Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 50 din 14 ianuarie 2004

privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 5 alin. (1) pct. IV lit. e) si s) si al art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    avand in vedere Regulamentul Parlamentului si Consiliului Europei nr. 761/2001 privind Participarea voluntara a organizatiilor la schema comunitara de management de mediu si audit (EMAS),

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme, denumita in continuare EMAS, care se stabileste pentru:
    - introducerea in cadrul organizatiilor care desfasoara activitati cu impact asupra mediului a sistemului de management si audit de mediu;
    - evaluarea si imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiilor; si
    - furnizarea de informatii relevante de mediu publicului si altor parti interesate din afara organizatiilor.
    Art. 2
    Obiectivul EMAS, care trebuie sa promoveze imbunatatirea continua a performantelor de mediu ale organizatiilor, se realizeaza prin:
    a) elaborarea si implementarea de catre organizatii a sistemelor de management de mediu, conform anexei nr. 1;
    b) evaluarea sistematica, obiectiva si periodica a performantei acestor sisteme, conform anexei nr. 1;
    c) furnizarea informatiilor privind performanta de mediu si mentinerea unui dialog cu publicul si cu alte parti interesate din afara organizatiilor;
    d) implicarea activa a angajatilor in organizarea si in instruirea proprie, adecvata, initiala si avansata, care sa le permita participarea activa la elaborarea si punerea in aplicare a sistemelor de management de mediu, conform lit. a). La solicitarea angajatilor, orice reprezentant relevant al acestora trebuie sa fie implicat.
    Art. 3
    In intelesul prezentului ordin, definitiile termenilor folositi sunt:
    a) politica de mediu - scopurile si principiile generale de actiune ale unei organizatii privind mediul, inclusiv respectarea tuturor standardelor de reglementare din domeniul mediului, precum si angajamentul fata de imbunatatirea continua a performantei de mediu; politica de mediu furnizeaza cadrul legal pentru stabilirea si revizuirea obiectivelor si a tintelor de mediu;
    b) imbunatatirea continua a performantei de mediu - procesul anual de crestere a rezultatelor cuantificabile ale sistemului de management de mediu, in functie de abordarea pe care organizatia o are fata de problemele semnificative de mediu, conform politicii, obiectivelor si tintelor sale de mediu;
    c) performanta de mediu - rezultatele managementului organizatiei fata de aspectele de mediu;
    d) prevenirea poluarii - utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse pentru eliminarea, reducerea sau controlul poluarii, inclusiv reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismelor de control, precum si utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea materialelor;
    e) analiza de mediu - analiza initiala si completa a problemelor de mediu, a impactului si a performantei care decurg din activitatile unei organizatii, conform anexei nr. 7;
    f) aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei, care poate interactiona cu mediul, conform anexei nr. 6; un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului;
    g) impact asupra mediului - orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii;
    h) program de mediu - descrierea masurilor, inclusiv a responsabilitatilor, mijloacelor si actiunilor intreprinse sau planificate pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, precum si pentru respectarea termenelor de realizare a acestor obiective si tinte de mediu;
    i) obiectiv de mediu - scop general de mediu, rezultat in baza politicii de mediu, pe care o organizatie si-l stabileste si care este cuantificabil, acolo unde este posibil;
    j) tinta de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, care rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective;
    k) sistem de management de mediu - acea parte din managementul general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu;
    l) audit de mediu - instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor elaborate pentru protectia mediului, cu scopul de:
    (i) a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului;
    (ii) a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei, conform anexei nr. 2;
    m) ciclu de audit - perioada de timp in care toate activitatile organizatiei sunt auditate, conform anexei nr. 2;
    n) auditor - persoana sau echipa apartinand personalului organizatiei sau din afara acesteia, care actioneaza in numele conducerii organizatiei, care are, individual sau colectiv, competentele prevazute in anexa nr. 2 pct. 2.4 si este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere obiectiva;
    o) raport de mediu - informatiile detaliate in anexa nr. 3 pct. 3.2 [de la lit. a) la lit. g)];
    p) parte interesata - persoana sau grup, inclusiv reprezentanti ai autoritatilor, interesata sau afectata de performanta de mediu a organizatiei;
    q) verificator de mediu - persoana sau organizatie, independenta fata de organizatia verificata, care a obtinut acreditarea pentru a verifica:
    - respectarea prevederilor prezentului ordin privind analiza de mediu initiala, dupa caz, sistemul de management de mediu, audit de mediu si rezultatele acestuia, raportul de mediu;
    - acuratetea, credibilitatea si corectitudinea datelor si informatiilor din raportul de mediu si a informatiilor care necesita validare,
    in conformitate cu conditiile si procedurile prevazute la art. 11;
    r) sistemul de acreditare - sistemul pentru acreditarea si supravegherea verificatorilor de mediu, operat de catre o institutie sau organizatie impartiala, desemnata sau creata de autoritatea competenta (organismul de acreditare), avand suficiente resurse, competenta necesara si procedurile adecvate pentru a indeplini functiile definite de prezentul ordin;
    s) organizatie - companie, corporatie, firma, intreprindere, autoritate sau institutie, o parte din sau o combinatie a acestora, cu raspundere limitata sau cu orice alt statut juridic, publica sau privata, care are propria structura functionala si administrativa;
    t) amplasament - intregul teren dintr-o locatie geografica distincta, aflat sub controlul managerial al organizatiei, acoperind activitati, produse si servicii. Acesta include intreaga infrastructura, echipamente si materiale;
    u) organisme competente - organismele nationale, regionale sau locale desemnate pentru a indeplini tintele specificate in prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se aplica organizatiilor din toate domeniile de activitate, care doresc sa-si imbunatateasca performanta de mediu pentru o parte a activitatii sau pentru toate activitatile desfasurate.
    Art. 5
    In scopul obtinerii inregistrarii EMAS, organizatia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    a) sa realizeze cel putin o analiza de mediu pentru activitatile, produsele si serviciile sale, in conformitate cu anexa nr. 7, referitoare la problemele continute de anexa nr. 6, si, pe baza rezultatelor obtinute, sa implementeze un sistem de management de mediu care raspunde tuturor cerintelor prevazute in anexa nr. 1 si, in special, sa respecte legislatia relevanta din domeniul mediului. Pentru organizatiile care au deja un sistem de management de mediu certificat in conformitate cu cerintele art. 20 nu este necesara efectuarea acestei analize de mediu in momentul implementarii EMAS, daca sistemul contine informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu descrise in anexa nr. 6;
    b) sa efectueze sau sa solicite efectuarea a cel putin unui audit de mediu in conformitate cu cerintele descrise in anexa nr. 2. Auditul de mediu are ca scop evaluarea performantei de mediu a organizatiei;
    c) sa pregateasca un raport de mediu in conformitate cu anexa nr. 3 pct. 3.2.
    Raportul trebuie sa includa:
    - rezultatele obtinute de organizatie fata de obiectivele si tintele de mediu propuse;
    - cerintele de imbunatatire continua a performantei de mediu
    si sa ia in considerare necesitatile de informare ale partilor interesate;
    d) sa se asigure ca:
    - analiza de mediu, sistemul de management, procedura de audit si raportul de mediu sunt examinate in scopul de a verifica indeplinirea cerintelor prezentului ordin;
    - raportul de mediu este validat de catre un verificator de mediu, pentru a garanta conformarea cu prevederile din anexa nr. 3;
    e) sa inainteze organismului national competent raportul de mediu validat.
    Art. 6
    In scopul mentinerii inregistrarii EMAS, organizatia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    a) sa detina un sistem de management de mediu si un program de audit privind frecventa verificarilor, conform cerintelor prevazute in anexa nr. 5 pct. 5.6;
    b) sa inainteze anual catre organismul competent actualizarile necesare si validate ale raportului de mediu si sa le puna la dispozitie publicului.
    Art. 7
    (1) Autoritatea competenta pentru aplicarea prezentului ordin este autoritatea publica centrala de mediu.
    (2) In cadrul autoritatii publice centrale de mediu se infiinteaza Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS, ca parte a Serviciului controlul integrat al poluarii, mentionat in art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002.
    Art. 8
    (1) Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri, dupa cum urmeaza: doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale de mediu, cate un reprezentant al autoritatilor publice centrale pentru urbanism si amenajarea teritoriului, industrie, pentru intreprinderi mici si mijlocii, doi reprezentanti ai institutelor de cercetare relevante in domeniu, trei reprezentanti ai institutiilor de invatamant superior, cinci reprezentanti ai asociatiilor patronale si patru reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul protectiei mediului.
    (2) Comitetul consultativ EMAS asigura managementul si controlul programului EMAS.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ EMAS este elaborat de catre membrii Comitetului consultativ EMAS si este aprobat prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale de mediu.
    (4) Biroul EMAS este constituit din experti in domeniul managementului si auditului de mediu.
    Art. 9
    Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS asigura proceduri pentru suspendarea si anularea inregistrarii organizatiilor si le aplica cel putin pentru:
    - evaluarea observatiilor partilor interesate despre organizatiile inregistrate;
    - refuzul, anularea sau suspendarea inregistrarii organizatiilor.
    Art. 10
    Comitetul consultativ EMAS aproba, iar Biroul EMAS este responsabil cu inregistrarea organizatiilor in cadrul EMAS. Biroul EMAS asigura inscrierea si mentinerea organizatiilor intr-un registru.
    Art. 11
    (1) Comitetul consultativ EMAS stabileste un sistem de acreditare a verificatorilor de mediu independenti si de supraveghere a activitatii acestora.
    (2) Activitatile de acreditare si supraveghere a verificatorilor de mediu se realizeaza de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti.
    (3) Acreditarea verificatorilor de mediu si supravegherea activitatilor acestora se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
    Art. 12
    (1) Documentele necesare inregistrarii unei organizatii in cadrul EMAS sunt:
    a) raportul de mediu, validat in conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
    b) formularul completat, care include cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 8;
    c) dovada achitarii tarifului de inregistrare. Valoarea tarifelor de inregistrare este stabilita prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale de mediu.
    (2) Comitetul consultativ EMAS hotaraste daca organizatia intruneste toate cerintele prezentului ordin, in baza informatiilor primite si in special a investigatiilor facute pe langa autoritatea locala de mediu in privinta respectarii de catre organizatie a legislatiei de mediu relevante.
    (3) Biroul EMAS inregistreaza organizatia, ii atribuie numar de inregistrare si instiinteaza conducerea organizatiei referitor la acordarea inregistrarii EMAS.
    Art. 13
    (1) Comitetul consultativ EMAS refuza, suspenda sau anuleaza, dupa caz, inregistrarea EMAS a organizatiei daca primeste un raport de supraveghere din partea organismului de acreditare, din care rezulta ca activitatile verificatorului de mediu nu s-au desfasurat in mod corespunzator pentru a intruni cerintele prevazute de prezentul ordin.
    (2) Comitetul consultativ EMAS suspenda sau anuleaza, dupa caz, inregistrarea unei organizatii, in urmatoarele situatii:
    a) organizatia nu prezinta actualizarile anuale validate ale raportului de mediu, in termen de trei luni de la data la care sunt solicitate;
    b) organizatia nu achita tarifele de inregistrare corespunzatoare, in termen de trei luni de la data la care sunt solicitate;
    c) organizatia nu mai respecta una sau mai multe dintre conditiile prezentului ordin;
    d) autoritatea publica locala de mediu informeaza ca organizatia a incalcat una dintre prevederile legislatiei privind protectia mediului.
    (3) Refuzul, suspendarea sau anularea inregistrarii unei organizatii se face in urma consultarii partilor interesate, pentru a furniza Comitetului consultativ EMAS dovezile concludente pentru luarea deciziei.
    (4) Comitetul consultativ EMAS informeaza conducerea organizatiei atat despre motivele masurilor adoptate, cat si despre dovezile furnizate de autoritatea publica locala de mediu.
    Art. 14
    Masurile coercitive prevazute la art. 13 nu se mai aplica daca Comitetul consultativ EMAS primeste informatii satisfacatoare referitoare la respectarea tuturor cerintelor EMAS de catre organizatie sau daca autoritatea publica locala de mediu transmite ca organizatia a luat toate masurile necesare pentru a respecta legislatia de mediu si pentru a preveni aparitia altor situatii similare.
    Art. 15
    Organismul de acreditare deschide, revizuieste si actualizeaza o lista cu verificatorii de mediu, pe care o comunica lunar Comitetului consultativ EMAS.
    Art. 16
    Biroul EMAS deschide, revizuieste si actualizeaza lista cu organizatiile inregistrate EMAS.
    Art. 17
    Organizatiile inregistrate utilizeaza marca EMAS, conform anexei nr. 4, in baza procedurii privind reproducerea acesteia.
    Art. 18
    Versiunile 1 si 2 ale marcii EMAS, prezentate in anexa nr. 4, sunt utilizate si aplicate de organizatii pe urmatoarele documente:
    a) pe informatii validate, conform anexei nr. 3 pct. 3.5 si in conditiile art. 17, prin care se elimina confuzia cu etichetele produselor ecologice, folosindu-se versiunea a doua a marcii;
    b) pe rapoartele de mediu validate, folosindu-se versiunea a doua a marcii;
    c) pe antetul organizatiilor inregistrate, folosindu-se prima versiune a marcii;
    d) pe informatiile care anunta participarea unei organizatii in cadrul EMAS, folosindu-se prima versiune a marcii;
    e) pe sau in reclamele la produse, activitati sau servicii, doar in conditiile in care exista siguranta ca nu se produce o confuzie cu etichetele produselor ecologice.
    Art. 19
    Marca nu trebuie folosita si aplicata in urmatoarele situatii:
    a) pe produse sau pe ambalajul acestora;
    b) pentru alte produse, activitati si servicii ale aceleiasi organizatii, care nu fac obiectul inregistrarii EMAS.
    Art. 20
    (1) Organizatiile care pun in aplicare standarde nationale, europene sau internationale in domeniul mediului, relevante pentru EMAS (de exemplu: SR EN ISO 14001:1997), si care respecta procedurile de certificare adecvate, conform acestor standarde, intrunesc cerintele prezentului ordin, cu urmatoarele conditii:
    a) standardele trebuie sa fie recunoscute la nivel national;
    b) cerintele de acreditare pentru organismele de certificare trebuie sa fie recunoscute la nivel national.
    (2) Pentru a permite inregistrarea EMAS a organizatiilor mentionate la alin. (1), acestea trebuie sa demonstreze verificatorului de mediu ca respecta cerintele neacoperite de standardele recunoscute.
    Art. 21
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti promoveaza participarea organizatiilor in cadrul EMAS si, in special, participarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), prin:
    a) facilitarea accesului la informatii si institutii publice;
    b) adoptarea si promovarea masurilor de asistenta tehnica, in colaborare cu autoritatile locale, camere de comert, asociatii patronale etc.;
    c) tarife de inregistrare rezonabile, care sa incurajeze o mai larga participare.
    Art. 22
    Comitetul consultativ EMAS ia masurile necesare pentru:
    a) informarea organizatiilor asupra prezentului ordin;
    b) informarea publicului asupra obiectivelor si componentelor principale ale EMAS.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 24
    Ghidurile, procedurile, regulamentele si normele de aplicare mentionate in prezentul ordin se aproba de ministrul autoritatii publice centrale de mediu in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    Art. 25
    Prezentul ordin intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 26
    Directia generala de protectia mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

          p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                                Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    A. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL MEDIULUI
    Sistemul de management al mediului este pus in aplicare in conformitate cu cerintele enumerate mai jos (sectiunea 4 SR EN ISO 14001:1997)*):
------------
    *) Utilizarea textului standardului national reprodus in prezenta anexa se face cu permisiunea CEN. Versiunea completa a textului standardului national poate fi achizitionata de la Asociatia Romana de Standardizare (ASRO).

    Cerinte ale sistemului de management al mediului

    A.1. Cerinte generale
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem de management de mediu ale carui cerinte sunt descrise in prezenta anexa.

    A.2. Politica de mediu
    Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa defineasca politica de mediu a organizatiei si sa se asigure ca aceasta:
    a) corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului ale activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;
    b) include un angajament de imbunatatire continua a performantei de mediu si de prevenire a poluarii;
    c) include un angajament de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu, precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat;
    d) ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si tintelor de mediu;
    e) este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
    f) este disponibila pentru public.

    A.3. Planificare
    A.3.1. Aspecte de mediu
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina cel putin o procedura de identificare a aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale, pe care le poate controla si asupra carora se presupune ca are influenta, cu scopul de a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Organizatia trebuie sa se asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor sale de mediu.
    Organizatia trebuie sa actualizeze aceste informatii.
    A.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina procedura prin care sa se identifice si sa se permita accesul la prevederile legale si la alte cerinte, aplicabile aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale.
    A.3.3. Obiective generale si tinte de mediu
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina obiective generale si tinte de mediu documentate, pentru fiecare functie si nivel relevante din cadrul organizatiei.
    Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale, o organizatie trebuie sa ia in considerare prevederile legale si alte cerinte, aspectele de mediu semnificative, optiunile sale tehnologice si cerintele financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale partilor interesate.
    Obiectivele generale si tintele de mediu trebuie sa fie in concordanta cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii.
    A.3.4. Program(e) de management de mediu
    Pentru atingerea obiectivelor generale si a tintelor de mediu, organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe. Programul trebuie sa includa:
    - desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei, pentru atingerea obiectivelor de mediu;
    - mijloacele si termenele privind realizarea acestora.
    In cazul unor proiecte care se refera la extinderi de activitate, precum si la activitati, produse sau servicii noi sau modificate, programul(ele) trebuie schimbat(e) astfel incat sa se asigure aplicarea managementului de mediu pentru aceste proiecte.

    A.4. Implementare si operare
    A.4.1. Structura si responsabilitate
    Pentru a facilita eficienta managementului de mediu, atributiile, responsabilitatile si autoritatea trebuie sa fie definite, documentate si comunicate.
    Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu. Aceste resurse cuprind resurse umane, calificate si specializate, resurse tehnologice si resurse financiare.
    Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti care, in afara altor responsabilitati, trebuie sa aiba definite atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru:
    - asigurarea cerintelor referitoare la sistemul de management de mediu stabilite, implementate si mentinute conform prezentei anexe;
    - raportarea catre conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel asupra performantei sistemului de management de mediu, pentru analiza si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem.
    A.4.2. Instruire, constientizare si competenta
    Organizatia trebuie sa identifice necesitatile de instruire a personalului. Intregul personal a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit in mod corespunzator.
    Trebuie sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru ca personalul sau membrii sai, de la toate nivelurile si din toate functiile relevante, sa fie constientizati asupra:
    a) importantei conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu;
    b) impactului semnificativ asupra mediului, real sau posibil, provenit din activitatea lor, si asupra efectelor benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale;
    c) atributiilor si responsabilitatilor in realizarea conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea capacitatii de raspuns in cazul situatiilor de urgenta;
    d) consecintelor posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
    Personalul care indeplineste sarcini care pot avea impact semnificativ asupra mediului trebuie sa aiba competenta necesara fie prin educatie, fie prin instruirea corespunzatoare si/sau prin experienta.
    A.4.3. Comunicare
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri referitoare la aspectele de mediu si la sistemul de management de mediu, pentru:
    a) comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;
    b) primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.
    Organizatia trebuie sa aiba in vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu si sa inregistreze deciziile sale.
    A.4.4. Documentatia sistemului de management de mediu
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina informatiile, pe suport de hartie sau electronic, pentru:
    a) descrierea elementelor esentiale ale sistemului de management de mediu si interactiunea lor;
    b) indicarea accesului la documentatia conexa.
    A.4.5. Controlul documentelor
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor cerute de prezenta anexa si pentru a se asigura ca:
    a) acestea pot fi localizate;
    b) sunt analizate periodic, revizuite, atunci cand este necesar, si aprobate de persoane autorizate;
    c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului de management de mediu;
    d) documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si utilizare sau sunt protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate;
    e) orice document depasit, pastrat in scopuri juridice si/sau pentru informare, sa fie usor identificabil.
    Documentatia trebuie sa fie lizibila, datata (cu datele de revizuire indicate) si usor identificabila, mentinuta intr-un mod ordonat si arhivata pentru o perioada precizata. Trebuie stabilite si actualizate proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor tipuri de documente.
    A.4.6. Control operational
    Organizatia trebuie sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, corespunzatoare politicii, obiectivelor generale si tintelor sale.
    Organizatia trebuie sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de intretinere, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditiile specificate, prin:
    a) stabilirea si mentinerea procedurilor documentate, pentru a cuprinde situatiile in care absenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele generale si tintele de mediu;
    b) stipularea in proceduri a criteriilor de operare;
    c) stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificabile, cu privire la bunurile si serviciile utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor relevante.
    A.4.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta, pentru a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului, care poate fi asociat acestora.
    Organizatia trebuie sa analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns, in special dupa producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta. De asemenea, organizatia trebuie sa testeze periodic astfel de proceduri, atunci cand acest lucru este posibil.

    A.5. Verificare si actiune corectiva
    A.5.1. Monitorizare si masurare
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru a monitoriza si a masura, in mod regulat, caracteristicile principale ale operatiilor si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Aceasta activitate trebuie sa includa pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei, a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele generale si tintele de mediu ale organizatiei.
    Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat si intretinut, iar inregistrarile acestui proces trebuie pastrate in conformitate cu procedurile organizatiei.
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura documentata pentru evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile si legislatia de mediu in vigoare.
    A.5.2. Neconformitati, actiuni corective si actiuni preventive
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor si autoritatii, pentru tratarea si analizarea neconformitatilor, pentru adoptarea unor masuri in vederea reducerii oricarui impact produs, initierea si finalizarea actiunilor corective si preventive.
    Orice actiune corectiva sau preventiva, intreprinsa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau posibile, trebuie adaptata importantei problemelor si trebuie sa fie proportionala cu impactul produs asupra mediului.
    Organizatia trebuie sa implementeze si sa pastreze orice modificari aparute in procedurile documentate rezultate din actiunile corective si preventive.
    A.5.3. Inregistrari
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare, pastrare si eliminare a inregistrarilor privitoare la mediu. Aceste inregistrari trebuie sa includa evidentele privind instruirea personalului, rezultatele auditurilor si ale analizelor.
    Inregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie lizibile, identificabile si trebuie sa permita regasirea informatiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat. Inregistrarile referitoare la mediu trebuie pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta si trebuie protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere. Durata lor de pastrare trebuie stabilita si inregistrata.
    Inregistrarile trebuie mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele prezentei anexe.
    A.5.4. Auditul sistemului de management al mediului
    Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor sistemului de management de mediu, in vederea:
    (a) determinarii daca sistemul de management de mediu:
    - este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu, incluzand cerintele prezentei anexe; si
    - este implementat si mentinut corespunzator;
    b) furnizarii catre conducerea organizatiei a informatiilor referitoare la rezultatele auditurilor.
    Programul de audit al organizatiei, inclusiv termenele, trebuie sa se bazeze pe importanta privind mediul a activitatii implicate si pe rezultatele auditurilor precedente. Pentru a fi complete, procedurile de audit trebuie sa stabileasca domeniul de aplicare, frecventa si tehnicile de audit, precum si responsabilitatile si cerintele pentru conducerea auditurilor si raportarea rezultatelor.

    A.6. Analiza efectuata de conducere
    Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze sistemul de management de mediu la intervale prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient. Analiza efectuata de conducere trebuie sa asigure ca informatiile necesare sunt colectate astfel incat sa permita conducerii sa realizeze corespunzator aceasta analiza. Aceasta analiza trebuie sa fie documentata.
    Analiza efectuata de conducere trebuie sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor si a altor elemente ale sistemului de management de mediu, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificarilor circumstantelor si in cadrul angajamentului de imbunatatire continua.

    B. ASPECTE CARE TREBUIE ABORDATE DE ORGANIZATIILE CARE PUN IN APLICARE EMAS

    1. Respectarea legislatiei
    Organizatiile trebuie sa demonstreze ca:
    a) au identificat si cunosc implicatiile intregii legislatii relevante de mediu;
    b) iau masurile necesare pentru respectarea legislatiei de mediu; si
    c) detin proceduri care permit respectarea permanenta a acestor cerinte.

    2. Performanta
    Organizatiile trebuie sa poata demonstra ca sistemul de management si procedurile de audit se refera la actuala performanta de mediu, in raport cu aspectele identificate conform anexei nr. 6. Performanta organizatiei raportata la obiective si tinte trebuie sa fie evaluata in cadrul procesului de analiza efectuat de conducere. Organizatia se obliga, de asemenea, sa imbunatateasca continuu performanta sa de mediu. In acest scop, organizatia isi poate baza actiunile pe programele de mediu locale, regionale sau nationale.
    Obiectivele si tintele sistemului de management nu pot fi considerate obiective de mediu. Daca organizatia detine unul sau mai multe amplasamente, fiecare dintre acestea, in care se aplica EMAS, trebuie sa respecte toate cerintele EMAS, inclusiv imbunatatirea continua a performantei de mediu definita la art. 3 b) din ordin.

    3. Relatiile si comunicarea cu exteriorul
    Organizatiile trebuie sa poata demonstra disponibilitatea pentru un dialog deschis cu publicul si cu alte parti interesate din exterior, inclusiv cu comunitatile locale si cu clientii, privind impactul de mediu al activitatilor, produselor si serviciilor lor, pentru a identifica ingrijorarile publicului si ale altor parti interesate.

    4. Implicarea angajatilor
    Pe langa cerintele din sectiunea A, angajatii trebuie sa fie implicati in procesele de imbunatatire continua a performantei de mediu a organizatiei. Trebuie utilizate forme adecvate de participare, cum ar fi: caietul de sugestii, participarea la proiecte bazate pe munca in echipa si la comitete de mediu. Organizatiile trebuie sa tina cont de ghidul privind cele mai bune practici in acest domeniu, elaborat de Comitetul consultativ EMAS.

    ANEXA 2

              CERINTE PRIVIND AUDITUL INTERN DE MEDIU

    2.1. Cerinte generale
    Auditurile interne verifica daca activitatile care se desfasoara intr-o organizatie sunt in conformitate cu procedurile stabilite. De asemenea, auditul identifica orice probleme in procedurile existente, precum si posibilitatile de imbunatatire ale acestor proceduri. Domeniul de aplicare a auditurilor realizate intr-o organizatie poate varia de la auditul unei simple proceduri pana la auditarea activitatilor complexe. Toate activitatile unei anumite organizatii sunt supuse unui audit pe o perioada data de timp. Perioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturor activitatilor se numeste ciclu de audit. In cazul organizatiilor mici, cu structura simpla, se pot audita in acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatii ciclul de audit este intervalul dintre auditari.
    Auditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente de activitatea auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi efectuate de angajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajati ai altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul aceleiasi organizatii ori consultanti).

    2.2. Obiective
    Programul de audit de mediu al organizatiei defineste in scris obiectivele fiecarui audit sau ciclu de audit, inclusiv frecventa auditului pentru fiecare activitate.
    Obiectivele se refera in special la evaluarea sistemelor de management operationale si la determinarea conformarii cu politica si programul organizatiei, care includ respectarea cerintelor relevante privind reglementarea de mediu.

    2.3. Scop
    Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de audit, dupa caz, trebuie sa defineasca si sa precizeze explicit:
    1. domeniile acoperite;
    2. activitatile de auditat;
    3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;
    4. perioada acoperita de audit.
    Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea performantei de mediu a organizatiei.

    2.4. Organizare si resurse
    Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de persoane cu experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate, avand inclusiv cunostintele relevante si experienta in domeniul mediului, managerial, tehnic si legislativ, precum si cu pregatirea si competenta necesare auditarii pentru atingerea obiectivelor stabilite. Resursele si timpul alocate auditului sunt in concordanta cu scopul si obiectivele acestuia.
    Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa acorde sprijin in procesul de audit.
    Auditorii trebuie sa fie independenti de activitatile pe care le auditeaza, pentru a realiza o evaluare obiectiva si impartiala.

    2.5. Planificarea si pregatirea pentru audit
    Fiecare audit este planificat si pregatit, conform obiectivelor, in special pentru asigurarea:
    - unei alocari corespunzatoare a resurselor;
    - asumarii rolului si responsabilitatii fiecarei persoane implicate in procesul de audit (inclusiv auditorii, conducerea si personalul).
    Pregatirea pentru audit trebuie sa includa familiarizarea cu activitatile organizatiei si cu sistemul de management de mediu instituit in cadrul organizatiei, precum si evaluarea rezultatelor si concluziilor auditurilor anterioare.

    2.6. Activitatile de audit
    Activitatile de audit trebuie sa includa:
    - discutii cu personalul;
    - inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;
    - analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor documentatii relevante,
cu scopul de a evalua performanta de mediu a activitatii auditate si pentru a se stabili daca:
    - respecta standardele, regulamentele, obiectivele si tintele;
    - sistemul existent de gestionare a responsabilitatilor de mediu este eficient si adecvat.
    Printre altele trebuie folosite controale prin sondaj pentru verificarea respectarii acestor criterii si pentru a determina eficacitatea intregului sistem de management.
    Procesul de audit cuprinde cel putin urmatoarele etape:
    a) familiarizarea cu sistemele de management;
    b) evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de management;
    c) obtinerea dovezilor relevante;
    d) evaluarea constatarilor auditului;
    e) pregatirea concluziilor auditului;
    f) raportarea constatarilor si a concluziilor auditului.

    2.7. Raportarea constatarilor si concluziilor auditului
    La sfarsitul fiecarui audit sau ciclu de audit auditorii trebuie sa intocmeasca un raport de audit scris, a carui forma si continut trebuie sa asigure o prezentare integrala si oficiala a tuturor constatarilor si concluziilor auditului.
    Constatarile si concluziile auditului sunt comunicate oficial conducerii la cel mai inalt nivel.
    Obiectivele fundamentale ale unui raport de audit scris sunt:
    a) sustinerea prin documente a scopului auditului;
    b) situatia conformarii la politica de mediu a organizatiei si progresul in domeniul mediului al organizatiei;
    c) furnizarea de informatii conducerii despre eficacitatea si acuratetea masurilor de monitorizare a impactului de mediu al organizatiei;
    d) sustinerea prin documente a necesitatii actiunilor corective, dupa caz.

    2.8. Incheierea auditului
    Procesul de audit se incheie cu pregatirea si implementarea unui plan adecvat de actiuni corective.
    Se instituie mecanisme functionale corespunzatoare care sa asigure urmarirea rezultatelor auditului.

    2.9. Frecventa auditului
    Auditul sau ciclul de audit se desfasoara, dupa caz, la intervale de cel mult 3 ani.
    Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in functie de:
    a) natura, dimensiunea si complexitatea activitatilor;
    b) relevanta impacturilor de mediu asociate;
    c) importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile precedente;
    d) istoricul problemelor de mediu.
    Activitatile complexe, cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie auditate mai des.
    Organizatiile isi definesc propriile programe de audit si frecventa acestora luand in considerare ghidul elaborat de Comitetul consultativ EMAS.

    ANEXA 3

                             RAPORTUL DE MEDIU

    3.1. Introducere
    Scopul raportului de mediu este sa informeze publicul si alte parti interesate din exterior despre impactul asupra mediului si performanta de mediu a organizatiei, precum si despre imbunatatirea continua a performantei de mediu. Raportul de mediu este totodata si un mijloc de a raspunde ingrijorarilor partilor interesate, identificate in anexa nr. 1 sectiunea B, pct. 3 si considerate importante pentru organizatie (anexa nr. 6, pct. 6.4). Informatiile de mediu trebuie prezentate intr-o maniera clara si coerenta, in forma tiparita, pentru cei care nu au alte mijloace de a le obtine. Dupa prima inregistrare si la fiecare trei ani, organizatia trebuie sa puna la dispozitie informatii detaliate, conform pct. 3.2, intr-o forma tiparita unica.

    3.2. Raport de mediu
    Dupa prima inregistrare, organizatia furnizeaza informatii de mediu, luand in considerare criteriile de la pct. 3.5 privind raportul de mediu si care trebuie validat de catre verificatorul de mediu. Dupa validare, informatiile sunt transmise Comitetului consultativ EMAS si sunt puse la dispozitie publicului. Raportul de mediu este un instrument de comunicare si dialog cu publicul si cu alte parti interesate din exterior, referitor la performanta de mediu. La elaborarea si redactarea raportului de mediu organizatia trebuie sa tina seama de necesitatile de informare a publicului si a altor parti interesate din exterior.
    Cerintele minime pentru aceste informatii sunt:
    a) descrierea clara si univoca a organizatiei care se inregistreaza in cadrul EMAS si un sumar al activitatilor, produselor si serviciilor sale, precum si un sumar al relatiilor cu organizatia-mama (acolo unde este cazul);
    b) prezentarea politicii de mediu si descrierea succinta a sistemului de management de mediu al organizatiei;
    c) descrierea tuturor aspectelor de mediu semnificative, directe si indirecte, din care rezulta un impact semnificativ asupra mediului, precum si explicarea naturii impactului in raport cu aceste aspecte, conform anexei nr. 6;
    d) descrierea obiectivelor generale si a tintelor in raport cu aspectele de mediu semnificative si impactul de mediu;
    e) sinteza datelor existente despre performanta organizatiei in raport cu obiectivele generale si tintele, precum si cu impactul semnificativ asupra mediului. Sinteza poate include valori ale emisiilor de poluanti, producerii de deseuri, consumului de materie prima, consumului de energie si apa, nivelurilor de zgomot si alte aspecte indicate in anexa nr. 6. Datele trebuie sa permita compararea anuala pentru a evalua evolutia performantei de mediu a organizatiei;
    f) prezentarea factorilor privind performanta de mediu, inclusiv performanta fata de respectarea prevederilor legale, precum si performanta in raport cu impactul semnificativ asupra mediului;
    g) mentionarea numelui si numarului de acreditare ale verificatorului de mediu si data validarii.

    3.3. Criterii de raportare a performantei de mediu
    Pentru a demonstra performanta de mediu a organizatiei, datele primare furnizate de un sistem de management de mediu sunt folosite in mai multe moduri. In acest scop, organizatia poate folosi indicatori relevanti existenti ai performantei de mediu, asigurandu-se ca acestia:
    a) ofera o evaluare exacta a performantei organizatiei;
    b) sunt usor de inteles si nu sunt ambigui;
    c) permit comparatia anuala pentru a evalua performanta de mediu a organizatiei;
    d) permit comparatia cu indicii de activitate sectoriali, nationali sau regionali;
    e) permit comparatia cu conditiile de reglementare, dupa caz.

    3.4. Pastrarea informatiilor disponibile publicului
    Organizatia actualizeaza informatiile detaliate la pct. 3.2, iar in cazul schimbarii acestora este necesara validarea cel putin anuala de catre verificatorul de mediu.
    Abaterile de la frecventa de actualizare variaza conform ghidului elaborat de Comitetul consultativ EMAS. Dupa validare, schimbarile sunt transmise Comitetului consultativ EMAS si sunt puse la dispozitie publicului.

    3.5. Publicarea informatiilor
    Organizatiile pot furniza diverselor segmente de public sau parti interesate informatii despre sistemul de management de mediu si informatii selectate din raportul de mediu.
    Orice informatie de mediu publicata de o organizatie poate purta marca EMAS, cu conditia de a fi validata de un verificator de mediu si sa faca referire la ultimul raport de mediu al organizatiei, din care a fost extrasa, precum si sa fie:
    a) exacta si sa nu dezinformeze;
    b) argumentata si verificabila;
    c) relevanta si folosita intr-un context adecvat sau intr-o situatie specifica;
    d) reprezentativa pentru intreaga performanta de mediu a organizatiei;
    e) fara riscul de a fi interpretata gresit;
    f) semnificativa in raport cu intregul impact asupra mediului.

    3.6. Accesul publicului la informatiile disponibile
    Informatiile descrise la pct. 3.2 lit. a) - g), care constituie raportul de mediu al unei organizatii, si informatiile actualizate, mentionate la pct. 3.4, sunt disponibile publicului si altor parti interesate. Raportul de mediu trebuie sa fie accesibil publicului. In acest scop, organizatiile ar trebui sa foloseasca orice mijloace existente (publicatii electronice, biblioteci etc.). Organizatia trebuie sa fie capabila sa demonstreze verificatorului de mediu ca orice persoana interesata de performanta organizatiei are acces usor si liber la informatiile cerute la pct. 3.2 lit. a) - g) si pct. 3.4.

    3.7. Responsabilitatea privind diferitele amplasamente locale
    Organizatiile care se inregistreaza in cadrul EMAS pot opta sa redacteze un raport de mediu care sa acopere un numar de locatii geografice diferite. Intentia EMAS este de a asigura responsabilitatea locala si, astfel, organizatiile trebuie sa se asigure ca impactul semnificativ asupra mediului al fiecarui amplasament este clar identificat si documentat in raportul de mediu al organizatiei.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                    MARCA

    Figura 1, reprezentand versiunile 1 si 2 ale marcii EMAS, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, la pagina 12.

    Marca poate fi folosita de catre organizatia inregistrata in cadrul EMAS, in limba romana si in oricare dintre urmatoarele 12 limbi ale tarilor membre UE, cu conditia sa foloseasca urmatoarea formulare:

                         Versiunea 1                         Versiunea 2
- engleza:     verified environmental management        validated information
- daneza:      verificeret miljoledelse                 bekraeftede oplysninger
- germana:     gepruftes Umweltmanagement               geprufte Information
- greaca:      *)
- spaniola:    Gestion ambiental verificada             Informacion validada
- finlandeza:  vahivistettu ymparistoasioiden hallinta  vahivistettua tietoa
- franceza:    Management environnemental verifie       information validee
- italiana:    Gestione ambientale verificata           informazione convalidata
- olandeza:    Geverifieerd milieuzorgsysteem           gevalideerde informatie
- portugheza:  Gestao ambiental verificada              informacao validada
- suedeza:     Kontrollerat miljoledningssystem         godkand information
------------
    *) Denumirile scrise cu caractere grecesti nu pot fi reproduse pe ecran.

    Ambele versiuni ale marcii sunt insotite intotdeauna de numarul de inregistrare al organizatiei.
    Marca este folosita numai:
    - in trei culori (Pantone nr. 355 verde; Pantone nr. 109 galben; Pantone nr. 286 albastru);
    - negru pe alb sau alb pe negru.

    ANEXA 5

        ACREDITAREA, SUPRAVEGHEREA SI ATRIBUTIILE VERIFICATORILOR DE MEDIU

    5.1. Generalitati
    Acreditarea verificatorilor de mediu se bazeaza pe principiile generale de competenta stabilite in prezenta anexa. Organismele de acreditare pot acredita ca verificatori de mediu persoane, organizatii sau combinatii ale acestora. Cerintele procedurale si criteriile detaliate pentru acreditarea verificatorilor de mediu sunt definite conform art. 11 din ordin si stabilite de organismul de acreditare, in conformitate cu principiile generale de competenta.

    5.2. Cerinte pentru acreditarea verificatorilor de mediu
    5.2.1. Urmatoarele competente constituie cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca un verificator de mediu:
    a) cunoasterea si intelegerea prezentului ordin, a functionarii generale a sistemelor de management de mediu, a standardelor relevante si a ghidurilor emise de Comitetul consultativ EMAS si de organismul de acreditare, conform art. 11 din ordin;
    b) cunoasterea si intelegerea cerintelor legislative, de reglementare si administrative, relevante pentru activitatea care face obiectul verificarii;
    c) cunoasterea si intelegerea problemelor de mediu, inclusiv a dimensiunii acestora in contextul dezvoltarii durabile;
    d) cunoasterea si intelegerea aspectelor tehnice relevante pentru problemele de mediu ale activitatii care face obiectul verificarii;
    e) intelegerea functionarii generale a activitatii care face obiectul verificarii, pentru a evalua daca sistemul de management este corespunzator;
    f) cunoasterea si intelegerea cerintelor si metodologiei de audit de mediu;
    g) detinerea de cunostinte despre auditul informatiilor conform raportului de mediu.
    Fiecare candidat trebuie sa faca dovada, catre organismul de acreditare, privind cunostintele, experienta sa relevanta si capacitatile sale tehnice in domeniile sus-mentionate.
    In plus, verificatorul de mediu trebuie sa fie independent, mai ales fata de auditorul sau consultantul organizatiei, si sa fie obiectiv si impartial in desfasurarea activitatilor sale.
    Fiecare verificator de mediu sau organizatie de verificare trebuie sa se asigure ca:
    - organizatia, precum si personalul sau nu sunt supuse nici unei constrangeri financiare, comerciale sau de alta natura, care le-ar putea influenta evaluarea sau ar putea prejudicia increderea in independenta lor de evaluare si integritatea in relatia cu activitatile lor, si
    - respecta toate normele aplicabile in acest domeniu.
    Verificatorul de mediu trebuie sa dispuna de proceduri si metodologii documentate, inclusiv de mecanismele de control al calitatii si de prevederi de confidentialitate pentru cerintele de verificare din prezentul ordin.
    In cazul in care verificatorul de mediu este o organizatie, aceasta trebuie sa detina si sa puna la dispozitie, la cerere, o organigrama a structurilor si responsabilitatilor din organizatie, precum si o declaratie a statutului juridic, a proprietarilor si surselor de finantare.
    5.2.2. Domeniul de acreditare
    Domeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit in conformitate cu clasificarea activitatilor economice (cod CAEN). Domeniul de acreditare este limitat de competenta verificatorului de mediu si ia in considerare amploarea si complexitatea activitatii, dupa caz, aceasta realizandu-se in timpul supravegherii.
    5.2.3. Cerinte suplimentare pentru acreditarea verificatorilor de mediu individuali care desfasoara verificari pe cont propriu
    Verificatorii de mediu individuali care desfasoara verificari pe cont propriu, in afara respectarii cerintelor de la pct. 5.2.1 si 5.2.2, trebuie sa aiba:
    - intreaga competenta necesara pentru a executa verificarile in domeniile acreditate;
    - un domeniu limitat de aplicare al acreditarii, in functie de competenta lor personala.
    Respectarea acestor cerinte este asigurata prin evaluarea efectuata inainte de acreditare si prin supravegherea verificatorului de catre organismul de acreditare.

    5.3. Supravegherea verificatorilor de mediu
    5.3.1. Supravegherea verificatorilor de mediu efectuata de organismul care a acordat acreditarea
    Verificatorul de mediu informeaza imediat organismul de acreditare despre orice schimbare care are influenta asupra acreditarii sau domeniului de acreditare.
    Se instituie modalitati de supraveghere, la intervale regulate, dar nu mai mari de 24 de luni, pentru asigurarea respectarii continue a cerintelor de acreditare ale verificatorului de mediu si pentru a se monitoriza calitatea verificarilor efectuate. Supravegherea consta in audituri administrative, audieri la nivelul organizatiilor, chestionare, evaluari ale rapoartelor de mediu aferente organizatiilor, validate de verificatorii de mediu, si ale rapoartelor de verificare elaborate de verificatori. Supravegherea trebuie sa fie in concordanta cu activitatea desfasurata de verificatorul de mediu.
    Decizia organismului de acreditare de a suspenda sau retrage acreditarea sau de a restrange domeniul de acreditare se ia numai dupa ce verificatorul de mediu este audiat.
    5.3.2. Supravegherea verificatorilor de mediu acreditati intr-un stat membru care desfasoara activitati de verificare pe teritoriul Romaniei
    Inainte de a desfasura activitati de verificare pe teritoriul Romaniei, verificatorii de mediu acreditati intr-un stat membru sau intr-un stat cu legislatia armonizata cu legislatia Uniunii Europene notifica, cu cel putin 4 saptamani inainte, organismul de acreditare din Romania, privind:
    - detaliile de acreditare, competenta si componenta echipei, dupa caz;
    - locul si perioada de desfasurare a verificarii, adresa si coordonatele organizatiei, masurile luate pentru solutionarea problemelor legate de aspectele legale si de limba, dupa caz.
    Organismul de acreditare are dreptul sa ceara orice clarificari suplimentare privind aspectele sus-mentionate.
    Aceasta notificare este comunicata inaintea fiecarei verificari.
    Organismul de acreditare nu solicita alte conditii care sa aduca atingere dreptului verificatorului de mediu de a presta servicii intr-un alt stat decat cel in care i s-a acordat acreditarea. In special, nu se aplica tarife discriminatorii de notificare. Organismul de acreditare nu trebuie sa foloseasca procedura de notificare pentru a intarzia sosirea verificatorului de mediu. Orice dificultate survenita in supravegherea verificatorului de mediu, la data comunicata, trebuie justificata in mod corespunzator. Daca survin costuri suplimentare de supraveghere, organismul de acreditare are dreptul sa perceapa tarifele corespunzatoare pentru acestea.
    Daca organismul de acreditare care supravegheaza activitatea verificatorului de mediu nu este satisfacut de activitatea acestuia, raportul de supraveghere trebuie sa fie inaintat catre:
    - verificatorul de mediu in cauza;
    - organismul care i-a acordat acreditarea;
    - Comitetul consultativ EMAS; si
    - forul organismelor de acreditare, in cazul oricarui litigiu care decurge din aceasta situatie.
    Organizatiile nu trebuie sa refuze organismelor de acreditare dreptul de a supraveghea verificatorii de mediu prin evaluarea audierilor in timpul desfasurarii procesului de verificare.

    5.4. Atributiile verificatorilor de mediu
    5.4.1. Functia verificatorilor de mediu este de a verifica, fara a aduce atingere drepturilor de punere in aplicare a conditiilor de reglementare:
    - respectarea tuturor prevederilor prezentului ordin: analiza de mediu initiala, daca este cazul, sistemul de management de mediu, auditul de mediu si rezultatele acestuia, raportul de mediu;
    - acuratetea, credibilitatea si corectitudinea datelor si informatiilor din:
       - raportul de mediu (anexa nr. 3, pct. 3.2 si 3.3);
       - informatiile de mediu care necesita validare (anexa nr. 3, pct. 3.5).
    Verificatorul de mediu verifica profesional validitatea tehnica a analizei de mediu, a auditului sau a altor proceduri aplicate de organizatie anterior, pentru a se evita suprapunerile inutile. Printre altele, verificatorul de mediu foloseste controale prin sondaj pentru a stabili daca rezultatele auditului intern sunt de incredere.
    5.4.2. La prima verificare, verificatorul de mediu controleaza daca organizatia respecta urmatoarele cerinte:
    - un sistem de management de mediu complet operational, in conformitate cu anexa nr. 1;
    - un program de audit planificat in totalitate, deja pus in practica, conform anexei nr. 2, astfel incat sa fie acoperite zonele cu cel mai mare impact semnificativ de mediu;
    - efectuarea unei analize de catre conducere;
    - pregatirea unui raport de mediu, in conformitate cu anexa nr. 3, pct. 3.2.
    5.4.3. Respectarea legislatiei
    Verificatorul de mediu se asigura ca organizatia a stabilit proceduri de control al acelor aspecte ale activitatilor desfasurate de organizatie, care intra sub incidenta legislatiei nationale relevante, si ca aceste proceduri asigura conformarea cu acesta.
    Verificarile efectuate in cadrul auditului furnizeaza dovezi, in special despre capacitatea procedurilor existente de a asigura respectarea legislatiei.
    Verificatorul de mediu nu valideaza raportul de mediu daca in timpul procesului de verificare constata (de exemplu, prin realizarea de controale prin sondaj) ca organizatia nu se conformeaza prevederilor legislatiei.
    5.4.4. Structura organizatiei
    In timpul verificarii sistemului de management de mediu si al validarii raportului de mediu, verificatorul de mediu se asigura ca partile componente ale organizatiei sunt delimitate clar si corespund diviziunii reale a activitatilor. Continutul raportului de mediu trebuie sa acopere diferitele parti ale organizatiei la care se aplica EMAS.

    5.5. Conditii pentru verificatorul de mediu in vederea indeplinirii atributiilor
    5.5.1. Verificatorul de mediu isi desfasoara activitatea, in cadrul domeniului sau de acreditare, pe baza unui acord scris cu organizatia, prin care:
    - se defineste domeniul de activitate, astfel incat verificatorul sa activeze intr-o maniera profesionala si independenta; si
    - organizatia se obliga sa coopereze corespunzator.
    5.5.2. Verificarea implica examinarea documentatiei si vizitarea organizatiei, care presupune, in principal, intervievarea personalului, pregatirea raportului catre conducerea organizatiei si analizarea solutiilor propuse de organizatie pentru problemele ridicate in raportul de mediu.
    5.5.3. Documentatia verificata inainte de vizita include informatii elementare despre:
    - organizatie si activitatile sale;
    - politica si programul de mediu;
    - descrierea sistemului de management de mediu operational;
    - detaliile privind analiza de mediu si/sau auditurile efectuate anterior;
    - raportul analizei de mediu si/sau al auditurilor si orice actiune de corectie adoptata;
    - proiectul de raport de mediu.
    5.5.4. Verificatorul de mediu trebuie sa pregateasca un raport catre conducerea organizatiei, care contine:
    a) toate problemele relevante ale activitatii desfasurate de verificatorul de mediu;
    b) situatia initiala a organizatiei fata de implementarea sistemului de management de mediu;
    c) in general, constatarile situatiilor de neconformitate cu prevederile prezentului ordin si, in special:
    - imperfectiunile tehnice ale analizei de mediu sau ale metodei de audit, ale sistemului de management de mediu sau ale oricarui proces relevant;
    - neconcordantele cu proiectul de raport de mediu, impreuna cu detaliile amendamentelor sau cu completarile care trebuie aduse raportului de mediu;
    d) comparatia cu rapoartele precedente si evaluarea performantei organizatiei.

    5.6. Frecventa verificarilor
    In urma consultarii cu organizatia, verificatorul de mediu stabileste un program pentru a se asigura ca toate elementele necesare inregistrarii in cadrul EMAS sunt verificate pe o perioada nu mai mare de 36 de luni. In plus, verificatorul de mediu valideaza, la intervale nu mai mari de 12 luni, orice informatii actualizate din raportul de mediu. Abaterile de la frecventa de efectuare a actualizarilor sunt permise in conditiile prevazute in ghidul elaborat de Comisia consultativa EMAS.

    ANEXA 6

                             ASPECTE DE MEDIU

    6.1. Generalitati
    Organizatia trebuie sa aiba in vedere toate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale si sa decida, pe baza criteriilor prevazute in legislatia nationala, care dintre acestea au un impact semnificativ asupra mediului, ca baza de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu. Aceste criterii trebuie sa fie puse la dispozitie publicului.
    Organizatia trebuie sa ia in considerare atat aspectele de mediu directe, cat si cele indirecte ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale.
    6.2. Aspecte de mediu directe
    Aspectele de mediu directe se refera la activitatile unei organizatii asupra carora aceasta are control managerial si pot include, dar nu se limiteaza la:
    a) emisiile in aer;
    b) deversarile in apa;
    c) evitarea, reciclarea, reutilizarea, transportul si eliminarea deseurilor solide sau de alt tip, in special a deseurilor periculoase;
    d) utilizarea si contaminarea terenului;
    e) utilizarea resurselor naturale si a materiilor prime (inclusiv a energiei);
    f) probleme locale (zgomot, vibratii, mirosuri, praf, alte probleme care pot fi percepute vizual etc.);
    g) probleme de transport (atat al bunurilor si al serviciilor, cat si al angajatilor);
    h) riscurile de accidente de mediu si impactul, care rezulta sau pot rezulta in urma incidentelor, accidentelor sau posibilelor situatii de urgenta;
    i) efectele asupra biodiversitatii.

    6.3. Aspecte de mediu indirecte
    Aspectele de mediu indirecte se refera la activitatile, produsele si serviciile unei organizatii, din care rezulta aspecte de mediu semnificative, asupra carora organizatia nu are intregul control, si pot include, dar nu se limiteaza la:
    a) probleme legate de produse (design, dezvoltare, ambalaj, transport, utilizare si recuperare/eliminare a deseurilor);
    b) investitii de capital, acordarea de imprumuturi si servicii de asigurari;
    c) noi piete;
    d) alegerea serviciilor si natura acestora (de exemplu, activitati de transport sau de catering);
    e) decizii administrative si de planificare;
    f) compozitia gamei de produse;
    g) performanta de mediu si practicile contractantilor, subcontractantilor si furnizorilor.
    Organizatiile trebuie sa demonstreze ca aspectele de mediu semnificative asociate cu procedurile de achizitii publice au fost identificate si ca impactul semnificativ asociat cu aceste aspecte este gestionat in cadrul sistemului de management de mediu. Organizatia trebuie sa depuna toate eforturile pentru ca furnizorii si cei care actioneaza in numele sau sa respecte politica sa de mediu in cadrul activitatilor prevazute in contract.
    In cazul aspectelor de mediu indirecte, organizatia trebuie sa aiba in vedere influenta pe care o poate avea asupra acestor aspecte, precum si masurile pe care le poate lua pentru a le diminua impactul.

    6.4. Ierarhizarea aspectelor de mediu
    Organizatia are responsabilitatea de a defini criteriile de evaluare pentru ierarhizarea aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale si de a determina care dintre acestea au impact de mediu semnificativ. Criteriile elaborate de catre o organizatie trebuie sa fie cuprinzatoare, sa poata fi verificate independent si reproduse cu usurinta, precum si accesibile publicului.
    In vederea stabilirii criteriilor de evaluare a importantei aspectelor de mediu ale organizatiei, se iau in considerare, dar nu se limiteaza la:
    a) informatii despre conditiile de mediu, pentru identificarea activitatilor, produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului;
    b) datele existente privind riscurile asociate consumului de materiale si energie, deversarilor, deseurilor si emisiilor;
    c) punctele de vedere ale partilor interesate;
    d) activitatile de mediu reglementate;
    e) activitatile de achizitii publice;
    f) proiectarea, dezvoltarea, productia, distributia, service-ul, utilizarea, reutilizarea, reciclarea si depozitarea produselor organizatiei;
    g) acele activitati ale organizatiei care implica cele mai mari costuri si beneficii de mediu.
    In evaluarea importantei impactului activitatilor organizatiei asupra mediului se iau in considerare atat conditiile normale de operare, cat si cele de punere in functiune sau de incetare a activitatilor, precum si situatiile de urgenta previzibile. Se iau, de asemenea, in considerare activitatile trecute, prezente si cele planificate.

    ANEXA 7

                               ANALIZA DE MEDIU

    7.1. Generalitati
    Organizatia care nu a furnizat informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu semnificative, conform anexei nr. 6, trebuie sa isi stabileasca, printr-o analiza, pozitia referitoare la mediu. Scopul acestei analize consta in evaluarea tuturor aspectelor de mediu ale organizatiei, ca baza pentru stabilirea unui sistem de management de mediu.

    7.2. Cerinte
    Analiza trebuie sa acopere cinci domenii-cheie:
    a) cerinte legislative, de reglementare si de alta natura, la care se supune organizatia;
    b) identificarea tuturor aspectelor de mediu cu impact semnificativ, in conformitate cu anexa nr. 6, clasificate si cuantificate in mod corespunzator, precum si redactarea unui registru al aspectelor de mediu cu impact semnificativ;
    c) descrierea criteriilor de evaluare a ierarhizarii aspectelor de mediu cu impact semnificativ, in conformitate cu anexa nr. 6, pct. 6.4;
    d) examinarea tuturor practicilor si procedurilor existente de management de mediu;
    e) evaluarea rezultatelor investigarii incidentelor anterioare.

    ANEXA 8

                       DATELE DE INREGISTRARE

                           Cerinte minime

 ______________________________________________________________________________
| Numele organizatiei:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Adresa organizatiei:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana de contact:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Cod CAEN al activitatii:                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul de angajati:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele verificatorului de mediu:                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul acreditarii:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Domeniul de acreditare:                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Data urmatorului raport asupra mediului:                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Numele si coordonatele de contact ale autoritatii competente de aplicare sau |
| ale altor autoritati relevante pentru organizatie:                           |
|______________________________________________________________________________|

    Intocmit la .................... in .....................

    Semnatura reprezentantului organizatiei .................
    .........................................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 50/2004
Hotărârea 57 2011
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei
Ordin 293 2010
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntara a organizatiilor la schema comunitara de eco-management si audit (EMAS)
Ordin 355 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntara a organizatiilor la schema comunitara de eco-management si audit (EMAS)
Ordin 877 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare si coordonare a schemei de management si audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntara a organizatiilor la aceasta schema
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu