E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 390 din 24 iulie 1997,

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din  4 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului in domeniul agriculturii, alimentatiei si dezvoltarii rurale.
    Art. 2
    In indeplinirea rolului sau, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniile sale de activitate, aplicarea programului Guvernului si implementarea politicilor guvernamentale, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
    2. elaboreaza strategii si politici specifice in domeniul productiei agricole;
    3. elaboreaza programe de dezvoltare pentru produsele agroalimentare;
    4. elaboreaza proiecte de acte normative specifice, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu;
    5. acrediteaza si verifica, in conditiile legii, agentii economici care produc bunuri alimentare;
    6. elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, in conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentaris, compatibile cu normele F.A.O. si O.M.S.;
    7. sprijina actiunile de cooperare si de asociere ale agentilor economici din agricultura si din industria alimentara, pe baza liberei initiative;
    8. elaboreaza si sustine, in domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurala, la nivel national, regional si local;
    9. initiaza si sprijina actiuni privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producatorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
    10. fundamenteaza si coordoneaza, in domeniul sau de activitate, realizarea programelor de dezvoltare a zonelor rurale defavorizate;
    11. fundamenteaza si elaboreaza programe privind protectia solului, plantelor, animalelor si a mediului;
    12. coordoneaza activitatea de promovare, avizare si realizare a obiectivelor de investitii publice specifice;
    13. coordoneaza actiunile de cooperare in domeniile sale de activitate cu alte tari si asigura aplicarea, in conditiile legii, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul indeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
    14. initiaza actiuni privind integrarea europeana in domeniul sau de activitate; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    15. organizeaza, in conditiile legii, activitatea de extensie a informatiei la nivelul specialistilor si producatorilor agricoli prin asistenta si consultanta de specialitate, prin mijloace audiovizuale, prin editarea de publicatii si prin alte actiuni specifice;
    16. coordoneaza activitatea Academiei de Stiintei Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si initiaza actiuni in vederea promovarii progresului tehnic in agricultura;
    17. exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    18. coordoneaza, in domeniul sau de activitate, problemele privind activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
    19. avizeaza si, dupa caz, elaboreaza propuneri cu privire la restructurarea si privatizarea societatilor comerciale pe actiuni cu capital de stat din domeniul sau de activitate;
    20. supravegheaza utilizarea, potrivit legii, a fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
    21. avizeaza documentatiile privind scoaterea din productie a terenurilor agricole, efectuarea de schimburi de terenuri si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit legii;
    22. coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul agriculturii, precum si introducerea si intretinerea cadastrului agricol, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului agricol;
    23. coordoneaza executarea lucrarilor de specialitate pentru punerea in posesie a persoanelor indreptatite in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 ;
    24. organizeaza activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controleaza aplicarea lor si avizeaza omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legii;
    25. coordoneaza programul privind realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legii;
    26. fundamenteaza si elaboreaza programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole;
    27. organizeaza si coordoneaza, potrivit legii, activitatile sanitar-veterinare, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, precum si al alimentelor de origine animala;
    28. stabileste norme sanitar-veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controleaza modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
    29. coordoneaza activitatea privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    30. coordoneaza si controleaza activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
    31. coordoneaza si controleaza activitatea de pescuit si piscicultura; ia masuri de protectie a fondului piscicol prin inspectii de specialitate, potrivit legii;
    32. coordoneaza activitatea unitatilor bugetare si extrabugetare din subordine si indeplineste atributiile prevazute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, in calitate de ordonator principal de credite;
    33. participa la elaborarea politicii salariale, a programelor economice, de reconversie a fortei de munca si de protectie sociala din domeniul sau de activitate;
    34. desfasoara activitati de control privind respectarea legislatiei in domeniu, colaborand, in actiunile sale, cu celelalte organe de control abilitate;
    35. asigura organizarea activitatilor prevazute de lege pentru apararea civila si pentru situatii de mobilizare;
    36. indeplineste orice alte activitati prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pot functiona directii generale, agentii, directii, servicii si birouri.
    (2) In structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei functioneaza Agentia Nationala Sanitara Veterinara, asimilata ca directie generala din minister, avand atributiile si raspunderile cuprinse in reglementarile legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Politia sanitara veterinara se organizeaza la nivel de directie.
    (3) Directorul general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare este asimilat, in ierarhia functiilor si ca salarizare, cu functia de subsecretar de stat.
    (4) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (5) Numarul maxim de posturi este de 389, exclusiv demnitarii.
    (6) Conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este asigurata de ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, a carui componenta se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, si un consiliu consultativ restrans.
    (7) Ministrul agriculturii si alimentatiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (8) In exercitarea atributiilor sale, ministrul agriculturii si alimentatiei emite ordine, instructiuni si norme.
    (9) Atributiile secretarilor de stat, subsecretarului de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (10) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 4
    (1) Secretarul general este asimilat, ca salarizare, cu functia de director general.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile ce ii sunt delegate de ministrul agriculturii si alimentatiei, actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si a masurilor stabilite de acesta, colaboreaza cu secretarii de stat pentru buna desfasurare a relatiilor dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului.
    Art. 5
    (1) Unitatile aflate in subordinea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 7
    Academia de stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit anexei nr. 4, raspunde de activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare in domeniul agriculturii si silviculturii si este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 509/1993, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 42/1994.
    Art. 8
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    (2) Pentru activitatile privind controlul punctelor de frontiera de catre Politia sanitara-veterinara, al carantinei fitosanitare, al pescuitului in Marea Neagra si in apele interioare, al sigurantei in exploatare a obiectivelor care necesita interventii si supravegheri deosebite, precum si pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, activitate care se desfasoara pe intreg teritoriul tarii, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei mentine in dotare cinci autoturisme de interventie.
    Art. 9
    Articolul 2 din Statutul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 509/1993, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 42/1994, se modifica corespunzator prevederilor art. 7 din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 11
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul agriculturii
                           si alimentatiei,
                           Dinu Gavrilescu

                           Ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Alexandru Athanasiu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 389
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
                           ____________
                          |  MINISTRU  |
                          --------------
                                 | |
        _________                | |                _______________________
      | Secretar | ______________| |_______________ | Agentia Nationala    |
      | general  |               |                  | Sanitara Veterinara*)|
      ------------               |                  ------------------------
           |                     |                            |
   ---------------------------   |             --------------------------
   |     |     |    |    |   |   |             |          |             |
  ----   |   ----   |  ----  |   |           -----     ------       ------
  | a |  |   | b |  |  | c | |   |           | g |     | h  |       | i  |
  -----  |   -----  |  ----- |   |           -----     ------       ------
         |          |        |   |            __________________
         |          |        |   |____________|Cabinet ministru |
     -------     ------   -----  |            -------------------
     | d   |     | e  |   | f |  |
     -------     ------   -----  |
                                 |             -------------------------
                                 |_____________|Unitate de consultanta |
                                 |             | pentru politici       |
                                 |             |     agricole          |
                                 |             -------------------------
        -----------------------------------------------------------
        |                           |                             |
        |                           |                             |
     -------------           --------------                 -------------
    |     A1     |           |     A2     |                |    A3      |
    --------------           --------------                 -------------


    Semnificatia casutelor este urmatoarea:
    a = Directia generala legislatie, contencios, relatia cu Parlamentul
    b = Directia control general si inspectii
    c = Directia management, resurse umane
    d = Serviciul control financiar propriu
    e = Serviciul de presa, imagine, relatii cu publicul
    f = Serviciul probleme speciale
    g = Directia antiepizootica si de asistenta veterinara
    h = Directia de igiena si sanatate publica
    i = Politia sanitara veterinara*)
------------------
    *) Se organizeaza ca directie generala.
    *) Se organizeaza ca directie.


     Semnificatia modulului A1

                         -------------------
                        | Secretar de stat |
                        --------------------
                                |
             ------------------------------------------------
             |                 |                            |
       --------------    ----------------         --------------
       | Directia   |    | Directia     |         | Directia   |
       | generala   |    | generala     |         | generala   |
       | strategii  |    | integrare    |         | economica  |
       |    de      |    | europeana,   |         |    si      |
       | dezvoltare,|    | cooperare    |         | relatii    |
       | sinteze    |    | si relatii   |         | bugetare   |
       |            |    |internationale|         |            |
       --------------    ----------------         --------------
       |                 |                        |
       |                 |                        |
       |  ------------   |   -------------        |   -----------
       |  | Directia |   |   | Directia  |        |  | Directia |
       |--|strategii,|   |---| integrare |        |--| buget,   |
       |  | programe |   |   | europeana |        |  | finante, |
       |  |          |   |   | programe  |        |  |investitii|
       |  ------------   |   | PHARE     |        |  ------------
       |                 |   -------------        |
       |  -------------- |   ---------------      |  --------------
       |  | Directia   | |   | Directia     |     |  | Directia    |
       |--| statistica,| |---| organisme    |     |--| financiara  |
          | informatica| |   |internationale|        |contabilitate|
          -------------  |   ---------------         ---------------
                         |
                         |   --------------
                         |   | Directia   |
                         |   |  relatii   |
                         |___| economice  |
                             |bilaterale, |
                             | protocol   |
                             -------------

     Semnificatia modulului A2

                         -------------------
                        | Secretar de stat |
                        --------------------
                                |
         -------------------------------------------------------------
         |                    |                         |            |
    ---------------     ----------------        --------------       |
   | Directia     |    | Directia     |         | Directia de |      |
   | generala     |    | generala a   |         | extensie,   |      |
   | politici     |    | serviciilor  |         | consultanta |      |
   |agroalimentare|    | destinate    |         | si educatie |      |
   |              |    |agricultorilor|         |profesionala |      |
   ----------------    ----------------         ---------------      |
   |                   |                                             |
   |  --------------   |   ---------------      -------------------  |
   |  | Directia   |   |   | Directia    |      | Directia        |  |
   |  | produselor |   |   | protectia   |      | pescuit,        |__|
   |--| agricole   |   |---| plantelor,  |      | piscicultura    |
   |  | de origine |   |   | carantina   |      | si inspectie    |
   |  | vegetala   |   |   | fitosanitara|      |                 |
   |  --------------   |   ---------------      -------------------
   |                   |
   |  -------------    |   ------------------
   |  | Directia  |    |   | Directia       |
   |  | produselor|    |   | serviciilor    |
   |  | agricole  |    |   |    de          |
   |--|   de      |    |---| mecanizare,    |
   |  | origine   |    |   | retehnologizare|
   |  | animala   |    |   |    in          |
   |  |           |    |   | agricultura    |
   |  -------------    |   ------------------
   |
   |  ------------------
   |  | Directia       |
   |  | standarde,     |
   |  | calitatea      |
   |  | produselor     |
   |__| agroalimentare,|
      | acreditarea    |
      | agentilor      |
      | economici      |
      -----------------

     Semnificatia modulului A3

                         -------------------
                        | Secretar de stat |
                        --------------------
                                |
         ----------------------------------------
         |                                      |
    -----------------                 ----------------
    | Directia      |                 | Directia     |
    | generala      |                 | generala     |
    |    a          |                 | dezvoltare   |
    | patrimoniului,|                 | rurala       |
    | cadastru,     |                 |              |
    | organizarea   |                 |              |
    | teritoriului, |                 ----------------
    | administratie |                 |
    -----------------                 |
    |                                 |
    |                                 |   -------------
    |   -----------------             |   | Directia  |
    |   | Directia      |             |   | structuri |
    |   | patrimoniului |             |---|    si     |
    |   | societatilor  |             |   | programe  |
    |   | comerciale,   |             |   | rurale    |
    |---| regiilor      |             |   -------------
    |   | autonome      |             |
    |   |    si         |             |   ---------------
    |   | institutiilor |             |   | Directia    |
    |   | publice       |             |---| dezvoltarii |
    |   -----------------                 | zonelor     |
    |                                     | defavorizate|
    |   -----------------                 ---------------
    |   | Directia      |
    |   | cadastru si   |
    |   | organizarea   |
    |---| teritoriului, |
    |   | calitatea     |
    |   | solului       |
    |   -----------------
    |
    |   -----------------
    |   | Directia      |
    |   | imbunatatiri  |
    |---| funciare,     |
    |   | protectia     |
    |   | mediului      |
    |   -----------------
    |
    |    -----------------
    |    | Directia      |
    |____|administrativa |
         -----------------

    ANEXA 2

                          UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
--------------------------------------------------------
Nr.                                      Sursa
crt.     Denumirea unitatii              de finantare
--------------------------------------------------------
    I. Unitati bugetare
1. Directiile generale pentru
   agricultura si alimentatie judetene
   si a municipiului Bucuresti -
   servicii publice descentralizate -,
   inclusiv centrele agricole si
   unitatile subordonate directiilor
   generale                              bugetul de stat
2. Directiile sanitare veterinare
   judetene si a municipiului Bucuresti
   - servicii publice descentralizate    bugetul de stat
3. Agentia Nationala pentru Ameliorare
   si Reproductie in Zootehnie "Profesor
   Dr. G. K. Constantinescu"             bugetul de stat
4. Laboratorul Central pentru Carantina
   Fitosanitara                          bugetul de stat
5. Laboratorul Central pentru Controlul
   Alimentelor de Origine Animala        bugetul de stat
6. Laboratorul Central de Control
   Stiintific al Produselor Biologice
   si Medicamentelor de Uz Veterinar     bugetul de stat
7. Laboratorul Central Sanitar-Veterinar
   de Diagnostic                         bugetul de stat
8. Laboratorul Central pentru Controlul
   Calitatii Semintelor                  bugetul de stat
9. Institutul de Stat pentru Testarea
   si Inregistrarea Soiurilor            bugetul de stat
10. Centrul de Calcul                    bugetul de stat
11. Centrul de Formare si Inovatie
   pentru Dezvoltare in Carpati
12. Banca de resurse genetice vegetale
    - Suceava                            bugetul de stat
    Unitatile de la nr. crt. 1-12 pot utiliza un numar maxim de 31.779 posturi.
   II. Alte unitati
1. Institutul de Cadastru si Organizarea
   Teritoriului Agricol                    extrabugetara
2. Centrul de Perfectionare a
   Personalului din Agricultura Privata
   Baneasa-Bucuresti                       extrabugetara
3. Centrul de Perfectionare a
   Personalului din Mecanizarea
   Agriculturii Stefanesti                 extrabugetara
4. Centrul de Perfectionare a
   Personalului din Horticultura
   Uzunu                                   extrabugetara
5. Centrul de Perfectionare a
   Personalului Economic din Agricultura
   Dobrogostea                             extrabugetara


    ANEXA 3

                         UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

    1. Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.
    2. Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare
    3. Regia Autonoma a Tutunului din Romania
    4. Regia Autonoma "Cai de Rasa"
    5. Regia Autonoma "Institutul National de Medicina Veterinara <<Pasteur>> Bucuresti"
    6. Regia Autonoma "Institutul de Montanologie"
    7. Regia Autonoma "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole"

    ANEXA 4

                      UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
      Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" (sursa de finantare: extrabugetara)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 390/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 390 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu