E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 384 din 11 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 24 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cetatenii romani cu domiciliul in Romania, denumiti in continuare cetateni romani, care lucreaza in strainatate, beneficiaza de protectie in conditiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate si de acordurile, intelegerile, tratatele sau conventiile incheiate de Guvernul Romaniei, prin autoritatile competente, cu autoritatile publice similare din alte state.
    Art. 2
    Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor si a procedurilor care sa permita aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000 referitoare la:
    a) acreditarea persoanelor juridice prevazute la art. 5 din aceasta lege ca agenti de ocupare a fortei de munca, pentru a desfasura activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate;
    b) medierea in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate;
    c) protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
    d) coordonarea si controlul activitatii de ocupare a fortei de munca in strainatate.

    CAP. 2
    Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca

    Art. 3
    (1) Agentii de ocupare a fortei de munca pot desfasura activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au prevazut in actul constitutiv, in cadrul obiectului de activitate, "Selectia si plasarea fortei de munca", cod 7450, activitate prevazuta in Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997;
    b) sunt acreditati de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Se supun procedurii de acreditare si filialele societatilor comerciale prevazute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 156/2000.
    (3) Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrari sau presteaza servicii in strainatate in temeiul unui contract si detaseaza propriii salariati in acest scop nu sunt considerati agenti de ocupare a fortei de munca in sensul prevederilor Legii nr. 156/2000 si in aceasta situatie nu sunt supusi obligatiei de a indeplini conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 4
    In sensul prevederilor art. 8 din Legea nr. 156/2000, acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca consta in evaluarea si recunoasterea capacitatii acestora de a presta servicii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate.
    Art. 5
    In vederea obtinerii acreditarii agentul de ocupare a fortei de munca va depune la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a);
    b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie judeteana, respectiv Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul, precum si dovada din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, la punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment, cedarea contractului in favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale;
    c) dovada prin care se atesta bonitatea, eliberata de banca la care isi are deschis contul;
    d) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligatiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    e) memoriu insotit de acte, dupa caz, din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; posibilitatea organizarii unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;
    f) calcule estimative pentru tarifele serviciilor de mediere.
    Art. 6
    (1) Daca din verificarea documentelor prevazute la art. 5 rezulta ca agentul de ocupare a fortei de munca indeplineste conditiile pentru a presta activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elibera, in termen de 15 zile calendaristice de la depunerea documentatiei, un certificat de acreditare, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Certificatul de acreditare va fi eliberat in scris de agentul de ocupare a fortei de munca numai persoanei imputernicite.
    (3) In cazul neacordarii acreditarii Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va comunica in scris agentului de ocupare a fortei de munca, in termenul prevazut la alin. (1), motivele care au stat la baza luarii acestei decizii.
    (4) Decizia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale privind neacordarea acreditarii poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

    CAP. 3
    Conditii pentru desfasurarea activitatii de mediere

    Art. 7
    (1) Activitatile de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate constau, in principal, in:
    a) constituirea unei banci de date privind solicitantii de locuri de munca si ofertele de locuri de munca in strainatate;
    b) identificarea locurilor de munca oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din strainatate, ori de parteneri de mediere straini;
    c) publicarea locurilor de munca si a conditiilor de ocupare a acestora;
    d) preselectia sau, dupa caz, selectia candidatilor, corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele acestora;
    e) intreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de munca oferite.
    (2) Pentru cuprinderea solicitantilor de locuri de munca in strainatate in banca de date a agentului de ocupare a fortei de munca nu se percep taxe.
    Art. 8
    (1) Agentii de ocupare a fortei de munca pot trimite cetateni romani pentru a fi angajati in strainatate numai dupa verificarea de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a contractelor si certificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 156/2000.
    (2) Pentru certificarea prevazuta la alin. (1) agentii de ocupare a fortei de munca vor prezenta la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale urmatoarele documente:
    a) contractul original, daca este incheiat in limba romana, sau, dupa caz, traducerea legalizata a acestuia, precum si o copie xerox;
    b) fundamentarea tarifului serviciilor de mediere, in cazul in care acest tarif este achitat de solicitantul unui loc de munca in strainatate;
    c) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligatiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate.
    Art. 9
    (1) Agentii de ocupare a fortei de munca sunt obligati sa comunice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale orice modificare a nivelului tarifului serviciilor de mediere.
    (2) Daca tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt incasate de la angajatori straini, agentii de ocupare a fortei de munca nu pot pretinde plata serviciilor de mediere si de la solicitantii de locuri de munca in strainatate.
    (3) Agentii de ocupare a fortei de munca vor restitui, partial sau total, tariful serviciilor de mediere incasat de la solicitanti, daca nu reusesc sa le ofere locuri de munca in termenul stabilit prin contractele de mediere sau daca, inainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunta la mediere.
    Art. 10
    Agentii de ocupare a fortei de munca nu vor percepe, in afara tarifului prevazut la art. 8 alin. (2) lit. b), comisioane si nu vor pretinde garantii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate in strainatate cu contract individual de munca.
    Art. 11
    (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 156/2000 agentii de ocupare a fortei de munca incheie, in forma scrisa, cu cetatenii romani care solicita sa lucreze in strainatate, contracte de mediere care vor cuprinde cel putin elementele si clauzele prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Contractele de mediere pot fi incheiate numai dupa efectuarea operatiunilor de verificare si certificare prevazute la art. 8 alin. (1).
    Art. 12
    (1) In vederea realizarii controlului activitatii de mediere agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa detina si sa prezinte, in original, contractul incheiat cu angajatorul din strainatate, certificat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, potrivit art. 8 alin. (1), precum si urmatoarele documente personale, in original sau in copie, dupa caz, ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate:
    a) actul de identitate;
    b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
    c) carnetul de munca din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;
    d) acte de calificare;
    e) certificatul de sanatate;
    f) contractul de mediere;
    g) contractul individual de munca, in limba romana;
    h) certificatul de cazier judiciar;
    i) dovada emisa de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii.
    (2) Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa pastreze timp de 3 ani de la incetarea raporturilor de munca ale cetatenilor romani in strainatate documentele prevazute la alin. (1).
    Art. 13
    Agentii de ocupare a fortei de munca sunt obligati sa transmita trimestrial Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului incheiat, Situatia privind persoanele mediate si angajate in strainatate, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.

    CAP. 4
    Suspendarea sau retragerea acreditarii

    Art. 14
    (1) Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca se suspenda in cazul incalcarii uneia dintre obligatiile prevazute la art. 8 alin. (1), la art. 9 alin. (1) si la art. 13, precum si in cazul in care acestia nu mai indeplinesc conditiile pentru acreditare prevazute la art. 5 lit. c), d) si e).
    (2) Suspendarea acreditarii agentului de ocupare a fortei de munca inceteaza dupa prezentarea dovezilor din care sa rezulte ca motivele suspendarii au fost eliminate.
    Art. 15
    (1) Retragerea acreditarii agentului de ocupare a fortei de munca are loc in urmatoarele situatii:
    a) incalcarea obligatiei privind incheierea actului aditional la contractul individual de munca, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 156/2000;
    b) daca agentul de ocupare a fortei de munca nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si b);
    c) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 10, 11 si 12;
    d) dupa trecerea unei perioade de 6 luni de la data la care s-a comunicat suspendarea acreditarii, daca in acest interval suspendarea nu a incetat;
    e) daca pe perioada suspendarii acreditarii desfasoara activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate;
    f) dupa aplicarea a doua suspendari ale acreditarii.
    (2) Agentul de ocupare a fortei de munca caruia i s-a retras acreditarea poate solicita o noua acreditare, in conditiile legii, numai dupa un an de la comunicarea retragerii.
    (3) Agentul de ocupare a fortei de munca caruia i s-a retras de doua ori acreditarea pierde dreptul de a mai fi acreditat.
    (4) Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca se suspenda sau se retrage de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza constatarilor efectuate de personalul propriu, imputernicit in acest sens, sau de inspectorii din cadrul Inspectiei Muncii.
    (5) Decizia privind suspendarea sau retragerea acreditarii se comunica in scris, in termen de 15 zile de la data constatarilor efectuate potrivit alin. (4), agentului de ocupare a fortei de munca in cauza si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

    CAP. 5
    Accesul la masurile de protectie sociala al cetatenilor romani care lucreaza in strainatate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori straini

    Art. 16
    (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cetatenii romani care lucreaza in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori din strainatate vor beneficia de masurile de protectie sociala prevazute de lege, daca pe baza veniturilor declarate, realizate in strainatate, contribuie la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate.
    (2) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de stat si al asigurarilor de somaj cetatenii romani care lucreaza in strainatate trebuie sa depuna la institutiile competente documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
    a) la casa teritoriala de pensii, Declaratia de asigurare in sistemul asigurarilor sociale de stat, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
    b) la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, Declaratia de asigurare pentru somaj, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (3) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate cetatenii romani care lucreaza in strainatate se pot asigura, in conditiile legii, la casele teritoriale de sanatate in a caror raza isi au domiciliul.
    Art. 17
    Cetatenii romani care se angajeaza in strainatate in tarile cu care Romania are incheiate acorduri internationale de securitate sociala beneficiaza de drepturile de protectie sociala prevazute de aceste reglementari.

    CAP. 6
    Coordonarea si controlul activitatii de ocupare a fortei de munca in strainatate

    Art. 18
    In aplicarea prevederilor art. 14 si 15 din Legea nr. 156/2000 si ale prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale desfasoara in principal urmatoarele activitati:
    a) verifica si analizeaza documentatia depusa de agentii de ocupare a fortei de munca in vederea acreditarii si elibereaza certificatele de acreditare;
    b) tine evidenta agentilor de ocupare a fortei de munca acreditati si a situatiilor de suspendare sau de retragere a acreditarii;
    c) verifica contractele si certifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 156/2000;
    d) urmareste desfasurarea activitatii de selectie si de plasare a fortei de munca, realizata de agentii de ocupare a fortei de munca acreditati;
    e) constata situatiile de incalcare a prevederilor legale si pe baza acestora ia masuri de suspendare sau, dupa caz, de retragere a acreditarii agentilor de ocupare a fortei de munca;
    f) indruma agentii de ocupare a fortei de munca cu privire la criteriile de recrutare si de selectie a candidatilor in vederea angajarii in strainatate;
    g) coopereaza cu institutii si agentii din strainatate cu privire la legislatia in domeniul pietei muncii din statele pe al caror teritoriu cetatenii romani sunt angajati prin intermediul agentilor de ocupare a fortei de munca;
    h) tine evidenta ofertelor de locuri de munca in baza contractelor prevazute la art. 10 din Legea nr. 156/2000 si a cetatenilor romani angajati in strainatate;
    i) coopereaza cu inspectoratele teritoriale de munca pentru constatarea situatiilor de incalcare a prevederilor legale si pentru luarea masurilor corespunzatoare.
    Art. 19
    (1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor urmari si vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale date si informatii privind aplicarea nediscriminatorie a legislatiei locale si respectarea prevederilor legii romane aplicabile, precum si modul in care agentii de ocupare a fortei de munca si persoanele angajate in strainatate isi respecta obligatiile legale.
    (2) In cazurile in care se vor constata incalcari ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice si oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autoritatilor romane interesate, organele abilitate din statul pe al carui teritoriu cetatenii romani sunt angajati, in vederea reglementarii situatiei.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    (1) Agentii economici care au primit avizul sa plaseze forta de munca pe teritoriul Statului Israel si au contracte in derulare sunt obligati sa solicite, pana la finalizarea executarii acestor contracte, acreditarea de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000 si ale prezentelor norme metodologice, in vederea continuarii activitatii de selectie si de plasare a fortei de munca.
    (2) Contractele agentilor economici prevazuti la alin. (1) cu angajatori din Statul Israel, precum si contractele individuale de munca ale cetatenilor romani cu acesti angajatori, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula in conditiile in care au fost incheiate.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 22
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 311/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, si Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 439/1996 privind infiintarea Comisiei speciale pentru punerea in aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 311/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                         CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Societatea Comerciala ..........................................., cu sediul in ............................., inregistrata la oficiul registrului comertului
       (adresa completa)
    sub nr. ...................., cod fiscal ................, se acrediteaza pentru a desfasura activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate, in temeiul prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

                   .......................................
                         (semnatura*) si stampila)

    Seria ......... nr. ..........
    Data ................

-----------
    *) Persoana imputernicita sa semneze documentul, desemnata prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                            CONTRACT DE MEDIERE
                   nr. ............... din ...............

    I. Partile contractante

    Societatea Comerciala ...................., denumita in continuare furnizor, cu sediul in .............................., inregistrata la oficiul registrului
                  (adresa completa)
    comertului sub nr. ................, cod fiscal ......................, titulara a Certificatului de acreditare seria .............. nr. .................... din ........................, reprezentata prin domnul/doamna ....................., avand functia de ..................................................,
     si ........................................, denumit/denumita in continuare
          (numele si prenumele solicitantului)
    beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ............................., de profesie ........................................., domiciliat/domiciliata in ..................................................,
             (adresa completa)

    au convenit urmatoarele:

    II. Obiectul contractului

    1. Medierea in vederea angajarii beneficiarului la .........................
................................................................................
                  (denumirea angajatorului din strainatate)
    din ..................................... .
                  (tara)
    2. Indeplinirea tuturor formalitatilor pentru incheierea contractului individual de munca
    3. Indeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de munca
    4. Alte prestatii ......................................................

    III. Durata contractului

    Durata contractului este de ........................ de la data incheierii.

    IV. Obligatiile partilor

    1. Obligatiile furnizorului:

    a) sa ofere un loc de munca in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
    b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele locului de munca si la conditiile in care poate avea loc angajarea;
    c) sa asigure, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
    d) sa faca demersurile necesare pentru incheierea contractului individual de munca cu angajatorul;
    e) sa asigure includerea in contractul individual de munca a elementelor prevazute in ofertele ferme de locuri de munca;
    f) sa asigure intocmirea unui exemplar al contractului individual de munca si in limba romana;
    g) sa asigure confidentialitatea datelor personale;
    h) sa efectueze demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de munca (obtinerea, dupa caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de munca, asigurarea conditiilor de transport etc.);
    i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, in cazul in care nu i-a gasit loc de munca corespunzator sau acesta renunta la mediere;
    j) sa asigure respectarea de catre angajator a clauzelor prevazute in contractul individual de munca.

    2. Obligatiile beneficiarului:

    a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru cautarea unui loc de munca corespunzator in strainatate;
    b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, in vederea selectarii pentru a fi angajat in strainatate;
    c) sa anunte furnizorul in cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;
    d) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea in strainatate daca acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de munca;
    e) sa respecte obligatiile prevazute in contractul individual de munca.

    V. Tariful serviciilor de mediere

    1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ..................
                                                                (in cifre si in
                                                                     litere)
lei si se achita la data incheierii contractului.

    2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, in urmatoarele situatii:
    a) ...........%, daca nu gaseste un loc de munca corespunzator pentru beneficiar pe durata contractului;
    b) ...........%, daca inainte de expirarea duratei contractului beneficiarul notifica renuntarea la mediere.

    VI. Modificarea si completarea contractului

    Modificarea si completarea clauzelor contractului pot fi facute numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.

    VII. Incetarea contractului

    Prezentul contract inceteaza:
    a) la data semnarii contractului individual de munca cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevazute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care inceteaza la expirarea contractului individual de munca;
    b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca obiectul contractului nu s-a realizat;
    c) prin acordul de vointa al partilor;
    d) daca beneficiarul refuza ............ oferte de locuri de munca in strainatate;
    e) prin reziliere.
    In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
    Daca partea in culpa, in termen de ........ zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia in mod unilateral contractul si poate solicita despagubiri, potrivit legii.

    VIII. Litigii

    In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.
    In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

    IX. Dispozitii finale

    Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
    Prezentul contract s-a incheiat la sediul furnizorului, in doua exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

                 Furnizor,                       Beneficiar,
          ........................         ......................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Societatea Comerciala ...................................
    Sediul ..................................................
    Seria si numarul certificatului de acreditare ...........

                             SITUATIA
privind persoanele mediate si angajate in strainatate in trimestrul .......

    I. Numarul solicitantilor de locuri de munca in strainatate cuprinsi in banca de date ...........................................................
    II. Numarul persoanelor cu care s-au incheiat contracte de mediere ........
    III. Numarul persoanelor angajate in strainatate in urma medierii ........., din care: ............. barbati si ............. femei
    IV. Structura persoanelor angajate in strainatate:

    1. Pe ocupatii si pe tari
 ________________________________________________________________________
| Ocupatia | Numarul de persoane |         din care, pe tari: |
|          |                     |_______________________________________|
|          |                     |_______________________________________|
|__________|_____________________|_________|_________|_________|_________|
|__________|_____________________|_________|_________|_________|_________|
|__________|_____________________|_________|_________|_________|_________|
|__________|_____________________|_________|_________|_________|_________|

    2. Pe ocupatii si pe grupe de varsta
 ________________________________________________________________________
|Ocupatia|  Numarul  |                   din care:                       |
|        |de persoane|___________________________________________________|
|        |           | sub 25 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-55 | peste 55 |
|        |           | de ani | de ani| de ani| de ani| de ani| de ani   |
|________|___________|________|_______|_______|_______|_______|__________|
|________|___________|________|_______|_______|_______|_______|__________|
|________|___________|________|_______|_______|_______|_______|__________|
|________|___________|________|_______|_______|_______|_______|__________|
|________|___________|________|_______|_______|_______|_______|__________|

    V. Numarul salariatilor din Societatea Comerciala ............... trimisi sa lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de munca:
    - tara ..................., numarul persoanelor ..........................
    VI. Numarul total de persoane aflate la lucru in strainatate .............
    VII. Numarul persoanelor care au parasit locul de munca inainte de expirarea contractului individual de munca .............
    VIII. Cazuri de accidente de munca si decese (nominal).

                     Conducatorul societatii comerciale,
                 ..........................................
                          (semnatura si stampila)

    ANEXA 4
    la normele metodologice

       DECLARATIE DE ASIGURARE IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
         nr. .......... din .......... luna ........... anul .........

    1. Numele si prenumele asiguratului      2. Codul numeric personal
    ....................................     ..........................
    3. Adresa: localitatea ................, judetul/sectorul ............, str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon ..............
    4. Actul de identitate: seria ...... nr. ..............
    5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:
    Incepand cu data de ............. luna ............. anul ....... asiguratul declara ca se incadreaza in categoria "cetatean roman angajat cu contract individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate".
    6. Venitul asigurat*) este de ................. lei.
                                     (in cifre)
    7. Contributiile datorate:
    a) contributia de asigurari sociale de stat ..................... lei;
    b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentara ............. lei.
    8. Conturile in care se platesc contributiile, deschise la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii ................., sunt:
    - pentru contributia de asigurari sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01;
    - pentru contributia pentru pensia suplimentara, contul nr. 22.09.04.04.
    9. Declaratia asiguratului:
    Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii.
    Posed carnetul de munca seria ...... nr. ..........., pe care il depun alaturat.
    Am luat cunostinta ca perioadele de cotizare constituie vechime in munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile sociale de sanatate.
    Ma oblig sa virez contributiile lunare la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la sfarsitul lunii urmatoare pentru luna in curs, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere.
    Am luat cunostinta de faptul ca perioadele pentru care nu s-au achitat contributiile de asigurari sociale de stat nu constituie vechime in munca.

                                             ............................
                                               (semnatura asiguratului)

    S-a intocmit la Casa teritoriala de pensii ..................... carnetul de munca seria ...... nr. ............. de catre ........................., avand functia de ....................*).

                                              ...........................
                                                       (semnatura)

    Directorul general al Casei teritoriale de pensii,
            ..................................
                  (semnatura si stampila)
------------
    *) Care nu poate fi mai mic decat o patrime din salariul mediu brut pe economie la data declararii veniturilor si nici mai mare decat de 3 ori salariul mediu brut pe economie.
    *) In situatiile in care persoanele care se asigura nu au carnete de munca intocmite.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                     DECLARATIE DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ
          nr. ........... din .......... luna .......... anul ...........

    1. Numele si prenumele asiguratului      2. Codul numeric personal
    .....................................    ...............................
    3. Adresa: localitatea ..................., judetul/sectorul .............., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon .................
    4. Actul de identitate: seria ........ nr. ...............
    5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:
    Incepand cu data de ............ luna ............... anul ...... asiguratul declara ca se incadreaza in categoria "cetatean roman angajat cu contract individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate".
    6. Venitul asigurat*) este de .................... lei.
                                        (in cifre)
    7. Contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj ............. lei.
    8. Contul in care se plateste contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, deschis la trezorerie pe seama Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca, nr. ..........
    9. Declaratia asiguratului:
    Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii.
    Ma oblig sa virez contributia lunara la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pana la sfarsitul lunii urmatoare pentru luna in curs, in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere.

                                           ................................
                                              (semnatura asiguratului)

           
    *) Care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 384/2001

 
29.12.2014 21:24:00  Anonim  a scris :
Problema este mai complicata. In discutie este vorba de legea 156/2000. Prim-tzeparul Adrian Nastase in numai 4 luni a modificat singur legea asa ca nimeni nu-i mai controleaza. O43/2002, HG850/2002 si L592/2002. De restul au avut grija firmele in contract.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu