Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.17 din 29.08.2018

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 31 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 şi III.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere:dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE;

dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,precum şi dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS), înfiinţat potrivit alin. (1), se redenumeşte Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumită în continuare AIAS, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, surse atrase, donaţii şi sponsorizări, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. 2. La articolul 2, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) AIAS este autoritatea unică în domeniul investigaţiilor şi analizelor privind siguranţa aviaţiei civile la nivel naţional cu atribuţii în organizarea, conducerea, coordonarea, controlul şi efectuarea investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile, în conformitate cu Codul aerian al României, regulamentele europene, precum şi cu alte acte normative aplicabile domeniului de activitate al AIAS, în scopul determinării faptelor, cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea evenimentelor de aviaţie civilă şi emiterea de recomandări pentru siguranţa aviaţiei civile, în scopul prevenirii producerii evenimentelor de aviaţie civilă, atunci când:a)evenimentele de aviaţie civilă se produc pe teritoriul şi/sau în spaţiul aerian al României; b)este implicată o aeronavă înregistrată în România, iar statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul nu efectuează investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile; c)este implicată o aeronavă operată de un operator aerian român, iar statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul sau statul de înregistrare a aeronavei nu efectuează investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) AIAS desfăşoară investigaţii privind siguranţa aviaţiei civile independent de orice anchetă judiciară, disciplinară, administrativă sau de orice altă natură derulată de alte autorităţi şi entităţi şi nu are atribuţii în stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii juridice.
3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
(5) AIAS nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni de la nicio parte externă şi are autoritate absolută în ceea ce priveşte realizarea investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile, conform art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE, personalului implicat în actul de investigaţie fiindu-i asigurată independenţa în faţa oricărei autorităţi în legătură cu modalitatea de derulare a investigaţiilor, relatarea de fapte, împrejurări sau informaţii din timpul investigaţiilor, precum şi cu măsurile luate în cursul acestora.
(6) AIAS este desemnată să efectueze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea şi stocarea informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate prin sistemul naţional de raportare, obligatorie sau voluntară, a evenimentelor de aviaţie civilă sau de care ia act în urma analizelor proprii.
(7) AIAS este desemnată să desfăşoare şi alte activităţi pentru creşterea nivelului de siguranţă a aviaţiei civile, precum culegerea, prelucrarea, evaluarea, analiza şi diseminarea informaţiilor, în special în scopul prevenirii incidentelor grave sau accidentelor de aviaţie civilă, în măsura în care aceste activităţi nu aduc atingere independenţei sale şi nu implică asumarea de responsabilităţi în domeniul administrativ, al reglementărilor sau standardelor aplicabile domeniului său de activitate.
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Fără a afecta activitatea organelor judiciare, în vederea efectuării investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile, investigatorul-şef are drepturile enumerate la lit. (a)-(g) ale art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.
(2) Investigatorul-şef extinde drepturile enumerate la lit. (a)-(g) ale art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 la experţii şi consultanţii săi, precum şi la reprezentanţii acreditaţi şi la experţii şi consultanţii acestora, prin împuternicirea şi/sau delegarea de către investigatorul-şef a atribuţiilor respective, în măsura necesară pentru ca aceştia să poată participa efectiv la investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 996/2010. Respectivele drepturi nu aduc atingere drepturilor investigatorilor şi experţilor desemnaţi de autoritatea responsabilă de ancheta judiciară.
(3) Până la sosirea investigatorilor în domeniul siguranţei aviaţiei civile se interzice oricărei persoane modificarea situaţiei de la locul accidentului, prelevarea de probe din acesta, mişcarea, mutarea sau îndepărtarea aeronavei, a conţinutului sau resturilor acesteia ori prelevarea de probe din aeronavă, conţinutul sau resturile acesteia, cu excepţia cazurilor în care o astfel de acţiune ar fi necesară din motive de siguranţă sau pentru a acorda ajutor persoanelor rănite sau cu permisiunea explicită a autorităţilor care au controlul asupra locului accidentului şi, atunci când este posibil, în urma consultării autorităţii responsabile de investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.
(4) Orice persoană implicată ia toate măsurile necesare în vederea conservării documentelor, materialelor sau înregistrărilor legate de eveniment, în special pentru a preveni ştergerea înregistrărilor conversaţiilor şi alarmelor după zbor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.
(5) Aeronava civilă care a fost implicată într-un accident sau incident grav de aviaţie care face obiectul unei investigaţii privind siguranţa în aviaţia civilă rămâne la dispoziţia AIAS, care va lua toate măsurile rezonabile pentru protejarea tuturor probelor şi pentru păstrarea în custodie sigură a aeronavei, conţinutului şi resturilor acesteia atât timp cât ar putea fi necesar pentru investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.
(6) Returnarea către deţinătorul de drept a conţinutului şi resturilor unei aeronave implicate într-un accident sau incident grav de aviaţie care face obiectul unei investigaţii privind siguranţa în aviaţia civilă se face imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru investigaţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(7) În vederea respectării art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, informaţiile sensibile privind siguranţa aviaţiei civile, aşa cum sunt definite şi protejate în regulamentele europene şi reglementările naţionale aplicabile, nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele legate de o investigaţie privind siguranţa sau în alte scopuri care vizează îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei, cu excepţia cazului în care justiţia sau altă autoritate competentă decide că beneficiile divulgării informaţiilor în orice alte scopuri permise de lege sunt mai mari decât impactul negativ la nivel naţional şi internaţional pe care o astfel de acţiune l-ar avea asupra respectivei investigaţii privind siguranţa sau asupra uneia viitoare.
5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Se desemnează AIAS ca autoritate unică în domeniul investigaţiilor şi analizelor privind siguranţa aviaţiei civile la nivel naţional, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul său de activitate. 6. La articolul 6, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Finanţarea cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor aferente investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile, precum şi a cheltuielilor de capital ale AIAS se asigură integral din venituri proprii, surse atrase, donaţii şi sponsorizări.
(2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă AIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru investigaţii privind siguranţa, inclusiv pentru recuperarea epavelor în cazul evenimentelor de aviaţie civilă.
(3) Veniturile proprii AIAS se constituie din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, din surse atrase, inclusiv în baza unor tarife aferente serviciilor prestate persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
(4) Tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor prevăzut la alin. (3) se colectează de către administratorii aeroporturilor şi se virează către AIAS în conformitate cu prevederile alin. (3).
7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) AIAS are următoarele atribuţii principale:a)organizează, conduce, coordonează şi execută activitatea de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile potrivit prevederilor legale în vigoare şi recomandă măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor evenimente similare; b)elaborează şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative şi reglementări în domeniul investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile, precum şi în domeniul raportării evenimentelor de aviaţie civilă, în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE, precum şi cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 94/56/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte norme europene aplicabile; c)numeşte investigatorul-şef, membrii comisiei de investigaţie privind siguranţa şi/sau reprezentantul acreditat, după caz; d)informează statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, asupra oricărui accident şi incident grav produs pe teritoriul şi/sau spaţiul aerian al României, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, solicitând participarea, după caz, a reprezentanţilor acestora la investigaţiile privind siguranţa, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale; e)cooperează cu alte organisme şi instituţii similare pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii accidentelor sau incidentelor grave din aviaţia civilă; f)întocmeşte rapoarte preliminare şi finale asupra rezultatelor investigaţiei privind siguranţa accidentelor şi incidentelor grave de aviaţie civilă şi le transmite părţilor implicate, celor cu responsabilităţi pe linia siguranţei aeriene şi celor interesaţi; g)emite recomandări privind siguranţa aviaţiei civile, în scopul prevenirii producerii evenimentelor de aviaţie civilă similare şi urmăreşte modul de implementare a acestora; h)face public raportul final al investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile, în conformitate cu regulamentele şi procedurile aplicabile la nivel european şi naţional; i)comunică Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile, Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană şi statelor contractante datele şi informaţiile referitoare la investigaţiile privind siguranţa aviaţiei civile, conform obligaţiilor precizate de standardele internaţionale recunoscute şi asumate de România; j)colectează, evaluează, prelucrează, analizează, stochează şi diseminează informaţiile privind evenimentele de aviaţie civilă raportate; k)administrează baza de date naţională în care sunt stocate informaţiile primite în urma raportărilor obligatorii şi a raportărilor voluntare transmise către AIAS; l)asigură transferul către Fişierul european centralizat - European Central Repository şi diseminarea către părţile interesate enumerate în anexa nr. 2 a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 a informaţiilor de siguranţă stocate în baza de date naţională; m)asigură protecţia, confidenţialitatea şi utilizarea adecvată a informaţiilor primite cu privire la evenimentele de aviaţie civilă raportate; n)elaborează studii, rapoarte şi analize privind siguranţa aviaţiei civile şi difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele de aviaţie civilă; o)constată abaterile şi aplică sancţiunile corespunzătoare în situaţia încălcării reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile şi raportărilor de aviaţie civilă, potrivit prevederilor legale; p)prestează către terţi diverse servicii în legătură cu obiectul de activitate al instituţiei pe bază de contracte sau tarife aprobate de către consiliul de conducere; q)organizează cursuri de pregătire specifice domeniului său de activitate, conferinţe, grupuri de lucru, întâlniri periodice şi altele asemenea, în legătură cu activităţile desfăşurate de AIAS, prezentarea nivelului siguranţei aviaţiei civile din România, importanţa raportărilor obligatorii şi a raportărilor voluntare, specificul activităţilor de comunicare în cazul producerii accidentelor şi incidentelor grave de aviaţie civilă, precum şi cu privire la alte subiecte din domeniul de activitate al AIAS; r)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.
(2) Orice accident sau incident grav de aviaţie civilă produs în spaţiul aerian naţional sau pe teritoriul României face obiectul unei investigaţii privind siguranţa aviaţiei civile de către AIAS.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), pentru accidentele şi incidentele grave în care au fost implicate paraşute, aeronave ultrauşoare nemotorizate sau aeronave fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, în urma cărora nu a rezultat decesul uneia sau mai multor persoane, AIAS poate decide să nu efectueze investigaţia privind siguranţa aviaţiei.
(4) AIAS poate decide să investigheze şi alte evenimente de aviaţie civilă decât cele menţionate la alin. (2), în situaţia în care consideră că investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile ar fi utilă pentru prevenirea producerii unor evenimente având cauze similare sau când se aşteaptă ca, în urma acestor investigaţii, să tragă învăţăminte în materie de siguranţă a aviaţiei civile, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, prin concluziile rezultate din rapoartele de investigaţie, precum şi prin emiterea de recomandări privind siguranţa aviaţiei civile.
(5) Amploarea investigaţiilor pentru siguranţa aviaţiei civile pentru evenimentele de aviaţie civilă prevăzute la alin. (2) şi (3), procedura care trebuie urmată pentru efectuarea acestora, precum şi formatul raportului final sunt stabilite de către AIAS.
(6) AIAS poate să delege unei autorităţi responsabile de investigaţiile privind siguranţa aviaţiei civile din alt stat, de comun acord cu aceasta, sarcina de a efectua o investigaţie a unui eveniment de aviaţie civilă şi facilitează procesul de investigare realizat de respectiva autoritate.
(7) AIAS poate accepta delegarea din partea unei autorităţi responsabile de investigaţiile privind siguranţa aviaţiei din alt stat, de comun acord cu aceasta, pentru efectuarea investigaţiei unui eveniment de aviaţiei civilă.
8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
(4) Atribuţiile membrilor consiliului de conducere şi ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al AIAS.
(5) Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:a)aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă regulamentul intern al AIAS; c)propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AIAS, precum şi modificările la aceasta; d)aprobă statul de funcţii; e)aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a AIAS; f)numeşte şi revocă personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al AIAS; g)aprobă colaborarea cu specialişti din ţară şi din străinătate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia; h)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare, potrivit legii; i)avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor investiţiile ce urmează a se realiza de către AIAS; j)aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, pe care le poate derula în condiţiile legii; k)aprobă situaţiile financiare periodice ale AIAS privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; l)analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor; m)aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea AIAS; n)aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AIAS; o)aprobă participarea AIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană; p)aprobă propunerile de premiere anuale şi trimestriale pentru persoanele din conducerea AIAS; q)avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a AIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor.
(6) Directorul general al AIAS îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:a)conduce activitatea AIAS, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege; b)organizează, coordonează şi îndrumă activitatea AIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege; c)avizează strategia activităţii de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile, precum şi toate procedurile, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii AIAS; d)emite decizii de investigaţie pentru realizarea activităţilor de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile; e)aprobă componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori AIAS care realizează investigaţii privind siguranţa aviaţiei civile; f)coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul AIAS; g)aprobă planul anual de audit intern; h)angajează şi concediază personalul AIAS, potrivit prevederilor legale în materie; i)aprobă promovarea şi sancţionarea personalului AIAS, cu respectarea prevederilor legale; j)propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul AIAS; k)coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AIAS la sfârşitul fiecărui an de activitate; l)aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; m)aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului AIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri; n)elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul AIAS şi le înaintează Ministerului Transporturilor pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare; o)reprezintă AIAS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; p)reprezintă AIAS în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă; q)reprezintă AIAS în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce îl angajează faţă de aceştia; r)exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.
9. În tot cuprinsul ordonanţei, expresiile „Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile" şi „investigaţie tehnică" se înlocuiesc cu expresiile „Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile", respectiv „investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile", iar abrevierea „CIAS" se înlocuieşte cu abrevierea „AIAS".
Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică definiţiile enunţate la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010. Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile. Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001, se abrogă. Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VI - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, la litera D „Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor", numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - AIAS Venituri proprii, surse atrase, donaţii şi sponsorizări Bucureşti 49"

PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul transporturilor,Lucian ŞovaMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuMinistrul delegat pentru afaceri europene,Victor NegrescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 17/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 17 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu