E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1373 din 28 octombrie 2008

privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 749 din 6 noiembrie 2008Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) şi ale art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a)   vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorca tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;

b)   bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, provenite din exploatări miniere, de carieră sau balastieră ori materiale fluide sau semifluide provenite de la staţii de mixturi asfaltice ori staţii de betoane, aditivi şi lianţi în construcţii, aflate pe teritoriul României, şi care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a);

c)  furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunurile divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a);

d)   utilizatori - transportatori rutieri care deţin şi/sau utilizează vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile.

Art. 2. - (1) Furnizorii ale căror bunuri divizibile sunt distribuite prin utilizarea reţelei de drumuri publice din România au obligaţia să aibă în dotare, în punctele de încărcare, instalaţii de cântărire a vehiculelor rutiere.

(2)  Instalaţiile de cântărire a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor, trebuie să îndeplinească şi să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):

a)  punctele de extracţie şi distribuţie a materialelor de balastieră cu un volum autorizat de până la 2.000 m3;

b)  punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională „Apele Române", pentru lucrări de întreţinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;

c)  punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională „Apele Române" în perioada producerii inundaţiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului.

(4) Accesul de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public, chiar dacă acesta se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, va fi amenajat şi întreţinut în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Tichetul de cântar eliberat de instalaţiile de cântărire va fi semnat şi ştampilat de furnizor şi va conţine toate elementele de personalizare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Obligaţiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt următoarele:

a)  să asigure condiţiile de funcţionare pentru instalaţiile de cântărire, prevăzute prin reglementările metrologice şi de furnizorul acestora;

b) să cântărească şi să emită tichet de cântar, eliberat potrivit prevederilor art. 3, pentru toate vehiculele utilizate pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile;

c) să ţină evidenţa cronologică şi sistematică a tichetelor de cântar eliberate;

d) în cazul solicitării utilizatorului sau conducătorului auto de a încărca vehiculul peste masa totală maximă admisă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru configuraţia vehiculului, să verifice existenţa la bord, în original, a autorizaţiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pe care circulă, corespondenţa numerelor de înmatriculare, respectarea perioadei de valabilitate şi a numărului de curse;

e)  să ţină evidenţa cronologică şi sistematică a seriilor autorizaţiilor speciale de transport, a emitenţilor acestora şi a numerelor de înmatriculare înscrise în acestea, pentru vehiculele încărcate peste masa totală maximă admisă, prevăzută de legislaţia în vigoare;

f)   să nu permită plecarea din punctul de încărcare a vehiculelor necântărite, cu depăşiri ale masei totale maxime admise, cu depăşiri ale masei totale pentru care a fost eliberată autorizaţia specială de transport sau fără tichet de cântar, după caz;

g) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) buletinul de verificare metrologică al instalaţiei de cântărire, evidenţa cronologică şi sistematică a tichetelor de cântar eliberate, câte un exemplar al tichetelor de cântar eliberate care să conţină semnătura de primire a conducătorului auto şi evidenţa proprie privind autorizaţiile speciale de transport - pentru vehiculele încărcate peste masa totală maximă admisă, prevăzută de legislaţia în vigoare;

h) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumufpublic;

i) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;

j) să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântărirea vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

k) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor cărora le furnizează bunurile divizibile suspendarea sau reluarea furnizării pe cale rutieră;

l) să prezinte administratorului drumului la care se realizează accesul de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic sau de la încetarea activităţii de exploatare a bunurilor divizibile, situaţia cantităţilor de bunuri distribuite pe cale rutieră, conform tichetelor de cântar eliberate.

Art. 5. - Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele:

a) să nu transporte bunuri divizibile de la furnizorii care nu cântăresc sau nu eliberează tichet de cântar pentru toate vehiculele;

b) să comunice furnizorului, în scris, valorile maselor totale maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru vehiculele utilizate;

c) să transbordeze încărcătura, pe propria cheltuială, parţial sau total, în unul sau mai multe vehicule, astfel încât să fie respectate masele pe axe maxime admise, prevăzute de legislaţia în vigoare, sau masele înscrise în autorizaţia specială de transport, după caz, în situaţia în care se constată de către personalul de control prevăzut la art. 8 alin. (4) circulaţia vehiculelor cu depăşirea maselor maxime pe axe ce pot fi autorizate;

d) să nu transporte materiale vrac cu vehicule din dotarea cărora le lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanşeitatea.

Art. 6. - Obligaţiile conducătorului auto sunt următoarele:

a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului, tichetul de cântar şi, dacă este cazul, autorizaţia specială de transport;

b) să nu circule cu vehicule care transportă bunurile divizibile de la furnizorii care nu efectuează cântărirea sau care nu eliberează tichet de cântar, potrivit prezentei hotărâri;

c)  să nu circule cu vehicule care transportă materiale vrac neacoperite cu prelată, iar în cazul în care vehiculul este prevăzut prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanşeitatea;

d) să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depăşiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare sau, după caz, cu depăşirea masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, eliberată de administratorul drumului.

Art. 7. - La îndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit prezentei hotărâri, furnizorii, utilizatorii şi conducătorii auto vor avea în vedere respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) şi ale art. 4 lit. b), e), f), g) şi j) cu amendă de la 20.000' lei la 40.000 lei, aplicată furnizorului;

b) încălcarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 lit. c), h), i) şi I), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului;

c) încălcarea prevederilor art. 5 lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată utilizatorului;

d) încălcarea prevederilor art. 5 lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului;

e) încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) şi c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului;

f) încălcarea prevederilor art. 6 lit. b) şi d), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.

(2) In cazul constatării circulaţiei vehiculului cu depăşirea maselor pe axe, peste cele ce pot fi autorizate, fără autorizaţie specială de transport, personalul competent conform legii va dispune, pe lângă sancţiunile prevăzute de lege, imobilizarea vehiculului în condiţiile legii, până la îndeplinirea obligaţiilor legale.

(3) In cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu pentru imobilizarea vehiculului, acesta va fi îndrumat până  la cel  mai  apropiat spaţiu  corespunzător, deplasarea urmând a se efectua pe cheltuiala contravenientului.

(4)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a)  administratorul drumului public la care se realizează accesul de la punctul de lucru al furnizorului, chiar dacă accesul se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 2-4;

b) administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de către utilizatori sau conducătorii auto a obligaţiilor prevăzute la art. 5 şi 6;

c) poliţiştii rutieri sau poliţiştii de frontieră, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. b).

(5)  Pentru identificarea furnizorilor şi/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, administratorul drumului poate încheia protocoale de colaborare cu subunităţile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", ale Gărzii Naţionale de Mediu sau cu alte instituţii din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, după caz.

Art. 9. - (1) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 8 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Prevederile art. 4 nu se aplică exploatărilor utilizate de unităţile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităţilor, inundaţiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forţă majoră şi care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisă a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public.

Art. 11. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

 ANEXA Nr. 1

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor:

a)  să fie amplasate la ieşirea din punctul de lucru al furnizorului. In mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public ;

b) să respecte condiţiile impuse de legislaţia metrologică în vigoare privind introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune şi controlul metrologic ulterior;

c) să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static sau dinamic;

d)  să deţină certificat de aprobare de model şi buletin de verificare metrologică, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e)   să funcţioneze în amplasamente de cântărire care respectă condiţiile impuse de legislaţia metrologică, producătorul şi/sau furnizorul instalaţiei de cântărire;

f)  să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat;

g)  să permită memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre.

ANEXA Nr. 2

Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conţină:

a) numele şi datele de identificare ale furnizorului;

b) numărul tichetului;

c) data şi ora efectuării cântăririi, data şi ora tipăririi tichetului de cântar;

d) amplasamentul punctului de încărcare rutieră;

e) codul instalaţiei şi tipul cântăririi;

f) clasa de precizie a instalaţiei de cântărire;

g) numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit;

h) configuraţia vehiculului;

i) masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală rezultată, în mod automat, prin însumarea maselor pe axe, după caz;

j) tipul şi natura materialului transportat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1373/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1373 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1373/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu