Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 470 din  1 aprilie 2004

pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 bis  din 13 aprilie 2004


SmartCity3


    *) Hotararea nr. 470/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 13 aprilie 2004 si este reprodusa si in acest numar bis.

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. XIII alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba incheierea intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria a contractului comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, in forma prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Se aproba incheierea intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operations Limited a contractelor tehnice relevante ale Microsoft, si anume Microsoft Business Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select Agreement, si formularele de inscriere aferente acestora, anexate la contractul comercial de inchiriere de licente.
    (3) Se mandateaza ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sa semneze, in numele Guvernului Romaniei, contractele prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 2
    Plata ratelor prevazute in contractul comercial de inchiriere de licente se efectueaza, pentru Guvernul Romaniei, din bugetul de stat, in limita sumelor aprobate anual prin lege cu aceasta destinatie in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 3
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, prin Departamentul pentru informatizarea administratiei publice, coordoneaza activitatea de distribuire catre institutiile publice beneficiare a licentelor Microsoft achizitionate in baza contractelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (2).
    (2) Institutiile publice beneficiare vor primi cate un kit de instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate, acestea fiind responsabile de instalarea produselor software intr-un numar corespunzator necesarului transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    Art. 4
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului sa emita o scrisoare de confort catre finantatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, in forma prevazuta in anexa la contractul comercial de inchiriere de licente.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.473/2003 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licentiere referitor la produsele Microsoft, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 19 decembrie 2003, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor si
                         tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  CONTRACT COMERCIAL DE INCHIRIERE DE LICENTE
                            nr. .................
                      incheiat astazi ..........., intre

    GUVERNUL ROMANIEI, cu sediul in Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Bucuresti, reprezentat prin domnul Ministru Eugen Bejinariu, Ministru pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului, desemnat prin Hotararea Guvernului nr. _____ din __________, denumit in continuare LICENTIAT,

    si

    MICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED reprezentat, conform imputernicirii din Anexa 10, de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul in Dietriechgasse 27 - 29, Viena, Austria, prin domnul Marcus Dekan, Director General, si domnul Heinz Mazinger, Director Financiar, avand contul nr. 0227-13259/00, deschis la Creditanstalt AG Viena, denumit in continuare LICENTIATOR,

    In conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema "Parteneriatul Strategic intre Guvernul Romaniei si Microsoft" nr. 5/9079/A.N./03.09.2003, aprobat de Primul-Ministru al Guvernului Romaniei, domnul Adrian Nastase, avand in vedere si dispozitiile Legii nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare precum si ale Hotararii Guvernului nr. ____ din__________, partile convin urmatoarele:

    Obiectul Contractului (Cod CPSA 7133.12)
    Art. 1.1
    Obiectul Contractului il constituie transmiterea de catre Licentiator, prin imputernicitul sau pentru acest contract, Fujitsu Siemens Computers GesmbH, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft mentionate in Anexele la prezentul Contract, utilizatorilor din cadrul administratiei publice centrale din Romania, in conditiile prevazute de Microsoft Business Agreement nr. ............, Microsoft Select Agreement nr. ................. si Microsoft Enterprise Subscription Agreement nr. ..............., si Formularele de inscriere aferente, denumite in continuare "Contractele tehnice relevante ale Microsoft", semnate cu Microsoft Ireland Operations Limited, care fac parte integranta din prezentul Contract si, respectiv, plata de catre Licentiat a respectivelor drepturi neexclusive de utilizare.
    Art. 1.2
    Licentiatorul, prin imputernicitul sau pentru acest contract, se obliga sa livreze/transmita, iar Licentiatul se obliga sa plateasca eventualele cantitati suplimentare de produse software Microsoft, care vor fi comandate de Licentiat pe parcursul derularii Contractului, in conformitate cu prevederile Contractelor tehnice relevante ale Microsoft, fara a se depasi preturile unitare prezentate in Anexa 1.

    Durata Contractului
    Art. 2.1
    Drepturile neexclusive de utilizare a licentelor Microsoft acordate au valabilitate pentru o perioada de 5 ani, incepand de la data livrarii prevazuta la art. 5.3.
    Art. 2.2
    Partile semnatare pot conveni prelungirea prezentului Contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante, cu respectarea prevederilor corespunzatoare cuprinse in "Contractele tehnice relevante ale Microsoft".

    Pretul contractului
    Art. 3.1
    Valoarea contractului este suma de 54.567.465 USD (cincizecisipatrudemilioanecincisutesaizecisisaptedemiipatrusutesaizecisicinci) in conditia CIP Bucuresti, in conformitate cu preturile unitare si cantitatile prevazute in Anexa nr. 1.
    Art. 3.2
    Valoarea mentionata este neta si libera de orice taxe si/sau speze, de orice natura si va fi achitata de Licentiat catre Fujitsu Siemens Computers GesmbH, in conformitate cu prevederile prezentului Contract si ale Contractelor tehnice relevante ale Microsoft.
    Art. 3.3
    Secretariatul General al Guvernului va emite in favoarea Fujitsu Siemens Computers GesmbH, la data semnarii contractului, un numar de 9 (noua) bilete la ordin in format international, in valoare totala egala cu valoarea contractului mentionata la art. 3.1.
    Art. 3.4
    Secretariatul General al Guvernului va emite in favoarea finantatorului firmei Fujitsu Siemens Computers GesmbH, la data semnarii contractului, o scrisoare de confort semnata de Secretariatul General al Guvernului impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, avand continutul prevazut in anexa nr. 9.

    Modalitati de plata
    Art. 4.1
    Plata se va efectua in 9 rate semestriale, dupa cum urmeaza:
     _______________________________________________________________
    | Rata |  Valoare in USD CIP Bucuresti  |   Termen de plata     |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   1  |          8.590.265             |   15 aprilie 2005     |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   2  |          6.474.398             |   15 octombrie 2005   |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   3  |          6.256.052             |   15 aprilie 2006     |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   4  |          6.089.523             |   15 octombrie 2006   |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   5  |          5.843.742             |   15 aprilie 2007     |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   6  |          5.672.317             |   15 octombrie 2007   |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   7  |          5.456.925             |   15 aprilie 2008     |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   8  |          5.257.420             |   15 octombrie 2008   |
    |______|________________________________|_______________________|
    |   9  |          4.926.823             |   15 aprilie 2009     |
    |______|________________________________|_______________________|

    Art. 4.2
    Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de expirarea fiecaruia dintre termenele de plata prevazute mai sus, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va emite o factura comerciala corespunzatoare valorii in USD a ratei respective.
    Art. 4.3
    Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona in tot sau in parte creantele pe care le detine asupra Licentiatului in temeiul prezentului contract.

    Obligatiile partilor contractante. Termene de livrare
    Art. 5.1
    Partile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului Contract.
    Art. 5.2
    Obligatiile Secretariatului General al Guvernului, derivate din derularea contractului, sub aspect tehnic de specialitate, sunt indeplinite de catre Departamentul pentru Analiza Institutionala si Sociala din structura Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 5.3
    Termenul de livrare este de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
    Art. 5.4
    Obligatia de livrare se va considera integral indeplinita la data prevazuta in Notificarea adresata Licentiatului de Microsoft Ireland Operations Limited prin care se confirma ca Licentiatul are acces la licente si a predarii catre Licentiat a cate unui kit de instalare pentru fiecare institutie publica beneficiara avand calitatea de afiliat inclus.

    Alte clauze
    Art. 6.1
    Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia si a prezentarii de catre Licentiat a biletelor la ordin si a scrisorii de confort, prevazute la art. 3.3 si 3.4, in original.
    Art. 6.2
    Locul executarii Contractului este la sediul Secretariatului General al Guvernului Romaniei din Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1.
    Art. 6.3
    Notificarile catre Licentiat se vor efectua in limba romana.
    Art. 6.4
    Cu exceptia prevederilor art. 4.3, cesionarea contractului in tot sau in parte este permisa de catre o parte a contractului numai cu acordul prealabil scris al celeilalte parti.
    Art. 6.5
    Eventualele neintelegeri ivite intre parti privind interpretarea, derularea si incetarea Contractului vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar se va apela la Arbitrajul Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care va judeca litigiul in drept, in complet de 3 arbitri, desemnati cate unul de fiecare parte si, respectiv, de presedintele Curtii, in conformitate cu regulile de procedura ale acestei Curti. Hotararea arbitrala va fi definitiva si obligatorie pentru parti.
    Art. 7
    Prezentul contract va fi guvernat de legea romana.

    Prezentul Contract a fost incheiat la Bucuresti, astazi .........., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si contine 3 pagini si 10 anexe.

    In numele Licentiatorului            In numele Licentiatului
    Fujitsu Siemens                      Secretariatul General al Guvernului
    Computers GesmbH Austria

    ANEXA 1

                               Anexa nr. 1
                       privind cantitati si preturi

 ______________________________________________________________________________
|              PRODUSE            | Nr. de | Pret unitar | Nr.  |     Total    |
|                                 | bucati |             | de   |              |
|                                 |        |             | ani  |              |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| Enterprise Desktop Professional |        |             |      |              |
| Platform (Include: Office       |        |             |      |              |
| Professional, Windows Desktop   |        |             |      |              |
| System Upgrade, Core Client     |        |             |      |              |
| Access license)                 | 47.510 |     211,3 $ |   5  | 50.194.315 $ |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| Windows 2003 - Server           |  1.556 |     240 $   |   5  |  1.867.200 $ |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| Exchange 2003 - Server          |    315 |     272 $   |   5  |    428.400 $ |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| Managementul Sistemului - Server|    565 |     175 $   |   5  |    494.375 $ |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| Share Point - Portal Server     |    209 |   1.515 $   |   5  |  1.583.175 $ |
|_________________________________|________|_____________|______|______________|
| VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI IN USD CIP BUCURESTI    |      | 54.567.465 $ |
|________________________________________________________|______|______________|

    In numele Licentiatorului            In numele Licentiatului
    Fujitsu Siemens                      Secretariatul General al Guvernului
    Computers GesmbH Austria

    ANEXA 2

    Microsoft Business Agreement (MIOL) v6.1
    (Romania) Mars 1, 2003


                                  Anexa nr. 2
                          Microsoft Business Agreement

    Microsoft(R)
      Business
        Agreement

    Microsoft Business Agreement
                                                                _____________
                   Numar Microsoft Business Agreement          |             |
                   Se completeaza de catre Afiliatul Microsoft |_____________|

    Prezentul Microsoft Business Agreement se incheie intre entitatile de mai jos si intra in vigoare la data indicata in cele ce urmeaza. Fiecare parte va trimite o notificare scrisa celeilalte parti cu privire la modificarea oricareia dintre informatiile cuprinse in tabelul urmator.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Client                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact (aceasta persoana |
| Secretariatul General al Guvernului    controleaza accesul la informatiile   |
|                                        online si primeste notificarile       |
|                                        efectuate in baza prezentului contract|
|                                        cu exceptia cazului in care, mai jos, |
|                                        este specificata o alta persoana de   |
|                                        contact).                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Piata Victoriei no. 1, Sector 1        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              7000                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Managerului Clienti Microsoft   Adresa de e-mail a Managerului Clienti|
|                                        Microsoft                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Limba in care vor fi redactate                                               |
| notificarile                                                                 |
| Engleza/Romana                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Afiliat Contractant Microsoft                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall    |
| Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care accesul online si transmiterea notificarilor catre o alta   |
| persoana sau la o alta adresa decat cele de mai sus sunt necesare, se va     |
| completa prezenta sectiune:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa e-mail a persoanei de contact  |
|                                        (necesara pentru acces online)        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care este necesara transmiterea de duplicate ale notificarilor   |
| contractuale in forma electronica catre o alta persoana sau la o alta adresa |
| in afara de cele mentionate mai sus, se va completa prezenta sectiune:       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Numele persoanei de contact           |
| Ministerul Comunicatiilor si                                                 |
| Tehnologiei Informatiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Bd. Libertatii no. 14                  contact (necesara pentru notificarea  |
| Sector 5                               in forma electronica)                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              70060                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul contract guverneaza raportul care se va stabili intre dumneavoastra (entitatea semnatara a contractului si afiliatii acesteia) si noi (afiliatul Microsoft care semneaza mai jos si afiliatii acestuia). In cazul in care, prin prezentul contract, achizitionati de la noi o licenta de software sau contractati servicii, conditiile specifice respectivelor tranzactii vor fi cuprinse in contracte separate de licenta sau de prestari servicii, care vor incorpora prin referire prevederile acestui contract, astfel cum este modificat prin respectivele contracte de licenta sau de prestari servicii. Nici o prevedere din prezentul contract nu obliga pe vreuna dintre parti sa incheie un contract de licenta sau de prestari servicii.

    Data intrarii in vigoare. Daca primul contract de licenta semnat in baza prezentului contract intra in vigoare la o data care, din punct de vedere cronologic, precede data semnarii de catre noi a prezentului contract, data intrarii in vigoare a prezentului contract va fi acea data plasata cronologic mai devreme. In caz contrar, prezentul contract va intra in vigoare la data la care este semnat de noi.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Notificarile catre Microsoft           Copii vor fi trimise la:              |
| vor fi trimise la:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited   Microsoft EMEA HQ                     |
| Atrium Building Block B                Law and Corporate Affairs             |
| Carmenhall Road                        Coeur Defense Tour B                  |
| Sandyford Industrial Estate            La Defense 4                          |
| Dublin 18                              100, Esplanade du General de Gaulle   |
| Irlanda                                92932 Paris La Defense Cedex          |
| In atentia:                            Franta                                |
| EOC Program Operations Dept.                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    Prin semnarea in rubrica corespunzatoare de mai jos confirmati ca ati citit si inteles prevederile acestui contract, ca sunteti de acord sa respectati acesti termeni, precum si ca declarati si garantati exactitatea informatiilor pe care le puneti la dispozitie in pagina de garda.

 ______________________________________________________________________________
|                                       |                                      |
| Client                                | Afiliat Contractant Microsoft        | |_______________________________________|______________________________________|
| Nume                                  |                                      |
| Secretariatul General al Guvernului   | Microsoft Ireland Operations Limited |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)             | Nume (cu litere de tipar)            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnarii                         | Data semnarii (data la care          |
|                                       | Afiliatul Microsoft semneaza)        |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       | Data intrarii in vigoare (poate fi   |
|                                       | diferita de data semnarii)           |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    Termeni si Conditii

    1. Definitii. In prezentul Contract, "dumneavoastra" se refera la entitatea care a incheiat prezentul contract (sau un contract de licenta ori de prestari servicii in baza prezentului contract) si la afiliatii acesteia, iar "noi" sau "noua" se refera la afiliatul Microsoft care a incheiat prezentul contract (sau orice contract de licenta ori de prestari servicii in baza prezentului contract) si la afiliatii acestuia. In plus, se vor aplica urmatoarele definitii:
    "afiliat" reprezinta (i) in legatura cu dumneavoastra, orice entitate juridica aflata in proprietatea dumneavoastra sau in a carei proprietate va aflati sau care se afla impreuna cu dumneavoastra sub proprietatea comuna a altei persoane, si (ii) in legatura cu noi, orice entitate juridica al carei proprietar suntem, sau in a carei proprietate ne aflam sau care, impreuna cu noi, se afla sub proprietate comuna a altei persoane;
    "disponibil" reprezinta, in legatura cu un produs, faptul ca pentru acel produs exista licente care pot fi comandate in baza unui program special de licentiere;
    "produs comercial" reprezinta orice produs pe care noi il punem la dispozitie, spre licentiere, contra unei redevente;
    "remedieri" reprezinta pachete de servicii si produse comerciale, precum si alte remedieri furnizate in general de noi;
    "produs oferit cu titlu gratuit" reprezinta orice produs pe care il punem la dispozitie, spre licentiere, fara perceperea unei redevente;
    "proprietate" semnifica, cu referire la definitia cuvantului "afiliat" de mai sus, o participatie intr-un procent mai mare de 50%;
    "produse pre-lansare" sau "produse beta" sunt produse puse la dispozitie inainte de a fi lansate pe piata;
    "produs" se refera la toate produsele comerciale, produse pre-lansare si produse beta, produse oferite cu titlu gratuit;
    "Lista de Produse" reprezinta, in legatura cu orice program de licentiere, declaratia publicata periodic de Microsoft pe World Wide Web la adresa: http://microsoft.com/licensing/sau pe un alt site succesor identificat de noi care specifica produsele care sunt ori care pot fi puse la dispozitie in baza programului (produsele fiind disponibile in functie de regiune), precum si orice conditii sau limitari specifice produsului referitoare la achizitionarea de licente pentru aceste produse;
    "operare" sau "utilizare" inseamna copiere, instalare, utilizare, accesare, afisare, operare, rulare sau alta maniera de interactionare;
    "furnituri service" se refera la codul computerului si la materialele aferente, cu exceptia remedierilor, pe care vi le punem la dispozitie in timpul asigurarii serviciilor.

    2. Drept de utilizare si de proprietate. Cu exceptia cazului in care un contract de licenta contine precizari in alt sens, utilizarea oricarui produs pe care il obtineti cu licenta de la noi este guvernata de drepturile de utilizare a produsului specifice respectivului produs si versiuni si de prevederile contractului de licenta prin care v-a fost licentiat produsul respectiv. Noi va vom furniza o copie dupa drepturile de utilizare a produsului aplicabile in acest caz sau vi le vom pune la dispozitie fie prin publicarea lor pe World Wide Web la adresa: http://microsoft.com/licensing/sau pe un alt site succesor identificat de noi sau prin alte mijloace rezonabile. Dumneavoastra confirmati faptul ca aveti acces la World Wide Web. Noi nu transferam nici un fel de drepturi de proprietate asupra unui produs licentiat si ne rezervam toate drepturile care nu v-au fost conferite in mod expres.
    Utilizarea oricaror remedieri este explicata in drepturile de utilizare a produsului pentru produsul afectat sau, daca remedierea nu este prevazuta pentru un produs anume, in orice alte specificatii referitoare la utilizare pe care noi vi le punem la dispozitie. Dreptul de a utiliza remedierile va este acordat in baza licentei. Utilizarea si proprietatea asupra furniturilor service va fi prevazuta in contractul de prestari servicii aferent si in documentele conexe.

    3. Restrictii referitoare la utilizare. Va sunt interzise urmatoarele actiuni:
    - Separarea componentelor unui produs care contine componente multiple, prin operarea lor pe computere diferite, prin upgradarea sau downgradarea lor la momente diferite, sau prin transferarea lor separata, cu exceptia cazului in care drepturile de utilizare a produsului contin prevederi in alt sens;
    - Inchirierea, imprumutarea sau detinerea de produse sau de furnituri service, cu exceptia cazului in care aceste aspecte sunt convenite de noi printr-un acord separat;
    - Deconstruirea, decompilarea sau dezasamblarea produselor, remedierilor, sau a furniturilor service, mai putin in cazul in care legea aplicabila permite acest lucru in mod expres, indiferent de aceasta limitare;
    - Transferarea licentelor, sublicentierea produselor, remedierilor sau furniturilor service catre Guvernul SUA.
    Produsele obtinute cu licenta prin acest contract (inclusiv orice contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) sunt supuse reglementarilor SUA privind exportul. Dumneavoastra sunteti de acord sa va conformati tuturor legilor internationale si nationale aplicabile acestor produse, inclusiv Reglementarilor SUA privind Administrarea Exportului (USA Regulations on Export Administration), precum si restrictiilor referitoare la beneficiar, utilizare si destinatie, emise de Guvernul SUA si de alte guverne. Pentru alte informatii a se vedea http://www.microsoft.com/exporting/.

    4. Confidentialitate.
    a. Informatii confidentiale. Informatiile confidentiale reprezinta informatiile indicate ca atare sau specificate in alt mod, in scris, de catre o parte ca fiind proprietatea sa sau ca apartinand celeilalte parti sau care, avand in vedere circumstantele divulgarii, ar trebui sa fie considerate cu buna-credinta ca avand caracter confidential. Aceste informatii includ date care nu sunt de natura publica, referitoare la produsele, caracteristicile, activitatile de marketing si de promovare ale fiecareia dintre parti, precum si clauzele negociate ale contractelor noastre. Toate produsele beta sunt confidentiale, mai putin in cazul in care se incadreaza in exceptiile de mai jos.
    Informatiile confidentiale nu includ informatii pe care: (i) destinatarul le-a obtinut in mod independent; (ii) destinatarul le-a cunoscut inainte de a le fi primit in baza respectivului contract; sau (iii) care sunt ori care, ulterior, ajung sa fie la dispozitia publicului ori care sunt primite din alta sursa, in ambele cazuri in alt mod decat prin incalcarea unei obligatii de confidentialitate.
    b. Utilizarea informatiilor confidentiale. Timp de cinci ani de la divulgarea initiala a informatiilor confidentiale, nici una dintre parti nu va utiliza informatiile confidentiale ale celeilalte parti fara acordul prealabil scris al acesteia decat in limitele prezentei relatii de afaceri sau conform prevederilor stipulate expres in acest sens in aceasta sectiune 4 si nu va divulga informatiile confidentiale ale celeilalte parti decat (i) pentru obtinerea de servicii de consultanta juridica sau financiara sau (ii) daca legea impune in care caz partea obligata sa divulge informatiile va depune toate diligentele pentru a notifica cealalta parte cu privire la acest lucru, astfel incat divulgarea sa poata fi contestata.
    Atat dumneavoastra cat si noi vom lua masuri de precautie rezonabile pentru protejarea reciproca a informatiilor confidentiale. Aceste masuri de precautie vor fi cel putin la acelasi nivel cu cele pe care noi le luam pentru a ne proteja propriile informatii. Atat dumneavoastra cat si noi vom dezvalui reciproc informatiile salariatilor ori consultantilor nostri numai in masura in care este necesar ca acestia sa le cunoasca si in conditiile respectarii obligatiilor de confidentialitate impuse prin prezentul. In momentul in care informatiile confidentiale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile ce rezulta din oricare dintre contracte, fiecare dintre noi va returna informatiile respective celuilalt sau le va distruge la cererea celuilalt.
    c. Drepturi rezervate. Atat dumneavoastra cat si noi avem libertatea de a concepe produse in mod independent fara a utiliza informatiile confidentiale ale celuilalt. Nici dumneavoastra si nici noi nu suntem tinuti de obligatia de a impune restrictii in ceea ce priveste atribuirea, pe viitor, de sarcini catre persoanele care au acces la informatiile confidentiale. In plus, dumneavoastra, noi si aceste persoane avem libertatea de a utiliza informatiile din domeniul informatic pe care aceste persoane si le amintesc, inclusiv idei, concepte, know-how sau tehnici cata vreme informatiile confidentiale ale celeilalte parti nu sunt divulgate prin incalcarea acestui contract pe parcursul utilizarii lor. Utilizarea nu va conferi nici uneia dintre parti nici un fel de drepturi in legatura cu drepturile de autor sau brevetele detinute de cealalta parte si nu impune plata de redevente sau a unei licente separate.
    Atat noi cat si dumneavoastra putem oferi sugestii, comentarii sau putem avea alte reactii de raspuns fata de informatiile confidentiale ale celeilalte parti. Nici noi si nici dumneavoastra nu vom avea reactii de raspuns care sa faca obiectul licentei si care sa impuna partii ce primeste respectiva reactie de raspuns, sa licentieze sau sa utilizeze in comun cu o terta persoana orice produs, tehnologie, serviciu sau documente incluse in acest raspuns sau rezultate in urma acestuia, sau orice drept de proprietate intelectuala. Un astfel de raspuns are caracter voluntar, partea destinatara neavand obligatia de a pastra confidentialitatea. Partea destinatara nu va divulga sursa raspunsului fara acordul partii care furnizeaza informatia. Raspunsul poate fi utilizat in orice scop fara nici o obligatie.
    d. Cooperarea in caz de divulgare a informatiilor. Fiecare dintre noi va notifica imediat cealalta parte in cazul in care se constata utilizarea neautorizata sau divulgarea de informatii confidentiale si va coopera in mod rezonabil pentru a ajuta cealalta parte sa redobandeasca posesia asupra informatiilor confidentiale si sa impiedice utilizarea sau divulgarea neautorizata in continuare a acestora.

    5. Garantii.
    a. Garantie limitata pentru produs. Garantam faptul ca fiecare versiune a unui produs comercial va functiona in conformitate cu documentatia de utilizare furnizata de noi. Garantia are o valabilitate de un an de la data la care ati rulat pentru prima data o copie a versiunii respective. In limita maxima permisa de lege, orice garantii pe care legea le impune cu privire la produse sunt limitate la cele prevazute mai sus si la aceeasi perioada de un an. Aceasta garantie nu se aplica componentelor produselor a caror redistribuire este permisa conform drepturilor de utilizare a produsului si nici in cazul in care nefunctionarea produsului este rezultatul unui accident, al utilizarii excesive sau al unei utilizari incorecte. In cazul in care ne trimiteti o notificare cu privire la un produs neconform in perioada de garantie, atunci, la alegerea noastra, fie (i) va returnam pretul platit pentru produs, fie (ii) va reparam sau va inlocuim produsul. In limitele maxime permise de lege, acesta reprezinta singurul remediu care va este acordat pentru orice nefunctionare a produsului comercial in conformitate cu cele descrise in prezenta subsectiune.
    b. Produse oferite cu titlu gratuit si produse beta. In limita maxima permisa de lege, produsele oferite cu titlu gratuit si produsele beta sunt puse la dispozitie "asa cum sunt," fara nici un fel de garantii. Dumneavoastra luati act de faptul ca prevederile acestui paragraf referitoare la produsele pre-lansare si la produsele beta sunt rezonabile, ele avand legatura, printre altele, cu faptul ca sunt puse la dispozitie inainte de lansarea lor pe piata astfel incat sa va ofere posibilitatea (mai devreme decat ati avea-o in alt mod) sa decideti daca ele sunt adecvate pentru activitatea dumneavoastra si fara ca ele sa fi fost testate integral de noi.
    c. Servicii. Garantam faptul ca toate serviciile vor fi executate de o maniera diligenta.
    d. INEXISTENTA ALTOR GARANTII. IN LIMITA PERMISA DE LEGEA APLICABILA, SUNT EXCLUSE TOATE DECLARATIILE, GARANTIILE SI CONDITIILE REFERITOARE LA PRODUSELE, FURNITURILE SERVICE, MATERIALELE SI SERVICIILE AFERENTE, INDIFERENT CA SUNT EXPLICITE, IMPLICITE ORI PREVAZUTE DE LEGE, CU EXCEPTIA CELOR SPECIFICATE IN MOD EXPRES IN PREZENTUL CONTRACT, (INCLUSIV IN ORICE CONTRACT DE LICENTA SAU DE PRESTARI DE SERVICII CARE CONTINE ACESTI TERMENI) INCLUZAND FARA LIMITARE, GARANTIILE SAU CONDITIILE REFERITOARE LA PROPRIETATE, NEINCALCARE, CALITATE SATISFACATOARE, VANDABILITATE SI ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. RASPUNDEREA NOASTRA NU VA FI ANGAJATA PENTRU NICI UNUL DINTRE SERVICIILE SAU PRODUSELE FURNIZATE DE CATRE VANZATORI, PRODUCATORI SAU CONSULTANTI TERTE PARTI PE CARE NOI VI I-AM INDICAT ORI RECOMANDAT IN BAZA ACORDULUI SCRIS EXISTENT INTRE DUMNEAVOASTRA SI NOI, CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE PRODUSELE SAU SERVICIILE ASIGURATE DE ACESTI TERTI SUNT FURNIZATE IN BAZA UNUI CONTRACT SCRIS INCHEIAT INTRE DUMNEAVOASTRA SI NOI SI ATUNCI NUMAI IN MASURA IN CARE RESPECTIVUL CONTRACT CONTINE PREVEDERI EXPRESE IN ACEST SENS.

    6. Asigurarea apararii fata de pretentii de incalcare si insusire ilicita. Va vom apara fata de oricare dintre urmatoarele pretentii ridicate de catre o terta parte neafiliata si vom plati suma stabilita pe baza de hotarare judecatoreasca definitiva defavorabila (ori potrivit unei tranzactii la care noi vom consimti):
    a. pretentii conform carora un produs comercial sau remediere incalca brevetul, dreptul de autor al acesteia sau marca de comert sau isi insuseste in mod ilegal secretul comercial, sau
    b. pretentii conform carora orice furnitura service incalca dreptul sau de autor ori marca de comert sau isi insuseste in mod ilicit secretul comercial.
    Aveti obligatia de a ne notifica in scris cu promptitudine cu privire la orice astfel de pretentie si ne veti acorda control exclusiv asupra sustinerii apararii impotriva pretentiei ori tranzactionarii acesteia. De asemenea, va trebui sa ne asigurati asistenta necesara pentru sustinerea apararii, noi rambursandu-va cheltuielile rezonabile aferente asigurarii de asistenta. Termenii "insusire ilicita" si "secret comercial" sunt utilizati conform definitiilor prevazute in Legea Uniforma privind Secretele Comerciale, cu exceptia pretentiilor ridicate in baza oricarui contract de licenta sau de prestari servicii guvernat de legislatia oricarei jurisdictii din afara Statelor Unite, unde "insusire ilicita" va insemna utilizarea ilegala cu buna stiinta, iar "secret comercial" va insemna "informatii care nu fac obiectul unei dezvaluiri", conform prevederilor Articolului 39.2 din conventia TRIPS (Conventia privind aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert).
    Obligatiile noastre de a va asigura apararea fata de orice pretentii formulate impotriva dumneavoastra nu vor fi aplicabile daca pretentia sau hotararea judecatoreasca definitiva adoptata in defavoarea dumneavoastra se fundamenteaza: (i) pe specificatiile pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie in legatura cu furniturile service; (ii) pe codul sau pe materialele pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie ca facand parte din furniturile service; (iii) pe faptul ca dumneavoastra ati continuat sa utilizati produsul, remedierile sau furniturile service dupa ce noi v-am pus in vedere sa intrerupeti utilizarea datorita existentei acelei pretentii; (iv) faptul ca ati combinat produsul, remedierile sau furniturile service cu un produs, cu date sau cu un proces de activitate care nu apartin Microsoft; (v) pe pagubele care pot fi atribuite valorii date de utilizarea unui produs, a unor date sau al unui proces de activitate care nu apartin Microsoft; (vi) faptul ca dumneavoastra ati modificat produsul, remedierile sau furniturile service; (vii) faptul ca dumneavoastra ati distribuit produsul, remedierile sau furniturile service sau utilizarea acestuia catre o terta parte sau in beneficiul unei terte parti; (viii) faptul ca dumneavoastra ati utilizat marca/marcile noastra/e de comert fara a avea permisiunea scrisa de a o face; sau (ix) pe faptul ca, in legatura cu orice pretentie privind secretul comercial, dumneavoastra ati obtinut un secret comercial (a) prin mijloace necuvenite; (b) in anumite conjuncturi care creeaza indatorirea de a pastra confidentialitatea asupra sa sau de a limita utilizarea acestuia; sau (c) de la o persoana (alta decat noi sau afiliatii nostri) care aveau drept sarcina fata de partea ce a ridicat respectiva pretentie, sa pastreze confidentialitatea asupra secretului comercial sau sa limiteze utilizarea acestuia. Orice costuri sau daune rezultate din aceste actiuni ne vor fi platite de catre dumneavoastra.
    In cazul in care primim informatii referitoare la formularea unei pretentii de incalcare in legatura cu un produs comercial, remedieri sau cu furnituri service, putem ca, pe cheltuiala noastra si fara a avea vreo obligatie in acest sens, fie (i) sa obtinem pentru dumneavoastra dreptul de utilizare in continuare a produsului, a remedierilor ori a furniturilor service cu privire la care a fost ridicata pretentia de incalcare, fie (ii) sa modificam produsul, remedierile sau furniturile service ori sa il inlocuim cu un echivalent cu aceeasi functiune pentru a nu mai reprezenta o incalcare, caz in care veti inceta imediat sa mai utilizati produsul, remedierile ori furniturile service cu privire la care a fost formulata pretentia de incalcare. In cazul in care, in urma formularii unei pretentii de incalcare, o instanta competenta va interzice utilizarea unui produs comercial, a unei remedieri sau a unei furnituri service, noi, la alegerea noastra, fie vom obtine dreptul ca acesta sa fie utilizat in continuare, sa fie inlocuit cu un echivalent avand aceeasi functiune, sa fie modificat pentru a-l face conform, fie vom restitui suma achitata si vom rezilia contractul de licenta pentru produsul, remedierile sau furniturile service in legatura cu care s-a ridicat pretentia de incalcare si, in masura in care se aplica anumitor furnituri service drepturile dumneavoastra de proprietate asupra produsului, remedierilor sau furniturilor service vor inceta.
    In cazul in care orice alta pretentie este formulata de o terta parte impotriva dumneavoastra in legatura cu drepturile noastre de proprietate intelectuala, aveti obligatia de a ne notifica imediat in scris. Noi putem considera, la alegerea noastra, ca aceste pretentii sunt reglementate de prezenta sectiune. Aceasta Sectiune 6 va ofera in mod exclusiv posibilitatea de a solutiona pretentii ridicate de terte persoane in legatura cu incalcarea si insusirea ilicita a secretului comercial.

    7. Limitarea raspunderii.
    a. Limitare. Pot exista situatii in care dumneavoastra aveti dreptul de a ne solicita despagubiri sau plata unei sume de bani. Cu exceptia cazului in care prezentul paragraf contine prevederi exprese in alt sens, indiferent de temeiul legal al pretentiilor dumneavoastra, raspunderea noastra se va limita, in masura maxima permisa de legea aplicabila, la plata de daune directe care nu vor depasi suma pe care dumneavoastra ati platit-o pentru produsul sau serviciile care au generat aceste pretentii. In cazul produselor oferite gratuit, a serviciilor care v-au fost asigurate in mod gratuit sau a codului-masina pe care sunteti autorizat sa il redistribuiti catre terte persoane fara plata separata catre Microsoft, obligatia totala care ne revine noua nu va depasi 5000 $ sau echivalentul acestei sume calculat in moneda locala. Limitarile prevazute in acest paragraf nu se vor aplica cu privire la urmatoarele aspecte in legatura cu executarea prezentului contract (sau a oricarui alt contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni):
    (i) obligatiile care ne revin noua potrivit Sectiunii 6 de a organiza apararea in legatura cu pretentiile unei terte persoane privind incalcarea sau insusirea ilicita a unor brevete, drepturi de autor, marci de comert sau a unui secret comercial, si de a plati despagubiri stabilite pe baza de hotarare judecatoreasca definitiva in legatura cu respectivele pretentii (ori pe baza unei tranzactii cu care noi suntem de acord);
    (ii) obligatiile care ne revin noua cu privire la culpa grava sau la abaterea savarsita cu intentie in masura in care pentru acestea ne facem vinovati noi sau agentul nostru si se stabileste astfel pe baza de hotarare judecatoreasca definitiva; si
    (iii) obligatiile care ne revin noua in temeiul Sectiunii 4 (Confidentialitate).
    b. Exonerarea de raspundere pentru anumite prejudicii. In masura maxima in care legea aplicabila permite, nici una dintre parti si nici unul dintre afiliatii ori furnizorii acesteia nu vor fi raspunzatori pentru pagube indirecte (incluzand, fara limitare, pagube indirecte, speciale ori accidentale, pentru nerealizare de profit ori venit, pentru intreruperea activitatii sau pierderea de informatii legate de activitate) ce rezulta in legatura cu orice contract, produs, remedieri sau serviciu, chiar daca acestia au fost informati de posibilitatea producerii unor astfel de pagube si chiar daca aceasta posibilitate a fost in mod rezonabil previzibila. Aceasta exonerare de raspundere nu se aplica pentru raspunderea care ii revine unei parti fata de cealalta parte in ceea ce priveste incalcarea obligatiei sale de confidentialitate sau a drepturilor de proprietate intelectuala ale celeilalte parti.
    c. Aplicare. Cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres in aceasta Sectiune 7, limitarile si exonerarea de raspundere pentru prejudicii prevazute in acest contract (incluzand orice contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) se aplica indiferent daca raspunderea are la baza o incalcare a contractului, sau este o raspundere delictuala bazata pe culpa (inclusiv neglijenta) sau o raspundere obiectiva, o incalcare de garantii sau orice alta teorie juridica.

    8. Verificarea conformitatii. Dumneavoastra va revine obligatia de a tine evidente legate de produsele utilizate de dumneavoastra si de orice afiliat care utilizeaza o licenta in baza unui contract de licenta. Noi avem dreptul ca, pe durata contractului de licenta si a oricarei inscrieri, precum si timp de un an dupa aceea, sa verificam pe cheltuiala noastra, respectarea prevederilor contractelor de licenta. In acest sens, vom angaja un contabil independent de la o firma de contabili autorizati cu reputatie internationala, care va fi supusa obligatiei de confidentialitate. Verificarea se va face pe baza unei notificari trimise cu nu mai putin de 30 de zile inainte, in timpul programului de lucru si de o maniera care sa nu interfereze in mod nerezonabil cu operatiunile dumneavoastra. Ca alternativa, pentru produsele pe care dumneavoastra si oricare dintre afiliatii dumneavoastra le utilizati in baza unui contract de licenta, va putem cere sa completati cu acuratete un chestionar de autoverificare alcatuit de noi. Daca verificarea sau autoverificarea releva utilizarea de produse fara licenta, va trebui sa comandati imediat un numar suficient de licente care sa permita utilizarea respectivelor produse. Daca se constata ca situatia privind utilizarea fara licenta a produselor este semnificativa, (inexistenta licentelor intr-o proportie de 5% sau mai mult), va trebui sa ne rambursati costurile pe care noi le-am suportat cu verificarea si sa achizitionati licentele necesare in plus, ca licente individuale in termen de 30 de zile. Daca efectuam aceasta verificare si nu constatam o situatie grava de utilizare fara licenta a produselor, nu vom initia alta verificare asupra aceleiasi entitati pentru o perioada de cel putin de un an. Noi si auditorii nostri vom utiliza informatiile obtinute din verificarea existentei conformitatii numai pentru a ne exercita drepturile si pentru a stabili daca dumneavoastra va conformati prevederilor respectivului contract de licenta. Invocarea drepturilor si procedurilor descrise mai sus nu semnifica faptul ca noi renuntam la drepturile noastre de a pune in executare prezentul contract (incluzand orice contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) sau de a ne proteja drepturile noastre de proprietate intelectuala prin orice alte mijloace permise de lege.

    9. Durata si incetarea contractului. Prezentul contract va ramane in vigoare pana la incetarea sa. Oricare dintre partile semnatare ale acestui contract poate rezilia acest contract in orice moment pe baza unei notificari scrise de cel putin 60 de zile. In masura in care este necesar pentru implementarea clauzelor referitoare la incetare din prezentul contract, fiecare dintre parti renunta la orice drept detinut de a cere celeilalte parti sa solicite sau sa obtina in prezent sau viitor, conferit in baza oricarei legi sau reglementari aplicabile, de a solicita sau de a obtine aprobarea, ordinul, decizia sau hotararea unei instante referitoare la rezilierea acestui contract. Singurul efect al incetarii acestui contract va fi acela al incetarii capacitatii oricareia dintre parti de a incheia pe viitor contracte de licenta sau contracte de prestari servicii in baza prezentului contract. Incetarea acestui contract nu va determina, prin sine, incetarea altor contracte de licenta sau de prestari servicii incheiate anterior in baza prezentului contract si orice prevederi ale prezentului contract, incluse prin referire in respectivul contract de licenta sau de prestari servicii continua sa ramana in vigoare pana la rezilierea ori expirarea respectivului contract de licenta sau de prestari servicii.

    10. Alte aspecte.
    a. Notificari. Toate notificarile, autorizatiile si solicitarile trimise ori efectuate in legatura cu un contract de licenta sau de prestari servicii vor fi trimise prin posta, posta rapida, fax sau e-mail la adresele si la numerele specificate in respectivul contract de licenta sau de prestari servicii. Orice notificare privind rezilierea acestui contract va fi trimisa prin posta, posta rapida, curier, fax sau e-mail la adresele si numerele specificate in pagina de garda a prezentului contract. Notificarile se vor considera a fi trimise la data indicata pe confirmarea de primire de la posta sau pe raportul de confirmare a transmisiunii prin curier, fax ori e-mail.
    b. Cesiune. Prezentul contract si orice contract de licenta pot fi cesionate de oricare dintre parti numai catre un afiliat insa cesiunea nu va exonera cedentul de obligatiile ce ii revin prin contractul cesionat. Daca una dintre parti cesioneaza prezentul contract sau un contract de licenta, va trebui sa notifice in scris cealalta parte. Nici una dintre parti nu poate cesiona un contract de prestari servicii fara consimtamantul scris al celeilalte.
    c. Nulitati partiale. In cazul in care o instanta decide ca una dintre prevederile acestui contract (inclusiv a oricarui contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) este nelegala, lipsita de valabilitate sau inaplicabila, celelalte prevederi vor ramane in vigoare si vor produce efecte pe deplin iar partile vor modifica contractul astfel incat clauza respectiva sa produca efecte in masura maxima posibila.
    d. Renuntare. Renuntarea la invocarea unei incalcari a prezentului contract (inclusiv a oricarui contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) nu va reprezenta o renuntare la invocarea oricarei alte incalcari si orice renuntare devine efectiva numai in cazul in care este formulata in scris si semnata de un reprezentant autorizat al partii care renunta.
    e. Forta Majora. Daca indeplinirea obligatiilor ce incumba oricareia dintre parti este impiedicata sau amanata, in totalitate sau partial, din considerente care scapa controlului respectivei parti, partea in cauza nu va fi considerata legal raspunzatoare cata vreme isi reia indeplinirea obligatiilor cat mai curand posibil dupa ce motivul care impiedica ori intarzie indeplinirea obligatiilor a fost eliminat.
    f. Solutionarea diferendelor. In cazul in care, pentru punerea in executare a acestui contract (inclusiv a oricarui contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni), noi declansam o actiune judiciara, actiunea respectiva va fi initiata in jurisdictia in care isi are sediul afiliatul contractant al dumneavoastra. In cazul in care dumneavoastra initiati o actiune judiciara de punere in executare a oricarui astfel de contract de licenta pe care l-ati incheiat cu un afiliat al nostru din afara spatiului european, actiunea dumneavoastra va trebui introdusa la instantele din Statul Washington. In cazul in care actiunea judiciara initiata de dumneavoastra are in vedere punerea in executare a oricarui astfel de contract de licenta incheiat cu un afiliat al nostru din spatiul european, actiunea respectiva va trebui declansata in instantele din Irlanda. In cazul in care initiati o actiune judiciara in vederea punerii in executare a oricarui astfel de contract de prestari servicii, respectiva actiune va trebui initiata in care isi are sediul afiliatul nostru prestator de servicii. Alegerea jurisdictiei nu impiedica pe nici una dintre parti sa incerce obtinerea, in orice jurisdictie competenta, a unei hotarari judecatoresti care sa solutioneze incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a obligatiilor de confidentialitate.
    g. Ramanere in vigoare. Clauzele care reglementeaza drepturile de utilizare a produsului, restrictiile de utilizare a acestora, dovezile referitoare la existenta licentelor permanente, transferul de licente, garantiile, limitarile de raspundere, confidentialitatea, verificarea conformitatii si obligatiile in caz de reziliere ori expirare a acestui contract vor ramane in vigoare si dupa rezilierea sau expirarea acestui contract si a oricarui contract de licenta sau de prestari servicii in care sunt incluse.
    h. Clauza de neexclusivitate. Prezentul contract (inclusiv orice contract de licenta sau de prestare de servicii care contine acesti termeni) nu prezinta un caracter exclusiv. Nici o prevedere continuta in prezentul contract nu va solicita, din partea dumneavoastra, licentierea, utilizarea sau promovarea exclusiva a software-ului sau a serviciilor Microsoft. Daca doriti, puteti incheia contracte cu alte parti in vederea licentierii, utilizarii sau promovarii de software sau de servicii, altele decat cele apartinand firmei Microsoft.
    i. Legea aplicabila. Orice contract de licenta incheiat cu un afiliat al nostru din afara spatiului european va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia Statului Washington si a legilor federale ale Statelor Unite. Orice contract de licenta incheiat cu un afiliat al nostru din spatiul european va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia Irlandei. Orice contract de servicii va fi guvernat de legislatia tarii in care isi are sediul afiliatul nostru prestator de servicii. Conventia Natiunilor Unite incheiata cu privire la Contracte de Vanzare Internationala a Bunurilor incheiata in 1980 si documentele aferente acesteia nu se vor aplica prezentului contract si nici unui alt contract de licenta sau de prestari servicii incheiat cu orice afiliat al nostru in baza prezentului contract.
    j. Intermediere. Fiecare dintre noi cunoaste faptul ca si este de acord ca unele din prevederile acestui contract si din cele ale oricarui contract de licenta sau de prestari servicii sunt menite a fi in beneficiul nu numai al entitatilor care au semnat aceste contracte, ci si al afiliatilor lor. Prezentul contract si contractele de licenta si de prestari servicii sunt incheiate de noi nu numai in nume propriu dar si ca mandatar al afiliatilor nostri.

 ______________________________________________________________________________
| In orice situatie in care se aplica legea din oricare dintre jurisdictiile   |
| mentionate in cele ce urmeaza, prevederile echivalente de mai sus vor fi     |
| inlocuite ori suplimentate de urmatoarele prevederi specifice fiecarei tari: |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Australia                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Prima propozitie a primului paragraf din Sectiunea 2, Drept de utilizare si  |
| de proprietate, va fi inlocuita cu urmatoarele:                              |
|______________________________________________________________________________|

    Cu exceptia cazului in care se prevede altfel intr-un contract de licenta, utilizarea oricarui produs pe care il licentiati de la noi este supus drepturilor de utilizare a produsului specifice fiecarui produs si versiune si termenilor prevazuti in contractul de licenta in baza caruia dumneavoastra licentiati produsul, acestea fiind singurele drepturi de care beneficiati dumneavoastra pentru a rula orice produs.

 ______________________________________________________________________________
| La Sectiunea 5, Garantii, din Termeni si Conditii, se vor adauga urmatoarele |
| prevederi:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|

    e. Remedii pentru consumatori. Fara a contraveni in vreun fel prevederilor din acest contract, consumatorii pot beneficia de anumite drepturi sau remedii in baza Legii Practicilor Comerciale din anul 1974 (Cth) si in baza legilor statale si teritoriale australiene, cu caracter similar, in baza carora raspunderea nu poate fi exclusa. In acest caz, in limita maxima permisa de lege, raspunderea respectiva se limiteaza, la alegerea noastra, in cazul bunurilor, fie la (i) inlocuirea bunurilor, fie la (ii) remedierea viciilor bunurilor, iar in cazul serviciilor fie la (i) refurnizarea serviciilor, fie la (ii) suportarea costului aferent refurnizarii serviciilor.

 ______________________________________________________________________________
| La Sectiunea 10, Alte aspecte, din Termeni si Conditii se va adauga          |
| urmatoarea prevedere:                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    j. GST. In cazul in care orice GST se plateste cu privire la orice furnizare de produse realizata in baza unui contract de licenta sau de prestari servicii incheiat de dumneavoastra sau de catre afiliatii dumneavoastra in baza prezentului contract, se va plati, de asemenea, o suma, in contul acestui GST de catre dumneavoastra conform facturii care v-a fost trimisa.

 ______________________________________________________________________________
| Brazilia                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Continutul Subsectiunii 5(c), Servicii, din Termeni si Conditii va fi        |
| inlocuit cu urmatoarele prevederi:                                           |
|______________________________________________________________________________|

    c. Servicii. Garantam ca toate serviciile vor fi executate prin utilizarea standardelor si practicilor general acceptate in domeniu. Vom depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru asigurarea de servicii aferente produselor. Prezenta garantie este valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data respectivei comenzi de lucru sau descriere de servicii. Daca ne trimiteti notificarea in perioada de garantie, prin care ne anuntati ca un serviciu nu respecta prezenta garantie si noi nu putem sa il asiguram din nou in conformitate cu prezenta garantie in perioada prevazuta de lege, in prezent 30 de zile, atunci, la alegerea dumneavoastra, fie (i) va vom returna pretul platit pentru serviciu; (ii) vom presta din nou serviciul, daca este fezabil; (iii) va vom oferi o reducere a carei suma sa fie echivalenta cu neexecutarea serviciului, dupa caz. Acesta reprezinta remediul exclusiv pentru orice nefunctionare a furniturilor service in conformitate cu prezentul paragraf.

 ______________________________________________________________________________
| Canada                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Pentru contracte de prestari servicii guvernate de legislatia Canadei,       |
| subsectiunea 10(i), Legea aplicabila, din Termeni si Conditii va fi          |
| inlocuita cu urmatoarele prevederi:                                          |
|______________________________________________________________________________|

    i. Legea aplicabila. Prevederile oricarui contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din afara spatiului european vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia Statului Washington si cu legile federale ale Statelor Unite. Prevederile oricarui contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din spatiul european vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia Irlandei. Prevederile oricarui contract de prestari servicii vor fi guvernate de legislatia aplicabila in Regiunea Ontario si de legile federale ale Canadei aplicabile in acest teritoriu. Conventia Natiunilor Unite cu privire la Contracte de Vanzare Internationala a Bunurilor incheiata in anul 1980 si documentele aferente acesteia nu se vor aplica prezentului contract sau oricarui contract incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri in temeiul prezentului contract.

 ______________________________________________________________________________
| La Sectiunea 10, Alte aspecte, din Termeni si Conditii se vor adauga         |
| urmatoarele prevederi:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    k. Limba contractului. Partile doresc in mod expres ca acest contract si/sau toate/oricare dintre documentele aferente acestuia, sa fie intocmite in alta limba decat limba franceza. French translation: Il est de la volonte expresse des parties que le present contrat et/ou tous les documents qui s'y rattachent soient rediges dans une langue autre que le francais.

 ______________________________________________________________________________
| Germania                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Continutul Sectiunii 5, Garantii din Termeni si Conditii va fi inlocuit cu   |
| urmatoarele prevederi:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    5. Caracteristici asupra carora s-a convenit; Pretentii privind Viciile referitoare la Calitate si Viciile referitoare la Titlu. In masura in care ni s-ar solicita furnizarea unui bun mobil care urmeaza a fi fabricat (herzustellende, bewegliche Sache) sau in masura in care Serviciile noastre sunt considerate, in mod exceptional, lucrari (Werkleistungen), urmatoarele prevederi se vor aplica cu privire la pretentiile ridicate in legatura cu viciile referitoare la calitate sau cu viciile referitoare la titlu (denumite impreuna "Vicii") insa nu se vor aplica cu privire la pretentiile ridicate in legatura cu plata unor despagubiri sau cu rambursarea cheltuielilor.

    Prevederile Sectiunii 7 se vor aplica cu privire la pretentiile ridicate in legatura cu despagubirile sau cheltuielile care rezulta in urma existentei Viciilor.

    a. Drepturile dumneavoastra si data expirarii lor vor fi stabilite in mod exclusiv in conformitate cu legea aplicabila prevazuta, in cazul unei nedezvaluiri cu rea-credinta a unui Viciu (arglistiges Verschweigen) sau in cazul unei garantii referitoare la caracteristicile unui bun mobil care urmeaza a fi fabricat (gelieferte, herzustellende, bewegliche Sache) sau in legatura cu realizarea de lucrari (Beschaffenheitsgarantie) (&& 651, 444 si 639 din Codul Civil German (BGB)).
    b. Va aducem la cunostinta in mod expres ca, in conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, nu este posibil a se dezvolta produse software care sa fie total lipsite de vicii de ordin tehnic. Caracteristicile prevazute in contract (vertragliche Beschaffenheit) referitoare la produsele software care urmeaza a fi furnizate de noi nu impun ca software-ul sa fie in totalitate lipsit de erori de programare, ci doar ca software-ul sa nu contina erori de programare de natura sa prejudicieze de o maniera semnificativa utilizarea acestuia.
    c. Obligatiile care ne revin nu se vor aplica in masura in care o pretentie se bazeaza pe: (i) precizarile, codul-masina sau pe materialele furnizate de dumneavoastra; (ii) utilizarea sau accesul oricarei persoane sau entitati alta decat dumneavoastra sau Afiliatii dumneavoastra la furniturile service in conformitate cu prevederile declaratiei de prestari servicii aplicabile; (iii) utilizarea de catre dumneavoastra a furniturilor service ulterior notificarii trimise de noi dumneavoastra prin care va solicitam intreruperea utilizarii acestora datorita unei astfel de pretentii; (iv) faptul ca dumneavoastra ati combinat furnituri service cu produse, date sau procese de activitate care nu apartin Microsoft.
    d. In masura in care ni se solicita sa asiguram un bun mobil care urmeaza a fi fabricat singura pretentie pe care dumneavoastra o puteti ridica impotriva noastra este conditionata de conformarea dumneavoastra de o maniera corespunzatoare cu obligatia ce va revine de a ne notifica cu privire la toate Viciile in conformitate cu & 377 din Codul Comercial German (HGB). Dumneavoastra aveti obligatia de a ne furniza o notificare in forma scrisa cu privire la orice Viciu aparent identificat de dumneavoastra in cursul examinarii desfasurate potrivit & 377 din Codul Comercial German in cel mai scurt timp posibil, insa intr-un interval de timp care sa nu depaseasca doua saptamani de la livrare. Obligatia dumneavoastra este de a ne notifica, in scris, cu privire la orice Viciu ascuns in cel mai scurt timp posibil dupa descoperirea respectivului Viciu.
    e. Noi vom remedia Viciile notificate de dumneavoastra anterior datei de expirare a perioadei de limitare prevazuta in aceasta sectiune. In cazul in care dumneavoastra ati ridicat o pretentie impotriva noastra in legatura cu executarea unor lucrari subsecvente (Nacherfullung), noi vom fi indreptatiti, de o maniera discretionara, sa remediem Viciul sau sa furnizam un bun mobil nou, sau, daca viciul se refera la executarea unei lucrari, sa realizam o noua lucrare fara Vicii. Dumneavoastra sunteti de acord sa cooperati cu noi la realizarea unei lucrari subsecvente furnizandu-ne orice informatii si documente solicitate si oferindu-ne asistenta de o maniera cat se poate de rezonabila.
    f. Dumneavoastra aveti dreptul sa reziliati respectivul contract de prestari servicii in masura in care rezilierea acestuia nu este exclusa de legea aplicabila prevazuta sau sa reduceti plata doar ulterior expirarii unui termen limita adecvat de cel putin trei saptamani, stabilit de dumneavoastra pentru realizarea unor lucrari subsecvente, cu conditia ca respectivul termen sa nu fie impus de legea aplicabila prevazuta.
    g. In eventualitatea in care noi aducem dovezi cu privire la faptul ca nu au existat Vicii pentru care noi am fost facuti responsabili in baza prezentei sectiuni, vom fi indreptatiti sa solicitam rambursarea cheltuielilor, bazandu-ne pe onorariile noastre standard, cheltuieli suportate pentru eforturile depuse de noi in vederea realizarii unor alte lucrari.
    h. Nu va este permis sa ridicati pretentii in baza prezentei sectiuni daca dumneavoastra sau o terta parte a modificat bunul mobil care urmeaza a fi fabricat, sau lucrarea, fara acordul nostru, cu conditia ca dumneavoastra sa puteti dovedi ca Viciile in cauza nu au fost produse de respectiva modificare.
    i. Toate pretentiile la care sunteti indreptatiti conform prezentei Sectiuni 5 vor expira intr-un interval de un an. In ceea ce priveste un bun mobil care urmeaza a fi fabricat, perioada de limitare va incepe la data livrarii; pentru realizarea lucrarilor, perioada de limitare va incepe la data acceptarii (Abnahme).

    Prevederile de mai sus nu vor afecta clauza continuta in & 438, paragraful 1 nr. 1 a) din Codul Civil German.

 ______________________________________________________________________________
| Sectiunea 7, Limitarea raspunderii, din Termeni si Conditii, va fi inlocuita |
| cu urmatoarele prevederi:                                                    |
|______________________________________________________________________________|

    7. Limitarea raspunderii.
    Pot exista situatii in care aveti dreptul de a ne solicita despagubiri sau de a ne pretinde rambursarea unor cheltuieli nesemnificative (Ersatz vergeblicher Aufwendungen). Indiferent de temeiul legal al pretentiei formulate de dumneavoastra (incalcarea prevederilor contractuale, existenta unor Vicii, comiterea unui delict sau alte aspecte), raspunderea noastra cu privire la orice pagube care rezulta in urma celor de mai sus se va limita la urmatoarele:
    a. In cazul comiterii cu intentie a unor acte sau a ridicarii unor pretentii conform Legii germane privind raspunderea pentru produse, a unei nedezvaluiri cu rea-credinta a unui Viciu sau a unei garantii cu privire la caracteristicile unui bun mobil care urmeaza a fi fabricat sau ale unei lucrari (Beschaffenheitsgarantie) (&& 651, 444 si 639 din Codul Civil German (BGB)) precum si in cazul unor pretentii ridicate in baza unor prejudicii aduse vietii, integritatii corporale sau sanatatii unor persoane, raspunderea noastra va fi stabilita in mod exclusiv in conformitate cu legea aplicabila prevazuta.
    b. Culpa grava. In cazuri de culpa grava, raspunderea noastra se va limita la despagubiri uzuale, previzibile. Aceasta limitare nu se aplica totusi daca pagubele au fost cauzate de angajatii nostri cu functii in structura de conducere sau de catre reprezentantii legali.
    c. Simpla neglijenta. In cazuri de neglijenta simpla, raspunderea noastra va fi angajata numai in masura in care au fost incalcate obligatii contractuale semnificative. In astfel de cazuri, raspunderea noastra va fi limitata la despagubiri uzuale si previzibile. In toate celelalte cazuri, raspunderea pentru simpla neglijenta este exclusa.
    d. Raspundere nebazata pe culpa (verschuldensunabhangige Haftung). In cazuri de raspundere fara culpa pentru imposibilitatea de indeplinire a obligatiilor pe durata perioadei de intarziere a realizarii lucrarilor, raspunderea noastra se va limita, de asemenea, la daune uzuale, previzibile.
    e. In cazul in care ni se solicita furnizarea unui bun mobil care urmeaza a fi fabricat, orice pretentie in vederea acordarii unor despagubiri sau a rambursarii unor cheltuieli datorate Viciilor este conditionata de conformarea dumneavoastra cu obligatiile care va revin, obligatii prevazute in Sectiunea 5(d) de mai sus de a ne notifica cu privire la existenta tuturor Viciilor.
    f. Toate pretentiile in legatura cu acordarea unor despagubiri sau cu rambursarea unor cheltuieli rezultate din existenta Viciilor vor expira intr-un interval de un an. In ceea ce priveste un bun mobil care urmeaza a fi fabricat, perioada de limitare va incepe la data livrarii; pentru realizarea lucrarilor, perioada de limitare va incepe la data acceptarii (Abnahme). Prezenta prevedere nu va aduce atingere & 438, paragraful 1 nr. 1 a) din Codul Civil German.
    Orice alte pretentii ridicate impotriva noastra in legatura cu acordarea unor despagubiri sau cu rambursarea unor cheltuieli vor expira intr-un interval de doi ani de la data la care se produc evenimentele care justifica o actiune in justitie.
    Prevederea continuta in prezenta subsectiune 7(f) nu se va aplica situatiilor guvernate de subsectiunea 7(a) de mai sus sau in cazul unei culpe grave din partea noastra. In astfel de cazuri legea prevazuta este aplicabila.

 ______________________________________________________________________________
| Indonezia                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Continutul Subsectiunii 10(f), Solutionarea diferendelor, din Termeni si     |
| Conditii va fi inlocuit cu urmatoarele prevederi:                            |
|______________________________________________________________________________|

    f. Solutionarea diferendelor. Orice diferend ce rezulta din sau care are legatura cu prezentul contract, inclusiv cu orice aspect privitor la existenta, valabilitatea sau incetarea acestuia, va fi inaintat spre solutionare si solutionat definitiv, prin arbitraj, la Singapore in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Centrului de Arbitraj International din Singapore, aceste reguli fiind considerate a fi incorporate in prezenta clauza prin referirea care se face la ele. Tribunalul de Arbitraj va fi format dintr-un singur arbitru ce va fi nominalizat de catre Presedintele CAIS. Limba in care se va desfasura arbitrajul va fi limba engleza. Hotararea arbitrului va fi definitiva, obligatorie si nu poate fi atacata. Hotararea poate fi utilizata ca temei pentru adoptarea unei hotarari judecatoresti in acest sens, in Indonezia sau in alta parte. Alegerea jurisdictiei nu impiedica pe nici una dintre parti sa solicite obtinerea unei hotarari judecatoresti care sa solutioneze incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a obligatiilor de confidentialitate in orice jurisdictie competenta.

 ______________________________________________________________________________
| America Latina, inclusiv tarile din America Centrala si de Sud si Caraibe    |
| (cu exceptia Braziliei si a teritoriilor din Franta, Olanda, Marea Britanie  |
| si SUA)                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| La Sectiunea 10, Alte aspecte, din Termeni si Conditii, se vor adauga        |
| urmatoarele prevederi:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    k. Taxa de timbru. Nu vor fi in sarcina noastra nici un fel de taxe de timbru care ar putea fi datorate in conformitate cu acest contract sau cu un contract de licenta ori de prestari servicii incheiat de dumneavoastra si/sau de catre afiliatii dumneavoastra. La solicitarea noastra, dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra ne veti pune la dispozitie dovada faptului ca ati platit taxele de timbru corespunzatoare la autoritatile competente.

 ______________________________________________________________________________
| Malaezia La Sectiunea 5, Garantii, din Termeni si Conditii, se vor adauga    |
| urmatoarele prevederi:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    e. Remedii pentru consumatori. Fara a contraveni in vreun fel prevederilor din acest contract, consumatorii pot beneficia de anumite drepturi sau remedii in baza Legii malaeziene privind Protectia Consumatorilor, cu privire la care raspunderea nu poate fi exclusa sau restrictionata. In limita maxima permisa de lege, raspunderea respectiva se limiteaza, la alegerea noastra, in cazul bunurilor, fie la (i) inlocuirea bunurilor, fie la (ii) remedierea viciilor bunurilor, iar in cazul serviciilor fie la (i) refurnizarea serviciilor, fie la (ii) suportarea costului aferent refurnizarii serviciilor.

 ______________________________________________________________________________
| Noua Zeelanda                                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| La Sectiunea 10, Alte aspecte, din Termeni si Conditii, se vor adauga        |
| urmatoarele prevederi:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    k. Raspundere legal prevazuta.
    (i) Activitatea desfasurata. In cazul in care noi suntem furnizorul (in acceptiunea definitiei date acestui termen in Legea Garantiilor pentru Consumatori din 1993 ("LGC")) produselor sau al altor bunuri sau servicii, dumneavoastra confirmati faptul ca produsele sau alte bunuri sau servicii puse la dispozitie de noi in baza unui contract de licenta sau de prestari servicii sunt achizitionate in vederea desfasurarii unei activitati cu caracter comercial (in acceptiunea definitiei date acestui termen in LGC) si sunteti de acord ca LGC nu se aplica produselor ori altor bunuri sau servicii furnizate de noi.
    (ii) Consumatorii. In conditiile subsectiunii (i) de mai sus, nici una dintre prevederile prezentului contract nu are intentia de a limita drepturile ce revin unui "consumator" in baza LGC acolo unde aceasta Lege se aplica iar prevederile prezentului contract urmeaza a fi modificate in masura in care este necesar ca aceasta intentie sa fie respectata.
    (iii) Furnizarea consecventa de produse. Daca dumneavoastra furnizati produse in mod consecvent oricarei persoane, aveti obligatia sa includeti urmatoarea clauza in prevederile tuturor contractelor pe care le incheiati cu privire la furnizarea consecventa de produse: "In momentul in care achizitionati produse sau servicii in scopul desfasurarii unei activitati, dumneavoastra admiteti si sunteti de acord ca Microsoft Corporation si afiliatii acesteia sa nu isi asume nici o raspundere sau obligatie fata de dumneavoastra conform Legii Garantiilor pentru Consumatori din 1993 si atunci cand furnizati produse sau servicii in mod consecvent trebuie sa includeti toate prevederile acestei clauze in termenii respectivei furnizari consecvente de produse sau servicii.
    (iv) Neexecutarea. Dumneavoastra aveti obligatia sa acordati despagubiri corespunzatoare atat noua, cat si afiliatilor nostri si ne exonerati de raspundere pentru orice costuri, cheltuieli, pierderi sau pagube suportate de noi sau de afiliatii nostri ca o consecinta a faptului ca dumneavoastra sau orice cumparator sau achizitor al dumneavoastra nu s-a conformat obligatiilor prevazute in aceasta sectiune.

 ______________________________________________________________________________
| Republica Populara Chineza                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Continutul Subsectiunii 10(f), Solutionarea diferendelor, din Termeni si     |
| Conditii, va fi inlocuit cu urmatoarele prevederi:                           |
|______________________________________________________________________________|

    f. Solutionarea diferendelor. In cazul in care noi intentam o actiune judiciara avand drept scop punerea in executare a unui contract de licenta sau de prestari servicii, actiunea respectiva va fi initiata in jurisdictia in care isi are sediul afiliatul dumneavoastra contractant. Daca, in acest caz, afiliatul dumneavoastra contractant isi are sediul in RPC, orice actiune aferenta punerii in executare a unui contract de licenta sau de prestari servicii va fi introdusa la Comisia de Arbitraj International Economic si Comercial a Chinei din Beijing (CAIECC) in conformitate cu regulile acesteia, astfel cum acestea sunt modificate periodic in timp. In cazul in care dumneavoastra initiati o actiune judiciara in vederea punerii in executare a unui contract de licenta pe care l-ati incheiat cu un afiliat al nostru din afara spatiului european, actiunea judiciara va trebui intentata in fata instantelor din Statul Washington. In cazul in care initiati o actiune judiciara in vederea punerii in executare a unui contract de licenta incheiat cu un afiliat al nostru din Europa, actiunea judiciara va trebui intentata in Irlanda. In cazul in care initiati o actiune judiciara pentru punerea in executare a unui contract de prestari servicii, actiunea judiciara va fi intentata in jurisdictia in care isi are sediul afiliatul nostru prestator de servicii. Daca, in acest caz, afiliatul nostru prestator de servicii isi are sediul in RPC, orice actiune pe care dumneavoastra o initiati in vederea punerii in executare a unui contract de prestari servicii va fi supusa arbitrajului la CAIECC in conformitate cu regulile sale in vigoare la momentul respectiv. Alegerea jurisdictiei nu impiedica pe nici una dintre parti sa solicite obtinerea unei hotarari judecatoresti care sa solutioneze incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a obligatiilor de confidentialitate in orice jurisdictie competenta.

 ______________________________________________________________________________
| Vietnam                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| La continutul Sectiunii 9, Incetarea contractului, din Termeni si Conditii,  |
| se vor adauga urmatoarele prevederi:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    Fara a angaja raspunderea dumneavoastra, noi ne rezervam dreptul de a inceta sau modifica prezentul contract sau orice contract de licenta sau de prestari servicii, in cazul in care ni se solicita sa utilizam o forma prevazuta de lege. Daca optam pentru incetarea unui astfel de contract pe acest considerent, toate drepturile dumneavoastra acordate in baza respectivului contract vor fi anulate.

 ______________________________________________________________________________
| La continutul Subsectiunii 10(f), Solutionarea diferendelor, din Termeni si  |
| Conditii, se vor adauga urmatoarele prevederi:                               |
|______________________________________________________________________________|

    f. Solutionarea diferendelor. Toate diferendele, pretentiile sau procedurile desfasurate intre parti referitoare la validitatea, interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi solutionate pe calea arbitrajului in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale UNCITRAL actualmente in vigoare. Autoritatea care va numi arbitrul va fi Camera Internationala de Comert ("ICC") care actioneaza in conformitate cu regulile adoptate de ICC in acest sens, iar locatia de desfasurare a procedurilor de arbitraj va fi Statul Washington, SUA. Va fi numit un singur arbitru. Hotararea va fi definitiva si obligatorie pentru parti. Partile care au incheiat prezentul contract convin in mod irevocabil sa supuna toate problemele si diferendele nascute in legatura cu prezentul contract procedurii de arbitraj desfasurate in Washington. Aceasta alegere a jurisdictiei nu impiedica pe nici una dintre parti sa solicite obtinerea unei hotarari judecatoresti care sa solutioneze incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a obligatiilor de confidentialitate in orice jurisdictie competenta.

 ______________________________________________________________________________
| Anglia si Tara Galilor                                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| La continutul Subsectiunii 7(b), Exonerarea de raspundere pentru anumite     |
| prejudicii, din Termeni si Conditii, vor fi adaugate urmatoarele prevederi:  |
|______________________________________________________________________________|

    b. Exonerarea de raspundere pentru anumite prejudicii. In masura maxima in care legea aplicabila permite, nici una dintre parti si nici unul dintre afiliatii ori furnizorii acesteia nu vor fi raspunzatori pentru pagube indirecte sau speciale, pentru pierderea de profit sau venit sau pentru orice pagube indirecte (incluzand, fara limitare, pentru intreruperea activitatii, pentru pierderea de informatii legate de activitate) ce rezulta in legatura cu orice contract, produs sau serviciu, chiar daca acestia au fost informati de posibilitatea producerii unor astfel de pagube sau chiar daca aceasta posibilitate a fost in mod rezonabil previzibila. Aceasta exonerare de raspundere nu se aplica pentru raspunderea care ii revine unei parti fata de cealalta parte in ceea ce priveste incalcarea obligatiei sale de confidentialitate sau a drepturilor de proprietate intelectuala ale celeilalte parti.

 ______________________________________________________________________________
| La continutul Sectiunii 7, Limitarea raspunderii, din Termeni si Conditii,   |
| vor fi adaugate urmatoarele prevederi:                                       |
|______________________________________________________________________________|

    d. Raspunderea in cazul producerii unui deces sau al unui prejudiciu personal. Nici o prevedere a prezentului contract nu va exclude raspunderea in cazul producerii unui deces sau al unui prejudiciu personal provocat prin neglijenta sau prin inducere in eroare provocata cu intentie.

 ______________________________________________________________________________
| SUA                                                                          |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Continutul Subsectiunii 10(i), Legea aplicabila, din Termeni si Conditii,    |
| va fi inlocuit cu urmatoarele prevederi:                                     |
|______________________________________________________________________________|

    i. Legea aplicabila. Prevederile unui contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din afara spatiului european vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legile Statului Washington si cu legile federale ale SUA. Prevederile oricarui contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din spatiul european vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia Irlandei. Prevederile oricarui contract de servicii vor fi guvernate de legislatia aplicabila in jurisdictia in care isi are sediul afiliatul nostru prestator de servicii. Conventia Natiunilor Unite cu privire la Contracte de Vanzare Internationala a Bunurilor incheiata in anul 1980 si documentele sale aferente nu se vor aplica acestui contract si nici unui contract de licenta sau de prestari servicii incheiate cu un afiliat al nostru in temeiul prezentului contract.

    ANEXA 3

    Microsoft Business Agreement MIOL v6.1
    (EMEA) (1 martie 2003)

                                  Anexa nr. 3
                  Amendament la Microsoft Business Agreement

    Microsoft(R)
      Business
        Agreement

    Microsoft Business Agreement - Act Aditional
                                                                _____________
                   Numarul Microsoft Business Agreement        |             |
                   Se va completa de catre afiliatul Microsoft |_____________|

    Prezentul act aditional modifica Microsoft Business Agreement identificat mai sus si incheiat intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului si Microsoft Ireland Operations Limited cu incepere de la data intrarii in vigoare mentionata mai jos. Toti termenii care sunt folositi in prezentul act aditional fara a fi insa definiti vor avea intelesul atribuit in Microsoft Business Agreement.

    I. Actul aditional la Microsoft Business Agreement.

    A. Alineatul doi din sectiunea 1, "afiliat", este inlocuit in intregime cu urmatorul text:
    1. "afiliat" inseamna (i) cu privire la dumneavoastra, orice institutie publica care face parte din administratia centrala si care este ordonator de credit principal, secundar sau tertiar, precum si toate institutiile publice aflate in subordonarea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora, ce fac parte din "Anexa formular de inscriere (indirecta) aferent Microsoft Enterprise Subscription Agreement" si (ii) cu privire la noi, orice entitate juridica detinuta de noi in proprietate, care ne detine pe noi in proprietate sau care se afla in regim de proprietate comuna impreuna cu noi.

    B. Sectiunea 8, Verificarea respectarii prevederilor contractuale, este inlocuita in totalitate cu urmatoarele:
    8. Verificarea respectarii prevederilor contractuale. Dumneavoastra aveti obligatia de a tine evidenta produselor utilizate de dumneavoastra si de catre oricare dintre afiliatii dumneavoastra participanti in cadrul unui contract de licenta. Noi avem dreptul sa verificam, pe cheltuiala noastra, respectarea oricarui contract de licenta, pe durata de valabilitate a acestuia si a oricarei inscrieri si pentru o perioada de un an dupa aceea. In acest scop, vom angaja un contabil independent din cadrul unei firme de contabili autorizati, recunoscuta pe plan international, care va actiona sub obligatia pastrarii confidentialitatii. Controlul va fi anuntat printr-o notificare cu cel putin treizeci de zile inainte si se va desfasura in timpul orelor normale de lucru, pe cat posibil fara a interfera cu operatiunile dumneavoastra de zi cu zi. Ca o alternativa, va putem cere sa completati in mod corespunzator chestionarul nostru de "autocontrol" cu privire la produsele utilizate de dumneavoastra si de catre oricare dintre afiliatii dumneavoastra participanti in cadrul unui contract de licenta. In cazul in care controlul sau "autocontrolul" scoate la iveala utilizarea fara licenta a unor produse, aveti obligatia sa comandati imediat numarul de licente necesar pentru a autoriza folosirea tuturor produselor identificate fara licenta. In cazul in care folosirea neautorizata a unor produse este semnificativa (licentele lipsa se ridica la 5% sau mai mult), aveti obligatia de a cumpara, in termen de 30 de zile, licentele suplimentare necesare cu titlu de licente unice retail. Daca urmare unei astfel de verificari nu descoperim nici un caz de utilizare neautorizata semnificativa a produselor, nu vom mai intreprinde nici o verificare a aceleiasi entitati pentru o perioada de cel putin un an. Noi si auditorii nostri vom utiliza informatiile obtinute in cadrul acestei verificari numai pentru a ne exercita drepturile si

    Microsoft(R)
      Business
        Agreement

pentru a stabili daca dumneavoastra va conformati prevederilor contractului de licenta in cauza. Invocarea drepturilor si recurgerea la procedurile mentionate mai sus nu inseamna renuntarea la drepturile noastre de a pune in executare prezentul contract (inclusiv orice contract de licenta sau servicii care incorporeaza acesti termeni) sau de a ne proteja proprietatea intelectuala prin orice alte mijloace permise de lege.

    C. Se modifica Sectiunea 10(b), Cesiune, care va fi inlocuita in totalitate cu urmatorul text:
    b. Cesiune. Prezentul contract si orice contract de licenta nu poate fi cesionat de catre nici una dintre parti decat in favoarea unui afiliat, dar cesiunea in cauza nu va exonera cedentul de obligatiile care ii incumba in baza contractului cesionat. In cazul in care oricare dintre parti cesioneaza prezentul contract sau orice contract de licenta, aceasta trebuie sa notifice in scris cealalta parte cu privire la cesiune. Nici una dintre parti nu poate cesiona prezentul contract fara consimtamantul scris al celeilalte parti.

    D. Se modifica Sectiunea 10(f), Solutionarea disputelor, care va fi inlocuita in totalitate cu urmatorul text:
    f. Solutionarea disputelor. In cazul in care intentam actiune pentru punerea in executare a prezentului contract (inclusiv a oricarui contract de licenta sau servicii care incorporeaza acesti termeni), acest lucru va avea loc in jurisdictia unde isi are sediul afiliatul dumneavoastra contractant. In cazul in care dumneavoastra intentati actiune pentru a pune in executare oricare contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din afara Europei, acest lucru va avea loc in Statul Washington. In cazul in care dumneavoastra intentati actiune pentru a pune in executare oricare contract de licenta incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri din Europa, acest lucru va avea loc in Romania. In cazul in care intentati actiune pentru a pune in executare oricare contract de servicii, acest lucru va avea loc in jurisdictia in care isi are sediul afiliatul nostru care presteaza serviciile. Alegerea jurisdictiei nu impiedica nici una dintre parti sa incerce sa obtina masuri pe baza de ordonanta presedintiala cu privire la incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a obligatiei de pastrare a confidentialitatii in orice jurisdictie competenta.

    E. Se modifica Sectiunea 10(i), Legea aplicabila, care va fi inlocuita in totalitate cu urmatoarele:
    i. Legea aplicabila. Prevederile tuturor contractelor de licenta incheiate cu oricare dintre afiliatii nostri situati in afara Europei vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legile Statului Washington si legile federale ale Statelor Unite ale Americii. Prevederile tuturor contractelor de licenta incheiate cu oricare dintre afiliatii nostri situati in Europa vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legile din Romania. Prevederile tuturor contractelor de servicii vor fi guvernate de legile tarii unde isi are sediul afiliatul nostru care presteaza serviciile. Conventia Natiunilor Unite din 1980 privitoare la Contractele pentru Vanzarile Internationale de Bunuri si instrumentele aferente nu se vor aplica nici prezentului contract, nici oricarui contract de licenta sau de servicii incheiat cu oricare dintre afiliatii nostri in baza prezentului contract.

    II. Intrarea in vigoare a prezentului Act Aditional.

    Microsoft(R)
      Business
        Agreement

    Cu exceptia celor modificate in mod expres prin prezentul act aditional, toate prevederile Microsoft Business Agreement vor ramane neschimbate si vor ramane in vigoare si vor produce efecte. Pentru ca termenii si conditiile prezentului act aditional sa fie luate in considerare de catre Microsoft Ireland Operations Limited, trebuie sa semnati 2 copii ale acestui act aditional si sa le returnati pe adresa de mai jos la sau inainte de data de _________ 2004.
    Prezentul act aditional devine obligatoriu din momentul in care este semnat de catre Microsoft Ireland Operations Limited si va intra in vigoare la aceeasi data. In momentul in care prezentul act aditional este semnat, veti primi un exemplar de confirmare.

                    Microsoft Ireland Operations Limited
                           Atrium Building Block B
               Carmen Hall Road, Sandyford Industrial Estate
                             Dublin 18 - Ireland

 ______________________________________________________________________________
| Client                              | Afiliatul Contractant Microsoft        |
|_____________________________________|________________________________________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI | Microsoft Ireland Operations Limited   |
|_____________________________________|________________________________________|
| Semnatura                           | Semnatura                              |
|                                     |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
| Numele cu litere de tipar           | Numele cu litere de tipar              |
|                                     |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
| Functia cu litere de tipar          | Functia cu litere de tipar             |
|                                     |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
| Data Semnarii                       | Data efectiva                          |
|                                     |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|

                                           Redactat de: ______________________

    ANEXA 4

    Microsoft Enterprise Subscription Agreement v6.1
    (Romania) March 1, 2003

                                  Anexa nr. 4
                   Microsoft Enterprise Subscription Agreement

    Microsoft
      Enterprise Subscription
                        Agreement

    Microsoft Enterprise Subscription Agreement

                            _____________                      _____________
    Nr. Microsoft Business |             |     Nr. Enterprise |             |
                 Agreement |             |       Subscription |             |
    A se completa de catre |             |          Agreement |             |
       Reseller, software  |             |   A se completa de |             |
      advisor sau de catre |             |    catre afiliatul |             |
       afiliatul Microsoft |_____________|          Microsoft |_____________|

    Prezentul Microsoft Enterprise Subscription Agreement se incheie intre urmatoarele entitati si intra in vigoare la data specificata mai jos. Fiecare dintre parti va notifica celeilalte parti in scris orice modificare a datelor cuprinse in tabelul urmator.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Client                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
| Secretariatul General al Guvernului                                          |
|                                                                              |
|                                        (Aceasta persoana controleaza accesul |
|                                        la informatiile online si primeste    |
|                                        notificari, cu exceptia cazului in    |
|                                        care mai jos este indicata o alta     |
|                                        persoana de contact.)                 |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Piata Victoriei no. 1, Sector 1        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              7000                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Managerului Clienti Microsoft   Adresa de e-mail a Managerului Clienti|
|                                        Microsoft                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Limba in care vor fi redactate                                               |
| notificarile                                                                 |
| Engleza/Romana                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Afiliat Contractant Microsoft                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall    |
| Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care accesul online si transmiterea notificarilor catre o alta   |
| persoana sau la o alta adresa decat cele de mai sus sunt necesare, se va     |
| completa prezenta sectiune:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
|                                        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care este necesara transmiterea de duplicate ale notificarilor   |
| contractuale in forma electronica catre o alta persoana sau la o alta adresa |
| in afara de cele mentionate mai sus, se va completa prezenta sectiune:       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Numele persoanei de contact           |
| Ministerul Comunicatiilor si                                                 |
| Tehnologiei Informatiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Bd. Libertatii no. 14                  contact (necesara pentru notificarea  |
| Sector 5                               in forma electronica)                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              70060                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul contract consta din (1) aceasta pagina de garda, (2) termenii si conditiile anexate, (3) termenii Microsoft Business Agreement mentionat mai sus (cu mentiunea ca definitiile termenilor "dumneavoastra," "noi," si "noua" din prezentul contract inlocuiesc definitiile acestor termeni din Microsoft Business Agreement), (4) Lista de Produse, (5) drepturile de utilizare a produsului, aplicabile produselor acordate sub licenta in baza prezentului contract, si (6) orice inscriere efectuata in baza prezentului contract.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Notificarile catre Microsoft           Copii vor fi trimise la:              |
| vor fi trimise la:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited   Microsoft EMEA HQ                     |
| Atrium Building Block B                Law and Corporate Affairs             |
| Carmenhall Road                        Coeur Defense Tour B                  |
| Sandyford Industrial Estate            La Defense 4                          |
| Dublin 18                              100, Esplanade du General de Gaulle   |
| Irlanda                                92932 Paris La Defense Cedex          |
| In atentia:                            Franta                                |
| EOC Program Operations Dept                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Prin semnarea acestui document in rubrica corespunzatoare de mai jos, partile sunt de acord sa respecte prevederile acestui contract, iar dumneavoastra declarati ca sunteti entitatea care a semnat Microsoft Business Agreement, sau un afiliat al entitatii care l-a semnat, si ca informatiile puse la dispozitie de dumneavoastra in cuprinsul paginii de garda sunt exacte.

 ______________________________________________________________________________
| Client                                | Afiliat Contractant Microsoft        | |_______________________________________|______________________________________|
| Denumirea entitatii                   | Microsoft Ireland Operations Limited |
| Secretariatul General al Guvernului   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Numele (cu litere de tipar)           | Numele (cu litere de tipar)          |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnarii                         | Data intrarii in vigoare             |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

                                Termeni si Conditii

    1. Definitii.
    In prezentul contract, termenul "dumneavoastra" se refera la entitatea care a incheiat acest contract cu noi, iar "noi" sau "noua" se refera la entitatea Microsoft care a incheiat acest contract sau care a inregistrat o inscriere. Termenii "afiliat", "proprietate," "produs," "Lista de Produse," "operare" si "utilizare" au intelesurile care le-au fost atribuite in Microsoft Business Agreement. In plus, se aplica urmatoarele definitii:
    "produs aditional" inseamna orice produs, altul decat un produs enterprise, selectat in vederea obtinerii unei licente de un afiliat inscris, in baza inscrierii;
    "disponibil" inseamna, referitor la un produs, faptul ca am pus la dispozitie licente pentru produsul respectiv, spre a putea fi comandat in baza programului derulat prin Enterprise Subscription Agreement;
    "afiliat inscris" inseamna o entitate, respectiv dumneavoastra sau oricare dintre afiliatii dumneavoastra, care a efectuat o inscriere in baza prezentului contract;
    "inscriere" inseamna documentul depus de dumneavoastra sau de afiliatul dumneavoastra in baza prezentului contract pentru inscrierea la programul derulat prin Enterprise Subscription Agreement si pentru realizarea unei selectii initiale de produse;
    "entitate licentiata" se refera la afiliatul inscris si la afiliatii selectati de acesta in documentul de inscriere spre a face parte din entitatea sa licentiata;
    "produs enterprise" inseamna orice produs desemnat de noi drept produs enterprise, selectat de un afiliat inscris pentru a primi licenta in baza inscrierii sale (produsele enterprise pot fi licentiate numai catre entitati licentiate integral, in baza programului derulat prin Enterprise Subscription Agreement);
    "Licenta" inseamna oricare dintre ofertele cuprinse in Lista de Produse (incluzand licente standard si upgrade-uri pentru sisteme de operare pentru computere desktop), care confera dreptul de a utiliza versiunea de produs pentru care se efectueaza comanda;
    "L&SA" inseamna License and Software Assurance pentru oricare dintre produsele comandate;
    "comanda" inseamna o comanda efectuata printr-un formular pus la dispozitie de noi, in cazul unei inscrieri directe, sau printr-un formular acceptat de reseller, in cazul unei inscrieri indirecte. Inscrierea directa constituie si comanda initiala a afiliatului inscris;
    "computer desktop calificat" inseamna orice computer personal desktop, computer portabil, statie grafica sau dispozitiv similar care este folosit de catre sau in beneficiul unui afiliat inscris sau al oricarui afiliat care face parte din entitatea sa licentiata si care indeplineste cerintele minime de operare a oricaruia dintre produsele enterprise. Computerele desktop calificate nu includ: (i) nici un computer avand rol de server si care nu este utilizat drept computer personal, (ii) nici un sistem dedicat operarii EXCLUSIVE de software specializat pe sectoare de activitate (de ex., programe de contabilitate sau de tinere a evidentelor contabile, folosite de contabili, sau programe de proiectare asistata pe computer, folosite de ingineri sau arhitecti); sau (iii) orice sistem care ruleaza un sistem de operare incorporat (de ex. Windows 9.x embedded, Windows XP embedded);
    "comanda de reinnoire" inseamna o comanda facuta de un afiliat inscris la inceputul oricarei perioade de reinnoire in vederea reinnoirii L&SA pentru produsele comandate anterior in baza inscrierii sale;
    "reseller" inseamna un large account reseller autorizat de noi sa distribuie licente in zona unui afiliat inscris, in baza programului derulat prin Enterprise Subscription Agreement;
    "Servicii" inseamna asistenta aferenta produselor, sau alte servicii selectate de un afiliat inscris spre a fi achizitionate la inscrierea sa;
    "software advisor" inseamna un software advisor pentru entitatile licentiate, autorizat de noi si angajat de un afiliat inscris pentru a acorda asistenta pre- si post- tranzactie; si
    "Software Assurance" inseamna, in legatura cu orice produs care a primit licenta de baza si pentru care este comandata, dreptul de a upgrada si utiliza ultima versiune a produsului respectiv, pusa la dispozitie de noi in timpul perioadei de asigurare.

    2. Cum functioneaza programul derulat prin Enterprise Subscription Agreement.
    Programul derulat prin Enterprise Subscription Agreement ofera clientilor care doresc sa primeasca licenta pe baza de subscriere pentru unul sau mai multe produse oferite din platforma Microsoft pentru utilizare in cadrul entitatii lor licentiate, mijloacele de a se asigura ca intreaga entitate respectiva va fi licentiata (a primi licenta pentru un produs pe baza de subscriere inseamna ca dreptul de a utiliza produsul nu este permanent si subzista numai pe durata unei inscrieri). Dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra puteti participa la acest program efectuand una sau mai multe inscrieri in baza acestui contract. La inscriere, afiliatul inscris va specifica obiectul de activitate al entitatii sale licentiate si va face selectia initiala de produse enterprise si de orice produse aditionale pentru care doreste sa primeasca licenta. La fiecare inscriere va fi selectat cel putin unul dintre produsele pe care le punem la dispozitie pentru acordarea licentei ca si produse enterprise. In unele cazuri, afiliatul inscris poate opta pentru achizitionarea de Servicii la efectuarea inscrierii. Putem refuza acceptarea unei inscrieri in cazul in care exista o justificare de natura comerciala in acest sens.
    a. Stabilirea nivelelor de preturi. Fiecare produs este clasificat conform uneia dintre urmatoarele categorii: aplicatii, servere sau sisteme. Preturile pentru un afiliat inscris (sau preturile de referinta in cazul inscrierilor indirecte) se bazeaza pe "nivelul de pret" in care acesta se incadreaza in cadrul fiecarei categorii individuale de produse. Nivelele de pret sunt stabilite separat pentru fiecare inscriere, astfel cum se prevede in aceasta subsectiune.
    Categorii de produse din cadrul carora a fost comandat un produs enterprise. Pentru fiecare categorie de produse din cadrul careia un afiliat inscris comanda un produs enterprise, nivelul de pret pentru primul an de inscriere in legatura cu orice produse enterprise sau cu orice produse aditionale din cadrul respectivei categorii va fi nivelul de pret in care se incadreaza afiliatul inscris in baza numarului sau initial de computere desktop calificate (formularul de inscriere al afiliatului inscris va include un tabel pentru determinarea nivelului initial de pret). Nivelele de pret vor fi stabilite in fiecare an al perioadei de inscriere (incluzand orice perioada de reinnoire), in baza numarului total de computere desktop calificate pe care afiliatul inscris le are la data fiecarei comenzi anuale.
    Categorii de produse din cadrul carora nu a fost comandat nici un produs enterprise.
    Pentru fiecare categorie de produse din cadrul carora un afiliat inscris nu comanda un produs enterprise, nivelul de pret pentru produsele aditionale din respectiva categorie va fi nivelul "A" pe toata durata inscrierii (incluzand pe orice perioada de reinnoire a acesteia).
    b. Stabilirea preturilor pe baza nivelelor de preturi. Preturile (sau preturile de referinta, in cazul unei inscrieri indirecte) pentru fiecare nivel de pret aferent fiecarui produs vor fi comunicate fiecarui afiliat inscris. Desi nivelul de pret pentru categoriile din care afiliatul inscris comanda cel putin un produs enterprise poate varia de la an la an, preturile (sau preturile de referinta) pe baza fiecarui nivel de pret sunt stabilite conform prevederilor din aceasta subsectiune. Preturile aplicabile afiliatului inscris (sau preturile de referinta) intr-un anumit an din perioada de inscriere initiala sau perioada de reinnoire vor fi preturile corespunzatoare nivelului de pret in care se incadreaza la data efectuarii comenzii anuale.
    Preturile produselor comandate la data semnarii. Preturile (sau preturile de referinta) stabilite in baza fiecarui nivel de pret aferent produselor comandate la data semnarii nu vor varia pe toata perioada initiala.
    Preturile produselor aditionale noi introduse dupa semnare. In cazul in care un afiliat inscris introduce un produs aditional nou pe durata inscrierii initiale sau in timpul oricarei perioade de reinnoire, afiliatul inscris va primi preturile (sau preturile de referinta) corespunzatoare fiecarui nivel de pret aferent produsului respectiv la data introducerii produsului respectiv pentru prima data, iar preturile respective (sau preturile de referinta) vor fi valabile pe toata durata ramasa din perioada respectiva.
    Preturi pentru comenzile de reinnoire. Afiliatul inscris va primi noile preturi (sau preturile de referinta) corespunzatoare fiecarui nivel de pret aferent tuturor produselor reinnoite la data efectuarii reinnoirii de catre afiliatul inscris, iar preturile respective nu vor varia pe toata perioada de reinnoire, incepand cu data comenzii de reinnoire a afiliatului inscris.
    Preturile rezultand din programul derulat prin Enterprise Agreement fata de preturile rezultand din programul derulat prin Enterprise Subscription Agreement. Preturile din lista anuala (sau preturile din lista preturilor de referinta) aplicabile fiecarui produs si nivel de pret aferente programului derulat prin Enterprise Subscription Agreement la data oricarei comenzi de reinnoire sau de achizitionare de licente permanente pot fi mai ridicate sau mai scazute decat preturile din lista anuala (sau preturile din lista preturilor de referinta) aferente acelorasi produse si nivele de pret pentru prima comanda, in timpul perioadei de inscriere precedente, in baza prezentului contract. Cu toate acestea, orice variatie procentuala a preturilor din noua lista anuala (sau a preturilor din lista preturilor de referinta) nu va depasi variatia procentuala a preturilor din lista L&SA (sau preturile din lista preturilor de referinta) pentru aceleasi produse si nivele de pret aferente programului derulat prin Enterprise Agreement incepand cu data primei comenzi a afiliatului inscris pentru produsele respective in cursul perioadei precedente a prezentului contract si pana la data comenzii de reinnoire sau de achizitionare de licente permanente.
    c. Obtinerea licentelor de catre afiliatii dvs. inscrisi. In functie de localizarea geografica a unui afiliat inscris, acesta va trebui sa obtina licentele direct de la noi sau prin intermediul resellerului selectat de acesta.
    Obtinerea licentelor direct de la noi. Comenzile efectuate in baza unei inscrieri directe vor fi completate pe adresa noastra. Intocmirea comenzii va fi asistata de un software advisor, care va transmite apoi catre noi comanda afiliatului inscris. Noi vom factura apoi direct afiliatul inscris, conform conditiilor de plata prevazute in inscrierea respectiva.
    Obtinerea licentelor prin intermediul unui reseller. Comenzile efectuate in baza unei inscrieri indirecte vor fi completate si transmise catre resellerul afiliatului inscris. Noi vom factura apoi respectivul reseller, conform conditiilor prevazute in inscrierea respectiva. Desi in inscrierea respectiva sunt specificate preturile de referinta, resellerul si afiliatul inscris vor stabili pretul efectiv pentru afiliatul inscris, precum si conditiile efective de plata.
    d. Selectarea si pastrarea unui software advisor sau a unui reseller.
    Software Advisors. Fiecare afiliat inscris care semneaza un document de inscriere directa va selecta si pastra un software advisor in zona afiliatului inscris. Software advisors presteaza servicii de asistenta pentru afiliatul inscris, dar nu sunt si reselleri ai licentelor pentru produsele noastre. Software advisors actioneaza independent si nu au autoritate de a crea obligatii in sarcina noastra.
    Reselleri. Fiecare afiliat inscris care semneaza un document de inscriere indirecta va selecta si pastra un reseller in zona afiliatului inscris. Resellerii sunt autorizati sa distribuie licente pentru produsele noastre, dar actioneaza independent si nu au autoritate de a crea obligatii in sarcina noastra.
    Schimbarea software advisor sau a resellerului. In cazul in care o entitate isi pierde calitatea de software advisor sau de reseller, afiliatul inscris va trebui sa desemneze o alta entitate in locul acesteia. In cazul in care un afiliat inscris intentioneaza sa isi schimbe software advisor sau resellerul, schimbarea va avea loc numai la date ulterioare, corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii. Pentru a-si putea schimba software advisor sau resellerul, afiliatul inscris ne va prezenta atat noua cat si fostului software advisor sau reseller o notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care urmeaza a fi efectuata schimbarea, pe un formular pus la dispozitie de noi. In cazul schimbarii software advisor sau a resellerului, afiliatul inscris este responsabil de asigurarea indeplinirii tuturor obligatiilor sale fata de fostul software advisor sau reseller.
    e. Precizarea tarii in care se utilizeaza produsul. In cuprinsul fiecarei comenzi (initiale, ulterioare, anuale sau de reinnoire), un afiliat inscris ne va specifica:
    - Pentru produsele enterprise - tarile in care se afla computerele sale desktop calificate incluse in comanda respectiva si numarul aproximativ de astfel de computere desktop calificate in fiecare din aceste tari, si
    - Pentru produsele aditionale - tarile in care afiliatul inscris sau afiliatii acestuia utilizeaza copiile produselor aditionale cuprinse in comanda respectiva si numarul aproximativ de copii utilizate in fiecare dintre aceste tari.
    Aceste informatii sunt destinate exclusiv folosirii interne si nu afecteaza preturile stabilite pentru produsele acordate sub licenta in baza acestui contract.

    3. Comandarea licentelor pentru produsele enterprise.
    a. Comanda initiala. Fiecare afiliat inscris va efectua o comanda initiala pentru produsele enterprise, pe care le selecteaza la inscrierea sa. Fiecare comanda va fi pentru L&SA pentru fiecare produs enterprise pentru fiecare computer desktop calificat.
    b. Introducerea de noi produse enterprise. Un afiliat inscris poate introduce noi produse enterprise numai prin efectuarea unei noi inscrieri.
    c. Efectuarea comenzilor anuale. In fiecare an, la data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii sale (inclusiv in timpul perioadelor de reinnoire), fiecare afiliat inscris va calcula numarul de computere desktop calificate, existente la data respectiva in cadrul entitatii sale licentiate si, in termen de 15 zile de la data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii sale, va efectua o comanda de L&SA pentru un numar de computere desktop calificate egal cu valoarea cea mai mare dintre: (i) numarul de computere desktop calificate existente la momentul respectiv, si (ii) 250.

    4. Comandarea licentelor pentru produse aditionale.
    a. Efectuarea comenzii initiale. Fiecare afiliat inscris va efectua o comanda initiala pentru produsele aditionale pe care le-a selectat la inscrierea sa, daca este cazul. Fiecare comanda se va face pentru L&SA, pentru toate copiile respectivelor produse aditionale.
    b. Introducerea de noi produse aditionale care nu au fost comandate anterior. Fiecare afiliat inscris va comanda L&SA pentru toate copiile fiecarui nou produs aditional utilizat in baza inscrierii sale si care nu a fost inclus in comanda sa initiala. Comanda se va efectua in luna in care copiile respective sunt utilizate pentru prima data.
    c. Introducerea de copii aditionale ale produselor aditionale comandate anterior. In orice moment pe durata inscrierii sale (incluzand in timpul oricarei perioade de reinnoire), un afiliat inscris poate utiliza copii aditionale ale oricarui produs aditional comandat anterior, cu conditia ca afiliatul inscris sa comande L&SA pentru copiile respective. Comanda va fi efectuata in luna in care copiile respective sunt utilizate pentru prima data.
    d. Efectuarea comenzilor anuale. In fiecare an, la data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii sale (inclusiv in timpul perioadelor de reinnoire), fiecare afiliat inscris va efectua o comanda de L&SA pentru toate copiile tuturor produselor aditionale utilizate in baza inscrierii sale la respectiva data. Fiecare comanda va fi efectuata in termen de 15 zile de la fiecare data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii sale.

    5. Confirmarea comenzilor.
    Vom publica informatii referitoare la comenzile efectuate de fiecare afiliat inscris, inclusiv o confirmare electronica a fiecarei comenzi, pe un site parolat din World Wide Web la http://licensing.microsoft.com sau la un alt site substitut indicat ulterior de catre noi. In momentul acceptarii de catre Microsoft a acestui contract si a inscrierilor efectuate in baza acestui contract, persoana de contact ale carei date de identificare sunt prezentate in pagina de garda va avea acces la acest site.

    6. Acordarea licentelor - produsele acordate sub licenta afiliatilor dvs. inscrisi.
    Ca urmare a acceptarii de catre noi a inscrierii sale, afiliatul inscris are urmatoarele drepturi. Aceste drepturi se aplica licentelor obtinute in urma inscrierii si nu au nici o legatura cu o comanda sau cu realizarea unui software media.
    - Produse enterprise. In masura in care afiliatul inscris efectueaza comenzi anuale, astfel cum se prevede in subsectiunea 3(c) (Efectuarea comenzilor anuale), pe perioada inscrierii sale (inclusiv a oricarei perioade de reinnoire) fiecare afiliat inscris poate sa utilizeze o copie a ultimei versiuni (sau a oricarei versiuni prealabile) a fiecarui produs enterprise, pe fiecare computer desktop calificat. Prin includerea unor afiliati in entitatea sa licentiata, afiliatul inscris sublicentiaza acest drept fiecaruia dintre afiliati, conform termenilor prezentului contract.
    - Produse aditionale. In timpul primului an de inscriere, fiecare afiliat inscris poate utiliza in folosul sau numarul de copii comandate ale fiecarui produs aditional, in ultima versiune (sau in orice versiune prealabila). Ulterior, in masura in care afiliatul inscris comanda L&SA pentru produsele respective, astfel cum se prevede in subsectiunile 4(b) - (d) din prezentul contract (Introducerea de noi produse aditionale care nu au fost comandate anterior), (Introducerea de copii aditionale ale produselor aditionale comandate anterior) si (Efectuarea comenzilor anuale), afiliatul inscris poate utiliza in folosul sau, in respectivul an din perioada inscrierii sale (inclusiv a oricarei perioade de reinnoire), numarul de copii comandate ale fiecarui produs aditional, in ultima versiune (sau orice versiune anterioara). In cazul in care un afiliat facand parte din entitatea licentiata a oricarui afiliat inscris utilizeaza orice copii ale unui produs aditional in baza prezentului contract, aceste copii sunt sublicentiate de la respectivul afiliat inscris, cu respectarea termenilor prezentului contract.
    Dreptul de a utiliza orice produs este provizoriu, exceptand cazul in care un afiliat inscris opteaza pentru obtinerea de licente permanente, in baza subsectiunii 12(d) (Optiuni la incheierea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire) de mai jos. Prezentul contract, inscrierea corespunzatoare si confirmarea comenzii afiliatului inscris prevazuta in sectiunea 5 (Confirmarea comenzilor) de mai sus, impreuna cu dovada efectuarii platii, vor constitui documentele doveditoare ale tuturor licentelor afiliatului inscris obtinute in baza inscrierii sale.

    7. Stabilirea drepturilor aplicabile de utilizare a unui produs.
    Drepturile de utilizare a unui produs, aplicabile produselor acordate sub licenta in baza fiecarei inscrieri, sunt urmatoarele.
    a. Pentru ultimele versiuni disponibile la data intrarii in vigoare a unei inscrieri. Pentru ultima versiune a oricarui produs, disponibila la sau inainte de data intrarii in vigoare a inscrierii, se aplica drepturile de utilizare a unui produs, in vigoare la data intrarii in vigoare a inscrierii, in legatura cu produsul si versiunea respectiva.
    b. Pentru versiunile si produsele care devin disponibile dupa data intrarii in vigoare a unei inscrieri. Pentru orice versiune a oricarui produs existent sau pentru orice produs nou pus la dispozitie pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a inscrierii, se aplica drepturile de utilizare a produsului in vigoare la data la care versiunea sau produsul devine disponibil pentru prima data (cu conditia asumarii de catre noi a angajamentului referitor la drepturile de utilizare, astfel cum se prevede mai jos).
    c. Pentru versiunile unui produs care preced ultima versiune disponibila la data intrarii in vigoare a unei inscrieri. In cazul in care un afiliat inscris utilizeaza o versiune a oricarui produs acordat sub licenta in baza inscrierii sale, care a fost pusa la dispozitie inainte de versiunea cea mai recenta existenta la data intrarii in vigoare a inscrierii, utilizarea de catre afiliatul inscris a versiunii anterioare va fi guvernata de drepturile de utilizare a produsului care ar fi aplicabile in cazul in care afiliatul inscris ar utiliza ultima versiune care este sau devine disponibila in orice moment in perioada valabilitatii inscrierii sale.
    d. Angajamentul Microsoft cu privire la drepturile de utilizare.
    Pentru toate produsele - drepturi de utilizare stabilite in functie de versiune. Nu vom modifica drepturile unui afiliat inscris de a utiliza un produs in baza prezentului contract pentru nici o versiune a unui produs, dupa ce aceasta devine disponibila in baza inscrierii pentru respectivul afiliat inscris.
    Pentru produsele enterprise - nu vor avea loc modificari defavorabile ale drepturilor de utilizare a noilor versiuni.
    (i) Pentru noile versiuni puse la dispozitie pe durata inscrierii initiale. In cazul in care punem la dispozitie o versiune noua a oricarui produs enterprise pe durata inscrierii initiale, iar aceasta versiune noua se supune anumitor drepturi de utilizare care sunt mai restrictive decat cele aplicate in cazul unei versiuni anterioare obtinute in baza unei inscrieri care a fost sau a devenit disponibila pe durata inscrierii initiale, afiliatul inscris poate utiliza versiunea respectiva fara a fi conditionat de acele drepturi mai restrictive de utilizare.
    (ii) Pentru noile versiuni puse la dispozitie in cursul fiecarei perioade de reinnoire. La fiecare reinnoire a L&SA pentru un produs enterprise, utilizarea produsului respectiv de catre un afiliat inscris va fi guvernata de drepturile de utilizare aplicabile ultimei versiuni a produsului respectiv disponibile la data reinnoirii, inclusiv orice conditii care sunt mai restrictive decat cele care s-au aplicat in timpul perioadei anterioare unei versiuni anterioare a produsului respectiv acordat sub licenta afiliatului inscris in baza inscrierii sale. Cu toate acestea, daca in timpul unei perioade de reinnoire punem la dispozitie o noua versiune a aceluiasi produs enterprise, cu drepturi de utilizare mai restrictive decat cele care s-au aplicat versiunii anterioare acordate sub licenta in baza unei inscrieri, versiune care a fost sau a devenit disponibila in timpul acestei perioade, afiliatul inscris poate utiliza noua versiune fara a fi conditionat de acele drepturi mai restrictive de utilizare.
    (iii) Noi caracteristici sau functii. Dreptul mentionat in subsectiunile (i) si (ii) de mai sus nu se aplica in cazul drepturilor de utilizare a unui produs care se refera in mod expres la noi caracteristici sau functii adaugate unei noi versiuni.
    e. Licente permanente. Orice referire in cadrul drepturilor de utilizare a unui produs la un drept permanent de utilizare a produselor se aplica numai in cazul in care afiliatul inscris opteaza pentru obtinerea de licente permanente in baza subsectiunii 12(d) (Optiuni la incheierea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire) de mai jos. Licentele permanente obtinute in baza prezentului contract se supun in continuare prevederilor acestui contract.

    8. Modul de comandare a Serviciilor.
    In cazul in care un afiliat inscris dobandeste direct de la noi licente pentru un produs, acesta poate avea optiunea de a cumpara Servicii in baza inscrierii sale. In acest caz, in inscrierea respectiva vor fi specificate Serviciile, precum si orice termeni si conditii aferente.

    9. Participarea la Software Assurance (Software Assurance Membership).
    Pe toata durata inscrierii sale (inclusiv a oricarei reinnoiri a acesteia), fiecare afiliat inscris se califica in mod automat drept membru al programului Microsoft de participare la Software Assurance. Calitatea de membru poate acorda beneficii speciale afiliatilor inscrisi. Aceste beneficii pot fi supuse unor termeni si conditii suplimentare. Pentru o prezentare a acestor beneficii, un afiliat inscris va trebui sa isi contacteze software advisor, resellerul sau managerul de clienti Microsoft.

    10. Realizarea de copii ale software-ului.
    a. Copii pentru instalarea interna. Fiecare afiliat inscris poate realiza numarul necesar de copii ale produselor acordate sub licenta in baza inscrierii sale pentru distribuirea acestora catre utilizatorii din cadrul entitatii sale licentiate. Toate copiile oricarui produs vor fi copii exacte si complete (incluzand notificarile referitoare la drepturi de autor si marci) si vor fi realizate de pe CD-ROM, seturi de dischete sau surse in retea, obtinute de la sau puse la dispozitie de o sursa aprobata de Microsoft pentru produsul respectiv. De asemenea, fiecare afiliat inscris poate apela la serviciile unui tert pentru realizarea si distribuirea copiilor in locul sau, dar afiliatul inscris va fi responsabil pentru actiunile acestui tert ca si cum acesta ar fi angajatul sau. Dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra veti depune toate diligentele rezonabile pentru informarea angajatilor, agentilor si altor persoane care utilizeaza un produs cu privire la faptul ca acest produs este acordat sub licenta de noi si poate fi utilizat sau transferat numai in conditiile prevazute in acest contract.
    b. Copii pentru pregatirea personalului, evaluare si back-up. Pe durata inscrierii sale (inclusiv in timpul oricarei perioade de reinnoire), fiecare afiliat inscris si oricare dintre afiliatii inclusi in entitatea sa licentiata pot (i) utiliza pana la 20 de copii gratuite ale fiecarui produs aditional intr-o incinta speciala dedicata pregatirii personalului in sediul acestora; (ii) utiliza pana la 10 copii gratuite ale fiecarui produs disponibil spre a fi licentiat ca produs aditional, pentru o perioada de evaluare de 60 de zile; si (iii) realiza si pastra in fiecare dintre sediile cu localizare geografica distincta o copie gratuita a oricarui produs acordat sub licenta, ca back-up sau in scopul arhivarii.
    c. Drepturi de reproducere. In cazul in care un afiliat inscris sau orice afiliat inclus in entitatea sa licentiata a primit sub licenta produse de la un producator de echipamente originale (OEM), printr-o sursa de desfacere cu amanuntul sau in baza oricarui program Microsoft cu exceptia acestui program derulat prin Enterprise Subscription Agreement, acesta poate folosi copii realizate de pe suportul pus la dispozitie in baza inscrierii afiliatului inscris, in locul oricaror copii realizate de pe suportul pus la dispozitie prin respectiva sursa separata, in masura in care respecta urmatoarele restrictii.
    (i) Este necesar ca afiliatul inscris sa fi obtinut o licenta separata de la respectiva sursa separata, pentru fiecare copie inlocuita.
    (ii) Produsul, limba, versiunea si toate componentele (in cazul unor produse oferite in suita, precum Office) copiilor realizate de pe suportul pus la dispozitie in baza unei inscrieri trebuie sa fie identice cu produsul, limba, versiunea si toate componentele copiilor pe care le inlocuiesc.
    (iii) In cazul copiilor acordate sub licenta de catre un producator de echipamente originale (OEM) sau printr-o sursa de desfacere cu amanuntul, in plus fata de celelalte conditii prevazute in aceasta subsectiune 10(c), tipul de produs (de ex. upgrade sau licenta completa) al copiilor realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii trebuie sa fie identic cu tipul de produs ce acopera copiile pe care le inlocuiesc. Cu toate acestea, un afiliat inscris poate utiliza copii ale unui sistem de operare desktop realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii sale in locul copiilor aceluiasi sistem de operare desktop obtinute dintr-o sursa separata, chiar daca ar fi de tipuri diferite (respectiv, una poate fi upgrade iar cealalta poate fi o licenta completa), cu conditia ca produsul, limba si versiunea sa fie identice.
    Utilizarea copiilor realizate in baza prezentei subsectiuni 10(c) este supusa termenilor si drepturilor de utilizare furnizate impreuna cu copiile care sunt inlocuite, iar nici o prevedere continuta in aceasta subsectiune nu creeaza si nu extinde nici o garantie sau obligatie de a acorda suport.

    11. Transferul de licente.
    Un afiliat inscris nu poate transfera nici un fel de licente obtinute in baza prezentului contract, decat (i) prin realocare interna catre diferiti utilizatori sau mecanisme (altfel decat pe termen scurt sau in alt mod conform restrictiilor prevazute in drepturile de utilizare a produselor) sau (ii) prin obtinerea de licente permanente in baza subsectiunii 12(d) (Optiuni la incheierea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire) si acestea sunt transferate in conformitate cu modalitatea descrisa in aceasta subsectiune.
    a. Transferul licentelor permanente. Un afiliat inscris poate transfera licentele permanente comandate in baza unei inscrieri catre un afiliat sau catre un tert neafiliat in legatura cu o operatiune de instrainare efectuata cu privire la un afiliat sau la o divizie operationala a afiliatului inscris sau a oricaruia dintre afiliatii acestuia, cu o fuziune sau cu o consolidare, cu conditia ca afiliatul inscris sa ne transmita o notificare prealabila scrisa si semnata, printr-un formular pe care il punem la dispozitie, care sa specifice: (i) numarul inscrierii; (ii) numarul de licente transferate, in functie de produs si versiune; (iii) denumirea, adresa si datele necesare pentru contactarea cesionarului; si (iv) orice alte informatii pe care le putem solicita in mod rezonabil.
    Orice transferuri de licente permanente, cu exceptia celor prezentate mai sus, necesita consimtamantul nostru. Acordarea consimtamantului nostru nu va fi refuzata in mod nerezonabil. Nici un transfer de licenta nu va fi valabil decat daca afiliatul inscris ii acorda cesionarului, iar cesionarul accepta in scris drepturile aplicabile de utilizare a produsului, conform prevederilor din subsectiunile 7(a) (Pentru cele mai recente versiuni disponibile la data intrarii in vigoare a inscrierii) si (b) (Pentru versiunile si produsele care sunt disponibile ulterior datei intrarii in vigoare a inscrierii), restrictiile cu privire la utilizare, limitarile de raspundere si restrictiile cu privire la transfer din prezenta sectiune 11. Orice transfer facut prin incalcarea cerintelor sau restrictiilor din prezenta sectiune va fi nul.
    b. Cazurile in care nu sunt permise transferurile de licente permanente. Un afiliat inscris nu poate transfera (i) licente pe termen scurt (fie unor terte persoane fie, prin realocare interna, diferitilor utilizatori sau mecanisme), sau (ii) licente de upgrade pentru un produs din sistemul de operare desktop separat de licenta de baza a sistemului de operare desktop sau de pe sistemul de computere pe care produsul a fost instalat pentru prima data.

    12. Durata, reziliere si reinnoire.
    a. Durata contractului. Prezentul contract va ramane in vigoare, exceptand cazurile in care este reziliat de oricare dintre parti, astfel cum se prevede mai jos. Fiecare inscriere va avea durata prevazuta in inscrierea respectiva.
    b. Rezilierea contractului. Fiecare dintre parti poate rezilia prezentul contract, indiferent de motiv, printr-o notificare scrisa transmisa cu 60 zile in prealabil.
    Efectele rezilierii. Rezilierea va avea ca efect incetarea capacitatii fiecarei parti si a afiliatilor acestora de a efectua noi inscrieri in baza prezentului contract. Rezilierea nu va afecta nici o inscriere care nu a incetat in alt mod, iar orice conditii prevazute in acest contract, aplicabile oricarei inscrieri care nu a incetat in alt mod, vor continua sa produca efecte si sa se aplice in legatura cu inscrierea respectiva.
    c. Rezilierea unei inscrieri. Fiecare dintre partile unei inscrieri poate rezilia inscrierea respectiva in cazul in care cealalta parte isi incalca in mod substantial obligatiile decurgand din prezentul contract, inclusiv orice obligatii de a efectua comenzi sau de a plati sumele datorate. Exceptand cazurile in care incalcarea, prin natura sa, nu poate fi remediata in termen de 30 de zile, partea care reziliaza trebuie sa transmita celeilalte parti o notificare cu 30 de zile in avans si sa ofere posibilitatea remedierii.
    Reziliere de catre noi. In cazul in care noi transmitem o notificare de reziliere unui afiliat inscris ca urmare a incalcarii unei obligatii, va vom transmite si dumneavoastra o copie a acestei notificari, iar dumneavoastra sunteti de acord sa oferiti asistenta in incercarea de a rezolva problema. Daca aceasta problema afecteaza, de asemenea, si alte inscrieri si nu poate fi solutionata intre noi si dumneavoastra intr-o perioada de timp rezonabila, noi putem rezilia prezentul contract, precum si toate inscrierile efectuate in baza acestuia. In cazul in care un afiliat inscris inceteaza a mai fi afiliatul dumneavoastra, aveti obligatia de a ne informa prompt in legatura cu acest fapt, iar noi putem rezilia inscrierea acestuia.
    Reziliere de catre un afiliat inscris. In cazul in care un afiliat inscris reziliaza inscrierea sa ca urmare a incalcarii de catre noi a unor obligatii, afiliatul inscris va avea optiunea de a obtine licente permanente, astfel cum se prevede in subsectiunea (d) (Optiuni la incheierea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire), cu conditia sa depuna comanda sa de achizitionare de licente permanente in termen de 60 zile de la transmiterea notificarii de reziliere.
    Stergere si distrugere. In cazul in care o inscriere este reziliata, iar afiliatul inscris nu este eligibil de a obtine licente permanente sau nu opteaza pentru a obtinerea de licente permanente, astfel cum se prevede in aceasta subsectiune, afiliatul inscris impreuna cu toti afiliatii inclusi in entitatea sa licentiata vor sterge toate copiile produselor acordate sub licenta in baza inscrierii sale si vor distruge suportul aferent, si la cererea noastra, ne vor prezenta o certificare scrisa a acestei stergeri si distrugeri.
    d. Optiuni la incheierea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire. Vom transmite fiecarui afiliat inscris cu 60 de zile in prealabil o notificare scrisa cu privire la expirarea inscrierii sale initiale sau a perioadei de reinnoire, facandu-i cunoscute optiunile sale (i) de a-si reinnoi inscrierea, (ii) de a lasa inscrierea sa expire si de a sterge si distruge toate copiile produselor acordate sub licenta in baza inscrierii sale, sau (iii) de a obtine licente permanente, dupa cum este descris mai jos. In cazul in care afiliatul inscris nu raspunde notificarii noastre prin efectuarea unei comenzi de reinnoire sau de achizitionare de licente permanente, astfel cum se prevede mai jos, inscrierea va expira la incheierea perioadei inscrierii initiale sau a perioadei de prelungire, iar afiliatul inscris si afiliatii inclusi in entitatea sa licentiata vor avea obligatia de a sterge din computerele desktop ale acestora toate copiile produselor acordate sub licenta. Intrucat toate licentele obtinute in baza prezentului contract sunt temporare, un afiliat inscris nu va fi eligibil de a obtine Software Assurance pentru licente obtinute in baza oricarui alt program Microsoft de tip "volume licensing" fara a obtine in prealabil o licenta permanenta sau o L&SA.
    - Optiunea de reinnoire. Un afiliat inscris poate avea optiunea de a-si reinnoi inscrierea pentru perioade succesive de 12 sau 36 luni calendaristice intregi. Noi si afiliatii nostri nu vom refuza in mod nerezonabil nici o comanda de reinnoire. Cu toate acestea, putem aduce schimbari programului derulat prin Enterprise Subscription Agreement, astfel incat va fi necesar ca dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra inscrisi sa incheiati noi contracte si inscrieri.
    - Efectuarea comenzilor de reinnoire. Pentru efectuarea unei reinnoiri, afiliatul inscris va depune o comanda de reinnoire in termen de 30 de zile de la expirarea vechiului termen. Comanda se va efectua pentru L&SA in legatura cu (i) fiecare dintre produsele enterprise, pentru numarul de computere desktop calificate egal cu valoarea cea mai mare dintre (a) numarul de computere desktop calificate apartinand afiliatului inscris, la data efectuarii respectivei comenzi de reinnoire, sau (b) 250, si (ii) toate copiile oricaror produse aditionale pentru care afiliatul inscris intentioneaza sa efectueze comanda de reinnoire. Fiecare perioada de reinnoire va incepe in ziua urmatoare expirarii perioadei anterioare. Un afiliat inscris nu poate include in comanda de reinnoire produse noi enterprise, care nu au fost comandate anterior in timpul perioadei initiale; pentru a primi licenta pentru noi produse destinate entitatilor licentiate, afiliatul inscris va efectua o noua inscriere.
    - Stergere si distrugere. In cazul in care afiliatul inscris nu opteaza pentru reinnoirea inscrierii sale sau pentru exercitarea optiunii de achizitionare de licente permanente, afiliatul inscris, impreuna cu toti afiliatii inclusi in entitatea sa licentiata, vor avea obligatia de a sterge toate copiile produselor acordate sub licenta in baza inscrierii sale si distruge suportul aferent, iar la solicitarea noastra, de a ne prezenta dovada scrisa a acestei stergeri sau distrugeri.
    - Optiunea de achizitionare de licente permanente. Un afiliat inscris poate opta pentru obtinerea de licente permanente pentru produsele acordate sub licenta in baza inscrierii sale. In vederea exercitarii acestei optiuni, afiliatul inscris va efectua o comanda cu cel putin 30 de zile inainte de incheierea perioadei inscrierii initiale sau perioadei de reinnoire pentru:
    (i) L&SA, pentru fiecare computer desktop calificat introdus in timpul ultimului an al perioadei inscrierii initiale sau perioadei de reinnoire, pana la data comenzii sale de achizitionare de licente permanente, precum si pentru orice copii ale oricaror noi produse aditionale sau ale produselor aditionale comandate in prealabil, pe care afiliatul inscris le utilizeaza si pentru care nu a efectuat inca nici o comanda; plus
    (ii) licente permanente la pretul de exercitare a optiunii de achizitionare de licente permanente pentru numarul de copii ale fiecarui produs enterprise egal cu numarul total de computere desktop calificate ale afiliatului inscris existente la data comenzii sale de achizitionare de licente permanente; plus
    (iii) licente permanente la pretul de exercitare a optiunii de achizitionare de licente permanente pentru numarul de copii ale produselor aditionale pe care afiliatul inscris intentioneaza sa le obtina.
    Pentru comenzile de achizitionare de licente permanente, pretul licentei permanente (sau pretul de referinta) pentru fiecare produs va fi egal cu 1 1/2 din pretul anual aplicabil (sau pretul de referinta) produsului respectiv, la data efectuarii comenzii de achizitionare de licente permanente. Nivelul de pret pentru comanda de achizitionare de licente permanente va fi nivelul de pret in care se incadreaza afiliatul inscris la data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii care precede imediat respectiva data a expirarii. Pretul anual (sau pretul de referinta) folosit ca baza pentru stabilirea pretului comenzii de achizitionare de licente permanente poate fi diferit de pretul anual (sau de pretul de referinta) pentru acelasi produs, stabilit conform prevederilor subsectiunii 2(b) (Stabilirea preturilor pe baza nivelelor de preturi). Confirmarea comenzii de achizitionare de licente permanente efectuate de afiliatul inscris, precum si orice documente care atesta transferul de licente prevazut in subsectiunea 11 (a) (Transferul licentelor permanente), impreuna cu dovada efectuarii platii, vor atesta licenta permanenta de utilizare a ultimei versiuni existente la momentul respectiv (sau a oricarei versiuni anterioare) pentru copiile produselor care fac obiectul comenzii de achizitionare de licente permanente.

    13. Prevederi diverse.
    a. Integralitatea contractului. Documentele identificate in pagina de garda a acestui contract stabilesc in intregime intelegerea partilor referitoare la obiectul contractului si inlocuiesc orice comunicari anterioare sau concomitente. In cazul in care ar exista diferente intre oricare dintre aceste documente iar aceste diferente nu sunt reglementate in mod explicit in documente, prevederile acestora vor guverna, in ordinea urmatoare: (i) Microsoft Business Agreement; (ii) acesti termeni si conditii si pagina de garda atasata; (iii) Lista de Produse; (iv) drepturile de utilizare a produselor; si (v) orice alte inscrieri efectuate in baza prezentului contract. Nu se aplica prevederile nici unei comenzi de cumparare si ale nici unor termeni si conditii generale aplicate de dumneavoastra sau afiliatii dumneavoastra. Prezentul contract (exceptand drepturile de utilizare a produselor, Lista de Produse si conditiile oricarui credit acordat in baza oricarei inscrieri directe) pot fi modificate numai printr-un act aditional semnat de ambele parti.
    b. Mentinerea in vigoare a unor prevederi. Prevederile referitoare la drepturile de utilizare a produselor, restrictiile cu privire la utilizare, documentele justificative ale licentelor permanente, transferul de licente, garantii, limitarea raspunderii, confidentialitate, verificarea conformitatii si obligatiile la reziliere sau expirare vor subzista dupa rezilierea sau expirarea prezentului contract sau a oricarei inscrieri.
    c. Contractanti independenti. Software advisors si resellerii sunt contractanti independenti care actioneaza in nume si pe cont propriu, fara a avea autoritatea de a ne angaja sau de a ne impune vreo obligatie sau responsabilitate.
    d. Clauza de neexclusivitate. Prezentul contract precum si toate inscrierile efectuate in baza acestuia nu sunt exclusive. Nici o prevedere continuta in prezentul contract sau intr-un astfel de document de inscriere nu va solicita, din partea dumneavoastra, licentierea, utilizarea sau promovarea exclusiva a software-ului sau a serviciilor Microsoft. Daca doriti, puteti incheia contracte cu alte parti in vederea licentierii, utilizarii sau promovarii de software sau de servicii altele decat cele apartinand firmei Microsoft.

    ANEXA 5

    Microsoft Enterprise Subscription Agreement (Indirect) v6.1
    (Romania) March 1, 2003

                                Anexa nr. 5
    Formular de inscriere (indirecta) aferent Microsoft Enterprise Subscription Agreement

    Microsoft
      Enterprise Subscription
                        Agreement

    Formular de Inscriere (indirecta) aferent Microsoft

    Enterprise Subscription Agreement

                            _____________                      _____________
         Numarul Microsoft |             |            Numarul |             |
        Business Agreement |             |       Formularului |             |
         (daca este cazul) |             |        de Inscriere|             |
         Se va completa de |             |  Se va completa de |             |
        catre Reseller sau |             |    catre Afiliatul |             |
        de catre afiliatul |             |          Microsoft |             |
                 Microsoft |             |                    |             |
                           |_____________|                    |_____________|
        Numarul Enterprise |             |   Numarul comenzii |             |
    Subscription Agreement |             |     de cumparare a |             |
         Se va completa de |             |       Resellerului |             |
        catre Reseller sau |             |  Se va completa de |             |
        de catre afiliatul |             |     catre Reseller |             |
                 Microsoft |_____________|                    |_____________|

    Prezentul Formular de Inscriere aferent Microsoft Enterprise Subscription Agreement pe baza de Subscriere este incheiat intre entitatile mentionate in cele ce urmeaza, incepand cu data intrarii in vigoare indicata mai jos. Fiecare dintre parti va notifica cealalta parte in caz de modificare a oricareia dintre informatiile cuprinse in urmatorul tabel.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Client                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
| Secretariatul General al Guvernului                                          |
|                                        (Aceasta persoana controleaza accesul |
|                                        la informatiile online, primeste      |
|                                        confirmarile de comenzi, notificarile |
|                                        referitoare la reinnoire si la alte   |
|                                        notificari, cu exceptia cazului in    |
|                                        care, mai jos, este mentionata o alta |
|                                        persoana de contact)                  |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Piata Victoriei no. 1, Sector 1        contact (necesar pentru acces online) |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Orasul                 Cod Postal      Telefon                               |
| Bucuresti              7000                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Managerului Clienti Microsoft   Adresa de e-mail a Managerului        |
|                                        Clienti Microsoft                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Limba in care vor fi redactate                                               |
| notificarile                                                                 |
| Engleza/Romana                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Afiliat Contractant Microsoft                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall    |
| Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care accesul online si transmiterea notificarilor catre o alta   |
| persoana sau la o alta adresa decat cele de mai sus sunt necesare, se va     |
| completa prezenta sectiune:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
|                                        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod Postal     | Telefon                              |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|


 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care este necesara transmiterea de duplicate ale notificarilor   |
| contractuale in forma electronica catre o alta persoana sau la o alta adresa |
| in afara de cele mentionate mai sus, se va completa prezenta sectiune:       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Numele persoanei de contact           |
| Ministerul Comunicatiilor si                                                 |
| Tehnologiei Informatiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Bd. Libertatii no. 14                  contact (necesara pentru notificarea  |
| Sector 5                               in forma electronica)                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              70060                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Definitii. In acceptiunea prezentului formular de inscriere "dumneavoastra" se refera la entitatea care subscrie acest formular de inscriere impreuna cu noi iar "noi" sau "noua" se refera la entitatea Microsoft care semneaza acest formular de inscriere. Toate celelalte definitii din Microsoft Enterprise Subscription Agreement specificate mai sus se vor aplica si in acest caz.

    Durata inscrierii. Aceasta inscriere va expira la implinirea unui numar de 36 de luni calendaristice integrale de la data intrarii in vigoare specificata in cele ce urmeaza, cu exceptia cazului in care intervine rezilierea sa de catre una dintre parti sau in cazul in care este reinnoita conform celor prevazute in Microsoft Enterprise Subscription Agreement. Cu 60 de zile inainte de expirarea perioadei de inscriere initiale sau a perioadei de reinnoire a inscrierii, va vom trimite o notificare scrisa prin care va vom informa cu privire la optiunile pe care le aveti in cazul in care inscrierea expira. O descriere a optiunilor pe care le puteti exercita in caz de expirare a inscrierii poate fi gasita in subsectiunea 12(d) din Microsoft Enterprise Subscription Agreement (Optiuni la expirarea perioadei initiale de inscriere sau a perioadei de reinnoire).

    Declaratii si garantii. Prin semnarea acestui formular de inscriere la rubrica corespunzatoare de mai jos, partile sunt de acord sa fie tinute de termenii acestei inscrieri, iar dumneavoastra declarati si garantati ca: (i) ati citit si inteles Microsoft Business Agreement mentionat mai sus (in cazul in care un astfel de contract a fost incheiat) si Microsoft Enterprise Subscription Agreement, inclusiv orice modificari aduse respectivelor documente, precum si drepturile de utilizare a produselor si ca sunteti de acord sa va obligati in conformitate cu termenii respectivi; (ii) sunteti fie entitatea care a semnat Microsoft Enterprise Subscription Agreement fie afiliatul acesteia; (iii) aveti 250 sau mai multe computere desktop calificate; si (iv) ca informatiile pe care le puneti la dispozitie in aceasta pagina de garda si in fiecare dintre formularele anexate sunt exacte.

    Clauza de neexclusivitate. Prezenta inscriere nu prezinta un caracter exclusiv. Nici o prevedere continuta in prezentul formular de inscriere nu va solicita, din partea dumneavoastra, licentierea, utilizarea sau promovarea exclusiva a software-ului sau a serviciilor Microsoft. Daca doriti, puteti incheia contracte cu alte parti in vederea licentierii, utilizarii sau promovarii de software sau de servicii altele decat cele apartinand firmei Microsoft.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                Site-uri Web pentru Licente de Volum Microsoft                |
| (Nota: Va vom oferi asistenta cu privire la orice modificari aduse acestor   |
| URL.)                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Drepturi de Utilizare a Produselor |http://microsoft.com/licensing/resources/|
|____________________________________|_________________________________________|
| Lista de produse                   |http://microsoft.com/licensing/resources/|
|____________________________________|_________________________________________|
| Servicii Licente de Volum Microsoft|https://licensing.microsoft.com/         |
| (MVLS) (site parolat pentru        |                                         |
| vizualizarea comenzilor efectuate  |                                         |
| in baza acestei inscrieri)         |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| Manual de utilizare                |http://microsoft.com/licensing/programs/ |
|____________________________________|_________________________________________|


 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Notificarile catre Microsoft           Copii vor fi trimise la:              |
| vor fi trimise la:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited   Microsoft EMEA HQ                     |
| Atrium Building Block B                Law and Corporate Affairs             |
| Carmenhall Road                        Coeur Defense Tour B                  |
| Sandyford Industrial Estate            La Defense 4                          |
| Dublin 18                              100, Esplanade du General de Gaulle   |
| Irlanda                                92932 Paris La Defense Cedex          |
| In atentia: EOC Program Operations     Franta                                |
| Dept.                                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul formular de inscriere cuprinde (1) aceasta pagina de garda, (2) Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate si (3) Formularul cuprinzand informatii referitoare la Reseller.

 ______________________________________________________________________________
|                                       |                                      |
| Client                                | Afiliat Contractant Microsoft        | |_______________________________________|______________________________________|
| Nume                                  |                                      |
| Secretariatul General al Guvernului   | Microsoft Ireland Operations Limited |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)             | Nume (cu litere de tipar)            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnaturii                       | Data intrarii in vigoare             |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|


    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

    1. Definirea entitatilor dumneavoastra licentiate.
    Utilizati prezenta sectiune pentru a-i identifica pe afiliatii care vor fi inclusi printre entitatile dumneavoastra licentiate. Entitatile dumneavoastra licentiate vor fi persoane juridice iar nu entitati partiale cum ar fi departamente, divizii ori unitati. Orice afiliat va trebui sa se incadreze in intregime intr-una dintre cele doua categorii. Toate entitatile devenite afiliate dupa data intrarii in vigoare a acestei inscrieri, care nu au semnat in nume propriu un Formular de Inscriere pentru Entitatile Licentiate, vor fi incluse automat in randul entitatilor dumneavoastra licentiate cu exceptia cazului in care dumneavoastra completati partea b de mai jos (ori de cate ori in prezenta sectiune 1 facem referire la un Formular de Inscriere pentru Entitati Licentiate, avem in vedere (i) un Microsoft Enterprise Select Agreement; (ii) un formular de inscriere pentru entitati licentiate, semnat in baza unui Microsoft Select Master Agreement separat sau un Microsoft Enterprise Agreement; (iii) un formular de inscriere pentru entitati licentiate pe baza de subscriere in baza unui Microsoft Enterprise Subscription Agreement separat; (iv) orice alt formular de inscriere depus in baza Microsoft Enterprise Subscription Agreement mentionat in pagina de garda sau (v) un Microsoft Open License Value Agreement, Microsoft Open Subscription License Agreement sau Microsoft Multi-Year Open Agreement la nivel de societate). Afiliatii pe care ii excludeti din entitatea dumneavoastra, care ulterior incheie Enterprise Enrollments separate, vor avea preturi de referinta independente de cele prevazute in prezentul formular de inscriere.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| a. Utilizati aceasta parte (a) pentru a stabili care dintre afiliatii        |
|    dumneavoastra actuali vor fi inclusi intre entitatile dumneavoastra       |
|    licentiate. Bifati numai una dintre rubricile din partea (a).             |
|                       ---------
|______________________________________________________________________________|
|  _  | Veti participa atat dumneavoastra cat si toti afiliatii dumneavoastra  |
| |_| |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  _  | Veti participa atat dumneavoastra cat si urmatorii afiliati (daca nu   |
| |_| | participa nici un afiliat, specificati "nu participa" pe randul 1)     |
|     | (anexati o lista cu nume pe o foaie separata de hartie daca sunt       |
|     | inclusi mai mult de 5 afiliati):                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|  1  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  2  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  3  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  4  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  5  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  _  | Veti participa atat dumneavoastra cat si toti afiliatii dumneavoastra, |
| |x| | cu exceptia urmatorilor afiliati, (anexati o lista de nume pe o foaie  |
| |_| | separata de hartie daca sunt exclusi mai mult de 5 afiliati):          |
|_____|________________________________________________________________________|
|  1  | Administratie Locala (Primarii, Consilii Locale)                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|  2  | Scoli, Universitati                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|  3  | Companii Nationale cu capital de stat aflate in subordinea ministerelor|
|_____|________________________________________________________________________|
|  4  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|  5  |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
| b. Utilizati aceasta parte (b) pentru a indica daca vor fi incluse persoanele|
| care au devenit afiliati dupa data efectiva a inscrierii. Cu exceptia cazului|
| in care bifati rubrica de mai jos, toate entitatile devenite afiliate dupa   |
| data efectiva a inscrierii, care nu sunt parti semnatare ale unui Formular de|
| Inscriere pentru Entitati Licentiate vor fi incluse automat printre          |
| entitatile licentiate.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  _  | Se vor exclude toate entitatile devenite afiliate dupa data efectiva a |
| |_| | inscrierii, care nu au semnat in nume propriu un Formular de Inscriere.|
|_____|________________________________________________________________________|


    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

    2. Selectarea optiunii de limba.
    Alegerea pe care o veti efectua in cele ce urmeaza va stabili limbile in care veti putea utiliza produsele acordate sub licenta in baza prezentei inscrieri. Daca selectati "Limbile Enumerate", puteti rula (i) toate copiile fiecarui produs in oricare dintre limbile indicate in cele ce urmeaza ca fiind "Limbi Enumerate" si (ii) pana la 10% dintre copiile fiecaruia dintre produsele dumneavoastra in oricare dintre limbile indicate in cele ce urmeaza ca fiind "Limbi cu Restrictie". Daca selectati optiunea "Toate Limbile", puteti rula toate copiile produselor in oricare dintre "Limbile Enumerate" si in oricare dintre "Limbile cu Restrictii."

     ________________________________________________
    |  Bifati numai una dintre rubricile de mai jos  |
    |               ---                              |
    |  pentru a indica limba pentru care ati optat   |
    |________________________________________________|
                      _
                     |x| Limbi Enumerate
                     |_|
                      _
                     | | Toate Limbile
                     |_|

     ________________________________________________
    |                "Limbi Enumerate"               |
    |________________________________________________|
    | Araba                | Coreeana                |
    |______________________|_________________________|
    | Chineza simplificata | Japoneza                |
    |______________________|_________________________|
    | Chineza traditionala | Poloneza                |
    |______________________|_________________________|
    | Croata               | Portugheza (Brazilia)   |
    |______________________|_________________________|
    | Ceha                 | Romana                  |
    |______________________|_________________________|
    | Engleza*1            | Rusa                    |
    |______________________|_________________________|
    | Franceza canadiana   | Slovena                 |
    |______________________|_________________________|
    | Ebraica              | Turca                   |
    |______________________|_________________________|
    | Maghiara             | Thai                    |
    |______________________|_________________________|
    |                      | Spaniola*2              |
    |______________________|_________________________|

     ________________________________________________
    |           "Limbi cu Restrictie"                |
    |________________________________________________|
    | Daneza               | Greaca                  |
    |______________________|_________________________|
    | Olandeza             | Italiana                |
    |______________________|_________________________|
    | Engleza*3            | Norvegiana              |
    |______________________|_________________________|
    | Finlandeza           | Portugheza (Portugalia) |
    |______________________|_________________________|
    | Franceza             | Spaniola*4              |
    |______________________|_________________________|
    | Germana              | Suedeza                 |
    |______________________|_________________________|
    *1 engleza este o "Limba Enumerata", cu exceptia cazului in care face obiectul unor restrictii, conform celor descrise in lista de "Limbi cu Restrictie (a se vedea nota de subsol 3).
    *2 spaniola este o "Limba Enumerata", numai daca prezenta inscriere se semneaza in America Latina.
    *3 engleza este o "Limba cu Restrictie" daca aceasta inscriere se semneaza in Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie, Elvetia, Suedia sau Spania.
    *4 Spaniola este o "Limba cu Restrictie" cu exceptia cazului in care prezenta inscriere se semneaza in America Latina.

    3. Alocarea limbii.
    Va rugam sa ne furnizati o estimare de buna-credinta cu privire la limbile in care veti rula toate copiile produselor, precum si o estimare aproximativa in ceea ce priveste procentajul copiilor pe care le veti utiliza in fiecare limba. Informatiile pe care le furnizati aici nu limiteaza utilizarea pe viitor, de catre dumneavoastra, a produselor in baza prezentei inscrieri in orice limba permisa din grupul de limbi selectat mai sus. Anexati o foaie separata de hartie daca este necesar mai mult spatiu.

    ______________________________________________________
   |                                                      |
   |                    Limba                Procente     |
   |______________________________________________________|
        Romana                                     80%
    ___________________________________  _________________
        Engleza                                    20%
    ___________________________________  _________________
                                                     %
    ___________________________________  _________________
                                                     %
    ___________________________________  _________________

    4. Moneda in care se face plata.
    Moneda pe care o acceptam este stabilita in functie de tara in care va aflati. Toate platile ce se impun a fi efectuate in baza acestei inscrieri se vor face in moneda acceptata.

 ______________________________________________________________________________
| Identificati in Tabelul Monetar de mai jos moneda acceptata si completati    |
| rubrica corespunzatoare.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Tipul de moneda: USD                                                         |
|______________________________________________________________________________|


    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

    Tabel Monetar:
 ______________________________________________________________________________
|         Moneda       |           Acceptata in Tara sau in Regiune            |
|______________________|_______________________________________________________|
| Dolari australieni   | Australia                                             |
|______________________|_______________________________________________________|
| Dolari canadieni     | Canada                                                |
|______________________|_______________________________________________________|
| Coroana daneza       | Danemarca                                             |
|______________________|_______________________________________________________|
| EURO                 | Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta,         |
|                      | Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, |
|                      | Norvegia, Portugalia, Spania, Elvetia, Suedia si      |
|                      | Marea Britanie                                        |
|______________________|_______________________________________________________|
| Yen japonez          | Japonia                                               |
|______________________|_______________________________________________________|
| Won coreean          | Coreea                                                |
|______________________|_______________________________________________________|
| Dolari neozeelandezi | Noua Zeelanda                                         |
|______________________|_______________________________________________________|
| Coroana norvegiana   | Norvegia                                              |
|______________________|_______________________________________________________|
| Lira sterlina        | Marea Britanie                                        |
|______________________|_______________________________________________________|
| Coroana suedeza      | Suedia                                                |
|______________________|_______________________________________________________|
| Franci elvetieni     | Elvetia                                               |
|______________________|_______________________________________________________|
| Dolari taiwanezi     | Taiwan                                                |
|______________________|_______________________________________________________|
| Dolari SUA           | Statele Unite, America Latina, Asia (cu exceptia      |
|                      | Japoniei, Coreei si Taiwan-ului), Europa de Est,      |
|                      | Orientul Mijlociu, Africa                             |
|______________________|_______________________________________________________|

    5. Determinarea nivelului de pret care vi se aplica.
    Nivelul de pret specificat in rubrica 5(b) va fi nivelul de pret care vi se aplica pentru primul an al perioadei de inscriere initiale pentru toate produsele enterprise si pentru orice produse aditionale din orice categorie din care ati comandat un produs enterprise. Nivelul de pret care vi se aplica in anii urmatori pentru produsele respective in baza prezentei inscrieri sau a oricarei reinnoiri a acesteia va lua in considerare numarul de computere desktop calificate detinute de entitatile dumneavoastra licentiate in fiecare an, la data aniversarii intrarii in vigoare a prezentei inscrieri (incluzand fiecare an al perioadei de reinnoire). Pentru produsele aditionale din orice categorie din care nu ati comandat cel putin un produs enterprise, nivelul de pret care vi se aplica va ramane nivelul "A" pe perioada de inscriere initiala si pe orice perioada de reinnoire. Explicatii privind modul de determinare a preturilor de licenta efective din nivelurile de preturi aplicabile in cazul dumneavoastra, pot fi gasite in subsectiunea 2(b) din Microsoft Enterprise Subscription Agreement (Obtinerea de preturi efective din niveluri de pret).

 ______________________________________________________________________________
| Pentru determinarea nivelului/nivelurilor de pret aplicabil/e in primul an   |
| in baza prezentei inscrieri, se vor parcurge etapele 1 si 2 de mai jos.      |
|______________________________________________________________________________|
| Etapa 1: Indicati in rubrica 5(a) numarul de computere desktop calificate    |
| de care dispuneti in cadrul entitatii dumneavoastra licentiate.              |
|______________________________________________________________________________|
| Computere desktop calificate: Dumneavoastra declarati faptul ca     |        |
| numarul total de computere desktop calificate din cadrul entitatii  |        |
| dumneavoastra licentiate este sau va fi majorat la acest numar in   |        |
| primul an al acestei inscrieri: (Acest numar trebuie sa fie egal cu |        |
| cel putin 250 de computere desktop.)                                |  5(a)  |
|_____________________________________________________________________|________|
| Etapa 2: Identificati nivelul de pret corespunzator numarului de computere   |
| desktop specificat in rubrica 5(a) si introduceti acest nivel de pret in     |
| rubrica 5(b).                                                                |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________    ____________________________________
| Numarul de computere | Nivel de pret |  | Nivelul de Pret (pentru |          |
| desktop              |               |  | categoriile din cadrul  |          |
|______________________|_______________|  | carora comandati un     |          |
| 250 pana la 2.399    |      A        |  | produs enterprise):     | 5(b)     |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|
| 2.400 pana la 5.999  |      B        |
|______________________|_______________|   ____________________________________
| 6.000 pana la 14.999 |      C        |  | Nivelul de Pret (pentru |    Nivel |
|______________________|_______________|  | categorii din cadrul    |  de Pret |
| 15.000 si peste      |               |  | carora nu comandati un  |      "A" |
| aceasta valoare      |      D        |  | produs enterprise):     | 5(c)     |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|


    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

    6. Comandarea produselor enterprise.
    Preturile de licenta specificate in cele ce urmeaza constituie preturi de referinta. Preturile de licenta si conditiile de plata care vi se aplica pentru toate produsele comandate vor fi stabilite de comun acord incheiat intre dumneavoastra si resellerul dumneavoastra.

    a. Comanda initiala de produse enterprise.
    Preturile de licenta de referinta pentru produsele enterprise incluse in comanda dumneavoastra initiala pentru primul an al acestei inscrieri sunt specificate in cele ce urmeaza. Factura va fi emisa de noi resellerului dumneavoastra la acceptarea prezentei inscrieri. Dumneavoastra va trebui sa alegeti produsul Enterprise Desktop Professional Platform (care este alcatuit din toate cele 3 produse enterprise individuale) sau cel putin unul dintre produsele enterprise individuale inainte de a selecta orice produse aditionale in sectiunea 7 (Comenzi de Produse Aditionale) de mai jos.

 ______________________________________________________________________________
| Completati spatiile libere din tabelul de mai jos:                           |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Marcati produsul Desktop Professional Platform destinat         |
|            | Entitatilor Licentiate ori unul sau mai multe dintre produsele  |
|            | enterprise individuale, pentru care solicitati licenta.         |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 4: | Pretul de licenta de referinta aferent fiecarui computer        |
|            | desktop pentru un produs enterprise, aplicabil in primul an al  |
|            | inscrierii, va fi precizat in aceasta coloana de catre          |
|            | resellerul dumneavoastra sau de managerul clienti Microsoft.    |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 5: | Pentru a determina pretul de licenta de referinta aplicabil in  |
|            | primul an produselor enterprise, resellerul dumneavoastra sau   |
|            | managerul clienti Microsoft va inmulti coloana 4 cu numarul de  |
|            | computere desktop calificate specificat in Rubrica 5(a) de mai  |
|            | sus.                                                            |
|____________|_________________________________________________________________|
| Rubrica 6: | Pentru a determina pretul total de licenta de referinta         |
|            | aplicabil in primul an produselor enterprise, resellerul        |
|            | dumneavoastra sau managerul clienti Microsoft va aduna          |
|            | randurile din coloana 5.                                        |
|____________|_________________________________________________________________|

    Tabel cuprinzand optiunile ce vor fi selectate in legatura cu Produsele enterprise:
 ______________________________________________________________________________
|         1          |   2  |     3       |       4          |        5        |
| Produse Enterprise |   _  | Categoria   | Pret de referinta| Pret de licenta |
|                    | \/   | de Produse  | aplicabil in     | de referinta    |
|                    |      | (aplicatii, | primul an,       | aplicabil in    |
|                    |      | sisteme,    | aferent fiecarui | primul an       |
|                    |      | servere)    | computer desktop,| produselor      |
|                    |      |             | pe produs        | enterprise      |
|                    |      |             | enterprise       |                 |
|____________________|______|_____________|__________________|_________________|
| Enterprise Desktop |  _   | Toate       |                  |                 |
| Professional       | |_|  | categoriile |                  |                 |
| Platform           |      |             |                  |                 |
|____________________|______|_____________|__________________|_________________|
| *Office            |  _   |             |                  |                 |
| Professional       | |_|  | Aplicatii   |                  |                 |
|____________________|______|_____________|__________________|_________________|
| Windows Desktop    |  _   |             |                  |                 |
| Operating System   | |_|  | Sisteme     |                  |                 |
| Upgrade            |      |             |                  |                 |
|____________________|______|_____________|__________________|_________________|
| *Core Client       |  _   |             |                  |                 |
| Access License     | |_|  | Servere     |                  |                 |
|____________________|______|_____________|__________________|_________________|
| Pret Total de licenta de Referinta aplicabil in Primul An  | 6               |
| Produselor enterprise                                      |                 |
|____________________________________________________________|_________________|
| * Componentele versiunii curente a programului Office Professional, precum   |
| si versiunile curente ale componentelor care alcatuiesc Core CAL, sunt       |
| specificate in Lista de Produse.                                             |
|______________________________________________________________________________|

    b. Comenzi anuale de produse enterprise.
    Tabelul de mai jos cuprinde pretul de licenta de referinta aplicabil in perioada initiala de inscriere aferent fiecarui nivel de pret corespunzator fiecarui produs enterprise. Cand lansati o comanda anuala, pretul de licenta de referinta care vi se aplica pentru fiecare produs enterprise va fi pretul de referinta care corespunde nivelului de pret care vi se aplica si care este valabil cu incepere de la data la care se face comanda anuala. Pentru o descriere a modului in care, cu fiecare comanda anuala, pot fi ajustate nivelurile de pret care vi se aplica, a se vedea sectiunea 5 (Determinarea nivelului de pret care vi se aplica) de mai sus. Pentru o analiza referitoare la

    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

cerintele de lansare a comenzilor anuale pentru produsele enterprise, a se vedea subsectiunea 3(c) din Enterprise Subscription Agreement (Lansarea comenzilor anuale). Pentru fiecare comanda anuala, vom trimite o factura catre resellerul dumneavoastra la acceptarea respectivei comenzi.

 ______________________________________________________________________________
| Coloanele 2 - 5: | Preturile de licenta de referinta anuale pentru fiecare   |
|                  | nivel de pret aferent fiecarui produs enterprise, comandat|
|                  | in subsectiunea 6(a) va fi furnizat de resellerul         |
|                  | dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft.         |
|__________________|___________________________________________________________|

    Tabel cuprinzand Pretul Anual de Referinta pentru Comenzi Anuale, aplicabil in cazul fiecarui Produs enterprise

 ______________________________________________________________________________
|            1              |     2      |     3      |     4      |     5     |
|     Produs enterprise     | Pret de    | Pret de    | Pret de    | Pret de   |
|                           | referinta  | referinta  | referinta  | referinta |
|                           | de nivel A | de nivel B | de nivel C | nivel D   |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
| Enterprise Desktop        |            |            |            |           |
| Professional Platform     |            |            |            |           |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
| *Office Professional      |            |            |            |           |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
| Windows Desktop Operating |            |            |            |           |
| System Upgrade            |            |            |            |           |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
| *Core Client Access       |            |            |            |           |
| License                   |            |            |            |           |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
| * Componentele versiunii curente a programului Office Professional, precum   |
| si versiunile curente ale componentelor care alcatuiesc Core CAL, sunt       |
| specificate in Lista de Produse.                                             |
|______________________________________________________________________________|

    c. Licente pentru sisteme ce vor obtine calificarea.
    Toate licentele pentru sisteme de operare in baza acestui program sunt Licente de upgradare. Prin urmare, pentru a selecta Enterprise Desktop Professional Platform sau Windows Desktop Operating System Upgrade, toate computerele desktop calificate pe care veti rula Windows Desktop Operating System Upgrade trebuie sa fie licentiate pentru rularea unuia dintre sistemele de operare pentru care se va obtine calificarea, identificate in Lista de Produse la adresa: http://www.microsoft.com/licensinq. De retinut faptul ca lista sistemelor de operare calificate pentru a rula Windows Desktop Operating System Upgrade variaza in functie de comanda dumneavoastra. Respectiva lista este mai cuprinzatoare la momentul comenzii dumneavoastra initiale decat este pentru unele "true ups" si sisteme de actualizare subsecvente in decursul perioadei dumneavoastra de inscriere.

    7. Comenzi de produse aditionale.
    Preturile de licenta indicate mai jos sunt numai preturi de referinta. Preturile de licenta si conditiile de plata aplicabile dumneavoastra pentru toate produsele comandate vor fi stabilite de comun acord intre dumneavoastra si resellerul dumneavoastra.

    a. Comanda initiala de produse aditionale.
    Preturile de licenta de referinta pentru fiecare produs aditional inclus in comanda dumneavoastra initiala facuta in baza acestei inscrieri, pentru primul an, sunt indicate in cele ce urmeaza. Valoarea totala va fi facturata de noi catre resellerul dumneavoastra pe baza acceptarii acestei inscrieri. Puteti primi sub licenta produse aditionale introducand denumirile si cantitatile produselor selectate in tabelul de mai jos. Daca aveti nevoie de o lista cu produsele aditionale disponibile, va rugam sa luati legatura cu resellerul dumneavoastra.

 ______________________________________________________________________________
| Completati spatiile libere din tabelul de mai jos.                           |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 1: | Indicati in comanda dumneavoastra initiala produsele aditionale |
|            | pentru care doriti sa obtineti                                  |
|____________|_________________________________________________________________|

    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

 ______________________________________________________________________________
|            | licenta. In cazul in care doriti licenta pentru mai mult de 10  |
|            | produse aditionale, anexati o foaie separata continand          |
|            | informatiile prevazute mai jos.                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Indicati categoria de produse aferenta fiecaruia dintre         |
|            | produsele aditionale pe care le-ati selectat in coloana 1.      |
|            | Consultati Lista de Produse pentru a stabili categoria de       |
|            | produse adecvata pentru fiecare produs aditional.               |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 3: | Inserati nivelul de pret aferent categoriei corespunzatoare     |
|            | pentru fiecare produs aditional din rubrica 5(b) sau 5(c),      |
|            | dupa caz.                                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 4: | Inserati numarul corespunzator de licente pentru fiecare produs |
|            | aditional pentru care doriti licenta.                           |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 5: | Pretul de licenta de referinta aferent produselor aditionale    |
|            | aplicabil in primul an al inscrierii va fi pus la dispozitie in |
|            | aceasta de catre resellerul dumneavoastra sau de managerul de   |
|            | clienti Microsoft. Pretul de licenta de referinta se va         |
|            | fundamenta pe nivelul de pret al respectivului produs aditional |
|            | care a fost mentionat in rubrica 5(b) sau 5(c), dupa caz.       |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 6: | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti Microsoft va     |
|            | inmulti coloana 4 cu coloana 5 pentru a determina pretul de     |
|            | licenta de referinta al produselor aditionale aplicabil in      |
|            | primul an.                                                      |
|____________|_________________________________________________________________|
| Rubrica 7: | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti Microsoft vor    |
|            | insuma randurile din coloana 6 pentru a determina pretul total  |
|            | de licenta de referinta al produselor aditionale aplicabil in   |
|            | primul an.                                                      |
|____________|_________________________________________________________________|

    Tabel pentru selectarea Produselor aditionale:
 ______________________________________________________________________________
|         1      |     2     |    3   |     4     |     5       |       6      |
|Produs aditional| Categoria | Nivel  | Cantitate | Pret de     | Pretul de    |
|                | de Produs | de Pret|           | referinta   | referinta    |
|                |           |        |           | per licenta | aferent      |
|                |           |        |           | ---         | produselor   |
|                |           |        |           | aferent     | aditionale,  |
|                |           |        |           | produselor  | aplicabil in |
|                |           |        |           | aditionale  | primul an    |
|                |           |        |           | si aplicabil|              |
|                |           |        |           | in primul an|              |
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
|________________|___________|________|___________|_____________|______________|
| Pretul Total de licenta de Referinta aferent Produselor       | 7            |
| Aditionale, aplicabil in Primul An                            |              |
|_______________________________________________________________|______________|

    b. Comenzi anuale de produse aditionale comandate la data semnarii.
    Tabelul de mai jos cuprinde preturile de licenta de referinta aplicabile in perioada initiala de valabilitate a inscrierii pentru fiecare nivel de pret aferent fiecarui produs aditional pentru care ati optat in subsectiunea 7(a). La lansarea fiecarei comenzi anuale, pretul de licenta de referinta care vi se percepe pentru produsele aditionale comandate de dumneavoastra la data semnarii, va fi pretul de referinta corespunzator nivelului de pret care vi se aplica incepand cu data comenzii respective. Pentru fiecare comanda anuala efectuata, resellerul dumneavoastra va fi facturat de catre noi la acceptarea comenzii respective.

 ______________________________________________________________________________
| Completati spatiile libere din tabelul de mai jos.                           |
|______________________________________________________________________________|

    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

 ______________________________________________________________________________
| Coloana 1:       | Indicati fiecare produs aditional pentru care ati optat   |
|                  | in subsectiunea 7(a). In cazul in care doriti sa primiti  |
|                  | licenta pentru mai mult de 10 produse aditionale, anexati |
|                  | o foaie separata.                                         |
|__________________|___________________________________________________________|
| Coloanele 2 - 5: | Preturile de licenta de referinta pentru fiecare nivel    |
|                  | de pret aferent fiecarui produs aditional comandat in     |
|                  | subsectiunea 7(a) vor fi furnizate de resellerul          |
|                  | dumneavoastra sau de managerul clienti Microsoft.         |
|__________________|___________________________________________________________|

    Tabel cuprinzand Pretul de Referinta pentru Comenzi de Produse aditionale:
 ______________________________________________________________________________
|            1              |     2      |     3      |     4      |     5     |
|     Produs aditional      | Pret de    | Pret de    | Pret de    | Pret de   |
|                           | referinta  | referinta  | referinta  | referinta |
|                           | de nivel A | de nivel B | de nivel C | nivel D   |
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|
|___________________________|____________|____________|____________|___________|

    c. Comandarea mai multor copii si produse noi
    Resellerul dumneavoastra va fi facturat de noi pentru fiecare comanda de mai multe copii de produse aditionale comandate anterior sau de produse aditionale noi, pe baza acceptarii fiecarei comenzi de catre noi.

    8. Prezentare succinta cu privire la comenzile din primul an.
    Tabelul de mai jos contine o prezentare succinta a informatiilor referitoare la comanda dumneavoastra obtinute din cuprinsul acestui formular, referitoare la comanda dumneavoastra, precum si de informatii care ne sunt necesare pentru prelucrarea comenzii respective. Acest tabel trebuie completat pentru clienti cu 250 - 750 computere desktop si pentru alti clienti ale caror reselleri nu primesc o Lista de Preturi Reselleri de la noi. Informatiile referitoare la part numbers si la nivelul de pret cerute in cele ce urmeaza sunt furnizate resellerului dumneavoastra in Lista de Preturi din Enterprise Subscription Agreement 6.0. Optiunea privind limba pentru fiecare dintre produsele pentru care vi se vor emite facturi va fi cea selectata in sectiunea 2 (Selectarea optiunii de limba) de mai sus.

 ______________________________________________________________________________
| Resellerul dumneavoastra va completa tabelul de mai jos in numele            |
| dumneavoastra.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
                                                                 ______________
                                Luna aferenta Listei de Preturi | Septembrie   |
       (Luna in care acest formular de inscriere este semnat de |              |
        dumneavoastra, cu exceptia cazului in care data la care |              |
  dumneavoastra semnati documentul de inscriere precede data la |              |
care noi semnam documentul de inscriere cu 30 de zile. In acest |              |
   caz, aceasta va fi luna in care documentul de inscriere este |              |
                                                semnat de noi.) |______________|

 ______________________________________________________________________________
| Coloana 1: | Introduceti part numbers Microsoft pentru produsele selectate   |
|            | in subsectiunile 6(a) si 7(a).                                  |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Introduceti oferta Microsoft ("enterprise" pentru fiecare       |
|            | dintre produsele pe care le-ati selectat in subsectiunea 6(a)   |
|            | si "aditionale" pentru fiecare dintre produsele pe care le-ati  |
|            | selectat in subsectiunea 7(a)).                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 3: | Pentru produsele enterprise, specificati nivelul de pret        |
|            | mentionat in Rubrica 5(b) de mai sus. Pentru produsele          |
|            | aditionale, introduceti nivelul de pret pe care l-ati inserat   |
|            | in rubrica 5(b) sau 5(c), dupa caz.                             |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 4: | Pentru fiecare produs enterprise, specificati tara in care      |
|            | intentionati sa utilizati produsul respectiv. Pentru lamuriri,  |
|            | apelati la subsectiunea 2(e) din Microsoft Enterprise           |
|            | Subscription Agreement (Precizarea Tarii in care se Utilizeaza  |
|            | Produsul). Pentru orice                                         |
|____________|_________________________________________________________________|

    Formular de Comanda pentru Entitati Licentiate
    (se va completa impreuna cu resellerul dumneavoastra sau cu managerul clienti Microsoft)

 ______________________________________________________________________________
|            | produs pe care intentionati sa il utilizati in mai mult de o    |
|            | tara, specificati informatiile legate de acel produs pe randuri |
|            | separate in tabelul care urmeaza pentru fiecare tara in care    |
|            | intentionati sa utilizati produsul.                             |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 5: | Pentru fiecare produs enterprise, indicati numarul de computere |
|            | desktop calificate, completat in rubrica 5(a) de mai sus.       |
|            | Pentru produse aditionale, indicati cantitatea din fiecare      |
|            | produs aditional completata in subsectiunea 7(a) (Comanda       |
|            | Initiala de Produse aditionale) de mai sus.                     |
|____________|_________________________________________________________________|

    Situatia sintetica a costurilor de facturare pentru Produsele Enterprise si Aditionale

 ______________________________________________________________________________
|          1            |    2      |    3       |       4        |     5      |
| Microsoft Part Number |  Oferta   | Nivelul de | Tara unde are  | Cantitatea |
|                       |           | pret       | loc utilizarea |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
| A07-00043             | Enterprise| D          | Romania        |    47.510  |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
| P73-00202             | Aditional | D          | Romania        |     1.556  |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
| 312-02356             | Aditional | D          | Romania        |       315  |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
| 271-01147             | Aditional | D          | Romania        |       565  |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
| H04-00321             | Aditional | D          | Romania        |       209  |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|
|                       |           |            |                |            |
|_______________________|___________|____________|________________|____________|

    9. Reinnoire.
    In momentul in care acceptam comanda dumneavoastra de reinnoire, precum si fiecare comanda anuala efectuata pe perioada de reinnoire, vom emite facturi catre resellerul dumneavoastra pentru fiecare an al perioadei de reinnoire.

    Formular de informatii referitoare la reseller

 ______________________________________________________________________________
| Resellerul dumneavoastra va completa urmatoarele sectiuni si va semna acest  |
| formular in rubrica corespunzatoare.                                         |
|______________________________________________________________________________|

    Informatii cu caracter general

 ______________________________________________________________________________
| Reseller Public Customer Number:                                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea Resellerului:                                                      |
| FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Strada:                                                                      |
| DIETRIECHGASSE 27 - 29                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Orasul si codul postal:                                                      |
| VIENNA                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Tara:                                                                        |
| AUSTRIA                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei de contact:                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Telefon:                                                                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Fax:                                                                         |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Adresa de e-mail:                                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Subsemnatul confirma faptul ca informatiile referitoare la Reseller sunt corecte.

 ______________________________________________________________________________
| Numele Resellerului                                                          |
| FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura                                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Data                                                                         |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1

    Microsoft Media Order Form v6.1
    (Romania) March 1, 2003

    Formular privind Informatiile de Livrare a Elementelor Media - Kitul de Start pe CD

 ______________________________________________________________________________
| Informatii privind inscrierea         | Informatii referitoare la reseller   |
|_______________________________________|______________________________________|
| Agreement #: (Se va  |                | Denumirea         | FUJITSU SIEMENS  |
| completa de catre    |                | societatii:       | COMPUTERS GesmbH |
| Reseller sau de catre|                |                   |                  |
| afiliatul Microsoft) |                |                   |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
| Enrollment # (Se va  |                | Numele persoanei  |                  |
| completa de catre    |                | de contact:       |                  |
| afiliatul Microsoft) |                |                   |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
| Numele persoanei de  |                | Adresa de e-mail  |                  |
| contact cu clientii: |                | a persoanei de    |                  |
|                      |                | contact:          |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
|                      |                | Telefonul         |                  |
|                      |                | persoanei de      |                  |
|                      |                | contact:          |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|

    La alegerea dumneavoastra, kiturile de start pe CD si abonamentele pentru CD-ROM in legatura cu Enterprise Subscription Enrollment (identificat mai sus) vor fi transmise la adresa de mai jos. Termenii utilizati, insa nedefiniti in cadrul prezentului formular, vor avea intelesul care le este atribuit in documentul dumneavoastra de inscriere.

 ______________________________________________________________________________
| Informatii privind livrarea Kitului pe CD (*indica informatiile solicitate)  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea societatii*                 | Numele persoanei de contact*         |
| Ministerul Comunicatiilor si          |                                      |
| Tehnologiei Informatiilor             |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Strada*                               | Adresa de e-mail a persoanei de      |
| Bd. Libertatii no. 14, Sector 5       | contact*                             |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Orasul si codul postal*               | Telefonul persoanei de contact*      |
| Bucuresti, 70060                      |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Tara                                  | Numarul de fax al persoanei de       |
| Romania                               | contact                              |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    Daca optati mai jos pentru primirea elementelor media, la acceptarea din partea noastra a inscrierii dumneavoastra, va vom transmite kitul (media) de start pe CD in limba/limbile pe care o/le selectati. Acest kit de start pe CD va va fi oferit fara costuri suplimentare, pentru ca dumneavoastra sa puteti sa va exercitati drepturile de licenta acordate in baza inscrierii dumneavoastra si a Enterprise Subscription Agreement aferent. Puteti, de asemenea, sa va abonati pentru obtinerea de actualizari sub forma de CD-uri sau pe baza de notificare rezonabila, prin download electronic ori prin alte mijloace similare. Daca aveti nevoie de kituri pe CD si de actualizari suplimentare, puteti sa le comandati contra cost prin resellerul dumneavoastra. Pentru o lista completa a continutului oricaruia dintre kituri, vizitati web site-ul http://selectug.mslicense.com/.
     _                                      _
    |x| Doresc sa primesc un kit           |x| Doresc sa ma abonez pentru a
    |_| (media) de start pe CD             |_| primi actualizari de kit

     _  Nu doresc sa primesc un kit         _  Nu doresc sa ma abonez pentru a
    |_| (media) de start pe CD             |_| primi actualizari de kit

    Costurile pentru oricare dintre elementele media achizitionate pot fi supuse unor impozite pe vanzari acolo unde se livreaza elementele media. In cazul in care sunteti scutiti de impozit pe vanzari pe teritoriul unde se face livrarea elementelor media, va rugam sa includeti in documentul dumneavoastra de inscriere documentatia privind scutirea de la plata impozitului pe vanzari.

    Formular privind Informatiile de Livrare a Elementelor Media - Kitul de Start pe CD (continuare)

 ______________________________________________________________________________
| Pentru fiecare limba si grup de limbi in care este disponibil produsul       |
| pentru care optati, marcati casuta corespunzatoare cu X                      |
|______________________________________________________________________________|
| Limba                               |   Enterprise Kit   |   Mapping Kit*    |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |         _         |
| Engleza                             |        |X|         |        | |        |
|                                     |        |_|         |        |_|        |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Engleza Internationala/Multilingv* |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Araba                               |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Braziliana Portugheza               |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Chineza Simplificata*             |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Chineza Traditionala                |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
| Chineza Traditionala                |         _          |///////////////////|
| Hong Kong/Pan-Chineza               |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Ceha                                |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Daneza                              |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Olandeza                            |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Finlandeza                          |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |         _         |
| Franceza                            |        |_|         |        |_|        |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |         _         |
| Germana                             |        |_|         |        |_|        |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Greaca                              |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Ebraica                             |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Maghiara                            |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |         _         |
| Italiana                            |        |_|         |        |_|        |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Japoneza                            |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Coreeana                            |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Norvegiana                          |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Poloneza                            |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Portugheza                          |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Rusa                                |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |         _         |
| Spaniola                            |        |_|         |        |_|        |
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Suedeza                             |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Thai                                |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
|                                     |         _          |///////////////////|
| Turca                               |        |_|         |///////////////////|
|_____________________________________|____________________|___________________|
| * Mapping Kit nu este disponibil spre a fi utilizat ori livrat in India,     |
| Hong Kong SAR, Macau SAR, China, Maroc, Pakistan si Turcia.                  |
| * Inainte de instalarea oricaruia dintre Multilanguage Packs, va fi         |
| instalata in primul rand versiunea in limba engleza a produsului. In cazul   |
| in care comandati pachetul Engleza Internationala/Multilingv, va trebui, de  |
| asemenea, sa comandati si versiunea engleza.                                 |
| * Kitul Enterprise pentru Chineza Simplificata nu include Windows          |
| Professional. Pentru a obtine un suport media separat Windows Professional   |
| pentru Chineza Simplificata, contactati resellerul dumneavoastra.            |
|______________________________________________________________________________|
|//////////////////////////////| = Nu este disponibil.                         |
|______________________________|_______________________________________________|

    ANEXA 6

    Microsoft Enterprise Enrollment (indirect) v6.1
    (EMEA) (1 martie 2003)

                                 Anexa nr. 6
    Act Aditional la Microsoft Enterprise Subscription Agreement si la Formularul de Inscriere (indirecta) pentru Entitati Licentiate

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

              Act Aditional la Microsoft Enterprise Subscription

                   Agreement si la Formularul de Inscriere
                   (indirecta) pentru Entitati Licentiate

                            _____________                      _____________
        Numarul Enterprise |             |            Numarul |             |
                 Agreement |             |          Microsoft |             |
         Se va completa de |             |           Business |             |
            catre Reseller |             |          Agreement |             |
                           |_____________|  (daca este cazul) |             |
      Numarul Formularului |             |  Se va completa de |             |
              de Inscriere |             |     catre Reseller |_____________|
         Se va completa de |             |
           catre afiliatul |             |
                 Microsoft |_____________|

    Prezentul act aditional modifica atat Microsoft Enterprise Subscription Agreement cat si Formularul de Inscriere (indirecta) pentru Entitati Licentiate, mentionate mai sus, incheiate intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului si Microsoft Ireland Operations Limited, de la data intrarii in vigoare specificata in cele ce urmeaza. Orice termeni utilizati in prezentul act aditional dar care nu sunt definiti in acesta vor pastra intelesurile care le-au fost atribuite in formularul de inscriere.

    I. Modificari aduse Enterprise Subscription Agreement.

    A. Prezentul act aditional modifica primul alineat al sectiunii 2. Cum functioneaza programul Enterprise Subscription Agreement, prin inlocuirea acestuia cu urmatorul alineat:
    Programul Enterprise Subscription Agreement ofera clientilor care doresc sa primeasca licenta, pentru entitatea lor, pentru unul sau mai multe produse platforma Microsoft pe baza de abonament mijloacele de a se asigura ca intreaga lor entitate va fi licentiata (licentierea unui produs pe baza de abonament inseamna ca dreptul de a utiliza produsul nu este perpetuu ci este valabil doar pe perioada inscrierii). Dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra puteti participa la acest program prin transmiterea unuia sau mai multor formulare de inscriere conform prezentului contract. Pe formularul de inscriere, afiliatul inscris va mentiona obiectul de activitate al entitatii sale si va prezenta selectia initiala de produse enterprise si orice produse suplimentare pe care doreste sa le licentieze. Fiecare formular de inscriere trebuie sa includa cel putin unul din produsele pe care noi le punem la dispozitie pentru a fi licentiate ca produs enterprise. In unele cazuri, afiliatul inscris poate beneficia de optiunea de a cumpara Servicii prin inscriere.

    B. Prezentul act aditional modifica cel de-al doilea paragraf al sectiunii 2(a), Categorii de produse din cadrul carora a fost comandat un produs enterprise exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    Categorii de produse din cadrul carora a fost comandat un produs enterprise. Pentru fiecare categorie de produse din cadrul careia un afiliat inscris comanda un produs enterprise, nivelul de pret pentru durata initiala de inscriere in legatura cu orice produse enterprise sau cu orice produse aditionale din cadrul respectivei categorii va fi nivelul de pret in care se incadreaza afiliatul inscris in baza numarului sau initial de computere desktop calificate (formularul de inscriere al afiliatului inscris va include un tabel pentru determinarea nivelului initial de pret).

    C. Prezentul act aditional modifica primul paragraf al sectiunii 2(b), Stabilirea preturilor pe baza nivelelor de preturi, exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    b. Stabilirea preturilor pe baza nivelurilor de preturi. Preturile pentru un afiliat inscris (sau preturile de referinta in cazul unei inscrieri indirecte) sunt stabilite dupa cum urmeaza.
    Pentru produsele cuprinse in comanda initiala. In ceea ce priveste fiecare produs cuprins in comanda initiala facuta de un afiliat inscris, pretul aplicabil respectivului afiliat inscris (sau pretul de referinta) pentru toate copiile produsului respectiv realizate in orice moment pe durata initiala a inscrierii (incluzand copiile comandate prin "true up", astfel cum se prevede in subsectiunile 3(c) (Efectuarea de comenzi anuale "true up" corespunzatoare computerelor desktop aditionale) si 4(c) (Efectuarea de comenzi anuale "true up" corespunzatoare copiilor aditionale)) va fi specificat in documentul de inscriere si nu va fi modificat pe toata durata initiala a inscrierii.

    D. Prezentul act aditional modifica sectiunea 3(c), Efectuarea de comenzi anuale, exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    c. Efectuarea de comenzi anuale "true up" corespunzatoare computerelor desktop aditionale. Fiecare afiliat inscris va stabili numarul de computere desktop calificate existente in cadrul entitatii sale licentiate: (i) in fiecare an, la implinirea datei intrarii in vigoare a inscrierii sale (inclusiv implinirile datei intrarii in vigoare care au loc in timpul perioadelor de reinnoire); si (ii) la expirarea sau incetarea inscrierii sale inainte de termen.
    - In cazul cresterii numarului de computere desktop. In cazul cresterii numarului de computere desktop calificate, afiliatul inscris va trebui sa efectueze o comanda de L&SA care sa includa si computerele desktop aditionale. Afiliatul inscris va trebui sa efectueze comanda in termen de 15 zile de la data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a inscrierii, data expirarii sau data incetarii acesteia.
    - In cazul in care numarul de computere desktop nu a crescut. In cazul in care numarul computerelor desktop nu a crescut, afiliatul inscris va depune o declaratie actualizata, confirmand acest fapt in formularul pus la dispozitie de noi in termenul de 15 zile anterior mentionat.

    E. Prezentul act aditional modifica sectiunea 4(d), Efectuarea de comenzi anuale, exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    d. Efectuarea de comenzi anuale "true up" corespunzatoare copiilor aditionale. Pe durata ramasa din inscrierea sa initiala sau din perioada de reinnoire, fiecare afiliat inscris poate utiliza copii aditionale ale produselor aditionale comandate in prealabil in baza subsectiunilor (a) si (b), cu conditia ca afiliatul inscris sa efectueze o comanda "true up" de L&SA pentru respectivele copii aditionale. Afiliatul inscris va trebui sa efectueze comanda in termen de 15 zile de la urmatoarea implinire a datei intrarii in vigoare a inscrierii (inclusiv implinirile datei intrarii in vigoare care au loc in timpul perioadelor de reinnoire) care succede datei la care copiile respective au fost utilizate pentru prima data. In ceea ce priveste copiile aditionale utilizate pentru prima data in anul in care o inscriere expira sau inceteaza, afiliatul inscris va efectua o comanda in termen de 15 zile de la data expirarii sau incetarii acesteia.

    F. Sectiunea 4 se modifica prin adaugarea urmatoarelor exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract:
    4. Declaratii actualizate. Fiecare afiliat inscris va depune o declaratie actualizata, in fiecare an in termen de 15 zile de la implinirea datei intrarii in vigoare a inscrierii si de la expirarea sau incetarea inscrierii sale, pe un formular pus la dispozitie de noi, exceptand

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

cazul in care afiliatul inscris (i) utilizeaza numai produse enterprise in baza inscrierii sale, si (ii) nu are in alt mod obligatia de a depune o declaratie actualizata in baza prevederilor subsectiunii 3(c) (Efectuarea de comenzi anuale "true up" corespunzatoare computerelor desktop aditionale) de mai sus.

    G. Prezentul act aditional modifica sectiunea 6, Produse enterprise, exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    - Pentru produsele enterprise. Afiliatul inscris poate sa utilizeze o copie a ultimei versiuni (sau a oricarei versiuni prealabile) a fiecarui produs enterprise, pe fiecare computer desktop calificat. Prin includerea unor afiliati in entitatea sa licentiata, afiliatul inscris sublicentiaza acest drept fiecaruia dintre acesti afiliati, conform prevederilor prezentului contract. Afiliatii inclusi de catre afiliatul inscris in entitatea sa licentiata isi vor asuma in mod expres, in scris, obligatia de a respecta prevederile prezentului contract.

    H. Prezentul act aditional modifica cel de-al treilea paragraf al sectiunii 6, Produse aditionale, exclusiv cu privire la primul formular de inscriere incheiat in baza acestui contract, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    - Pentru produsele aditionale. Afiliatul inscris poate utiliza in folosul sau numarul de copii ale ultimei versiuni (sau a oricarei versiuni prealabile) a fiecarui produs aditional comandat. In cazul in care un afiliat facand parte din entitatea licentiata a oricarui afiliat inscris utilizeaza orice copii ale unui produs aditional in baza prezentului contract, aceste copii sunt sublicentiate de la respectivul afiliat inscris, cu respectarea termenilor prezentului contract.

    I. Prezentul act aditional modifica Sectiunea 12(b), Rezilierea contractului, prin inlocuirea in intregime a acestei sectiuni cu urmatoarea:
    b. Rezilierea contractului. Oricare dintre parti poate rezilia prezentul contract daca cealalta parte isi incalca obligatiile din contract dupa o notificare in scris cu 60 de zile inainte.
    Efectele rezilierii. Rezilierea contractului inseamna ca partea respectiva si afiliatii sai nu vor mai avea posibilitatea de a se inscrie in continuare in baza prezentului contract. Rezilierea nu va afecta nici o alta inscriere care nu a incetat in alt mod si toate prevederile acestui contract care sunt aplicabile inscrierilor care nu au incetat in alt mod vor continua sa produca efecte cu privire la inscrierea in cauza.

    II. Modificari aduse Formularului de Inscriere pentru Entitati Licentiate.

    J. Prezentul act aditional modifica cel de-al doilea paragraf al paginii de garda a formularului de inscriere, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    Durata Inscrierii. Prezenta inscriere va expira in termen de 60 de luni calendaristice complete de la data intrarii in vigoare specificata in cele ce urmeaza, cu exceptia cazului in care inceteaza inainte de termen sau este reinnoita in conformitate cu cele prevazute in Microsoft Enterprise Subscription Agreement. Va vom transmite o notificare scrisa cu 60 de zile inainte de expirarea inscrierii initiale sau a perioadei de reinnoire, informandu-va cu privire la optiunile de reinnoire de la data expirarii. Pentru descrierea optiunilor de reinnoire la data expirarii, a se vedea subsectiunea 12(d) din Microsoft Enterprise Subscription Agreement (Optiuni la incheierea perioadei initiale de inscriere sau de reinnoire).

    K. Prezentul act aditional modifica sectiunea 5 din Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate parte integranta a Formularului de Inscriere, Stabilirea nivelului dumneavoastra de pret, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    5. Stabilirea nivelului dumneavoastra de pret.

    Nivelul de pret indicat in casuta 5(b) va fi nivelul dumneavoastra de pret aplicabil in perioada de inscriere initiala pentru toate produsele enterprise si pentru orice produse aditionale din orice categorie din care ati comandat un produs enterprise. Pentru produsele aditionale din orice categorie din care nu ati comandat nici un produs enterprise, nivelul dumneavoastra de pret va fi nivelul "A".
 ______________________________________________________________________________
| Completati etapele 1 si 2 de mai jos pentru determinarea nivelului/          |
| nivelurilor de pret aplicabile dumneavoastra in legatura cu produsul/        |
| produsele enterprise si produsul aditional/produsele aditionale pe care le   |
| comandati in baza prezentei inscrieri.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Etapa 1: In casuta 5(a) introduceti numarul de computere desktop calificate  |
| de care dispuneti in cadrul entitatii dumneavoastra licentiate.              |
|______________________________________________________________________________|
| Computere Desktop Calificate: Dumneavoastra declarati ca numarul    |        |
| total de computere desktop calificate din cadrul entitatii          |        |
| dumneavoastra licentiate este sau va creste pana la acest numar in  |        |
| cursul perioadei initiale a acestei inscrieri: (Acest numar trebuie |        |
| sa fie egal cu cel putin 250 computere desktop).                    | 5(a)   |
|_____________________________________________________________________|________|
| Etapa 2: Identificati nivelul de pret corespunzator numarului de computere   |
| desktop introdus in casuta 5(a) si specificati acest nivel de pret in        |
| casuta 5(b).                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________    ____________________________________
| Numarul de computere | Nivel de pret |  | Nivelul de pret (pentru |          |
| desktop              |               |  | categoriile din cadrul  |          |
|______________________|_______________|  | carora comandati un     |          |
| 250 pana la 2.399    |      A        |  | produs enterprise):     | 5(b)     |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|
| 2.400 pana la 5.999  |      B        |
|______________________|_______________|   ____________________________________
| 6.000 pana la 14.999 |      C        |  | Nivelul de pret (pentru |    Nivel |
|______________________|_______________|  | categoriile din cadrul  |  de pret |
| 15.000 si peste      |               |  | carora nu comandati un  |      "A" |
| aceasta valoare      |      D        |  | produs enterprise):     | 5(c)     |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|

    L. Prezentul act aditional modifica sectiunea 6(a) din Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate, parte integranta a formularului de inscriere, Comanda initiala de produse enterprise, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    a. Comanda initiala de produse enterprise.
    Preturile de licenta de referinta pentru produsele enterprise incluse in comanda dumneavoastra initiala sunt cele indicate in tabelul de mai jos. Resellerul dumneavoastra va fi facturat de noi intr-o singura rata care va fi facturata la acceptarea de catre noi a acestei inscrieri. Va trebui sa alegeti produsul Enterprise Desktop Professional Platform (care este alcatuit din toate cele trei produse enterprise individuale) sau cel putin unul dintre produsele enterprise individuale inainte de a selecta orice produse aditionale din sectiunea 7 (Comandarea produselor aditionale) de mai jos.

 ______________________________________________________________________________
| Completati tabelul de mai jos in spatiile libere corespunzatoare.            |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Marcati fie produsul Enterprise Desktop Professional Platform,  |
|            | fie unul sau mai multe dintre produsele enterprise individuale  |
|            | pentru care doriti sa obtineti licenta.                         |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 4: | In aceasta coloana, resellerul dumneavoastra sau managerul      |
|            | clienti al Microsoft va specifica pretul de licenta de referinta|
|            | anual al produselor enterprise pentru fiecare computer desktop. |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 5: | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | multiplica coloana 4 cu numarul de computere desktop calificate |
|            | din casuta 5(a) de mai sus pentru a calcula pretul de licenta   |
|            | de referinta anual al produselor enterprise.                    |
|____________|_________________________________________________________________|
| Casuta 6:  | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | aduna randurile din coloana 5 pentru a calcula pretul de        |
|            | licenta de referinta anual total pentru produsele enterprise.   |
|____________|_________________________________________________________________|
| Casuta 7:  | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | multiplica valoarea mentionata in casuta 6 cu 5 (pentru perioada|
|            | de 5 ani) pentru a calcula pretul total initial de referinta al |
|            | produselor enterprise.                                          |
|____________|_________________________________________________________________|

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    Tabel pentru selectarea produselor enterprise:
 ______________________________________________________________________________
|            1              | 2 |       3      |     4           |     5       |
|     Produs enterprise     |   | Categorie de | Pretul de       | Pretul de   |
|                           |   | produse      | referinta anual | licenta de  |
|                           |   | (Aplicatii,  | al produselor   | referinta   |
|                           |   | Sisteme,     | enterprise      | anual al    |
|                           |   | Servere)     | pentru fiecare  | produselor  |
|                           |   |              | computer desktop| enterprise  |
|___________________________|___|______________|_________________|_____________|
| Enterprise Desktop        |   | Toate        |                 |             |
| Professional Platform     |   | categoriile  |                 |             |
|___________________________|___|______________|_________________|_____________|
| *Office Professional      |   | Aplicatii    |                 |             |
|___________________________|___|______________|_________________|_____________|
| Windows Desktop Operating |   | Sisteme      |                 |             |
| System Upgrade            |   |              |                 |             |
|___________________________|___|______________|_________________|_____________|
| *Core Client Access       |   | Servere      |                 |             |
| License                   |   |              |                 |             |
|___________________________|___|______________|_________________|_____________|
|  Pretul de licenta de referinta total aplicabil produselor     |             |
|                                    enterprise in primul an   6 |             |
|                                                                |_____________|
|     Pretul de referinta total initial aplicabil produselor     |             |
|                                                 enterprise   7 |             |
|________________________________________________________________|_____________|
| * Componentele versiunii curente a produsului Office Professional, precum si |
| versiunile curente ale componentelor care alcatuiesc Core CAL sunt           |
| identificate in Lista de Produse.                                            |
|______________________________________________________________________________|

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    M. Prezentul act aditional modifica sectiunea 6(b) din Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate, parte integranta a formularului de inscriere, Comenzi anuale pentru produsele enterprise, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    b. Comenzi "true up" anuale pentru produsele enterprise.
    Pretul de licenta de referinta pentru produsele enterprise care fac obiectul oricarei comenzi "true up" efectuate in timpul perioadei initiale este cel prevazut in continuare. Pretul de licenta se raporteaza la nivelul de pret identificat in casuta 5(b) de mai sus. Resellerul dumneavoastra va fi facturat pentru intreaga suma la acceptarea de catre noi a fiecarei comenzi "true up".

 ______________________________________________________________________________
| Coloanele 2 - 6: | Vom pune la dispozitie preturile de licenta de referinta  |
|                  | "true up" pentru fiecare an prin intermediul resellerului |
|                  | dumneavoastra, care va completa tabelul de mai jos.       |
|                  | Preturile de licenta vor fi completate numai pentru       |
|                  | produsele comandate in subsectiunea 6(a) (Comanda initiala|
|                  | de produse enterprise).                                   |
|__________________|___________________________________________________________|

    Tabel de preturi "true up" pentru produsele enterprise:
 ______________________________________________________________________________
|        1        |      2   |     3     |      4    |       5    |       6    |
|   Produs        | Pretul de| Pretul de | Pretul de | Pretul de  | Pretul de  |
|   Enterprise    | referinta| referinta | referinta | referinta  | referinta  |
|                 | "true up"| "true up" | "true up" | "true up"  | "true up"  |
|                 | pentru   | pentru cel| pentru cel| pentru cel | pentru cel |
|                 | primul an| de-al     | de-al     | de-al      | de-al      |
|                 |          | doilea an | treilea an| patrulea an| cincilea an|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
| Enterprise      |          |           |           |            |            |
| Desktop         |          |           |           |            |            |
| Professional    |          |           |           |            |            |
| Platform        |          |           |           |            |            |
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
| *Office         |          |           |           |            |            |
| Professional    |          |           |           |            |            |
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
| Windows Desktop |          |           |           |            |            |
| Operating System|          |           |           |            |            |
| Upgrade         |          |           |           |            |            |
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
| *Core Client    |          |           |           |            |            |
| Access License  |          |           |           |            |            |
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
| * Componentele actualei versiuni a produsului Office Professional, precum si |
| versiunile actuale ale componentelor care alcatuiesc Core CAL sunt           |
| identificate in Lista de Produse.                                            |
|______________________________________________________________________________|

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    N. Prezentul act aditional modifica sectiunea 7(b) din Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate, parte integranta a formularului de inscriere, Comanda initiala de produse aditionale, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    b. Comanda initiala de produse aditionale.
    Preturile de referinta pentru fiecare produs aditional inclus in comanda dumneavoastra initiala sunt cele indicate in tabelul de mai jos. Resellerul dumneavoastra va fi facturat de noi intr-o singura rata care va fi facturata la acceptarea de catre noi a acestei inscrieri. Puteti primi sub licenta produse aditionale introducand numele si cantitatile produselor selectate in tabelul pentru Selectarea Produselor Aditionale. Pentru o lista a produselor aditionale disponibile, contactati-va resellerul.

 ______________________________________________________________________________
| Completati tabelul de mai jos in spatiile libere corespunzatoare.            |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 1: | Enumerati produsele aditionale pentru care doriti sa primiti    |
|            | licenta in comanda dumneavoastra initiala. In cazul in care     |
|            | doriti sa obtineti licenta pentru mai mult de 10 produse        |
|            | aditionale, anexati o foaie separata continand informatiile     |
|            | solicitate in continuare.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Indicati categoria de produse pentru fiecare dintre produsele   |
|            | aditionale selectate in coloana 1. Consultati Lista de Produse  |
|            | pentru a stabili categoria corespunzatoare de produse pentru    |
|            | fiecare produs aditional.                                       |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 3: | Introduceti nivelul de pret pentru categoria corespunzatoare in |
|            | legatura cu fiecare produs aditional din casuta 5(b) sau        |
|            | 5(c), dupa caz.                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 4: | Introduceti numarul corespunzator de licente pentru fiecare     |
|            | produs aditional pentru care doriti sa obtineti licenta.        |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 5: | In aceasta coloana, resellerul dumneavoastra sau managerul      |
|            | clienti al Microsoft va specifica pretul de licenta de          |
|            | referinta anual al produselor aditionale. Pretul de licenta de  |
|            | referinta va avea la baza nivelul de pret pentru respectivul    |
|            | produs aditional, astfel cum se specifica in casuta 5(b) sau    |
|            | 5(c), dupa caz.                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Coloana 6: | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | multiplica coloana 4 cu coloana 5 pentru a calcula pretul de    |
|            | licenta de referinta anual al produselor aditionale.            |
|____________|_________________________________________________________________|
| Casuta 7:  | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | aduna randurile din coloana 6 pentru a calcula pretul de        |
|            | licenta de referinta anual total al produselor aditionale.      |
|____________|_________________________________________________________________|
| Casuta 8:  | Resellerul dumneavoastra sau managerul clienti al Microsoft va  |
|            | multiplica coloana 7 cu 5 (pentru perioada de 5 ani) pentru a   |
|            | calcula pretul total initial de referinta al produselor         |
|            | aditionale.                                                     |
|____________|_________________________________________________________________|

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    Tabel pentru selectarea produselor aditionale:
 ______________________________________________________________________________
|      1    |     2     |    3    |     4     |       5        |       6       |
| Produs    | Categorie | Nivel   | Cantitate |Pretul de       | Pretul de     |
| aditional | de produse| de pret |           |licenta de      | referinta     |
|           |           |         |           |referinta anual | anual pentru  |
|           |           |         |           |pentru fiecare  | fiecare produs|
|           |           |         |           |--------------  | aditional     |
|           |           |         |           |produs aditional|               |
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|___________|___________|_________|___________|________________|_______________|
|         Pretul de licenta de referinta total anual pentru    |               |
|                                      produsele aditionale  7 |_______________|
|        Pretul de referinta total initial pentru produsele    |               |
|                                                enterprise  8 |               |
|______________________________________________________________|_______________|

    O. Prezentul act aditional modifica sectiunea 7(b) din Formularul de Comanda pentru Entitati Licentiate, parte integranta a formularului de inscriere, Comenzi anuale de produse aditionale comandate la data semnarii, inlocuind integral acest paragraf cu urmatoarele prevederi:
    b. Comenzi "true up" anuale de produse aditionale
    Pretul de licenta de referinta pentru produsele aditionale incluse initial in formularul dumneavoastra de inscriere si in orice comanda "true up" efectuata in cursul perioadei initiale este cel specificat in continuare. Acest pret de licenta de referinta se raporteaza la nivelul de pret prevazut in casuta 5(b) sau 5(c) de mai sus, dupa caz. Pretul de licenta de referinta "true up" pentru orice produse aditionale noi va fi pretul de referinta "true up" valabil la data respectiva, corespunzator nivelului de pret aplicabil dumneavoastra pentru produsul respectiv la data primei dumneavoastra comenzi pentru acel produs. Resellerul dumneavoastra va fi facturat de noi pentru intreaga suma, la acceptarea de catre noi a comenzii dumneavoastra "true up".

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

 ______________________________________________________________________________
| Completati tabelul de mai jos in spatiile libere corespunzatoare.            |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 1:       | Introduceti fiecare dintre produsele aditionale selectate |
|                  | de dumneavoastra in subsectiunea 7(a) (Comanda initiala   |
|                  | de produse aditionale) de mai sus. In cazul in care       |
|                  | doriti sa primiti licenta pentru mai mult de 10 produse   |
|                  | aditionale, anexati o foaie separata.                     |
|__________________|___________________________________________________________|
| Coloanele 2 - 6: | In aceste coloane, resellerul dumneavoastra sau           |
|                  | managerul clienti al Microsoft va pune la dispozitie      |
|                  | preturile de licenta de referinta "true up" pentru        |
|                  | fiecare an.                                               |
|__________________|___________________________________________________________|

    Tabel de preturi "true up" pentru produsele aditionale:
 ______________________________________________________________________________
|        1        |      2   |     3     |      4    |       5    |       6    |
|   Produs        | Pretul de| Pretul de | Pretul de | Pretul de  | Pretul de  |
|   aditional     | referinta| referinta | referinta | referinta  | referinta  |
|                 | "true up"| "true up" | "true up" | "true up"  | "true up"  |
|                 | pentru   | pentru cel| pentru cel| pentru cel | pentru cel |
|                 | primul an| de-al     | de-al     | de-al      | de-al      |
|                 |          | doilea an | treilea an| patrulea an| cincilea an|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|
|_________________|__________|___________|___________|____________|____________|

    III. Efectele Actului Aditional.

    Cu exceptia celor modificate in mod expres prin prezentul act aditional, toate prevederile formularului de inscriere vor ramane neschimbate, in vigoare si vor produce efecte pe deplin. Pentru ca Microsoft Ireland Operations Limited sa-si exprime acordul fata de termenii si conditiile acestui act aditional, dumneavoastra va trebui sa semnati si sa returnati la adresa mentionata in cele ce urmeaza 2 exemplare ale acestui act aditional, la sau inainte de data de ______ 2004.

    Microsoft
      Enterprise
        Agreement

    Prezentul act aditional nu-si va produce efectele fata de Microsoft Ireland Operations Limited decat la momentul semnarii sale de catre acesta, intrand in vigoare incepand cu aceasta data. Dupa incheierea tuturor formalitatilor de semnare a acestui act aditional, veti primi o copie de confirmare.

                   Microsoft Ireland Operations Limited
                          Atrium Building Block B
               Carmen Hall Road, Sandyford Industrial Estate
                            Dublin 18 - Irlanda

 ______________________________________________________________________________
|                                       |                                      |
| Client                                | Afiliat Contractant Microsoft        | |_______________________________________|______________________________________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI   | Microsoft Ireland Operations Limited |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)             | Nume (cu litere de tipar)            |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnarii                         | Data intrarii in vigoare             |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

             Intocmit la data de: ____________________

    Microsoft
      Enterprise Subscription
                        Agreement

    Anexa Formular de Inscriere (indirecta) aferent Microsoft Enterprise Subscription Agreement

    Semnificatia coloanei S din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - System Management Server
 ______________________________________________________________________________
|Nume      |Nume    |Telefon |E-mail  |Numar       |  Numar Servere Eligibile  |
|Institutie|persoana|persoana|persoana|Calculatoare|                           |
|          |de      |de      |de      |Eligibile   |                           |
|          |contact |contact |contact |            |                           |
|          |        |        |        |____________|___________________________|
|          |        |        |        |  Pachet    |Windows|Exchange| S |Share |
|          |        |        |        |  Desktop   |Server |Server  |   |Point |
|          |        |        |        |            |       |        |   |Portal|
|          |        |        |        |            |       |        |   |Server|
|__________|________|________|________|____________|_______|________|___|______|

    ANEXA 7

    Microsoft Select Agreement v6.1
    (Romania) March 1, 2003

                                Anexa nr. 7
                         Microsoft Select Agreement

    Microsoft
     _
    |  Select
    |___ License

    Microsoft Select Agreement

                            _____________                      _____________
  Numar Microsoft Business |             |       Numar Select |             |
                 Agreement |             |          Agreement |             |
   Se completeaza de catre |             |  Se completeaza de |             |
     Reseller sau de catre |             |    catre afiliatul |             |
       afiliatul Microsoft |_____________|          Microsoft |_____________|

    Prezentul Microsoft Select Agreement se incheie intre entitatile mentionate in cele ce urmeaza.
    Fiecare dintre parti va notifica in scris cealalta parte in caz de modificare a oricareia dintre informatiile cuprinse in urmatorul tabel.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Client                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
| Secretariatul General al Guvernului                                          |
|                                        (Aceasta persoana controleaza accesul |
|                                        la informatiile online si primeste    |
|                                        notificari cu exceptia cazului in     |
|                                        care, mai jos este specificata o alta |
|                                        persoana de contact).                 |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Piata Victoriei no. 1, Sector 1        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod Postal      Telefon                               |
| Bucuresti              7000                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Managerului Clienti Microsoft   Adresa de e-mail a Managerului        |
|                                        Clienti Microsoft                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Limba in care vor fi redactate notificarile                                  |
| Engleza/Romana                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Afiliat Contractant Microsoft                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall    |
| Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care accesul online si transmiterea notificarilor catre o alta   |
| persoana sau la o alta adresa decat cele de mai sus sunt necesare, se va     |
| completa prezenta sectiune:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
|                                        contact (necesara pentru acces online)|
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod Postal      Telefon                               |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care este necesara transmiterea de duplicate ale notificarilor   |
| contractuale in forma electronica catre o alta persoana sau la o alta adresa |
| in afara de cele mentionate mai sus, se va completa prezenta sectiune:       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Numele persoanei de contact           |
| Ministerul Comunicatiilor si                                                 |
| Tehnologiei Informatiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Bd. Libertatii no. 14                  contact (necesara pentru notificarea  |
| Sector 5                               in forma electronica)                 |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              70060                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul contract cuprinde (1) prezenta pagina de garda, (2) termenii si conditiile anexate, (3) Formularul privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul Programului derulat prin Microsoft Select Agreement, (4) prevederile Microsoft Business Agreement mentionat in cele de mai sus (cu precizarea ca definitiile aferente pentru "dumneavoastra," "noi," si "noua" din prezentul contract se substituie definitiilor atribuite acestor cuvinte in Microsoft Business Agreement), (5) Lista de Produse, (6) drepturile de utilizare a produsului aplicabile produselor acordate sub licenta prin prezentul contract, si (7) orice document de inscriere semnat in baza acestui contract.

    Data intrarii in vigoare. Daca primul document de inscriere semnat in baza prezentului contract intra in vigoare la o data care, din punct de vedere cronologic, precede data semnarii de catre noi a prezentului contract, data intrarii in vigoare a prezentului contract va fi acea data plasata cronologic mai devreme. In caz contrar, prezentul contract va intra in vigoare la data la care este semnat de noi.

 ______________________________________________________________________________
| Notificarile catre Microsoft           Copii vor fi trimise la:              |
| vor fi trimise la:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited   Microsoft EMEA HQ                     |
| Atrium Building Block B                Law and Corporate Affairs             |
| Carmenhall Road                        Coeur Defense Tour B                  |
| Sandyford Industrial Estate            La Defense 4                          |
| Dublin 18                              100, Esplanade du General de Gaulle   |
| Irlanda                                92932 Paris La Defense Cedex          |
| In atentia:                            Franta                                |
| EOC Program Operations Dept.                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    Semnarea acestui document la rubrica corespunzatoare de mai jos este o confirmare a faptului ca partile sunt de acord sa respecte prevederile acestui contract, precum si a faptului ca dumneavoastra declarati ca sunteti entitatea care a semnat Microsoft Business Agreement sau un afiliat al entitatii care a semnat Microsoft Business Agreement, precum si ca declarati si garantati exactitatea informatiilor pe care le puneti la dispozitie in pagina de garda.

 ______________________________________________________________________________
| Client                                | Afiliat Contractant al Microsoft     | |_______________________________________|______________________________________|
| Denumirea entitatii                   |                                      |
| Secretariatul General al Guvernului   | Microsoft Ireland Operations Limited |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)             | Nume (cu litere de tipar)            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnarii                         | Data semnarii                        |
|                                       | (data la care Afiliatul Microsoft    |
|                                       | semneaza)                            |
|_______________________________________|______________________________________|
                                        | Data intrarii in vigoare             |
                                        | (poate fi diferita de data la care   |
                                        | semneaza afiliatul Microsoft)        |
                                        |______________________________________|

    Termeni si Conditii

    1. Definitii.
    In prezentul contract "dumneavoastra" se refera la entitatea care a incheiat acest contract cu noi, iar "noi" sau "noua" reprezinta entitatea Microsoft care a incheiat acest contract sau care a semnat documentul de inscriere. Termenii "afiliat," "proprietate," "produs," "Lista de Produse," "operare" si "utilizare" au intelesurile care le-au fost atribuite in Microsoft Business Agreement. In plus, se vor aplica urmatoarele definitii:
    "disponibil" reprezinta, in legatura cu un produs, faptul ca am pus la dispozitie licente pentru acel produs spre a putea fi comandat in baza programului derulat prin Microsoft Select License;
    "afiliat inscris" se refera la o entitate, respectiv dumneavoastra sau oricare dintre afiliatii dumneavoastra, care a efectuat o inscriere in baza prezentului contract;
    "inscriere" reprezinta documentul depus de dumneavoastra sau de un afiliat al dumneavoastra in baza acestui contract in vederea inscrierii in programul derulat prin Microsoft Select License;
    "Licenta" se refera la oricare dintre ofertele specificate in Lista de Produse (incluzand licentele standard si upgrade-urile pentru sistemele de operare desktop) care confera dreptul de a utiliza versiunea produsului pentru care este comandata;
    "L&SA" se refera la License and Software Assurance incheiata pentru orice produs comandat;
    "comanda de reinnoire" reprezinta comanda pe care un afiliat inscris o depune la inceputul fiecarei perioade de reinnoire in vederea reinnoirii Software Assurance pentru produsele comandate anterior in baza documentului sau de inscriere;
    "reseller" inseamna un large account reseller autorizat de noi sa distribuie licente in zona unui afiliat inscris, in baza programului derulat prin Microsoft Select License; si
    "Software Assurance" reprezinta, pentru orice produs de baza licentiat pentru care este comandat, dreptul de a upgrada si utiliza cea mai recenta versiune a produsului pe care noi il punem la dispozitie in perioada pentru care este incheiata asigurarea.

    2. Cum functioneaza programul derulat prin Microsoft Select License.
    Programul derulat prin Microsoft Select License permite clientilor sa utilizeze produsele noastre, sub licenta, la un pret redus in functie de numarul de licente pe care le achizitioneaza. Atat dumneavoastra, cat si afiliatii dumneavoastra puteti participa la acest program depunand unul sau mai multe documente de inscriere in baza prezentului contract. Dupa inscriere, afiliatul va primi originale ale produselor pe care intentioneaza sa le licentieze, putand utiliza oricate copii doreste pe perioada de valabilitate a inscrierii sale, cu conditia sa plaseze comenzi lunare pentru acele copii. Ne rezervam dreptul de a refuza o inscriere in cazul in care exista o justificare de natura comerciala in acest sens.
    Asistenta in legatura cu produsul nu este inclusa alaturi de licentele acordate prin acest contract.
    a. Stabilirea nivelurilor de preturi. Fiecarei oferte de produs din Lista de Produse i se atribuie o valoare sub forma de puncte si este clasat in una dintre urmatoarele categorii: aplicatii, sisteme sau servere. Nivelul de pret pentru fiecare categorie, aplicabil in cazul dumneavoastra, va avea la baza punctele castigate pentru toate comenzile lansate pentru produse din respectiva categorie si se va aplica tuturor inscrierilor facute in baza prezentului contract. Nivelurile initiale de pret aplicabile in cazul dumneavoastra se determina prin completarea Formularului privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement, care va permite fie (i) sa estimati numarul de licente achizitionate in baza tuturor inscrierilor facute, pe categorie de produs, fie (ii) in unele cazuri, sa fundamentati nivelul initial de pret pe comenzi lansate in baza programului nostru derulat prin Enterprise Agreement. Dupa ce au fost stabilite, nivelurile de pret pot fi ajustate periodic pe baza numarului de licente achizitionate efectiv, in conformitate cu cele descrise in subsectiunea 2(b) (Ajustari aduse nivelului de pret) de mai jos. Nivelul de pret care se aplica in cazul dumneavoastra va fi utilizat in determinarea preturilor pe care le vom aplica resellerului fiecarui afiliat inscris in legatura cu licentele produselor pe care le comanda respectivul afiliat inscris.

    b. Ajustari aduse nivelului de pret. Nivelurile de pret pot fi ajustate de noi in conformitate cu cele prezentate in aceasta subsectiune.

    Categorii pentru care nivelul de pret aplicabil in cazul dumneavoastra se bazeaza pe o estimare. Pentru orice categorie pentru care ati facut o estimare in Formularul privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement pentru stabilirea nivelului initial de pret care vi se aplica (a se vedea "Optiunea 1" din Formular), vom revizui anual nivelurile de pret aplicabile dupa cum urmeaza. In fiecare an, la implinirea datei de intrare in vigoare a prezentului contract, inclusiv in perioada de reinnoire, vom stabili nivelul de pret pentru care dumneavoastra sunteti eligibil pe baza punctelor castigate efectiv in cadrul fiecarei categorii in ultimii trei ani de catre toti afiliatii inscrisi. Daca acest nivel de pret difera de nivelul curent al pretului care vi se aplica, nivelul dumneavoastra de pret va fi ajustat de noi in plus sau in minus. Pentru revizuirea pretului aplicabil in cazul primei si celei de-a doua aniversari a semnarii contractului, vom inmulti punctele efectiv castigate de afiliatii dumneavoastra inscrisi in baza prezentului contract cu 3 si, respectiv, cu 1,5, pentru a obtine o situatie a achizitiilor de licente pe o perioada de trei ani. Daca punctele pe care le-ati castigat efectiv pentru o categorie scad sub nivelul de pret cel mai scazut (nivelul de pret "A"), afiliatii dumneavoastra inscrisi nu vor mai avea permisiunea de a lansa comenzi din acea categorie in baza prezentului contract.

    Categorii in cazul carora nivelul de pret care vi se aplica are la baza o inscriere pentru Entitati Licentiate. Pentru orice categorie pentru care ati exercitat optiunea din Formularul privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement in vederea stabilirii nivelului initial al pretului care vi se aplica pe baza inscrierii pentru Entitati Licentiate, conform definitiei din Formular (a se vedea "Optiunea 2" din Formular), nivelul initial al pretului care vi se aplica pentru acea categorie in baza prezentului contract va fi nivelul de pret aplicabil pentru aceeasi categorie in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate. Cata vreme Inscrierea pentru Entitati Licentiate este valabila, nivelul de pret aplicabil in cazul dumneavoastra pentru o anumita categorie nu va fi supus ajustarilor anuale descrise in paragraful precedent, insa poate fi ajustat la implinirea datei de intrare in vigoare a prezentului contract astfel incat sa reflecte orice modificare aparuta in nivelul de pret pentru acea categorie din Inscrierea pentru Entitati Licentiate. Cu toate acestea, daca Inscrierea pentru Entitati Licentiate inceteaza sau expira pe durata prezentului contract, nivelul de pret care vi se aplica va fi revizuit anual, incepand cu data corespunzatoare datei intrarii in vigoare a prezentului contract care intervine dupa incetarea sau expirarea inscrierii pentru Entitati Licentiate, si poate fi ajustat pe baza punctelor castigate efectiv, conform celor specificate in paragraful de mai sus.

    c. Alegerea, mentinerea sau schimbarea resellerului. Fiecare afiliat inscris trebuie sa aleaga si sa pastreze un reseller autorizat sa opereze in zona afiliatului inscris. Resellerii sunt autorizati sa distribuie licente pentru produsele noastre insa actioneaza independent si nu au autoritatea de a ne angaja raspunderea. Daca relatia dintre noi si un reseller inceteaza, afiliatul inscris va trebui sa aleaga un inlocuitor. Daca un afiliat inscris intentioneaza sa schimbe resellerul, afiliatul inscris ne va prezenta atat noua, cat si fostului reseller o notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care schimbarea urmeaza a avea loc, printr-un formular pus la dispozitie de noi. In cazul in care schimba resellerul, afiliatul inscris are obligatia de a-si indeplini toate obligatiile ce ii revin fata de fostul reseller.

    3. Comandarea licentelor pentru produse.

    a. Efectuarea comenzilor. Fiecare afiliat inscris trebuie sa plaseze comenzi pentru toate copiile produselor pe care el sau afiliatii sai le utilizeaza in baza inscrierii lor. Comenzile trebuie plasate in luna in care copiile respective sunt utilizate pentru prima data. Cu exceptia cazului in care afiliatul inscris este eligibil sa comande doar Software Assurance, astfel cum este prevazut mai jos, fiecare comanda trebuie sa aiba drept obiect fie o Licenta, fie o L&SA. Fiecare afiliat inscris trebuie sa lanseze comenzi prin intermediul resellerului afiliatului inscris. Pretul si conditiile de plata pentru toate licentele comandate vor fi stabilite pe baza de contract incheiat intre afiliatul inscris si resellerul pe care l-a ales.

    Cand este afiliatul inscris eligibil pentru a comanda numai Software Assurance? Un afiliat inscris poate comanda Software Assurance pentru copii ale unui produs fara a fi nevoie sa comande simultan o noua Licenta pentru acele copii, intr-una din urmatoarele situatii:
    - La inceputul unei noi inscrieri, afiliatul inscris poate comanda Software Assurance pentru copii ale produselor pentru care anterior a obtinut licente permanente prin intermediul Upgrade Advantage, Software Assurance sau prin orice upgrade cata vreme (i) noua inscriere devine efectiva nu mai tarziu de o zi de la expirarea respectivului upgrade si (ii) afiliatul inscris lanseaza comanda de Software Assurance in momentul in care inainteaza noua sa inscriere resellerului sau.
    - Pe durata inscrierii sale (inclusiv pe durata prelungirii acesteia), un afiliat inscris poate fi eligibil pentru a comanda Software Assurance in baza inscrierii sale, pentru copii ale anumitor produse care i-au fost acordate sub licenta prin intermediul unor surse de desfacere cu amanuntul sau de la un producator de echipamente originale (OEM), cu conditia ca afiliatul inscris sa lanseze comanda in intervalul de timp prevazut. Lista de Produse specifica acele produse care pot fi inscrise in Software Assurance, conform prezentarii facute in prezenta sectiune, precum si intervalul de timp prevazut pentru lansarea unei comenzi.
    - Un afiliat inscris poate, de asemenea, sa comande Software Assurance in orice alte cazuri prevazute in mod explicit in Lista de Produse.
    - Un afiliat inscris poate reinnoi Software Assurance comandata in baza inscrierii sale in momentul in care reinnoieste respectiva inscriere, conform celor descrise in subsectiunea 10(d) (Cum se reinnoieste prezentul contract).

    In toate aceste cazuri, afiliatul inscris trebuie sa comande Software Assurance pentru termenul initial de inscriere sau pentru termenul de reinnoire a inscrierii.

    b. Facturi si plati. Preturile facturate resellerului fiecarui afiliat inscris vor avea la baza nivelul de pret aplicabil in baza prezentului contract. Pentru orice comenzi de Software Assurance sau de L&SA, daca, in locul unei plati intr-o singura transa, afiliatul inscris opteaza pentru o esalonare a platii pe perioada initiala de inscriere sau pe perioada de reinnoire, el poate face aceasta alegere impreuna cu resellerul sau. In aceste cazuri, platile pe care le vom factura catre resellerul afiliatului inscris vor consta in rate egale, prima rata fiind platibila la primirea comenzii, iar ratele ulterioare la datele corespunzatoare datei intrarii in vigoare a prezentului contract pe durata initiala de inscriere sau de reinnoire in care a fost lansata comanda. Orice sume aferente exclusiv Licentelor (ex. sume care nu includ Software Assurance) vor fi facturate in intregime resellerului afiliatului inscris la primirea comenzii.
    c. Mentionarea tarii in care are loc utilizarea. Pe toate comenzile, afiliatul inscris va mentiona tarile in care afiliatul inscris sau afiliatii acestuia utilizeaza produsele licentiate prin acest contract, precum si numarul aproximativ de copii utilizate in fiecare dintre aceste tari. Aceste informatii sunt destinate exclusiv uzului nostru intern.
    d. Operatiuni de instrainare de active. In cazul in care un afiliat inscris intentioneaza sa transfere mai mult de zece la suta din computerele sale in legatura cu o operatiune de instrainare efectuata cu privire la un afiliat sau la o divizie operationala a afiliatului inscris sau a oricaruia dintre afiliatii acestuia si, in consecinta, ar dori sa transfere copiile produselor utilizate pe computerele respective inainte de expirarea inscrierii sale, vom coopera cu buna-credinta cu respectivul afiliat inscris pentru a conveni asupra accelerarii platilor ramase de efectuat pentru copiile utilizate in baza Software Assurance sau in baza L&SA si pentru a permite transferul licentelor permanente pentru copiile respective, dupa cum este descris in sectiunea 9 (Transferarea licentelor). Orice licente permanente obtinute potrivit celor descrise in prezentul paragraf vor fi acordate pentru cea mai recenta versiune a produselor disponibila ulterior (i) datei la care afiliatul inscris a platit integral sau (ii) datei transferului.
    4. Confirmarea comenzilor.
    Vom face cunoscute informatii referitoare la comenzile efectuate de fiecare afiliat inscris, inclusiv o confirmare electronica pentru fiecare comanda, pe un site parolat de pe World Wide Web la http://licensing.microsoft.com sau pe un site substitut pe care ii vom specifica. In momentul acceptarii de catre Microsoft a acestui contract si a inscrierilor efectuate in baza acestui contract, persoana de contact ale carei date de identificare sunt prezentate in pagina de garda va avea acces la acest site.
    5. Acordarea licentelor - produsele acordate sub licenta afiliatilor dumneavoastra inscrisi
    In orice moment ulterior datei la care inscrierea intra in vigoare, fiecare afiliat inscris poate utiliza in interes propriu oricate copii doreste din orice produse disponibile pe care le alege, cu conditia sa efectueze comenzi pentru toate copiile respective, conform celor prevazute in subsectiunea 3(a) (Efectuarea comenzilor). In locul unei versiuni de produs pe care o obtine sub licenta prin prezentul contract, fiecare afiliat inscris poate utiliza o versiune anterioara sau o versiune intr-o alta limba (cata vreme Licenta, L&SA sau Software Assurance aferente versiunii din acea limba este disponibila la acelasi pret sau la un pret mai scazut decat pretul platit pentru tipul de licenta corespunzator versiunii comandate) a aceluiasi produs. Daca un afiliat utilizeaza copii ale produselor in baza inscrierii efectuate de un afiliat inscris, copiile respective sunt sublicentiate de la respectivul afiliat inscris in conformitate cu prevederile acestui contract. Aceste drepturi se aplica licentelor obtinute in urma inscrierii si nu au nici o legatura cu o comanda sau cu realizarea unui software media.

    Comandarea de Licente. Dreptul ce revine unui afiliat inscris prin acest contract de a utiliza copii ale unui produs pentru care comanda doar Licenta are caracter temporar pana in momentul in care afiliatul inscris plateste integral Licenta respectiva. Ulterior, afiliatul inscris va avea o licenta permanenta pentru a utiliza numarul de copii comandate in versiunea comandata.

    L&SA sau Software Assurance. Dreptul ce revine unui afiliat inscris conform prezentului contract, de a utiliza copii ale unui produs pentru care comanda L&SA sau Software Assurance are caracter temporar pana la producerea uneia dintre urmatoarele situatii:
    (i) afiliatul inscris plateste toate ratele reprezentand pretul datorat, iar perioada initiala de inscriere sau de reinnoire in cursul careia au fost comandate licentele pentru produse a expirat sau a fost reinnoita, dupa caz; sau
    (ii) afiliatul inscris este eligibil, in alt mod, pentru a obtine licente permanente fie conform prevederilor subsectiunii 3(d) (Operatiuni de instrainare de active), fie in caz de incetare inainte de termen a contractului in conformitate cu cele prevazute in subsectiunea 10(c) (Efectele incetarii sau expirarii contractului).
    Ulterior, afiliatului inscris i se vor acorda licente permanente pentru operarea celei mai recente versiuni care este disponibila incepand cu data expirarii, reinnoirii sau incetarii (sau a oricarei versiuni anterioare) pentru numarul de copii comandate pe perioada initiala de inscriere sau de reinnoire, in functie de situatie. In caz de incetare a contractului inainte de termen, conform celor prevazute in subsectiunea 10(b) (Rezilierea Contractului), daca un afiliat inscris opteaza numai pentru plata sumelor scadente si platibile la data incetarii contractului, afiliatul inscris va beneficia, in schimb, de licente permanente pentru numarul de copii specificate in subsectiunea 10(c) (Efectele incetarii sau expirarii contractului). Orice licente permanente primite in baza Software Assurance se substituie licentelor permanente de baza pentru care a fost comandata Software Assurance.
    Toate licentele permanente obtinute in baza prezentului contract sunt supuse in continuare prevederilor acestui contract si drepturilor de utilizare a produsului aplicabile.
    Prezentul contract, inscrierea aplicabila, confirmarea comenzii afiliatului inscris conform sectiunii 4 (Confirmarea comenzilor) de mai sus, precum si orice documentatie care face dovada transferurilor de licente in conformitate cu cele descrise in subsectiunea 9(a) (Cum se realizeaza transferul de licente), impreuna cu dovada platii, vor constitui dovada afiliatului inscris cu privire la toate licentele obtinute in baza inscrierii sale.
    6. Stabilirea drepturilor aplicabile de utilizare a unui produs
    Drepturile de utilizare a produsului, aplicabile in cazul produselor acordate sub licenta in baza fiecarei inscrieri sunt urmatoarele:
    a. Pentru cele mai recente versiuni disponibile la data la care inscrierea intra in vigoare. Pentru cea mai recenta versiune a oricarui produs disponibil la sau inainte de data intrarii in vigoare a inscrierii, se aplica drepturile de utilizare a produsului, aflate in vigoare la data respectiva, aplicabile acelui produs si versiunii.
    b. Pentru versiunile si produsele ce devin disponibile dupa data la care inscrierea intra in vigoare. Pentru orice versiune a unui produs existent sau a unui produs nou, pusa la dispozitie pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a inscrierii, se aplica drepturile de utilizare a produsului, aflate in vigoare la data la care versiunea sau produsul devine pentru prima data disponibil.
    c. Pentru versiunile unui produs care preceda cea mai recenta versiune disponibila la data la care inscrierea intra in vigoare. Daca un afiliat inscris utilizeaza o versiune a unui produs obtinut sub licenta in baza inscrierii sale, versiune anterioara versiunii existente la data intrarii in vigoare a inscrierii, utilizarea de catre afiliatul inscris a versiunii mai vechi va fi guvernata de drepturile de utilizare a produsului care s-ar aplica daca afiliatul inscris ar utiliza versiunea pentru care i-a fost acordata licenta in baza inscrierii sau, in cazul Software Assurance sau al L&SA, cea mai recenta versiune care este sau devine disponibila la un moment dat pe perioada inscrierii sale.
    d. Drepturi privind utilizarea de versiuni in limbi diferite. Daca un afiliat inscris utilizeaza versiunea in alta limba a unui produs pe care l-a obtinut sub licenta in temeiul inscrierii sale, utilizarea de catre afiliatul respectiv a versiunii produsului in acea limba va fi guvernata de drepturile de utilizare a produsului pentru versiunea obtinuta sub licenta in baza inscrierii.
    e. Dreptul de a realoca Software Assurance in cazul inlocuirii computerelor. Un afiliat inscris poate realoca Software Assurance comandata pentru un produs de baza reprezentand un sistem de operare "desktop" instalat pe un computer, catre un nou computer care il inlocuieste pe primul cata vreme (i) pentru computerul care asigura inlocuirea exista licenta de operare a celei mai recente versiuni a sistemului de operare "desktop" disponibila la data realocarii, si (ii) afiliatul inscris elimina din computerul original orice upgradari ale sistemului de operare "desktop" care au fost instalate in baza Software Assurance realocate. Un afiliat inscris nu poate separa in alt mod Software Assurance sau alt drept de a utiliza versiunea oricarui produs achizitionat in acest mod de licenta de baza pentru care aceasta este comandata.
    f. Angajamentul Microsoft privind drepturile de utilizare. Microsoft se angajeaza sa nu modifice drepturile ce revin unui afiliat inscris in legatura cu utilizarea unui produs, pentru nici una dintre versiunile produsului dupa ce aceasta a ajuns la dispozitia afiliatului respectiv in baza inscrierii acestuia.
    7. Participarea la Software Assurance (Software Assurance Membership)
    Orice afiliat inscris care se angajeaza sa obtina fie L&SA, fie Software Assurance pentru toate copiile produselor pe care le-a obtinut sub licenta dintr-o categorie specificata de produse, pe perioada inscrierii sale (inclusiv pe orice perioada de reinnoire a acesteia) are dreptul de a deveni Membru al programului de participare la Software Assurance. Calitatea de membru ii poate conferi afiliatului inscris dreptul la beneficii speciale. Afiliatii inscrisi care fac angajamentul pentru mai mult de o categorie pot avea dreptul la beneficii suplimentare. In formularul sau de inscriere, fiecare afiliat inscris care opteaza pentru calitatea de Membru al programului de participare la Software Assurance trebuie sa specifice optiunea sa referitoare la dobandirea calitatii de Membru al programului de participare la Software Assurance, precum si categoria/categoriile de produs pentru care face angajamentul prevazut. Beneficiile aferente calitatii de membru al Software Assurance pot fi supuse unor termeni si conditii suplimentare. Prezentarea avantajelor pe care le prezinta calitatea de Membru al Software Assurance, precum si alte detalii in acest sens pot fi solicitate resellerului afiliatului inscris sau managerului clienti al Microsoft.
    8. Realizarea de copii ale software-ului
    a. Copii necesare pentru utilizarea interna. Dupa produsele care ii sunt acordate sub licenta, fiecare afiliat inscris poate realiza oricate copii ii sunt necesare pentru distribuirea produselor respective catre propriii utilizatori. Toate copiile realizate dupa un produs vor fi exacte si complete (si vor include specificarile referitoare la drepturile de autor si la marci) si vor fi realizate dupa CD-ROM-uri, seturi de dischete sau de pe o retea achizitionate de la sau puse la dispozitie de catre o sursa autorizata Microsoft pentru acel produs. Orice afiliat inscris poate cere, de asemenea, unei terte parti, sa realizeze ori sa distribuie copii in locul sau, insa afiliatul inscris va fi raspunzator pentru actiunile respectivului tert ca si cand acesta ar fi angajatul sau. Atat dumneavoastra, cat si afiliatii dumneavoastra va trebui sa depuneti toate diligentele rezonabile pentru ca salariatii, agentii si alte persoane care utilizeaza un produs sa constientizeze faptul ca noi suntem cei care am acordat acest produs sub licenta si ca acesta poate fi utilizat sau transferat numai in conditiile acestui contract.
    b. Copii pentru pregatirea personalului, evaluare si back-up. Pe perioada inscrierii sale (inclusiv in orice perioada de reinnoire), fiecare afiliat inscris si orice afiliat caruia acesta ii sublicentiaza produsul poate (i) sa utilizeze, fara plata, pana la 20 de copii ale produsului, in cadrul unei unitati destinata pregatirii personalului, amenajata la sediul acestora; (ii) sa utilizeze, fara plata, pana la 10 copii ale unui produs, pe o perioada de evaluare de 60 de zile; si (iii) sa realizeze si sa utilizeze pentru fiecare dintre locatiile sale distincte din punct de vedere geografic, o copie-bonus a oricarui produs acordat sub licenta, pentru back-up sau arhivare.
    c. Drepturi de reproducere. Daca un afiliat inscris sau orice afiliat caruia acesta ii sublicentiaza produse, a obtinut produse sub licenta de la un producator de echipamente originale (OEM), prin intermediul unei surse de desfacere cu amanuntul sau in baza unui program Microsoft altul decat prezentul program derulat prin Microsoft Select License, poate utiliza copii realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii afiliatului inscris in locul oricaror copii realizate de pe suporturile puse la dispozitie prin intermediul acelei surse separate cata vreme se conformeaza urmatoarelor restrictii:
    (i) Afiliatul inscris trebuie sa fi obtinut o licenta separata din acea sursa separata pentru fiecare copie inlocuita.
    (ii) Produsul, limba, versiunea si toate componentele (in cazul produselor oferite sub forma de suita, cum ar fi Office) copiilor realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii afiliatului inscris trebuie sa fie identice cu produsul, limba, versiunea si cu toate componentele copiilor pe care le inlocuiesc.
    (iii) In cazul copiilor obtinute sub licenta de la un producator de echipamente originale (OEM) sau prin intermediul unei surse de desfacere cu amanuntul, in plus fata de celelalte conditii descrise in prezenta subsectiune 8(c), tipul de produs (de ex. upgrade sau licenta completa) ce acopera copiile realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii, trebuie sa fie identice cu tipul de produs ce acopera copiile pe care le inlocuiesc. Cu toate acestea, un afiliat inscris poate utiliza copii ale unui sistem de operare realizate de pe suporturile puse la dispozitie in baza inscrierii sale in locul copiilor aceluiasi sistem de operare obtinute dintr-o sursa separata, chiar daca acestea ar fi de tipuri diferite (cu alte cuvinte, una poate fi un upgrade, iar cealalta poate fi o licenta completa), cu conditia ca produsul, limba si versiunea sa fie identice.
    Utilizarea copiilor realizate in baza prezentei subsectiuni 8(c) este supusa termenilor si drepturilor de utilizare furnizate impreuna cu copiile care sunt inlocuite, nici o prevedere din aceasta subsectiune necreand si neextinzand vreo obligatie de garantie sau de acordare de asistenta.
    9. Transferul de Licente.
    a. Realizarea transferului. Un afiliat inscris poate transfera licentele permanente pe care le detine unui afiliat sau catre o terta parte neafiliata in legatura cu operatiunea de instrainare efectuata cu privire la un afiliat sau la o divizie operationala a afiliatului inscris sau a oricaruia dintre afiliatii acestuia, cu o operatiune de fuziune, consolidare, cata vreme trimite o notificare prealabila scrisa si semnata, printr-un formular pus la dispozitie de noi, si care include: (i) numarul inscrierii; (ii) numarul de licente ce urmeaza a fi transferate, in functie de produs si de versiune; (iii) numele, adresa si datele necesare pentru contactarea cesionarului; si (iv) orice alte informatii pe care este posibil ca noi sa le solicitam in mod rezonabil.
    Orice alt transfer de licenta impune cu necesitate consimtamantul nostru scris. Consimtamantul nostru nu va fi refuzat in mod nerezonabil. Nici un transfer de licenta nu va fi valabil decat daca afiliatul inscris ii acorda cesionarului, iar cesionarul accepta in scris drepturile aferente de utilizare a produsului (conform prevederilor din subsectiunile 6(a) (Pentru cele mai recente versiuni disponibile la data intrarii in vigoare a inscrierii) si (b) (Pentru versiunile si produsele care sunt disponibile ulterior datei intrarii in vigoare a inscrierii)), restrictiile privitoare la utilizare, limitarile referitoare la raspundere si restrictiile de transfer din prezenta sectiune 9. Orice transfer realizat cu incalcarea cerintelor sau restrictiilor din prezenta sectiune va fi nul.
    b. Cazurile in care nu sunt permise transferurile. Un afiliat inscris nu poate transfera (i) licente pe termen scurt (fie unor terte persoane, fie, prin realocare interna, diferitilor utilizatori sau mecanisme), (ii) drepturi temporare de utilizare a produselor, (iii) Software Assurance, (iv) licente permanente, pentru orice versiune a oricarui produs achizitionat in baza Software Assurance separat de licentele de baza permanente pentru care a fost comandata Software Assurance; si nici (v) nu poate upgrada licente pentru un produs reprezentand un sistem de operare "desktop" separat de licenta de baza a sistemului de operare sau de sistemul de computere pe care produsul a fost instalat pentru prima oara.

    10. Durata, reziliere si reinnoire
    a. Durata contractului. Prezentul contract va ramane in vigoare timp de 36 de luni calendaristice integrale incepand cu data intrarii sale in vigoare, cu exceptia cazului in care este reinnoit sau reziliat inainte de data expirarii, in conformitate cu cele descrise in cele ce urmeaza. Toate inscrierile facute in temeiul prezentului contract vor expira sau vor inceta la expirarea sau incetarea acestui contract, mai putin in cazul in care inceteaza mai devreme, conform celor prezentate in cele ce urmeaza.
    b. Rezilierea Contractului. Fiecare parte semnatara a unui document de inscriere poate sa rezilieze documentul de inscriere daca cealalta parte isi incalca in mod semnificativ obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului contract, inclusiv orice obligatie de a plasa comenzi sau de a plati sumele de bani datorate. Cu exceptia cazului in care incalcarea este, prin natura sa, neremediabila in termen de 30 de zile, partea care reziliaza documentul de inscriere trebuie sa trimita celeilalte parti o notificare, cu 30 de zile inainte, si sa-i ofere acesteia posibilitatea de a remedia incalcarea. Notificarea transmisa de noi unui afiliat inscris va fi transmisa in copie si dumneavoastra, iar dumneavoastra sunteti de acord sa oferiti asistenta in incercarea de a rezolva problema. Daca aceasta problema afecteaza, de asemenea, si alte inscrieri si nu poate fi solutionata intre noi si dumneavoastra, intr-o perioada de timp rezonabila, noi putem rezilia prezentul contract, precum si toate inscrierile efectuate in baza acestuia. Daca un afiliat inscris inceteaza sa mai fie afiliatul dumneavoastra, veti avea obligatia de a ne notifica fara intarziere cu privire la acest fapt, iar noi putem sa anulam inscrierea acestuia.
    c. Efectele rezilierii sau expirarii contractului. La expirarea sau rezilierea acestui contract sau a unei inscrieri, afiliatul inscris trebuie sa comande licente pentru toate copiile produselor pe care el sau afiliatii sai le-au utilizat in baza inscrierii sale si pentru care afiliatul inscris nu a inaintat anterior nici o comanda. Cu exceptia celor prevazute in paragraful care urmeaza, in situatia incetarii contractului, toate ratele neplatite reprezentand valoarea pretului licentelor vor deveni imediat scadente, iar afiliatul inscris va avea dreptul de a obtine licente permanente numai dupa ce toate aceste plati au fost efectuate.
    Daca un afiliat inscris reziliaza documentul de inscriere ca urmare a incalcarii de catre noi a obligatiilor ce ne revin sau daca noi suntem cei care anulam inscrierea pentru ca persoana respectiva a incetat sa mai fie afiliatul dumneavoastra, afiliatul inscris va putea exercita optiunile prezentate in cele ce urmeaza. Afiliatul inscris poate plati imediat suma totala ramasa de plata, inclusiv toate ratele, caz in care afiliatului inscris ii vor fi acordate licente permanente pentru toate copiile produselor pe care le-a comandat. Ca alternativa, poate plati numai sumele scadente la data rezilierii, caz in care afiliatului inscris i se vor acorda licente permanente (i) pentru toate copiile produselor pentru care plata a fost efectuata integral, si (ii) pentru un numar de copii realizate dupa produse pentru care plata a fost facuta in rate, proportional cu suma platita pana la data rezilierii.
    d. Cum se reinnoieste prezentul contract. Va vom notifica in scris cu 60 de zile in prealabil cu privire la expirarea contractului initial sau a perioadei de reinnoire, furnizandu-va informatii cu privire la optiunile de reinnoire pe care le aveti. Aveti posibilitatea de a reinnoi prezentul contract pentru perioade succesive de 12 sau 36 de luni calendaristice integrale. La reinnoirea de catre dumneavoastra a prezentului contract, toate inscrierile pe care le-ati facut in baza prezentului contract sunt reinnoite automat. Noi si afiliatii nostri nu vom refuza reinnoirea prezentului contract si nici nu vom respinge in mod nerezonabil o comanda de reinnoire. Cu toate acestea, putem modifica programul derulat prin Microsoft Select License, modificare care va face necesar ca dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra inscrisi sa incheiati noi contracte si inscrieri.
    Efectuarea de comenzi de reinnoire. In cazul in care un afiliat inscris intentioneaza sa reinnoiasca Software Assurance pentru copiile obtinute prin inscriere, acesta trebuie sa plaseze o comanda de reinnoire pentru copiile respective pentru intreaga perioada de reinnoire, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei anterioare. Fiecare perioada de reinnoire va incepe in ziua urmatoare expirarii perioadei anterioare. La reinnoirea acestui contract, afiliatul inscris nu avea dreptul sa comande Software Assurance pentru copiile produselor pentru care a obtinut numai o Licenta, fara sa achizitioneze mai intai L&SA.
    Consecintele ne-reinnoirii contractului. In cazul in care nu doriti reinnoirea acestui contract sau in cazul in care afiliatul inscris nu reinnoieste Software Assurance pentru copii ale unui produs obtinut cu licenta in baza unei inscrieri si daca afiliatul inscris permite in alt mod expirarea Software Assurance pentru acele copii, afiliatului inscris nu ii va fi permis sa comande ulterior Software Assurance pentru acele copii fara sa fi achizitionat mai intai L&SA.
    11. Prevederi diverse.
    a. Integralitatea Contractului. Documentele specificate in pagina de garda a acestui contract stabilesc in intregime intelegerea partilor referitor la aceasta problematica, inlocuind orice comunicari anterioare sau concomitente. In cazul in care ar exista diferente intre oricare dintre aceste documente, iar aceste diferente nu sunt reglementate in mod explicit in documente, prevederile acestora vor guverna in urmatoarea ordine: (i) Microsoft Business Agreement; (ii) termenii si conditiile din prezentul contract si pagina de garda insotitoare; (iii) Lista de Produse; (iv) drepturile de utilizare a produsului; si (v) toate celelalte inscrieri facute in baza prezentului contract. Nu se aplica termenii nici unei comenzi de cumparare si nici termenii si conditiile generale aplicate de dumneavoastra sau de afiliatii dumneavoastra. Prezentul contract (cu exceptia Listei de Produse si a drepturilor de utilizare a produselor) pot fi modificate numai printr-un amendament semnat de ambele parti.
    b. Mentinerea in vigoare a unor prevederi. Prevederile referitoare la drepturile de utilizare a produselor, la restrictiile de utilizare, la dovezile referitoare la existenta licentelor permanente, la transferul de licente, la garantii, limitari de raspundere, confidentialitate, verificarea conformitatii si obligatiile in caz de expirare sau reziliere vor ramane in vigoare si dupa rezilierea sau expirarea acestui contract sau a oricarei inscrieri.
    c. Contractanti independenti. Resellerii sunt contractanti independenti care actioneaza in nume propriu si pe propria cheltuiala; ei nu au autoritatea de a ne angaja raspunderea sau de a ne impune vreo obligatie ori responsabilitate.
    d. Clauza de neexclusivitate. Prezentul contract, precum si toate inscrierile efectuate in baza acestuia nu sunt exclusive. Nici o prevedere continuta in prezentul contract sau intr-un astfel de document de inscriere nu va solicita, din partea dumneavoastra, licentierea, utilizarea sau promovarea exclusiva a software-ului sau a serviciilor Microsoft. Daca doriti, puteti incheia contracte cu alte parti in vederea licentierii, utilizarii sau promovarii de software sau de servicii altele decat cele apartinand firmei Microsoft.

    Select Agreement v6.1
    (Romania) March 1, 2003

    Formular privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement
    (se va completa de catre resellerul dumneavoastra sau de catre managerul clienti al Microsoft)

    Acest Formular se utilizeaza la determinarea nivelului de pret care vi se aplica pentru fiecare categorie de produse pe durata primului an al acestui contract.
    Pentru a determina nivelul initial de pret aplicabil dumneavoastra, va trebui sa selectati una dintre optiunile descrise in cele ce urmeaza. Ori de cate ori, in acest Formular, facem referire la o "Inscriere pentru Entitati Licentiate", ne referim fie la (i) Microsoft Enterprise Select Agreement, fie la (ii) o inscriere pentru entitati licentiate efectuata in baza unui Microsoft Select Master Agreement separat sau in baza unui Microsoft Enterprise Agreement.

    Cand trebuie sa utilizati Optiunea 1. Daca nici dumneavoastra, nici afiliatul dumneavoastra nu sunteti deja semnatarul unei Inscrieri pentru Entitati Licentiate (si nici nu semnati o Inscriere pentru Entitati Licentiate simultan cu prezentul contract), va trebui sa utilizati Optiunea 1 pentru a determina nivelul initial al pretului care vi se aplica pentru toate categoriile de produse. Conform Optiunii 1, trebuie sa furnizati o estimare facuta cu buna-credinta in ceea ce priveste numarul de puncte atribuibile licentelor pe care le veti achizitiona din fiecare categorie de produse pe durata initiala a acestui contract.

    Cand se poate utiliza Optiunea 2. Daca dumneavoastra sau un afiliat al dumneavoastra sunteti deja parte semnatara a unei Inscrieri pentru Entitati Licentiate (sau daca incheiati o Inscriere pentru Entitati Licentiate simultan cu prezentul contract), atunci puteti utiliza fie Optiunea 1, fie Optiunea 2. Daca alegeti Optiunea 2, va trebui sa specificati in cele ce urmeaza acele categorii de produse pentru care ati comandat cel putin un produs enterprise in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate. Nivelul initial de pret care vi se aplica pentru fiecare dintre acele categorii de produse va fi acelasi nivel de pret care se percepe pentru respectivele categorii de produse pentru care este actualmente eligibila o entitate care s-a inscris in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate (in functie de numarul total de PC-uri calificate inregistrat pentru perioada in curs). Pentru orice categorie pentru care nu ati comandat cel putin un produs enterprise in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate, va trebui sa furnizati o estimare cu privire la numarul de puncte atribuibile licentelor pe care le veti achizitiona din respectiva categorie de produse pe durata initiala a acestui contract (in Optiunea 2, Etapa a 4-a).

 ______________________________________________________________________________
| Selectati una dintre optiunile de mai jos bifand rubrica corespunzatoare si  |
|           ---                                                                |
| furnizati informatiile care v-au fost solicitate.                            |
|______________________________________________________________________________|
 _____
|  _  | Optiunea 1. Aceasta optiune va fi utilizata obligatoriu daca nici
| |_| |                                             -----------
|_____| dumneavoastra, nici un afiliat al dumneavoastra nu sunteti deja parte
        semnatara a unei Inscrieri pentru Entitati Licentiate (si daca nu
        incheiati o Inscriere pentru Entitati Licentiate simultan cu prezentul
        contract).

 ______________________________________________________________________________
| Specificati in cele ce urmeaza numarul de puncte atribuibile licentelor pe   |
| care estimati ca le veti achizitiona dumneavoastra si afiliatii              |
| dumneavoastra din fiecare categorie de produse pe durata initiala a acestui  |
| contract. Nu este necesar sa achizitionati produse din toate categoriile de  |
| produse. Fiecarui produs ii este alocat numarul de puncte specificate in     |
| Lista de Produse.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numar Minim de   | Categoria de      | Categoria de      | Categoria de      |
| Puncte pentru    | aplicatii         | Sisteme           | Servere           |
| Nivelul de Pret  | (incercuiti una   | (incercuiti una   | (incercuiti una   |
|                  | dintre optiuni,   | dintre optiuni,   | dintre optiuni,   |
|                  | daca este cazul)  | daca este cazul)  | daca este cazul)  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  A  |    1.500   |       |_| A       |       |_| A       |       |_| A       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  B  |   12.000   |       |_| B       |       |_| B       |       |_| B       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  C  |   30.000   |       |_| C       |       |_| C       |       |_| C       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  D  |   75.000   |       |_| D       |       |_| D       |       |_| D       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|

    Formular privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement
    (se va completa de catre resellerul dumneavoastra sau de catre managerul clienti al Microsoft)

 _____  Optiunea 2. Aveti posibilitatea de a utiliza aceasta optiune fie in
|  _  |             -------------------
| |_| | cazul in care dumneavoastra sau un afiliat al dumneavoastra sunteti
|_____| parte semnatara a unei Inscrieri pentru Entitati Licentiate (sau daca
        incheiati o Inscriere pentru Entitati Licentiate simultan cu prezentul
        contract).

 ______________________________________________________________________________
| Etapa 1: Specificati Inscrierea pentru Entitati Licentiate. Completati       |
| numarul formularului de Inscriere pentru Entitati Licentiate si data         |
| expirarii. Daca dumneavoastra sau un afiliat al dumneavoastra incheiati o    |
| Inscriere pentru Entitati Licentiate simultan cu prezentul contract, numarul |
| acesteia va fi furnizat de noi. Daca dumneavoastra (ori afiliatii            |
| dumneavoastra) sunteti semnatarii a mai mult de o Inscriere pentru Entitati  |
| Licentiate, puteti specifica si puteti primi credit pentru comenzile         |
| dumneavoastra numai in baza unei singure Inscrieri pentru Entitati           |
| Licentiate.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numar de inscriere pentru Entitatile Licentiate |       Data Expirarii       |
|_________________________________________________|____________________________|
|_________________________________________________|____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Etapa a 2-a: Specificati categoriile de produse din care un produs           |
| enterprise a primit licenta in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate.   |
|______________________________________________________________________________|
| Coloana 2: | Bifati rubrica (rubricile) corespunzatoare aflata/e fie in      |
|            | dreptul Enterprise Desktop Professional Platform, fie in dreptul|
|            |                                                   ---           |
|            | unuia sau mai multora dintre produsele individuale enterprise,  |
|            | pentru a indica care produse au fost licentiate in baza         |
|            | Inscrierii pentru Entitati Licentiate, mentionata mai sus.      |
|____________|_________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|         Produs enterprise                |  2  |   Categoria Aplicabila de   |
|                                          |   _ |   Produse                   |
|                                          | |/  |                             |
|__________________________________________|_____|_____________________________|
|                                          |  _  |                             |
| Enterprise Desktop Professional Platform | |X| | Toate categoriile           |
|                                          | |_| |                             |
|__________________________________________|_____|_____________________________|
|                                          |  _  |                             |
| Office Professional                      | |_| | Aplicatii                   |
|__________________________________________|_____|_____________________________|
|                                          |  _  |                             |
| Windows Desktop Operating System Upgrade | |_| | Sisteme                     |
|__________________________________________|_____|_____________________________|
|                                          |  _  |                             |
| Core Client Access License               | |_| | Servere                     |
|__________________________________________|_____|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Etapa a 3-a: Specificati nivelul de pret corespunzator din Inscrierea pentru |
| Entitati Licentiate. In rubrica 3(a) de mai jos, introduceti numarul de      |
| computere desktop calificate incluse initial in Inscrierea pentru Entitati   |
| Licentiate (sau, daca Inscrierea pentru Entitati Licentiate a fost reinnoita,|
| numarul sistemelor desktop calificate incepand cu data reinnoirii). In       |
| rubrica 3(b) de mai jos, se va introduce nivelul de pret corespunzator       |
| numarului de computere desktop calificate, completat in rubrica 3(a)         |
| utilizand reprezentarea grafica de mai jos. Acest nivel de pret va fi acelasi|
| pentru toate categoriile bifate in etapa a 2-a de mai sus.                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________    ____________________________________
| Computere desktop    | Nivel de Pret |  |                         |          |
| calificate           |               |  | Numar de computere      | 3(a)     |
|______________________|_______________|  | desktop calificate      | 47.510   |
| 250 pana la 2.399    |      A        |  |                         |          |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|
| 2.400 pana la 5.999  |      B        |
|______________________|_______________|   ____________________________________
| 6.000 pana la 14.999 |      C        |  | Nivel de Pret aferent   | 3 (b)    |
|______________________|_______________|  | Inscrierii pentru       | D        |
| 15.000 si peste      |      D        |  | Entitati Licentiate     |          |
|______________________|_______________|  |_________________________|__________|

    Formular privind Numarul Estimativ de Licente in cadrul programului derulat prin Microsoft Select Agreement
    (se va completa de catre resellerul dumneavoastra sau de catre managerul clienti al Microsoft)

 ______________________________________________________________________________
| Etapa a 4-a: Specificati in cele ce urmeaza numarul de puncte atribuibile    |
| licentelor estimate a fi achizitionate in legatura cu categoriile din care   |
| nu au fost comandate in baza Inscrierii pentru Entitati Licentiate nici un   |
| fel de produse destinate entitatilor licentiate enterprise.                  |
| Pentru fiecare categorie de produs care nu este acoperita de Inscrierea      |
| pentru Entitati Licentiate specificata mai sus (de ex. reprezentand acele    |
| categorii de produse, daca este cazul, pe care nu le-ati bifat ca fiind      |
| produse destinate entitatilor licentiate enterprise in cadrul Etapei a 2-a   |
| de mai sus), specificati in cele ce urmeaza numarul de puncte atribuibile    |
| licentelor pe care dumneavoastra si afiliatii dumneavoastra estimati ca le   |
| veti achizitiona din respectiva categorie de produse pe durata initiala a    |
| acestui contract.                                                            |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Numar Minim de   | Categoria de      | Categoria de      | Categoria de      |
| Puncte pentru    | aplicatii         | Sisteme           | Servere           |
| Nivelul de Pret  | (incercuiti una   | (incercuiti una   | (incercuiti una   |
|                  | dintre optiuni,   | dintre optiuni,   | dintre optiuni,   |
|                  | daca este cazul)  | daca este cazul)  | daca este cazul)  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  A  |    1.500   |       |_| A       |       |_| A       |       |_| A       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  B  |   12.000   |       |_| B       |       |_| B       |       |_| B       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  C  |   30.000   |       |_| C       |       |_| C       |       |_| C       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|
|     |            |        _          |        _          |        _          |
|  D  |   75.000   |       |_| D       |       |_| D       |       |_| D       |
|_____|____________|___________________|___________________|___________________|

    ANEXA 8

    Microsoft Select Enrollment v6.1
    (Romania) March 1, 2003

                                 Anexa nr. 8
          Formular de Inscriere aferent Microsoft Select Agreement

    Microsoft
     _
    |  Select
    |___ License

         Formular Microsoft de Inscriere aferent Microsoft

    Select Agreement
                            _____________                      _____________
         Numarul Microsoft |             |            Numarul |             |
        Business Agreement |             |       Formularului |             |
         (daca este cazul) |             |        de inscriere|             |
         Se va completa de |             |  Se va completa de |             |
            catre Reseller |             |    catre Afiliatul |             |
              sau de catre |             |          Microsoft |             |
       afiliatul Microsoft |             |                    |             |
                           |_____________|                    |_____________|
  Numarul Microsoft Select |             |            Numarul |             |
                 Agreement |             |       contractului |             |
         Se va completa de |             |          precedent |             |
            catre Reseller |             |  Se va completa de |             |
              sau de catre |             |     catre Reseller |             |
       afiliatul Microsoft |             |                    |             |
                           |_____________|                    |_____________|
  Data Expirarii Microsoft |             |     Data expirarii |             |
          Select Agreement |             |       contractului |             |
         Se va completa de |             |          precedent |             |
            catre Reseller |             |  Se va completa de |             |
              sau de catre |             |     catre Reseller |             |
       afiliatul Microsoft |_____________|                    |_____________|

    Prezentul Formular de Inscriere aferent Microsoft Select Agreement este incheiat intre entitatile mentionate mai jos. Fiecare dintre parti va trimite o notificare scrisa celeilalte parti in cazul modificarii oricareia dintre informatiile cuprinse in urmatorul tabel.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Client                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de Contact                   |
| Secretariatul General al Guvernului                                          |
|                                        (Aceasta persoana controleaza accesul |
|                                        la informatiile online si primeste    |
|                                        notificarile cu exceptia cazului in   |
|                                        care mai jos este specificata o alta  |
|                                        persoana de contact).                 |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Piata Victoriei no. 1, Sector 1        contact (necesara pentru acces online)|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Orasul                 Cod Postal      Telefon                               |
| Bucuresti              7000                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Managerului Clienti Microsoft   Adresa de e-mail a Managerului        |
|                                        Clienti Microsoft                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Limba in care vor fi redactate notificarile                                  |
| Engleza/Romana                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Afiliat Contractant Microsoft                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall    |
| Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care accesul online si transmiterea notificarilor catre o alta   |
| persoana sau la o alta adresa decat cele de mai sus sunt necesare, se va     |
| completa prezenta sectiune:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Persoana de contact                   |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
|                                        contact (necesara pentru acces online)|
|______________________________________________________________________________|
| Orasul                 Cod Postal      Telefon                               |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In cazul in care este necesara transmiterea de duplicate ale notificarilor   |
| contractuale in forma electronica catre o alta persoana sau la o alta adresa |
| in afara de cele mentionate mai sus, se va completa prezenta sectiune:       |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea entitatii                    Numele persoanei de contact           |
| Ministerul Comunicatiilor si                                                 |
| Tehnologiei Informatiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                 Adresa de e-mail a persoanei de       |
| Bd. Libertatii no. 14                  contact (necesara pentru notificarea  |
| Sector 5                               in forma electronica)                 |
|______________________________________________________________________________|
| Oras                   Cod postal      Telefon                               |
| Bucuresti              70060                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                   Fax                                   |
| Romania                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Definitii. In acceptiunea prezentului formular de inscriere "dumneavoastra" se refera la entitatea care semneaza acest formular de inscriere iar "noi" sau "noua" se refera la entitatea Microsoft care semneaza acest formular de inscriere. Toate celelalte definitii din contractul Microsoft Select Agreement specificat in cele de mai sus se vor aplica si in acest caz.
    Data intrarii in vigoare. In cazul in care reinnoiti Software Assurance (sau o protectie de upgrade similara) dintr-unul sau din mai multe contracte Microsoft anterioare, atunci data intrarii in vigoare a prezentei inscrieri va fi considerata ziua urmatoare zilei expirarii primeia dintre protectiile oferite in baza respectivelor contracte. In celelalte cazuri, data intrarii in vigoare va fi data la care prezentul document de inscriere este semnat de noi. In cazul in care se utilizeaza un contract Microsoft anterior, resellerul dumneavoastra va solicita numarul contractului si data incetarii contractului pentru a completa rubricile corespunzatoare de mai sus.
    Durata inscrierii. Aceasta inscriere va expira la data expirarii Microsoft Select Agreement, cu exceptia cazului in care intervine rezilierea sa in conformitate cu cele prevazute in Contractul respectiv.
    Declaratii si garantii. Prin semnarea acestui formular de inscriere la rubrica corespunzatoare de mai jos, partile sunt de acord sa respecte termenii acestei inscrieri, iar dumneavoastra declarati si garantati ca: (i) ati citit si inteles Microsoft Business Agreement mentionat mai sus (in cazul in care un astfel de contract a fost incheiat) si Microsoft Select Agreement, inclusiv orice modificari aduse respectivelor documente, precum si drepturile de utilizare a produsului si ca sunteti de acord sa respectati termenii respectivi; (ii) sunteti fie entitatea care a semnat Microsoft Select Agreement, fie afiliatul acesteia; (iii) in perioada initiala a acestei inscrieri estimati achizitionarea de licente in valoare de cel putin 750 de puncte; si (iv) ca informatiile pe care le puneti la dispozitie in fiecare dintre formularele anexate sunt exacte.
    Clauza de neexclusivitate. Prezenta inscriere nu prezinta un caracter exclusiv. Nici o prevedere continuta in prezentul formular de inscriere nu va solicita, din partea dumneavoastra, licentierea, utilizarea sau promovarea exclusiva a software-ului sau a serviciilor Microsoft. Daca doriti, puteti incheia contracte cu alte parti in vederea licentierii, utilizarii sau promovarii de software sau de servicii altele decat cele apartinand firmei Microsoft.

 ______________________________________________________________________________
|                Site-uri Web pentru Licente de Volum Microsoft                |
| (Nota: Va vom oferi asistenta cu privire la orice modificari aduse acestor   |
| URL.)                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Drepturi de Utilizare a Produselor |http://microsoft.com/licensing/resources/|
|____________________________________|_________________________________________|
| Lista de produse                   |http://microsoft.com/licensing/resources/|
|____________________________________|_________________________________________|
| Servicii Licente de Volum Microsoft|https://licensing.microsoft.com/         |
| (MVLS) (site parolat pentru        |                                         |
| vizualizarea comenzilor efectuate  |                                         |
| in baza acestei inscrieri)         |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| Manual de utilizare                |http://microsoft.com/licensing/programs/ |
|____________________________________|_________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Notificarile catre Microsoft              Copii vor fi trimise la:           |
| vor fi trimise la:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Microsoft Ireland Operations Limited      Microsoft EMEA HQ                  |
| Atrium Building Block B                   Law and Corporate Affairs          |
| Carmenhall Road                           Coeur Defense Tour B               |
| Sandyford Industrial Estate               La Defense 4                       |
| Dublin 18                                 100, Esplanade du General de Gaulle|
| Irlanda                                   92932 Paris La Defense Cedex       |
| In atentia: EOC Program Operations Dept.  Franta                             |
|______________________________________________________________________________|

    Prezentul formular de inscriere cuprinde (1) aceasta pagina de garda, (2) Formularul referitor la Optiunea ce poate fi exercitata in legatura cu Software Assurance, si (3) Formularul cuprinzand informatii referitoare la Reseller.

 ______________________________________________________________________________
| Client                                | Afiliat Contractant al Microsoft     | |_______________________________________|______________________________________|
| Denumirea entitatii                   |                                      |
| Secretariatul General al Guvernului   | Microsoft Ireland Operations Limited |
|                                       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Semnatura                             | Semnatura                            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume (cu litere de tipar)             | Nume (cu litere de tipar)            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)          | Functia (cu litere de tipar)         |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data semnarii                         | Data semnarii                        |
|                                       | (data la care contrasemneaza         |
|                                       | Afiliatul Microsoft)                 |
|_______________________________________|______________________________________|
                                        | Data intrarii in vigoare             |
                                        | (poate fi diferita de data la care   |
                                        | semnam noi)                          |
                                        |______________________________________|

    Microsoft Select Enrollment v6.1
    (Romania) March 1, 2003

    Formular referitor la Optiunea ce poate fi exercitata in legatura cu Software Assurance

    1. Optiunea de a deveni Membru al Software Assurance:
    Pentru a deveni Membru al Software Assurance, trebuie sa fiti de acord sa achizitionati si sa mentineti Software Assurance pentru toate copiile produselor licentiate in baza acestei inscrieri din cel putin o categorie de produse. Pentru o prezentare a avantajelor care deriva din alegerea uneia sau mai multora dintre categoriile de produse de mai jos si pentru detalii suplimentare legate de programul referitor la dobandirea calitatii de Membru al Software Assurance, va rugam sa va consultati propriul reseller sau pe managerul clienti Microsoft.

 ______________________________________________________________________________
| Pentru fiecare categorie de produse bifati cu "da" sau "nu" pentru a preciza |
| daca va angajati sa cumparati si sa mentineti valabila Software Assurance    |
| pentru toate copiile tuturor produselor licentiate ce fac parte din          |
| categoria respectiva in baza inscrierii respective.                          |
|______________________________________________________________________________|
 ____________________________________________
| Categorii de Produse       |  Da   |  Nu   |
|____________________________|_______|_______|
| Aplicatii                  |   _   |   _   |
|                            |  |_|  |  |_|  |
|____________________________|_______|_______|
| Sisteme                    |   _   |   _   |     ____________________________
|                            |  |_|  |  |_|  |    | Nota: Daca bifati cu "da", |
|____________________________|_______|_______|    | noi nu vom accepta         |
| Servere                    |   _   |   _   |    | comenzi pentru licente     |
|                            |  |_|  |  |_|  |    | fara Software Assurance.   |
|____________________________|_______|_______|    |____________________________|

    2. Optiunea de a reinnoi Software Assurance (sau o protectie de upgrade similara):
 ______________________________________________________________________________
| In cazul in care reinnoiti Software Assurance (sau o protectie de upgrade    |
| similara) dintr-un contract Microsoft precedent, bifati rubrica de mai jos   |
| si specificati resellerului dumneavoastra numarul inscrierii dumneavoastra   |
| precedente, data expirarii inscrierii sau numarul Microsoft Open License,    |
| precum si data expirarii acesteia din urma, resellerul dumneavoastra urmand  |
| a completa rubricile corespunzatoare la inceputul paginii de garda din       |
| prezenta inscriere.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Pentru lamuriri cu privire la imprejurarile in care puteti reinnoi inscrierea, a se vedea subsectiunea 3(a) (Lansarea comenzilor) din Microsoft Select Agreement.
     _
    |_| Da, reinnoiesc Software Assurance.

    Microsoft Select Enrollment v6.1
    (Romania) March 1, 2003

    Formular cuprinzand Informatii referitoare la Reseller

    Utilizati acest formular pentru identificarea resellerului pe care l-ati selectat si solicitati-i acestuia sa completeze informatiile de mai jos si sa confirme optiunea pe care ati selectat-o, aplicandu-si semnatura mai jos.

 ______________________________________________________________________________
| Informatii referitoare la Reseller:                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Reseller Public Customer Number                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Numele Resellerului                                                          |
| FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Strada                                                                       |
| DIETRIECHGASSE 27 - 29                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Orasul si Codul Postal                                                       |
| VIENNA                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Tara                                                                         |
| AUSTRIA                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana de contact                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Telefon                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Fax                                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Adresa de e-mail                                                             |
|______________________________________________________________________________|

    Subsemnatul confirma faptul ca informatiile referitoare la Reseller sunt corecte.

 ______________________________________________________________________________
| Numele Resellerului                                                          |
| FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Numele (cu litere de tipar)                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Functia (cu litere de tipar)                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Data                                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    Microsoft Select Enrollment v6.1
    (Romania) March 1, 2003

    ANEXA 1

    Formular privind Informatiile de Livrare a Elementelor Media - Kitul de Start pe CD

 ______________________________________________________________________________
| Informatii privind inscrierea         | Informatii referitoare la reseller   |
|_______________________________________|______________________________________|
| Agreement #: (Se va  |                | Denumirea         | FUJITSU SIEMENS  |
| completa de catre    |                | societatii:       | COMPUTERS GesmbH |
| Reseller sau de catre|                |                   |                  |
| afiliatul Microsoft) |                |                   |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
| Enrollment # (Se va  |                | Numele persoanei  |                  |
| completa de catre    |                | de contact:       |                  |
| afiliatul Microsoft) |                |                   |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
| Numele persoanei de  |                | Adresa de e-mail  |                  |
| contact cu clientii: |                | a persoanei de    |                  |
|                      |                | contact:          |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|
|                      |                | Telefonul         |                  |
|                      |                | persoanei de      |                  |
|                      |                | contact:          |                  |
|______________________|________________|___________________|__________________|

    La alegerea dumneavoastra, kiturile de start pe CD si abonamentele pentru CD-ROM in legatura cu Select Enrollment (identificat mai sus) vor fi transmise la adresa de mai jos. Termenii utilizati, insa nedefiniti in cadrul prezentului formular, vor avea intelesul care le este atribuit in documentul dumneavoastra de inscriere.

 ______________________________________________________________________________
| Informatii privind livrarea Kitului pe CD (* indica informatiile solicitate) |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea societatii*                 | Numele persoanei de contact*         |
| Ministerul Comunicatiilor si          |                                      |
| Tehnologiei Informatiei               |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Strada*                               | Adresa de e-mail a persoanei de      |
| Bd. Libertatii no. 14, Sector 5       | contact*                             |
|_______________________________________|______________________________________|
| Orasul si codul postal*               | Telefonul persoanei de contact*      |
| Bucuresti, 70060                      |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Tara                                  | Numarul de fax al persoanei de       |
| Romania                               | contact                              |
|_______________________________________|______________________________________|

    Daca optati mai jos pentru primirea elementelor media, la acceptarea din partea noastra a inscrierii dumneavoastra, va vom transmite kitul (media) de start pe CD in limba/limbile pe care o/le selectati. Acest kit de start pe CD va va fi oferit fara costuri suplimentare, pentru ca dumneavoastra sa puteti sa va exercitati drepturile de licenta acordate in baza inscrierii dumneavoastra si a Select License Agreement aferent. Puteti, de asemenea, sa va abonati pentru obtinerea de actualizari sub forma de CD-uri sau pe baza de notificare rezonabila, prin download electronic ori prin alte mijloace similare. Daca aveti nevoie de kituri pe CD si de actualizari suplimentare, puteti sa le comandati contra cost prin resellerul dumneavoastra. Pentru o lista completa a continutului oricaruia dintre kituri, vizitati web site-ul http://selectug.mslicense.com/.
     _                                      _
    |X| Doresc sa primesc un kit           |X| Doresc sa ma abonez pentru a
    |_| (media) de start pe CD             |_| primi actualizari de kit
     _                                      _
    | | Nu doresc sa primesc un kit        | | Nu doresc sa ma abonez pentru a
    |_| (media) de start pe CD             |_| primi actualizari de kit

    Costurile pentru oricare dintre elementele media achizitionate pot fi supuse unor impozite pe vanzari acolo unde se livreaza elementele media. In cazul in care sunteti scutiti de impozit pe vanzari pe teritoriul unde se face livrarea elementelor media, va rugam sa includeti in documentul dumneavoastra de inscriere documentatia privind scutirea de la plata impozitului pe vanzari.

    Formular privind Informatiile de Livrare a Elementelor Media - Kitul de Start pe CD (continuare)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Produse pentru Macintosh
    S - Servere Windows
    A - Aplicatii Server
 ______________________________________________________________________________
| Pentru fiecare limba in care este disponibil produsul si pentru fiecare      |
| categorie de produse pe care doriti sa le primiti, bifati rubrica            |
| corespunzatoare cu un X.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|               |         Categorii de aplicatii         |Categorii| Categorii |
|               |                                        |   de    |    de     |
|               |                                        | sisteme |  servere  |
|     Limba     |________________________________________|_________|___________|
|               |Office|Mapping|Developer|Instruire|  P  |Client   |  S  |  A  |
|               |Family|   *   |Tools    |si       |     |Windows: |     |     |
|               |      |       |         |invatare |     |Business |     |     |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Engleza        |  _   |   _   |    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | |X|  |  |X|  |   |X|   |   |X|   | |X| |   |X|   | |X| | |X| |
|               | |_|  |  |_|  |   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Engleza        |  _   |/////////////////////////////////|    _    |  _  |  _  |
|internationala/| | |  |/////////////////////////////////|   | |   | | | | | | |
|Multilingv*   | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|/////////////////////////////////|_________|_____|_____|
|Araba          |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|//////////////////_________//////|_________|_____|_____|
|Braziliana     |  _   |/////////////////|    _    |/////|    _    |  _  |  _  |
|portugheza     | | |  |/////////////////|   | |   |/////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |/////////////////|   |_|   |/////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|////////_________|_________|/////|_________|_____|_____|
|Chineza -      |  _   |///////|    _    |/////////////////////////|  _  |  _  |
|simplificata   | | |  |///////|   | |   |/////////////////////////| | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |/////////////////////////| |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|////////////////_________|_____|_____|
|Chineza -      |  _   |///////|    _    |///////////////|    _    |  _  |  _  |
|traditionala   | | |  |///////|   | |   |///////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |///////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|///////////////|_________|_____|_____|
|Chineza        |////////////////////////////////////////|    _    |  _  |/////|
|traditionala   |////////////////////////////////////////|   | |   | | | |/////|
|Hong Kong/     |////////////////////////////////////////|   |_|   | |_| |/////|
|Pan-chineza    |////////////////////////////////////////|         |     |/////|
|_______________|______/////////_________////////////////|_________|_____|_____|
|Ceha           |  _   |///////|    _    |///////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |///////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |///////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|///////////////|_________|_____|_____|
|Daneza         |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|////////___________________//////|_________|_____|_____|
|Olandeza       |  _   |///////|    _    |    _    |/////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |   | |   |/////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |   |_|   |/////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|_________|/////|_________|_____|_____|
|Finlandeza     |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|_________________________________|_________|_____|_____|
|Franceza       |  _   |   _   |    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |  | |  |   | |   |   | |   | | | |   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |  |_|  |   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Germana        |  _   |   _   |    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |  | |  |   | |   |   | |   | | | |   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |  |_|  |   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Greaca         |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|/////////////////////////////////|_________|/////|_____|
|Ebraica        |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|/////////////////////////////////|_________|_____|_____|
|Maghiara       |  _   |/////////////////////////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|___________________________//////|_________|_____|_____|
|Italiana       |  _   |   _   |    _    |    _    |/////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |  | |  |   | |   |   | |   |/////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |  |_|  |   |_|   |   |_|   |/////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Japoneza       |  _   |///////|    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |   | |   | | | |   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Coreeana       |  _   |///////|    _    |///////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |///////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |///////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|///////////////|_________|_____|_____|
|Norvegiana     |  _   |/////////////////////////////////|    _    |/////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   |/////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   |/////| |_| |
|_______________|______|/////////////////////////////////|_________|/////|_____|
|Pan-chineza    |  _   |/////////////////////////////////////////////////|  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////////////////////| | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////////////////////| |_| |
|_______________|______|//////////////////////////////////_______________|_____|
|Poloneza       |  _   |/////////////////////////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|/////////////////////////////////|_________|_____|_____|
|Portugheza     |  _   |/////////////////////////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|////////_________////////////////|_________|_____|_____|
|Rusa           |  _   |///////|    _    |///////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |///////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |///////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_______________|_________|_____|_____|
|Spaniola       |  _   |   _   |    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |  | |  |   | |   |   | |   | | | |   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |  |_|  |   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_______|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Suedeza        |  _   |///////|    _    |    _    |  _  |    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |///////|   | |   |   | |   | | | |   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |///////|   |_|   |   |_|   | |_| |   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|///////|_________|_________|_____|_________|_____|_____|
|Thai           |  _   |///////////////////////////////////////////////////////|
|               | | |  |///////////////////////////////////////////////////////|
|               | |_|  |///////////////////////////////////////////////////////|
|_______________|______|//////////////////////////////////_____________________|
|Turca          |  _   |/////////////////////////////////|    _    |  _  |  _  |
|               | | |  |/////////////////////////////////|   | |   | | | | | | |
|               | |_|  |/////////////////////////////////|   |_|   | |_| | |_| |
|_______________|______|_________________________________|_________|_____|_____|
| * Mapping Kit nu este disponibil spre a fi utilizat ori livrat in India,     |
| Maroc, Pakistan, China, Hong Kong SAR, Macau SAR si Turcia.                  |
| * Inainte de instalarea oricarui Pachet Multilingv (Multilanguage Packs),   |
| va fi instalata in primul rand versiunea in limba engleza a produsului. In   |
| cazul in care comandati pachetul Engleza Internationala/Multilingv, va       |
| trebui, de asemenea, sa comandati si versiunea engleza.                      |
|________________                                                              |
|////////////////| = Nu este disponibil                                        |
|________________|_____________________________________________________________|

    ANEXA 9

                                  Anexa nr. 9
                          Model Scrisoare de confort

    (Antetul Ministerului Finantelor Publice si Secretariatului General al Guvernului)

    Catre: WestLB AG
    London Branch
    Woolgate Exchange
    25 Basinghall Street
    London EC2V 5 HA
    UK

    Nr. ......./2004

                Stimati Domni,

                             SCRISOARE DE CONFORT

    Ref. - 54.567.465 (cincizecisipatrudemilioanecincisutesaizecisisaptedemiipatrusutesaizecisicinci) Dolari USD Facilitate de Finantare (denumita in continuare "Facilitate") acordata Secretariatului General al Guvernului Romaniei in legatura cu achizitionarea de la Fujitsu Siemens Computers GesmbH a drepturilor neexclusive de a utiliza produse software Microsoft conform Contractului Comercial de Inchiriere de Licente nr. ....... din data ...............
    Confirmam ca suntem pe deplin constienti de tranzactia mentionata in titlu, care este considerata a fi un proiect de interes national, pentru care ati intreprins finantarea cu acordul si cunostinta noastra. Secretariatul General al Guvernului Romaniei (denumit in continuare "SGGR") detine autoritatea guvernamentala necesara pentru a procura o astfel de finantare in numele sau propriu si in cadrul reglementarilor valutare, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. _______ din data ___________ pe care le atasam in copii legalizate pentru referinta.
    SGGR confirma ca va aloca, pentru aceasta Facilitate, fonduri suficiente de la Bugetul de Stat aprobat de Parlamentul Romaniei, pe toata durata Facilitatii, in conformitate cu art. ____ al Hotararii de Guvern nr. ____ din data ________. In consecinta, toate obligatiile asumate de SGGR, inclusiv toate obligatiile prevazute in Facilitate vor fi considerate pari passu cu toate celelalte obligatii neasigurate ale Guvernului Romaniei.
    Ministerul Finantelor Publice va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca SGGR va aloca fonduri suficiente in bugetul anual al SGGR, buget care va fi sprijinit de Guvernul Romaniei in cadrul bugetului de stat, in scopul indeplinirii tuturor obligatiilor asumate in Facilitate. Aceasta alocatie bugetara va asigura indeplinirea obligatiilor ce reies din Facilitate.
    In conformitate cu Legea Bugetului de Stat, fondurile alocate unui proiect anume, inclusiv prezenta Facilitate, nu pot fi utilizate de SGGR decat in scopul indeplinirii obligatiilor asumate in Facilitate.
    Ministerul Finantelor Publice exercita controlul administrativ si financiar pentru a se asigura ca fondurile bugetare sunt folosite corespunzator de SGGR si nu va autoriza/aproba SGGR nici o derogare de la asemenea obligatii.
    Politica Ministerului Finantelor Publice este aceea de a sprijini celelalte institutii guvernamentale in proiectele lor de interes national pentru a asigura disponibilitatea resurselor financiare necesare in astfel de scopuri. In mod special, avand in vedere cele de mai sus vom sprijini SGGR in actiunea sa de a asigura SGGR posibilitatea financiara de a plati banii datorati dumneavoastra in legatura cu Facilitatea. In plus, SGGR intelege sa nu permita sau sa intreprinda nici o actiune care ar putea sa puna SGGR in incapacitatea de a-si acoperi obligatiile asumate in Facilitate.

    Aceasta scrisoare se afla sub incidenta si va fi interpretata in conformitate cu Dreptul Englez.

    Ministerul Finantelor Publice
    .............................
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Ministru

    Secretariatul General al Guvernului Romaniei
    ............................................
    Eugen Bejinariu
    Ministru

    ANEXA 10

                                 Anexa nr. 10
    Scrisoare de imputernicire din partea Microsoft Ireland Operations Limited in favoarea Fujitsu Siemens Computers GesmbH

    Microsoft European Operations Centre     Traducere din limba engleza
    The Atrium Building, Bloc B
    Carmanhall Road
    Sandyford Industrial Estate                       Microsoft
    Dublin 18
    Irlanda
                                                           12 martie 2004

    Via curier
                                             Microsoft
    Secretariatul General al Guvernului      The Atrium Building, Bloc B
    Piata Victoriei nr. 1                    Carmenhall Road
    Sector 1                                 Sandyford Ind. Est.
    Bucuresti                                D/18
                                             Tel: 2953826
                                             Fax: 7064110
                                             semnatura indescifrabila

    Re: Contract de licentiere intre Microsoft Ireland Operation Limited si Guvernul Romaniei

    Stimate Domn/Stimata Doamna,

    Facem referire la Scrisoarea de Intentie semnata de Guvernul Romaniei si Microsoft Corporation in data de 17 septembrie 2003, in urma careia Guvernul Romaniei si Microsoft Corporation au stabilit un parteneriat strategic menit sa sustina eforturile noastre comune in stimularea dezvoltarii potentialului pietei interne pentru ICT si industria IT locala.
    In Scrisoarea de Intentie, Guvernul Romaniei si Microsoft Corporation au convenit, ca parte din strategia noastra comuna, ca Guvernul Romaniei va semna un contract cadru de licenta si alte documente contractuale ("Contractele de Licenta") cu Microsoft Ireland Operation Limited pentru utilizarea produselor Microsoft de catre Guvernul Romaniei, iar Microsoft Corporation va furniza Guvernului Romaniei sprijinul aferent.
    Decizia Guvernului Romaniei de a intra in relatii contractuale cu Microsoft a fost urmata de anumite propuneri comerciale comune pe care Microsoft le-a depus la

                                           Traducere din limba engleza

    European Operations Centre
    The Atrium Building, Bloc B
    Carmanhall Road
    Sandyford Industrial Estate                       Microsoft
    Dublin 18
    Irlanda

    Guvernul Romaniei (Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei) in data de 2 octombrie 2003 si 12 martie 2004 impreuna cu Fujitsu Siemens Computers GesmbH, companie organizata si care functioneaza in temeiul legilor din Austria, cu sediul la Dietriechgasse 27 - 29, Viena, Austria ("FSC"). Dupa cum s-a prevazut in propunere, Contractele de Licentiere se vor derula prin FSC.
    Prin prezenta scrisoare, dorim sa confirmam ca FSC este imputernicit sa semneze Contractele de Licentiere, sa administreze programele de licentiere si sa distribuie produsele software Microsoft catre Guvernul Romaniei

    Pentru orice intrebari sau comentarii in legatura cu cele de mai sus, va rugam sa ne contactati.

    Microsoft Ireland Operation Limited
    Prin: John Matthew
                       ilizibil
    semnatura indescifrabila
    Functia: Director Microsoft Ireland Operations Limited
    Data: 12 martie 2004

                                                   Microsoft
                                                   The Atrium Building, Bloc B
                                                   Carmenhall Road
                                                   Sandyford Ind Est
                                                   D/18
                                                   Tel 2953826
                                                   Fax: 7064110
                                                   semnatura indescifrabilaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 470/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 470 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu