Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 579 din 22 iulie 1999

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 28 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita in continuare A.N.L., este institutie de interes public, cu personalitate juridica si autonomie financiara.
    Art. 2
    (1) A.N.L. are prevazuta prin lege competenta de a coordona constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate in regim de inchiriere.
    (2) Resursele de natura bugetara se fundamenteaza si se aloca prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 3
    (1) Depozitarea resurselor, gestionarea acestora si derularea activitatilor specifice operatiunii de creditare se realizeaza prin institutii bancare agreate de A.N.L., cu care se incheie conventii in acest sens. Contractele de creditare se incheie de catre institutiile bancare, in numele A.N.L.
    (2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitati prevazute de lege accedantilor la credite, A.N.L. incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    A.N.L. are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;
    b) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte;
    c) gestionarea si distribuirea prin institutii bancare agreate a resurselor de finantare prin credite ipotecare, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    d) facilitarea accesului la terenuri pentru constructii de locuinte;
    e) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati in derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si a unor antreprenori in constructii;
    f) facilitarea accesului la programe de protectie sociala cu privire la locuinta;
    g) alte activitati care conduc la dezvoltarea construirii, cumpararii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii locuintelor, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Atributiile A.N.L.

    Art. 5
    In realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. isi exercita atributiile dupa cum urmeaza:
    a) efectueaza anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale;
    b) primeste si analizeaza programe pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    c) fundamenteaza cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat.
    d) coordoneaza constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decat cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie in decontarea unor lucrari de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;
    e) emite titluri de valoare sub forma de obligatiuni pe termene medii si lungi, pentru atragerea de resurse necesare finantarii locuintelor;
    f) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si lucrarilor ce se vor derula sub coordonarea sa;
    g) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;
    h) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;
    i) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobanzii aferente acestuia;
    j) incheie conventii pentru depozitarea si gestionarea resurselor sale, cu institutiile bancare pe care le agreeaza;
    k) incheie conventii cu autoritatile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), in vederea asigurarii accesului la terenuri de constructie si a unor facilitati fiscale pentru accedantii la credite acordate de agentie, precum si a modalitatilor de derulare a lucrarilor;
    l) incheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;
    m) stabileste, prin preselectie, conform legii, lista cuprinzand promotorii de investitii, precum si lista cuprinzand antreprenorii specializati in constructia de locuinte;
    n) acorda din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
    o) elaboreaza instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfasurare a unor programe de finantare a constructiei de locuinte prin credite ipotecare;
    p) stabileste nivelul salariilor conducerii operative si ale celorlalti angajati sai;
    q) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala si pentru subunitatile sale;
    r) asigura gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are in patrimoniu;
    s) asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;
    t) colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    u) prezinta Guvernului, prin Consiliul national de coordonare, anual sau ori de cate ori este necesar, informari asupra activitatii sale;
    v) exercita alte atributii care conduc la realizarea obiectului de activitate, conform legii.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea activitatii A.N.L.

    Art. 6
    Activitatea A.N.L. se desfasoara prin administratia centrala si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.
    Art. 7
    (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este in municipiul Bucuresti.
    (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regula, in municipiile-resedinta de judet.
    Art. 8
    Oficiile teritoriale se infiinteaza cu aprobarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L., si nu au personalitate juridica.
    Art. 9
    Oficiile, ca structura teritoriala, se dezvolta pe masura cuantificarii volumului de activitate din teritoriu si identificarii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tarii.
    Art. 10
    Structura organizatorica a oficiilor teritoriale se aproba de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in numarul total de personal aprobat pentru A.N.L.
    Art. 11
    Personalul oficiilor teritoriale indeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare intrand in atributiile administratiei centrale a A.N.L.
    Art. 12
    Oficiile teritoriale au urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigura indeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor incheiate cu autoritatile publice locale si cu institutiile bancare;
    b) colaboreaza cu organele administratiilor publice locale in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin;
    c) raspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au in dotare;
    d) desfasoara activitati de prospectare a pietei de locuinte;
    e) executa sarcinile transmise de administratia centrala a A.N.L.

    CAP. 5
    Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

    Art. 13
    (1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul national de coordonare, compus din 13 membri desemnati potrivit legii si numiti prin hotarare a Guvernului.
    (2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ de decizie si este condus de un presedinte, numit prin hotarare a Guvernului din randul membrilor consiliului.
    Art. 14
    (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se intruneste in sedinte trimestriale si isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat de catre acesta.
    (2) La cererea presedintelui, a cel putin o treime din numarul membrilor sai sau la solicitarea motivata a Consiliului de administratie al A.N.L., Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
    Art. 15
    Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 16
    Administrarea A.N.L. se realizeaza prin:
    a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti de Consiliul national de coordonare al A.N.L.;
    b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit potrivit legii, care este reprezentantul legal al A.N.L. in toate raporturile si conventiile care concura la realizarea obiectului sau de activitate.
    Art. 17
    (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.
    (2) In cazul vacantarii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile.
    Art. 18
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L., nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.
    Art. 19
    Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevazute de lege si aplica hotararile Consiliului national de coordonare al A.N.L
    Art. 20
    Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au antecedente penale;
    b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, controla, gestiona sau administra o societate sau institutie publica.
    Art. 21
    Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile agentiei sau clientilor acesteia, nu pot incheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrari sau livrari, nu pot impune A.N.L. sau clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii in scopul realizarii uneia dintre operatiunile prevazute de lege.
    Art. 22
    Consiliul de administratie al A.N.L. functioneaza dupa cum urmeaza:
    a) se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin trei membri;
    b) ordinea de zi a intrunirii este adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inainte, cu exceptia unor urgente motivate;
    c) deliberarile sale sunt statutare in cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sai. Deciziile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. In caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;
    d) in cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de catre un membru al sau, presedintele va propune Consiliului national de coordonare al A.N.L revocarea acestuia din functie;
    e) deliberarile sale sunt consemnate in procese-verbale, care se pastreaza la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;
    f) in exercitarea atributiilor sale emite hotarari care se inscriu intr-un registru special.
    Art. 23
    Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;
    b) reprezinta interesele A.N.L. in justitie si in relatiile cu tertii;
    c) poate delega o parte din atributiile sale directorului general al A.N.L. sau unui alt membru al Consiliului de administratie al A.N.L.; delegarea de atributii se face in scris;
    d) aproba angajarea, modificarea sau incetarea raporturilor de munca, dupa caz, si aplica sanctiuni disciplinare in conditiile prevazute de lege pentru personalul din conducerea operativa a A.N.L.;
    e) in exercitarea atributiilor sale emite decizii si dispozitii.
    Art. 24
    (1) Conducerea operativa curenta a A.N.L., cu exceptia directorului general, este numita de Consiliul de administratie al A.N.L. si este formata din director general, director general adjunct economic, director tehnic si director organizare si administrativ.
    (2) Directorul general al A.N.L. este numit de Consiliul national de coordonare al A.N.L. in conditiile legii si are atributiile stabilite de acesta.
    (3) Directorul general al A.N.L. emite decizii de angajare, modificare si de incetare, dupa caz, a raporturilor de munca si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.
    Art. 25
    (1) Structura operativa a A.N.L. este formata din directii, compartimente si oficii.
    (2) In cadrul A.N.L., prin hotarari ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 26
    Structura organizatorica a A.N.L. este prevazuta in anexa la prezentul regulament si face parte integranta din acesta.
    Art. 27
    A.N.L. se organizeaza si functioneaza cu un numar maxim de 220 de posturi. Orice modificare a numarului maxim de posturi va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 28
    Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar activitatii, este aprobata de Consiliul de administratie al A.N.L., in conditiile legii, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

    CAP. 6
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si structurilor sale teritoriale

    Art. 29
    (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe baza de negocieri colective sau, dupa caz, individuale cu salariatii sau reprezentantii acestora, in limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezinta institutia la negocierea salariilor personalului de conducere al A.N.L.
    (3) Pentru personalul de executie partenerul de negociere a salariilor este directorul general, ca reprezentant al conducerii A.N.L.
    Art. 30
    Concediile de odihna si concediile suplimentare se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si ale Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare.
    Art. 31
    Salariul de baza brut al directorului general al A.N.L. se aproba de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.
    Art. 32
    Statele de functii si, respectiv, de personal se aproba de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.

    ANEXA 1
    la regulament

    Numarul maxim de posturi,
    inclusiv directorul general = 220

                       AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
                      __________________________________
                     | CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE |
                     |__________________________________|
                         ______________|_____________
                        | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                        |____________________________|
                              _________|________
                             | DIRECTOR GENERAL |
                             |__________________|
                                       |     _________________
                                       |____| CORP CONSILIERI |
                                       |    |_________________|
        _______________________________|__________________________________
       |          _____________________|____________________              |
       |         |             ________|_______             |             |
       |         |            |DIRECTOR GENERAL|            |             |
       |  _______|_______     |ADJUNCT ECONOMIC|      ______|______       |
       | |DIRECTOR TEHNIC|    |________________|     |  DIRECTOR   |      |
       | |_______________|             |             | ORGANIZARE  |      |
 ______|______   |             ________|             |      SI     |   ___|___
|Compartiment |  |            |                      |ADMINISTRATIV|  |Corp de|
|  JURIDIC    |  |            |                      |_____________|  |control|
|_____________|  |            |                             |         |_______|
        _________|____        |         ____________________|__________
 ______|_____   ______|_____  |  ______|______   ___________|_   ______|_____
|Compartiment| |            | | |             | |             | |             |
|COORDONARE  | |            | | |             | |             | |             |
|OFICII      | |            | | |             | |Compartiment | |             |
|TERITORIALE,| |Compartiment| | |Compartiment | |   RESURSE   | |Compartiment |
|RELATII CU  | |CONSTRUCTII | | |ADMINISTRATIV| |  UMANE SI   | |INFORMATICA  |
|AUTORITATI  | |            | | |             | | SALARIZARE  | |             |
|PUBLICE     | |            | | |             | |             | |             |
|LOCALE SI   | |            | | |             | |             | |             |
|RELATII CU  | |            | | |             | |             | |             |
|PUBLICUL    | |            | | |             | |             | |             |
|____________| |____________| | |_____________| |_____________| |_____________|
        |                     |
 - - - -|- - - - - - - - -    |
  ______|_____________        |
 | Oficii teritoriale |       |
 |____________________|       |
                              |
        ______________________|________________________________________
 ______|______   ______|______   ______|______   ______|______   ______|______
|             | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|Compartiment | |             | |Compartiment | |             | |             |
|  CREDITE    | |Compartiment | |   RELATII   | |Compartiment | |Compartiment |
|     SI      | | INVESTITII  | | CU PIETE DE | |CONTABILITATE| |  STRATEGII  |
|  RELATII    | | FINANCIARE  | |   CAPITAL   | |             | | FINANCIARE  |
| CU BANCI    | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|             | |             | |             | |             | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 579/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 579 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu