E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 77 din 31 ianuarie 2000

privind organizarea si functionarea Ministerului Functiei Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  2 februarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207/1999 privind infiintarea si organizarea Ministerului Functiei Publice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Functiei Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rolul de a asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul administratiei publice centrale si locale si de a coordona elaborarea strategiei si politicilor in domeniul functiei publice.
    Art. 2
    Ministerul Functiei Publice are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 3
    In vederea realizarii rolului sau, Ministerul Functiei Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare, in domeniul administratiei publice;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale;
    d) functia de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Ministerul Functiei Publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
    I. In domeniul administratiei publice centrale:
    a) aplica programul de reforma a administratiei publice centrale, stabilit in Programul de guvernare;
    b) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma institutionala elaborate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale, inaintate spre aprobare Guvernului; raporteaza periodic Guvernului despre stadiul realizarii masurilor privind reforma administratiei publice centrale;
    c) analizeaza, coreleaza si avizeaza reglementarile din domeniul serviciilor publice si face propuneri Guvernului de simplificare a procedurilor administrative;
    d) initiaza si elaboreaza impreuna cu ministerele de resort proiecte de acte normative in domeniul reformei administratiei publice centrale sau, dupa caz, da avize conforme pentru proiectele din domeniul sau de activitate, initiate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale;
    e) elaboreaza si monitorizeaza implementarea programelor privind imbunatatirea relatiilor si comunicarii dintre autoritatile administratiei publice si dintre acestea si utilizatori;
    f) efectueaza direct sau cu sprijinul persoanelor fizice si/sau juridice specializate analize si studii in domeniul reformei institutionale;
    g) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul sau de activitate, coordonand executia acestora;
    h) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele internationale in scopul promovarii politicilor in domeniul sau de activitate.
    II. In domeniul administratiei publice locale:
    a) elaboreaza studii si programe pentru realizarea reformei in administratia publica locala si urmareste implementarea acestora;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul administratiei publice locale sau, dupa caz, analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative din acest domeniu, initiate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale;
    c) propune, analizeaza si promoveaza proiectele de acte normative in domeniul administratiei publice locale, initiate de prefecti, consilii judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    d) indruma metodologic autoritatile administratiei publice locale in procesul de aplicare a legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului;
    e) realizeaza, in numele Guvernului, controlul ierarhic asupra prefectilor cu privire la exercitarea de catre acestia a atributiilor prevazute de lege, precum si a sarcinilor incredintate de catre Guvern, asigurand respectarea dispozitiilor legale;
    f) colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale la stabilirea masurilor corespunzatoare cu privire la solutionarea de catre serviciile publice descentralizate a problemelor de interes local;
    g) analizeaza, sintetizeaza si prezinta Guvernului, pe baza rapoartelor intocmite de prefecti, evolutia starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetelor si a municipiului Bucuresti, precum si cea a realizarii Programului de guvernare;
    h) indruma si controleaza indeplinirea atributiilor specifice autoritatilor administratiei publice locale in domeniul protectiei civile;
    i) initiaza proiecte de hotarari privind acordarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    j) propune Guvernului masuri de modificare, suspendare si, dupa caz, de anulare a actelor administrative emise de prefecti, daca acestea incalca prevederile legale sau sunt inoportune;
    k) intocmeste rapoarte cu privire la cele constatate in urma controalelor efectuate la prefecturi, primarii si consilii judetene si propune masuri corespunzatoare, pe care le prezinta Guvernului spre informare sau, dupa caz, spre aprobare;
    l) asigura pregatirea si elaborarea proiectelor de hotarari ale Guvernului privind numirea si eliberarea din functie a prefectilor si a subprefectilor;
    m) aproba organizarea oficiilor prefecturale;
    n) analizeaza si propune Guvernului masuri de mediere a divergentelor dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate in judete si in municipiul Bucuresti, pe de o parte, si autoritatile administratiei publice locale, pe de alta parte;
    o) elaboreaza si prezinta Guvernului spre aprobare propuneri tehnice si financiare cu privire la organizarea si desfasurarea procesului electoral si asigura indeplinirea lor;
    p) sprijina, indruma si controleaza activitatea de stare civila, de autoritate tutelara si de ocrotire a minorilor si a persoanelor cu handicap, exercitata de autoritatile administratiei publice locale, precum si celelalte atributii delegate acestora, potrivit legii; pentru asigurarea indeplinirii acestor atributii, colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii in aceste domenii;
    q) elaboreaza propuneri privind organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei, in colaborare cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale interesate;
    r) analizeaza si prezinta Guvernului propunerile de atribuire si de schimbare a denumirilor de localitati si de judete; organizeaza si actualizeaza evidenta acestor denumiri, in conditiile legii;
    s) analizeaza documentatia referitoare la trecerea in categorii superioare a unor unitati administrativ-teritoriale si constata indeplinirea criteriilor legale;
    t) coordoneaza activitatea de elaborare a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pe baza propunerilor autoritatilor administratiei publice locale, intocmind in acest scop proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului;
    u) colaboreaza cu Ministerul de Interne si cu Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica pentru asigurarea unei evidente corecte a populatiei;
    v) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica pentru informatizarea administratiei publice locale;
    w) sprijina autoritatile administratiei publice locale in procesul de incheiere si derulare a acordurilor de cooperare transfrontaliera, interregionala, de infratire, asociere si cooperare cu alte autoritati similare din tara si din strainatate; in acest scop, colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale;
    x) propune Ministerului Finantelor criterii de repartizare pe comune, orase, municipii si judete a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat;
    y) colaboreaza cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si cu celelalte organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul administratiei publice locale.
    III. In domeniul functiei publice:
    a) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici; avizul are caracter conform;
    b) avizeaza normele si instructiunile emise de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 5
    (1) Ministerul Functiei Publice preia si indeplineste atributiile stabilite prin actele normative in vigoare pentru Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale si pentru Departamentul pentru Administratie Publica Locala.
    (2) Ministerul Functiei Publice indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.
    (3) Ministerul Functiei Publice deruleaza proiecte si programe cu finantare interna si internationala in domeniul reformei administratiei publice centrale si locale.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Functiei Publice colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Art. 7
    In scopul indeplinirii functiilor sale Ministerul Functiei Publice are dreptul sa solicite informatii de la ministere, de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si de la institutii publice.
    Art. 8
    (1) Ministerul Functiei Publice este condus de ministru.
    (2) Ministrul functiei publice este ordonator principal de credite.
    (3) Ministrul functiei publice reprezinta ministerul in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    Art. 9
    Ministrul functiei publice coordoneaza activitatea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 10
    (1) Ministrul functiei publice are in subordine, in activitatea de conducere, 2 secretari de stat si un subsecretar de stat.
    (2) Atributiile si competentele secretarilor de stat si ale subsecretarilor de stat sunt stabilite de ministrul functiei publice prin ordin.
    Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale ministrul emite, dupa caz, ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Ministerul Functiei Publice are un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii incredintate de ministru, realizand legaturile functionale intre structurile ministerului.
    Art. 13
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Functiei Publice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura organizatorica pot functiona departamente, directii generale, directii, servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Structura organizatorica detaliata, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Ministerului Functiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    Art. 14
    Ministrul functiei publice va stabili prin ordin:
    a) numarul posturilor aferente functiilor publice de conducere si de executie;
    b) numarul de posturi ce pot fi ocupate de catre persoane angajate pe baza de contract individual de munca.
    Art. 15
    Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 16
    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Functiei Publice continua contractele si programele de asistenta interna si externa derulate de Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale si Departamentul pentru Administratie Publica Locala.
    Art. 17
    (1) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru functionarea Ministerului Functiei Publice. Sumele respective vor face obiectul regularizarii intre Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Functiei Publice.
    (2) Ministerul Finantelor va asigura si va introduce in bugetul de stat pe anul 2000 sumele necesare pentru infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Functiei Publice, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Bunurile mobile aflate in dotarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala si a Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale se transmit, pe baza de protocol, din administrarea Secretariatului General al Guvernului in administrarea Ministerului Functiei Publice.
    (4) Cheltuielile de participare la cote-parti de intretinere si reparatii, aferente spatiilor in care isi desfasoara activitatea Ministerul Functiei Publice, vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia. Sumele respective vor face obiectul regularizarii intre Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Functiei Publice.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 26 februarie 1998, si Hotararea Guvernului nr. 976/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       MINISTERUL FUNCTIEI PUBLICE

                                          Numarul maxim de posturi: 175
                                          (exclusiv demnitarii si posturile
                                          aferente cabinetelor acestora)

                       _____________________
                      |      MINISTRU       |
                      |_____________________|
                      |      CABINET        |
                      |_____________________|
                      |  SECRETARI DE STAT  |
                      |_____________________|
                      |      CABINETE       |
                      |_____________________|
                      | SUBSECRETAR DE STAT |
                      |_____________________|
                      |      CABINET        |
                      |_____________________|
        ________________________|____________________________________
       |                ________|_________             |              |
       |...............| SECRETAR GENERAL |............|..............|
       |               |__________________|            |              |
       |                _________|________             |              |
       |       ________|_______   ________|_______     |              |
       |      | DEPARTAMENTUL  | | DEPARTAMENTUL  |    |              |
       |      | PENTRU         | | PENTRU REFORMA |    |              |
       |      | ADMINISTRATIE  | | INSTITUTIONALA |    |              |
       |      | PUBLICA LOCALA | |________________|    |              |
       |      |________________|         |             |              |
 ______|_______        |                 |        _____|______        |
| DIRECTIA     |       |                 |       | DIRECTIA   |       |
| GENERALA     |       |                 |       | GENERALA   |       |
| MANAGEMENT,  |       |                 |       | LEGISLATIE |       |
| STRATEGIE,   |       |                 |       | SI         |       |
| ELABORARE SI |       |                 |       | CONTENCIOS |       |
| IMPLEMENTARE |       |                 |       |____________|       |
| PROGRAME     |       |                 |              |             |
|______________|       |                 |              |             |
   ___|___          ___|___           ___|___        ___|___       ___|___
  | MODUL |        | MODUL |         | MODUL |      | MODUL |     | MODUL |
  |   1   |        |   2   |         |   3   |      |   4   |     |   5   |
  |_______|        |_______|         |_______|      |_______|     |_______|


    Semnificatia modulelor este urmatoarea:
                       _____
                      |MODUL|
                      |  1  |
                      |_____|
        _________________|__________________
 ______|_______     _____|____     _________|________
| DIRECTIA     |   | DIRECTIA |   | DIRECTIA RELATII |
| IMPLEMENTARE |   | ANALIZA, |   | INTERNATIONALE   |
| PROGRAME     |   | SINTEZA, |   | SI INTEGRARE     |
|______________|   | EVALUARE |   | EUROPEANA        |
                   |__________|   |__________________|

                    _____
                   |MODUL|
                   |  2  |
                   |_____|
        ______________|________
 ______|___________       _____|______
| DIRECTIA         |     | DIRECTIA   |
| AUTORITATI       |     | PREFECTURI |
| PUBLICE LOCALE   |     |____________|
| SI ORGANIZATII   |
| NEGUVERNAMENTALE |
|__________________|

                  _____
                 |MODUL|
                 |  3  |
                 |_____|
         ___________|___________
 _______|_________     _________|________
| DIRECTIA        |   | DIRECTIA REFORMA |
| RELATII CU      |   | INSTITUTIONALA   |
| ALTE AUTORITATI |   |                  |
|_________________|   |__________________|

                   _____
                  |MODUL|
                  |  4  |
                  |_____|
      _______________|______________
 ____|_____    ______|_____    _____|______
| DIRECTIA |  | DIRECTIA   |  | DIRECTIA   |
| AVIZARE  |  | STUDII SI  |  | CONTENCIOS |
| JURIDICA |  | LEGISLATIE |  |            |
|__________|  |____________|  |____________|

                               _____
                              |MODUL|
                              |  5  |
                              |_____|
      ___________________________|______________________________
 ____|_____    ________|_______     _________|_________    _____|______
| DIRECTIA |  | DIRECTIA       |   | DIRECTIA AUDIT    |  | DIRECTIA   |
| CONTROL  |  | BUGET, FINANTE |   | INTERN SI CONTROL |  | COMUNICARE |
|__________|  | CONTABILITATE, |   | FINANCIAR         |  |____________|
              | RESURSE UMANE  |   | PREVENTIV         |
              |________________|   |___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 77/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 77 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu