Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 761 din 18 iulie 2002

privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si a Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 562 din 31 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Programul pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Ministerul Administratiei Publice si Ministerul de Interne raspund pentru aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a actiunilor prevazute in anexele la prezenta hotarare.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                               PROGRAM
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea                  Actiunea              Termenul   Cine raspunde
crt. actului normativ
________________________________________________________________________________
 0          1                      2                      3            4
________________________________________________________________________________
                      Adoptarea hotararii Guvernului  15 iulie   Ministerul
                      pentru aprobarea Planului de    2002       Administratiei
                      actiune                                    Publice,
                                                                 Ministerul de
                                                                 Interne
  I. Ordonanta        1. Hotararea Guvernului pentru  1          Ministerul
     Guvernului nr.   aprobarea modului de organizare octombrie  Administratiei
     83/2001 privind  si functionare a serviciilor    2002       Publice
     infiintarea,     publice comunitare pentru
     organizarea si   eliberarea si evidenta
     functionarea     pasapoartelor, structurii
     serviciilor      organizatorice si numarului de
     publice          personal
     comunitare
     pentru
     eliberarea si
     evidenta
     pasapoartelor
     simple, aprobata
     cu modificari si
     completari prin
     Legea
     nr. 362/2002
                      2. Ordonanta Guvernului pentru  15         Ministerul
                      aprobarea taxelor de eliberare  ianuarie   Administratiei
                      a pasapoartelor si de furnizare 2003       Publice
                      a datelor din Registrul
                      national de evidenta a
                      pasapoartelor
                      3. Ordin al ministrului         31 august  Ministerul
                      administratiei publice pentru   2002       Administratiei
                      aprobarea Regulamentului de                Publice
                      organizare si functionare a
                      Directiei generale pentru
                      pasapoarte
                      4. Hotararea Guvernului pentru  31         Ministerul
                      aprobarea Protocolului de       decembrie  Administratiei
                      predare-preluare a personalului 2002       Publice,
                      si atributiilor Directiei de               Ministerul de
                      pasapoarte din structura                   Interne
                      Directiei generale de evidenta
                      informatizata a persoanei,
                      exercitate potrivit Ordonantei
                      Guvernului nr. 83/2001, precum
                      si a bunurilor mobile sau
                      imobile aflate in administrarea
                      Ministerului de Interne si in
                      folosinta Directiei de
                      pasapoarte, incheiat intre
                      Ministerul de Interne si
                      Ministerul Administratiei
                      Publice
                      5. Ordin comun al ministrului   30         Ministerul
                      administratiei publice si al    septembrie Administratiei
                      ministrului de interne pentru   2002       Publice,
                      aprobarea Metodologiei de                  Ministerul de
                      coordonare si control                      Interne
                      metodologic al serviciilor
                      publice comunitare pentru
                      eliberarea si evidenta
                      pasapoartelor
                      6. Intocmirea situatiei         1          Ministerul de
                      centralizatoare cuprinzand      octombrie  Interne
                      posturile militare si civile    2002
                      aferente atributiilor privind
                      intocmirea, pastrarea, evidenta
                      si eliberarea pasapoartelor
                      simple, in vederea detasarii
                      sau, dupa caz, transferarii
                      acestora la Ministerul
                      Administratiei Publice, si
                      inaintarea la Consiliul Suprem
                      de Aparare a Tarii a
                      propunerilor privind
                      suplimentarea statului M cu
                      numarul de posturi militare
                      care urmeaza sa fie detasate
                      la Ministerul Administratiei
                      Publice
                      7. Stabilirea, prin ordin comun 1          Ministerul de
                      al ministrului de interne si al octombrie  Interne,
                      ministrului administratiei      2002       Ministerul
                      publice, a Comisiei mixte                  Administratiei
                      centrale si a comisiilor mixte             Publice
                      teritoriale de
                      predare-preluare, pe baza de
                      protocol, a personalului,
                      atributiilor, precum si a
                      bunurilor mobile si imobile
                      aflate in folosinta Directiei
                      de pasapoarte si trecerea
                      acestora, dupa caz, in
                      administrarea Ministerului
                      Administratiei Publice sau in
                      folosinta Ministerului
                      Administratiei Publice si a
                      Ministerului de Interne
                      8. La nivel judetean si al
                      municipiului Bucuresti:
                      a) stabilirea structurii        30         Ministerul
                      organizatorice a serviciilor    septembrie Administratiei
                      publice comunitare judetene     2002       Publice,
                      pentru eliberarea si evidenta              Ministerul de
                      pasapoartelor, a numarului de              Interne
                      posturi si elaborarea statului
                      de functii
                      b) selectarea personalului,     30         Ministerul
                      preluarea dosarelor de personal noiembrie  Administratiei
                      pentru functionarii publici si  2002       Publice,
                      personalul contractual din                 Ministerul de
                      cadrul formatiunilor judetene              Interne
                      de pasapoarte si numirea in
                      functii prin ordin al
                      prefectului
                      c) stabilirea Comisiei mixte    15         Ministerul
                      prefecturi - Ministerul de      septembrie Administratiei
                      Interne de predare-preluare a   2002       Publice,
                      bunurilor mobile si imobile, a             Ministerul de
                      altor materiale aflate in                  Interne
                      folosinta structurilor
                      judetene de pasapoarte si
                      trecerea lor in administrarea
                      prefecturilor
 II. Ordonanta        1. Hotararea Guvernului pentru  31 august  Ministerul
     Guvernului nr.   aprobarea Regulamentului de     2002       Administratiei
     84/2001 privind  organizare si functionare a                Publice
     infiintarea,     Inspectoratului National pentru
     organizarea si   Evidenta Persoanelor
     functionarea     (I.N.E.P.), structurii
     serviciilor      organizatorice si numarului
     publice          de posturi
     comunitare de
     evidenta a
     persoanelor,
     aprobata cu
     modificari si
     completari prin
     Legea
     nr. 372/2002
                      2. Hotararea Guvernului pentru  31         Ministerul
                      aprobarea Protocolului de       decembrie  Administratiei
                      predare-preluare a              2002       Publice,
                      personalului, atributiilor,                Ministerul de
                      precum si a bunurilor mobile               Interne
                      si imobile aflate in
                      subordinea, competenta si,
                      respectiv, folosinta Directiei
                      de evidenta a populatiei si
                      Serviciului regim permise auto
                      si certificate de inmatriculare
                      din structura Directiei
                      generale de evidenta
                      informatizata a persoanei,
                      incheiat intre Ministerul de
                      Interne si Ministerul
                      Administratiei Publice
                      3. Ordonanta Guvernului pentru  31         Ministerul
                      aprobarea taxelor privind       ianuarie   Administratiei
                      eliberarea documentelor si de   2003       Publice
                      furnizare a datelor din
                      registrele proprii
                      4. Stabilirea, prin ordin comun 15         Ministerul de
                      al ministrului de interne si al septembrie Interne,
                      ministrului administratiei      2002       Ministerul
                      publice, a Comisiei mixte                  Administratiei
                      centrale si a comisiilor mixte             Publice
                      teritoriale de
                      predare-preluare a structurilor
                      de evidenta informatizata a
                      persoanelor (personal,
                      atributii, bunuri mobile si
                      imobile etc.)
                      5. Ordin comun al ministrului   1          Ministerul
                      administratiei publice si al    ianuarie   Administratiei
                      ministrului de interne pentru   2003       Publice,
                      aprobarea Metodologiei privind             Ministerul de
                      organizarea si functionarea                Interne
                      ghiseului unic si pentru
                      aprobarea Normelor metodologice
                      de lucru utilizate de
                      serviciile publice comunitare
                      de evidenta a persoanelor
                      6. Trecerea din subordinea
                      Ministerului de Interne in cea
                      a Ministerului Administratiei
                      Publice si la administratia
                      publica locala a structurilor
                      de evidenta a populatiei si
                      regim permise auto si
                      certificate de inmatriculare:   31         Ministerul de
                      - Directia de evidenta a        ianuarie   Interne,
                        populatiei si Serviciul regim 2003       Ministerul
                        permise auto si certificate              Administratiei
                        de inmatriculare                         Publice
                      - formatiunile teritoriale de   31
                        evidenta a populatiei         ianuarie
                                                      2003
                      - formatiunile teritoriale de   31
                        regim permise auto si         ianuarie
                        certificate de inmatriculare, 2003
                        impreuna cu atelierele de
                        confectionare a placilor de
                        inmatriculare
                      7. Intocmirea situatiei         1          Ministerul de
                      centralizatoare cuprinzand      octombrie  Interne
                      posturile militare si civile    2002
                      aferente atributiilor privind
                      evidenta informatizata a
                      persoanelor, in vederea
                      detasarii sau, dupa caz,
                      transferarii acestora la
                      Ministerul Administratiei
                      Publice, si inaintarea la
                      Consiliul Suprem de Aparare a
                      Tarii a propunerilor privind
                      suplimentarea statului M cu
                      numarul de posturi militare
                      care urmeaza sa fie detasate la
                      Ministerul Administratiei
                      Publice
                      8. Organizarea serviciilor                 Ministerul
                      publice comunitare de evidenta             Administratiei
                      a persoanelor:                             Publice,
                      a) la judete si la municipiul   1          Ministerul de
                      Bucuresti                       octombrie  Interne,
                                                      2002       consiliile
                      b) la municipiile resedinta     1          locale si
                      de judet                        octombrie  consiliile
                                                      2002       judetene
                      c) la celelalte municipii si    1
                      la orase                        noiembrie
                                                      2002
                      d) la comunele in care          1
                      functioneaza formatiuni de      decembrie
                      evidenta informatizata a        2002
                      persoanei
                      9. La nivel central:
                      a) stabilirea conducerii        31         Ministerul
                      Inspectoratului National pentru ianuarie   Administratiei
                      Evidenta Persoanelor            2003       Publice
                      (I.N.E.P.); numirea
                      inspectorului general si a
                      adjunctului acestuia prin
                      decizie a primului-ministru,
                      la propunerea ministrului
                      administratiei publice
                      b) selectarea personalului,     1          Ministerul
                      preluarea dosarelor de personal ianuarie   Administratiei
                      pentru functionarii publici si  2003       Publice,
                      personalul contractual din                 Ministerul de
                      Directia de evidenta a                     Interne
                      populatiei din cadrul Directiei
                      generale de evidenta
                      informatizata a persoanei si
                      numirea in functii prin ordin
                      al ministrului administratiei
                      publice
                      c) stabilirea, prin ordin comun 31         Ministerul
                      al ministrului administratiei   august     Administratiei
                      publice si al ministrului de    2002       Publice,
                      interne, a Comisiei mixte de               Ministerul de
                      predare-preluare pe baza de                Interne
                      protocol a bunurilor mobile si
                      imobile, a altor materiale
                      aflate in folosinta Directiei
                      de evidenta a populatiei si
                      Serviciului regim permise auto
                      si certificate de inmatriculare
                      si trecerea acestora la
                      Ministerul Administratiei
                      Publice
                      10. La nivel judetean si al     31         Consiliul
                      municipiului Bucuresti:         ianuarie   judetean sau
                      a) stabilirea conducerii        2003       Consiliul
                      serviciului public comunitar               General al
                      judetean de evidenta a                     Municipiului
                      persoanelor si numirea sefului             Bucuresti
                      serviciului
                      b) stabilirea structurii        1          Consiliul
                      organizatorice a serviciului    octombrie  judetean sau
                      public comunitar judetean       2002       Consiliul
                      de evidenta a persoanelor,                 General al
                      a numarului de posturi si                  Municipiului
                      elaborarea statului de                     Bucuresti
                      functii
                      c) elaborarea                   1          Ministerul
                      regulamentului-cadru de         octombrie  Administratiei
                      organizare si functionare a     2002       Publice
                      serviciului public comunitar
                      judetean de evidenta a
                      persoanelor si aprobarea
                      acestuia
                      d) selectarea personalului,     31         Consiliul
                      preluarea dosarelor de          ianuarie   judetean sau
                      personal pentru functionarii    2003       Consiliul
                      publici si personalul                      General al
                      contractual din cadrul                     Municipiului
                      formatiunilor judetene de                  Bucuresti,
                      evidenta a populatiei si                   Ministerul
                      regim permise auto si                      Administratiei
                      certificate de inmatriculare               Publice,
                      si numirea in functii                      Ministerul de
                                                                 Interne
                      e) stabilirea comisiei de       15         Consiliul
                      predare-preluare a bunurilor    septembrie judetean sau
                      mobile si imobile, a altor      2002       Consiliul
                      materiale aflate in folosinta              General al
                      formatiunilor judetene de                  Municipiului
                      evidenta a populatiei si                   Bucuresti,
                      regim permise auto si                      Ministerul
                      certificate de inmatriculare               Administratiei
                      si trecerea acestora in                    Publice,
                      folosinta comuna a consiliului             Ministerul de
                      judetean, Consiliului                      Interne
                      General al Municipiului
                      Bucuresti si a Ministerului
                      de Interne
                      11. La nivel de municipii,
                      orase si comune:
                      a) stabilirea conducerii        28         Consiliile
                      serviciului public comunitar    februarie  locale
                      local de evidenta a persoanelor 2003
                      si numirea sefului de serviciu
                      la nivelul municipiilor,
                      sectoarelor municipiului
                      Bucuresti, oraselor si al
                      comunelor, dupa caz
                      b) stabilirea structurii        28         Consiliile
                      organizatorice a serviciului    februarie  locale,
                      public comunitar local de       2003       Ministerul
                      evidenta a persoanelor, a                  Administratiei
                      numarului de posturi si                    Publice,
                      intocmirea statului de                     Ministerul de
                      functii, cu avizul                         Interne
                      Inspectoratului National
                      pentru Evidenta Persoanelor
                      (I.N.E.P.), si aprobarea
                      acestora prin hotarare a
                      consiliului local
                      c) elaborarea regulamentului de 28         Consiliile
                      organizare si functionare a     februarie  locale
                      serviciului public comunitar de 2003
                      evidenta a persoanelor, cu
                      avizul Inspectoratului National
                      pentru Evidenta Persoanelor
                      (I.N.E.P.), si aprobarea
                      acestuia prin hotarare a
                      consiliului local
                      d) selectarea personalului,     31         Consiliile
                      preluarea dosarelor de personal decembrie  locale,
                      pentru functionarii publici si  2002       Ministerul
                      personalul contractual si                  Administratiei
                      numirea in functii                         Publice,
                                                                 Ministerul de
                                                                 Interne
                      e) stabilirea comisiei de       15         Consiliile
                      predare-preluare a bunurilor    noiembrie  locale,
                      mobile si imobile, a altor      2002       Ministerul
                      materiale aflate in folosinta              Administratiei
                      formatiunilor locale de                    Publice,
                      evidenta a populatiei si                   Ministerul de
                      trecerea acestora in                       Interne
                      administrarea (folosinta)
                      comuna a consiliului
                      local si a Ministerului de
                      Interne
                      12. Ordin comun privind         15         Ministerul
                      cooperarea Inspectoratului      ianuarie   Administratiei
                      National pentru Evidenta        2003       Publice,
                      Persoanelor (I.N.E.P.) cu                  Serviciul
                      institutiile din domeniul                  Roman de
                      ordinii publice, sigurantei si             Informatii,
                      apararii nationale                         Serviciul
                                                                 de Informatii
                                                                 Externe,
                                                                 Serviciul de
                                                                 Protectie
                                                                 si Paza,
                                                                 Serviciul de
                                                                 Telecomunicatii
                                                                 Speciale,
                                                                 Ministerul
                                                                 de Interne
                      13. Hotararea Guvernului pentru 31         Ministerul
                      aprobarea Metodologiei privind  octombrie  Administratiei
                      criteriile de dimensionare a    2002       Publice,
                      numarului de functii din                   Ministerul de
                      aparatul serviciilor publice               Interne
                      comunitare de evidenta a
                      persoanelor, constituirea
                      patrimoniului si managementul
                      resurselor umane, financiare si
                      materiale
                      14. Hotararea Guvernului        1          Ministerul
                      pentru detasarea, respectiv     octombrie  Administratiei
                      transferarea personalului       2002       Publice,
                      Directiei de evidenta a                    Ministerul de
                      populatiei si Serviciului                  Interne
                      regim permise auto si
                      certificate de inmatriculare de
                      la Ministerul de Interne la
                      Ministerul Administratiei
                      Publice, in mod esalonat, pe
                      baza unui program cu termene
                      precise
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              PROGRAM
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002

    I. Elaborarea cadrului juridic specific
________________________________________________________________________________
Nr.                     Actiunea                    Termenul      Cine raspunde
crt.
________________________________________________________________________________
 0                         1                            2                3
________________________________________________________________________________
  1. Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru       15 septembrie Ministerul de
     aprobarea Statutului personalului din          2002          Interne,
     serviciile publice comunitare pentru                         Ministerul
     situatii de urgenta                                          Administratiei
                                                                  Publice
  2. Lege privind protectia civila                  31 august     Ministerul de
                                                    2003          Interne,
                                                                  Ministerul
                                                                  Administratiei
                                                                  Publice
  3. Lege privind apararea impotriva incendiilor    31 august     Ministerul de
                                                    2003          Interne,
                                                                  Ministerul
                                                                  Administratiei
                                                                  Publice
  4. Hotarare a Guvernului privind organizarea,     31 decembrie  Ministerul
     functionarea si atributiile serviciilor        2003          Administratiei
     publice comunitare pentru situatii de urgenta                Publice,
                                                                  Ministerul de
                                                                  Interne
  5. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         31 decembrie  Ministerul de
     numarului si structurii de personal din marile 2003          Interne,
     unitati, unitatile si subunitatile de pompieri               Ministerul
     si protectie civila, transferat sau detasat in               Administratiei
     interesul serviciului in structurile                         Publice
     serviciilor publice comunitare profesioniste
     pentru situatii de urgenta, ale
     inspectoratului, unitatilor si institutiilor
     subordonate acestuia
  6. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         31 decembrie  Ministerul
     Regulamentului de organizare si functionare si 2003          Administratiei
     a organigramei Inspectoratului General pentru                Publice
     Situatii de Urgenta
  7. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         31 decembrie  Ministerul
     Regulamentului privind conditiile de acordare, 2003          Administratiei
     descrierea si portul uniformei, echipamentului               Publice
     de protectie si insemnelor distinctive ale
     serviciilor publice comunitare pentru situatii
     de urgenta
  8. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         La 60 de zile Ministerul de
     Protocolului de predare-preluare a bunurilor   de la         Interne,
     mobile si imobile aflate in folosinta          aprobarea     Ministerul
     Comandamentului Protectiei Civile,             prin hotarare Administratiei
     Inspectoratului General al Corpului            a Guvernului  Publice
     Pompierilor Militari si structurilor           a prezentului
     subordonate acestora, care se transmit din     program
     administrarea Ministerului de Interne in
     administrarea Ministerului Administratiei
     Publice - Inspectoratul General pentru
     Situatii de Urgenta, respectiv in
     administrarea serviciilor publice comunitare
     pentru situatii de urgenta
  9. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         31 decembrie  Ministerul de
     Protocolului de predare-preluare a             2003          Interne,
     Comandamentului Protectiei Civile si                         Ministerul
     Inspectoratului General al Corpului                          Administratiei
     Pompierilor Militari de la Ministerul de                     Publice
     Interne la Ministerul Administratiei
     Publice, precum si a misiunilor si
     atributiilor acestora
 10. Hotarare a Guvernului pentru aprobarea         31 decembrie  Ministerul
     salarizarii si acordarea drepturilor sociale   2003          Administratiei
     personalului din Inspectoratul General pentru                Publice,
     Situatii de Urgenta, unitatile subordonate                   Ministerul de
     nemijlocit acestuia si serviciile publice                    Interne,
     profesioniste pentru situatii de urgenta                     Ministerul
                                                                  Muncii si
                                                                  Solidaritatii
                                                                  Sociale
 11. Ordin comun al ministrului de interne si al    1 iulie 2003  Ministerul
     ministrului administratiei publice pentru                    Administratiei
     aprobarea comisiilor mixte de predare-preluare               Publice,
     a structurilor unificate de pompieri si                      Ministerul de
     protectie civila                                             Interne
 12. Ordin comun al ministrului administratiei      31 decembrie  Ministerul
     publice si al ministrului de interne pentru    2003          Administratiei
     aprobarea Criteriilor minime de performanta                  Publice,
     privind structura organizatorica si dotarea                  Ministerul de
     serviciilor publice comunitare profesioniste                 Interne
     pentru situatii de urgenta
 13. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind    31 martie     Ministerul
     intocmirea regulamentelor-cadru de organizare  2004          Administratiei
     si functionare a serviciilor publice                         Publice
     comunitare profesioniste pentru situatii de
     urgenta
 14. Ordin comun al ministrului administratiei      31 decembrie  Ministerul
     publice si al ministrului de interne pentru    2003          Administratiei
     aprobarea Regulamentului privind coordonarea                 Publice,
     si controlul metodologic al serviciilor                      Ministerul de
     publice comunitare pentru situatii de urgenta                Interne
 15. Ordin comun al ministrului administratiei      31 decembrie  Ministerul
     publice si al ministrului de interne pentru    2003          Administratiei
     aprobarea Regulamentului privind planificarea,               Publice,
     desfasurarea si coordonarea activitatilor                    Ministerul de
     preventive si interventiilor in situatii de                  Interne
     urgenta
________________________________________________________________________________

    II. Activitati privind profesionalizarea si demilitarizarea Corpului Pompierilor Militari, Comandamentului Protectiei Civile si unitatilor subordonate
________________________________________________________________________________
Nr.                     Actiunea                    Termenul      Cine raspunde
crt.
________________________________________________________________________________
 0                         1                            2                3
________________________________________________________________________________
 Etapa I. Profesionalizarea

  1. Realizarea structurii unificate prin           31 decembrie  Ministerul
     reorganizarea Comandamentului Protectiei       2004          Administratiei
     Civile si Inspectoratului General al Corpului                Publice,
     Pompierilor Militari                                         Ministerul de
                                                                  Interne
  2. Inaintarea la Consiliul Suprem de Aparare a    15 iulie      Ministerul de
     Tarii a propunerilor privind suplimentarea     2003          Interne,
     statului M cu numarul de posturi militare care               Ministerul
     urmeaza sa fie detasate la Ministerul                        Administratiei
     Administratiei Publice                                       Publice
  3. Inventarierea bunurilor mobile si imobile,     1 ianuarie    Comisii mixte:
     proprietate publica sau privata a statului,    2004          Ministerul de
     aflate in folosinta Comandamentului Protectiei               Interne +
     Civile, Inspectoratului General al Corpului                  Ministerul
     Pompierilor Militari si structurilor                         Administratiei
     subordonate acestora, in vederea transmiterii                Publice,
     din administrarea Ministerului de Interne in                 Ministerul de
     administrarea Ministerului Administratiei                    Interne +
     Publice - Inspectoratul General pentru                       consilii
     Situatii de Urgenta, respectiv in                            judetene
     administrarea serviciilor publice comunitare                 (Consiliul
     profesioniste                                                General al
                                                                  Municipiului
                                                                  Bucuresti)
  4. Transferul structurilor care fac obiectul      1 ianuarie    Ministerul de
     Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 la           2004          Interne,
     Ministerul Administratiei Publice, pe baza                   Ministerul
     protocolului incheiat intre Ministerul de                    Administratiei
     Interne si Ministerul Administratiei Publice                 Publice
  5. Pregatirea si incadrarea a 43.500 de angajati
     profesionisti pentru inlocuirea celor 10.256
     de militari in termen, dupa cum urmeaza:
     - 14.500 de angajati profesionisti (pentru     31 martie     Ministerul
     inlocuirea a 3.420 de militari in termen)      2004          Administratiei
                                                                  Publice
     - 14.500 de angajati profesionisti (pentru     31 octombrie
     inlocuirea a 3.420 de militari in termen)      2005
     - 14.500 de angajati profesionisti (pentru     31 octombrie
     inlocuirea a 3.420 de militari in termen)      2006

 Etapa a II-a. Demilitarizarea

  1. Demilitarizarea cadrelor militare              Potrivit      Ministerul de
                                                    ordonantei    Interne,
                                                    Guvernului    Ministerul
                                                    pentru        Administratiei
                                                    aprobarea     Publice
                                                    Statutului
                                                    personalului
                                                    din
                                                    serviciile
                                                    publice
                                                    comunitare
                                                    pentru
                                                    situatii de
                                                    urgenta
  2. Trecerea in rezerva a cadrelor militare care   Potrivit      Ministerul de
     indeplinesc conditiile legale pentru acordarea Legii     Interne
     pensiei de serviciu pentru limita de varsta,   nr. 80/1995
     anticipata sau anticipata partial              si Legii
                                                    nr. 164/2001
  3. Incetarea activitatilor cu caracter militar si 30 iunie      Ministerul de
     transferul prerogativelor si documentelor      2006          Interne
     altor structuri desemnate; predarea
     armamentului, munitiilor si tehnicii militare
     catre structurile de aparare si ordine publica
     desemnate
________________________________________________________________________________

    III. Asigurarea starii de operativitate
________________________________________________________________________________
Nr.                     Actiunea                    Termenul      Cine raspunde
crt.
________________________________________________________________________________
 0                         1                            2               3
________________________________________________________________________________
  1. Asigurarea ritmului de inlocuire anuala a cel  31 decembrie  Ministerul
     putin 200 de autospeciale pentru mentinerea    2006          Administratiei
     capacitatii de interventie                                   Publice
  2. Preluarea sistemului de informatica si de      30 iunie 2006 Ministerul de
     comunicatii de la Ministerul de Interne la                   Interne,
     Ministerul Administratiei Publice                            Ministerul
                                                                  Administratiei
                                                                  Publice
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 761/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 761 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu