Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1018 din 26 septembrie 2006

pentru aprobarea Procedurii de inregistrare EMAS

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 27 octombrie 2006In baza prevederilor art. 9 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare EMAS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXA

PROCEDURA   DE   ÎNREGISTRARE   EMAS

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) Organismul naţional competent pentru aplicarea Procedurii de înregistrare EMAS este constituit din Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta procedură se aplică tuturor organizaţiilor sau părţilor organizaţiilor care solicită înregistrare EMAS.

Art. 2. - (1) Competenţa pentru acordarea înregistrării EMAS revine Comitetului consultativ EMAS.

(2)    Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS după evaluarea documentelor necesare înregistrării EMAS şi a informaţiilor deţinute cu privire la organizaţia solicitantă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde, prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri titulari ai Comitetului consultativ EMAS, ca urmare a constatării încălcării prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 790/2006.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1

Depunerea şi conţinutul solicitării de înregistrare EMAS

Art. 3. - (1) In vederea obţinerii înregistrării EMAS organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de înregistrare EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:

a)   cererea de înregistrare EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b)   documentele de susţinere a solicitării înregistrării EMAS, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.

(3)   La data depunerii solicitării de înregistrare EMAS data validării declaraţiei de mediu nu trebuie să depăşească 8 luni.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea înregistrării EMAS a unei organizaţii care operează pe mai multe amplasamente, cererea de înregistrare EMAS se completează pentru fiecare amplasament.

(2)   Organizaţiile care operează pe amplasamente temporare pot obţine înregistrarea EMAS numai dacă se face dovada că acestea sunt incluse în procedura de verificare efectuată de către verificatorul de mediu.

(3)   Pentru înregistrarea EMAS a mai multor organizaţii independente care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă restrânsă ca o singură organizaţie comună, acestea trebuie să demonstreze că exercită o responsabilitate comună în gestionarea problemelor de mediu şi a impactului semnificativ asupra mediului.

(4) Organizaţiile pentru care nu poate fi definit corespunzător un amplasament specific pot obţine înregistrarea EMAS numai prin integrarea acestuia în sistemul de management de mediu şi prin descrierea precisă în declaraţia de mediu a domeniului de activitate şi a infrastructurii.

Art. 5. - (1) Biroul EMAS efectuează analiza preliminară şi stabileşte dacă documentele sunt corect întocmite şi dacă organizaţia îndeplineşte condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS. In funcţie de rezultatul analizei preliminare, documentele sunt supuse analizei propriu-zise efectuate de Comitetul consultativ EMAS.

(2) Biroul EMAS verifică dacă:

a)  toate secţiunile relevante din cererea de înregistrare EMAS sunt completate corect;

b)   au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării înregistrării;

c)  organizaţia sau partea din organizaţie întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d)   verificatorul de mediu care a condus verificarea şi validarea informaţiilor organizaţiei este acreditat pentru domeniul de activităţi al organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS.

Art. 6. - (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 nu sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, după caz, următoarele:

a)  comunică în scris conducerii organizaţiei respingerea motivată a solicitării, concomitent cu returnarea documentelor depuse, fără a mai înregistra organizaţia în baza de date;

b)   solicită în scris conducerii organizaţiei completări la documentele depuse.

(2) Organizaţia are obligaţia să transmită completările la documentele depuse, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Nerespectarea termenului atrage respingerea solicitării şi returnarea documentaţiei depuse.

Art. 7. - Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, următoarele:

a)  înregistrează cererea de înregistrare EMAS în baza de date privind înregistrarea EMAS şi atribuie organizaţiei un număr de cod;

b)  informează în scris conducerea organizaţiei cu privire la începerea procedurii de înregistrare EMAS;

c)  înştiinţează Comitetul consultativ EMAS şi Comisia de acreditare în legătură cu primirea solicitării şi cu rezultatul analizei preliminare. Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înştiinţării;

d)   dispune afişarea informaţiei privind depunerea solicitării de înregistrare EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS;

e)  solicită agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS situaţia respectării în ultimii 2 ani de la data depunerii solicitării a reglementărilor de mediu şi fixează un termen de 10 zile pentru primirea informaţiilor solicitate.

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea observaţiilor părţilor interesate

Art. 8. - (1) Părţile interesate pot să îşi facă cunoscută opinia şi să transmită Biroului EMAS, în scris, comentariile asupra solicitării de înregistrare EMAS, în termen de 30 de zile de la data afişării informaţiei prevăzute la art. 7 lit. d).

(2)   Biroul EMAS transmite în scris conducătorului organizaţiei comentariile primite din partea părţilor interesate, în termen de 5 zile de la primirea acestora.

(3)   Comentariile justificate ale părţilor interesate se supun analizei Comitetului consultativ EMAS în cadrul primei întruniri de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante.

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea solicitării de înregistrare EMAS

Art. 9. - (1) Toate documentele solicitării de înregistrare EMAS ale organizaţiei, care au trecut de analiza preliminară a Biroului EMAS, se supun analizei detaliate efectuate de Comitetul consultativ EMAS.

(2)   Documentele trebuie să fie corect întocmite şi să prezinte Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

(3)  La întrunirea de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante, în vederea obţinerii înregistrării EMAS, poate fi convocat şi verificatorul de mediu acreditat care a condus verificarea şi validarea informaţiilor conţinute în documentele de susţinere a solicitării.

(4)   Comitetul consultativ EMAS poate solicita Comisiei de acreditare referinţe care să demonstreze că activităţile verificatorului de mediu în legătură cu organizaţia solicitantă s-au desfăşurat corect.

Art. 10. - (1) Dacă la prima întrunire de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante Comitetul consultativ EMAS constată că organizaţia nu îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special a cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului, se trece la etapa de evaluare a neconformităţii cu prevederile legale din domeniul protecţiei mediului.

(2) Dacă se constată că în ultimii 2 ani de la data solicitării obţinerii înregistrării EMAS organizaţia a încălcat cerinţele de reglementare din domeniul protecţiei mediului şi a produs un impact asupra mediului, verificatorul de mediu şi organizaţia au obligaţia să semneze şi să transmită Comitetului consultativ EMAS o declaraţie validată de către verificatorul de mediu, prin care să dovedească că daunele au fost reparate şi că s-au luat toate măsurile pentru a preveni apariţia altor situaţii similare.

(3) Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită de la autorităţile competente pentru controlul respectării măsurilor de protecţie a mediului, desemnate conform legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, următoarele:

a)   informaţii suplimentare asupra prejudiciului adus mediului;

b)   copie de pe actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de agenţii constatatori;

c)   copie de pe actele de constatare şi cercetare a infracţiunilor, întocmite de organele de urmărire penală, conform competenţelor legale.

Art. 11. - In cazul în care există neclarităţi privind informaţiile furnizate în documentaţia de susţinere a solicitării, Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită organizaţiei informaţii suplimentare asupra secţiunilor respective.

Art. 12. - (1) Comitetul consultativ EMAS fixează un termen de 15 zile lucrătoare pentru primirea informaţiilor şi documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11.

(2)   Reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS pentru evaluarea completărilor la documentaţia depusă nu trebuie să depăşească 30 de zile lucrătoare de la data primirii completărilor solicitate.

(3)   Biroul EMAS înştiinţează în scris organizaţia cu privire la reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS şi despre motivul luării acestei decizii.

Art. 13. - (1) Comitetul consultativ EMAS decide continuarea procedurii de înregistrare EMAS dacă, după primirea informaţiilor şi a documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11, se constată că organizaţia face dovada respectării tuturor cerinţelor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS.

(2) Biroul EMAS comunică în scris organizaţiei continuarea procedurii de înregistrare EMAS.

SECŢIUNEA a 4-a

Refuzul solicitării înregistrării EMAS

Art. 14. - (1) Comitetul consultativ EMAS, în urma analizei detaliate, decide refuzul solicitării înregistrării EMAS în următoarele cazuri:

a)   documentele nu sunt corect întocmite şi/sau nu prezintă Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei;

b)   Comitetul consultativ EMAS primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia solicitantă îndeplineşte cerinţele necesare obţinerii înregistrării EMAS;

c)   pe baza informaţiilor primite de la autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului Comitetul consultativ EMAS  este  informat de  Biroul   EMAS  că organizaţia solicitantă nu întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d) organizaţia nu transmite informaţiile prevăzute la art. 11 în termenul prevăzut la art. 12 alin. (1).

(2) Refuzul solicitării înregistrării EMAS va ţine seama de cauzele şi de gravitatea abaterii de la cerinţele legale pentru obţinerea înregistrării EMAS şi se decide în urma consultării:

a)  părţilor interesate;

b)   agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu în a căror rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită obţinerea înregistrării EMAS.

Art. 15. - (1) In cazul refuzului solicitării înregistrării EMAS, organizaţia reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.

(2) Biroul EMAS informează în scris organizaţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, asupra motivaţiei refuzului solicitării înregistrării EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse.

SECŢIUNEA a 5-a

Acordarea înregistrării EMAS

Art. 16. - (1) Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS dacă informaţiile cuprinse în documentele necesare obţinerii înregistrării EMAS sunt concludente şi dacă în urma evaluării observaţiilor părţilor interesate în legătură cu organizaţia se constată că aceasta îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS.

(2) In cazul deciziei favorabile de acordare a înregistrării EMAS, Biroul EMAS, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, realizează următoarele:

a)    atribuie un număr de înregistrare şi include organizaţia în Lista organizaţiilor înregistrate EMAS;

b)   îl informează pe conducătorul organizaţiei despre acordarea înregistrării EMAS şi solicită dovada achitării tarifului de înregistrare.

Art. 17. - (1) După primirea dovezii privind achitarea tarifului de înregistrare, Biroul EMAS elaborează Certificatul de înregistrare EMAS.

(2)   Certificatul de înregistrare EMAS se semnează de reprezentantul cu funcţie de conducere al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, membru în cadrul Comitetului consultativ EMAS, şi se transmite organizaţiei solicitante.

(3)   Certificatul de înregistrare EMAS este valabil o perioadă de 3 ani de la data înregistrării.

SECŢIUNEA a 6-a

Depunerea şi conţinutul solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS

Art. 18. - (1) In vederea obţinerii reînnoirii înregistrării EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de reînnoire a înregistrării EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:

a)   cererea de reînnoire a înregistrării EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b)  documentele de susţinere a solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS, prevăzute la art. 131 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de înregistrare EMAS existent, în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.

Art. 19. - (1) Procedura de reînnoire a înregistrării EMAS parcurge procedura de înregistrare EMAS.

(2) In cazul în care Comitetul consultativ EMAS decide reînnoirea înregistrării EMAS, Biroul EMAS emite un nou Certificat de înregistrare EMAS după ce organizaţia face dovada achitării tarifului de înregistrare EMAS.

SECŢIUNEA a 7-a

Suspendarea şi anularea înregistrării EMAS

Art. 20. - (1) Organizaţia înregistrată EMAS are obligaţia să actualizeze anual informaţiile din declaraţia de mediu, iar în cazul schimbării acestora, să valideze anual informaţiile cuprinse în declaraţia de mediu şi să pună aceste informaţii la dispoziţia publicului şi a altor părţi interesate.

(2)  Biroul EMAS, prin agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, asigură verificarea respectării prevederilor alin. (1).

(3)   In cazul constatării nerespectării prevederilor alin. (1), Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS.

Art. 21. - (1) Comitetul consultativ EMAS suspendă sau anulează, după caz, înregistrarea EMAS în situaţia în care:

a)   primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia îndeplineşte cerinţele necesare menţinerii înregistrării EMAS;

b)  Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS că organizaţia nu respectă prevederile art. 20 alin. (1);

c)  Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS despre sesizările scrise, primite de la agenţia teritorială pentru protecţia mediului sau de la comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi de la alte părţi interesate, că organizaţia nu mai îndeplineşte toate condiţiile legale pentru menţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d) Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS cu privire la primirea unei declaraţii de renunţare la înregistrarea EMAS, semnată de conducătorul organizaţiei, prin care se solicită anularea înregistrării EMAS.

Art. 22. - (1) Comitetul consultativ EMAS se întruneşte în termen de 15 zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la art. 21 pentru stabilirea modalităţii şi termenului de consultare cu părţile interesate şi cu autorităţile publice competente, în vederea începerii procedurii de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS, în funcţie de natura şi de amploarea nerespectării condiţiilor legale necesare menţinerii înregistrării EMAS.

(2) In termen de 5 zile de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, Biroul EMAS informează în scris Comisia de acreditare, verificatorul de mediu care a verificat şi validat informaţiile organizaţiei, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, comisariatul teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărei rază de competenţă se află organizaţia, părţile interesate şi conducătorul organizaţiei despre începerea motivată a procedurii de suspendare a înregistrării EMAS şi termenul fixat pentru consultare, care nu trebuie să depăşească 15 zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) După efectuarea consultărilor, în termen de 10 zile, Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în vederea analizării neconformităţilor organizaţiei, pe baza dovezilor furnizate de părţile consultate. In funcţie de amploarea neconformităţilor, Comitetul consultativ EMAS decide asupra suspendării înregistrării EMAS pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de un an, sau asupra anulării înregistrării EMAS.

(2) In termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunică organizaţiei decizia de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS şi motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 24. - (1) După înlăturarea neconformităţilor care au dus la suspendarea înregistrării EMAS, dar nu mai târziu decât termenul limită pentru care s-a dispus suspendarea, organizaţia solicită Comitetului consultativ EMAS ridicarea suspendării înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea.

(2)   In termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), Biroul EMAS solicită autorităţilor competente situaţia conformării şi convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

(3)   Comitetul consultativ EMAS analizează solicitarea organizaţiei de ridicare a suspendării şi decide în consecinţă.

(4)  Biroul EMAS informează organizaţia în termen de 10 zile în legătură cu decizia şi, în cazul unei decizii favorabile, înscrie ridicarea suspendării în Registrul naţional EMAS.

Art. 25. - (1) Dacă organizaţia nu a înlăturat neconformităţile în termenul limită pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS asupra acestui fapt.

(2)    Comitetul consultativ EMAS decide anularea înregistrării EMAS în termen de 30 de zile de la data înştiinţării, iar Biroul EMAS informează în termen de 5 zile organizaţia asupra anulării înregistrării EMAS.

(3)   Organizaţia căreia i s-a anulat înregistrarea EMAS poate să solicite o nouă înregistrare EMAS, în condiţiile respectării tuturor condiţiilor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS, şi să reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.

SECŢIUNEA a 8-a

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 26. - (1) Impotriva deciziei Comitetului consultativ EMAS privind refuzul înregistrării EMAS, a deciziei de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS organizaţia poate să depună contestaţie.

(2)   Contestaţia se motivează în scris şi se înaintează Biroului EMAS în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

(3)  Comitetul consultativ EMAS soluţionează contestaţia în termen de 10 zile de la depunerea acesteia.

(4)  In urma analizării contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS decide cu votul majorităţii membrilor săi admiterea sau respingerea acesteia.

(5)  In cazul admiterii contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS dispune, după caz, înregistrarea EMAS, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de anulare a înregistrării EMAS.

(6)  Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică de către Biroul EMAS contestatarului, în scris, în termen de 5 zile.

Art. 27. - In cazul în care organizaţia nu depune contestaţie în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) sau în cazul respingerii contestaţiei de către Comitetul consultativ EMAS, în termen de 5 zile, Biroul EMAS are obligaţia:

a)   să anuleze organizaţia din Lista organizaţiilor înregistrate EMAS, dacă Comitetul consultativ EMAS a decis anularea înregistrării EMAS;

b)   să înscrie suspendarea sau anularea înregistrării EMAS în Registrul naţional EMAS;

c)   să dispună afişarea informaţiei privind suspendarea sau anularea înregistrării EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 28. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta anexă.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Nr. înregistrare organizaţie:

Data:

Nr. înregistrare ANPM:

Data:

CERERE DE ÎNREGISTRARE EMAS

- model -

1. Date privind organizaţia

Denumire

Nr.Inreg.Reg. Corn.

Adresa sediului

Strada, numărul

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Telefon/Fax

Adresa de e-mail

Persoană de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementarii din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul Actului

Număr de angajaţi

IMM (se va marca corespunzător)

DA

NU

2. Descrierea organizaţiei

Descrierea activităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistare EMAS

Organigrama organizaţiei

Planul de situaţie al amplasamentului Subcontractori

3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită înregistare EMAS*'

Număr amplasament............

Denumirea amplasamentului

Adresa

Stradă,  număr

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Persoana de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Număr de angajaţi

Telefon/fax

adresa email/pagina web

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

*) Se va completa pentru fiecare amplasament în parte, Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină nu se completează.

4. Date privind verificatorul de mediu *)

Nume

Date de contact

Nr. Certificatului de acreditare

Domeniul acreditării***

Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu

*) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea şi validarea informaţiilor;

**) se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării înregistrării EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi validarea informaţiilor.

5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS

Denumire

Adresă

Telefon

Fax

Intocmit la data

Numele conducătorului organizaţiei

Funcţia

Semnătura

ANEXA Nr. 2

Nr. înregistrare organizaţie:

Data:

Nr. înregistrare ANPM:

Data:

CERERE DE REÎNNOIRE A ÎNREGISTRĂRII EMAS

- model -

1. Date privind organizaţia

Denumire

Nr. Inreg.Reg. Corn.

Adresa sediului

Strada, numărul

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Telefon/Fax

Adresa de e-mail

Persoană de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

Număr de angajaţi

IMM (se va marca corespunzător)

DA

NU

Număr de înregistrare EMAS Data obţinerii înregistrării EMAS

2. Descrierea organizaţiei

Descriereaactivităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistare EMAS

Organigrama organizaţiei

Planul de situaţie al amplasamentului

Subcontractori

3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită reînnoirea înregistrării EMAS*)

Număr amplasament............

Denumirea amplasamentului

Adresa

Stradă, număr

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Persoana de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Număr de angajaţi

Telefon/fax

adresa email/pagina web

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

*)

Se va completa pentru fiecare amplasament în parte.

Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină nu se completează.

4. Date privind verificatorul de mediu *)

Nume

Date de contact

Nr. Certificatului de acreditare

Domeniul acreditării**)

Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu

*) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea şi validarea informaţiilor;

**)  se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi validarea informaţiilor.

5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS

Denumire

Adresă

Telefon

Fax

Intocmit la data

Numele

conducătorului

organizaţiei

Funcţia

Semnătura


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1018/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1018 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu