E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1289 din 27.12.2011

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul rutier
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 12 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., este organismul specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure, în principal:a)licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier; b)eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale; c)certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu; d)autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto; e)activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă; f)eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; g)punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; h)eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; i)gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră; j)Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) A.R.R. este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii realizate din prestaţiile de servicii specifice, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.“ 2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice parcul auto normat al A.R.R. se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii. 3. La articolul 2, alineatele (6) şi (7) se abrogă. 4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general. 5. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se abrogă. 6. La articolul 7, alineatele (1) , (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) A.R.R. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(5) A.R.R. propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în lei sau valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii. 7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia. 8. Articolul 8 se abrogă. 9. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2 A.R.R. este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată integral din venituri proprii realizate din prestaţiile de servicii specifice, şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament. 10. La anexa nr. 1, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 A.R.R. este organismul specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a)eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; b)elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean; c)înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi asigură gestionarea registrului; d)înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; e)asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier; f)eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; g)autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră; h)asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale; i)eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; j)analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice; k)elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; l)gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră; m)asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră; n)eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii; o)elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii liniile directoare privind măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite; p)asigură determinarea şi actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc în România; q)avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile legale în vederea eliberării autorizaţiilor de construire; r)analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier şi a documentelor de transport specifice; s)acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008; ş)colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora; t)colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; ţ)colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; u)participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii; v)elaborează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme de aplicare a legii privind auditul de siguranţă rutieră; w)elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; x)exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 11. La anexa nr. 1, capitolul II^1 se abrogă. 12. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, direcţii, servicii şi birouri. 13. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general. 14. La anexa nr. 1, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a)aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă regulamentul de ordine interioară; c)aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R. şi programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al A.R.R.; d)propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a A.R.R.; e)numeşte şi revocă personalul de conducere al A.R.R.; f)asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi asigură execuţia acestuia după aprobare; h)aprobă sau propune spre aprobare, după caz, documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor ce urmează a se realiza de către A.R.R., în condiţiile legii; i)propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat ori cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; j)propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condiţiile legii; k)stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii tarifele pentru prestaţiile de servicii; l)analizează raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m)analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente, care vizează domeniul său de activitate, pentru a fi supuse aprobării, conform reglementărilor în vigoare; n)aprobă închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri aflate în administrarea A.R.R.; o)aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.; p)elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate sau participă la elaborarea unor astfel de norme şi reglementări; q)aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control intern din cadrul A.R.R, conform legii; r)aprobă angajamentul directorului general privind politica de calitate; s)exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare, din regulamentul său de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 15. La anexa nr. 1, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a)asigură conducerea operativă a A.R.R.; b)reprezintă A.R.R. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c)propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor A.R.R.; d)numeşte şi, după caz, revocă personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.; e)angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul A.R.R.; f)exercită orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale. 16. La anexa nr. 1, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) A.R.R. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se avizează de către consiliul de conducere şi se aprobă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii. 17. La anexa nr. 1, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia.(2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor. 18. La anexa nr. 1, la articolul 20, alineatele (2) şi (3) se abrogă. Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Registrul Auto Român“, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după punctul 4.20 se introduce un nou punct, punctul 4.21 , cu următorul cuprins: 4.21. efectuează în trafic, împreună cu poliţiştii rutieri, controlul tehnic al vehiculelor, cu excepţia vehiculelor destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, şi a vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. 2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă şi de dezvoltare, asigură sumele necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor de funcţionare, precum şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.(2) Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ virează lunar o sumă echivalentă cu 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele deţinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control, precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2. 2. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către: a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; b)poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a). Articolul IVAlineatele (4) şi (5) ale articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; b)poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a); c)personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. împuternicit să efectueze controlul în punctele de trecere a frontierei de stat. (5) Pentru identificarea furnizorilor şi/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate încheia protocoale de colaborare cu subunităţile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», ale Gărzii Naţionale de Mediu sau cu alte instituţii din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, după caz. Articolul VHotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 2. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora. 3. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15La fiecare 2 ani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier prezintă un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei cel târziu până la data de 30 septembrie care urmează perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeaşi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului. Articolul VIAlineatele (2) şi (3) ale articolului 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul autorizat al operatorului SIAE sau de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, la sesizarea operatorului SIAE. Articolul VIIÎn anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, la litera D, după nr. crt. 5 se introduce un nou număr curent , nr. crt. 6, cu următorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
„6. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier venituri proprii Bucureşti“

PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Gheorghe Dobre, secretar general p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1289/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1289 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1289/2011
Hotărârea 76 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Hotărârea 1373 2008
privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Hotărârea 38 2008
privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier
Hotărârea 1777 2004
privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala
Hotărârea 1173 2003
privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa
Hotărârea 625 1998
privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
Hotărârea 768 1991
privind infiintarea si functionarea Regiei autonome "Registrul auto roman"
Hotărârea 768 1991
privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu