Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 634 din 11 iunie 2008

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 462 din 20 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft, conform art. 1.2 din Contract, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 2 prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 3. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bază de contract de comodat instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 2, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzătoare.

(2) Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Constantin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

ACT ADIŢIONAL Nr. 2

la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 13 aprilie 2004,

având în vedere faptul că în urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pe lângă cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului, generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2006,

având în vedere dispoziţiile art. 1.2 din Contract,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,

părţile:

GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr............, reprezentat de domnul Karoly Borbely, ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare LICENŢIAT,

şi

MICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare LICENŢIATOR,

de comun acord şi în mod expres au convenit încheierea prezentului act adiţional prin care agreează următoarele:

Art. 1. - In urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2006, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO din 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un număr total de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional.

Art. 2. - (1) Licenţiatul va plăti Licenţiatorului, în baza facturii emise de acesta, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, suma de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea celor 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.

Art. 3. - Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură, şi va fi achitată de Licenţiat către Licenţiator, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft.

Art. 4. - (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona liber, în tot sau în parte, creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional.

(2) In situaţia cesiunii creanţelor către o terţă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţă schimbarea creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuării unei plăţi valabile către noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.

Art. 5. - (1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un număr de 28 de kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.

(2) Predarea kiturilor şi a notificării în original va avea loc în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(3) După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va emite o factură fiscală pentru suma de 26.172.156 USD, Licenţiatul urmând să îşi exprime de îndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului şi condiţiilor prevăzute la art. 2.

Art. 6. -Actul adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi, prevederile sale urmând a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO din 15 aprilie 2004.

Art. 7. - Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi, ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 1 la Actul adiţional nr. 2

ANEXA Nr. 1

privind cantităţile şi valoarea licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006

Produse

Nr. debucăţi

Preţ unitar

Nr. de ani

Total

Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

35.910

211,3$

3

$ 22.763.349

Windows 2003 - Server

2.487

240$

3

$ 1.790.640

Exchange 2003 - Server

297

272$

3

$ 242.352

Managementul Sistemului - Server

439

175$

3

$ 230.475

SharePoint - Portal Server

252

1.515$

3

$ 1.145.340

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD CIP BUCUREŞTI

$26.172.156

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA Nr. 2 la Actul adiţional nr. 2

ANEXA Nr. 2

privind repartiţia pe instituţii a licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006

Nr. crt.

Numele instituţiei

Nr. de calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows Server Standard

Exchange Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

1.

Ministerul Apărării Naţionale

4500

0

0

0

0

2.

Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii

0

1

0

1

1

3.

Ministerul Justiţiei

9810

672

0

108

2

4.

Ministerul Integrării Europene

171

4

0

0

0

5.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

70

0

0

0

0

6.

Secretariatul General al Guvernului

75

0

0

0

0

7.

Cancelaria Primului-Ministru

55

0

0

0

0

8.

Ministerul Afacerilor Externe

120

0

0

0

0

9.

Garda Financiară

100

0

0

0

0

10.

Ministerul Economiei si Comerţului

69

10

1

0

0

11.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

30

0

0

0

0

12.

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

12

0

0

0

0

13.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat

200

2

1

1

1

14.

Autoritatea de Control a Guvernului

12

0

0

0

0

15.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

112

8

0

0

0

16.

Ministerul Administraţiei si Internelor

4922

157

37

101

48

17.

Ministerul Finanţelor Publice

0

680

0

0

0

18.

Ministerul Public

4887

490

0

0

0

19.

Ministerul Educaţiei si Cercetării

1458

81

68

65

65

20.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

742

33

2

2

2

21.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

30

1

1

0

0

22.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

2070

40

12

7

4

23.

Institutul National de Statistică

250

0

0

1

1

24.

Ministerul Sănătăţii

3960

233

99

75

52

25.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

0

0

0

1

1

26.

Departamentul Naţional Anticorupţie

207

0

0

0

0

27.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

0

0

0

1

1

28.

Ministerul Culturii si Cultelor

2048

75

76

76

74

TOTAL GENERAL INSTITUŢII

35910

2487

297

439

252


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 634/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 634 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 634/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu