E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 585 din 10 septembrie 1998

privind infiintarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 353 din 15 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A., denumita in continuare S.A.A.F., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) S.A.A.F. este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) S.A.A.F. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Filiale ale S.A.A.F. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) In sensul prezentei hotarari, prin societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se intelege S.A.A.F., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al S.A.A.F. este de 1.213.287.758.151 lei si se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului sau de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998, si va fi definitivat pe baza protocolului de predare-preluare.
    (2) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.
    (3) Capitalul social initial este impartit in 48.531.510 actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei.
    (4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, pe de o parte, si S.A.A.F., pe de alta parte, se face pe baza de protocol ce se va incheia in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenita, in termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol.
    (5) Actiunile emise de S.A.A.F. pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (6) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la S.A.A.F., prin ordin al ministrului transporturilor si cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale si necorporale -, fara plata, intre S.A.A.F. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (7) S.A.A.F. se poate privatiza, in conditiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 3
    (1) S.A.A.F. are, in principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active - corporale si necorporale -, preluat ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) Administrarea excedentului de active se realizeaza prin inchiriere, leasing, vanzare, precum si prin alte modalitati, in conditiile legii. Vanzarea excedentului de active, valorificarea la intern si la export a deseurilor refolosibile, rezultate din dezmembrari, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniu si din alte activitati proprii, se fac cu acordul Ministerului Transporturilor.
    (3) S.A.A.F. va urmari, cu prioritate, achizitionarea de bunuri si active necesare dezvoltarii si modernizarii transportului feroviar, pe care le transfera societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    (4) Cheltuielile necesare pentru functionarea S.A.A.F. nu vor depasi 10% din veniturile rezultate ca urmare a valorificarii activelor preluate.
    (5) Sumele obtinute din valorificarea activelor, dupa acoperirea cheltuielilor prevazute in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, vor fi utilizate pentru efectuarea de investitii necesare modernizarii societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    Art. 4
    S.A.A.F. poate efectua, in conditiile legii, transporturi in interes propriu, pentru mentinerea sau readucerea in parametri a activelor feroviare, fara plata tarifelor de utilizare a infrastructurii.
    Art. 5
    S.A.A.F., corespunzator obiectului sau de activitate, se subroga in toate drepturile si obligatiile Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti, precum si in cele ce decurg din contractele si acordurile internationale. Sunt exceptate datoriile si creantele care vor fi gestionate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, in forma in care continua sa fiinteze dupa reorganizarea sa, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    Art. 6
    S.A.A.F., corespunzator obiectului sau de activitate, poarta raspunderea ce revine cailor ferate potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, conventiilor si acordurilor internationale, altor reglementari legale privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor din domeniul feroviar.
    Art. 7
    (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) vor cuprinde, cel putin, clauze referitoare la drepturile si obligatiile partilor privind:
    a) stabilirea modalitatilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuarii platilor si a inregistrarilor in contabilitate, circuitul si responsabilitatile corespunzatoare;
    b) punerea la dispozitie a documentelor in vederea exercitarii controlului financiar de gestiune si restituirea acestora;
    c) stabilirea obiectivelor activitatii de control financiar de gestiune, precum si perioadele de exercitare a acestora;
    d) punerea la dispozitie a documentelor care stau la baza organizarii, desfasurarii si adjudecarii licitatiilor;
    e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a platilor si a competentelor de aprobare a cheltuielilor, precum si consecintele nerespectarii acestora;
    f) felul si limitele mandatului pentru incheierea contractelor;
    g) participarea la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiara, evaluarea si valorificarea acestora;
    i) asigurarea asistentei de specialitate.
    (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice in raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., S.A.A.F. poate apela la alte firme specializate.
    Art. 8
    S.A.A.F., in colaborare cu celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, va contribui, corespunzator obiectului sau de activitate, la realizarea activitatii de ansamblu a transportului feroviar public.
    Art. 9
    Raporturile dintre S.A.A.F. si societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se stabilesc pe baza de conventii si contracte incheiate in conditiile legii.
    Art. 10
    S.A.A.F. isi stabileste bugetul propriu de venituri si cheltuieli, care se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    Art. 11
    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii S.A.A.F. este preluat de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, si este considerat transferat. Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la S.A.A.F., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca, precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal sunt stabilite de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    (3) Salariatii si pensionarii S.A.A.F., precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza, dupa caz, de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) S.A.A.F. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statut.
    Art. 13
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al S.A.A.F. Pana la finalizarea procesului de privatizare a S.A.A.F., reprezentantii statului in consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Presedintele consiliului de administratie al S.A.A.F. este si directorul general al acesteia.
    (3) Atributiile consiliului de administratie, precum si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul S.A.A.F.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            STATUTUL
Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
    (2) Sigla Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., denumita in continuare S.A.A.F., este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul S.A.A.F. este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul S.A.A.F. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) S.A.A.F. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale S.A.A.F. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    S.A.A.F. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul S.A.A.F. este realizarea de profit prin exploatarea si valorificarea activelor preluate de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, in vederea achizitionarii de noi active necesare modernizarii si dezvoltarii transportului feroviar in Romania.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) S.A.A.F. are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) administrarea excedentului de active preluat ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane;
    b) achizitionarea de bunuri si active necesare dezvoltarii si modernizarii transportului feroviar, pe care le transfera societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in conditiile legii.
    (2) In scopul realizarii obiectului de activitate, S.A.A.F. desfasoara urmatoarele activitati:
    a) indeplineste functiile tehnice, economice, comerciale si de reprezentare;
    b) valorifica activele sale, prin vanzare, leasing, inchiriere si prin alte cai, in conditiile legii;
    c) asigura starea de conservare sau, dupa caz, de functionare a activelor sale;
    d) elaboreaza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente specifice activitatii proprii;
    e) asigura paza si integritatea bunurilor din patrimoniul sau;
    f) executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice obiectului de activitate;
    g) detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine;
    h) negociaza si contracteaza credite cu banci sau cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    i) desfasoara activitati de reclama, publicitate, editare, tiparire si difuzare;
    j) participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    k) urmareste derularea contractelor incheiate;
    l) desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al S.A.A.F. este de 1.213.287.758.151 lei, impartit in 48.531.510 actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este integral varsat la data constituirii S.A.A.F.
    (3) Eventualele rectificari ale capitalului social initial, prevazut la alin. (1), vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane si S.A.A.F.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la S.A.A.F. se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, intre S.A.A.F. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, prin ordin al ministrului transporturilor, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (5) S.A.A.F. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) S.A.A.F. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul sau.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul S.A.A.F.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile S.A.A.F. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul S.A.A.F. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul S.A.A.F., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea S.A.A.F., efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu S.A.A.F., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.A.A.F., care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie, stabilita prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia de valorificare prin vanzare, leasing, inchiriere a activelor, precum si strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a S.A.A.F.;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.A.A.F., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al S.A.A.F.;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale S.A.A.F.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a S.A.A.F., la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului S.A.A.F.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea S.A.A.F.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al S.A.A.F.;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite S.A.A.F.;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul general al S.A.A.F. si ii stabileste salariul. In perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.A.A.F., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa-l inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul S.A.A.F. In perioada in care statul este actionar unic la S.A.A.F., convocarea adunarii generale a actionarilor se face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.A.A.F. sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) S.A.A.F. este administrata de catre 5 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a S.A.A.F. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a S.A.A.F. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (9) Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act de administrare a S.A.A.F., in interesul acesteia, in limita mandatului acordat de consiliul de administratie.
    (10) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea S.A.A.F.
    (11) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de S.A.A.F. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (12) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in alte societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al S.A.A.F.;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a S.A.A.F.;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a S.A.A.F. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    d) aproba investitiile S.A.A.F., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    e) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    f) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;
    g) aproba incheierea contractelor de inchiriere si leasing;
    h) stabileste tactica si strategia de marketing;
    i) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.A.A.F., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.A.A.F. pe anul in curs;
    k) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    l) aproba tarife pentru prestatiile specifice;
    m) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.A.A.F.;
    n) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    o) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al S.A.A.F.;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta S.A.A.F. in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.A.A.F.;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul S.A.A.F.;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai S.A.A.F.;
    d) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama S.A.A.F.;
    f) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul S.A.A.F.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a S.A.A.F.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) S.A.A.F. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii S.A.A.F. au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii, verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al S.A.A.F. controlate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea S.A.A.F. este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) S.A.A.F. are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si ei pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea S.A.A.F.;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.A.A.F. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile S.A.A.F., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii S.A.A.F.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul S.A.A.F. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie.
    (3) Personalul S.A.A.F. este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al acesteia.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) S.A.A.F. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul S.A.A.F. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul S.A.A.F. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat conform legii.
    (3) S.A.A.F. isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.A.A.F. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    S.A.A.F. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a S.A.A.F.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.A.A.F.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea S.A.A.F.;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea S.A.A.F. se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
    (3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea S.A.A.F. se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, S.A.A.F. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea S.A.A.F. si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre S.A.A.F. si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA
    la statut

    Sigla Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

    se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 585/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 585 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu