Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1201 din 7 noiembrie 2006

privind Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 967 din 4 decembrie 2006In baza prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXĂ

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, denumită în continuare Comisia de acreditare, se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi funcţionează sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 2. - Comisia de acreditare îndeplineşte funcţia de organism naţional de acreditare a verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţii acestora.

CAPITOLUL II

Organizare, atribuţii şi funcţionare

SECŢIUNEA 1

Organizarea Comisiei de acreditare

Art. 3. - (1) Componenţa Comisiei de acreditare este cea prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea   procedurii   de   organizare  şi   coordonare   a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Componenţa nominală a membrilor Comisiei de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, pe baza nominalizărilor înaintate de organismele pe care aceştia le reprezintă.

(3)  Mandatul de membru al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit.

Art. 4. - Membrii Comisiei de acreditare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a)  să cunoască legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi să se preocupe în mod constant şi continuu pentru creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu, în special în domeniul EMAS;

b)  să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, în special în domeniul EMAS;

c)   să îşi îndeplinească cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile privind acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţii acestora;

d)   să declare, înainte de a participa la o întrunire în cadrul Comisiei de acreditare, orice relaţie oficială sau particulară, prezentă ori anterioară, cu persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu şi să se abţină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii;

e) să manifeste obiectivitate în luarea deciziei privind acreditarea.

Art. 5. - (1) Calitatea de membru al Comisiei de acreditare se pierde în următoarele condiţii:

a)  prin retragere, membrul în cauză având obligaţia să comunice Comisiei de acreditare solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii;

b)   prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri ai Comisiei de acreditare, în cazul în care un membru al Comisiei de acreditare nu asigură reprezentarea organismului competent care l-a nominalizat, la mai mult de două şedinţe consecutive, precum şi în cazul constatării încălcării prevederilor art. 4.

(2) Comisia de acreditare comunică în scris conducătorului organismului competent reprezentat de membrul în cauză decizia privind excluderea şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant.

Art. 6. - (1) Comisia de acreditare alege dintre membrii săi, prin vot cu majoritate simplă, un preşedinte al Comisiei de acreditare, iar acesta desemnează un vicepreşedinte.

(2)  Mandatul de preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit.

(3)  In lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte.

(4)   Comisia de acreditare funcţionează legal numai în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui.

Art. 7. - (1) In cadul Comisiei de acreditare funcţionează Secretariatul tehnic.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare este asigurat de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, membri în Comisia de acreditare.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Comisiei de acreditare şi ale Secretariatului tehnic

Art. 8. - Comisia de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   analizează solicitările de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care au trecut de analiza de precalificare efectuată de Secretariatul tehnic;

b)  analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice a căror solicitare de acreditare ca verificatori de mediu a fost respinsă sau ale persoanelor fizice şi juridice a căror acreditare ca verificatori de mediu a fost suspendată sau anulată şi ia măsurile necesare pentru rezolvarea lor;

c)   selecţionează experţi colaboratori care sprijină procesul de acreditare;

d)  emite Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care reprezintă actul doveditor al acreditării;

e)   avizează şi prezintă spre aprobare Comitetului consultativ EMAS raportul anual cu privire la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute;

f)  supraveghează şi controlează activitatea de verificare şi validare desfăşurată de verificatorii de mediu acreditaţi;

g)   decide asupra suspendării sau anulării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu;

h) transmite Comitetului consultativ EMAS raportul de supraveghere a activităţilor verificatorilor de mediu;

i) elaborează procedura de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

j) decide asupra acordării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu.

Art. 9. - Preşedintele Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  stabileşte şi coordonează lucrările întrunirilor Comisiei de acreditare;

b)   semnează procesele-verbale cuprinzând deciziile Comisiei de acreditare şi, după caz, comunicările privind decizia favorabilă sau respingerea motivată a solicitării de acreditare ca verificatori de mediu depuse de persoanele fizice şi juridice;

c)   semnează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu;

d)  participă la întrunirile Comitetului consultativ EMAS, la solicitarea acestuia;

e)   reprezintă Comisia de acreditare în relaţia cu terţi. Art. 10. - Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale Comisiei de acreditare;

b)   convoacă întrunirile Comisiei de acreditare şi pregăteşte documentele întrunirii;

c)   creează şi actualizează o bază de date privind acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu;

d)   înregistrează în baza de date şi într-un registru special constituit toate cererile privind solicitările de acreditare depuse;

e)  verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor de susţinere a solicitărilor pentru a se asigura că au fost furnizate toate informaţiile necesare derulării procedurii de acreditare;

f)  verifică îndeplinirea condiţiilor minime necesare pentru studii, instruire şi experienţă profesională, pentru a stabili dacă solicitanţii se pot precalifica sau nu pentru domeniul de acreditare solicitat;

g)    comunică în scris Comisiei de acreditare şi solicitanţilor rezultatul analizei de precalificare şi opţiunile pentru datele de susţinere a interviurilor;

h) organizează desfăşurarea interviurilor;

i) informează solicitantul asupra rezultatelor obţinute;

j) pregăteşte şi redactează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu;

k) pregăteşte şi înaintează Comisiei de acreditare, spre avizare, raportul anual specificat la art. 8 lit. e);

l) transmite lunar Comitetului consultativ EMAS lista actualizată a verificatorilor de mediu acreditaţi, precum şi a celor care nu şi-au reînnoit sau cărora li s-a suspendat sau anulat Certificatul de acreditare;

m) arhivează toate materialele referitoare la activitatea Comisiei de acreditare pentru o perioadă de 5 ani;

n) întocmeşte fişa de precalificare pentru persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu conform procedurii de acreditare specificate la art. 8 lit. i).

SECŢIUNEA a 3-a

Funcţionarea Comisiei de acreditare

Art. 11. - (1) Comisia de acreditare se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitările preşedintelui.

(2)   Participarea membrilor Comisiei de acreditare în cadrul întrunirilor nu este remunerată.

(3)  Membrii Comisiei de acreditare care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să înştiinţeze, în scris, Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare, cu minimum două zile înainte de data întrunirii.

(4) Deciziile Comisiei de acreditare se adoptă cu votul majorităţii membrilor, în prezenţa obligatorie a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. In caz de egalitate de voturi decizia preşedintelui este hotărâtoare.

Art. 12. - (1) In cazul în care Comisia de acreditare constată că sunt necesare informaţii suplimentare, luarea deciziei se amână pentru o dată ulterioară la care preşedintele poate invita la discuţii experţi colaboratori care nu au drept de vot.

(2) Dezbaterile şi deciziile Comisiei de acreditare se consemnează într-un registru de procese-verbale special constituit.

SECŢIUNEA a 4-a

Accesul la informaţiile deţinute de Comisia de acreditare

Art. 13. - (1) Lista actualizată a verificatorilor de mediu se pune la dispoziţie publicului, pe pagina de website a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare răspunde la solicitările de informaţii primite de la publicul interesat cu privire la solicitarea de obţinere a acreditării ca verificatori de mediu.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1201/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1201 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1201/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu