Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 38 din 26 martie 2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 11 aprilie 2008Având în vedere faptul că în decursul ultimilor ani sistemul de plăţi şi decontări din România a cunoscut un amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare şi diversificare în sprijinul şi în concordanţă cu schimbările de esenţă produse în acest interval în sistemul financiar bancar românesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decât prin modificarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare, astfel încât cecul să poată fi procesat prin mijloace electronice,

şi având în vedere caracterul de urgenţă susţinut de următoarele considerente:

-  la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investiţii în contractarea de echipamente şi aplicaţii informatice pentru adoptarea soluţiei de procesare identificate de Banca Mondială, prin Programul de convergenţă, şi fiecare zi de întârziere înseamnă costuri şi riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;

- instituţiile de credit şi utilizatorii au nevoie de timp de pregătire pentru noul mod de procesare preconizat, după intrarea în vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorită şi agreată de sistemul bancar pentru intrarea în funcţiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind în acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurării cadrului legal este necesară o perioadă de tranziţie de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimată la cel puţin 4 luni;

-  Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizării instrumentelor de plată, demarat de Banca Mondială, prin Programul de convergenţă, împreună cu comunitatea bancară din România, Banca Naţională a României, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, este în întârziere şi trebuie să poată fi finalizat, riscând, în caz de nefinalizare, consecinţe negative asupra relaţiei cu Banca Mondială;

- soluţia de decontare automată este conformă cu tendinţa europeană în domeniul plăţilor, iniţiativa de modernizare fiind considerată de Banca Centrală Europeană ca fiind „salutară",

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă:

a) în clar, numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă;

b)  semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau a împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente."

2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Girul trebuie scris pe cec; el trebuie să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). In acest din urmă caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cec."

3. La articolul 27, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. -Avalul se dă pe cec. El se exprimă prin cuvintele: «pentru aval» sau orice formă echivalentă; el este semnat de avalist."

4. La articolul 27, alineatul 2 se abrogă.

5. La articolului 29, alineatul 2 se abrogă.

6. La articolul 30, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Cecul emis şi plătibil în România trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de regres împotriva giranţilor şi garanţilor, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile."

7.   După articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 321 - 323, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere.

In sensul prezentei legi, prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive:

a) transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original;

b) reproducerea imaginii cecului original în format electronic; şi

c) transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare.

Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.

Informaţiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cecul original, sunt stabilite potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 4.

Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 4.

Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată.

Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.

Art. 322. - Când prezintă la plată un cec prin trunchiere, instituţia de credit este obligată:

a) să verifice dacă cecul original respectă în formă şi conţinut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor;

b)  să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original, precum şi conformitatea imaginii cecului cu cecul original.

Instituţia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 323. - Refuzul total sau parţial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către instituţia de credit plătitoare.

In baza refuzului prevăzut la alin. 1, instituţia de credit care deţine cecul original va înscrie pe acesta:

a) data prezentării acestuia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 30;

b) declaraţia de refuz, datată şi semnată de către reprezentanţi legali sau împuterniciţi ai acestora.

Menţiunile înscrise pe cecul original, potrivit alin. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 44, constituie dovada refuzului de plată."

8.  La articolul 51, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa girantului său cazul fortuit ori de forţă majoră şi să facă pe cec menţiunea datată şi semnată de el de această încunoştinţare; pentru rest se aplică dispoziţiunile art. 45."

9.  La articolul 59, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe însuşi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia."

10.  La articolul 62, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Protestul cerut de art. 43 poate fi înlocuit, dacă posesorul consimte, printr-o declaraţie de refuz de plată, scrisă şi datată pe titlu, semnată de tras."

11. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Prin expresiile societate bancară, societate de credit şi instituţie de credit întrebuinţate în prezenta lege se înţelege persoanele juridice prevăzute de legislaţia privind activitatea bancară şi de credit."

Art. II. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Banca Naţională a României va elabora norme pentru aplicarea acesteia.

Art. III. - Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 38/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 38 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu