E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 620 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 12 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 579/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 28 iulie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita in continuare A.N.L., este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    A.N.L. este institutie de interes public, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu autonomie financiara si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    (1) A.N.L. coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate in regim de inchiriere.
    (2) Resursele de natura bugetara se fundamenteaza si se aloca prin ordonatorul principal de credite - ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 4
    (1) Depozitarea resurselor si derularea activitatilor specifice operatiunii de creditare se realizeaza prin institutii bancare agreate de A.N.L., pe baza de conventii. Contractul de creditare poate fi incheiat si de institutia bancara, in numele A.N.L., pe baza imputernicirii date de A.N.L., stabilita prin conventia incheiata cu aceasta.
    (2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitati beneficiarilor de credite A.N.L. incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    A.N.L. are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;
    b) realizarea unor montaje financiare;
    c) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte;
    d) acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    e) realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    f) dobandirea de terenuri destinate constructiei de locuinte si facilitarea accesului beneficiarilor de credite la terenuri pentru constructii de locuinte;
    g) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;
    h) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati in derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si ale unor antreprenori in constructii;
    i) facilitarea accesului la programe de protectie sociala cu privire la locuinta;
    j) alte activitati care conduc la dezvoltarea construirii, cumpararii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii locuintelor, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Atributiile A.N.L.

    Art. 6
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. are urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale;
    b) asigura realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    c) realizeaza investitii privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente;
    d) fundamenteaza cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat;
    e) coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decat cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie in decontarea unor lucrari de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;
    f) emite titluri de valoare sub forma de obligatiuni pe termen mediu si lung, pentru atragerea de resurse necesare in vederea finantarii locuintelor;
    g) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si lucrarilor ce se vor derula sub coordonarea sa;
    h) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;
    i) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;
    j) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobanzii aferente acestuia;
    k) incheie conventii cu institutiile bancare pe care le agreeaza, pentru depozitarea resurselor sale;
    l) dobandeste terenuri destinate construirii de locuinte;
    m) incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), in vederea dobandirii terenurilor destinate constructiei de locuinte;
    n) incheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;
    o) stabileste prin preselectie, conform legii, lista cuprinzand promotorii de investitii, precum si lista cuprinzand antreprenorii specializati in constructia de locuinte;
    p) acorda din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    r) elaboreaza instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfasurare a unor programe privind constructia de locuinte cu credite ipotecare, precum si construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
    s) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala si pentru subunitatile sale;
    s) asigura gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are in patrimoniu;
    t) asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;
    t) colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    u) prezinta Guvernului, prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, anual sau ori de cate ori este necesar, informari asupra activitatii sale.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. poate exercita orice alte atributii, conform legii.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea activitatii A.N.L.

    Art. 7
    Activitatea A.N.L. se desfasoara prin administratia centrala si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.
    Art. 8
    (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este in municipiul Bucuresti.
    (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regula, in municipiile resedinta de judet.
    Art. 9
    Oficiile teritoriale care asigura realizarea programului A.N.L. in teritoriu se infiinteaza prin hotarare a Consiliului de administratie al A.N.L., cu consultarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., si nu au personalitate juridica.
    Art. 10
    Oficiile, ca structura teritoriala, se dezvolta pe masura cuantificarii volumului de activitate din teritoriu si identificarii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tarii.
    Art. 11
    Structura organizatorica a oficiilor teritoriale se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in numarul total de personal aprobat pentru A.N.L.
    Art. 12
    Personalul oficiilor teritoriale indeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare fiind realizata de administratia centrala a A.N.L.
    Art. 13
    Oficiile teritoriale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigura indeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor incheiate cu autoritatile publice locale si cu institutiile bancare;
    b) colaboreaza cu organele administratiilor publice locale in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin;
    c) raspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au in dotare;
    d) desfasoara activitati de prospectare a pietei de locuinte;
    e) executa sarcinile transmise de administratia centrala a A.N.L.

    CAP. 5
    Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

    Art. 14
    (1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul de administratie ca organ executiv si prin Consiliul national de coordonare al A.N.L. ca organ consultativ.
    (2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ consultativ, compus din 17 membri, desemnati potrivit legii si numiti prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se reuneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, si isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat de acesta.
    (2) La cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea motivata a Consiliului de administratie al A.N.L. Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    Art. 16
    Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 17
    Administrarea A.N.L. se realizeaza prin:
    a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, care are si calitatea de director general al A.N.L. si este reprezentantul legal in toate raporturile si conventiile care concura la realizarea obiectului de activitate al A.N.L.
    Art. 18
    (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.
    (2) In cazul vacantarii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile.
    Art. 19
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L. Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L.
    Art. 20
    Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevazute de lege.
    Art. 21
    Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au antecedente penale;
    b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, de a controla, de a gestiona sau de a administra o societate ori o institutie publica.
    Art. 22
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile A.N.L. ori clientilor acesteia, nu pot incheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrari sau livrari, nu pot impune A.N.L. ori clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii, in scopul realizarii uneia dintre operatiunile prevazute de lege.
    Art. 23
    Consiliul de administratie al A.N.L. functioneaza dupa cum urmeaza:
    a) se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri;
    b) ordinea de zi a intrunirii este adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei, cu exceptia unor urgente motivate;
    c) deliberarile sale sunt statutare in cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sai. Deciziile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;
    d) in cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de catre un membru al sau presedintele va propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei revocarea acestuia din functie;
    e) deliberarile sale sunt consemnate in procese-verbale, care se pastreaza la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;
    f) in exercitarea atributiilor sale consiliul de administratie emite hotarari care se inscriu intr-un registru special.
    Art. 24
    Secretariatul Consiliului de administratie al A.N.L. si al Consiliului national de coordonare al A.N.L. este asigurat de A.N.L.
    Art. 25
    Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;
    b) conduce activitatea curenta a A.N.L.;
    c) emite decizii si dispozitii in exercitarea atributiilor sale.
    Art. 26
    Directorul general al A.N.L. are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele A.N.L. in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) poate delega o parte din atributiile sale unui director din conducerea operativa a A.N.L.; delegarea de atributii se face in scris;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale A.N.L., precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a A.N.L.;
    e) emite decizii de angajare, modificare si incetare, dupa caz, a raporturilor de munca si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.;
    f) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de Consiliul de administratie al A.N.L.
    Art. 27
    (1) In cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotarari ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 28
    (1) Structura organizatorica a A.N.L. se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (2) Structura operativa a A.N.L. este formata din directii, servicii si oficii.
    Art. 29
    A.N.L. se organizeaza si functioneaza cu un numar maxim de 220 de posturi.
    Art. 30
    Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar pentru desfasurarea activitatii, este aprobata de Consiliul de administratie al A.N.L., in conditiile legii, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

    CAP. 6
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si ale structurilor sale teritoriale

    Art. 31
    (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe baza de negocieri colective sau, dupa caz, individuale cu salariatii ori cu reprezentantii acestora, in limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu respectarea coeficientilor de ierarhizare si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezinta institutia la negocierea salariilor personalului de conducere si de executie al A.N.L.
    Art. 32
    Concediile de odihna si concediile suplimentare se acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 33
    Salariul de baza brut al directorului general al A.N.L. se stabileste in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999, o data cu numirea acestuia prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 34
    Statele de functii si, respectiv, de personal se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu