Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1227 din 14 octombrie 2003

privind infiintarea Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea partiala a Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 775 din  5 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 48 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin divizarea partiala a Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
    (2) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si altele asemenea, in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Sucursale, reprezentante, agentii ale Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. pot fi infiintate prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. este subscris si varsat integral de statul roman prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, este in valoare de 106.632.350.000 lei si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., corespunzator obiectului sau de activitate, in baza datelor din balanta de verificare contabila si a raportarilor contabile, intocmite la data de 30 iunie 2003, din care 25.000.000 lei constituie aportul in numerar. Patrimoniul Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. se diminueaza in mod corespunzator.
    (2) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., pe de o parte, si Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., pe de alta parte, se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita oficiului registrului comertului rectificarea cuvenita, in termen de 60 de zile de la semnarea respectivului protocol.
    (3) Valoarea terenurilor aflate in proprietatea Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. nu este cuprinsa in capitalul social prevazut la alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al acesteia.
    (4) Capitalul social initial este impartit in 4.265.294 actiuni nominative, cu valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Actiunile emise de Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (6) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale si necorporale -, fara plata, intre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, inclusiv a filialelor acestora, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (7) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. se poate privatiza in conditiile legii.
    (8) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., pe perioada in care statul este actionar majoritar, poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu mandatarea reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. sau instrainarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea de transport feroviar de calatori, cu specific de turism feroviar, utilizand un parc de material rulant dedicat acestui scop, in conditiile legii;
    b) infiintarea, organizarea si intretinerea de muzee cu specific feroviar, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    c) prestari de servicii conexe celui de turism feroviar;
    d) inchiriere de material rulant, terenuri si bunuri imobile aflate in proprietate;
    e) marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimante;
    f) lucrari de intretinere a materialului rulant propriu.
    (2) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. are dreptul sa detina sau sa participe la capitalul social al altor societati comerciale si sa decida, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, cu exceptia societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    Art. 4
    Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. efectueaza transporturi feroviare de calatori pe baza de contract incheiat in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. utilizeaza infrastructura feroviara publica sau privata, pusa la dispozitie de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in conditiile legii.
    (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviara publica Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. plateste gestionarului infrastructurii feroviare tariful de utilizare a infrastructurii, pe baza contractului de acces incheiat cu aceasta.
    Art. 6
    Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., potrivit obiectului sau de activitate, impreuna cu gestionarul infrastructurii feroviare asigura desfasurarea traficului feroviar de calatori in conditii de siguranta a circulatiei, exercitand atributiile care ii revin potrivit legii. In cazul producerii de evenimente de cale ferata in care este implicata, participa la cercetarea acestora, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare.
    Art. 7
    (1) Raporturile dintre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. si societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si a filialelor acestora se stabilesc prin conventii si contracte, in conditiile legii.
    (2) Bunurile imobile aflate in proprietatea sau in folosinta Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. pot fi valorificate prin inchiriere.
    Art. 8
    Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. poarta raspunderea ce revine caii ferate potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1997, altor reglementari legale privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor in domeniul feroviar, in limita obiectului sau de activitate.
    Art. 9
    Veniturile Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. se constituie, in principal, din sumele corespunzatoare tarifelor de transport, tarifelor accesorii, chiriilor si altor tarife, specifice pentru serviciile si prestatiile efectuate, potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 10
    Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de consiliul de administratie si se aproba de adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Personalul initial necesar desfasurarii activitatii este preluat de la Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate.
    (2) Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., personalul societatii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca al Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    (4) Salariatii si pensionarii Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii. Conditiile concrete de acordare a gratuitatilor de calatorie pe calea ferata pentru salariatii Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., pentru membrii de familie ai acestora si pentru pensionari sunt identice cu cele ale personalului din unitatile de cale ferata, atat in trafic intern, cat si international, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 12
    (1) Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
    Art. 13
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
    (2) Pana la finalizarea procesului de privatizare a Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Presedintele consiliului de administratie al Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. este si directorul general al acesteia.
    (4) Atributiile consiliului de administratie, precum si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin Statutul Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 585/1998 privind infiintarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                STATUTUL
    Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
    (2) Emblema Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul si codul unic de inregistrare.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., denumita in continuare S.F.T. - C.F.R., este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul S.F.T. - C.F.R. este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul S.F.T. - C.F.R. poate fi transferat la alta adresa din municipiul Bucuresti sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) S.F.T. - C.F.R. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale S.F.T. - C.F.R. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata S.F.T. - C.F.R. este nelimitata, activitatea acesteia urmand sa se desfasoare de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul S.F.T. - C.F.R. este realizarea de profit prin exploatarea si valorificarea activelor care fac parte din patrimoniul societatii, in vederea reabilitarii si achizitionarii de active necesare pentru dezvoltarea activitatii feroviare de turism in Romania.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) S.F.T. - C.F.R. are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea de transport feroviar de calatori, cu specific de turism feroviar, utilizand un parc de material rulant afectat acestui scop, in conditiile legii;
    b) achizitionarea de bunuri si active necesare dezvoltarii activitatii feroviare de turism.
    (2) In scopul realizarii obiectului de activitate, S.F.T. - C.F.R. desfasoara, in conformitate cu reglementarile ulterioare, urmatoarele activitati:
    2.1. conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea feroviara de turism pe care o desfasoara;
    2.2. conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de muzeistica feroviara pe care o desfasoara;
    2.3. asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu;
    2.4. organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu;
    2.5. organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei;
    2.6. in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;
    2.7. organizeaza si exercita, prin organe specializate, controlul permanent al activitatii proprii de exploatare si siguranta circulatiei;
    2.8. asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata;
    2.9. indeplineste functiile tehnice, economice, comerciale si de reprezentare;
    2.10. stabileste si adapteaza, in conditiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare de turism intern si international, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;
    2.11. initiaza si incheie conventii si contracte de transport feroviar de turism intern si international, potrivit legii si reglementarilor interne si internationale in vigoare;
    2.12. participa, in nume propriu, la organisme internationale de cooperare in domeniul transportului feroviar de turism sau in domenii conexe activitatii sale;
    2.13. inchiriaza material rulant, terenuri si bunuri imobile aflate in proprietate sau concesiune;
    2.14. valorifica activele sale prin vanzare, leasing si prin alte cai, in conditiile legii;
    2.15. valorifica materialele si deseurile rezultate din procesele de reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii;
    2.16. asigura starea de functionare sau, dupa caz, de conservare a activelor sale;
    2.17. elaboreaza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente specifice activitatii proprii;
    2.18. stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport feroviar de turism reabilitate, noi, precum si in cazul modernizarii celor existente;
    2.19. asigura paza si integritatea bunurilor din patrimoniul sau;
    2.20. executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice domeniului sau de activitate;
    2.21. participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine;
    2.22. negociaza si contracteaza credite cu banci sau cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    2.23. desfasoara activitati de marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate, tiparire si difuzare;
    2.24. desfasoara activitati de transport feroviar in interes propriu;
    2.25. participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    2.26. urmareste derularea contractelor incheiate;
    2.27. realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    2.28. presteaza servicii conexe celor de turism;
    2.29. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al S.F.T. - C.F.R. este de 106.632.350.000 lei, impartit in 4.265.294 actiuni nominative, cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., in baza balantei de verificare si a raportarii contabile intocmite la data de 30 iunie 2003, din care 25.000.000 lei constituie aportul in numerar.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este integral varsat la data constituirii S.F.T. - C.F.R.
    (3) Eventualele rectificari ale capitalului social initial prevazut la alin. (1) vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 60 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. si S.F.T. - C.F.R.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la S.F.T. - C.F.R. se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, intre S.F.T. - C.F.R. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (5) S.F.T. - C.F.R. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) S.F.T. - C.F.R. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul S.F.T. - C.F.R.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul S.F.T. - C.F.R.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile S.F.T. - C.F.R. sunt garantate cu capitalul social la acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris de fiecare.
    (5) Patrimoniul S.F.T. - C.F.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul S.F.T. - C.F.R., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea S.F.T. - C.F.R. efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu S.F.T. - C.F.R. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica in presa pierderea acestora.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.F.T. - C.F.R. care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice, si sunt numiti, respectiv revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Pentru activitatea depusa, reprezentantii statului mandatati in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia de desfasurare a activitatii feroviare de turism, precum si strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a S.F.T. - C.F.R.;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii acestora, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a S.F.T. - C.F.R.;
    e) examineaza programele de activitate si aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.F.T. - C.F.R., avizate de consiliul de administratie;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al S.F.T. - C.F.R.;
    k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor in conditiile legii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale S.F.T. - C.F.R.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a S.F.T. - C.F.R., la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de agentii, sucursale, reprezentante si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la transferarea sediului S.F.T. - C.F.R.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea S.F.T. - C.F.R.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al S.F.T. - C.F.R.;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite S.F.T. - C.F.R.;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul general al S.F.T. - C.F.R. si ii stabileste salariul. In perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor, constructiilor si turismului;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.F.T. - C.F.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori in conformitate cu dispozitiile prezentului statut cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul S.F.T. - C.F.R. In perioada in care statul este actionar unic la S.F.T. - C.F.R., convocarea adunarii generale a actionarilor se face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.F.T. - C.F.R. sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validarea deliberarilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si care sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele adunarii generale a actionarilor si de catre secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) S.F.T. - C.F.R. este administrata de 5 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a S.F.T. - C.F.R. este asigurata de directorul general, care este si presedinte al consiliului de administratie.
    (3) Presedintele consiliului de administratie numeste prin decizie un secretar al consiliului de administratie care va asigura secretariatul acestuia si va intocmi procesul-verbal al fiecarei sedinte.
    (4) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (5) Desemnarea administratorilor se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (9) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a S.F.T. - C.F.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (10) Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act de administrare a S.F.T. - C.F.R. in interesul acesteia, in limita mandatului acordat de consiliul de administratie.
    (11) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea S.F.T. - C.F.R.
    (12) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de S.F.T. - C.F.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in alte societati comerciale cu acelasi profil sau sunt in relatii comerciale directe cu S.F.T. - C.F.R.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al S.F.T. - C.F.R.;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a S.F.T. - C.F.R.;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a S.F.T. - C.F.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) aproba investitiile S.F.T. - C.F.R., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    e) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    f) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;
    g) aproba incheierea contractelor de inchiriere si leasing;
    h) stabileste tactica si strategia de marketing;
    i) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    j) aproba incheierea contractelor de prestatii de servicii financiar-contabile si juridice cu tertii;
    k) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.F.T. - C.F.R., situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.F.T. - C.F.R. pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor infiintarea de agentii, sucursale, reprezentante si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    n) aproba tarife pentru prestatii specifice si auxiliare;
    o) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.F.T. - C.F.R.;
    p) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al S.F.T. - C.F.R.;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta S.F.T. - C.F.R. in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.F.T. - C.F.R.;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul S.F.T. - C.F.R.;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai S.F.T. - C.F.R.;
    d) stabileste si aproba sarcinile personalului din subordine;
    e) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama S.F.T. - C.F.R.;
    g) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    i) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul S.F.T. - C.F.R.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a S.F.T. - C.F.R.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) S.F.T. - C.F.R. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate ale S.F.T. - C.F.R.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii S.F.T. - C.F.R. au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, documentele justificative necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii, verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi inaintate directorului general al S.F.T. - C.F.R. pentru aprobare.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea S.F.T. - C.F.R. este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) S.F.T. - C.F.R. are 3 cenzori, dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice, si 3 supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si ei pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (7) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea S.F.T. - C.F.R.;
    b) sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare.
    (8) Situatiile financiare anuale nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.F.T. - C.F.R. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (10) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind situatiile financiare anuale cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii, cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (11) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot, si la cele ale adunarii generale a actionarilor.
    (13) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile S.F.T. - C.F.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (14) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale ale actionarilor.
    (16) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii S.F.T. - C.F.R. la oficiul registrului comertului.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul S.F.T. - C.F.R. este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament aprobat de catre consiliul de administratie si in contractul colectiv de munca.
    (3) Personalul S.F.T. - C.F.R. este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si situatiile financiare anuale
    (1) S.F.T. - C.F.R. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatiile financiare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatiile financiare vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul S.F.T. - C.F.R. se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul S.F.T. - C.F.R. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat conform legii.
    (3) S.F.T. - C.F.R. isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor se face de catre S.F.T. - C.F.R. in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    S.F.T. - C.F.R. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Schimbarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a S.F.T. - C.F.R.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, schimbarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.F.T. - C.F.R.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea S.F.T. - C.F.R.;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea S.F.T. - C.F.R. se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea S.F.T. - C.F.R. se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, S.F.T. - C.F.R. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea S.F.T. - C.F.R. si distributia produsului net al lichidarii se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre S.F.T. - C.F.R. si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA 1
    la statut

    Emblema Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.

    Figura 1, reprezentand Emblema Societatii Feroviare de Turism "S.F.T.   C.F.R."   S.A., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 5 noiembrie 2003, la pagina 12.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1227/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1227 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu