Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1451 din 12 noiembrie 2008

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 788 din 25 noiembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft conform art. 1.2. din Contract, în forma prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 4 prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - (1) Preţul stabilit în Actul adiţional nr. 4 este de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, şi reprezintă:

a)  contravaloarea a 40.939 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009;

b)  contravaloarea a 22.860 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1), la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii şi orice alte cheltuieli aferente plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 3. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bază de contract de comodat instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 4, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzătoare.

(2)   Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare care au înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 un excedent de licenţe le vor transmite pe bază de contract de comodat unor alte instituţii publice beneficiare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)    Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

ACT  ADIŢIONAL   Nr. 4

la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft,

având în vedere faptul că, în urma centralizărilor din aprilie 2007 şi aprilie 2008 ale necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare, a rezultat un număr total de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft, pe lângă:

- cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului;

- cele 106.800 licenţe prevăzute de extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft;

- cele 39.385 licenţe prevăzute de Actul adiţional nr. 2,

generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2007 pentru 40.939 licenţe şi, respectiv, 2008 pentru 22.860 licenţe,

având în vedere dispoziţiile art. 1.2. din Contract,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008 prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,

părţile:

Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 14,

sectorul 5, Bucureşti, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr........., reprezentat de domnul Karoly Borbely, Ministrul Comuncaţiilor

şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,

şi

Microsoft Ireland Operation Limited reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,

de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional, prin care agreează următoarele:

Art. 1. -In urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2007 şi în aprilie 2008, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un număr total de 63.799 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft. Dintre acestea, un număr de 40.939 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009, iar un număr de 22.860 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.

Art. 2. - (1) Licenţiatul va face plata Licenţiatorului în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdareanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comerţului J40/14397/2008. Suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, reprezentând contravaloarea celor 63.799 licenţe, dintre care 40.939 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2007-2009 şi 22.860 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2008-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract, va fi plătită de Licenţiat Licenţiatorului în limita sumei aprobate în buget cu această destinaţie, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite către Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.

Art. 3. - Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 va fi achitată către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 22.458.396,1 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură.

Art. 4. - (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona în tot sau în parte creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional.

(2) In situaţia cesiunii creanţelor către o terţă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţă faptul schimbării creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuării unei plăţi valabile către noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.

Art. 5. - (1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un număr de 19 kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.

(2)   In termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original, în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(3)  După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, va emite o factură pentru suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor îşi va exprima îndată acceptul pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenelor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezentul act adiţional.

Art. 6. - (1) Actul adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi.

(2)   Prezentul act adiţional va continua să îşi păstreze valabilitatea în privinţa efectuării plăţii sumei stabilite la art. 2 până la 30 noiembrie 2009, iar dreptul neexclusiv de utilizare a licenţelor menţionate la art. 1 urmează să înceteze la 26 aprilie 2009.

(3)  Prevederile prezentului act adiţional urmează a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004.

Art. 7. Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi,   .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers

GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 1 la Actul adiţional nr. 4

CANTITĂŢILE   ŞI   VALOAREA

licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008

Produse

Nr. de bucăţi

Preţ unitar

Nr. de ani

Total

2007

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

39.488

211,3$

2

16.687.628.8$

Windows 2003 - Server

1.108

240$

2

531.840$

Exchange 2003 - Server

176

272$

2

95.744 $

Managementul Sistemului - Server

109

175$

2

38.150$

SharePoint - Portal Server

58

1.515$

2

175.740$

TOTAL 2007

40.939

17.529.102.8$

2008

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

21.391

211,3$

1

4.519.918.3$

Windows 2003 - Server

1.296

240$

1

311.040$

Exchange 2003 - Server

80

272$

1

21.760$

Managementul Sistemului - Server

48

175$

1

8.400$

SharePoint - Portal Server

45

1.515$

1

68.175$

TOTAL 2008

22.860

4.929.293.3 $

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD CIP BUCUREŞTI

22.458.396.1 $

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers

GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 2 la Actul adiţional nr. 4

REPARTIŢIA

pe instituţii a licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008

Nr. crt.

Numele instituţiei

Nr.de

calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server

Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

2007

1

Ministerul Apărării

4.500

0

0

0

0

2

Ministerul Justiţiei

4.891

240

0

0

7

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

160

11

0

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

25

1

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

62

6

1

1

1

6

Ministerul Afacerilor Externe

90

0

0

0

0

7

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat

52

23

0

0

0

Nr. crt.

Numele instituţiei

Nr.de

calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

8

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 1989

32

1

0

0

0

9

Ministerul Transporturilor

418

9

4

5

4

10

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

10.000

275

91

18

23

11

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

764

33

5

10

11

12

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

1.454

28

1

1

1

13

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

4.281

265

5

43

5

14

Ministerul Sănătăţii Publice

1.595

58

24

30

6

15

Ministerul Economiei si Finanţelor

11.465

0

0

0

0

16

Ministerul Culturii si Cultelor

609

20

1

1

0

TOTAL 2007

39.488

1.108

176

109

58

2008

1

Ministerul Apărării

5.678

79

24

0

0

2

Ministerul Justiţiei

1.110

696

5

12

8

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

200

24

2

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

42

6

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

52

1

0

0

0

6

Ministerul Afacerilor Externe

175

1

0

0

0

7

Ministerul Transporturilor

393

9

2

2

3

8

Ministerul Public

0

7

0

0

0

9

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

793

12

11

11

11

10

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1.720

72

0

0

0

11

Ministerul Sănătăţii Publice

1.370

22

11

8

5

12

Ministerul Economiei si Finanţelor

0

0

3

0

0

13

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

300

0

0

0

0

14

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

8.341

275

17

11

13

15

Ministerul Culturii si Cultelor

159

6

4

4

3

TOTAL 2008

21.391

1.296

80

48

45

ANEXA Nr. 2

MODUL   DE   TRANSMITERE

a excedentului de licenţe înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 între autorităţile publice

Instituţia sau autoritatea publică de la care se transmite

Instituţia sau autoritatea publică către care se transmite

Numărul de licenţe

Tipul de produs Microsoft

Perioada

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

169

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

27

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul Justiţiei

31

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul Justiţiei

40

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ministerul   Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

6

Exchange Server Standard

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justiţiei

210

Desktop Package

2008-2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1451/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1451 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu