E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 620 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 12 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 579/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 28 iulie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita in continuare A.N.L., este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    A.N.L. este institutie de interes public, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu autonomie financiara si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    (1) A.N.L. coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate in regim de inchiriere.
    (2) Resursele de natura bugetara se fundamenteaza si se aloca prin ordonatorul principal de credite - ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 4
    (1) Depozitarea resurselor si derularea activitatilor specifice operatiunii de creditare se realizeaza prin institutii bancare agreate de A.N.L., pe baza de conventii. Contractul de creditare poate fi incheiat si de institutia bancara, in numele A.N.L., pe baza imputernicirii date de A.N.L., stabilita prin conventia incheiata cu aceasta.
    (2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitati beneficiarilor de credite A.N.L. incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    A.N.L. are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;
    b) realizarea unor montaje financiare;
    c) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte;
    d) acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    e) realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    f) dobandirea de terenuri destinate constructiei de locuinte si facilitarea accesului beneficiarilor de credite la terenuri pentru constructii de locuinte;
    g) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;
    h) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati in derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si ale unor antreprenori in constructii;
    i) facilitarea accesului la programe de protectie sociala cu privire la locuinta;
    j) alte activitati care conduc la dezvoltarea construirii, cumpararii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii locuintelor, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Atributiile A.N.L.

    Art. 6
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. are urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale;
    b) asigura realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    c) realizeaza investitii privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;
    d) fundamenteaza cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat;
    e) coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decat cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie in decontarea unor lucrari de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;
    f) emite titluri de valoare sub forma de obligatiuni pe termen mediu si lung, pentru atragerea de resurse necesare in vederea finantarii locuintelor;
    g) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si lucrarilor ce se vor derula sub coordonarea sa;
    h) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;
    i) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;
    j) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobanzii aferente acestuia;
    k) incheie conventii cu institutiile bancare pe care le agreeaza, pentru depozitarea resurselor sale;
    l) dobandeste terenuri destinate construirii de locuinte;
    m) incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), in vederea dobandirii terenurilor destinate constructiei de locuinte;
    n) incheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;
    o) stabileste prin preselectie, conform legii, lista cuprinzand promotorii de investitii, precum si lista cuprinzand antreprenorii specializati in constructia de locuinte;
    p) acorda din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    r) elaboreaza instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfasurare a unor programe privind constructia de locuinte cu credite ipotecare, precum si construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    s) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala si pentru subunitatile sale;
    s) asigura gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are in patrimoniu;
    t) asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;
    t) colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    u) prezinta Guvernului, prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, anual sau ori de cate ori este necesar, informari asupra activitatii sale.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. poate exercita orice alte atributii, conform legii.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea activitatii A.N.L.

    Art. 7
    Activitatea A.N.L. se desfasoara prin administratia centrala si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.
    Art. 8
    (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este in municipiul Bucuresti.
    (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regula, in municipiile resedinta de judet.
    Art. 9
    Oficiile teritoriale care asigura realizarea programului A.N.L. in teritoriu se infiinteaza prin hotarare a Consiliului de administratie al A.N.L., cu consultarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., si nu au personalitate juridica.
    Art. 10
    Oficiile, ca structura teritoriala, se dezvolta pe masura cuantificarii volumului de activitate din teritoriu si identificarii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tarii.
    Art. 11
    Structura organizatorica a oficiilor teritoriale se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in numarul total de personal aprobat pentru A.N.L.
    Art. 12
    Personalul oficiilor teritoriale indeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare fiind realizata de administratia centrala a A.N.L.
    Art. 13
    Oficiile teritoriale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigura indeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor incheiate cu autoritatile publice locale si cu institutiile bancare;
    b) colaboreaza cu organele administratiilor publice locale in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin;
    c) raspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au in dotare;
    d) desfasoara activitati de prospectare a pietei de locuinte;
    e) executa sarcinile transmise de administratia centrala a A.N.L.

    CAP. 5
    Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

    Art. 14
    (1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul de administratie ca organ executiv si prin Consiliul national de coordonare al A.N.L. ca organ consultativ.
    (2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ consultativ, compus din 17 membri, desemnati potrivit legii si numiti prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se reuneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, si isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat de acesta.
    (2) La cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea motivata a Consiliului de administratie al A.N.L. Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    Art. 16
    Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 17
    Administrarea A.N.L. se realizeaza prin:
    a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, care are si calitatea de director general al A.N.L. si este reprezentantul legal in toate raporturile si conventiile care concura la realizarea obiectului de activitate al A.N.L.
    Art. 18
    (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.
    (2) In cazul vacantarii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile.
    Art. 19
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L. Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L.
    Art. 20
    Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevazute de lege.
    Art. 21
    Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au antecedente penale;
    b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, de a controla, de a gestiona sau de a administra o societate ori o institutie publica.
    Art. 22
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile A.N.L. ori clientilor acesteia, nu pot incheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrari sau livrari, nu pot impune A.N.L. ori clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii, in scopul realizarii uneia dintre operatiunile prevazute de lege.
    Art. 23
    Consiliul de administratie al A.N.L. functioneaza dupa cum urmeaza:
    a) se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri;
    b) ordinea de zi a intrunirii este adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei, cu exceptia unor urgente motivate;
    c) deliberarile sale sunt statutare in cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sai. Deciziile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;
    d) in cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de catre un membru al sau presedintele va propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei revocarea acestuia din functie;
    e) deliberarile sale sunt consemnate in procese-verbale, care se pastreaza la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;
    f) in exercitarea atributiilor sale consiliul de administratie emite hotarari care se inscriu intr-un registru special.
    Art. 24
    Secretariatul Consiliului de administratie al A.N.L. si al Consiliului national de coordonare al A.N.L. este asigurat de A.N.L.
    Art. 25
    Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;
    b) conduce activitatea curenta a A.N.L.;
    c) emite decizii si dispozitii in exercitarea atributiilor sale.
    Art. 26
    Directorul general al A.N.L. are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele A.N.L. in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) poate delega o parte din atributiile sale unui director din conducerea operativa a A.N.L.; delegarea de atributii se face in scris;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale A.N.L., precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a A.N.L.;
    e) emite decizii de angajare, modificare si incetare, dupa caz, a raporturilor de munca si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.;
    f) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de Consiliul de administratie al A.N.L.
    Art. 27
    (1) In cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotarari ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 28
    (1) Structura organizatorica a A.N.L. se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Structura operativa a A.N.L. este formata din directii, servicii si oficii.
    Art. 29
    A.N.L. se organizeaza si functioneaza cu un numar maxim de 220 de posturi.
    Art. 30
    Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar pentru desfasurarea activitatii, este aprobata de Consiliul de administratie al A.N.L., in conditiile legii, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

    CAP. 6
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si ale structurilor sale teritoriale

    Art. 31
    (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe baza de negocieri colective sau, dupa caz, individuale cu salariatii ori cu reprezentantii acestora, in limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu respectarea coeficientilor de ierarhizare si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezinta institutia la negocierea salariilor personalului de conducere si de executie al A.N.L.
    Art. 32
    Concediile de odihna si concediile suplimentare se acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 33
    Salariul de baza brut al directorului general al A.N.L. se stabileste in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999, o data cu numirea acestuia prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 34
    Statele de functii si, respectiv, de personal se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu