E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 225 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 20 aprilie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica politica acestuia si reglementarile legale in domeniul metrologiei si are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii principale:
    1. coordoneaza si supravegheaza aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    2. elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;
    3. elaboreaza proiecte de hotarari si instructiuni de metrologie legala, pe care le supune spre aprobare Guvernului, urmarind armonizarea acestora cu reglementarile internationale in domeniul metrologiei;
    4. elaboreaza norme si proceduri de metrologie legala, cu caracter obligatoriu;
    5. avizeaza proiectele de acte normative privind masurile si mijloacele de masurare sau care contin referiri la acestea;
    6. coordoneaza si supravegheaza activitatea de reproducere, conservare si transmitere a unitatilor de masura si atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane ale unitatilor de masura; asigura trasabilitatea etaloanelor nationale la cele internationale;
    7. elaboreaza si revizuieste periodic "Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului".
    8. efectueaza controlul metrologic al statului asupra masurilor si mijloacelor de masurare folosite in domeniile de interes public;
    9. reglementeaza, supravegheaza si controleaza construirea, fabricarea, importul, repararea, modificarea, inchirierea, vanzarea, etalonarea, verificarea, instalarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in domeniile de interes public;
    10. constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei, interzice utilizarea, sigileaza sau, dupa caz, confisca mijloacele de masurare nelegale si sesizeaza organele de urmarire penala in cazurile de incalcare a legii penale;
    11. acorda sau retrage autorizatii si avize pentru exercitarea activitatilor prevazute de lege in legatura cu mijloacele de masurare sau masurarile din domeniile de interes public;
    12. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care executa etalonari si verificari metrologice la mijloacele de masurare nesupuse controlului metrologic al statului;
    13. acorda sau retrage aprobarea de model pentru mijloacele de masurare prevazute de lege, fabricate si importate;
    14. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care efectueaza evaluarea si certificarea mijloacelor de masurare nesupuse reglementarilor privind aprobarea de model;
    15. organizeaza, asigura si supravegheaza functionarea retelei proprii de laboratoare de etalonari si verificari metrologice; incurajeaza si sprijina infiintarea de laboratoare de metrologie in cadrul agentilor economici sau ca firme independente;
    16. propune si percepe taxe sau, dupa caz, stabileste tarife, in conditiile legii, pentru lucrarile din domeniul metrologiei;
    17. avizeaza sau, dupa caz, receptioneaza lucrarile de cercetare stiintifica, in domeniul metrologiei, contractate de Institutul National de Metrologie, in conditiile legii;
    18. sprijina invatamantul in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    19. asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si a altor materiale specifice domeniului;
    20. reprezinta interesele Romaniei in Organizatia Internationala de Metrologie Legala si in alte organisme internationale sau regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari;
    21. stabileste, in conditiile legii, conventii sau protocoale de recunoastere reciproca a unor documente sau activitati de metrologie legala, cu institutii similare din alte tari sau organisme internationale;
    22. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 40, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Biroului Roman de Metrologie Legala este asigurata de un director general, asimilat, ca salarizare, cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza un colegiu de conducere, organ cu caracter consultativ, numit prin ordin al directorului general, cu avizul membrului din Guvern care coordoneaza aceasta activitate.
    Presedintele Colegiului de conducere este directorul general.
    (5) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate. Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si altor persoane din cadrul institutiei.
    (6) Pentru indeplinirea atributiilor Biroului Roman de Metrologie Legala, directorul general emite ordine, norme si proceduri de metrologie legala.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 4
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala are in subordine 14 inspectii interjudetene de metrologie, unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, in subordinea carora functioneaza laboratoare teritoriale de metrologie fara personalitate juridica, cu finantare din venituri extrabugetare, precum si un laborator de incercari pentru aprobari de model si un serviciu de evaluare metrologica a laboratoarelor, unitati fara personalitate juridica, cu finantare din venituri extrabugetare. In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza si Institutul National de Metrologie, unitate cu personalitate juridica.
    Unitatile din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se aproba prin ordin al directorului general.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru institutiile din subordine, precum si atributiile acestora se stabilesc si se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 5
    Statele de functii pentru aparatul central si unitatile subordonate Biroului Roman de Metrologie Legala se avizeaza si se aproba potrivit legii.
    Art. 6
    Institutul National de Metrologie este organizat si functioneaza ca institut de cercetare, care efectueaza cercetari stiintifice in domeniul metrologiei, utilizeaza principalele etaloane nationale ale unitatilor de masura, asigurand intretinerea si dezvoltarea lor la nivelul de exactitate necesar, precum si trasabilitatea acestora la etaloanele internationale, realizeaza transmiterea unitatilor de masura la etaloanele secundare, efectueaza incercari de model si etalonari sau verificari metrologice si participa la elaborarea de proiecte de reglementari si acte normative in domeniul metrologiei.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu finantare de la bugetul de stat.
    Salarizarea personalului din inspectiile interjudetene de metrologie se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    Personalul incadrat in unitatile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se salarizeaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 281/1993.
    Personalul incadrat in Institutul National de Metrologie isi pastreaza actualul sistem de salarizare, conform Hotararii Guvernului nr. 467/1994.
    Art. 8
    (1) Sumele incasate de Biroul Roman de Metrologie Legala, reprezentand taxele pentru expertizari si autorizari, amenzile, precum si veniturile prevenite din activitati proprii realizate de personalul bugetar, se fac venit la bugetul de stat.
    (2) Unitatile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala presteaza lucrari si servicii in domeniul metrologiei pe baza de tarife sau devize de lucrari, stabilite in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 9
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si primi din partea acestora datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 10
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri publice, proprietate a statului roman, aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala si utilizate in interesul public.
    Cheltuielile necesare lucrarilor de intretinere si dezvoltare a etaloanelor nationale ale unitatilor de masura se asigura prin bugetul Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 11
    Biroul Roman de Metrologie Legala are in dotare pentru activitati specifice ale aparatului central un autolaborator cu un consum normat de carburant de 250 l/luna. Inspectiile interjudetene de metrologie au in dotare, in fiecare dintre judetele componente, un parc auto compus din autolaboratoare si autospeciale, normat potrivit anexei nr. 3.
    Art. 12
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor organelor teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legala si spatiile de lucru necesare.
    Art. 13
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta donatii si contributii, in conditiile legii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 15
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 481/1992 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    Ministru de stat,
                    ministrul muncii si
                    protectiei sociale,
                    Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 40
    (exclusiv demnitarul)

                   BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
                         ----------------------
                        |   DIRECTOR GENERAL   |
                         ----------------------
                                   |
                                   |
                                   |
                                   |              ------------------------
                                   |-------------| Legislatie, contencios |
                                   |              ------------------------
                                   |              --------------------------
                                   |-------------| Control financiar propriu |
                                   |              ---------------------------
                                   |
                                   |
         ------------------------------------------------------------
        |                     |                  |                   |
        |                     |                  |                   |
 -----------------     ---------------     ---------------      -----------
|   Directia      |   |    Directia   |   |   Directia    |    |  Serviciul |
| reglementari si |   | verificari si |   |  de control   |    |   economic |
|   incercari     |   |  autorizari   |   |               |    |            |
-----------------     ---------------     ---------------      ------------

    ANEXA 2
                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala

    I. Unitatile finantate de bugetul de stat:
    - Inspectii interjudetene de metrologie - servicii publice descentralizate: Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Timisoara, Targu Mures.
    Numar maxim de posturi = 200.
    II. Unitati extrabugetare:
    - Laboratoare teritoriale de metrologie
    - Laboratorul de incercari pentru aprobari de model
    - Serviciul de evaluare metrologica a laboratoarelor.
    III. Unitati cu venituri proprii organizate potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991:
    - Institutul National de Metrologie.

    ANEXA 3

                          NORMATIV
privind parcul auto si consumul de carburanti pentru inspectiile interjudetene de metrologie
                                           Numar                  Consum
(litri/luna)
 1. Autolaborator (Dacia break)     Cate un autolaborator
                                    pentru fiecare dintre
                                    judetele componente*)        250
 2. Autospeciale, cu sau fara       Cate o autospeciala
    remorca, dotate cu automacara   la fiecare 4 judete          600 (motorina)
    sau dispozitive speciale de
    ridicat pentru verificarea
    metrologica a podurilor-bascula
    rutiere.
-----------------
    *) Pentru municipiul Bucuresti   Inspectia interjudeteana de metrologie va avea in folosinta doua autolaboratoare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 225/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 225 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu