Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.432 din 27.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 20 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, art. 41 alin. (1), art. 52 şi ale art. 57 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a)vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile; b)masa totală a vehiculului - masa cumulată a autovehiculului şi a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta şi a încărcăturii transportate; c)masa totală maximă admisă în circulaţie - masele totale maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:producţia de metale feroase şi neferoase; recuperarea fierului vechi; deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii; exploatări forestiere sau depozite de material lemnos; exploatări agricole sau depozite de produse agricole; exploatări miniere, de carieră sau balastieră; staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii,aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a); e)furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a); f)utilizatori - operatori de transport rutier şi întreprinderi care au în proprietate sau care, după caz, pot deţine şi utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile; g)beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute la lit. a); h)tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântăririi, de instalaţiile de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuţi la lit. e). 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Obligaţiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt următoarele:a)să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalaţii de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere care să îndeplinească şi să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1; b)să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare; c)să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din punctele proprii de încărcare; d)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; e)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate; f)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public; g)să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora; h)să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântărirea bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române», pentru lucrări de întreţinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului; b)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române» în perioada producerii inundaţiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului; c)exploatările utilizate de unităţile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităţilor, inundaţiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forţă majoră şi care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisă a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public.
3. Articolul 4 se abrogă. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele: a)să nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor; b)să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile. 5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Obligaţiile beneficiarilor ce recepţionează bunuri divizibile, distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România, sunt următoarele: a)să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz; b)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; c)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate; d)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de ieşirea acestora pe drumul public. 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Obligaţiile conducătorului auto sunt următoarele: a)să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului şi tichetul de cântar; b)să nu conducă pe drumurile publice vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora. 7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:a)încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului; b)încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului; c)încălcarea prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului; d)încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.
8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 9. La articolul 8 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)administratorul drumului public pe care îşi desfăşoară activitatea utilizatorii, care transportă bunuri divizibile, chiar dacă accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 3; b)administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de către utilizatori, beneficiari sau conducătorii auto a obligaţiilor prevăzute la art. 5, 51 şi 6; 10. Articolul 10 se abrogă. 11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor: a)să fie amplasate în incinta punctului de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă sau pe terase, precum şi pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public; b)să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static ori dinamic sau pot fi folosite instalaţii de cântărire montate pe utilajul de încărcat ori alte tipuri de instalaţii de cântărire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar; c)să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi/încărcării, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat; d)să permită memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conţină: a)denumirea şi datele de identificare ale furnizorului; b)numărul tichetului; c)data şi ora efectuării cântăririi, data şi ora tipăririi tichetului de cântar; d)amplasamentul punctului de încărcare; e)codul instalaţiei şi tipul cântăririi; f)numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit/încărcat; g)masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală a bunurilor divizibile încărcate, în cazul instalaţiilor de cântărire montate pe utilajul de încărcat; h)tipul şi natura bunurilor divizibile transportate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 432/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 432 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu