E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 302 din 15 aprilie 1999

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 10 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament cuprinde dispozitii de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, denumita in continuare ordonanta.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentului regulament notiunile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    1. Regimul special maritim reprezinta un ansamblu de facilitati acordate companiilor de navigatie maritima care desfasoara activitate de transport maritim international, actionarilor sau detinatorilor de parti sociale la aceste companii, navelor si personalului navigant din cadrul acestor companii, daca sunt indeplinite conditiile si cerintele prevazute in ordonanta.
    2. Compania de navigatie este o societate comerciala, infiintata ca persoana juridica romana, care are ca unic obiect de activitate transportul maritim de marfuri si/sau persoane si care a obtinut de la Ministerul Transporturilor certificatul de functionare in regim special maritim.
    3. Nava se defineste conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila si intruneste cumulativ urmatoarele conditii: este destinata transportului maritim de marfuri si/sau de persoane, are clasa maritima acordata de o societate de clasificare agreata de Ministerul Transporturilor, are tonajul brut mai mare de 500 t si indeplineste conditiile de acordare a dreptului de arborare a pavilionului roman.
    4. Certificatul de functionare in regimul special maritim este certificatul eliberat de Directia porturilor si navigatiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor, prin care se acorda companiei de navigatie dreptul de functionare in conditiile regimului special maritim.
    5. Registrul de regim special maritim este registrul tinut de Directia porturilor si navigatiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor, in care se inregistreaza certificatele de functionare in regim special.
    6. Documentul de conformitate pentru un membru de echipaj de alta cetatenie este documentul eliberat de Inspectoratul Navigatiei Civile, in baza unui brevet sau a unui certificat de capacitate eliberat de o autoritate maritima straina, prin care se atesta ca acest membru de echipaj poate sa exercite serviciul la bordul unei nave sub pavilion roman in functia pentru care se solicita imbarcarea.

    CAP. 2
    Inregistrarea companiilor de navigatie maritima in regim special maritim

    Art. 3
    Ministerul Transporturilor elibereaza certificatul de functionare in regim special maritim companiilor de navigatie care sunt proprietare de nave sau care si-au asumat raspunderea pentru operarea navei inchiriate in regim de nava nuda si pentru toate obligatiile impuse companiilor de navigatie de legislatia interna in vigoare si de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 4
    Evidenta companiilor de navigatie maritima care functioneaza in regim special maritim se face prin inregistrare in registrul de regim special maritim.
    Art. 5
    Inregistrarea in registrul de regim special maritim se face o data cu emiterea certificatului de functionare in regim special maritim, certificat care reprezinta si autorizatia de functionare prevazuta la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila.
    Art. 6
    (1) Pentru obtinerea certificatului de functionare in regim special maritim compania de navigatie maritima trebuie sa depuna la Directia porturilor si navigatiei maritime urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) actul de infiintare a companiei ca persoana juridica romana, cu statut de societate comerciala;
    c) statutul societatii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta are ca unic obiect de activitate transportul maritim de marfuri si/sau de persoane;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    e) certificatul de inregistrare fiscala;
    f) extras din contractul de societate, dupa caz, din care sa rezulte numele, domiciliul si cetatenia actionarilor/asociatilor principali, precum si cotele de detinere a capitalului social. Se considera actionari/asociati principali toti actionarii/asociatii care detin/reprezinta cel putin 5% din capitalul social.
    In cazul societatilor comerciale la care nici unul dintre actionari/asociati nu detine 5% din capitalul social, se vor considera actionari/asociati principali toti actionarii/asociatii al caror capital luat in ordine descrescatoare insumeaza cel putin 60% din capitalul social;
    g) hotararea actionarilor/asociatilor privind numirea administratorilor si/sau directorilor companiei de navigatie;
    h) documentele de identitate ale directorilor si/sau administratorilor companiei de navigatie;
    i) lista cuprinzand navele maritime care urmeaza a fi operate de compania de navigatie in regim special maritim;
    j) diploma de studii a persoanei desemnate sa conduca activitatea de transport maritim international. Vor putea fi admise sa functioneze in regim special maritim companiile de navigatie a caror persoana desemnata sa conduca aceasta activitate are diploma de studii superioare in domeniul transporturilor maritime, economic, management, juridic, cu specializare in domeniul transportului maritim, inginerie navala sau in alte domenii si care dovedeste ca are acumulata o experienta in activitatea de transport maritim de cel putin 5 ani;
    k) dovada constituirii, pentru fiecare nava aflata in operarea sa, cuprinsa in lista mentionata la lit. i), a garantiei banesti destinate acoperirii salariilor si a cheltuielilor cu repatrierea echipajelor, in cazul incapacitatii de plata a companiei de navigatie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societatilor comerciale care desfasoara activitati de transport maritim international;
    l) certificatele de conformitate privind indeplinirea de catre compania de navigatie a cerintelor conventiilor internationale la care Romania este parte, aplicabile transportului maritim international;
    m) contractul cu autoritatea de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii efectuate cu statia de radiocomunicatii de la bordul navelor;
    n) dovada achitarii taxei pe tonajul net al fiecarei nave cuprinse in lista mentionata la lit. i);
    o) dovada achitarii taxei de inregistrare a companiei de navigatie.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b), g) si k) se depun in copie, legalizata la un notar public autorizat.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), f), h), j), l), m), n) si o) se depun in copie. La depunere se prezinta si originalul acestora, in vederea certificarii conformitatii copiei cu originalul.
    (4) Lista cuprinzand navele, prevazuta la alin. (1) lit. i), se prezinta cu viza capitaniei portului unde navele sunt inmatriculate, cu specificarea navelor aflate in proprietatea companiei de navigatie si a celor aflate in contracte de navlosire ca nave nude pe o durata mai mare de un an.
    (5) In cazul in care la data solicitarii inregistrarii compania de navigatie nu detine nave in proprietate sau navlosite ca nave nude, documentele mentionate la alin. (1) lit. i), k), l), m) si n) vor fi depuse nu mai tarziu de inceperea efectiva a activitatii comerciale cu aceste nave.
    Art. 7
    Directia porturilor si navigatiei maritime are obligatia sa verifice documentele depuse si sa instiinteze solicitantul in legatura cu eventualele completari necesare.
    Art. 8
    Acordarea dreptului de functionare in regim special maritim unei companii de navigatie maritima se face de catre conducerea Ministerului Transporturilor, la propunerea Directiei porturilor si navigatiei maritime, prin eliberarea certificatului de functionare in regim special maritim.
    Art. 9
    Forma si continutul filei din registrul de regim special maritim si Certificatul de functionare in regim special maritim sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 10
    (1) Certificatul de functionare in regim special maritim se emite in original si in trei copii. Originalul se elibereaza reprezentantului imputernicit al companiei de navigatie maritima solicitante, care semneaza in registrul de regim special maritim pentru primirea acestuia.
    (2) Copiile de pe certificatul prevazut la alin. (1) se vor transmite de Directia porturilor si navigatiei maritime astfel:
    a) o copie companiei de navigatie, in vederea afisarii permanente la sediu;
    b) o copie Inspectoratului Navigatiei Civile;
    c) o copie administratiei financiare de care apartine compania de navigatie.

    CAP. 3
    Functionarea companiilor de navigatie in regim special maritim

    Art. 11
    Functionarea companiilor de navigatie in regim special maritim se va face cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) sa mentina prevederile din statut referitoare la obiectul de activitate, astfel cum au fost prezentate la obtinerea certificatului de functionare in regim special maritim;
    b) sa opereze numai navele al caror proprietar sunt si/sau navele care sunt navlosite ca nave nude pe o perioada de cel putin un an;
    c) sa opereze numai nave care au clasa acordata de Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" sau de alta societate de clasificare agreata de Ministerul Transporturilor, care au un tonaj brut mai mare de 500 t si care indeplinesc cerintele conventiilor internationale la care Romania este parte;
    d) sa solicite inscrierea mentiunii de functionare in regim special maritim in registrul matricol al capitaniei portului, pentru fiecare dintre navele sale;
    e) pe intreaga durata de functionare in regim special maritim sa aiba contract cu o autoritate de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii efectuate cu statia de radiocomunicatii montata la bordul fiecarei nave;
    f) sa aiba constituita permanent garantia baneasca, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 71/1997;
    g) in situatia unei companii cu mai multe nave in patrimoniu, sa intocmeasca balanta si bilantul contabil separat pentru fiecare nava.
    Art. 12
    (1) Solicitarea inscrierii mentiunii privind evidenta navelor, apartinand companiilor de navigatie admise in regim special maritim, in registrul matricol al capitaniei portului se face in urma obtinerii avizului din partea Directiei porturilor si navigatiei maritime.
    (2) Avizul prevazut la alin. (1) se obtine in baza prezentarii urmatoarelor documente, in copie:
    a) certificatul de nationalitate a navei;
    b) certificatul de tonaj al navei;
    c) documentul din care sa rezulte ca nava este cuprinsa in contractul companiei cu autoritatea de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii;
    d) documentul din care sa rezulte ca este constituita pentru acea nava garantia baneasca prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 71/1997;
    e) chitanta de plata a taxei anuale pe tonajul net al navei sau, dupa caz, a cotei semestriale.
    Art. 13
    Operatiunea de inscriere a mentiunii in registrul matricol constituie prestatie si se plateste capitaniei portului conform tarifelor stabilite si aprobate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii, in porturi si aeroporturi, aprobata prin Legea nr. 123/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Retragerea certificatului de functionare in regim special maritim

    Art. 14
    Retragerea certificatului de functionare in regim special maritim, implicit a autorizatiei de functionare prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997, se face in situatiile prevazute la art. 15 din ordonanta, cu aplicarea urmatoarelor proceduri:
    A. La cererea companiei de navigatie
    (1) Compania de navigatie maritima va depune o cerere la Directia porturilor si navigatiei maritime.
    (2) Directia porturilor si navigatiei maritime are obligatia sa verifice daca compania de navigatie maritima a beneficiat de sprijinul statului, acordat potrivit prevederilor cap. VI din ordonanta.
    (3) In cazul in care compania de navigatie maritima nu a beneficiat de sprijinul statului, pentru retragerea certificatului de functionare in regim special este suficient ca aceasta sa faca dovada efectuarii platii taxei anuale pe tonajul net, aferenta fiecarei nave, si a eventualelor majorari datorate neachitarii la termen.
    (4) In cazul in care compania de navigatie maritima a beneficiat de sprijinul statului, prin programul de dezvoltare a capacitatii de transport maritim, si cel putin o nava mai are inscris gajul/ipoteca statului in registrul matricol, retragerea certificatului se va face numai dupa ce compania de navigatie face dovada rambursarii la bugetul de stat a intregii sume primite la achizitie pentru nava respectiva si a platii taxei anuale pe tonajul net, aferenta fiecarei nave, precum si a eventualelor majorari datorate neachitarii la termen.
    (5) Decizia de retragere a certificatului de functionare in regim special maritim va fi luata de conducerea Ministerului Transporturilor, la propunerea Directiei porturilor si navigatiei maritime, si este urmata de radierea mentiunii din registrul matricol in care este inmatriculata fiecare nava operata de compania de navigatie.
    (6) Decizia de retragere este comunicata de catre Directia porturilor si navigatiei maritime capitaniei portului unde nava a fost inscrisa in regim special maritim, precum si companiei de navigatie, care are obligatia ca in termen de 5 zile de la primirea comunicarii sa depuna originalul certificatului de functionare in regim special maritim la Directia porturilor si navigatiei maritime.
    (7) Directia porturilor si navigatiei maritime va informa, o data cu capitania portului, si administratia financiara in evidenta careia este luata compania de navigatie despre decizia de retragere a certificatului de functionare in regim special maritim.
    B. Cand nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) din ordonanta
    (1) In cazul in care este semnalat ca, printr-o sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, se interzice functionarea companiei de navigatie maritima sau se dispune dizolvarea/desfiintarea acesteia, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim conform procedurii prevazute la lit. A alin. (5) - (7).
    (2) In cazul in care, din raportul anual de auditare financiara, dintr-o informare a oficiului registrului comertului sau dintr-un raport de control efectuat de persoane autorizate in acest sens, rezulta ca compania de navigatie are si alt obiect de activitate decat transportul maritim de marfuri si/sau de persoane, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim conform procedurii prevazute la lit. A alin. (5) - (7).
    (3) In cazul in care un document, prin care se certifica conformitatea aplicarii de catre compania de navigatie a unei conventii internationale la care Romania este parte, este retras sau nu ii mai este prelungita valabilitatea de catre Ministerul Transporturilor sau de alta autoritate prevazuta de lege, conducerea acestui minister dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim, conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).
    C. Cand numarul rapoartelor avand ca obiect deficiente majore care au condus la retinerea navelor, rezultate in urma inspectiilor facute de autoritatile competente din tara sau din porturile straine la navele companiei de navigatie, primite de catre Inspectoratul Navigatiei Civile, dovedeste nerespectarea sistematica a cerintelor conventiilor internationale la care Romania este parte
    (1) Inspectoratul Navigatiei Civile are obligatia sa tina, pentru fiecare nava care functioneaza in regim special maritim, evidenta retinerilor dispuse de autoritatile competente din tara (Flag State Control) si din porturile straine (Port State Control).
    (2) In cazul in care Inspectoratul Navigatiei Civile constata ca in decurs de 12 luni aceeasi nava, operata de aceeasi companie de navigatie, a fost retinuta de trei ori pentru nerespectarea conventiilor internationale la care Romania este parte, va informa conducerea Ministerului Transporturilor in vederea analizarii oportunitatii retragerii certificatului de functionare in regim special maritim.
    (3) In cazul in care Inspectoratul Navigatiei Civile constata ca in decurs de 12 luni mai mult de o treime din numarul navelor operate de o companie de navigatie a fost retinuta pentru nerespectarea conventiilor internationale la care Romania este parte, va informa conducerea Ministerului Transporturilor in vederea analizarii oportunitatii retragerii certificatului de functionare in regim special maritim.
    D. La sesizarea proprietarului navei asupra nerespectarii de catre operator a prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanta
    (1) In cazul in care proprietarul navei/navelor, ca urmare a nerespectarii de catre operator a prevederilor contractului de navlosire "bareboat", reziliaza contractul si/sau preia gestiunea directa a navei/navelor, are obligatia sa sesizeze Ministerul Transporturilor.
    (2) Sesizarea proprietarului este analizata de Directia porturilor si navigatiei maritime si de Inspectoratul Navigatiei Civile, care vor prezenta un raport conducerii Ministerului Transporturilor.
    (3) In cazul in care compania de navigatie opereaza numai nave ale proprietarului care a obtinut o hotarare judecatoreasca ori arbitrala executorie de reziliere a contractului de "bareboat" si/sau preluarea in gestiune directa a navei/navelor in cauza, conducerea Ministerului Transporturilor va dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim, conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).
    E. Nerespectarea de catre compania de navigatie maritima a obligatiei de prezentare a raportului anual de auditare financiara
    (1) Companiile de navigatie inregistrate in regim special maritim au obligatia ca, in fiecare an, sa prezinte la Directia porturilor si navigatiei maritime, cu cel putin 10 zile inainte de data platii cotei aferente semestrului al II-lea a taxelor anuale pe tonajul net al navelor, un raport de auditare financiara pentru anul precedent, efectuat de o societate de audit financiar agreata de Ministerul Transporturilor.
    (2) Raportul de auditare financiara, in afara continutului privind bilantul contabil, va trebui sa contina urmatoarele date:
    a) lista cuprinzand navele operate si datele de inscriere a mentiunilor privind functionarea si, eventual, radierea in/din regimul special maritim, taxa pe tonaj platita pentru acestea si datele la care s-au achitat cotele semestriale;
    b) lista cuprinzand navele achizitionate cu sprijinul statului, cuantumul alocatiei stabilite pentru fiecare nava si modul cum au fost respectate clauzele contractului de subventionare;
    c) fondul de timp pentru fiecare nava si fiecare functie la bord, cu specificarea timpului efectiv pontat pentru personalul navigant roman si personalul navigant strain, angajat la bordul fiecarei nave;
    d) volumul cheltuielilor de investitii si al rambursarilor de credite contractate in vederea achizitionarii de nave maritime de transport si/sau de echipamente/instalatii necesare dotarii/modernizarii acestora si stabilirea proportiei cu care aceste cheltuieli insumate au diminuat profitul companiei de navigatie;
    e) modul cum au fost asigurate navele achizitionate cu sprijinul statului;
    f) creditele luate de compania de navigatie cu gajarea/ipotecarea navelor achizitionate cu sprijinul statului. Pentru evidentierea gajurilor/ipotecilor pe nava se va prezenta o copie de pe foaia matricola a navei;
    g) eventualele venituri si cheltuieli care nu au legatura cu obiectul de activitate al companiei de navigatie;
    h) eventualele nave instrainate sau pierdute total, care faceau parte din navele achizitionate cu sprijinul statului, si modul de respectare a clauzelor contractului de subventionare.
    (3) In cazul in care raportul de auditare financiara este incomplet, Directia porturilor si navigatiei maritime va solicita completarea acestuia.
    (4) In cazul in care raportul de auditare financiara complet nu este depus pana la data de 30 iulie, Directia porturilor si navigatiei maritime are obligatia sa prezinte un raport conducerii Ministerului Transporturilor, care va dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).
    (5) Raportul de auditare financiara este pentru uzul Ministerului Transporturilor si al Ministerului Finantelor si nimeni nu poate sa difuzeze date din acesta.
    F. Nerespectarea de catre compania de navigatie a obligatiilor privind asigurarea conditiilor de viata si de hrana la bordul navelor pe toata durata serviciului, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte si cu legislatia romana aplicabila
    (1) In cazul in care Inspectoratul Navigatiei Civile constata nerespectarea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (2) din ordonanta, va prezenta conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra acestei situatii.
    (2) In situatia in care conducerea Ministerului Transporturilor constata nerespectarea obligatiilor de catre compania de navigatie maritima, aceasta dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).
    G. Cand se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute la art. 14 din ordonanta
    (1) In cazul in care din raportul anual de auditare financiara sau dintr-un raport intocmit de personalul cu atributii de inspectie si control se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute la art. 14 din ordonanta, Inspectoratul Navigatiei Civile sau, dupa caz, Directia porturilor si navigatiei maritime va prezenta un raport conducerii Ministerului Transporturilor.
    (2) In cazul in care conducerea Ministerului Transporturilor constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de functionare, aceasta dispune retragerea certificatului de functionare in regim special maritim conform procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).
    H. Dovedirea prin hotarare definitiva de condamnare a savarsirii infractiunii de fals intelectual, prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare
    (1) In cazul in care o hotarare definitiva de condamnare privind savarsirea infractiunii de fals intelectual, prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. e) din ordonanta, impotriva unei persoane din cadrul unei companii de navigatie, este adusa la cunostinta conducerii Ministerului Transporturilor, aceasta va dispune imediat retragerea certificatului de functionare in regim special maritim, indiferent de data la care s-a savarsit infractiunea, daca prin savarsirea infractiunii au fost denaturate veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare si elementele patrimoniale ale companiei de navigatie.
    (2) Retragerea certificatului de functionare in regim special maritim se va face cu respectarea procedurii stabilite la lit. A alin. (5) - (7).

    CAP. 5
    Inscrierea si radierea in/din registrul matricol al capitaniei portului a mentiunii privind functionarea in regim special maritim

    Art. 15
    (1) Compania de navigatie are obligatia de a solicita inscrierea mentiunii referitoare la functionarea sa in regim special maritim capitaniei portului de inmatriculare a navelor, in termen de 15 zile de la obtinerea certificatului de functionare in regim special maritim. La solicitare, compania va depune avizul eliberat de Directia porturilor si navigatiei maritime.
    (2) Pentru navele intrate in operarea companiei de navigatie dupa obtinerea certificatului de functionare in regim special maritim, termenul de 15 zile curge de la data dobandirii dreptului de operare a acestor nave.
    Art. 16
    Capitania portului va tine seama de aceasta mentiune la primirea listei cuprinzand echipajul si la operarea imbarcarilor in carnetele de marinar, la inscrierea gajurilor/ipotecilor, inclusiv a gajului/ipotecii statului in cazul primirii de subventii la achizitionare, precum si la eliberarea unor inscrisuri referitoare la nava.
    Art. 17
    Radierea mentiunii de functionare in regim special maritim se face de catre capitania portului in urmatoarele situatii:
    a) la cererea companiei de navigatie, in urmatoarele cazuri:
    1. nava a fost vanduta; dovada se face cu documentele care atesta vanzarea/cumpararea si predarea/preluarea navei, iar radierea se consemneaza o data cu anularea certificatului de nationalitate;
    2. nava a fost transferata de proprietar sau de un operator pe baza unui contract de "bareboat" sub un alt pavilion, pe o durata limitata sau nelimitata; radierea mentiunii se consemneaza o data cu depunerea de catre proprietar a certificatului de nationalitate;
    3. nava a fost dezmembrata; dovada se face cu procesul-verbal vizat de capitania portului in raza careia s-a facut dezmembrarea sau de autoritatea competenta din tara in care a fost dezmembrata nava, in cazul in care dezmembrarea are loc in afara apelor nationale ale Romaniei; radierea mentiunii se consemneaza o data cu depunerea certificatului de nationalitate;
    4. pierderea totala a navei in urma unui naufragiu, incendiu sau a unei esuari; dovada acestora se face cu documente eliberate de capitania portului in raza careia s-a petrecut evenimentul sau cu documente ale autoritatilor competente, daca evenimentul s-a produs in afara apelor nationale ale Romaniei; radierea mentiunii se consemneaza dupa depunerea declaratiei de abandon al navei si a certificatului de nationalitate;
    b) la retragerea certificatului de functionare in regim special maritim.
    Capitania portului are obligatia de a consemna radierea mentiunii imediat ce Directia porturilor si navigatiei maritime i-a comunicat decizia de retragere a certificatului de functionare in regim special maritim al companiei de navigatie care opereaza nava.
    Aceasta operatiune nu se considera prestatie potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1994, aprobata prin Legea nr. 123/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 18
    In toate cazurile capitania portului va opera radierea numai dupa primirea avizului de la Directia porturilor si navigatiei maritime.

    CAP. 6
    Agrearea societatilor de clasificare a navelor, a organizatiilor pentru emiterea de certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si a societatilor de audit financiar

    Art. 19
    Navele care pot fi operate de companiile de navigatie in regim special maritim trebuie sa detina certificate care sa ateste ca au fost construite si echipate in conformitate cu regulile Registrului Naval Roman sau ale unei societati de clasificare care a incheiat o conventie in acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenta stabilite de acesta.
    Art. 20
    De asemenea, aceste nave pot fi operate numai daca detin certificate care atesta conformitatea cu conventiile internationale aplicabile la care Romania este parte, eliberate de Ministerul Transporturilor sau de alta autoritate a statului stabilita prin lege, de Registrul Naval Roman sau de o organizatie care a incheiat o conventie in acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenta si de acoperire geografica stabilite de acesta.
    Art. 21
    Companiile de navigatie sunt obligate sa prezinte anual Ministerului Transporturilor un raport de auditare efectuat de o societate de audit financiar autorizata de Ministerul Finantelor si care a incheiat o conventie in acest sens cu Ministerul Transporturilor, pe baza criteriilor de competenta si de acoperire geografica stabilite de acesta.

    CAP. 7
    Dispozitii cu privire la personalul navigant

    Art. 22
    (1) Compania de navigatie in regim special maritim are obligatia sa imbarce pe navele ei personal navigant in conformitate cu art. 19 din ordonanta.
    (2) Pentru personalul navigant strain compania de navigatie are sarcina sa solicite Inspectoratului Navigatiei Civile, in timp util, eliberarea documentului de conformitate.
    Art. 23
    Inspectoratul Navigatiei Civile va elibera documentul de conformitate pentru brevetele si certificatele de capacitate personalului navigant strain, potrivit prevederilor reglementarilor in vigoare.
    Art. 24
    (1) Contractul colectiv de munca se va incheia pentru minimum un an si se va prelungi anual pe toata perioada mentinerii companiei in regim special maritim.
    (2) Contractul colectiv de munca va fi semnat de armator sau de operator si de personalul navigant si va fi inregistrat la directia de munca si protectie sociala judeteana.
    (3) Compania de navigatie are obligatia sa depuna la capitania portului o copie legalizata de pe contractul colectiv de munca, inregistrat la directia de munca si protectie sociala judeteana, si sa solicite capitaniei portului transcrierea contractului colectiv de munca in registrul contractelor de munca.
    (4) Capitania portului de inmatriculare a navei va inregistra in registrul contractelor de munca contractul colectiv de munca prezentat de compania de navigatie.
    (5) Operatiunea de inregistrare este considerata prestatie si se plateste de catre compania de navigatie pe baza tarifelor stabilite si aprobate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi, aprobata prin Legea nr. 123/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 25
    (1) Personalul navigant care detine brevete si certificate eliberate de Inspectoratul Navigatiei Civile sau de capitaniile porturilor, dupa caz, are obligatia sa isi inscrie contractul individual de munca in registrul capitaniei portului.
    (2) Operatiunea de inscriere este considerata prestatie si se plateste de solicitant pe baza tarifelor stabilite si aprobate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 48/1994, aprobata prin Legea nr. 123/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 26
    Compania de navigatie are obligatia sa tina evidente clare, pentru fiecare nava, privind timpul de lucru efectiv al fiecarei persoane imbarcate, astfel incat calculul coeficientului de diminuare a taxei k2, prevazut in metodologia de calcul al taxei anuale pe tonajul net al navei din anexa la ordonanta, sa poata fi sustinut de aceste documente primare.

    CAP. 8
    Incurajarea innoirii si dezvoltarii capacitatii de transport maritim

    Art. 27
    Programele de dezvoltare a capacitatii de transport maritim se elaboreaza de Ministerul Transporturilor, pe baza solicitarilor companiilor de navigatie autorizate sa functioneze in regim special maritim.
    Art. 28
    In cadrul programelor de dezvoltare pot fi cuprinse nave aflate in constructie sau nave pentru care inca nu s-a inceput constructia, precum si nave existente care urmeaza a fi achizitionate de o companie de navigatie autorizata sa functioneze in regim special maritim.
    Art. 29
    Pentru cuprinderea in programul de dezvoltare a navelor pentru care inca nu s-a inceput constructia, compania de navigatie va prezenta, la solicitare, pe langa studiul de fezabilitate, si o documentatie tehnica preliminara avizata de Registrul Naval Roman sau de alta societate de clasificare agreata de Ministerul Transporturilor. Volumul documentatiei va fi stabilit de Ministerul Transporturilor.
    Art. 30
    (1) Pentru cuprinderea in programul de dezvoltare a unor nave existente compania de navigatie va prezenta, la solicitare, studiul de fezabilitate insotit de un caiet de sarcini al achizitiei.
    (2) Nava poate avea clasa acordata de Registrul Naval Roman sau de o societate de clasificare agreata in prealabil de Ministerul Transporturilor.
    (3) Nu vor putea fi cuprinse in program nave care la data acordarii alocatiei au depasit varsta de 10 ani.
    Art. 31
    (1) Ministerul Transporturilor va cuprinde in proiectul programului de dezvoltare numai acele propuneri care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) compania de navigatie face dovada constituirii surselor pentru achizitia navei, in completare cu alocatia solicitata;
    b) studiul de fezabilitate releva in mod convingator eficienta economica in exploatare a navei pe o relatie de transport maritim de interes pentru Romania sau pe o relatie care valorifica potentialul porturilor maritime romanesti;
    c) pretul de achizitie al navei se situeaza, fata de media pretului pietei pentru acea categorie de nave, la un nivel cu cel mult 15% in plus.
    (2) In cazul in care resursele alocate de la bugetul de stat din Fondul la dispozitia Guvernului constituit din varsaminte din privatizare nu acopera totalul solicitarilor, vor fi cuprinse in program, cu prioritate, solicitarile companiilor de navigatie mici sau mijlocii, precum si ale companiilor care nu au mai beneficiat de sprijinul statului.
    Art. 32
    In termen de 60 de zile de la inregistrarea solicitarii pentru cuprinderea in programul de dezvoltare a capacitatii de transport maritim, Ministerul Transporturilor are obligatia sa comunice in scris companiei de navigatie acceptul privind inscrierea navei/navelor in proiectul programului pentru anul in care nava/navele urmeaza sa fie livrata/livrate si cuantumul preliminar al alocatiei propuse sau, dupa caz, refuzul motivat.
    Art. 33
    (1) Ministerul Transporturilor va supune aprobarii Guvernului, in fiecare an, pana la data de 1 iulie, proiectul programului de dezvoltare a capacitatii de transport maritim, care urmeaza sa fie finantat potrivit legii bugetului de stat din anul urmator.
    (2) Pana la transmiterea proiectului legii bugetului de stat spre aprobare Parlamentului, Ministerul Transporturilor va putea solicita Guvernului o singura data modificarea programului de dezvoltare a capacitatii de transport maritim.
    Art. 34
    Dupa adoptarea legii bugetului de stat Ministerul Transporturilor va comunica, in scris, fiecarei companii de navigatie beneficiare, in termen de 10 zile, cuprinderea acesteia in program, nava/navele care urmeaza a fi realizata/realizate cu sprijinul statului, cuantumul alocatiei stabilite pentru fiecare nava si termenul dupa care se poate elibera aceasta, precum si invitatia pentru a incheia contractul de subventionare.
    Art. 35
    (1) Contractul de subventionare de la bugetul de stat va fi incheiat intre Ministerul Transporturilor in calitate de ordonator principal de credite bugetare, pe de o parte, si fiecare companie de navigatie beneficiara a alocatiei, prevazuta in program, pe de alta parte, si va avea ca obiect subventionarea achizitiei unei singure nave.
    (2) Contractul va trebui sa cuprinda:
    a) partile contractante;
    b) obiectul contractului: subventionarea achizitiei navei, cu indicarea pozitiei din programul aprobat, prevazut in anexa la legea bugetului de stat;
    c) cuantumul alocatiei si data de la care poate fi solicitata;
    d) contul santierului naval constructor sau al furnizorului, in care Ministerul Transporturilor urmeaza sa faca plata. Contul furnizorului poate fi indicat o data cu solicitarea de inmatriculare a navei;
    e) clauze privind conditiile de efectuare a platii alocatiei, corelat cu metodologia inmatricularii navei, si clauzele din contractul de constructie;
    f) clauze privind conditiile de exploatare a navei, in concordanta cu prevederile art. 32 - 34 din ordonanta;
    g) alte elemente stabilite de parti.
    (3) Compania de navigatie este obligata sa aiba o comisie de supraveghere in santierul naval in care se desfasoara lucrarile, iar etapele de realizare trebuie confirmate de catre conducerea companiei de navigatie.
    (4) Ministerul Transporturilor va efectua platile o data cu inmatricularea navei in registrul matricol al navelor si cu emiterea certificatului de nationalitate.
    Art. 36
    Transcrierea in foaia matricola a navei din registrul matricol si in certificatul de nationalitate, a sumei cu care a fost subventionata nava se face de catre capitania portului unde nava este inmatriculata, la solicitarea Ministerului Transporturilor, prin Directia porturilor si navigatiei maritime.
    Art. 37
    (1) Pentru confirmarea operatiunii capitania portului va trimite Ministerului Transporturilor un certificat privind situatia juridica reala a navei.
    (2) Operatiunile prevazute la alin. (1) sunt considerate prestatii care vor fi achitate de compania de navigatie pe baza tarifelor stabilite si aprobate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 48/1994, aprobata prin Legea nr. 123/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 38
    (1) Inspectoratul Navigatiei Civile va confirma Ministerului Transporturilor inscrierea cuantumului alocatiei de care a beneficiat compania de navigatie, sub forma de gaj/ipoteca a statului, exigibila numai in decurs de 8 ani de la data inscrierii.
    (2) Compania de navigatie nu va mai contracta in decurs de 8 ani, pentru aceeasi nava, credite care sa fie inscrise sub forma de gaj/ipoteca al/a altui creditor decat cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.
    Art. 39
    (1) In cazul in care pana la data de 31 decembrie a fiecarui an au ramas sume nefolosite din programul de dezvoltare a capacitatii de transport maritim, Ministerul Transporturilor are obligatia sa verse la bugetul de stat aceste sume.
    (2) Compania de navigatie poate solicita inscrierea navei, pentru care nu a utilizat suma alocata intr-un an, in programul de dezvoltare din anul urmator, cu respectarea intregii proceduri.
    Art. 40
    Programul de dezvoltare a capacitatii de transport maritim va putea fi modificat in cursul anului, in conditiile prevazute de legea bugetului de stat, sau o data cu adoptarea unei legi sau ordonante de rectificare a bugetului de stat.

    CAP. 9
    Plata taxei pe tonaj si a taxei pentru inregistrarea companiei de navigatie

    Art. 41
    Taxa anuala pe tonajul net al navei se plateste, in lei, de fiecare companie de navigatie in contul bugetului de stat nr. 20.21.01.03 "Taxe pentru prestatiile si serviciile efectuate de capitaniile de port si pentru eliberarea autorizatiilor de transport marfuri in trafic international", deschis la trezoreria statului.
    Art. 42
    Obligatia calculului taxei anuale pe tonajul net pentru fiecare nava si al cotei aferente fiecarui semestru revine companiei de navigatie, potrivit metodologiei de calcul cuprinse in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 116/1998, intocmindu-se o fisa de calcul in acest sens.
    Art. 43
    Taxa poate fi platita cu conditia prezentarii fisei de calcul, avizata de Directia porturilor si navigatiei maritime din cadrul Ministerului Transporturilor. Fisa de calcul stabileste valoarea cotei semestriale, exprimata in dolari S.U.A.
    Art. 44
    Pentru obtinerea avizului Directiei porturilor si navigatiei maritime compania de navigatie va prezenta urmatoarele documente justificative:
    a) certificatul de nationalitate a navei (copie);
    b) certificatul de tonaj, eliberat in conformitate cu Conventia internationala din 1969 asupra masurarii tonajului navelor (copie);
    c) documentul din care sa rezulte varsta navei (copie);
    d) documentele din care sa rezulte timpul de lucru efectiv la bordul navei pentru personalul navigant angajat (numai pentru stabilirea cotei semestriale care trebuie platita pana la data de 30 iunie).
    Art. 45
    Cota semestriala a taxei pe tonajul net se plateste pentru fiecare nava in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii platii, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 46
    In cazul in care data efectuarii platii excede datei de 31 decembrie a anului anterior pentru cota aferenta semestrului I si datei de 30 iunie a anului in curs pentru cota aferenta semestrului II, valoarea taxei incasate se va mari corespunzator prin perceperea de majorari de intarziere potrivit legislatiei fiscale in vigoare.
    Art. 47
    (1) Taxa pentru inregistrarea companiei de navigatie este de 300 dolari S.U.A. si se plateste de fiecare companie de navigatie inainte de depunerea documentelor pentru inregistrare, in contul bugetului de stat nr. 20.17.01.03 "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", deschis la trezoreria statului.
    (2) Aceasta taxa se achita in lei la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii platii, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 48
    (1) In cazul in care nu se efectueaza inregistrarea companiei de navigatie, aceasta este indreptatita la restituirea sumei in lei achitate anticipat, pe baza unei dovezi eliberate de Directia porturilor si navigatiei maritime.
    (2) Documentele de restituire se intocmesc pe raspunderea Directiei porturilor si navigatiei maritime.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 49
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Transporturilor va emite criteriile de competenta pentru agrearea societatilor de clasificare a navelor, a organizatiilor pentru emiterea de certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si a societatilor de audit financiar.
    Art. 50
    Ministerul Finantelor va elabora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, instructiuni de lucru privind facilitatile acordate conform art. 6 - 8 din ordonanta, companiilor de navigatie care au obtinut certificatul de functionare in regim special maritim.
    Art. 51
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 112/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licentelor si a autorizatiilor privind efectuarea transporturilor navale de marfuri si calatori si de autorizare a functionarii agentilor economici in perimetrul infrastructurilor portuare si de cai navigabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societatilor comerciale care desfasoara activitati de transport maritim international, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                     FILA DIN REGISTRUL SPECIAL MARITIM

    1. Compania de navigatie (denumirea completa, conform actului constitutiv)
    ..........................................................................
    2. Numarul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului ............
    3. Codul fiscal ..........................................................
    4. Sediul ................................................................
    5. Nr. telefon/fax .......................................................
    ..........................................................................
    6. Actionarii principali:
 __________________________________________________________________
|  Nr. |    Numele     |  Nr. |    Numele    |  Nr. |   Numele     |
| crt. | si prenumele  | crt. | si prenumele | crt. | si prenumele |
|______|_______________|______|______________|______|______________|
|  1.  |               |  6.  |              |  11. |              |
|______|_______________|______|______________|______|______________|
|  2.  |               |  7.  |              |  12. |              |
|______|_______________|______|______________|______|______________|
|  3.  |               |  8.  |              |  13. |              |
|______|_______________|______|______________|______|______________|
|  4.  |               |  9.  |              |  14. |              |
|______|_______________|______|______________|______|______________|
|  5.  |               | 10.  |              |  15. |              |
|______|_______________|______|______________|______|______________|

    7. Administratorii/Directorii:
 _____________________________________________________________
| Nr. |   Numele     | Functia | Nr. |   Numele     | Functia |
|crt. | si prenumele |         |crt. | si prenumele |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|
|  1. |              |         |  6. |              |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|
|  2. |              |         |  7. |              |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|
|  3. |              |         |  8. |              |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|
|  4. |              |         |  9. |              |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|
|  5. |              |         | 10. |              |         |
|_____|______________|_________|_____|______________|_________|

    8. Lista cuprinzand navele maritime care urmeaza sa fie operate de compania de navigatie in regim special maritim:
 ________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Denumirea | Anul de fabricatie | Tonajul net | Tonajul brut |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    1.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    2.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    3.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    4.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    5.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    6.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    7.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    8.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|    9.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|
|   10.    |           |                    |             |              |
|__________|___________|____________________|_____________|______________|

    9. Dovada constituirii garantiei banesti destinate acoperirii salariilor neachitate si repatrierii personalului navigant de catre compania de navigatie, conform Hotararii Guvernului nr. 71/1997: seria si numarul politei de asigurare/numarul contului deschis la o banca din Romania .................. .
    10. Documentul de conformitate cu Codul de management al sigurantei (cod ISM): numarul ................, data emiterii ........... .
    11. Taxa de inregistrare a companiei de navigatie: numarul chitantei/ordinului de plata ................. .
    12. Numarul certificatului de functionare in regim special maritim ..... .
                           _________________________________________
                          |           | Director | Semnatura | Data |
                          |___________|__________|___________|______|
                          | Am primit |          |           |      |
                          |___________|__________|___________|______|

 ______________________________ROMANIA_______________________________________
|    ANEXA Nr. 2                                                             |
|   la regulament                                                            |
|                            ___________                                     |
|                           |           |                                    |
|                           |           |                                    |
|                           |           |                                    |
|                           |           |                                    |
|                            \         /                                     |
|                              \     /                                       |
|                                \ /                                         |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                             |
|                                                                            |
|                            CERTIFICAT                                      |
|              DE FUNCTIONARE IN REGIMUL SPECIAL MARITIM                     |
|                                                                            |
|    Se certifica ca Societatea Comerciala .................................,|
|avand sediul in ............................., capitalul social ...........,|
|numarul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului ................,| |codul fiscal ..............., indeplineste conditiile stabilite de Ordonanta| |Guvernului nr. 116/1998 si a fost admisa sa functioneze in regim special    |
|maritim.                                                                    |
|    Societatea comerciala .......... a fost inregistrata cu numarul ........| |din ................, isi desfasoara activitatea in regim special maritim si|
|beneficiaza, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998, de   | |urmatoarele facilitati:                                                     |
|    1. - "Art. 6. - Companiile de navigatie maritima care isi desfasoara    | |activitatea in regimul special maritim sunt scutite de plata urmatoarelor   | |impozite si taxe pe toata perioada inregistrarii in acest regim: |
|    a) impozitul pe profit;                                                 |
|    b) taxa pe valoarea adaugata si taxele vamale pentru bunurile importate | |utilizate pentru modernizarea, repararea si exploatarea navelor;            |
|    c) taxa pe valoarea adaugata si taxele vamale pentru navele importate in| |intregul lor si pentru echipamentele, subansamblurile si materialele        |
|procurate din import pentru constructia de nave noi;                        |
|    d) accizele pentru produsele utilizate tehnic si consumate pentru       | |exploatarea navelor;                                                        |
|    e) taxa asupra mijloacelor de transport, pentru navele care le apartin."|
|    2. - "Art. 7. - Livrarile de bunuri din tara destinate utilizarii sau   | |incorporarii in navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie sau  | |operate de acestea, livrarile de nave, in intregul lor, acestor companii,   | |precum si prestatiile de servicii efectuate acestor nave sunt supuse cotei  | |zero de taxa pe valoarea adaugata."                                         |
|    3. - "Art. 8. - Actionarii si asociatii, persoane fizice sau juridice,  | |carora li se cuvin dividende pentru capitalul pe care l-au atribuit spre    | |valorificare companiilor de navigatie care functioneaza in regim special    | |maritim, sunt exonerati de plata impozitului pe dividendele aferente        |
|profitului realizat din activitatea de transport maritim international, cu  | |conditia ca, in anul respectiv, compania de navigatie sa realizeze          |
|cheltuieli de investitii sau rambursari de credite contractate in vederea   | |achizitionarii de nave maritime de transport si/sau de echipamente/         |
|instalatii necesare dotarii/modernizarii acestora, cheltuieli care determina| |diminuarea profitului cu cel putin o treime."                               |
|    Compania de navigatie are obligatia sa respecte prevederile inscrise in | |Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 si va achita plata taxelor anuale         | |corespunzatoare, dupa cum urmeaza:                                          |
|    "Art. 9. - (1) Companiile de navigatie care sunt inregistrate in regim  |
|special maritim sunt obligate la plata unei taxe anuale pe tonajul net al   |
|fiecarei nave aflate in operarea lor."                                      |
|    ....................................................................... |
|    "(4) Taxa anuala pe tonajul net al navelor se poate plati integral, la  | |inceputul anului, sau in cote semestriale, inainte de inceperea fiecarui    |
|semestru ........".                                                         |
|                                                                            |
|    Prezentul certificat reprezinta si autorizatie de transport maritim     | |international, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.     | |42/1997, ale Hotararii Guvernului nr. 112/1996, cu modificarile ulterioare, |
|si ale Hotararii Guvernului nr. 71/1997.                                    |
|                                                                            |
|                          Secretar de stat,                                 |
|                                                                            |
|    Bucuresti                                                               |
|    Nr. ...... Data ...........                                             |
|____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 302/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 302 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu