Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 579 din 22 iulie 1999

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 28 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita in continuare A.N.L., este institutie de interes public, cu personalitate juridica si autonomie financiara.
    Art. 2
    (1) A.N.L. are prevazuta prin lege competenta de a coordona constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate in regim de inchiriere.
    (2) Resursele de natura bugetara se fundamenteaza si se aloca prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 3
    (1) Depozitarea resurselor, gestionarea acestora si derularea activitatilor specifice operatiunii de creditare se realizeaza prin institutii bancare agreate de A.N.L., cu care se incheie conventii in acest sens. Contractele de creditare se incheie de catre institutiile bancare, in numele A.N.L.
    (2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitati prevazute de lege accedantilor la credite, A.N.L. incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    A.N.L. are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;
    b) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte;
    c) gestionarea si distribuirea prin institutii bancare agreate a resurselor de finantare prin credite ipotecare, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    d) facilitarea accesului la terenuri pentru constructii de locuinte;
    e) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati in derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si a unor antreprenori in constructii;
    f) facilitarea accesului la programe de protectie sociala cu privire la locuinta;
    g) alte activitati care conduc la dezvoltarea construirii, cumpararii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii locuintelor, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Atributiile A.N.L.

    Art. 5
    In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. isi exercita atributiile dupa cum urmeaza:
    a) efectueaza anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale;
    b) primeste si analizeaza programe pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    c) fundamenteaza cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat.
    d) coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decat cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie in decontarea unor lucrari de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;
    e) emite titluri de valoare sub forma de obligatiuni pe termene medii si lungi, pentru atragerea de resurse necesare finantarii locuintelor;
    f) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si lucrarilor ce se vor derula sub coordonarea sa;
    g) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;
    h) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;
    i) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobanzii aferente acestuia;
    j) incheie conventii pentru depozitarea si gestionarea resurselor sale, cu institutiile bancare pe care le agreeaza;
    k) incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), in vederea asigurarii accesului la terenuri de constructie si a unor facilitati fiscale pentru accedantii la credite acordate de agentie, precum si a modalitatilor de derulare a lucrarilor;
    l) incheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;
    m) stabileste, prin preselectie, conform legii, lista cuprinzand promotorii de investitii, precum si lista cuprinzand antreprenorii specializati in constructia de locuinte;
    n) acorda din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    o) elaboreaza instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfasurare a unor programe de finantare a constructiei de locuinte prin credite ipotecare;
    p) stabileste nivelul salariilor conducerii operative si ale celorlalti angajati sai;
    q) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala si pentru subunitatile sale;
    r) asigura gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are in patrimoniu;
    s) asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;
    t) colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    u) prezinta Guvernului, prin Consiliul national de coordonare, anual sau ori de cate ori este necesar, informari asupra activitatii sale;
    v) exercita alte atributii care conduc la realizarea obiectului de activitate, conform legii.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea activitatii A.N.L.

    Art. 6
    Activitatea A.N.L. se desfasoara prin administratia centrala si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.
    Art. 7
    (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este in municipiul Bucuresti.
    (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regula, in municipiile-resedinta de judet.
    Art. 8
    Oficiile teritoriale se infiinteaza cu aprobarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L., si nu au personalitate juridica.
    Art. 9
    Oficiile, ca structura teritoriala, se dezvolta pe masura cuantificarii volumului de activitate din teritoriu si identificarii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tarii.
    Art. 10
    Structura organizatorica a oficiilor teritoriale se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in numarul total de personal aprobat pentru A.N.L.
    Art. 11
    Personalul oficiilor teritoriale indeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare intrand in atributiile administratiei centrale a A.N.L.
    Art. 12
    Oficiile teritoriale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigura indeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor incheiate cu autoritatile publice locale si cu institutiile bancare;
    b) colaboreaza cu organele administratiilor publice locale in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin;
    c) raspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au in dotare;
    d) desfasoara activitati de prospectare a pietei de locuinte;
    e) executa sarcinile transmise de administratia centrala a A.N.L.

    CAP. 5
    Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

    Art. 13
    (1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul national de coordonare, compus din 13 membri desemnati potrivit legii si numiti prin hotarare a Guvernului.
    (2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ de decizie si este condus de un presedinte, numit prin hotarare a Guvernului din randul membrilor consiliului.
    Art. 14
    (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se intruneste in sedinte trimestriale si isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat de catre acesta.
    (2) La cererea presedintelui, a cel putin o treime din numarul membrilor sai sau la solicitarea motivata a Consiliului de administratie al A.N.L., Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    Art. 15
    Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 16
    Administrarea A.N.L. se realizeaza prin:
    a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti de Consiliul national de coordonare al A.N.L.;
    b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit potrivit legii, care este reprezentantul legal al A.N.L. in toate raporturile si conventiile care concura la realizarea obiectului sau de activitate.
    Art. 17
    (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.
    (2) In cazul vacantarii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile.
    Art. 18
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L., nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 19
    Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevazute de lege si aplica hotararile Consiliului national de coordonare al A.N.L
    Art. 20
    Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au antecedente penale;
    b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, controla, gestiona sau administra o societate sau institutie publica.
    Art. 21
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile agentiei sau clientilor acesteia, nu pot incheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrari sau livrari, nu pot impune A.N.L. sau clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii in scopul realizarii uneia dintre operatiunile prevazute de lege.
    Art. 22
    Consiliul de administratie al A.N.L. functioneaza dupa cum urmeaza:
    a) se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin trei membri;
    b) ordinea de zi a intrunirii este adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inainte, cu exceptia unor urgente motivate;
    c) deliberarile sale sunt statutare in cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sai. Deciziile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;
    d) in cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de catre un membru al sau, presedintele va propune Consiliului national de coordonare al A.N.L revocarea acestuia din functie;
    e) deliberarile sale sunt consemnate in procese-verbale, care se pastreaza la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;
    f) in exercitarea atributiilor sale emite hotarari care se inscriu intr-un registru special.
    Art. 23
    Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;
    b) reprezinta interesele A.N.L. in justitie si in relatiile cu tertii;
    c) poate delega o parte din atributiile sale directorului general al A.N.L. sau unui alt membru al Consiliului de administratie al A.N.L.; delegarea de atributii se face in scris;
    d) aproba angajarea, modificarea sau incetarea raporturilor de munca, dupa caz, si aplica sanctiuni disciplinare in conditiile prevazute de lege pentru personalul din conducerea operativa a A.N.L.;
    e) in exercitarea atributiilor sale emite decizii si dispozitii.
    Art. 24
    (1) Conducerea operativa curenta a A.N.L., cu exceptia directorului general, este numita de Consiliul de administratie al A.N.L. si este formata din director general, director general adjunct economic, director tehnic si director organizare si administrativ.
    (2) Directorul general al A.N.L. este numit de Consiliul national de coordonare al A.N.L. in conditiile legii si are atributiile stabilite de acesta.
    (3) Directorul general al A.N.L. emite decizii de angajare, modificare si de incetare, dupa caz, a raporturilor de munca si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.
    Art. 25
    (1) Structura operativa a A.N.L. este formata din directii, compartimente si oficii.
    (2) In cadrul A.N.L., prin hotarari ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 26
    Structura organizatorica a A.N.L. este prevazuta in anexa la prezentul regulament si face parte integranta din acesta.
    Art. 27
    A.N.L. se organizeaza si functioneaza cu un numar maxim de 220 de posturi. Orice modificare a numarului maxim de posturi va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 28
    Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar activitatii, este aprobata de Consiliul de administratie al A.N.L., in conditiile legii, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

    CAP. 6
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si structurilor sale teritoriale

    Art. 29
    (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe baza de negocieri colective sau, dupa caz, individuale cu salariatii sau reprezentantii acestora, in limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezinta institutia la negocierea salariilor personalului de conducere al A.N.L.
    (3) Pentru personalul de executie partenerul de negociere a salariilor este directorul general, ca reprezentant al conducerii A.N.L.
    Art. 30
    Concediile de odihna si concediile suplimentare se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si ale Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare.
    Art. 31
    Salariul de baza brut al directorului general al A.N.L. se aproba de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.
    Art. 32
    Statele de functii si, respectiv, de personal se aproba de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.

    ANEXA 1
    la regulament

    Numarul maxim de posturi,
    inclusiv directorul general = 220

                       AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
                      __________________________________
                     | CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE |
                     |__________________________________|
                         ______________|_____________
                        | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                        |____________________________|
                              _________|________
                             | DIRECTOR GENERAL |
                             |__________________|
                                       |     _________________
                                       |____| CORP CONSILIERI |
                                       |    |_________________|
        _______________________________|__________________________________
       |          _____________________|____________________              |
       |         |             ________|_______             |             |
       |         |            |DIRECTOR GENERAL|            |             |
       |  _______|_______     |ADJUNCT ECONOMIC|      ______|______       |
       | |DIRECTOR TEHNIC|    |________________|     |  DIRECTOR   |      |
       | |_______________|             |             | ORGANIZARE  |      |
 ______|______   |             ________|             |      SI     |   ___|___
|Compartiment |  |            |                      |ADMINISTRATIV|  |Corp de|
|  JURIDIC    |  |            |                      |_____________|  |control|
|_____________|  |            |                             |         |_______|
        _________|____        |         ____________________|__________
 ______|_____   ______|_____  |  ______|______   ___________|_   ______|_____
|Compartiment| |            | | |             | |             | |             |
|COORDONARE  | |            | | |             | |             | |             |
|OFICII      | |            | | |             | |Compartiment | |             |
|TERITORIALE,| |Compartiment| | |Compartiment | |   RESURSE   | |Compartiment |
|RELATII CU  | |CONSTRUCTII | | |ADMINISTRATIV| |  UMANE SI   | |INFORMATICA  |
|AUTORITATI  | |            | | |             | | SALARIZARE  | |             |
|PUBLICE     | |            | | |             | |             | |             |
|LOCALE SI   | |            | | |             | |             | |             |
|RELATII CU  | |            | | |             | |             | |             |
|PUBLICUL    | |            | | |             | |             | |             |
|____________| |____________| | |_____________| |_____________| |_____________|
        |                     |
 - - - -|- - - - - - - - -    |
  ______|_____________        |
 | Oficii teritoriale |       |
 |____________________|       |
                              |
        ______________________|________________________________________
 ______|______   ______|______   ______|______   ______|______   ______|______
|             | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|Compartiment | |             | |Compartiment | |             | |             |
|  CREDITE    | |Compartiment | |   RELATII   | |Compartiment | |Compartiment |
|     SI      | | INVESTITII  | | CU PIETE DE | |CONTABILITATE| |  STRATEGII  |
|  RELATII    | | FINANCIARE  | |   CAPITAL   | |             | | FINANCIARE  |
| CU BANCI    | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 579/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 579 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu