Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 481 din 24 august 1992

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din 28 august 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, insarcinat cu aplicarea politicii acestuia si a reglementarilor legale in domeniul metrologiei, avand calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Biroul Roman de Metrologie Legala indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza proiecte de hotarari si de instructiuni de metrologie legala, cu caracter obligatoriu, pe care le supune spre aprobare Guvernului, urmarind armonizarea normelor interne cu cele internationale in domeniul metrologiei legale;
    b) atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane;
    c) asigura si urmareste conservarea si garantarea exactitatii etaloanelor nationale si primare pe care le detine, prin compararea lor cu etaloanele internationale;
    d) elaboreaza programe de dezvoltare a activitatii de metrologie legala si colaboreaza cu ministerele si alte organisme nationale interesate in dezvoltarea metrologiei;
    e) avizeaza temele de cercetare din domeniul metrologiei legale, finantate de la buget;
    f) efectueaza controlul metrologic al statului, reglementeaza, supravegheaza si controleaza fabricarea, repararea si utilizarea etaloanelor, verificarea mijloacelor de masurare, precum si masurile din domeniile de interes public stabilite de lege;
    g) constata contraventiile si aplica amenzile prevazute de legislatia din domeniul metrologiei si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    h) acorda si retrage autorizatii pentru exercitarea activitatilor de metrologie prevazute de lege;
    i) acorda si retrage aprobarea de model pentru fabricarea si importul mijloacelor de masurare prevazute de lege;
    j) organizeaza si asigura certificarea de masurare, conform normelor internationale de metrologie legala, pe baza procedurilor proprii;
    k) organizeaza si asigura functionarea retelei de laboratoare de etalonari si verificari metrologice;
    l) organizeaza laboratoare fixe si mobile pentru etalonarea si verificarea mijloacelor de masurare in locurile unde se fabrica, se repara sau se utilizeaza mijloace de masurare supuse controlului metrologic al statului;
    m) propune si percepe taxe sau, dupa caz, stabileste tarife, in conditiile legii, pentru efectuarea expertizarilor, evaluarilor si controalelor in vederea emiterii autorizatiilor, aprobarilor de model si certificarilor prevazute la lit. h)-j), precum si pentru etalonari si verificari metrologice;
    n) sprijina invatamantul si organizeaza formele de perfectionare profesionala in domeniul metrologiei legale;
    o) asigura editarea si difuzarea publicatiilor de specialitate, a instructiunilor de metrologie legala, precum si a altor reglementari si documente din domeniu;
    p) participa, reprezentand interesele Romaniei, in organisme internationale si regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutii similare din alte tari.
    Art. 3
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, avand dreptul de a solicita acestora date si informatii necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 4
    Biroul Roman de Metrologie Legala publica periodic, in publicatii oficiale de metrologie legala, lista cu tipurile de mijloace de masurare supuse controlului metrologic al statului, lista laboratoarelor de metrologie si de incercari autorizate sau acreditate, lista cu importurile de mijloace de masurare avizate, lista cu aprobarile de model acordate, lista cu producatorii si produsele acestora care au obtinut certificarea conform normelor internationale de metrologie legala, precum si alte date referitoare la metrologia legala.
    Art. 5
    Conducerea Biroului Roman de Metrologie Legala este asigurata de un director general, numit prin decizie a primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza colegiul de conducere, organ cu caracter consultativ. Presedintele colegiului de conducere este directorul general.
    Directorul general conduce activitatea curenta si reprezinta Biroul Roman de Metrologie Legala in raporturile cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizatii din tara, precum si in relatiile internationale. In acest scop, directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si altor persoane din cadrul institutiei.
    Art. 6
    Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala este prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Biroul Roman de Metrologie Legala are in subordine 14 inspectii interjudetene de metrologie, unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, si laboratoare teritoriale de metrologie, precum si un laborator de incercari pentru aprobari de model, ca unitati fara personalitate juridica si cu finantare extrabugetara. Organizarea, functionarea si structura organizatorica a acestora se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Biroul Roman de Metrologie Legala preia de la Institutul National de Metrologie laboratorul de incercari de stat si fiabilitate, precum si laboratoarele teritoriale si al municipiului Bucuresti de etalonari si verificari metrologice, impreuna cu personalul aferent acestora.
    Art. 7
    Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala este de 50, iar cel al inspectiilor interjudetene de metrologie, de 220, conform anexei.
    Art. 8
    Structura organizatorica pe compartimente, atributiile si sarcinile personalului si regulamentul de organizare interna si functionare ale Biroului Roman de Metrologie Legala, precum si statul de functii avizat conform legii se aproba de directorul general.
    Art. 9
    Finantarea activitatii aparatului propriu al Biroului Roman de Metrologie este asigurata de la bugetul de stat, ca si cea a inspectiilor interjudetene de metrologie.
    Evidenta financiar-contabila a laboratoarelor teritoriale de metrologie se tine si se urmareste separat de Biroul Roman de Metrologie Legala, prin inspectiile interjudetene de metrologie pe raza carora se afla aceste laboratoare.
    Sumele incasate de Biroul Roman de Metrologie Legala reprezentand taxele pentru expertizari si autorizari, amenzile, precum si tarifele provenite din activitati proprii realizate de personalul bugetar, se fac venit la bugetul de stat.
    Tarifele pentru etalonarea si verificarea metrologica obligatorie a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic al statului, conform legii, se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legala cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, conform actelor normative in vigoare. Respectarea tarifelor este obligatorie atat pentru laboratoarele teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legala, cat si pentru alte laboratoare acreditate de Biroul Roman de Metrologie Legala sa efectueze etalonarea si verificarea acestor categorii de mijloace de masurare.
    Art. 10
    Institutul National de Metrologie se organizeaza si functioneaza ca institut de cercetare de profil in subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala. Institutul National de Metrologie este condus de un director numit de directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 11
    Institutul National de Metrologie are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza cercetari stiintifice si tehnice in domeniul metrologiei;
    b) asigura conservarea si perfectionarea etaloanelor nationale pe care le detine si urmareste garantarea exactitatii lor prin comparatii cu etaloanele internationale;
    c) transmite unitatea de masura de la etaloane primare la etaloane secundare;
    d) efectueaza, la cerere, alte lucrari de metrologie si prestari de servicii, autorizate in conditiile prevazute de lege;
    e) participa la lucrarile organismelor internationale si regionale privind etaloanele primare si la orice alte manifestari internationale pe probleme de metrologie, altele decat cele de metrologie legala.
    Art. 12
    Pentru orientarea activitatii de cercetare si a principalelor directii de dezvoltare din domeniul metrologiei, se constituie, pe langa Institutul National de Metrologie, Consiliul consultativ de metrologie.
    Consiliul consultativ de metrologie este prezidat de directorul Institutului National de Metrologie.
    Membrii Consiliului consultativ de metrologie sunt reprezentanti ai ministerelor, asociatiilor profesionale, patronatului, altor organizatii interesate si alti specialisti din domeniu si sunt numiti de presedintele acestuia. Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala este, de drept, membru al Consiliului consultativ de metrologie.
    Consiliul consultativ de metrologie stabileste propriul sau regulament de functionare, secretariatul acestuia fiind asigurat de Institutul National de Metrologie.
    Art. 13
    Membrii Consiliului consultativ de metrologie, cu exceptia membrilor de drept:
    a) se numesc pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani;
    b) nu sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in cadrul consiliului.
    Art. 14
    Biroul Roman de Metrologie Legala se doteaza cu patrimoniu propriu, constituit din patrimoniul fostelor inspectii interjudetene de metrologie, patrimoniul preluat de la Institutul National de Metrologie, inclusiv dotarile si spatiile aferente laboratoarelor preluate in conditiile art. 6 alin. 3, precum si cu cota-parte de 1/3 din patrimoniul preluat de la fosta Comisie Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate si unitatile sale teritoriale, pe baza de protocol, incheiat de parti in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, tinandu-se seama de inventarul faptic inregistrat la zi.
    Art. 15
    In vederea desfasurarii activitatii, Biroul Roman de Metrologie Legala utilizeaza un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 16
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile pentru desfasurarea activitatii organelor teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legala si spatiile de lucru necesare.
    Art. 17
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta oferte de donatie si contributii, in conditiile legii.
    Art. 18
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legala se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991.
    Salarizarea personalului din inspectiile interjudetene de metrologie se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, iar cea a personalului din laboratoarele teritoriale de metrologie si din laboratorul de incercari pentru aprobari de model se face conform Hotararii Guvernului nr. 307/1991, republicata. Pana la reglementarea, prin lege, a salarizarii personalului din unitatile de cercetare, personalul din Institutul National de Metrologie isi pastreaza actualele niveluri de salarizare.
    Art. 19
    Ministerul Economiei si Finantelor va lua masuri pentru introducerea modificarilor corespunzatoare, care decurg din aplicarea prezentei hotarari, in indicatorii financiari pe anul 1992, prin transferarea, din bugetul fostei Comisii Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, a fondurilor bugetare necesare Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 20SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 481/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 481 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu