Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1173 din  2 octombrie 2003

privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 722 din 16 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare are drept scop stabilirea principiilor si a conditiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa.
    Art. 2
    Atribuirea prin procedura electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice operator de transport rutier sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, titular de autorizatii de transport rutier international de marfa;
    b) transparenta, respectiv punerea, in conditiile legii, la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa;
    c) tratamentul egal, respectiv aplicarea, in mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, astfel incat orice operator de transport rutier sa aiba sanse egale de a i se atribui respectiva autorizatie.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa - sistem informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, sistem denumit in continuare SIAE;
    b) procedura electronica - utilizarea, in tot sau in parte, a facilitatilor tehnice oferite de SIAE in cadrul atribuirii unei autorizatii de transport rutier international de marfa;
    c) operatorul SIAE - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, persoana juridica de drept public care, in conditiile legii, asigura atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa prin procedura electronica;
    d) parc eligibil - totalitatea autovehiculelor detinute de un operator de transport care sunt licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care respecta conditiile cerute de un anumit tip de autorizatie;
    e) potentialul de transport - capacitatea operatorului de transport de a efectua, la un moment dat, transporturi rutiere internationale de marfa cu autovehiculele din parcul eligibil propriu, corelata cu indicele de comportament;
    f) indicele de comportament - atributul operatorului de transport care reflecta modul de comportament al acestuia in utilizarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa si in achitarea debitelor catre institutiile statului.
    (2) In cuprinsul prezentei hotarari sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa sunt acordate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Romania, pe baza de reciprocitate, de catre autoritatile competente din strainatate, in conformitate cu acordurile rutiere internationale la care Romania este parte.
    (2) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizatiilor in conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului le va preda, pe baza de proces-verbal cu borderou pe serii de autorizatii, operatorului SIAE in vederea atribuirii electronice si a distribuirii acestora catre operatorii de transport rutier.
    Art. 5
    In vederea atribuirii autorizatiilor de transport rutier international de marfa operatorii de transport vor parcurge urmatoarele etape:
    a) inregistrarea in SIAE;
    b) eliberarea certificatului digital;
    c) vizualizarea autorizatiilor disponibile;
    d) efectuarea rezervarii de traseu;
    e) depunerea cererii de eliberare a autorizatiei;
    f) atribuirea electronica a autorizatiei;
    g) eliberarea autorizatiei.

    CAP. 2
    Conditii de inregistrare in SIAE

    Art. 6
    (1) Pot participa la procedura electronica de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa doar operatorii de transport inregistrati in SIAE si care au obtinut de la operatorul SIAE certificatul digital.
    (2) Sunt inscrisi in SIAE operatorii de transport rutier international de marfa licentiati de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutiera Romana - ARR.
    (3) Operatorii de transport inscrisi in SIAE au dreptul sa solicite operatorului SIAE eliberarea certificatului digital.
    Art. 7
    Eliberarea certificatului digital se face in baza unei cereri depuse de operatorul de transport.
    Art. 8
    (1) La eliberarea certificatului digital, operatorul de transport rutier international de marfa trebuie sa plateasca un tarif de eliberare al carui cuantum este de 420.000 lei.
    (2) Sumele incasate din tariful prevazut la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia operatorului SIAE.
    Art. 9
    (1) Operatorii de transport rutier international de marfa inregistrati in SIAE se vor autentifica in sistem, pe baza de cont, parola si certificat digital.
    (2) Dovada inregistrarii in SIAE se face cu certificatul digital eliberat in acest sens de operatorul SIAE.
    (3) Certificatul digital este valabil un an calendaristic si se reinnoieste pe baza solicitarii operatorilor de transport depuse la operatorul SIAE cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului.
    (4) La reinnoirea certificatului digital, operatorii de transport vor achita catre operatorul SIAE un tarif de reinnoire in cuantumul prevazut la art. 8 alin. (1).
    (5) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 10
    Operatorul SIAE va radia inscrierea in sistem in situatia in care operatorul de transport rutier international de marfa:
    a) incalca normele si procedurile de securitate ale SIAE, stabilite de operatorul acestuia;
    b) are indice de comportament egal cu zero;
    c) nu solicita in termenul prevazut la art. 9 alin. (3) reinnoirea certificatului digital.

    CAP. 3
    Criteriile de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa

    Art. 11
    (1) Dupa primirea de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a autorizatiilor de transport rutier international de marfa, operatorul SIAE va realiza repartizarea pe luni a autorizatiilor si va publica in SIAE disponibilul pe fiecare luna si stocul total de autorizatii.
    (2) Alocarea pe luni a autorizatiilor se face pe baza datelor statistice cu privire la frecventa operatiunilor de transport rutier international de marfa.
    (3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), autorizatiile CEMT anuale si autorizatiile de Franta anuale se atribuie in luna decembrie a fiecarui an pentru anul calendaristic urmator, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    Art. 12
    (1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa aferente unei luni se impart, in mod egal, pe fiecare clasa de operatori de transport.
    (2) Operatorii de transport rutier international de marfa se impart in patru clase, fiecare clasa continand aproximativ 25% din parcul eligibil total al acestora.
    (3) Operatorii de transport rutier international de marfa cu acelasi numar de autovehicule licentiate sunt incadrati in aceeasi clasa, gruparea fiind realizata prin comasarea la clasa in care se incadreaza majoritatea operatorilor cu parc eligibil identic.
    (4) Clasele de operatori de transport rutier international de marfa pot fi modificate lunar, in functie de parcul eligibil comunicat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si vor fi afisate permanent in SIAE.
    Art. 13
    (1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa, din cadrul unei clase de transportatori, se atribuie operatorilor de transport din clasa respectiva, cu respectarea criteriului potentialului de transport al operatorului.
    (2) Potentialul de transport al operatorului de transport rutier international de marfa se calculeaza prin inmultirea numarului de autovehicule licentiate din parcul acestuia, care respecta criteriile cerute de fiecare categorie de autorizatie, cu indicele de comportament al operatorului de transport.
    (3) Indicele de comportament al operatorului de transport rutier international de marfa este masurat in procente, existand posibilitatea sa depaseasca 100%, dar nu mai mult de 150% .
    (4) Fiecare operator de transport rutier international de marfa are la inregistrare un indice de comportament de 100% .
    Art. 14
    (1) Dupa eliberarea certificatului digital, procentajul prevazut la art. 13 alin. (4) va fi scazut de catre operatorul SIAE astfel:
    a) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa transmite autorizatiile de orice tip, inclusiv autorizatiile CEMT si autorizatiile de Franta anuale, de la un operator la altul;
    b) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa utilizeaza autorizatiile de Franta anuale in regim de cabotaj pe teritoriul Frantei si/sau in regim de terta tara;
    c) cu un procentaj de 25% - daca operatorul de transport rutier international de marfa utilizeaza originalele declarate pierdute, furate sau distruse;
    d) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa nu returneaza autorizatiile eliberate de operatorul SIAE intr-un termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a acestora, cu exceptia autorizatiilor CEMT anuale si a autorizatiilor de Franta anuale, care se returneaza in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) sunt sanctionati ambii operatori, atat utilizatorul de drept, cat si utilizatorul de fapt.
    (3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va comunica operatorului SIAE cazurile operatorilor de transport prevazuti la alin. (1) lit. a) - c), in vederea modificarii indicelui de comportament.
    Art. 15
    Procentajul prevazut la art. 13 alin. (4) va fi crescut de catre operatorul SIAE, in cazul in care operatorul de transport rutier international de marfa renunta la autorizatiile suplimentare de recompensa care i se cuvin de drept prin utilizarea sistemelor RO-LA si RO-RO, cu un procentaj de 2% pentru fiecare autorizatie.
    Art. 16
    (1) Autorizatiile suplimentare de recompensa se distribuie doar operatorilor de transport rutier international de marfa care folosesc sistemul RO-LA si RO-RO, in functie de modul de atribuire de catre tarile in cauza.
    (2) Dovada utilizarii sistemelor RO-LA si RO-RO se depune la operatorul SIAE.
    (3) Distribuirea autorizatiilor suplimentare de recompensa se face catre operatorul de transport rutier international de marfa care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si (2), doar daca acesta detine parc eligibil.
    (4) In cazul in care operatorul de transport rutier international de marfa nu detine parc eligibil, acesta primeste o autorizatie bilaterala fara plata pentru acea tara in limita stocului disponibil sau o crestere a indicelui de comportament cu 2%, iar autorizatia corespunzatoare se adauga la stocul de autorizatii bilaterale fara plata pentru tara respectiva, in vederea repartizarii.
    (5) Operatorul de transport rutier international de marfa poate renunta, de asemenea, la autorizatia suplimentara de recompensa cuvenita, dobandind o crestere a indicelui de comportament de 2%, caz in care ea va fi inclusa in categoria autorizatiilor bilaterale fara plata pentru tara respectiva, in vederea repartizarii.

    CAP. 4
    Procedura de alocare si atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa

    Art. 17
    Operatorul SIAE va afisa permanent in sistem, pe tari si tipuri, disponibilul de autorizatii de transport rutier international de marfa, aferent fiecarei luni, precum si autorizatiile atribuite pe operatori de transport.
    Art. 18
    Algoritmul utilizat pentru calcularea numarului de autorizatii ce urmeaza a fi alocate lunar unui operator este urmatorul: numarul total de autorizatii dintr-o anumita categorie se imparte la potentialul de transport total al operatorilor de transport, rezultand numarul de autorizatii din categoria respectiva pe unitatea de potential; numarul de autorizatii pe unitatea de potential se inmulteste cu potentialul fiecarui operator, rezultand numarul de autorizatii din respectiva categorie ce urmeaza a fi alocate pentru fiecare operator.
    Art. 19
    (1) Operatorii de transport rutier international de marfa vor putea face rezervari pentru autorizatiile de transport rutier international de marfa necesare parcurgerii unui traseu.
    (2) Pentru stabilirea unui traseu, operatorii de transport rutier international de marfa pot defini ei insisi traseul, prin alegerea pas cu pas a tarilor de parcurs, sau pot selecta, in functie de tara de destinatie, unul dintre traseele recomandate de SIAE.
    (3) La sfarsitul fiecarei luni, autorizatiile nerezervate vor fi reportate pentru luna urmatoare.
    (4) Un operator de transport rutier international de marfa nu poate face mai mult de doua rezervari/luna/autovehicul pentru autorizatiile dintr-o anumita categorie.
    (5) Numarul maxim de rezervari simultane ale unui operator de transport rutier international de marfa nu poate depasi jumatate din parcul eligibil pentru autorizare al acestuia.
    Art. 20
    (1) Perioada de valabilitate a rezervarilor prevazute la art. 19 alin. (1) este de 7 zile calendaristice.
    (2) Operatorul de transport rutier international de marfa are obligatia ca, in maximum 72 de ore de la momentul efectuarii rezervarii, sa confirme respectiva rezervare, sub sanctiunea radierii acesteia din SIAE.
    (3) Prin exceptie de la alin. (1), pentru transporturile agabaritice, perioada de valabilitate a rezervarii este de 45 de zile calendaristice.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), titularul rezervarii are obligatia ca, in primele 30 de zile calendaristice, sa reconfirme rezervarea si, totodata, va putea prelungi perioada de valabilitate a rezervarii cu maximum 15 zile calendaristice, fara insa a depasi un total de 60 de zile calendaristice de la data de inceput a rezervarii.
    Art. 21
    Orice operator de transport rutier international de marfa inregistrat va putea consulta in SIAE, in orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licentiat, traseele efectuate, autorizatiile disponibile, rezervarile efectuate si perioada de valabilitate a acestora, precum si toate autorizatiile eliberate.
    Art. 22
    (1) Eliberarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa se face in temeiul unei cereri in format electronic a operatorului de transport.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie transmisa in SIAE numai in perioada de valabilitate a rezervarii.
    (3) Cererea de eliberare a autorizatiei va contine, in mod obligatoriu, optiunea cu privire la modul de transmitere a autorizatiei, si anume: ridicare prin delegat de la sediul operatorului SIAE sau transmitere la sediu operatorilor.
    (4) Autorizatiile de terta tara se acorda, la cerere, oricarui operator de transport rutier international de marfa inscris in SIAE, in limita disponibilitatii acestora in sistem.
    Art. 23
    In procesul de atribuire electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa se va lua in calcul potentialul de transport al operatorilor de transport, evidentiat in SIAE.
    Art. 24
    Eliberarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa se va realiza numai in conditiile in care operatorul de transport prezinta dovada efectuarii unui transport international de marfa, prin carnetul TIR sau T1, CMR, numar de sigiliu si altele asemenea sau daca declara pe propria raspundere ca va efectua un transport international de marfa si ca va iesi din tara in termen de 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia.
    Art. 25
    (1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa contin, sub sanctiunea nulitatii absolute, mentiuni cu privire la datele de identificare ale operatorului de transport caruia i-a fost eliberata respectiva autorizatie, si anume: denumire, sediu, cod unic de inregistrare/numar de inmatriculare si codul fiscal, precum si timbru sec sau holograma aplicate de operatorul SIAE.
    (2) Autorizatiile de transport rutier international de marfa nu pot face obiectul unei cesiuni, sub sanctiunea nulitatii absolute, si nu pot fi utilizate decat de titularii acestora.
    Art. 26
    (1) Perioada de utilizare a autorizatiilor de transport rutier international de marfa este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora, cu exceptia autorizatiilor de tip CEMT anuale si a autorizatiilor de Franta anuale, a caror valabilitate este de un an, precum si a autorizatiilor de tip CEMT lunare, a caror valabilitate este de o luna.
    (2) In termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei, operatorul de transport trebuie sa efectueze cel putin un transport rutier international de marfa.
    Art. 27
    (1) In termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a autorizatiei, operatorii de transport rutier international de marfa sunt obligati sa returneze operatorului SIAE, prin delegat sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, autorizatiile de transport utilizate.
    (2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) atrage modificarea indicelui de comportament al operatorului de transport rutier international de marfa, anularea autorizatiei si reducerea, in mod proportional, a numarului de rezervari din SIAE ale respectivului operator.
    (3) Suspendarea utilizarii autorizatiei va fi publicata in SIAE.
    Art. 28
    (1) La eliberarea autorizatiei, operatorul de transport rutier international de marfa trebuie sa faca dovada achitarii, in contul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a taxelor stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.130/2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de marfuri ce se elibereaza operatorilor de transport cu sediul in Romania, care efectueaza transport rutier de marfuri in trafic international.
    (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va transmite operatorului SIAE, defalcat pe fiecare ordin de plata si tip de autorizatie, componenta sumelor achitate.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 29
    (1) Operatorii de transport rutier international de marfa vor fi suspendati din SIAE, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in situatia utilizarii autorizatiilor originale declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), masura suspendarii se ia pe o perioada de doua luni.
    (3) Dupa aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1), operatorul SIAE va informa despre aceasta, de indata, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 30
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 120.000.000 lei la 400.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neutilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa, cu exceptia autorizatiilor de tip CEMT anuale, pentru o perioada ce depaseste 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia;
    b) utilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa de catre alta persoana decat titularul acesteia;
    c) utilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa fara ca aceasta sa fie completata cu datele de identificare ale operatorului de transport ori fara sa aiba aplicat timbrul sec sau holograma;
    d) nereturnarea autorizatiilor in termenul prevazut la art. 27 alin. (1).
    (2) Constatarea faptelor prevazute la alin. (1) se face de catre personalul autorizat al operatorului SIAE sau al Autoritatii Rutiere Romane - ARR.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit al Autoritatii Rutiere Romane - ARR, la sesizarea operatorului SIAE.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 din aceeasi ordonanta.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 31
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, in procesul de stabilire a traseelor se vor avea in vedere rutele alternative si transportul combinat.
    (2) Pentru anul 2003, in procesul de stabilire a traseelor se vor avea in vedere stocul disponibil de autorizatii, rutele alternative, precum si transportul combinat.
    Art. 32
    (1) In vederea participarii la procedura electronica de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa, operatorii de transport rutier international de marfa au obligatia ca, pana la data de 30 septembrie 2003, sa obtina certificatul digital.
    (2) In vederea obtinerii certificatului digital, operatorii de transport rutier international de marfa trebuie sa prezinte si autorizatiile detinute in stoc la momentul respectiv.
    (3) Autorizatiile prezentate in conditiile alin. (2) se vizeaza de operatorul SIAE prin aplicare de timbru sec sau holograma si se completeaza cu datele de identificare ale operatorului de transport detinator.
    (4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) atrage suspendarea utilizarii autorizatiilor neprezentate.
    Art. 33
    La iesirea din tara a operatorilor de transport rutier international de marfa, Politia de Frontiera Romana verifica existenta, exactitatea si autenticitatea timbrului sec sau a hologramei aplicate pe autorizatia de transport rutier international de marfa.
    Art. 34
    Pentru buna functionare a SIAE, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I., si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Rutiera Romana - ARR, vor asigura, in mod reciproc, fluxurile de date necesare punerii in practica a prevederilor prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul comunicatiilor si
                         tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1173/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1173 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu