Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1018 din 26 septembrie 2006

pentru aprobarea Procedurii de inregistrare EMAS

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 27 octombrie 2006In baza prevederilor art. 9 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare EMAS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXA

PROCEDURA   DE   ÎNREGISTRARE   EMAS

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) Organismul naţional competent pentru aplicarea Procedurii de înregistrare EMAS este constituit din Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta procedură se aplică tuturor organizaţiilor sau părţilor organizaţiilor care solicită înregistrare EMAS.

Art. 2. - (1) Competenţa pentru acordarea înregistrării EMAS revine Comitetului consultativ EMAS.

(2)    Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS după evaluarea documentelor necesare înregistrării EMAS şi a informaţiilor deţinute cu privire la organizaţia solicitantă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde, prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri titulari ai Comitetului consultativ EMAS, ca urmare a constatării încălcării prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 790/2006.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1

Depunerea şi conţinutul solicitării de înregistrare EMAS

Art. 3. - (1) In vederea obţinerii înregistrării EMAS organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de înregistrare EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:

a)   cererea de înregistrare EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b)   documentele de susţinere a solicitării înregistrării EMAS, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.

(3)   La data depunerii solicitării de înregistrare EMAS data validării declaraţiei de mediu nu trebuie să depăşească 8 luni.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea înregistrării EMAS a unei organizaţii care operează pe mai multe amplasamente, cererea de înregistrare EMAS se completează pentru fiecare amplasament.

(2)   Organizaţiile care operează pe amplasamente temporare pot obţine înregistrarea EMAS numai dacă se face dovada că acestea sunt incluse în procedura de verificare efectuată de către verificatorul de mediu.

(3)   Pentru înregistrarea EMAS a mai multor organizaţii independente care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă restrânsă ca o singură organizaţie comună, acestea trebuie să demonstreze că exercită o responsabilitate comună în gestionarea problemelor de mediu şi a impactului semnificativ asupra mediului.

(4) Organizaţiile pentru care nu poate fi definit corespunzător un amplasament specific pot obţine înregistrarea EMAS numai prin integrarea acestuia în sistemul de management de mediu şi prin descrierea precisă în declaraţia de mediu a domeniului de activitate şi a infrastructurii.

Art. 5. - (1) Biroul EMAS efectuează analiza preliminară şi stabileşte dacă documentele sunt corect întocmite şi dacă organizaţia îndeplineşte condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS. In funcţie de rezultatul analizei preliminare, documentele sunt supuse analizei propriu-zise efectuate de Comitetul consultativ EMAS.

(2) Biroul EMAS verifică dacă:

a)  toate secţiunile relevante din cererea de înregistrare EMAS sunt completate corect;

b)   au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării înregistrării;

c)  organizaţia sau partea din organizaţie întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d)   verificatorul de mediu care a condus verificarea şi validarea informaţiilor organizaţiei este acreditat pentru domeniul de activităţi al organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS.

Art. 6. - (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 nu sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, după caz, următoarele:

a)  comunică în scris conducerii organizaţiei respingerea motivată a solicitării, concomitent cu returnarea documentelor depuse, fără a mai înregistra organizaţia în baza de date;

b)   solicită în scris conducerii organizaţiei completări la documentele depuse.

(2) Organizaţia are obligaţia să transmită completările la documentele depuse, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Nerespectarea termenului atrage respingerea solicitării şi returnarea documentaţiei depuse.

Art. 7. - Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, următoarele:

a)  înregistrează cererea de înregistrare EMAS în baza de date privind înregistrarea EMAS şi atribuie organizaţiei un număr de cod;

b)  informează în scris conducerea organizaţiei cu privire la începerea procedurii de înregistrare EMAS;

c)  înştiinţează Comitetul consultativ EMAS şi Comisia de acreditare în legătură cu primirea solicitării şi cu rezultatul analizei preliminare. Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înştiinţării;

d)   dispune afişarea informaţiei privind depunerea solicitării de înregistrare EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS;

e)  solicită agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS situaţia respectării în ultimii 2 ani de la data depunerii solicitării a reglementărilor de mediu şi fixează un termen de 10 zile pentru primirea informaţiilor solicitate.

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea observaţiilor părţilor interesate

Art. 8. - (1) Părţile interesate pot să îşi facă cunoscută opinia şi să transmită Biroului EMAS, în scris, comentariile asupra solicitării de înregistrare EMAS, în termen de 30 de zile de la data afişării informaţiei prevăzute la art. 7 lit. d).

(2)   Biroul EMAS transmite în scris conducătorului organizaţiei comentariile primite din partea părţilor interesate, în termen de 5 zile de la primirea acestora.

(3)   Comentariile justificate ale părţilor interesate se supun analizei Comitetului consultativ EMAS în cadrul primei întruniri de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante.

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea solicitării de înregistrare EMAS

Art. 9. - (1) Toate documentele solicitării de înregistrare EMAS ale organizaţiei, care au trecut de analiza preliminară a Biroului EMAS, se supun analizei detaliate efectuate de Comitetul consultativ EMAS.

(2)   Documentele trebuie să fie corect întocmite şi să prezinte Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.

(3)  La întrunirea de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante, în vederea obţinerii înregistrării EMAS, poate fi convocat şi verificatorul de mediu acreditat care a condus verificarea şi validarea informaţiilor conţinute în documentele de susţinere a solicitării.

(4)   Comitetul consultativ EMAS poate solicita Comisiei de acreditare referinţe care să demonstreze că activităţile verificatorului de mediu în legătură cu organizaţia solicitantă s-au desfăşurat corect.

Art. 10. - (1) Dacă la prima întrunire de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante Comitetul consultativ EMAS constată că organizaţia nu îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special a cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului, se trece la etapa de evaluare a neconformităţii cu prevederile legale din domeniul protecţiei mediului.

(2) Dacă se constată că în ultimii 2 ani de la data solicitării obţinerii înregistrării EMAS organizaţia a încălcat cerinţele de reglementare din domeniul protecţiei mediului şi a produs un impact asupra mediului, verificatorul de mediu şi organizaţia au obligaţia să semneze şi să transmită Comitetului consultativ EMAS o declaraţie validată de către verificatorul de mediu, prin care să dovedească că daunele au fost reparate şi că s-au luat toate măsurile pentru a preveni apariţia altor situaţii similare.

(3) Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită de la autorităţile competente pentru controlul respectării măsurilor de protecţie a mediului, desemnate conform legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, următoarele:

a)   informaţii suplimentare asupra prejudiciului adus mediului;

b)   copie de pe actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de agenţii constatatori;

c)   copie de pe actele de constatare şi cercetare a infracţiunilor, întocmite de organele de urmărire penală, conform competenţelor legale.

Art. 11. - In cazul în care există neclarităţi privind informaţiile furnizate în documentaţia de susţinere a solicitării, Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită organizaţiei informaţii suplimentare asupra secţiunilor respective.

Art. 12. - (1) Comitetul consultativ EMAS fixează un termen de 15 zile lucrătoare pentru primirea informaţiilor şi documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11.

(2)   Reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS pentru evaluarea completărilor la documentaţia depusă nu trebuie să depăşească 30 de zile lucrătoare de la data primirii completărilor solicitate.

(3)   Biroul EMAS înştiinţează în scris organizaţia cu privire la reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS şi despre motivul luării acestei decizii.

Art. 13. - (1) Comitetul consultativ EMAS decide continuarea procedurii de înregistrare EMAS dacă, după primirea informaţiilor şi a documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11, se constată că organizaţia face dovada respectării tuturor cerinţelor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS.

(2) Biroul EMAS comunică în scris organizaţiei continuarea procedurii de înregistrare EMAS.

SECŢIUNEA a 4-a

Refuzul solicitării înregistrării EMAS

Art. 14. - (1) Comitetul consultativ EMAS, în urma analizei detaliate, decide refuzul solicitării înregistrării EMAS în următoarele cazuri:

a)   documentele nu sunt corect întocmite şi/sau nu prezintă Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei;

b)   Comitetul consultativ EMAS primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia solicitantă îndeplineşte cerinţele necesare obţinerii înregistrării EMAS;

c)   pe baza informaţiilor primite de la autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului Comitetul consultativ EMAS  este  informat de  Biroul   EMAS  că organizaţia solicitantă nu întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d) organizaţia nu transmite informaţiile prevăzute la art. 11 în termenul prevăzut la art. 12 alin. (1).

(2) Refuzul solicitării înregistrării EMAS va ţine seama de cauzele şi de gravitatea abaterii de la cerinţele legale pentru obţinerea înregistrării EMAS şi se decide în urma consultării:

a)  părţilor interesate;

b)   agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu în a căror rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită obţinerea înregistrării EMAS.

Art. 15. - (1) In cazul refuzului solicitării înregistrării EMAS, organizaţia reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.

(2) Biroul EMAS informează în scris organizaţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, asupra motivaţiei refuzului solicitării înregistrării EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse.

SECŢIUNEA a 5-a

Acordarea înregistrării EMAS

Art. 16. - (1) Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS dacă informaţiile cuprinse în documentele necesare obţinerii înregistrării EMAS sunt concludente şi dacă în urma evaluării observaţiilor părţilor interesate în legătură cu organizaţia se constată că aceasta îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS.

(2) In cazul deciziei favorabile de acordare a înregistrării EMAS, Biroul EMAS, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, realizează următoarele:

a)    atribuie un număr de înregistrare şi include organizaţia în Lista organizaţiilor înregistrate EMAS;

b)   îl informează pe conducătorul organizaţiei despre acordarea înregistrării EMAS şi solicită dovada achitării tarifului de înregistrare.

Art. 17. - (1) După primirea dovezii privind achitarea tarifului de înregistrare, Biroul EMAS elaborează Certificatul de înregistrare EMAS.

(2)   Certificatul de înregistrare EMAS se semnează de reprezentantul cu funcţie de conducere al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, membru în cadrul Comitetului consultativ EMAS, şi se transmite organizaţiei solicitante.

(3)   Certificatul de înregistrare EMAS este valabil o perioadă de 3 ani de la data înregistrării.

SECŢIUNEA a 6-a

Depunerea şi conţinutul solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS

Art. 18. - (1) In vederea obţinerii reînnoirii înregistrării EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de reînnoire a înregistrării EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:

a)   cererea de reînnoire a înregistrării EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b)  documentele de susţinere a solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS, prevăzute la art. 131 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de înregistrare EMAS existent, în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.

Art. 19. - (1) Procedura de reînnoire a înregistrării EMAS parcurge procedura de înregistrare EMAS.

(2) In cazul în care Comitetul consultativ EMAS decide reînnoirea înregistrării EMAS, Biroul EMAS emite un nou Certificat de înregistrare EMAS după ce organizaţia face dovada achitării tarifului de înregistrare EMAS.

SECŢIUNEA a 7-a

Suspendarea şi anularea înregistrării EMAS

Art. 20. - (1) Organizaţia înregistrată EMAS are obligaţia să actualizeze anual informaţiile din declaraţia de mediu, iar în cazul schimbării acestora, să valideze anual informaţiile cuprinse în declaraţia de mediu şi să pună aceste informaţii la dispoziţia publicului şi a altor părţi interesate.

(2)  Biroul EMAS, prin agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, asigură verificarea respectării prevederilor alin. (1).

(3)   In cazul constatării nerespectării prevederilor alin. (1), Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS.

Art. 21. - (1) Comitetul consultativ EMAS suspendă sau anulează, după caz, înregistrarea EMAS în situaţia în care:

a)   primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia îndeplineşte cerinţele necesare menţinerii înregistrării EMAS;

b)  Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS că organizaţia nu respectă prevederile art. 20 alin. (1);

c)  Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS despre sesizările scrise, primite de la agenţia teritorială pentru protecţia mediului sau de la comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi de la alte părţi interesate, că organizaţia nu mai îndeplineşte toate condiţiile legale pentru menţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;

d) Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS cu privire la primirea unei declaraţii de renunţare la înregistrarea EMAS, semnată de conducătorul organizaţiei, prin care se solicită anularea înregistrării EMAS.

Art. 22. - (1) Comitetul consultativ EMAS se întruneşte în termen de 15 zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la art. 21 pentru stabilirea modalităţii şi termenului de consultare cu părţile interesate şi cu autorităţile publice competente, în vederea începerii procedurii de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS, în funcţie de natura şi de amploarea nerespectării condiţiilor legale necesare menţinerii înregistrării EMAS.

(2) In termen de 5 zile de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, Biroul EMAS informează în scris Comisia de acreditare, verificatorul de mediu care a verificat şi validat informaţiile organizaţiei, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, comisariatul teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărei rază de competenţă se află organizaţia, părţile interesate şi conducătorul organizaţiei despre începerea motivată a procedurii de suspendare a înregistrării EMAS şi termenul fixat pentru consultare, care nu trebuie să depăşească 15 zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) După efectuarea consultărilor, în termen de 10 zile, Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în vederea analizării neconformităţilor organizaţiei, pe baza dovezilor furnizate de părţile consultate. In funcţie de amploarea neconformităţilor, Comitetul consultativ EMAS decide asupra suspendării înregistrării EMAS pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de un an, sau asupra anulării înregistrării EMAS.

(2) In termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunică organizaţiei decizia de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS şi motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 24. - (1) După înlăturarea neconformităţilor care au dus la suspendarea înregistrării EMAS, dar nu mai târziu decât termenul limită pentru care s-a dispus suspendarea, organizaţia solicită Comitetului consultativ EMAS ridicarea suspendării înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea.

(2)   In termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), Biroul EMAS solicită autorităţilor competente situaţia conformării şi convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

(3)   Comitetul consultativ EMAS analizează solicitarea organizaţiei de ridicare a suspendării şi decide în consecinţă.

(4)  Biroul EMAS informează organizaţia în termen de 10 zile în legătură cu decizia şi, în cazul unei decizii favorabile, înscrie ridicarea suspendării în Registrul naţional EMAS.

Art. 25. - (1) Dacă organizaţia nu a înlăturat neconformităţile în termenul limită pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS asupra acestui fapt.

(2)    Comitetul consultativ EMAS decide anularea înregistrării EMAS în termen de 30 de zile de la data înştiinţării, iar Biroul EMAS informează în termen de 5 zile organizaţia asupra anulării înregistrării EMAS.

(3)   Organizaţia căreia i s-a anulat înregistrarea EMAS poate să solicite o nouă înregistrare EMAS, în condiţiile respectării tuturor condiţiilor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS, şi să reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.

SECŢIUNEA a 8-a

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 26. - (1) Impotriva deciziei Comitetului consultativ EMAS privind refuzul înregistrării EMAS, a deciziei de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS organizaţia poate să depună contestaţie.

(2)   Contestaţia se motivează în scris şi se înaintează Biroului EMAS în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

(3)  Comitetul consultativ EMAS soluţionează contestaţia în termen de 10 zile de la depunerea acesteia.

(4)  In urma analizării contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS decide cu votul majorităţii membrilor săi admiterea sau respingerea acesteia.

(5)  In cazul admiterii contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS dispune, după caz, înregistrarea EMAS, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de anulare a înregistrării EMAS.

(6)  Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică de către Biroul EMAS contestatarului, în scris, în termen de 5 zile.

Art. 27. - In cazul în care organizaţia nu depune contestaţie în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) sau în cazul respingerii contestaţiei de către Comitetul consultativ EMAS, în termen de 5 zile, Biroul EMAS are obligaţia:

a)   să anuleze organizaţia din Lista organizaţiilor înregistrate EMAS, dacă Comitetul consultativ EMAS a decis anularea înregistrării EMAS;

b)   să înscrie suspendarea sau anularea înregistrării EMAS în Registrul naţional EMAS;

c)   să dispună afişarea informaţiei privind suspendarea sau anularea înregistrării EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 28. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta anexă.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Nr. înregistrare organizaţie:

Data:

Nr. înregistrare ANPM:

Data:

CERERE DE ÎNREGISTRARE EMAS

- model -

1. Date privind organizaţia

Denumire

Nr.Inreg.Reg. Corn.

Adresa sediului

Strada, numărul

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Telefon/Fax

Adresa de e-mail

Persoană de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementarii din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul Actului

Număr de angajaţi

IMM (se va marca corespunzător)

DA

NU

2. Descrierea organizaţiei

Descrierea activităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistare EMAS

Organigrama organizaţiei

Planul de situaţie al amplasamentului Subcontractori

3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită înregistare EMAS*'

Număr amplasament............

Denumirea amplasamentului

Adresa

Stradă,  număr

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Persoana de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Număr de angajaţi

Telefon/fax

adresa email/pagina web

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

*) Se va completa pentru fiecare amplasament în parte, Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină nu se completează.

4. Date privind verificatorul de mediu *)

Nume

Date de contact

Nr. Certificatului de acreditare

Domeniul acreditării***

Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu

*) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea şi validarea informaţiilor;

**) se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării înregistrării EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi validarea informaţiilor.

5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS

Denumire

Adresă

Telefon

Fax

Intocmit la data

Numele conducătorului organizaţiei

Funcţia

Semnătura

ANEXA Nr. 2

Nr. înregistrare organizaţie:

Data:

Nr. înregistrare ANPM:

Data:

CERERE DE REÎNNOIRE A ÎNREGISTRĂRII EMAS

- model -

1. Date privind organizaţia

Denumire

Nr. Inreg.Reg. Corn.

Adresa sediului

Strada, numărul

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Telefon/Fax

Adresa de e-mail

Persoană de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

Număr de angajaţi

IMM (se va marca corespunzător)

DA

NU

Număr de înregistrare EMAS Data obţinerii înregistrării EMAS

2. Descrierea organizaţiei

Descriereaactivităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistare EMAS

Organigrama organizaţiei

Planul de situaţie al amplasamentului

Subcontractori

3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită reînnoirea înregistrării EMAS*)

Număr amplasament............

Denumirea amplasamentului

Adresa

Stradă, număr

Localitate

Judeţ

Cod poştal

Persoana de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)

Reprezentant legal

Codul CAEN al activităţilor

Număr de angajaţi

Telefon/fax

adresa email/pagina web

Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător)

DA

NU

Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului

Tipul actului

Numărul actului

*)

Se va completa pentru fiecare amplasament în parte.

Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină nu se completează.

4. Date privind verificatorul de mediu *)

Nume

Date de contact

Nr. Certificatului de acreditare

Domeniul acreditării**)

Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu

*) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea şi validarea informaţiilor;

**)  se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi validarea informaţiilor.

5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS

Denumire

Adresă

Telefon

Fax

Intocmit la data

Numele

conducătorului

organizaţiei

Funcţia

Semnătura


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1018/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1018 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu