E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 77 din 31 ianuarie 2000

privind organizarea si functionarea Ministerului Functiei Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  2 februarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207/1999 privind infiintarea si organizarea Ministerului Functiei Publice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Functiei Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rolul de a asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul administratiei publice centrale si locale si de a coordona elaborarea strategiei si politicilor in domeniul functiei publice.
    Art. 2
    Ministerul Functiei Publice are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
    Art. 3
    In vederea realizarii rolului sau, Ministerul Functiei Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare, in domeniul administratiei publice;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale;
    d) functia de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa.
    Art. 4
    In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Ministerul Functiei Publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
    I. In domeniul administratiei publice centrale:
    a) aplica programul de reforma a administratiei publice centrale, stabilit in Programul de guvernare;
    b) analizeaza, coreleaza si avizeaza strategiile si programele de reforma institutionala elaborate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale, inaintate spre aprobare Guvernului; raporteaza periodic Guvernului despre stadiul realizarii masurilor privind reforma administratiei publice centrale;
    c) analizeaza, coreleaza si avizeaza reglementarile din domeniul serviciilor publice si face propuneri Guvernului de simplificare a procedurilor administrative;
    d) initiaza si elaboreaza impreuna cu ministerele de resort proiecte de acte normative in domeniul reformei administratiei publice centrale sau, dupa caz, da avize conforme pentru proiectele din domeniul sau de activitate, initiate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale;
    e) elaboreaza si monitorizeaza implementarea programelor privind imbunatatirea relatiilor si comunicarii dintre autoritatile administratiei publice si dintre acestea si utilizatori;
    f) efectueaza direct sau cu sprijinul persoanelor fizice si/sau juridice specializate analize si studii in domeniul reformei institutionale;
    g) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea programelor in domeniul sau de activitate, coordonand executia acestora;
    h) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele internationale in scopul promovarii politicilor in domeniul sau de activitate.
    II. In domeniul administratiei publice locale:
    a) elaboreaza studii si programe pentru realizarea reformei in administratia publica locala si urmareste implementarea acestora;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul administratiei publice locale sau, dupa caz, analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative din acest domeniu, initiate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale;
    c) propune, analizeaza si promoveaza proiectele de acte normative in domeniul administratiei publice locale, initiate de prefecti, consilii judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    d) indruma metodologic autoritatile administratiei publice locale in procesul de aplicare a legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului;
    e) realizeaza, in numele Guvernului, controlul ierarhic asupra prefectilor cu privire la exercitarea de catre acestia a atributiilor prevazute de lege, precum si a sarcinilor incredintate de catre Guvern, asigurand respectarea dispozitiilor legale;
    f) colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale la stabilirea masurilor corespunzatoare cu privire la solutionarea de catre serviciile publice descentralizate a problemelor de interes local;
    g) analizeaza, sintetizeaza si prezinta Guvernului, pe baza rapoartelor intocmite de prefecti, evolutia starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetelor si a municipiului Bucuresti, precum si cea a realizarii Programului de guvernare;
    h) indruma si controleaza indeplinirea atributiilor specifice autoritatilor administratiei publice locale in domeniul protectiei civile;
    i) initiaza proiecte de hotarari privind acordarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    j) propune Guvernului masuri de modificare, suspendare si, dupa caz, de anulare a actelor administrative emise de prefecti, daca acestea incalca prevederile legale sau sunt inoportune;
    k) intocmeste rapoarte cu privire la cele constatate in urma controalelor efectuate la prefecturi, primarii si consilii judetene si propune masuri corespunzatoare, pe care le prezinta Guvernului spre informare sau, dupa caz, spre aprobare;
    l) asigura pregatirea si elaborarea proiectelor de hotarari ale Guvernului privind numirea si eliberarea din functie a prefectilor si a subprefectilor;
    m) aproba organizarea oficiilor prefecturale;
    n) analizeaza si propune Guvernului masuri de mediere a divergentelor dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate in judete si in municipiul Bucuresti, pe de o parte, si autoritatile administratiei publice locale, pe de alta parte;
    o) elaboreaza si prezinta Guvernului spre aprobare propuneri tehnice si financiare cu privire la organizarea si desfasurarea procesului electoral si asigura indeplinirea lor;
    p) sprijina, indruma si controleaza activitatea de stare civila, de autoritate tutelara si de ocrotire a minorilor si a persoanelor cu handicap, exercitata de autoritatile administratiei publice locale, precum si celelalte atributii delegate acestora, potrivit legii; pentru asigurarea indeplinirii acestor atributii, colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii in aceste domenii;
    q) elaboreaza propuneri privind organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei, in colaborare cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale interesate;
    r) analizeaza si prezinta Guvernului propunerile de atribuire si de schimbare a denumirilor de localitati si de judete; organizeaza si actualizeaza evidenta acestor denumiri, in conditiile legii;
    s) analizeaza documentatia referitoare la trecerea in categorii superioare a unor unitati administrativ-teritoriale si constata indeplinirea criteriilor legale;
    t) coordoneaza activitatea de elaborare a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pe baza propunerilor autoritatilor administratiei publice locale, intocmind in acest scop proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului;
    u) colaboreaza cu Ministerul de Interne si cu Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica pentru asigurarea unei evidente corecte a populatiei;
    v) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica pentru informatizarea administratiei publice locale;
    w) sprijina autoritatile administratiei publice locale in procesul de incheiere si derulare a acordurilor de cooperare transfrontaliera, interregionala, de infratire, asociere si cooperare cu alte autoritati similare din tara si din strainatate; in acest scop, colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale;
    x) propune Ministerului Finantelor criterii de repartizare pe comune, orase, municipii si judete a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat;
    y) colaboreaza cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si cu celelalte organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul administratiei publice locale.
    III. In domeniul functiei publice:
    a) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici; avizul are caracter conform;
    b) avizeaza normele si instructiunile emise de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 5
    (1) Ministerul Functiei Publice preia si indeplineste atributiile stabilite prin actele normative in vigoare pentru Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale si pentru Departamentul pentru Administratie Publica Locala.
    (2) Ministerul Functiei Publice indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.
    (3) Ministerul Functiei Publice deruleaza proiecte si programe cu finantare interna si internationala in domeniul reformei administratiei publice centrale si locale.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Functiei Publice colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice.
    Art. 7
    In scopul indeplinirii functiilor sale Ministerul Functiei Publice are dreptul sa solicite informatii de la ministere, de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si de la institutii publice.
    Art. 8
    (1) Ministerul Functiei Publice este condus de ministru.
    (2) Ministrul functiei publice este ordonator principal de credite.
    (3) Ministrul functiei publice reprezinta ministerul in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    Art. 9
    Ministrul functiei publice coordoneaza activitatea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 10
    (1) Ministrul functiei publice are in subordine, in activitatea de conducere, 2 secretari de stat si un subsecretar de stat.
    (2) Atributiile si competentele secretarilor de stat si ale subsecretarilor de stat sunt stabilite de ministrul functiei publice prin ordin.
    Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale ministrul emite, dupa caz, ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Ministerul Functiei Publice are un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii incredintate de ministru, realizand legaturile functionale intre structurile ministerului.
    Art. 13
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Functiei Publice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura organizatorica pot functiona departamente, directii generale, directii, servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Structura organizatorica detaliata, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Ministerului Functiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    Art. 14
    Ministrul functiei publice va stabili prin ordin:
    a) numarul posturilor aferente functiilor publice de conducere si de executie;
    b) numarul de posturi ce pot fi ocupate de catre persoane angajate pe baza de contract individual de munca.
    Art. 15
    Stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 16
    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Functiei Publice continua contractele si programele de asistenta interna si externa derulate de Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale si Departamentul pentru Administratie Publica Locala.
    Art. 17
    (1) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru functionarea Ministerului Functiei Publice. Sumele respective vor face obiectul regularizarii intre Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Functiei Publice.
    (2) Ministerul Finantelor va asigura si va introduce in bugetul de stat pe anul 2000 sumele necesare pentru infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Functiei Publice, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Bunurile mobile aflate in dotarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala si a Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale se transmit, pe baza de protocol, din administrarea Secretariatului General al Guvernului in administrarea Ministerului Functiei Publice.
    (4) Cheltuielile de participare la cote-parti de intretinere si reparatii, aferente spatiilor in care isi desfasoara activitatea Ministerul Functiei Publice, vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia. Sumele respective vor face obiectul regularizarii intre Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Functiei Publice.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 26 februarie 1998, si Hotararea Guvernului nr. 976/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Reforma Administratiei Publice Centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, precum si orice alte prevederi contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       MINISTERUL FUNCTIEI PUBLICE

                                          Numarul maxim de posturi: 175
                                          (exclusiv demnitarii si posturile
                                          aferente cabinetelor acestora)

                       _____________________
                      |      MINISTRU       |
                      |_____________________|
                      |      CABINET        |
                      |_____________________|
                      |  SECRETARI DE STAT  |
                      |_____________________|
                      |      CABINETE       |
                      |_____________________|
                      | SUBSECRETAR DE STAT |
                      |_____________________|
                      |      CABINET        |
                      |_____________________|
        ________________________|____________________________________
       |                ________|_________             |              |
       |...............| SECRETAR GENERAL |............|..............|
       |               |__________________|            |              |
       |                _________|________             |              |
       |       ________|_______   ________|_______     |              |
       |      | DEPARTAMENTUL  | | DEPARTAMENTUL  |    |              |
       |      | PENTRU         | | PENTRU REFORMA |    |              |
       |      | ADMINISTRATIE  | | INSTITUTIONALA |    |              |
       |      | PUBLICA LOCALA | |________________|    |              |
       |      |________________|         |             |              |
 ______|_______        |                 |        _____|______        |
| DIRECTIA     |       |                 |       | DIRECTIA   |       |
| GENERALA     |       |                 |       | GENERALA   |       |
| MANAGEMENT,  |       |                 |       | LEGISLATIE |       |
| STRATEGIE,   |       |                 |       | SI         |       |
| ELABORARE SI |       |                 |       | CONTENCIOS |       |
| IMPLEMENTARE |       |                 |       |____________|       |
| PROGRAME     |       |                 |              |             |
|______________|       |                 |              |             |
   ___|___          ___|___           ___|___        ___|___       ___|___
  | MODUL |        | MODUL |         | MODUL |      | MODUL |     | MODUL |
  |   1   |        |   2   |         |   3   |      |   4   |     |   5   |
  |_______|        |_______|         |_______|      |_______|     |_______|


    Semnificatia modulelor este urmatoarea:
                       _____
                      |MODUL|
                      |  1  |
                      |_____|
        _________________|__________________
 ______|_______     _____|____     _________|________
| DIRECTIA     |   | DIRECTIA |   | DIRECTIA RELATII |
| IMPLEMENTARE |   | ANALIZA, |   | INTERNATIONALE   |
| PROGRAME     |   | SINTEZA, |   | SI INTEGRARE     |
|______________|   | EVALUARE |   | EUROPEANA        |
                   |__________|   |__________________|

                    _____
                   |MODUL|
                   |  2  |
                   |_____|
        ______________|________
 ______|___________       _____|______
| DIRECTIA         |     | DIRECTIA   |
| AUTORITATI       |     | PREFECTURI |
| PUBLICE LOCALE   |     |____________|
| SI ORGANIZATII   |
| NEGUVERNAMENTALE |
|__________________|

                  _____
                 |MODUL|
                 |  3  |
                 |_____|
         ___________|___________
 _______|_________     _________|________
| DIRECTIA        |   | DIRECTIA REFORMA |
| RELATII CU      |   | INSTITUTIONALA   |
| ALTE AUTORITATI |   |                  |
|_________________|   |__________________|

                   _____
                  |MODUL|
                  |  4  |
                  |_____|
      _______________|______________
 ____|_____    ______|_____    _____|______
| DIRECTIA |  | DIRECTIA   |  | DIRECTIA   |
| AVIZARE  |  | STUDII SI  |  | CONTENCIOS |
| JURIDICA |  | LEGISLATIE |  |            |
|__________|  |____________|  |____________|

                               _____
                              |MODUL|
                              |  5  |
                              |_____|
      ___________________________|______________________________
 ____|_____    ________|_______     _________|_________    _____|______
| DIRECTIA |  | DIRECTIA       |   | DIRECTIA AUDIT    |  | DIRECTIA   |
| CONTROL  |  | BUGET, FINANTE |   | INTERN SI CONTROL |  | COMUNICARE |
|__________|  | CONTABILITATE, |   | FINANCIAR         |  |____________|
              | RESURSE UMANE  |   | PREVENTIV         |
              |________________|   |___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 77/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 77 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu