Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 57 din 26 ianuarie 2011

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 16 februarie 2011In scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.

(2) Noţiunile definite la art. 2 din Regulament au aceeaşi semnificaţie şi în cuprinsul prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca organism competent responsabil pentru înregistrarea în sistemul comunitar de management de mediu şi audit, denumit în continuare EMAS, a organizaţiilor situate pe teritoriul României, precum şi pentru înregistrarea în EMAS a organizaţiilor situate pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene care solicită înregistrarea în EMAS conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament, denumit în continuare organism competent.

(2) Pe lângă organismul competent se înfiinţează şi funcţionează Comitetul EMAS.

(3) Comitetul EMAS participă alături de organismul competent în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS.

(4) Deciziile organismului competent se adoptă în baza avizului Comitetului EMAS.

(5) In cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se înfiinţează şi funcţionează Biroul EMAS, care asigură secretariatul tehnic ai Comitetului EMAS.

(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Comitetul EMAS este constituit din 21 de membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

b) 2 reprezentanţi ai instituţiei publice cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;

c) un reprezentant al instituţiei publice de inspecţie şi control pentru protecţia mediului;

d) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru economie, comerţ şi mediu de afaceri;

e) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru transport şi infrastructură;

f) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne;

g) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi turism;

h) 2 auditori de mediu cu experienţă în auditul sistemelor de management de mediu;

i) un reprezentant al institutelor de cercetare relevante în domeniul protecţiei mediului;

j) 2 reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior;

k) 4 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale;

l) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului.

(2) Componenţa nominală a Comitetului EMAS se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor primite de la autorităţile publice centrale, instituţiile, asociaţiile patronale şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1).

(3) Bifoul EMAS este constituit din cel puţin două persoane cu atribuţii şi experienţă în domeniul EMAS, desemnate prin decizie a conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Art. 4. - Organismul competent, în colaborare cu Comitetul EMAS şi Biroul EMAS, elaborează procedura de înregistrare în EMAS, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Organismul competent, prin Biroul EMAS, deschide şi menţine Registrul naţional al EMAS, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Regulament.

(2) In cazul în care au loc modificări în Registrul naţional al EMAS, Biroul EMAS actualizează lunar informaţiile şi comunică modificările organismului competent.

(3) Registrul naţional al EMAS se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Art. 6. - (1) Acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia se realizează, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1)'din Regulament, de către Asociaţia de Acreditare din România (RENAR).

(2) RENAR dezvoltă schema de acreditare a verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţilor desfăşurate de aceştia şi elaborează proceduri în conformitate cu prevederile din Regulament.

(3) Organismul competent, prin reprezentanţi cu atribuţii şi experienţă în domeniul EMAS, participă în calitate de observatori pe lângă echipele de evaluare stabilite de RENAR în procesul de acreditare a verificatorilor de mediu şi pentru supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia.

Art. 7. - In cazul în care au loc modificări în lista verificatorilor de mediu, RENAR actualizează lunar informaţiile şi comunică modificările organismului competent.

Art. 8. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire prevederile art. 32 alin. (1) şi (2) din Regulament;

b) creează şi actualizează o bază de date privind legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului.

Art. 9. - In vederea încurajării participării la EMAS a organizaţiilor mici, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului împreuna cu Garda Naţională de Mediu şi unităţile din subordinea acestora asigură îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (4) din Regulament.

Art. 10. - (1) Organismul competent asigură suportul financiar pentru promovarea EMAS, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulament.

(2) Suportul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie.

(3) Organismul competent asigură pregătirea materialelor privind informaţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulament şi le pune la dispoziţia publicului şi a organizaţiilor prin publicarea acestora pe pagina proprie de internet.

(4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului împreună cu Garda Naţională de Mediu şi unităţile din subordinea acestora, precum şi' consiliile judeţene asigură furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) cel puţin prin publicarea acestora pe paginile proprii de internet.

(5) Organismul competent organizează, în colaborare cu Comitetul EMAS şi Biroul EMAS, activităţi de promovare a EMAS, de furnizare de informaţii şi de încurajare a participării organizaţiilor mici la EMAS, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2), art. 35 şi 36 din Regulament.

Art. 11. - Organismul competent, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile publice aflate în subordinea acesteia, respectiv' agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului, duc la îndeplinire prevederile art. 37 din Regulament.

Art. 12. - Organismul competent, în colaborare cu Comitetul EMAS, analizează posibilităţile de integrare a EMAS în alte politici şi instrumente de la nivel naţional, conform prevederilor art. 38 din Regulament.

Art. 13. - (1) Fiecare solicitare de acordare de asistenţă şi de furnizare de informaţii adresată de către o organizaţie în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (4) din Regulament este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) se stabileşte în procedura de înregistrare în EMAS, aprobată conform prevederilor art. 4.

(3) Sumele datorate ca urmare a aplicării tarifului prevăzut la alin. (1) se încasează potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) nu se percepe în cazul organizaţiilor mici.

(5) Pentru acordarea înregistrării în EMAS şi a reînnoirii înregistrării în EMAS, precum şi pentru cazurile de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS nu se percepe tarif organizaţiilor.

Art. 14. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 10 din Regulament, referitoare la utilizarea siglei EMAS, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în condiţiile legii.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit al instituţiei publice de inspecţie şi control pentru protecţia mediului.

Art. 15. - Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Organismul competent, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), art. 28 alin. (8) şi art. 41 din Regulament, îndeplineşte obligaţiile de raportare la Comisia Europeană.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.018/2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 790/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 august 2006, precum şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 57/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 57 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu