E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 225 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 20 aprilie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica politica acestuia si reglementarile legale in domeniul metrologiei si are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii principale:
    1. coordoneaza si supravegheaza aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    2. elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;
    3. elaboreaza proiecte de hotarari si instructiuni de metrologie legala, pe care le supune spre aprobare Guvernului, urmarind armonizarea acestora cu reglementarile internationale in domeniul metrologiei;
    4. elaboreaza norme si proceduri de metrologie legala, cu caracter obligatoriu;
    5. avizeaza proiectele de acte normative privind masurile si mijloacele de masurare sau care contin referiri la acestea;
    6. coordoneaza si supravegheaza activitatea de reproducere, conservare si transmitere a unitatilor de masura si atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane ale unitatilor de masura; asigura trasabilitatea etaloanelor nationale la cele internationale;
    7. elaboreaza si revizuieste periodic "Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului".
    8. efectueaza controlul metrologic al statului asupra masurilor si mijloacelor de masurare folosite in domeniile de interes public;
    9. reglementeaza, supravegheaza si controleaza construirea, fabricarea, importul, repararea, modificarea, inchirierea, vanzarea, etalonarea, verificarea, instalarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in domeniile de interes public;
    10. constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei, interzice utilizarea, sigileaza sau, dupa caz, confisca mijloacele de masurare nelegale si sesizeaza organele de urmarire penala in cazurile de incalcare a legii penale;
    11. acorda sau retrage autorizatii si avize pentru exercitarea activitatilor prevazute de lege in legatura cu mijloacele de masurare sau masurarile din domeniile de interes public;
    12. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care executa etalonari si verificari metrologice la mijloacele de masurare nesupuse controlului metrologic al statului;
    13. acorda sau retrage aprobarea de model pentru mijloacele de masurare prevazute de lege, fabricate si importate;
    14. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care efectueaza evaluarea si certificarea mijloacelor de masurare nesupuse reglementarilor privind aprobarea de model;
    15. organizeaza, asigura si supravegheaza functionarea retelei proprii de laboratoare de etalonari si verificari metrologice; incurajeaza si sprijina infiintarea de laboratoare de metrologie in cadrul agentilor economici sau ca firme independente;
    16. propune si percepe taxe sau, dupa caz, stabileste tarife, in conditiile legii, pentru lucrarile din domeniul metrologiei;
    17. avizeaza sau, dupa caz, receptioneaza lucrarile de cercetare stiintifica, in domeniul metrologiei, contractate de Institutul National de Metrologie, in conditiile legii;
    18. sprijina invatamantul in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    19. asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si a altor materiale specifice domeniului;
    20. reprezinta interesele Romaniei in Organizatia Internationala de Metrologie Legala si in alte organisme internationale sau regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari;
    21. stabileste, in conditiile legii, conventii sau protocoale de recunoastere reciproca a unor documente sau activitati de metrologie legala, cu institutii similare din alte tari sau organisme internationale;
    22. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 40, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Biroului Roman de Metrologie Legala este asigurata de un director general, asimilat, ca salarizare, cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza un colegiu de conducere, organ cu caracter consultativ, numit prin ordin al directorului general, cu avizul membrului din Guvern care coordoneaza aceasta activitate.
    Presedintele Colegiului de conducere este directorul general.
    (5) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate. Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si altor persoane din cadrul institutiei.
    (6) Pentru indeplinirea atributiilor Biroului Roman de Metrologie Legala, directorul general emite ordine, norme si proceduri de metrologie legala.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 4
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala are in subordine 14 inspectii interjudetene de metrologie, unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, in subordinea carora functioneaza laboratoare teritoriale de metrologie fara personalitate juridica, cu finantare din venituri extrabugetare, precum si un laborator de incercari pentru aprobari de model si un serviciu de evaluare metrologica a laboratoarelor, unitati fara personalitate juridica, cu finantare din venituri extrabugetare. In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza si Institutul National de Metrologie, unitate cu personalitate juridica.
    Unitatile din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se aproba prin ordin al directorului general.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru institutiile din subordine, precum si atributiile acestora se stabilesc si se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 5
    Statele de functii pentru aparatul central si unitatile subordonate Biroului Roman de Metrologie Legala se avizeaza si se aproba potrivit legii.
    Art. 6
    Institutul National de Metrologie este organizat si functioneaza ca institut de cercetare, care efectueaza cercetari stiintifice in domeniul metrologiei, utilizeaza principalele etaloane nationale ale unitatilor de masura, asigurand intretinerea si dezvoltarea lor la nivelul de exactitate necesar, precum si trasabilitatea acestora la etaloanele internationale, realizeaza transmiterea unitatilor de masura la etaloanele secundare, efectueaza incercari de model si etalonari sau verificari metrologice si participa la elaborarea de proiecte de reglementari si acte normative in domeniul metrologiei.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu finantare de la bugetul de stat.
    Salarizarea personalului din inspectiile interjudetene de metrologie se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    Personalul incadrat in unitatile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se salarizeaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 281/1993.
    Personalul incadrat in Institutul National de Metrologie isi pastreaza actualul sistem de salarizare, conform Hotararii Guvernului nr. 467/1994.
    Art. 8
    (1) Sumele incasate de Biroul Roman de Metrologie Legala, reprezentand taxele pentru expertizari si autorizari, amenzile, precum si veniturile prevenite din activitati proprii realizate de personalul bugetar, se fac venit la bugetul de stat.
    (2) Unitatile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala presteaza lucrari si servicii in domeniul metrologiei pe baza de tarife sau devize de lucrari, stabilite in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 9
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si primi din partea acestora datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 10
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri publice, proprietate a statului roman, aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala si utilizate in interesul public.
    Cheltuielile necesare lucrarilor de intretinere si dezvoltare a etaloanelor nationale ale unitatilor de masura se asigura prin bugetul Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 11
    Biroul Roman de Metrologie Legala are in dotare pentru activitati specifice ale aparatului central un autolaborator cu un consum normat de carburant de 250 l/luna. Inspectiile interjudetene de metrologie au in dotare, in fiecare dintre judetele componente, un parc auto compus din autolaboratoare si autospeciale, normat potrivit anexei nr. 3.
    Art. 12
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor organelor teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legala si spatiile de lucru necesare.
    Art. 13
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta donatii si contributii, in conditiile legii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 481/1992 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    Ministru de stat,
                    ministrul muncii si
                    protectiei sociale,
                    Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 40
    (exclusiv demnitarul)

                   BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
                         ----------------------
                        |   DIRECTOR GENERAL   |
                         ----------------------
                                   |
                                   |
                                   |
                                   |              ------------------------
                                   |-------------| Legislatie, contencios |
                                   |              ------------------------
                                   |              --------------------------
                                   |-------------| Control financiar propriu |
                                   |              ---------------------------
                                   |
                                   |
         ------------------------------------------------------------
        |                     |                  |                   |
        |                     |                  |                   |
 -----------------     ---------------     ---------------      -----------
|   Directia      |   |    Directia   |   |   Directia    |    |  Serviciul |
| reglementari si |   | verificari si |   |  de control   |    |   economic |
|   incercari     |   |  autorizari   |   |               |    |            |
-----------------     ---------------     ---------------      ------------

    ANEXA 2
                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala

    I. Unitatile finantate de bugetul de stat:
    - Inspectii interjudetene de metrologie - servicii publice descentralizate: Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Timisoara, Targu Mures.
    Numar maxim de posturi = 200.
    II. Unitati extrabugetare:
    - Laboratoare teritoriale de metrologie
    - Laboratorul de incercari pentru aprobari de model
    - Serviciul de evaluare metrologica a laboratoarelor.
    III. Unitati cu venituri proprii organizate potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991:
    - Institutul National de Metrologie.

    ANEXA 3

                          NORMATIV
privind parcul auto si consumul de carburanti pentru inspectiile interjudetene de metrologie
                                           Numar                  Consum
(litri/luna)
 1. Autolaborator (Dacia break)     Cate un autolaborator
                                    pentru fiecare dintre
                                    judetele componente*)        250
 2. Autospeciale, cu sau fara       Cate o autospeciala
    remorca, dotate cu automacara   la fiecare 4 judete          600 (motorina)
    sau dispozitive speciale de
    ridicat pentru verificarea
    metrologica a podurilor-bascula
    rutiere.
-----------------
    *) Pentru municipiul Bucuresti   Inspectia interjudeteana de metrologie va avea in folosinta doua autolaboratoare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 225/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 225 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu