E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1399 din 18 noiembrie 2009

privind reorganizarea unor unitati aflate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din 27 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi al pct. 15 şi 16 din anexa nr. 1 la această lege,

în conformitate cu art. 6 din Legea 329/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 408/2004, îşi schimbă regimul de finanţare, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat şi finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

(2) CENAFER, se reorganizează şi funcţionează ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(3) Numărul maxim de posturi al CENAFER este de 200.

(4) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate, pe funcţiile corespunzătoare prevăzute în legislaţia de salarizare aplicabilă personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 26 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) CENAFER se finanţează integral de la bugetul de stat.

(2)  CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activităţile specifice, conform reglementărilor în vigoare.

(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în condiţiile legii, pentru desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor servicii şi/sau produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare.

(4) Veniturile obţinute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat."

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

4. Articolul 11 se abrogă.

5. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat."

6.  La articolul 12, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

7. Articolul 13 se abrogă.

8. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Agenţia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, se desfiinţează.

Art. IV. - (1) Activitatea sanitar-veterinară a Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi un număr de 37 de persoane care desfăşoară această activitate în prezent se preiau de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţia sanitară de stat şi un număr de 15 persoane care desfăşoară această activitate se preiau de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

(3)  Patrimoniul Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se preia de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, corespunzător activităţilor preluate.

(4) Predarea-preluarea patrimoniului se va face în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(5) Incadrarea personalului care se preia potrivit alin. (1) şi (2) în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

(6) Incetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi reprezentanţii salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 312/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului   Transporturilor  şi   Infrastructurii,   publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 17 martie 2004, se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 18 va avea următorul cuprins:

„18. emite norme şi asigură prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei; emite certificate de agreare pentru unităţile medicale şi psihologice, altele decât cele din subordinea ministerului, în vederea realizării examinărilor medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii ce concură la siguranţa circulaţiei rutiere; organizează şi derulează activităţi de avizare şi autorizare sanitară a obiectivelor social-economice din competenţa ministerului; monitorizează activităţi de igienă, epidemiologie şi activităţi de inspecţie sanitară de stat în transporturi; efectuează activităţi de medicina muncii, prin evaluarea condiţiilor de muncă, a factorilor de risc, a bolilor profesionale ale personalului care lucrează în transporturi;".

2.  La articolul 5, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.

(6) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

3. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi este 514, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

4. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

Art. VII. - Cu excepţia art. III şi V, care intră în vigoare în maximum 30 de zile de la data publicării, prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004)

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi este organ de specialitate desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

(2)  Activităţile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, prevăzute în lista din anexa nr. 1 la hotărâre, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(3)   CENAFER poate asigura, la cerere, şi instruirea profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.

Art. 2. - CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio şi video-, precum şi activitatea muzeistică feroviară, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.

Art. 3. - (1) CENAFER este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2)  CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activităţile specifice, conform reglementărilor în vigoare.

(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în condiţiile legii pentru desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor servicii şi/sau produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare.

(4) Veniturile obţinute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat.

(5) CENAFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1.

(6) In cadrul CENAFER se asigură şi reprezentare în teritoriu prin 7 subunităţi în municipiile Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 4. - Obiectul de activitate al CENAFER este, în principal, formarea-calificarea, ridicarea nivelului de pregătire profesională şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, denumite în continuare operaţiuni feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

Art. 5. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, CENAFER are următoarele atribuţii principale, pe care le realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare:

a)   organizarea şi derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operaţiuni feroviare, pentru funcţii şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu;

b)  organizarea şi derularea programelor de perfecţionare profesională, obligatorii pentru confirmarea competenţei personalului care efectuează operaţiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu;

c)   organizarea şi derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

d)  asigurarea condiţiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei efectuate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi participarea în comisiile de autorizare a acestui personal;

e)   organizarea şi derularea de programe de instruire profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar - actualizarea/reîmprospătarea cunoştinţelor profesionale, dobândirea de noi cunoştinţe profesionale în situaţia apariţiei de noi instalaţii, material rulant, tehnici sau tehnologii;

f)  elaborarea de metodologii, programe, tematici, materiale documentare etc, necesare activităţii de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

g)  efectuarea de analize şi elaborarea de studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

h) documentarea şi cercetarea ştiinţifică, efectuarea de lucrări, proiecte, studii, expertize, prognoze, baze de date, în domeniul său de activitate, pentru necesităţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract;

i) consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispoziţie de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizuale;

j) organizarea şi derularea de cursuri, seminarii, simpozioane, reuniuni, schimburi de experienţă, expoziţii sau alte acţiuni pe teme de specialitate, inclusiv pentru introducerea unor noi tehnici, metodologii, programe etc, de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

k) participarea, în nume propriu sau prin delegare de competenţe date de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la lucrările organismelor internaţionale sau regionale din domeniul transporturilor feroviare, la care România este parte, pe probleme de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

l) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte;

m) propunerea de norme, normative, reglementări specifice privind formarea-calificarea, perfecţionarea sau verificarea profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare şi introducerea acestora în circuitul de avizare/aprobare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

n) colaborarea cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi la completarea/actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate;

o) organizarea controlului propriu privind modul de realizare a activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

p) realizarea şi perfecţionarea permanentă a mijloacelor tehnico-didactice necesare formării-calificării, perfecţionării şi verificării profesionale periodice a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

r) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea, difuzarea de materiale şi comercializarea de publicaţii şi lucrări proprii, specifice transportului feroviar;

s) eliberarea de documente specifice care să ateste absolvirea cursului de calificare, perfecţionare sau a examenului de verificare profesională periodică;

t) organizarea evidenţelor privind personalul care a fost format-calificat, perfecţionat şi verificat profesional periodic;

u) gestionarea şi conservarea fondului de carte şi de revistă din biblioteca de specialitate, precum şi a fondului documentar al bibliotecii tehnice şi a patrimoniului audiovizual, preluate de la C.F.R.;

v) administrarea terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată a statului, care i-au fost încredinţate spre administrare;

x) urmărirea realizării obiectivelor de investiţii, aprobate cu finanţare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CENAFER; întocmirea de rapoarte pe care le transmite ordonatorului de credite;

y) editarea unei reviste de specialitate şi a Buletinului de Informare Tehnică („Material de Informare Documentară - Cale Ferată" - MID).

(2) CENAFER poate exercita şi alte activităţi specifice domeniului său de activitate, în condiţiile legii.

Art. 6. - Metodologiile de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare, verificare profesională periodică şi instruire profesională a personalului care efectuează operaţiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 7. - (1) Patrimoniul CENAFER se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi al centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., pe baza datelor din situaţia financiară de la data de 31 decembrie 2003, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Bunurile din patrimoniul CENAFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existenţă a acestuia, putând fi înstrăinate în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

Art. 8. - (1) Structura organizatorică şi statul de funcţii al CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) CENAFER are asigurată reprezentare în teritoriu prin următoarele subunităţi:

a)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Craiova;

b)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Timişoara;

c)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Cluj-Napoca;

d)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Braşov;

e)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Iaşi;

f)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Galaţi;

g)  Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Constanţa.

CAPITOLUL V

Conducerea CENAFER

Art. 9. - Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Art. 10. - (1) Directorul general are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea operativă a CENAFER;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară;

c) angajează şi, după caz, concediază personalul din cadrul CENAFER, în condiţiile legii;

d)  încheie contractele individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e) aprobă fişele posturilor şi fişele de evaluare anuală pentru personalul salariat; aprobă concediile de odihnă ale personalului;

f) conduce activităţile de selecţie, încadrare şi promovare a personalului potrivit procedurilor legale;

g)  propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică şi statul de funcţii ale CENAFER;

h) coordonează activitatea de investiţii, reparaţii capitale şi parţiale, întreţinere şi gospodărire a bazei materiale;

i) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în condiţiile legii;

j) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii tarifele pentru prestaţiile de servicii efectuate;

k) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi alte bunuri ale CENAFER;

l) supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimonial CENAFER;

n) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţiile de echilibrare a bugetului;

o) reprezintă CENAFER în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele conferite de legislaţia în vigoare;

p) este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege;

q) exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din prevederile legale în vigoare.

(2) In exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 11. - (1) Personalul de instruire al CENAFER, angajat în funcţii prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului bugetar contractual, are calitatea de instructor şi asigură instruirea teoretică şi practică.

(2)  Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă, şi să aibă experienţă în domeniul de referinţă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3)    Pentru desfăşurarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională, CENAFER poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini.

Art. 12. - Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Personalul CENAFER este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al CENAFER şi celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor şi vechimii în specialitatea studiilor, pe funcţiile corespunzătoare prevăzute în legislaţia de salarizare aplicabilă personalului din instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului CENAFER se stabilesc prin fişa postului şi se aprobă de directorul general. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.

(4)  Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.

ANEXA Nr. 21) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

Numărul maxim de posturi = 514 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

* Include Serviciul informaţii clasificate şi probleme speciale 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

A.   UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Centrul Naţional de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Bugetul de stat

Bucureşti

NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi.

B.   UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Iaşi, judeţul Iaşi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Timişoara, judeţul Timiş

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Ploieşti, judeţul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Galaţi, judeţul Galaţi

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Constanţa, judeţul Constanţa

9.

Spitalul General Căi Ferate Braşov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Braşov, judeţul Braşov

10.

Spitalul General Căi Ferate Paşcani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Paşcani, judeţul Iaşi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Simeria, judeţul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judeţul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judeţul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judeţul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

C .   UNITĂŢILE*)

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid"

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

2.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Constanţa, judeţul Constanţa

3.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

4.

Aeroclubul României

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 327.

D. UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanţa, judeţul Constanţa

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanţa, judeţul Constanţa

3.

Autoritatea Feroviară Română -AFER

Venituri proprii

Bucureşti

4.

Autoritatea Rutieră Română -ARR

Venituri proprii

Bucureşti

5.

Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS

Venituri proprii

Bucureşti

E. UNITĂŢILE

care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bucureşti

F.UNITĂŢILE*)

care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

1.

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucureşti

2.

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

Bucureşti

3.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bucureşti

4.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A.

Bucureşti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A.

Bucureşti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R." - S.A.

Bucureşti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A.

Bucureşti

8.

Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A.

Otopeni

9.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa -Aurel Vlaicu" - S.A.

Bucureşti

10.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

*) Unităţile prevăzute la nr. crt. 25-28 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

11.

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

Timişoara, judeţul Timiş

12.

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti

13.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti

14.

Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Otopeni, judeţul Ilfov

15.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

16.

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

17.

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

18.

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

Galaţi, judeţul Galaţi

19.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Galaţi, judeţul Galaţi

20.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale"- S.A.

Giurgiu, judeţul Giurgiu

21.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A

Bucureşti

22.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român" - S.A.

Bucureşti

23.

Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

24.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A.

Bucureşti

25.

Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.

Bacău, judeţul Bacău

26.

Societatea Comercială „Stard" - S.A.

Feteşti, judeţul Constanţa

27.

Societatea Comercială „Via Star" - S.A.

Bucureşti

28.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre „Fluvdrag" - S.A. Giurgiu

Giurgiu, judeţul Giurgiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1399/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1399 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu