Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.27 din 14.01.2015

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 23 ianuarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21−25, sectorul 1, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.(2) ANCSI este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul 2ANCSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu. Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniul său de activitate.(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, poate delega ANCSI alte competenţe ce derivă din acte normative, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Articolul 5Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rolul şi responsabilitatea: a)de a defini obiectivele strategice; b)de a defini, aplica, monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute la lit. a); c)de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite; d)de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor; e)de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f)de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g)de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite; h)de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional. Articolul 6Pentru a-şi realiza rolul şi obiectivele strategice în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, îndeplineşte următoarele funcţii: a)de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; b)de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniul său de activitate; c)de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; d)de sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate; e)de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; f)de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; g)de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul său de activitate şi promovarea de noi acorduri; h)de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, de alte state şi de organisme internaţionale prin acorduri bilaterale în domeniul său de activitate. Articolul 7(1) În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice exercită, prin intermediul ANCSI, următoarele atribuţii:a)fundamentează, elaborează şi actualizează periodic politicile şi strategiile sale în domeniu; b)diseminează informaţii în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; c)stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora; d)participă la cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţi de cercetare şi operatori economici; e)organizează acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea în domeniul său de activitate; f)stimulează şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; g)urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii; h)elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent; i)avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice; j)monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare; k)elaborează politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare; l)stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, europene şi bilaterale în domeniu; m)asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă; n)asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate; o)stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice; p)sprijină transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern; q)stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile; r)defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; s)elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare; ş)realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru monitorizarea şi evaluarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea; t)stabileşte şi actualizează obiectivele strategiei urmărite prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; ţ)evaluează programele cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi detalierea lor anuală; u)aprobă structura anuală a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi informează Guvernul asupra realizării acestora; v)conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării; w)atribuie proiecte prioritare operatorilor economici, instituţiilor publice, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit reglementărilor în vigoare; x)prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă; y)stabileşte fondurile destinate finanţării din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi programele de finanţare instituţională; z)coordonează activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;aa) elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi; bb) stabileşte fondurile destinate finanţării pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice; cc) stabileşte şi repartizează fondurile de finanţare a programelor proprii de cercetare-dezvoltare ale institutelor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare; dd) stabileşte fondurile destinate finanţării investiţiilor institutelor din coordonare; ee) stabileşte fondurile destinate finanţării instalaţiilor şi obiectivelor de interes naţional; ff) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea sa; gg) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) ANCSI îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.(3) ANCSI, corespunzător obiectului său de activitate, exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terţii. Articolul 8 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANCSI se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.(2) În structura organizatorică a ANCSI funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Structura organizatorică a ANCSI este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin decizie a preşedintelui, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condiţiile legii.(4) ANCSI poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene. Articolul 9 (1) În cadrul ANCSI funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional Creşterea competitivităţii economice, care va prelua şi rolul de organism intermediar în cadrul Programului operaţional Competitivitate, denumit în continuare Organism intermediar pentru cercetare.(2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice şi pentru Programul operaţional Competitivitate prin acordul părţilor implicate. (3) Organismul intermediar pentru cercetare funcţionează cu un număr de 59 de posturi.(4) Numărul de posturi cu care funcţionează Organismul intermediar pentru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea ANCSI. Articolul 10 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trec în subordinea ori coordonarea ANCSI entităţile, organizate, după caz, preluate de la Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, conform
art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 2, 3a şi 3b.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trec sub autoritatea ANCSI entităţile preluate conform
art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, organizate ca societăţi comerciale, prevăzute în anexa nr. 4.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trece sub autoritatea ANCSI Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare - ICPROA“ - S.A. Braşov, preluată conform
Hotărârii Guvernului nr. 820/2002 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare – ICPROA“ - S.A. Braşov din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în temeiul prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, exercită atribuţiile specifice ale organelor administraţiei publice centrale din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea cărora s-au aflat entităţile prevăzute în anexele nr. 3a-3b şi anexa nr. 4, ce decurg din actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestora, prin ANCSI. Articolul 11(1) Numărul maxim de posturi pentru ANCSI este de 141, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea preşedintelui ANCSI. Articolul 12 (1) ANCSI este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.(2) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui ANCSI se face conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică. Articolul 13 (1) Preşedintele ANCSI are următoarele atribuţii principale:a)asigură conducerea operativă a ANCSI; b)reprezintă ANCSI în relaţia cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, în condiţiile legii; c)angajează şi concediază personalul unităţii, în condiţiile legii; d)încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; e)exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele este ordonator secundar de credite.(4) Preşedintele poate delega dreptul de semnătură vicepreşedintelui sau unuia dintre conducătorii compartimentelor funcţionale. Articolul 14Preşedintele ANCSI reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. Articolul 15Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 16Pentru exercitarea atribuţiilor sale, ANCSI este sprijinită de Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor
art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Articolul 17 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, ANCSI preia în administrare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice unele bunuri mobile aflate în patrimoniul acestuia, aferent activităţii preluate.(2) Preluarea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea ANCSI se va realiza în condiţiile legii.(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) ANCSI are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18(1) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru entităţile subordonate se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCSI, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului entităţii. (2) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali ai entităţilor aflate în subordinea ANCSI, prevăzute în anexa nr. 2, se fac prin decizie a preşedintelui ANCSI.(3) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum şi a membrilor consiliilor de administraţie din cadrul entităţilor aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea ANCSI, prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b şi în anexa nr. 4, se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Articolul 19Personalul ANCSI se constituie din funcţionari publici şi personal contractual preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care îşi păstrează drepturile salariale, în condiţiile legii. Articolul 20Preluarea posturilor, precum şi a personalului din aparatul propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice aferent activităţii pentru cercetare ştiinţifică se face pe bază de protocol de predare-preluare, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi fără afectarea drepturilor salariale. Articolul 21Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 22ANCSI poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatorii economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii. Articolul 23Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Numărul total de posturi: 141, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare ANEXA Nr. 2INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1. Agenţia Spaţială Română Venituri proprii
2. Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii

ANEXA Nr. 3aINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti Venituri proprii
2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti Venituri proprii

ANEXA Nr. 3bINSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
0 1 2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ - IFIN - HH Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
0 1 2
11 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
17 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli“ - I.N.C.A.S. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
23 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
24 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale- ISIM Timişoara Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - INMR Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă -URBAN - INCERC Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
0 1 2
31 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii - Bucureşti - INSCC Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont“ - INCDPM Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
33 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
34 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
35 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş“ Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
36 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
37 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
38 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
39 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, Argeş Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
40 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
41 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
42 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare
43 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino“ - INCDMIC Bucureşti Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 4INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1. Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS“ - S.A. Venituri proprii
2. Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. Braşov Venituri proprii


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 27/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu