Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1451 din 12 noiembrie 2008

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 788 din 25 noiembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft conform art. 1.2. din Contract, în forma prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 4 prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - (1) Preţul stabilit în Actul adiţional nr. 4 este de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, şi reprezintă:

a)  contravaloarea a 40.939 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009;

b)  contravaloarea a 22.860 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1), la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii şi orice alte cheltuieli aferente plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 3. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bază de contract de comodat instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 4, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzătoare.

(2)   Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare care au înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 un excedent de licenţe le vor transmite pe bază de contract de comodat unor alte instituţii publice beneficiare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)    Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

ACT  ADIŢIONAL   Nr. 4

la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft,

având în vedere faptul că, în urma centralizărilor din aprilie 2007 şi aprilie 2008 ale necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare, a rezultat un număr total de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft, pe lângă:

- cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului;

- cele 106.800 licenţe prevăzute de extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft;

- cele 39.385 licenţe prevăzute de Actul adiţional nr. 2,

generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2007 pentru 40.939 licenţe şi, respectiv, 2008 pentru 22.860 licenţe,

având în vedere dispoziţiile art. 1.2. din Contract,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008 prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,

părţile:

Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 14,

sectorul 5, Bucureşti, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr........., reprezentat de domnul Karoly Borbely, Ministrul Comuncaţiilor

şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,

şi

Microsoft Ireland Operation Limited reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,

de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional, prin care agreează următoarele:

Art. 1. -In urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2007 şi în aprilie 2008, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un număr total de 63.799 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft. Dintre acestea, un număr de 40.939 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009, iar un număr de 22.860 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.

Art. 2. - (1) Licenţiatul va face plata Licenţiatorului în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdareanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comerţului J40/14397/2008. Suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, reprezentând contravaloarea celor 63.799 licenţe, dintre care 40.939 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2007-2009 şi 22.860 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2008-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract, va fi plătită de Licenţiat Licenţiatorului în limita sumei aprobate în buget cu această destinaţie, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite către Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.

Art. 3. - Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 va fi achitată către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 22.458.396,1 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură.

Art. 4. - (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona în tot sau în parte creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional.

(2) In situaţia cesiunii creanţelor către o terţă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţă faptul schimbării creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuării unei plăţi valabile către noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.

Art. 5. - (1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un număr de 19 kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.

(2)   In termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original, în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(3)  După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, va emite o factură pentru suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor îşi va exprima îndată acceptul pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenelor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezentul act adiţional.

Art. 6. - (1) Actul adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi.

(2)   Prezentul act adiţional va continua să îşi păstreze valabilitatea în privinţa efectuării plăţii sumei stabilite la art. 2 până la 30 noiembrie 2009, iar dreptul neexclusiv de utilizare a licenţelor menţionate la art. 1 urmează să înceteze la 26 aprilie 2009.

(3)  Prevederile prezentului act adiţional urmează a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004.

Art. 7. Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi,   .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers

GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 1 la Actul adiţional nr. 4

CANTITĂŢILE   ŞI   VALOAREA

licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008

Produse

Nr. de bucăţi

Preţ unitar

Nr. de ani

Total

2007

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

39.488

211,3$

2

16.687.628.8$

Windows 2003 - Server

1.108

240$

2

531.840$

Exchange 2003 - Server

176

272$

2

95.744 $

Managementul Sistemului - Server

109

175$

2

38.150$

SharePoint - Portal Server

58

1.515$

2

175.740$

TOTAL 2007

40.939

17.529.102.8$

2008

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

21.391

211,3$

1

4.519.918.3$

Windows 2003 - Server

1.296

240$

1

311.040$

Exchange 2003 - Server

80

272$

1

21.760$

Managementul Sistemului - Server

48

175$

1

8.400$

SharePoint - Portal Server

45

1.515$

1

68.175$

TOTAL 2008

22.860

4.929.293.3 $

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD CIP BUCUREŞTI

22.458.396.1 $

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers

GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 2 la Actul adiţional nr. 4

REPARTIŢIA

pe instituţii a licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008

Nr. crt.

Numele instituţiei

Nr.de

calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server

Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

2007

1

Ministerul Apărării

4.500

0

0

0

0

2

Ministerul Justiţiei

4.891

240

0

0

7

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

160

11

0

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

25

1

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

62

6

1

1

1

6

Ministerul Afacerilor Externe

90

0

0

0

0

7

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat

52

23

0

0

0

Nr. crt.

Numele instituţiei

Nr.de

calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

8

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 1989

32

1

0

0

0

9

Ministerul Transporturilor

418

9

4

5

4

10

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

10.000

275

91

18

23

11

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

764

33

5

10

11

12

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

1.454

28

1

1

1

13

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

4.281

265

5

43

5

14

Ministerul Sănătăţii Publice

1.595

58

24

30

6

15

Ministerul Economiei si Finanţelor

11.465

0

0

0

0

16

Ministerul Culturii si Cultelor

609

20

1

1

0

TOTAL 2007

39.488

1.108

176

109

58

2008

1

Ministerul Apărării

5.678

79

24

0

0

2

Ministerul Justiţiei

1.110

696

5

12

8

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

200

24

2

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

42

6

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

52

1

0

0

0

6

Ministerul Afacerilor Externe

175

1

0

0

0

7

Ministerul Transporturilor

393

9

2

2

3

8

Ministerul Public

0

7

0

0

0

9

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

793

12

11

11

11

10

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1.720

72

0

0

0

11

Ministerul Sănătăţii Publice

1.370

22

11

8

5

12

Ministerul Economiei si Finanţelor

0

0

3

0

0

13

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

300

0

0

0

0

14

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

8.341

275

17

11

13

15

Ministerul Culturii si Cultelor

159

6

4

4

3

TOTAL 2008

21.391

1.296

80

48

45

ANEXA Nr. 2

MODUL   DE   TRANSMITERE

a excedentului de licenţe înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 între autorităţile publice

Instituţia sau autoritatea publică de la care se transmite

Instituţia sau autoritatea publică către care se transmite

Numărul de licenţe

Tipul de produs Microsoft

Perioada

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

169

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

27

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul Justiţiei

31

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul Justiţiei

40

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul   Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

6

Exchange Server Standard

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

210

Desktop Package

2008-2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1451/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1451 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu