti si cu sprijinul ministerelor si al celorlalte organe centrale, informari periodice referitoare la situatia si evolutia starii generale economice si sociale a fiecarui judet si a municipiului Bucuresti, precum si cu privire la stadiul realizarii Programului de guvernare in teritoriu;
    d) analizeaza ordinele si celelalte acte emise de prefecti si, daca este cazul, dispune modificarea, suspendarea sau anularea celor ilegale si informeaza Guvernul;
    e) controleaza modul de conlucrare dintre prefecti si autoritatile administratiei publice locale si face propuneri privind detensionarea unor eventuale neintelegeri sau incalcari ale principiului autonomiei locale;
    f) urmareste modul de organizare de catre prefecti a actiunii de primire si evidenta a actelor transmise de autoritatile administratiei publice locale, in vederea exercitarii controlului asupra legalitatii acestora; controleaza modul de analiza a actelor supuse controlului, respectarea termenelor si exercitarea cailor de atac;
    g) intocmeste rapoarte pe baza constatarilor facute cu ocazia unor controale la prefecturi, pe care le supune spre analiza Guvernului, impreuna cu masurile ce se impun;
    h) supune spre aprobare Guvernului structura organizatorica a aparatului tehnic de specialitate al prefecturii, precum si numarul total al posturilor, cu precizarea numarului functiilor publice; defalcheaza pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, numarul de posturi aprobat de Guvern;
    i) aproba organizarea oficiilor prefecturale si sediul acestora;
    j) asigura pregatirea si elaborarea proiectelor de hotarari privind numirea si eliberarea din functie a prefectilor si subprefectilor si le supune spre aprobare Guvernului;
    k) analizeaza periodic, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale interesate si cu prefectii, modul de derulare a raporturilor dintre prefecti si serviciile publice descentralizate si propune masuri pentru perfectionarea acestora.
    4. In domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategia in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, in vederea punerii concrete in practica a obiectivelor Programului de guvernare din acest domeniu;
    b) urmareste indeplinirea obiectivelor din programul strategic si sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru implementarea acestora;
    c) reprezinta interesele serviciilor de gospodarie comunala in raporturile cu structurile administratiei publice centrale, cu regiile si societatile comerciale de interes national prestatoare de utilitati pentru serviciile publice de gospodarie comunala, precum si cu sindicatele si patronatul;
    d) reprezinta interesele serviciilor publice de gospodarie comunala in raporturile cu structurile similare din alte tari si cu cele existente la nivel comunitar, in vederea realizarii cerintelor de integrare in structurile comunitare;
    e) initiaza si asigura pregatirea conditiilor de aplicare a unor programe cu finantare externa in domeniul infrastructurii locale; monitorizeaza derularea acestora;
    f) elaboreaza proiectele de acte normative necesare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, in vederea crearii unui cadru legislativ unitar, coerent, suplu si eficient;
    g) sprijina autoritatile administratiei publice locale in vederea atragerii de resurse din finantari externe pentru derularea unor programe de introducere si dezvoltare a alimentarilor cu apa, canalizari, modernizari de drumuri, pentru introducerea sau extinderea alimentarii cu gaze naturale in mediul rural, modernizarea infrastructurilor in mediul urban, extinderea transportului local, inclusiv a transportului scolar;
    h) acorda sprijin si asistenta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale in derularea actiunilor de privatizare a serviciilor publice de gospodarie comunala;
    i) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate pentru solutionarea situatiilor litigioase aparute in realizarea contractelor de concesionare si privatizare a serviciilor publice de interes local;
    j) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectele de acte normative prevazute in Legea privind serviciile publice de gospodarie comunala si acorda sprijin in teritoriu pentru corecta aplicare a acestora;
    k) aproba norme departamentale cu caracter tehnic, obligatorii pentru toti prestatorii de servicii de gospodarie comunala;
    l) acorda sprijin pentru intocmirea si derularea de catre autoritatile administratiei publice locale a unor programe concrete de contorizari;
    m) analizeaza reglementarile legale in vigoare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala si elaboreaza propuneri pentru imbunatatirea acestora;
    n) acorda sprijin autoritatilor administratiei publice locale in finalizarea lucrarilor de defalcare a patrimoniului si de inventariere a tuturor bunurilor din domeniul public si privat de interes local; pregateste documentatia necesara in vederea aprobarii de catre Guvern a inventarelor, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
    o) actioneaza pentru desfasurarea activitatii regiilor autonome si societatilor comerciale de interes local, care presteaza servicii publice catre populatie pe baze economice si pe principiile economiei de piata;
    p) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului metodologia referitoare la avizarea de catre autoritatile de reglementare a preturilor si tarifelor pentru utilitatile publice, urmarindu-se luarea in calcul a unor cote pentru dezvoltare si modernizare;
    r) actioneaza pentru echilibrarea relatiilor contractuale dintre regiile autonome si societatile nationale, pe de o parte, si operatorii de servicii publice locale, pe de alta parte;
    s) sprijina extinderea creditului in finantarea proiectelor de infrastructura, inclusiv prin infiintarea unei banci a autoritatilor locale care sa faciliteze investitiile in acest domeniu, precum si pentru atragerea capitalului privat;
    s) acorda sprijin autoritatilor administratiei publice locale pentru dimensionarea corecta, in functie de necesitati si de posibilitati, a agentilor economici prestatori de utilitati publice, urmarindu-se reducerea cheltuielilor administrative si de functionare;
    t) actioneaza pentru transferul integral si la timp al sumelor prevazute in bugetul de stat si in bugetele locale pentru regiile autonome si societatile comerciale de gospodarie comunala si locativa, precum si pentru cele de transport local de persoane;
    t) actioneaza si propune masurile necesare pentru eliminarea intreruperilor in furnizarea energiei electrice si termice si a gazelor naturale pentru consumatorii casnici;
    u) sprijina autoritatile administratiei publice locale in stabilirea unor raporturi corecte de indrumare si acordare de asistenta tehnica de specialitate, pentru asociatiile de locatari si de proprietari;
    v) elaboreaza norme tehnice si normative cu caracter orientativ referitoare la administrarea locuintelor sociale, a celor de interventie si a celor de serviciu.
    5. In domeniul relatiilor cu Parlamentul, sindicatele si patronatul:
    a) tine evidenta proiectelor de legi si de ordonante ale Guvernului, elaborate de minister si inaintate spre adoptare Parlamentului;
    b) urmareste circuitul proiectelor de legi elaborate de minister, la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, si participa la dezbaterea acestora si la intocmirea rapoartelor de specialitate;
    c) sustine proiectele de legi in plenul Camerelor Parlamentului, pana la finalizarea acestora;
    d) tine evidenta interpelarilor si intrebarilor formulate de senatori si deputati, avand ca obiect probleme din domeniile sale de activitate, si asigura formularea si comunicarea la timp a raspunsurilor, potrivit regulamentelor Camerelor;
    e) conlucreaza cu organizatiile sindicale de ramura si cu patronatul in vederea gasirii unor solutii eficiente pentru imbunatatirea activitatii in domeniul serviciilor publice pentru populatie; elaboreaza propuneri vizand restructurarea regiilor autonome si societatilor comerciale de interes local cu capital integral sau majoritar de stat, precum si pentru asezarea pe principiile economiei de piata a relatiilor dintre regiile autonome si societatile comerciale de interes national si unitatile de interes local specializate. Totodata actioneaza pentru imbunatatirea conditiilor de munca ale personalului, pentru dezamorsarea unor situatii care pot genera conflicte de munca si pentru solutionarea, in conditiile legii, a conflictelor de munca declansate;
    f) colaboreaza cu organizatiile sindicale ale functionarilor publici in vederea elaborarii de propuneri pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale acestora;
    g) organizeaza, impreuna cu patronatul si cu sindicatele de ramura, consfatuiri, simpozioane si alte asemenea manifestari avand ca obiect dezbaterea unor probleme stringente ale domeniului si elaborarea de masuri corespunzatoare solutionarii acestora;
    h) colaboreaza cu patronatul pentru solutionarea unor probleme privitoare la eficientizarea activitatii in domeniul gospodariei comunale.
    6. In domeniul armonizarii legislatiei:
    a) stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, planuri concrete de analiza a legislatiei specifice, in vederea elaborarii propunerilor pentru punerea acesteia de acord cu reglementarile Comunitatii Europene in materie de administratie publica; urmareste elaborarea de catre autoritatile administratiei publice centrale a proiectelor noilor reglementari si promovarea acestora in vederea dezbaterii si aprobarii;
    b) analizeaza, impreuna cu organizatiile reprezentative ale autoritatilor administratiei publice locale, legislatia in vigoare in domeniile de competenta ale acestora si elaboreaza propunerile necesare pentru armonizarea acesteia cu reglementarile comunitare si ale Consiliului Europei;
    c) elaboreaza proiectele de acte normative necesare in vederea armonizarii legislatiei din domeniul administratiei publice locale, asigura avizarea acestora de catre autoritatile centrale si locale interesate, le inainteaza spre aprobare si le sustine in fata Parlamentului pana la finalizare.
    7. In domeniul atragerii de investitii straine:
    a) actioneaza pentru atragerea de investitii straine in beneficiul colectivitatilor locale;
    b) sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale in vederea atragerii de investitori straini, acordandu-le consultanta necesara si participand efectiv la derularea negocierilor, la redactarea si semnarea intelegerilor;
    c) urmareste modul de derulare a investitiilor atrase si de indeplinire a clauzelor convenite, propunand, daca este cazul, masuri corespunzatoare pentru respectarea intelegerilor incheiate;
    d) sprijina autoritatile administratiei publice locale in contractarea de imprumuturi interne sau externe si in constituirea de garantii;
    e) actioneaza in interesul colectivitatilor locale pentru acordarea unor fonduri din rezerva bugetara, in vederea executarii si finalizarii unor lucrari edilitare de stricta necesitate, in scopul ridicarii gradului de civilizatie al localitatilor, in special pentru alimentare cu apa, canalizare, repararea drumurilor, a cladirilor publice si iluminatul public.
    8. In domeniul managementului resurselor umane:
    a) actioneaza pentru selectarea personalului din aparatul propriu, exclusiv pe criterii de competenta;
    b) adopta masurile necesare pentru eficientizarea activitatii personalului din administratia publica; propune masuri in vederea modernizarii activitatilor de birou si pentru inlaturarea birocratiei;
    c) organizeaza actiuni de perfectionare a personalului in tara si in strainatate si de familiarizare a acestuia cu cerintele in materie ale Comunitatii Europene;
    d) sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru aplicarea corecta a prevederilor Statutului functionarilor publici, pentru selectarea si incadrarea personalului numai pe criterii de competenta;
    e) actioneaza pentru stabilitatea personalului din aparatul propriu al consiliilor locale, consiliilor judetene si al prefecturilor, pentru punerea acestuia la adapost de schimbarile intervenite pe plan politic;
    f) sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru derularea unor actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, participand efectiv la actiuni de instruire, de intelegere si aplicare corecta a legii.
    9. In domeniul alegerilor:
    a) elaboreaza si prezinta spre aprobare propuneri cu privire la organizarea si desfasurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale;
    b) elaboreaza si supune spre aprobare, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, propunerile privitoare la finantarea operatiunilor tehnice privind organizarea si desfasurarea alegerilor;
    c) asigura buna organizare si desfasurare a lucrarilor Colectivului tehnic central, inclusiv secretariatul acestuia;
    d) asigura dotarea tehnica si materiala a sediului Biroului Electoral Central; asigura personalul tehnic necesar in vederea bunei desfasurari a activitatii acestuia;
    e) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotarari avand ca obiect buna desfasurare a alegerilor si asigurarea logisticii necesare;
    f) urmareste si sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea unor alegeri partiale, determinate de dizolvarea, in conditiile legii, a unor consilii locale sau judetene ori de vacantarea unor posturi de primari;
    g) elaboreaza propuneri pentru perfectionarea legislatiei electorale; intocmeste proiectele de acte normative necesare, le supune spre adoptare Guvernului sau, dupa caz, pentru exercitarea dreptului de initiativa legislativa; sustine in fata comisiilor permanente si a plenului celor doua Camere ale Parlamentului proiectele elaborate, pana la finalizarea acestora;
    h) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Justitiei, propuneri pentru infiintarea Biroului Electoral Central permanent.
    10. In domeniul serviciilor comunitare pentru evidenta persoanelor:
    a) organizeaza si asigura evidenta informatizata centralizata a persoanelor;
    b) indruma si controleaza, impreuna cu Ministerul de Interne, actiunea de organizare de catre consiliile judetene, municipale si orasenesti a evidentei persoanelor;
    c) indruma si controleaza activitatea de intocmire, eliberare si evidenta a cartilor de identitate; dispune masurile necesare pentru urgentarea actiunii de preschimbare a buletinelor de identitate si inlocuire a acestora cu cartile de identitate;
    d) sprijina unitatile de evidenta a populatiei din subordinea autoritatilor administratiei publice locale in actiunea de intocmire a listelor electorale permanente, precum si de intocmire si eliberare a cartilor de alegator; controleaza desfasurarea ritmica, la termenele legale, a actiunii de reactualizare a listelor electorale permanente, potrivit reglementarilor existente, precum si indeplinirea obligatiei de comunicare intre autoritatile competente a schimbarilor intervenite in statutul unei persoane si de operare a acestor schimbari in listele electorale permanente;
    e) initiaza actiuni de verificare cu privire la modul de pastrare de catre cetateni a cartilor de alegator;
    f) aproba norme tehnice obligatorii privind intocmirea, eliberarea si evidenta documentelor de identitate;
    g) adopta norme tehnice cu privire la desfasurarea activitatii de stare civila si asigura aplicarea uniforma pe intreg teritoriul tarii a prevederilor acestora si a altor reglementari legale in materie;
    h) elaboreaza si supune Guvernului propuneri, inclusiv de ordin legislativ, privind perfectionarea activitatii de stare civila;
    i) controleaza modul de desfasurare a activitatii de stare civila, dispunand masuri obligatorii pentru primar;
    j) organizeaza actiuni de instruire, impreuna cu Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apararii Nationale, a ofiterilor de stare civila si a persoanelor carora le sunt delegate astfel de atributii;
    k) elaboreaza, impreuna cu Institutul National de Statistica si Studii Economice si cu Ministerul de Interne, propuneri pentru imbunatatirea si simplificarea formularisticii utilizate in activitatea de stare civila.
    11. In domeniul activitatii de pasapoarte:
    a) indruma si controleaza activitatea de eliberare si evidenta de catre serviciile comunitare specializate din subordinea autoritatilor administratiei publice locale a pasapoartelor simple si a altor acte de calatorie in strainatate, in conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    b) elaboreaza si supune spre aprobare propuneri privind perfectionarea normelor legale in domeniu, urmarind compatibilizarea acestora cu reglementarile existente pe plan european, in vederea uniformizarii procedurilor si conditiilor de trecere a frontierei.
    12. In domeniul serviciilor comunitare pentru situatii de urgenta (incendii, inundatii, cutremure etc.):
    a) coordoneaza activitatea de elaborare a masurilor necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase si ale catastrofelor de orice fel; in acest scop colaboreaza cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu Ministerul de Interne si cu Ministerul Apararii Nationale;
    b) urmareste aplicarea in teritoriu a masurilor stabilite, executarea si intretinerea in buna stare a lucrarilor specifice;
    c) asigura elaborarea normelor tehnice de prevenire a efectelor distructive ale fenomenelor naturale si ale catastrofelor si participa la organizarea si derularea de actiuni vizand insusirea acestora de catre cetateni;
    d) sprijina si indruma activitatea autoritatilor administratiei publice locale pentru buna organizare si desfasurare a activitatii serviciilor comunitare pentru situatii de urgenta (incendii, inundatii, cutremure etc.);
    e) exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor si acorda asistenta tehnica de specialitate in acest domeniu;
    f) sprijina autoritatile administratiei publice locale in organizarea unor formatiuni complexe pentru situatii de urgenta, dotarea acestora cu tehnica necesara si instruirea personalului;
    g) asigura atentionarea din timp a autoritatilor locale si a populatiei cu privire la iminenta producerii unor fenomene naturale periculoase si emite indrumarile necesare, specifice pentru fiecare dintre acestea;
    h) urmareste sa fie proiectate si executate adaposturi pentru populatie si alte obiective specifice; controleaza modul de intretinere si pastrare a acestora in stare permanenta de utilizare, precum si dotarea lor potrivit normativelor existente; in acest scop colaboreaza cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu institutele de proiectare si cu autoritatile administratiei publice locale;
    i) organizeaza actiuni de instruire periodica a sefilor serviciilor comunitare pentru situatii de urgenta, precum si a altor persoane cu atributii in acest domeniu.
    13. In domeniul cadastrului general:
    a) indruma si controleaza activitatea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
    b) urmareste modul de derulare a actiunii de introducere pe intreg teritoriul tarii a evidentei imobiliare prin cadastrul general;
    c) dispune masurile necesare pentru urgentarea finalizarii actiunii de introducere a cadastrului general;
    d) face propuneri Guvernului pentru asigurarea fondurilor si logisticii necesare in vederea introducerii cadastrului;
    e) elaboreaza si supune spre aprobare masuri concrete pentru imbunatatirea reglementarilor in domeniu si simplificarea procedurilor;
    f) prezinta informari Guvernului cu privire la stadiul actiunii de introducere a cadastrului.
    14. In domeniul functiei publice:
    a) analizeaza proiectele de acte normative elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si le supune spre aprobare Guvernului;
    b) analizeaza si aproba normele cu caracter tehnic si instructiunile elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici conform competentelor ce ii revin potrivit legii;
    c) controleaza indeplinirea de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a functiilor si atributiilor stabilite prin lege si prin hotararea de organizare si functionare a acesteia.
    (2) Ministerul Administratiei Publice indeplineste orice alte atributii stabilite prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinari incredintate de primul-ministru.
    Art. 5
    (1) Ministerul Administratiei Publice preia, in vederea aducerii la indeplinire, toate atributiile stabilite prin actele normative in vigoare pentru Ministerul Functiei Publice, precum si atributiile aferente activitatilor pe care le va prelua de la alte autoritati publice centrale, potrivit legii.
    (2) Ministerul Administratiei Publice poate intocmi si derula proiecte si programe cu finantare interna si internationala in domeniul reformei administratiei publice locale, tine evidenta unor astfel de programe intocmite de autoritatile administratiei publice locale si monitorizeaza aplicarea acestora.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Administratiei Publice colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale ale acestora, cu institutii publice de specialitate, precum si cu alte persoane juridice si fizice.
    Art. 7
    Pentru indeplinirea functiilor si atributiilor ce ii revin Ministerul Administratiei Publice poate solicita ministerelor si celorlalte autoritati publice centrale si locale, precum si institutiilor publice documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le puna la dispozitie.
    Art. 8
    (1) Ministerul Administratiei Publice indruma si controleaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, activitatea centrelor de formare continua a functionarilor publici si a persoanelor incadrate cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliilor judetene si locale, precum si al prefecturilor. In acest scop solicita conducerilor centrelor de formare continua sa intocmeasca programe concrete de actiune si sa i le prezinte spre analiza si aprobare.
    (2) Programele prevazute la alin. (1) vor fi comunicate in timp util presedintelui consiliului judetean si prefectului, care raman raspunzatori de aducerea acestora la cunostinta primarilor. Primarii raspund de selectarea si participarea personalului din subordine la formele de pregatire, conform graficului intocmit impreuna cu persoanele responsabile din aparatul propriu al consiliului judetean. Primarii raspund, de asemenea, de cuprinderea in bugetul local a sumelor necesare pentru aceste actiuni.
    (3) Ministerul Administratiei Publice impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii vor prezenta Guvernului propuneri pentru organizarea si functionarea unui sistem performant - national si regional - de formare si perfectionare a functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, precum si a alesilor locali.
    Art. 9
    (1) Ministerul Administratiei Publice este condus de ministru.
    (2) Ministrul administratiei publice reprezinta ministerul in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice, romane sau straine.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul administratiei publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Ministrul administratiei publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului de catre aparatul propriu al ministerului, de catre prefecti si de autoritatile administratiei publice locale, precum si de institutiile si organismele aflate in coordonarea si sub autoritatea ministerului; de asemenea, organizeaza si controleaza aplicarea propriilor ordine si instructiuni de catre toate autoritatile si persoanele carora le sunt adresate;
    b) organizeaza elaborarea proiectelor de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, potrivit metodologiilor existente; avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la domeniile de activitate ale ministerului;
    c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului si urmareste armonizarea prevederilor acesteia cu strategia de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
    d) elaboreaza si fundamenteaza propunerile pentru bugetul anual al ministerului si al prefecturilor si le inainteaza Guvernului; colaboreaza cu ministrul finantelor publice la elaborarea si fundamentarea prevederilor din bugetul de stat privitoare la autoritatile administratiei publice locale; actioneaza pentru luarea in considerare a propunerilor justificate ale acestora;
    e) reprezinta interesele ministerului si ale autoritatilor administratiei publice locale in organele si organismele internationale, potrivit acordurilor si conventiilor la care Romania este parte si altor intelegeri convenite in acest scop; actioneaza pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare si conlucrare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale care au ca obiect de activitate administratia publica centrala si locala;
    f) initiaza si participa, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, la negocierea si incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    g) urmareste si controleaza aplicarea de catre autoritatile administratiei publice locale a conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si dispune masuri pentru indeplinirea conditiilor de integrare in structurile europene;
    h) coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniul administratiei publice centrale si locale si armonizarea acestora cu Programul Guvernului;
    i) analizeaza si avizeaza, in conditiile legii, propunerile de infiintare a unor organizatii neguvernamentale in domeniul sau de activitate si coopereaza cu acestea la realizarea scopului pentru care au fost infiintate;
    j) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale atat a personalului din aparatul propriu, cat si a celui din aparatul propriu al consiliilor locale, judetene si al prefecturilor;
    k) avizeaza propunerile de salarizare a personalului din aparatul propriu al consiliilor locale si judetene si al prefecturilor; avizul are caracter conform;
    l) aproba editarea unor publicatii de specialitate;
    m) transmite prefectilor, in numele Guvernului, dispozitii cu caracter obligatoriu, in limitele legii;
    n) poate anula sau modifica ordinele prefectilor pe care le considera ilegale sau inoportune.
    (2) Ministrul administratiei publice indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative sau insarcinari date de primul-ministru.
    (3) Ministrul administratiei publice isi indeplineste atributiile ce ii revin si insarcinarile primite in mod direct sau, dupa caz, prin folosirea aparatului propriu al ministerului, precum si prin cel al institutiilor ori al altor organisme aflate in subordinea ministerului.
    Art. 11
    Ministrul administratiei publice conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia.
    Art. 12
    Ministrul administratiei publice este ordonator principal de credite.
    Art. 13
    (1) In indeplinirea atributiilor si a insarcinarilor primite ministrul administratiei publice este asistat de 4 secretari de stat si de un secretar general.
    (2) Secretarii de stat indeplinesc atributiile si insarcinarile stabilite de ministrul administratiei publice si coordoneaza unele compartimente, potrivit organigramei prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Secretarul general este functionar public de cariera. El este numit in functie in conditiile legii, exclusiv pe criterii profesionale. Secretarul general trebuie sa aiba studii superioare juridice, economice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
    Art. 14
    (1) Secretarul general indeplineste urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii compartimentelor din minister si cu cei ai unitatilor subordonate;
    b) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere si organe centrale, precum si cu secretarii generali ai judetelor si al municipiului Bucuresti si cu secretarii generali de prefectura, pentru solutionarea unor probleme de interes comun;
    c) urmareste elaborarea rapoartelor periodice prevazute de reglementarile in vigoare, precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice superioare competente;
    d) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si a principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
    (2) Secretarul general al ministerului coordoneaza nemijlocit unele compartimente de specialitate din cadrul ministerului, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului, precum si insarcinari prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministrul administratiei publice.
    Art. 15
    In cazul in care ministrul administratiei publice nu isi poate exercita atributiile mai mult de 3 zile consecutive, indiferent de motive, acestea vor fi exercitate de unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin. In celelalte situatii nominalizarea inlocuitorului se face verbal. In ambele situatii primul-ministru va fi incunostintat.
    Art. 16
    (1) Pe langa ministrul administratiei publice se organizeaza si functioneaza Colegiul ministerului, ca organ consultativ.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. Sedintele sunt prezidate de ministru. In cadrul acestora se dezbat probleme importante privind activitatea ministerului.
    Art. 17
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Administratiei Publice este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Structura organizatorica a directiilor si directiilor generale prevazute in anexa nr. 1 se detaliaza in servicii si birouri, respectiv in directii, servicii si birouri, prin ordin al ministrului administratiei publice.
    (3) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice.
    Art. 18
    (1) Numarul de posturi in aparatul propriu al ministerului este de 150, exclusiv demnitarii si cabinetele acestora.
    (2) Incadrarea personalului din aparatul propriu al ministerului, precum si din unitatile subordonate acestuia, in numarul maxim de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 19
    Statul de functii al Ministerului Administratiei Publice se aproba prin ordin al ministrului, in limita posturilor prevazute la art. 18.
    Art. 20
    Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Administratiei Publice devine titular al contractelor si programelor de asistenta interna si externa derulate de Ministerul Functiei Publice si continua derularea acestora.
    Art. 22
    (1) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001 activitatea Ministerului Administratiei Publice se va derula in limita fondurilor stabilite in bugetul de stat pe anul 2000 pentru Ministerul Functiei Publice, precum si a fondurilor aferente activitatilor preluate de la alte ministere sau organe centrale.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va introduce in bugetul de stat pe anul 2001 sumele necesare pentru infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Bunurile mobile aflate in dotarea Ministerului Functiei Publice se preiau, pe baza de protocol, de Ministerul Administratiei Publice.
    Art. 23
    (1) Personalul care se preia de la Ministerul Functiei Publice, precum si de la alte ministere sau organe centrale, in urma sustinerii si promovarii unor teste cu caracter strict profesional, se considera transferat in interesul serviciului.
    (2) Cheltuielile aferente intretinerii si repararii spatiilor in care isi desfasoara activitatea Ministerul Administratiei Publice vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia si vor forma obiectul regularizarii cu Secretariatul General al Guvernului.
    Art. 24
    Autoritatile publice centrale care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei Publice sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 25
    Prevederile art. 4 pct. 10 lit. a) - f), pct. 11 si 12 se aplica dupa preluarea de la Ministerul de Interne a activitatilor respective, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 27
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 77/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Functiei Publice, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA  1

                                          Numarul maxim de posturi = 150,
                                    exclusiv demnitarii si cabinetele acestora

                          ORGANIGRAMA
             Ministerului Administratiei Publice
                                               ________________________
                                              | PURTATOR DE CUVANT SI*)|
  _____________                            ___| RELATII MASS-MEDIA     |
 | COLEGIUL    |___                       |   |________________________|
 | MINISTERULUI|   |     ____________     |    ________________________
 |_____________|   |____|  MINISTRU  |____|___|                        |
                   |    |____________|    |   |  CONSILIER DIPLOMATIC  |
  _____________    |          |           |   |________________________|
 | CABINETUL   |___|          |           |    ________________________
 | MINISTRULUI |              |           |   |  CORPUL DE CONTROL AL  |
 |_____________|              |           |___|        MINISTRULUI     |
                              |               |________________________|
      ________________________|________________________________________
 ____|____     ____|____   ___|____    ____|___     ____|____   _______|_______
|         |   |         | |        |  |        |   |         | |   DIRECTIA    |
| MODUL 1 |   | MODUL 2 | |MODUL 3 |  | MODUL 4|   | MODUL 5 | |   GENERALA    |
|_________|   |_________| |________|  |________|   |_________| |    PENTRU     |
                                                               |   EVIDENTA    |
                                                               | PASAPOARTELOR |
                                                               |_______________|

                             _________
                            |         |
                            | MODUL 1 |
                            |_________|
                        _________|________
                       | SECRETAR DE STAT |
                       |  PENTRU RELATIA  |
                       |  CU PARLAMENT  |
                       |__________________|
          _______________________|__________________________
    _____|_______   _______|_____   _____|__________   _____|________
   |  DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | |    DIRECTIA    | |   DIRECTIA   |
   |   PENTRU    | |   PENTRU    | |    GENERALA    | |   GENERALA - |
   | RELATIA CU  | | RELATII CU  | |     PENTRU     | | REGLEMENTARI |
   | PARLAMENT | | SINDICATELE | | MONITORIZAREA  | |   JURIDICE   |
   |             | |     SI      | |    REFORMEI    | |              |
   |             | | PATRONATUL  | | INSTITUTIONALE | |              |
   |_____________| |_____________| |________________| |______________|

                              _________
                             |         |
                             | MODUL 2 |
                             |_________|
                         _________|________
                        | SECRETAR DE STAT |
                        | PENTRU RELATIILE |
                        |  CU PREFECTURILE |
                        |__________________|
              ____________________|____________________
   __________|________   _________|__________   _______|_________
  | DIRECTIA GENERALA | |  DIRECTIA PENTRU   | | DIRECTIA PENTRU |
  | PENTRU RELATIILE  | | SERVICIILE PUBLICE | |  MONITORIZAREA  |
  | CU PREFECTURILE   | |  DESCENTRALIZATE   | |    TEHNICA A    |
  |                   | |                    | |    ALEGERILOR   |
  |___________________| |____________________| |_________________|

                                  _________
                                 |         |
                                 | MODUL 3 |
                                 |_________|
                              ________|_________
                             |                  |
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |__________________|
                _______________________|____________________
     __________|________    ___________|__________    ______|__________
    | DIRECTIA GENERALA |  |   DIRECTIA BUGET SI  |  | DIRECTIA PENTRU |
    |   MANAGEMENT SI   |  | ECONOMICO-FINANCIARA |  | RELATII PUBLICE |
    |   RESURSE UMANE   |  |                      |  |                 |
    |___________________|  |______________________|  |_________________|

                                   _________
                                  |         |
                                  | MODUL 4 |
                                  |_________|
                               ________|_________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |      PENTRU      |
                              |   COMUNITATILE   |
                              |      LOCALE      |
                              |__________________|
                  _____________________|_____________________
      ___________|_________    ________|_________    ________|__________
     |  DIRECTIA GENERALA  |  | DIRECTIA PENTRU  |  | DIRECTIA GENERALA |
     |PENTRU ALESII LOCALI |  |   RELATIILE CU   |  |  SERVICII PENTRU  |
     |                     |  |   ORGANIZATIILE  |  |     POPULATIE     |
     |                     |  | NEGUVERNAMENTALE |  |                   |
     |_____________________|  |__________________|  |___________________|

                                    _________
                                   |         |
                                   | MODUL 5 |
                                   |_________|
                               _________|________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              | PENTRU INTEGRARE |
                              |   EUROPEANA SI   |
                              | RELATII EXTERNE  |
                              |__________________|
           _____________________________|_________________________
    ______|______   _________|_______   ________|________   ______|_______
   |   DIRECTIA  | |    DIRECTIA     | | DIRECTIA PENTRU | |  UNITATEA DE  |
   |   GENERALA  | |     RELATII     | |  PROMOVAREA DE  | | MONITORIZARE  |
   |    PENTRU   | | INTERNATIONALE  | |    INVESTITII   | | A PROGRAMELOR |
   | ARMONIZAREA | | SI IMPLEMENTARE | |    STRAINE IN   | |    (U.M.P.)   |
   | LEGISLATIEI | |    PROGRAME     | |    GOSPODARIA   | |               |
   |             | |                 | |     COMUNALA    | |               |
   |_____________| |_________________| |_________________| |_______________|

    *) Se organizeaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

                     AUTORITATILE PUBLICE CENTRALE
          din subordinea Ministerului Administratiei Publice

    1. Agentia Nationala a Functionarilor Publici
    2. Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
    3. Inspectoratul National pentru Situatii de Urgenta
    4. Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 8/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 8 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu