Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.432 din 27.04.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 20 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, art. 41 alin. (1), art. 52 şi ale art. 57 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a)vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile; b)masa totală a vehiculului - masa cumulată a autovehiculului şi a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta şi a încărcăturii transportate; c)masa totală maximă admisă în circulaţie - masele totale maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:producţia de metale feroase şi neferoase; recuperarea fierului vechi; deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii; exploatări forestiere sau depozite de material lemnos; exploatări agricole sau depozite de produse agricole; exploatări miniere, de carieră sau balastieră; staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii,aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a); e)furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a); f)utilizatori - operatori de transport rutier şi întreprinderi care au în proprietate sau care, după caz, pot deţine şi utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile; g)beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute la lit. a); h)tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântăririi, de instalaţiile de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuţi la lit. e). 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Obligaţiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt următoarele:a)să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalaţii de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere care să îndeplinească şi să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1; b)să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare; c)să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din punctele proprii de încărcare; d)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; e)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate; f)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public; g)să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora; h)să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântărirea bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române», pentru lucrări de întreţinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului; b)punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române» în perioada producerii inundaţiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului; c)exploatările utilizate de unităţile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităţilor, inundaţiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forţă majoră şi care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisă a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public.
3. Articolul 4 se abrogă. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele: a)să nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor; b)să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile. 5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Obligaţiile beneficiarilor ce recepţionează bunuri divizibile, distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România, sunt următoarele: a)să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz; b)să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; c)să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate; d)să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de ieşirea acestora pe drumul public. 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Obligaţiile conducătorului auto sunt următoarele: a)să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului şi tichetul de cântar; b)să nu conducă pe drumurile publice vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora. 7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:a)încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului; b)încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului; c)încălcarea prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului; d)încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.
8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 9. La articolul 8 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)administratorul drumului public pe care îşi desfăşoară activitatea utilizatorii, care transportă bunuri divizibile, chiar dacă accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 3; b)administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de către utilizatori, beneficiari sau conducătorii auto a obligaţiilor prevăzute la art. 5, 51 şi 6; 10. Articolul 10 se abrogă. 11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor: a)să fie amplasate în incinta punctului de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă sau pe terase, precum şi pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public; b)să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static ori dinamic sau pot fi folosite instalaţii de cântărire montate pe utilajul de încărcat ori alte tipuri de instalaţii de cântărire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar; c)să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi/încărcării, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat; d)să permită memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008) Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conţină: a)denumirea şi datele de identificare ale furnizorului; b)numărul tichetului; c)data şi ora efectuării cântăririi, data şi ora tipăririi tichetului de cântar; d)amplasamentul punctului de încărcare; e)codul instalaţiei şi tipul cântăririi; f)numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit/încărcat; g)masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală a bunurilor divizibile încărcate, în cazul instalaţiilor de cântărire montate pe utilajul de încărcat; h)tipul şi natura bunurilor divizibile transportate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 432/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 432 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu