Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 790 din 4 august 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului consultativ EMAS si a Biroului EMAS

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 689 din 11 august 2006In baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS sunt înfiinţate prin prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Definiţiile termenilor specifici utilizaţi în prezenta anexă sunt prevăzute în art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1

Structura şi funcţionarea Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS

Art. 3. - Comitetul consultativ EMAS funcţionează în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Art. 4. - (1) Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri titulari, conform art. 8 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Mandatul de membru titular al Comitetului consultativ EMAS este de 2 ani, putând fi reînnoit.

Art. 5. - Membrii titulari ai Comitetului consultativ EMAS trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a)  să cunoască legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi să se preocupe în mod constant şi continuu pentru creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu, în special în domeniul EMAS;

b)  să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, în special în domeniul EMAS;

c)  să nu asigure servicii de consultanţă şi să nu facă parte din corpul de auditori sau verificatori de mediu din organizaţiile care solicită înregistrarea EMAS;

d)  să nu asigure servicii de proiectare şi implementare a sistemului de management de mediu, care ar putea compromite obiectivitatea sau imparţialitatea procesului de înregistrare a organizaţiilor care solicită înregistrarea EMAS;

e)   să îşi îndeplinească cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile privind înregistrarea EMAS a organizaţiilor;

f)   să declare, înainte de a participa la o întrunire în cadrul Comitetului consultativ EMAS, orice relaţie oficială sau particulară, prezentă ori anterioară, cu organizaţia care este supusă analizei, relaţie care ar putea să îi influenţeze obiectivitatea deciziei;

g)  să manifeste obiectivitate în procesul de analiză;

h) în cazul existenţei unui conflict de interese, sunt obligaţi să se abţină de la luarea deciziei sau de la participarea la luarea unei decizii.

Art. 6. - (1) Comitetul consultativ EMAS se întruneşte ori de câte ori este necesar.

(2) Participarea membrilor titulari ai Comitetului consultativ EMAS în cadrul întrunirilor nu este remunerată.

Art. 7. - (1) Membrii titulari ai Comitetului consultativ EMAS care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să desemneze, pe propria răspundere, persoanele care îi înlocuiesc, cu condiţia ca acestea să îndeplinească şi să respecte cerinţele prevăzute la art. 5.

(2) Inlocuirea se aduce la cunoştinţă Biroului EMAS, în scris, cu minimum două zile înainte de data întrunirii.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde în următoarele condiţii:

a)   prin retragere, membrul titular în cauză având obligaţia să comunice Comitetului consultativ EMAS şi Biroului EMAS solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii;

b)   prin excludere, atunci când un membru titular al Comitetului consultativ EMAS nu asigură reprezentarea la 3 şedinţe consecutive a organismului competent care l-a nominalizat.

(2) Excluderea membrului titular al Comitetului consultativ EMAS şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant, sunt comunicate, în scris, conducătorului organismului competent din care acesta face parte.

Art. 9. - Deciziile Comitetului consultativ EMAS se adoptă prin votul majorităţii membrilor. Pentru a putea fi adoptate este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor titulari ai Comitetului consultativ EMAS sau, după caz, al persoanelor desemnate de aceştia ca înlocuitori.

Art. 10. - (1) Biroul EMAS funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2)   Membrii titulari ai Biroului EMAS participă la întrunirile Comitetului consultativ EMAS.

(3)   Membrii titulari ai Biroului EMAS care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să desemneze, pe propria răspundere, persoanele care îi înlocuiesc.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţii şi responsabilităţi ale Comitetului consultativ EMAS şi Biroului EMAS

Art. 11. - Comitetul consultativ EMAS este responsabil pentru asigurarea, cu eficienţă şi promptitudine, a funcţionării corecte a schemelor de management de mediu şi audit EMAS, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)     stabileşte principiile politicii referitoare la implementarea EMAS la nivel naţional şi asigură imparţialitatea în procesul de înregistrare a organizaţiilor în cadrul EMAS;

b)   participă la elaborarea şi actualizarea legislaţiei în domeniul EMAS în funcţie de evoluţia practicii europene în acest domeniu;

c)   analizează anual stadiul de implementare EMAS la nivel naţional şi avizează raportul anual cu privire la activitatea desfăsurară în domeniul EMAS, întocmit de Biroul EMAS;

d)   coordonează promovarea participării organizaţiilor în cadrul  EMAS, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii;

e)    diseminează informaţii asupra obiectivelor şi componentelor principale ale EMAS;

f)   analizează documentele necesare înregistrării EMAS sau menţinerii înregistrării EMAS, inclusiv raportul de supraveghere primit de la comisia de acreditare cu privire la activitatea verificatorului de mediu în legătură cu organizaţia care solicită înregistrare EMAS;

g)   analizează observaţiile autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi ale părţilor interesate privind organizaţia care solicită înregistrare EMAS sau care a obţinut înregistrarea EMAS;

h) verifică respectarea de către organizaţia care solicită înregistrare EMAS a cerinţelor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) decide prin vot asupra refuzului, înregistrării, suspendării sau anulării înregistrării EMAS;

j) rezolvă contestaţiile organizaţiilor care au solicitat înregistrare EMAS în cazul situaţiilor de refuzare, suspendare sau anulare a înregistrării.

Art. 12. - Biroul EMAS asigură Secretariatul tehnic al Comitetului consultativ EMAS, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)   verifică existenţa tuturor documentelor depuse de organizaţia solicitantă în vederea obţinerii sau menţinerii înregistrării EMAS;

b)   asigură obţinerea informaţiilor de la agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 141 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   convoacă întrunirile Comitetului consultativ EMAS şi stabileşte ordinea de zi a întrunirilor;

d)   pregăteşte documentele întrunirii respective şi le difuzează membrilor Comitetului consultativ EMAS sau persoanelor desemnate de aceştia ca înlocuitori;

e)   consemnează în procese-verbale dezbaterile din cadrul întrunirilor Comitetului consultativ EMAS;

f)  elaborează şi pune la dispoziţia părţilor interesate şi a publicului, inclusiv prin publicare pe website, formularui-tip al cererii de înregistrare EMAS;

g)   elaborează şi actualizează o bază de date în vederea centralizării evidenţei documentelor menţionate la art. 11 lit. f) şi g);

h) ţine evidenţa organizaţiilor înregistrate EMAS prin înscrierea, actualizarea şi menţinerea lor într-un registru, numit Registrul naţional EMAS;

i) informează conducerea organizaţiei cu privire la înregistrarea EMAS sau refuzul înregistrării EMAS, precum si cu privire la suspendarea sau anularea înregistrării EMAS;

j) întocmeşte lista cu organizaţiile înregistrate EMAS, conform art. 16 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) arhivează toate documentele Registrului naţional EMAS pentru o perioadă de cel puţin 5 ani;

l) pregăteşte şi înaintează Comitetului consultativ EMAS, spre avizare, raportul anual prevăzut la art. 11 lit. c).

SECŢIUNEA a 3-a

Accesul la informaţiile deţinute de Comitetul consultativ EMAS şi de Biroul EMAS

Art. 13. - (1) Biroul EMAS furnizează, la cerere, fiecărei organizaţii care solicită înregistrare EMAS informaţii cu   privire   la   rezultatul   votului   prin   care   s-a   decis înregistrarea, refuzul, suspendarea sau anularea înregistrării EMAS.

(2) Biroul EMAS furnizează părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la organizaţiile înregistrate EMAS.

Art. 14. - Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS pun la dispoziţia publicului, pe pagina de website a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, respectiv a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, lista actualizată a organizaţiilor înregistrate EMAS, precum şi a celor care nu şi-au reînnoit înregistrarea EMAS sau cărora li s-a suspendat ori anulat înregistrarea EMAS.

SECŢIUNEA a 4-a

Registrul naţional EMAS

Art. 15. - (1) Se instituie Registrul naţional EMAS, care cuprinde lista organizaţiilor înregistrate EMAS, însoţită de următoarele documente arhivate pe fiecare organizaţie înregistrată EMAS:

a)   declaraţia de mediu validată de către un verificator de mediu acreditat;

b)   înştiinţarea transmisă de către organizaţie despre orice schimbare a informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu, produsă după data înregistrării EMAS;

c)   actualizarea informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu, iar în cazul schimbării acestora, validarea lor de către verificatorul de mediu acreditat conform prevederilor pct. 3.4 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  certificatul de acreditare a verificatorului de mediu, în copie.

(2) Lista organizaţiilor înregistrate EMAS cuprinde câte o fişă de identificare pentru fiecare organizaţie, cuprinzând:

a)  numărul de înregistrare EMAS;

b)  denumirea organizaţiei;

c)  adresa organizaţiei;

d)  reprezentantul legal;

e)  persoana de contact;

f)  codul CAEN al activităţii;

g)  numărul de angajaţi;

h) numele verificatorului de mediu şi numărul de acreditare al verificatorului de mediu;

i) domeniul de acreditare;

j) data emiterii declaraţiei de mediu.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) Componenţa nominală a Comitetului consultativ EMAS se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

(2) Componenţa nominală a Biroului EMAS se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 790/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 790 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu