E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 76 2009 abrogat de Hotărârea 24 2013
Hotărârea 76 2009 modificat de Ordonanţa 20 2012
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 698 2012
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 698 2012
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 251 2012
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 251 2012
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 1289 2011
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 835 2011
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 835 2011
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 318 2011
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 318 2011
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 1399 2009
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 1212 2009
Hotărârea 76 2009 completat de Hotărârea 1212 2009
Hotărârea 76 2009 completat de Ordonanţa 26 2009
Hotărârea 76 2009 modificat de Hotărârea 104 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 76 din 11 februarie 2009

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 13 februarie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport.

(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor de transport comunitare.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează strategiile de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, precum şi al activităţilor de transport;

4. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi;

5. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;

6. coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;

7. comunică Comisiei Europene şi/sau statelor membre toate măsurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului său de responsabilitate;

8. elaborează poziţiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competenţă;

9. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

10. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi din fonduri comunitare, în domeniul său de activitate;

11. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

12. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar;

13. aprobă tarifele percepute de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi cuantumul redevenţelor ce se obţin prin concesionarea infrastructurilor de transport aparţinând domeniului public aflate în administrarea sa, potrivit legii;

14. asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor şi asigură valorificarea acesteia, ca informaţii de interes public, prin reglementări tehnice şi alte activităţi specifice de reglementare, potrivit legii;

15. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice şi a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;

16. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a transporturilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;

17. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor în domeniul său de activitate;

18. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;

19. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul său de activitate;

20. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor comunitare, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre, în domeniul său de competenţă;

21. susţine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;

22. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri în domeniul său de activitate;

23. asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport aparţinând domeniului public şi ale echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;

24. asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

25. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;

26. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;

27. stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;

28. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor;

29. avizează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;

30. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;

31. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

32. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport;

33. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi contracte de servicii publice cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

34. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionarii care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie;

35. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa;

36. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;

37. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

38. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

39. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;

40. coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;

41. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, în condiţiile legii;

42. asigură managementul protecţiei civile în domeniul său de competenţă.

Art. 3. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat.

Art. 4. - (1) In calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are următoarele atribuţii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea sa ori societăţi comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile de transport feroviare, auto, navale şi aeriene;

2. coordonează şi participă la investigarea incidentelor şi accidentelor produse în activităţile de transport şi emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea tehnică a acestora, în condiţiile legii;

3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor, autorizaţiilor şi certificatelor;

7. stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;

8. aprobă utilizarea spaţiului aerian, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

9. exercită activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, din fonduri comunitare, şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate şi al calităţii acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor şi a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naţionale şi convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte;

16. asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează frecvenţele de comunicaţii alocate;

18. emite norme şi asigură prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaşte acest drept;

19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia;

20. emite reglementări specifice privind certificarea agenţilor aeronautici civili şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare a agenţilor aeronautici civili;

21. emite reglementări specifice privind siguranţa şi securitatea activităţilor aeronautice civile şi supraveghează respectarea acestora;

22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

23. asigură organizarea spaţiului aerian naţional, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;

24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile şi aprobă sistemele de facilităţi aeronautice la nivelul aeroporturilor civile;

25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice şi asigură certificarea acesteia;

26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;

27. asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României şi autorizează efectuarea zborurilor în spaţiul aerian naţional, în limita competenţelor legale;

28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă;

29. asigură certificarea aerodromurilor civile;

30. emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi a actelor de intervenţie ilicită asupra aeronavelor civile;

31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituţiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competenţe în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

32. restricţionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;

33. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;

34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;

35. acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;

36. supraveghează şi controlează navigaţia în apele naţionale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internaţionale;

37. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, căile naţionale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ţine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabileşte regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; organizează şi coordonează sistemele de urmărire a traficului de nave în apele naţionale navigabile;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

40. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, a documentelor de conformitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea acestora;

41. organizează sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile;

42. stabileşte căile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

43. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;

44. stabileşte, cu acordul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al organelor de grăniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. eliberează, printr-o societate cu clasificare agreată, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

46. stabileşte normele tehnice privind construcţia şi exploatarea navelor;

47. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnică periodică;

48. certifică prin omologare, agreare şi prin inspecţie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;

49. autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;

50. autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

51. stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă;

52. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;

53. desemnează/acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi să pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;

54. autorizează şcolile de conducători auto şi centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor instituţii similare;

55. emite norme metodologice privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a lectorilor/formatorilor necesari în procesul de pregătire şi de perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere;

56. emite norme privind examinarea medicală şi psihologică la angajare şi examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere, precum şi norme pentru agrearea altor unităţi medicale şi psihologice în vederea efectuării acestor examinări;

57. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto şi pentru obţinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie, precum şi norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;

58. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi execută controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, şi cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale;

59. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi staţiilor de cale ferată şi de metrou, astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activităţi;

60. stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vieţilor omeneşti;

61. asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;

62. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;

63. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;

64. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii şi a mijloacelor de transport;

65. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;

66. asigură dirijarea navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;

67. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;

68. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

69. monitorizează şi verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport;

70. elaborează norme şi reglementări specifice în transporturi, cu privire la protecţia mediului;

71. aprobă planurile de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;

72. verifică şi monitorizează, prin specialiştii desemnaţi în comisiile de evaluare, achiziţiile publice ale autorităţilor contractante aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului;

73. exercită toate drepturile şi obligaţiile privind realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", care reveneau Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 174/2004 pentru aprobarea componenţei reprezentanţilor părţii române şi organizarea activităţii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat- Vidin".

(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Ministrul transporturilor şi infrastructurii conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(2) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor şi infrastructurii reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4) In exercitarea atribuţiilor sale ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordine şi instrucţiuni.

(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat şi de un subsecretar de stat.

(6) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(7) Ministrul transporturilor şi infrastructurii poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.

(8) In cazul în care ministrul transporturilor şi infrastructurii este în imposibilitate să îşi exercite atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 6. - (1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

(4) In realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

Art. 7. - In structura organizatorică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 1, se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat.

Art. 8. - (1) In structura organizatorică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii funcţionează direcţii generale, direcţii şi servicii.

(2) In cadrul direcţiilor generale, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare, în condiţiile legii.

(3) In cadrul direcţiilor, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare, în condiţiile legii.

(4) Serviciul de informaţii clasificate şi probleme speciale are în structură Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă.

(5) Numărul maxim de posturi este de 499, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(6) Personalul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este compus din funcţionari publici şi din personal angajat cu contract individual de muncă.

(7) Ministrul transporturilor şi infrastructurii desemnează, prin ordin, specialişti din cadrul ministerului care să îşi desfăşoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competenţă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene.

Art. 9. - (1) In condiţiile legii, în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot înfiinţa, organiza şi funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, şi unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, conduse de un director de proiect, numit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii privind înfiinţarea UMP/UCP, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul transporturilor şi infrastructurii numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.

Art. 10. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia generală relaţii financiare externe, îndeplineşte şi atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial de transport, finanţat prin Fondul de coeziune şi Fondul european de dezvoltare regională.

Art. 11. -Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Art. 12. - (1) Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea şi din coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel.

(3) Statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.

(4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, dacă legislaţia nu prevede altfel.

Art. 13. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. '

Art. 14. - Spaţiile şi utilităţile deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în clădirea „Palat C.F.R." sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 15. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegaţiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.

Art. 16. - Personalul necesar desfăşurării activităţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este preluat, potrivit legislaţiei în vigoare, de la Ministerul Transporturilor. Incadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Litera g) a punctului II al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, se modifică şi va avea următorului cuprins:

,,g) avizează documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului, potrivit reglementărilor legale în vigoare."

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, litera h) a punctului II al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, precum şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

ANEXA Nr. V)

Numărul maxim de posturi = 499. exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

* Se organizează la nivel de serviciu

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

A. UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Aeroclubul României

Bugetul de stat

Bucureşti

NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 327 de posturi.

B. UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate laşi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Iaşi, judeţul Iaşi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Timişoara, judeţul Timiş

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Ploieşti, judeţul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Galaţi, judeţul Galaţi

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Constanţa, judeţul Constanţa

9.

Spitalul General Căi Ferate Braşov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Braşov, judeţul Braşov

10.

Spitalul General Căi Ferate Paşcani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Paşcani, judeţul laşi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Simeria,

judeţul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judeţul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judeţul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judeţul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

C. UNITĂŢILE*)

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid"

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

2.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare-ARSVOM

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Constanţa, judeţul Constanţa

3.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

4.

Agenţia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 264.

D. UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale-CERONAV

Venituri proprii

Constanţa, judeţul Constanţa

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanţa, judeţul Constanţa

3.

Autoritatea Feroviară Română -AFER

Venituri proprii

Bucureşti

4.

Autoritatea Rutieră Română -ARR

Venituri proprii

Bucureşti

5.

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

Venituri proprii

Bucureşti

E. UNITĂŢILE

care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bucureşti

F. UNITĂŢILE*)

care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

1.

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucureşti

2.

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

Bucureşti

3.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bucureşti

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

4.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A.

Bucureşti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A.

Bucureşti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A.

Bucureşti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A.

Bucureşti

8.

Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A.

Otopeni, judeţul Ilfov

9.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa -Aurel Vlaicu" - S.A.

Bucureşti

10.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

11.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

Timişoara, judeţul Timiş

12.

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti

13.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti

14.

Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Otopeni, judeţul Ilfov

15.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

16.

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

17.

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

18.

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

Galaţi, judeţul Galaţi

19.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Galaţi, judeţul Galaţi

20.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

Giurgiu, judeţul Giurgiu

21.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bucureşti

22.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român"

Bucureşti

23.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina"

Sulina, judeţul Tulcea

24.

Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

25.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A.

Bucureşti

26.

Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.

Bacău, judeţul Bacău

27.

Societatea Comercială „Stard" - S.A.

Feteşti,

judeţul Constanţa

28.

Societatea Comercială „Via Star" - S.A.

Bucureşti

29.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre „Fluvdrag" - S.A. Giurgiu

Giurgiu, judeţul Giurgiu

*) Unităţile prevăzute la nr. crt. 26-29 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

ANEXA Nr. 3

SPAŢIILE

deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în clădirea „Palat C.F.R."

Administrator

Nivelurile

Suprafaţa construită

- m2 -

Suprafaţa utilă

- m2 -

Suprafaţa comună

- m2 -

Total suprafaţă deţinută

- m2 -

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Subsol

710,52

509,86

144,34

654,20

Parter

689,74

451,40

183,67

635,07

Mezanin

1.277,36

813,87

362,23

1.176,10

Etajul I

5.821,87

3.972,40

1.387,95

5.360,35

Etajul II

5.627,74

3.934,27

1.247,34

5.181,61

Etajul III

891,37

617,10

203,61

820,71

Total

15.018,60

10.298,90

3.529,14

13.828,04

ANEXA Nr. 4

PARCUL AUTO

pentru activităţi specifice

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim (bucăţi)

Consumul maxim de

carburanţi/autovehicul

(litri/lună)

1.

Inspecţie şi control

Autoturism

27

450

2.

Transport delegaţii

Autovehicul pentru transport persoane

4

450

3.

Program PHARE

Autoturism Autoturism de teren

3

450

4.

Unitate de finanţare şi implementare programe comunitare

Autoturism

6

450

5.

Aprovizionare

Autovehicul pentru transport de marfă

5

450

NOTĂ:

Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 76/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 76 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 76/2009
Hotărârea 24 2013
Ordonanţa 20 2012
Hotărârea 698 2012
Hotărârea 251 2012
Hotărârea 1289 2011
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul rutier
Hotărârea 835 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligaţiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport
Hotărârea 318 2011
pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea 1399 2009
privind reorganizarea unor unitati aflate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Hotărârea 1212 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Ordonanţa 26 2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile
Hotărârea 104 2009
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu