E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 523 din 26 iunie 1996

privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 15 iulie 1996


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare se stabileste in raport cu specificul activitatii desfasurate, cu nivelul pregatirii profesionale necesar indeplinirii sarcinilor de munca si cu raspunderea functiei indeplinite.
    Art. 2
    (1) Drepturile salariale ale personalului regiilor autonome aeroportuare prevazute la art. 1 cuprind:
    a) salariul de baza, care se stabileste in raport cu complexitatea sarcinilor, precum si cu responsabilitatea si nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;
    b) sporuri la salariul de baza: pentru vechime in munca; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si a unor responsabilitati suplimentare functiei de baza; pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite; pentru utilizarea unei limbi straine;
    c) premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii.
    (2) Pe langa drepturile salariale, personalul regiilor autonome aeroportuare poate beneficia si de alte drepturi sau facilitati, reglementate prin acte normative specifice.

    CAP. 2
    Salarii de baza

    Art. 3
    (1) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt stabilite pe 3-4 gradatii.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie din regiile autonome aeroportuare sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    (3) Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00 este de 160.500 lei lunar si se va majora conform indexarilor ce se vor stabili.
    (4) Salariile de baza pentru functiile de executie prevazute in anexa nr. 1 sunt diferentiate in raport cu nivelul organizatoric.
    (5) Salariile de baza pentru personalul de conducere - sef birou, sef tura, sef atelier, sef serviciu, sef sectie, director si director general, adjunctii si asimilatii acestora - prevazute in anexa nr. 2 - sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere si cu marimea subunitatilor, potrivit anexei mentionate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de catre conducatorul unitatii sau, dupa caz, al organului care il numeste in functia de conducere.
    (6) Ponderea functiilor de conducere nu poate depasi 15% din totalul personalului din regia autonoma, iar functiile de conducere se repartizeaza numeric pe unitati de catre consiliul de administratie.
    (7) Pentru rezultatele deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Marimea acestuia se stabileste la o cota de pana la 15% din salariul de baza.
    (8) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc de conducatorul unitatii, o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata, si se aproba de catre consiliul de administratie.
    (9) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (10) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al regiei autonome, din care cel putin 2/3 vor fi utilizate pentru functiile de executie. Numarul astfel stabilit se repartizeaza pe unitati de catre consiliul de administratie.
    Art. 4
    (1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea consiliului de administratie. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de catre organul care aproba numirea in aceste functii.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima prevazuta mai sus poate fi redusa la 6 luni.
    (3) Angajarea personalului si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, in raport cu competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 3. Incadrarea la angajare si avansarea in functie se fac la gradatia 1. In cazul muncitorilor promovati, conform legii, in functia de maistru, incadrarea se face la gradatia 1 sau la o gradatie care sa le asigure cresterea coeficientului de ierarhizare cu 0,05.
    (4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala, necesara pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara, este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (5) In mod exceptional, pentru personalul avand o valoare profesionala deosebita, consiliul de administratie poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    Art. 5
    Activitatea profesionala a salariatilor se apreciaza anual cu calificativul "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".

    CAP. 3
    Sporuri la salariul de baza

    Art. 6
    (1) Pentru vechimea in munca salariatii beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25% , calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
----------------------------------------------------------------------------
   Transa de vechime                           Cota din salariul de baza
       in munca                       --------------------------------------
                                      Pentru personalul        Pentru restul
                                      de dirijare la sol        personalului
----------------------------------------------------------------------------
 intre 1 si 3 ani                           11%                       -
 intre 3 si 5 ani                           12%                       5%
 intre 5 si 10 ani                          15%                      10%
 intre 10 si 15 ani                         18%                      15%
 intre 15 si 20 de ani                      21%                      20%
 peste 20 de ani                            25%                      25%
----------------------------------------------------------------------------
    (2) In cazul cumulului de functii sporul de vechime se acorda numai la functia de baza.
    (3) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca realizate dupa data pensionarii.
    (4) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
    (5) In vechimea in munca care se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
    (6) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
    Art. 7
    In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
    a) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, in mediu umed, in conditii de izolare, in alte conditii de mediu deosebite sau nedorite, trepidatii sau altele asemenea, unde atragerea fortei de munca se face cu dificultate;
    b) pentru conditii nocive, un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00, la locurile de munca in care sunt depasite concentratiile de noxe maxime admise de normele de protectie a muncii;
    c) pentru conditii periculoase, un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului de la locurile de munca la care se mentine un anumit pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulatie, in actiunile de stins incendii, lucrul la inaltime, alimentarea aeronavelor cu oxigen, azot sau produse petroliere, precum si transportul acestor produse. Pentru conditii deosebit de periculoase in actiunile de cautare-salvare a aeronavelor si a pasagerilor, cuantumul sporului este de pana la 20% din salariul de baza.
    Art. 8
    (1) Pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite se acorda un spor de pana la 20% din salariul de baza.
    (2) Functiile care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (1) si marimea acestuia se stabilesc de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare, cu acordul Ministerului Transporturilor.
    (3) Sporul pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite face parte din salariul de baza si este luat in considerare la stabilirea bazei de calcul pentru toate sporurile care se acorda in raport cu salariul de baza.
    Art. 9
    Pentru deservirea de catre soferi a unor instalatii suplimentare din dotarea autovehiculelor se acorda un spor de pana la 25% din salariul de baza al functiei de muncitor necalificat lucrari obisnuite, la gradatia 1.
    Art. 10
    Pentru preluarea atributiilor unei functii prevazute in statul de functii al unitatii se acorda un spor de pana la 30% din salariul de baza al functiei ale carei atributii au fost preluate, la gradatia 1.
    Art. 11
    Persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina, in medie peste 50% din timpul de lucru, beneficiaza de un spor de pana la 10% din salariul de baza, daca ocuparea functiilor in care sunt incadrate nu are ca cerinta suplimentara cunoasterea uneia sau a mai multor limbi straine.
    Art. 12
    (1) Sporurile prevazute la art. 7, 9, 10 si 11 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile prevazute la alineatele de mai sus.
    (2) Categoriile de personal, locurile de munca, conditiile concrete de acordare si cuantumul sporurilor prevazute la art. 7, 9, 10 si 11 se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare cu consultarea sindicatului, potrivit legii.
    (3) Existenta conditiilor deosebite - grele, nocive sau periculoase - la locurile de munca se stabileste, pentru fiecare unitate, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate.
    Art. 13
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator.
    Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
    Cu sporul de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul unitatii, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, Ministerul Transporturilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
    (3) Orele prestate in program de tura, pentru desfasurarea continua a activitatilor aeroportuare, care in cursul unei luni depasesc durata normala a timpului de lucru, vor fi compensate cu timp liber corespunzator.
    (4) Daca munca prestata in conditiile prevazute la alin. (3) nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi platite cu un spor de 100% din salariul de baza.
    Art. 14
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.

    CAP. 4
    Premii

    Art. 15
    (1) Regiile autonome aeroportuare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administratie poate acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in domeniul specific de activitate.
    (2) Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din regiile autonome aeroportuare beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Consiliul de administratie poate hotari reducerea pana la anulare a premiului anual pentru personalul care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori a avut abateri pentru care a fost sanctionat disciplinar.

    CAP. 5
    Alte drepturi

    A. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca
    Art. 17
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functii de conducere care lipseste temporar din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 18
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul de baza avut anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face intr-o munca pentru care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), si celelalte drepturi care se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
    (4) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de catre unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    B. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi
    Art. 19
    (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate, are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si pentru membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
    c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar al salariatului mutat, pentru fiecare membru de familie;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de catre unitatea la care se face transferul.
    Art. 20
    (1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat.
    (2) In localitatile unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, indemnizatia de instalare va fi echivalenta cu doua salarii de baza.
    Stabilirea acestor localitati se face de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare impreuna cu prefecturile si cu avizul Ministerului Finantelor.
    (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatie de instalare si care ulterior au demisionat sau carora li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui an de la instalare, vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

    CAP. 6
    State de functii

    Art. 21
    (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli, fiecare regie autonoma aeroportuara isi intocmeste statul de functii care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor si nivelul salariilor de baza pe gradatii si care se aproba de Ministerul Transporturilor.
    (2) Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" defalca fondul destinat platii salariilor pentru aparatul propriu si pentru unitatile componente in limita fondului alocat cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. Statele de functii pentru unitatile componente ale regiei autonome se aproba de catre consiliul de administratie al acesteia.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite conform prevederilor prezentei hotarari, impreuna cu sporurile si celelalte drepturi trebuie sa se incadreze in fondurile transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie si a partii din veniturile realizate, potrivit legii.
    Art. 23
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradelor, treptelor, gradatiilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari este de competenta consiliului de administratie sau, dupa caz, a organului ierarhic superior.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile de catre organele mentionate la alin. (1).
    (3) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite, potrivit prevederilor prezentei hotarari, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cand au luat la cunostinta despre masura contestata.
    Art. 24
    Persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si pana la avansarea, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare.
    Art. 25
    Personalul din regiile autonome care se desfiinteaza, care se transfera la Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" in aceeasi functie, se incadreaza la gradul sau treapta profesionala si la gradatia avute.
    Art. 26
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, pot da indrumari metodologice cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la incadrarea, promovarea si salarizarea personalului din regiile autonome cu specific deosebit.
    Art. 27
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarare atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara sau penala, potrivit legii.
    Art. 28
    (1) Salariile stabilite pe baza prezentei hotarari sunt brute si impozabile potrivit legii.
    (2) Salariile de baza pentru fiecare functie prevazuta in anexa nr. 1 se calculeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare stabiliti si a salariului de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00, stabilit potrivit legii in raport cu cresterea preturilor de consum, si se rotunjesc din 100 in 100 lei in favoarea salariatilor.
    Art. 29
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 30
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna iulie 1996.
    Art. 31
    Pe aceeasi data se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 439/1991, cu modificarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.


                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                                Contrasemneaza:
                                Ministrul transporturilor,
                                Aurel Novac

                                Ministru de stat,
                                ministrul muncii si
                                protectiei sociale,
                                Dan Mircea Popescu

                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Florin Georgescu


    ANEXA 1

                      COEFICIENTII DE IERARHIZARE
pentru functiile de executie din regiile autonome aeroportuare


    A. FUNCTII CU SALARII DE BAZA DIFERENTIATE IN RAPORT CU NIVELUL
ORGANIZATORIC
--------------------------------------------------------------------------------
                                             Regii         Regia Autonoma
 Nr.     Functia           Nivelul Gradatia autonome "Aeroporturile Teritoriale"
crt.                      studiilor           fara   --------------------------
                                             unitati      Aparatul   Unitatile
                                            componente     propriu   componente
--------------------------------------------------------------------------------
 0           1                  2       3         4            5            6
--------------------------------------------------------------------------------
                    a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inginer, economist,          S^1)   1        2,75          2,80        2,70
    inspector de specialitate,          2        2,80          2,85        2,75
    referent de specialitate,           3        2,85          2,9O        2,80
    consilier juridic;
    gradul I A
 2. Inginer, economist,           S^1)  1        2,40          2,45        2,30
    inspector de specialitate,          2        2,50          2,55        2,40
    referent de specialitate            3        2,60          2,65        2,50
    consilier juridic; gradul I         4        2,70          2,75        2,60
 3. Inginer, economist,           S^1)  1        2,15          2,20        2,05
    inspector de specialitate,          2        2,20          2,25        2,10
    referent de specialitate,           3        2,25          2,30        2,15
    consilier juridic; gradul II        4        2,30          2,35        2,20
 4. Inginer, economist,           S^1)  1        1,90          1,95        1,80
    inspector de specialitate,          2        1,95          2,00        1,85
    referent de specialitate,           3        2,00          2,05        1,90
    consilier juridic; gradul III       4        2,05          2,10        1,95
 5. Inginer, economist,           S^1)  1        1,65          1,70        1,55
    inspector de specialitate,
    referent de specialitate,
    consilier juridic debutant
 6. Subinginer gradul I A        S.S.D. 1        2,20          2,25        2,10
                                        2        2,25          2,30        2,15
                                        3        2,30          2,35        2,20
                                        4        2,35          2,40        2,25
 7. Subinginer gradul I          S.S.D. 1        1,95          2,00        1,85
                                        2        2,00          2,05        1,90
                                        3        2,05          2,10        1,95
                                        4        2,10          2,15        2,00
 8. Subinginer gradul II         S.S.D. 1        1,75          1,80        1,65
                                        2        1,80          1,85        1,70
                                        3        1,85          1,90        1,75
                                        4        1,90          1,95        1,80
 9. Subinginer gradul III        S.S.D. 1        1,50          1,55        1,40
                                        2        1,55          1,60        1,45
                                        3        1,60          1,65        1,50
                                        4        1,65          1,70        1,55
10. Subinginer debutant          S.S.D. 1        1,40          1,45        1,30

                  b) Functii pe trepte profesionale
11. Tehnician, referent           M^2)  1        1,95          2,00        1,875
    merceolog; I A                      2        2,00          2,05        1,925
                                        3        2,05          2,10        1,975
                                        4        2,10          2,15        2,025
12. Tehnician, referent        M^2);G*) 1        1,70          1,75        1,625
    merceolog; I                        2        1,75          1,80        1,675
                                        3        1,80          1,85        1,725
                                        4        1,85          1,90        1,775
13. Tehnician, referent       M^2); G*) 1        1,45          1,50        1,375
    merceolog, II                       2        1,50          1,55        1,425
                                        3        1,55          1,60        1,475
                                        4        1,60          1,65        1,525
14. Tehnician, referent       M^2); G*) 1        1,20          1,25        1,125
    merceolog; III                      2        1,25          1,30        1,175
                                        3        1,30          1,35        1,225
                                        4        1,35          1,40        1,275
15. Tehnician, referent           M^2)  1        1,15          1,20        1,075
    merceolog; debutant

                      c) Functii din activitatea dirijare sol*3)
16. Controlor trafic dirijare  M+curs de 1        1,65                     1,60
    sol treapta I             calificare 2        1,70                     1,65
                               +licenta  3        1,75                     1,70
                                         4        1,80                     1,75
17. Controlor trafic dirijare  M+curs de 1        1,40                     1,35
    sol treapta II            calificare 2        1,45                     1,40
                               +licenta  3        1,50                     1,45
                                         4        1,55                     1,50
18. Controlor trafic dirijare  M+curs de 1        1,15                     1,10
    sol treapta III           calificare 2        1,20                     1,15
                               +licenta  3        1,25                     1,20
                                         4        1,30                     1,25
19. Controlor trafic dirijare  M+curs de 1        1,10                     1,05
    sol stagiar (pana          calificare
    la autorizare)              +licenta
20. Dispecer sol               M+curs de 1        1,05                     1,00
                              calificare 2        1,075                    1,025
                                         3        1,10                     1,05
                                         4        1,125                    1,075
21. Dispecer sol debutant            M   1        0,975                    0,950
--------------------------------------------------------------------------------

                     B. FUNCTII CU SALARII DE BAZA
             NEDIFERENTIATE IN RAPORT CU NIVELUL ORGANIZATORIC
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                        Nivelul  Coeficientul de ierarhizare
crt.             Functia                   studiilor          Gradatia
                                                          1      2      3     4
--------------------------------------------------------------------------------
 0                 1                           2          3      4      5     6
--------------------------------------------------------------------------------

                1. Personal pentru activitatea de telecomunicatii
 1. Operator telecomunicatii aeronautice I  M+curs de    1,325 1,375 1,425 1,475
                                            calificare
 2. Operator telecomunicatii aeronautice II M+curs de    1,175 1,20  1,225 1,25
                                            calificare
 3. Operator telecomunicatii aeronautice III M+curs de   1,05  1,075 1,10  1,125
                                             calificare;
                                                G*) +
                                               curs de
                                             calificare

                2. Personal pentru activitatea de securitate aeroportuara
 4. Agent de control antiterorist           M+curs de    1,325 1,375 1,425 1,475
    si antideturnare I                     calificare;
                                              G*) +
                                             curs de
                                            calificare
 5. Agent de control antiterorist            M+curs de   1,175 1,20  1,225 1,25
    si antideturnare II                     calificare

              3. Personal pentru activitatea de P.S.I. si salvare aeroportuara
 6. Agent salvare aeroportuara si instalatii   M; G      1,30  1,35  1,40  1,45
    de stins incendii I
 7. Agent salvare aeroportuara si instalatii   M; G      1,175 1,20  1,225 1,25
    de stins incendii II
 8. Operator salvare aeroportuara si instalatii M; G     1,05  1,075 1,10  1,125
    de stins incendii

   4. Personal pentru activitatea de igienizare a aeronavelor si a spatiilor de lucru cu publicul

 9. Asistent veterinar II,
    tehnician veterinar I                        M       1,20  1,25  1,30  1,35

    5. Personal de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii mijloace si instalatii de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol^4)
10. Maistru specialist                                   1,95  2,00  2,05  2,10
11. Maistru                                              1,75  1,80  1,85  1,90
12. Muncitor specialist                                  2,05   -      -     -
13. Muncitor I                                           1,85  1,90  1,95  2,00
14. Muncitor II                                          1,65  1,70  1,75  1,80
15. Muncitor III                                         1,45  1,50  1,55  1,60
16. Muncitor IV                                          1,25  1,30  1,35  1,40
17. Muncitor V                                           1,15  1,175 1,20  1,225
18. Muncitor VI                                          1,05  1,075 1,10  1,125

    6. Personal de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice^5)
19. Maistru specialist                                   1,95  2,00  2,05  2,10
20. Maistru                                              1,75  1,80  1,85  1,90
21. Muncitor specialist                                  2,00    -     -    -
22. Muncitor I                                           1,80  1,85  1,90  1,95
23. Muncitor II                                          1,60  1,65  1,70  1,75
24. Muncitor III                                         1,40  1,45  1,50  1,55
25. Muncitor IV                                          1,20  1,25  1,30  1,35
26. Muncitor V                                           1,10  1,125 1,15  1,175
27. Muncitor VI                                          1,00  1,025 1,05  1,075

    7. Personal de intretinere si de deservire infrastructura aeroportuara^6)
28. Maistru specialist                                   1,85  1,90  1,95  2,00
29. Maistru                                              1,65  1,70  1,75  1,80
30. Muncitor specialist                                  1,95    -     -     -
31. Muncitor I                                           1,75  1,80  1,85  1,90
32. Muncitor II                                          1,55  1,60  1,65  1,70
33. Muncitor III                                         1,35  1,40  1,45  1,50
34. Muncitor IV                                          1,15  1,20  1,25  1,30
35. Muncitor V                                           1,05  1,075 1,10  1,125
36. Muncitor VI                                          0,950 0,975 1,00  1,025

            8. Personal pentru activitatea comerciala aeroportuara
37. Agent transport                                      1,075 1,10  1,125 1,15
38. Agent debutant                                       0,975   -     -     -

    9. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar si deservire tehnico-aeroportuara

    9.1. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar

    9.1.1. Grupa I (autovehicole cu capacitatea de transport pana la 1,9 tone inclusiv;
    autovehicole pentru transport de persoane pana la 8 locuri)^7)

39. Sofer I                                              1,375 1,40  1,425 1,45
40. Sofer II                                             1,275 1,30  1,325 1,35
41. Sofer III                                            1,175 1,20  1,225 1,25
42. Sofer                                                1,075 1,10  1,125 1,15

    9.1.2. Grupa a II -a (autovehicole si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de transport de la 2 tone la 9,9 tone inclusiv; autovehicole pentru transport de persoane de la 9 locuri la 29 de locuri inclusiv)^7)

43. Sofer I                                              1,525 1,55  1,575 1,60
44. Sofer II                                             1,425 1,45  1,475 1,50
45. Sofer III                                            1,325 1,35  1,375 1,40
46. Sofer                                                1,225 1,25  1,275 1,30

    9.1.3. Grupa a III -a (autovehicole si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de transport de la 10 tone la 19,9 tone inclusiv; autovehicole pentru transport de persoane de la 30 locuri la 55 de locuri inclusiv)^7)

47. Sofer I                                              1,675 1,70  1,725 1,75
48. Sofer II                                             1,575 1,60  1,625 1,65
49. Sofer III                                            1,475 1,50  1,525 1,55
50. Sofer                                                1,375 1,40  1,425 1,45

    9.1.4. Grupa a IV - a (autovehicole si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de 20 tone si peste; autovehicole pentru transport de persoane peste 55 de locuri)^7)

51. Sofer I                                              1,825 1,85  1,875 1,90
52. Sofer II                                             1,725 1,75  1,775 1,80
53. Sofer III                                            1,625 1,65  1,675 1,70
54. Sofer                                                1,525 1,55  1,575 1,60

    9.2. Personal pentru deservire tehnica aeroportuara^8)

55. Maistru specialist                                   1,85  1,90  1,95  2.00
56. Maistru                                              1,65  1,70  1,75  1.80
57. Muncitor specialist                                  1,95    -     -     - 58. Muncitor I                                           1,75  1,80  1,85  1,90
59. Muncitor II                                          1,55  1,60  1,65  1,70
60. Muncitor III                                         1,35  1,40  1,45  1,50
61. Muncitor IV                                          1,15  1,20  1,25  1,30
62. Muncitor V                                           1,05  1,075 1,10  1,125
63. Muncitor VI                                          0,95  0,975 1,00  1,025

               10. Personal necalificat^9)

64. Muncitor necalificat, munci foarte grele             0,950 0,975 1,00  1,025
65. Muncitor necalificat, munci grele                    0,925 0,950 0,975 1,00
66. Muncitor necalificat, munci obisnuite                0,900 0,925 0,950 0,975

               11. Alte categorii de personal

67. Revizor tehnic                                       1,40  1,45  1,50  1,55
68. Impiegat auto I                             M; G*)   1,25  1,30  1,35  1,40
69. Impiegat auto II                            M        1,075 1,10  1,125 1,15
70. Stenodactilograf, secretar-dactilograf,     M; G*)   1,125 1,15  1,175 1,20
    dactilograf I
71. Stenodactilograf, secretar-dactilograf,     M        1,025 1,05  1,075 1,10
    dactilograf II
72. Functionar I                                M; G*)   1,125 1,15  1,175 1,20
73. Functionar II                               M        1,025 1,05  1,075 1,10
74. Casier, magaziner, arhivar I                M; G*)   1,125 1,15  1,175 1,20
75. Casier, magaziner, arhivar II               M; G*)   1,025 1,05  1,075 1,10
76. Portar, paznic, ingrijitor, bufetier, curier         0,900 0,925 0,950 0,975
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Conditia de studii este valabila pentru persoanele incadrate in functie anterior prezentei hotarari.

    ^1) In functiile de inspector de specialitate si referent de specialitate, pe grade profesionale vor fi incadrati absolventii cu diploma ai invatamantului superior de nivel universitar cu durata studiilor de 4-6 ani, invatamant de zi, sau 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa, precum si absolventii cu diploma ai scolii de aviatie (invatamant de zi) cu durata studiilor de 3-4 ani.
    ^2) In functiile de referent, pe trepte profesionale vor fi incadrati contabili, statisticieni, revizori-contabili si alti specialisti cu studii de nivel liceal sau postliceal absolvite, cu examen de diploma.
    ^3) Salariatii care au fost incadrati in functii pentru activitatea de dirijare la sol se incadreaza, potrivit prezentei anexe, in functia de controlor trafic dirijare sol astfel:
    - la treapta I, cei care au fost incadrati in functia de navigator sol I;
    - la treapta II, cei care au fost incadrati in functia de navigator sol II sau controlor sol I;
    - la treapta III, cei care au fost incadrati in functia de controlor sol II.
    Salariatii care au fost incadrati in functia de dispecer sol I sau dispecer sol II se incadreaza in functia de dispecer sol. In toate cazurile incadrarea se face la gradatia avuta.
    Salariatii care au fost incadrati in functia de controlor sol pana la autorizare se incadreaza in functia de controlor trafic dirijare sol stagiar (pana la autorizare).
    ^4) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregatire in specialitate: electronica, electrotehnica, electromecanica, mecanica si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de protectie a navigatiei aeriene, precum si in cea de mecanic de aviatie pentru activitatea de deservire tehnica a aeronavelor la sol, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.
    In functia de muncitor (mecanic de aviatie) va fi incadrat personalul care are licenta de functionare pentru tipurile de aeronave pe care le deserveste, la zi.
    ^5) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregatire in specialitatile: electromecanica, mecanica, prelucrare prin aschiere, lacatuserie mecanica, vopsitorie si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de intretinere si reparatii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.
    ^6) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: zugrav, zidar, fierar-betonist, lacatus mecanic, dulgher, tamplar, betonist si alte meserii corespunzatoare domeniului de deservire infrastructura, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.
    ^7) a) Coeficientii de ierarhizare corespunzatori treptelor profesionale III, II, I, dupa caz, se mentin numai pe perioada cat personalul deserveste autovehicule incadrate in aceeasi grupa auto.
    b) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund coeficienti de ierarhizare superiori, incadrarea personalului respectiv se face la gradatia 1 cu mentinerea treptei profesionale avute.
    c) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund coeficienti de ierarhizare inferiori, personalul respectiv va fi incadrat la treapta profesionala si la gradatia care ii asigura un coeficient de ierarhizare apropiat de cel avut.
    d) Soferii care deservesc mai multe autovehicule din grupe auto diferite vor fi incadrati la grupa din care fac parte autovehiculele pe care le deservesc mai mult de 50% din timpul de lucru.
    ^8) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist si alte meserii corespunzatoare domeniului de activitate de transport aeroportuar si deservire tehnica aeroportuara, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.
    ^9) Incadrarea lucrarilor necalificate pe cele trei categorii de lucrari, in vederea salarizarii muncitorilor necalificati, se aproba de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare.
    - In cazul in care regia autonoma aeroportuara utilizeaza muncitori cu alte calificari sau specialitati, care se dovedesc necesare desfasurarii activitatii, consiliul de administratie stabileste in ce grupa de activitati se cuprind muncitorii respectivi.
    - Muncitorii calificati se incadreaza, in functie de complexitatea lucrarilor, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare in vigoare si echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale stabilite de Ministerul Transporturilor.
    - Persoanele incadrate in functia de maistru II, desfiintata prin prezenta hotarare, se incadreaza in functia de maistru la gradatia 1.

    ANEXA 2

                      FUNCTII DE CONDUCERE
--------------------------------------------------------------------------------
                                                            Indemnizatia de
 Nr.           Functia                                      conducere maxima
crt.                                                            - lei -
--------------------------------------------------------------------------------

           I. Aparatul propriu al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"

 1. Director general                                   Salariul de baza   97.700
 2. Director                                            corespunzator     86.700
 3. Sef serviciu                                    functiei de executie  57.200
 4. Sef birou                                                             40.700
 5. Sef tura (constituita cu minimum 3 persoane)                          22.200

                   II. Unitati componente

 1. Director                                           Salariul de baza   80.800
 2. Director adjunct, contabil-sef                       corespunzator    71.900
 3. Inginer-sef                                     functiei de executie  71.900
 4. Sef serviciu, sef sectie, sef centru                                  47.300
 5. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef statie                     33.700
 6. Sef tura (constituita cu minimum 3 persoane)                          18.500

                 III. Regii autonome fara unitati componente

 1. Director general                                    Salariul de baza  88.800
 2. Director (tehnic, dezvoltare, economic, operational)   corespunzator  79.000
 3. Sef serviciu, sef sectie, sef centru             functiei de executie 52.000
 4. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef statie                     37.000
 5. Sef tura (constituita cu minimum 3 persoane)                          20.300
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                            CONDITII
privind angajarea si avansarea personalului in functii
    1. Angajarea personalului in regiile autonome aeroportuare se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
    2. In vederea participarii la concurs, persoana care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa fie cetatean roman; in anumite domenii de activitate conducerea regiei autonome aeroportuare poate aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
    - sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
    - sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei care se angajeaza;
    - sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
    3. In cadrul fiecarei unitati conducerea acesteia constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
    Din comisia de examinare fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamantul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil ori din Ministerul Transporturilor. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatii vor fi desemnati de catre conducatorul unitatii unde sunt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii acesteia si va avea un secretar care va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
    4. Posturile vacante existente in statul de functii vor fi scoase la concurs in functie de necesitatile fiecarei unitati, publicarea facandu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatii respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
    5. O data cu publicarea posturilor vacante in presa se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
    6. Tematica pentru concurs se va intocmi de catre organele de specialitate din regia autonoma aeroportuara si va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului.
    7. Concursul consta intr-o proba scrisa si o proba orala. Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal, semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea celor care au reusit la concurs.
    La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia de examinare va stabili candidatul admis in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cu cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, cursuri postuniversitare si altele).
    Pentru functiile de paza, de deservire, de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta dintr-o proba practica.
    8. Dosarele cuprinzand notele obtinute de candidati la concurs, impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificarii se comunica unitatii care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizeaza, se solutioneaza potrivit legii si se comunica in termen de 5 zile petitionarului.
    Dupa confirmarea rezultatelor obtinute la concurs se fac comunicarile catre candidatii admisi si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.
    9. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane declarate admisa la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    10. Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
    11. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
    Daca la sfarsitul perioadei de proba persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau ale organului ierarhic superior, potrivit legii.
    Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se va desface contractul de munca, iar postul va deveni vacant.
    12. Promovarea in functiile de director, director adjunct inginer sef, contabil-sef si in cele asimilate acestora se face prin concurs din randul specialistilor care se incadreaza in gradele profesionale I A, I, II si III.
    La concursul pentru ocuparea functiei de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere:
    - rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pana la data concursului;
    - calitatile de organizator si de conducator al unor lucrari sau activitati;
    - calitatea de a asigura un climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;
    - capacitatea de a lua decizii.
    Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane in vederea ocuparii unei functii de conducere sunt de competenta celui care organizeaza concursul.
    13. Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca la sfarsitul perioadei de proba persoana s-a dovedit corespunzatoare, va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta functie echivalenta.
    14. In cazul in care in statul de functii, intocmit anual si aprobat potrivit legii, la unele functii se modifica gradul sau treapta profesionala ca urmare a cresterii complexitatii sarcinilor, iar pe posturile respective era incadrat personal cu studii corespunzatoare sarcinilor stabilite, personalul respectiv va fi incadrat in noul grad sau treapta profesionala la gradatia 1, cu respectarea prevederilor legale referitoare la vechimea necesara in gradul sau treapta imediat inferioara din care au provenit.
    Pentru a se putea stabili daca personalul existent corespunde sau nu, din punct de vedere profesional, complexitatii noilor sarcini, unitatea are obligatia de a examina in acest sens pe salariatii respectivi. Daca unele dintre persoanele examinate nu au promovat examenul, intrucat nu mai corespund noilor functii, unitatea are obligatia sa le ofere alta functie corespunzatoare pregatirii lor profesionale.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 523/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 523 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu