Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 365 din 22 martie 2006

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva,aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din 27 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Finanţelor Publice.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1. 000 lei (RON) la 5. 000 lei (RON).

                (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

B-dul Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti Cod unic R1590120

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006

                                   -MII RON -

INDICATORI

Nr. rd.

2005

Ultimul

BVC aprobat

2005 Preliminat

2006 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

4

5

6

7=6-5

8=6/5

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 10+rd. 15)

1

1. 011. 804, 2

1. 150. 000, 0

1. 256. 000, 0

106. 000, 0

109, 2

1

Venituri din exploatare - total din care:

2

1. 006. 804, 2

1. 148. 400, 0

1. 254. 500, 0

106. 100, 0

109, 2

a) producţia vânduta

3

870. 000, 0

964. 885, 0

1. 004. 800, 0

39. 915, 0

104, 1

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

1. 000, 0

5. 100, 0

5. 500, 0

400, 0

107, 8

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

5

6. 500, 0

6. 500, 0

3. 925, 0

-2. 575, 0

60, 4

- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare

5a

- transferuri, cf. preved. legale in vigoare

5b

6. 500, 0

6. 500, 0

3. 925, 0

-2. 575, 0

60, 4

d) producţia imobilizata

6

7. 000, 0

9. 800, 0

10. 000, 0

200, 0

102, 0

e) alte venituri din exploatare din care:

7

122. 304, 2

162. 115, 0

230. 275, 0

68. 160, 0

142, 0

• venituri din subvenţii de exploatare

8

- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaţilor la profit constituit in anii anteriori

9a

6. 804, 2

6. 000, 0

8. 621, 8

2. 621, 8

143, 7

- alte venituri din exploatare

9b

115. 500, 0

156. 115, 0

221. 653, 2

65. 538, 2

142, 0

2

Venituri financiare - total, din care:

10

5. 000, 0

1. 600, 0

1. 500, 0

-100, 0

93, 8

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

4. 600, 0

880, 0

800, 0

-80, 0

90, 9

d) alte venituri financiare

14

400, 0

720, 0

700, 0

-20. 0

97, 2

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 42+rd. 45)

16

933. 804, 2

1. 051. 400, 0

1. 147. 000, 0

95. 600, 0

109, 1

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

924. 804, 2

1. 046. 237, 0

1. 142. 000, 0

95. 763, 0

109, 2

a) cheltuieli materiale, din care:

18

154. 000, 0

189. 705, 0

190. 000, 0

295, 0

100, 2

b) alte cheltuieli din afara (energia si apa)

19

7. 000, 0

9. 917, 0

10. 000, 0

83, 0

100, 8

c) cheltuieli privind mărfurile

20

950, 0

2. 085, 0

2. 100, 0

15, 0

100, 7

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

438, 447, 6

413. 130, 7

429. 295, 5

16. 164, 8

103, 9

- salarii

22

285. 985, 1

279. 373, 7

289. 194, 2

9. 820, 5

103, 5

- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:

23

94. 658, 2

91. 705, 0

87. 767, 5

-3. 937, 5

95, 7

- contribuţii ia asigurari sociale

24

62. 916, 7

61. 166, 0

57. 115, 9

-4. 050, 1

93, 4

- contribuţia de asigurări pt şomaj

25

8. 579, 6

8. 421, 0

7. 229, 9

-1. 191, 1

85, 9

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

20. 019, 0

19. 018, 0

20. 243, 6

1. 225, 6

106, 4

- contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

27

3. 143, 0

3. 100, 0

3. 178, 2

78, 2

102, 5

- alte cheltuieli cu personalul, din care

28

57. 804, 2

42. 052, 0

52. 333, 8

. 10. 281, 8

124, 5

- tichete de masa

29

51. 000, 0

36. 052, 0

41. 543, 0

5. 491, 0

115, 2

- contribuţie pentru concedii si indemnizaţii conform OUG 158/2005

29a

0, 0

0, 0

2. 169, 0

2. 169, 0

INDICATORI

Nr. rd.

2005

Ultimul

BVC aprobat

2005 Preliminat

2006 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

4

5

6

7=6-5

8=6/5

- pana Ia 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa

29b

6, 804, 2

6. 000, 0

8. 621, 8

2. 621, 8

143, 7

e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

35. 000, 0

39. 800, 0

40. 000, 0

200, 0

100, 5

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

289. 406, 6

391. 599, 3

470. 604, 5

79. 005, 2

120, 2

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

154. 406, 6

229. 017, 0

240. 000, 0

10. 983, 0

104, 8

- cheltuieli de protocol

34

1. 500, 0

670, 0

1. 000, 0

330, 0

149, 3

- cheltuieli de reclama si publicitate

35

2. 500, 0

637, 0

2. 000, 0

1. 363, 0

314, 0

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

2. 600, 0

1. 306, 0

1. 500, 0

194, 0

114, 9

- alte cheltuieli, din care

37

135. 000, 0

162. 582, 3

230. 604, 5

68. 022, 2

141, 8

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

5. 719, 7

5. 587, 5

5. 783, 9

196, 4

103, 5

- transferuri si/sau subvenţii

41

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

2. 000, 0

1. 948, 0

2. 000, 0

52, 0

102, 7

- cheltuieli privind dobânzile

43

600, 0

502, 0

500, 0

-2, 0

99, 6

- alte cheltuieli financiare

44

1. 400, 0

1. 446, 0

1. 500, 0

54, 0

103, 7

3

Cheltuieli extraordinare

45

7. 000, 0

3. 215, 0

3. 000, 0

-215, 0

93, 3

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

78. 000, 0

98. 600, 0

109. 000, 0

10. 400, 0

110, 5

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

47

3. 900, 0

4. 930, 0

5. 450, 0

520,0

110, 5

- fond de rezerva

48

3. 900, 0

4. 930, 0

5. 450, 0

520, 0

110, 5

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

12. 976, 0

15. 501, 6

17. 048, 0

1. 546, 4

110, 0

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

65. 024, 0

83. 098, 4

91. 952, 0

8. 853, 6

110, 7

1

Rezerve legale

52

3. 900, 0

4. 930, 0

5. 450, 0

520, 0

110, 5

2.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

53

1. 000, 0

3. 4.

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa

57

6. 012, 4

7. 816. 8

8. 650, 2

833, 4

110, 7

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local n cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

30. 062, 0

39. 084, 2

43. 251, 0

4. 166. 8

110, 7

INDICATORI

Nr. rd.

2005

Ultimul

BVC aprobat

2005 Preliminat

2006 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

4

5

6

7=6-5

8=6/5

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

59

24. 049, 6

31. 267, 4

34. 600, 8

3. 333, 4

110, 7

 VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

60

95. 845, 5

106. 863, 3

176. 220, 8

69. 357, 5

164, 9

1

Surse proprii

61

59. 049, 6

71. 067, 4

74. 600, 8

3. 533, 4

105, 0

2

Alocaţii de la buget

62

33. 050, 0

33. 050, 0

101. 620, 0

68. 570, 0

307, 5

3

Credite bancare

63

2. 745, 9

2. 745, 9

0, 0

-2. 745, 9

0, 0

- interne

64

- externe

65

2. 745, 9

2. 745, 9

0, 0

-2. 745, 9

0, 0

4

Alte surse

66

1. 000, 0

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care

67

95. 845, 5

71. 893, 9

176. 220, 8

104. 326, 9

245, 1

1

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

68

95. 845, 5

71. 893, 9

176. 220, 8

104. 326, 9

245, 1

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care

72

20. 460, 0

21. 490, 0

26. 940, 0

5. 450, 0

125, 4

1.

Rezerve legale

73

20. 460, 0

21. 490, 0

26. 940, 0

5. 450, 0

125, 4

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1

Venituri totale

77

1. 011. 804, 2

1. 150. 000, 0

1. 256. 000, 0

106. 000, 0

109, 2

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

933. 804, 2

1. 051. 400, 0

1. 147. 000, 0

95. 600, 0

109, 1

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

27. 261, 0

25. 675, 0

19. 611, 0

-6. 064, 0

76, 4

4

Număr mediu personal total

80

31. 000, 0

25. 702, 0

25. 692, 0

-10, 0

100, 0

5

Fond de salarii, din care:

81

285. 985, 1

279. 373, 7

289. 194, 2

9. 820, 5

103, 5

a)fond de salarii aferent posturilor blocate

82

b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:

83

117, 3

73, 0

146, 7

73, 7

201, 0

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariala potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

84

25, 2

24, 0

29, 3

5, 3

122, 1

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

41, 6

0, 0

58, 7

58, 7

c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitat de timp

86

271. 434, 4

272. 455. 5

283. 456, 2

11. 000, 7

104, 0

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

13. 909, 1

6. 427, 6

5. 116, 3

1. 311, 3

79, 6

e) alte cheltuieli cu personalul

88

524, 4

417, 6

475, 0

57, 4

113, 7

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)

89

767

904

936

31, 8

103, 5

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd, 77/rd, 80) - in preturi curente

90

44, 7

48, 9

4, 1

109, 3

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 77/rd. 80) - in preturi comparabile

91

47, 2

48, 9

1, 7

103, 6

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

92

334. 368, 0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [{cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=(rd.. 16/rd. 1 }x1000

93

922, 9

914, 3

913, 2

                 -1, 0

99. 9

11

Plăti restante - total

94

INDICATORI

Nr. rd.

2005

Ultimul

BVC aprobat

2005 Preliminat

2006 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

            4

5

6

7=6-5

8=6/5

- preţuri curente

95

61, 3

59, 0

50, 0

-9, 0

84, 7

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

64, 7

62, 2

50, 0

-12, 2

80, 3

12

Creanţe restante - total

97

- preţuri curente

98

27. 120, 0

24. 341, 0

20. 689, 0

-3. 652, 0

85, 0

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

28. 611, 6

25. 679, 8

20. 689, 0

-4. 990, 8

80, 6

Nota: in rd. 88 se cuprinde si suma de 475 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 365/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 365 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 365/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu