Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.432 din 27.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 20 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, art. 41 alin. (1), art. 52 şi ale art. 57 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a)vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile; b)masa totală a vehiculului - masa cumulată a autovehiculului şi a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta şi a încărcăturii transportate; c)masa totală maximă admisă în circulaţie - masele totale maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:producţia de metale feroase şi neferoase; recuperarea fierului vechi; deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii; exploatări forestiere sau depozite de material lemnos; exploatări agricole sau depozite de produse agricole; exploatări miniere, de carieră sau balastieră; staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii,aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a); e)furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a); f)utilizatori - operatori de transport rutier şi întreprinderi care au în proprietate sau care, după caz, pot deţine şi utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile; g)beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute la lit. a); h)tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântăririi, de instalaţiile de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuţi la lit. e). 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Obligaţiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt următoarele:a)să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalaţii de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere care să îndeplinească şi să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1; b)să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare; c)să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din punctele proprii de încărcare; d)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; e)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate; f)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public; g)să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora; h)să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântărirea bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române», pentru lucrări de întreţinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului; b)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române» în perioada producerii inundaţiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului; c)exploatările utilizate de unităţile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităţilor, inundaţiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forţă majoră şi care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisă a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public.
3. Articolul 4 se abrogă. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele: a)să nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor; b)să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile. 5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Obligaţiile beneficiarilor ce recepţionează bunuri divizibile, distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România, sunt următoarele: a)să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz; b)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; c)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate; d)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de ieşirea acestora pe drumul public. 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Obligaţiile conducătorului auto sunt următoarele: a)să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului şi tichetul de cântar; b)să nu conducă pe drumurile publice vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora. 7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:a)încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului; b)încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului; c)încălcarea prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului; d)încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.
8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 9. La articolul 8 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)administratorul drumului public pe care îşi desfăşoară activitatea utilizatorii, care transportă bunuri divizibile, chiar dacă accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 3; b)administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de către utilizatori, beneficiari sau conducătorii auto a obligaţiilor prevăzute la art. 5, 51 şi 6; 10. Articolul 10 se abrogă. 11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor: a)să fie amplasate în incinta punctului de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă sau pe terase, precum şi pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public; b)să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static ori dinamic sau pot fi folosite instalaţii de cântărire montate pe utilajul de încărcat ori alte tipuri de instalaţii de cântărire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar; c)să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi/încărcării, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat; d)să permită memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conţină: a)denumirea şi datele de identificare ale furnizorului; b)numărul tichetului; c)data şi ora efectuării cântăririi, data şi ora tipăririi tichetului de cântar; d)amplasamentul punctului de încărcare; e)codul instalaţiei şi tipul cântăririi; f)numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit/încărcat; g)masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală a bunurilor divizibile încărcate, în cazul instalaţiilor de cântărire montate pe utilajul de încărcat; h)tipul şi natura bunurilor divizibile transportate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 432/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 432 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu