E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 26 din 29 august 2009

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 31 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 pct. 11.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigaţii Transport Aerian, structură care funcţionează în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se desfiinţează.

(2) CIAS are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze şi să execute investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea acestora şi emite recomandări pentru siguranţa zborului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001.

(2)  CIAS are ca obiectiv creşterea şi menţinerea siguranţei aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări de siguranţă bazate pe informaţii rezultate din investigaţiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente şi accidente similare în aviaţia civilă.

(3) CIAS este independent în organizarea şi luarea deciziilor faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate.

(4) CIAS desfăşoară investigaţii tehnice independent de orice anchetă judiciară şi nu are drept scop stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii juridice.

Art. 3. - In vederea efectuării investigaţiei tehnice, conducătorul investigaţiei şi membrii comisiei de investigaţie tehnică colaborează cu organele judiciare în situaţiile în care acest lucru este necesar, potrivit legii, şi au următoarele drepturi:

a) acces liber la locul producerii accidentului sau incidentului, la aeronavă, la conţinutul şi resturile acesteia;

b) inventarierea probelor şi controlul îndepărtării componentelor şi încărcăturii aeronavei;

c) acces imediat la înregistratoarele de zbor şi la conţinutul acestora, precum şi la orice fel de alte înregistrări;

d) acces imediat la rezultatele examinării victimelor şi ale analizelor efectuate pe probele prelevate de la acestea;

e) acces imediat la rezultatele testelor efectuate asupra persoanelor implicate în operarea aeronavei sau asupra probelor prelevate de la acestea;

f) audierea martorilor;

g) acces liber la orice informaţii necesare investigaţiei tehnice, deţinute de proprietarul, operatorul sau de producătorul aeronavei şi de către autorităţile responsabile pentru aviaţia civilă, traficul aerian şi exploatarea aeroportuară.

Art. 4. - Se desemnează CIAS, ca organism naţional de investigaţii tehnice ale accidentelor şi incidentelor grave din aviaţia civilă, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri din ţară şi din străinătate.

Art. 6. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CIAS, precum investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie, se asigură din venituri proprii.

(2) In situaţii deosebite - catastrofe aeriene - Guvernul poate aloca CIAS fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului.

(3) Sursele proprii CIAS se constituie din încasarea unei cote de 75% din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor pe aeroporturile internaţionale, aplicat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

(4) In vederea acoperirii cheltuielilor necesare înfiinţării şi organizării CIAS, Autoritatea Aeronautică Civilă Română virează în contul CIAS o cotă de 75% din sumele colectate începând cu luna iulie 2009.

(5) Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileşte pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi CIAS în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Sursele proprii de finanţare nu au impact asupra bugetului de stat şi nu implică mărirea taxelor deja existente.

(6) In vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale CIAS poate utiliza fondurile deţinute, conform legii.

Art. 7. - CIAS are următoarele atribuţii principale:

a) organizează, conduce, coordonează şi execută activitatea de investigaţie tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă potrivit prevederilor legale în vigoare şi recomandă măsurile necesare pentru prevenirea acestora;

b)  elaborează şi dezvoltă reglementările naţionale privind investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi Directiva 2003/42 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte norme europene aplicabile;

c)   numeşte membrii comisiei de investigaţie tehnică, conducătorul investigaţiei şi/sau reprezentantul acreditat, după caz;

d)    informează statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, asupra oricărui accident şi incident grav produs pe teritoriul României, solicitând participarea, după caz, a reprezentanţilor acestora la investigaţiile tehnice în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale;

e)  cooperează cu alte organisme similare şi instituţii pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii evenimentelor;

f)    întocmeşte rapoarte preliminare şi finale asupra rezultatelor investigaţiei tehnice a accidentelor şi incidentelor grave de aviaţie civilă şi le transmite părţilor implicate, celor cu responsabilităţi pe linia siguranţei aeriene şi celor interesaţi;

g)   emite recomandări de siguranţa zborului, în scopul prevenirii producerii evenimentelor aeronautice similare, şi urmăreşte modul de implementare a acestora;

h) face public, după caz, raportul final al investigaţiei tehnice, de regulă în termen de 12 luni de la producerea evenimentului;

i) comunică Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI/ICAO), Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (ECAC), Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană (EASA) şi statelor contractante datele şi informaţiile privitoare la investigaţiile tehnice aeronautice, conform obligaţiilor precizate de standardele internaţionale recunoscute şi asumate de România;

j) gestionează, evaluează, analizează şi arhivează, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene, raportările obligatorii şi raportările voluntare privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile;

k) elaborează studii şi analize privind siguranţa aeriană şi difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 8. - CIAS este împuternicit să elaboreze programul de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului propriu.

Art. 9. - CIAS cooperează cu organismele de investigaţie tehnică a evenimentelor de aviaţie şi instituţii de profil din alte state, în scopul finalizării investigaţiilor tehnice, după caz, elaborării unor metode comune de investigare, realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranţă şi pentru adaptarea la evoluţia progresului tehnic şi ştiinţific.

Art. 10. - Guvernul poate aproba şi alte atribuţii pentru CIAS.

Art. 11. - (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5-7 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.

(2)  Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(3)    Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Art. 12. - (1) Personalul salariat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Investigaţii Transport Aerian este preluat în cadrul CIAS începând cu data înfiinţării acestuia.

(2)  Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

(3) In îndeplinirea atribuţiilor sale, CIAS poate să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi regimul de incompatibilităţi şi condiţiile de numire şi revocare a membrilor consiliului de conducere şi a directorului general al CIAS.

Art. 14. -în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările ulterioare, la litera D „Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:

„6. - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS - Venituri proprii - Bucureşti".

Art. 15. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 26/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 26 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu