Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.16 din 11.09.2019

pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere:cerinţele impuse de Comisia Europeană prin Scrisoarea de punere în întârziere - Încălcarea nr. 2018/2.393 (infringement) privind neîndeplinirea obligaţiilor care revin României în implementarea Directivei 2006/123/CE (Directiva privind serviciile) şi Directivei 2005/36/CE (Directiva privind calificările profesionale) prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCUe);

prevederile art. 40 alin. (1) lit. a1) şi a4) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2019, emite următoarea hotărâre: Articolul 1
(1) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,Mircea TimofteANEXA Nr. 1PROCEDURĂ STANDARD privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot opta să aplice conform procedurii standard sau pentru obţinerea Cardului profesional european de asistent medical generalist (EPC).

Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.Prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali generalişti stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de asistent medical generalist. Particularităţi: • Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de asistent medical generalist este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. • Pe durata furnizării serviciilor, asistenţii medicali generalişti în cauză: exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de asistent medical generalist;

sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;

sunt înregistraţi automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;

se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenţii medicali generalişti cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR; sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Asistenţii medicali generalişti prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.Solicitările asistenţilor medicali generalişti referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România se soluţionează de către OAMGMAMR - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. I. Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România Solicitantul, asistent medical generalist, aflat la prima prestare de servicii în România, înaintează OAMGMAMR următoarele documente: 1. o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură); Precizări: • Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România. • Prezentarea declaraţiei prevăzute la subpct. 1 este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. 2. copia documentului de cetăţenie (paşaport sau carte de identitate) şi, după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii, dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;3. o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură); 4. o dovadă prin care autorităţile competente ale statului Membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale; 5. copia diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical generalist prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor profesionale; 6. traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la pct. I subpct. 2 lit. a)-c) şi subpct. 4 şi 5. Proceduri şi termene-limită La primirea declaraţiei, Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP) din cadrul OAMGMAMR verifică documentele şi, după caz, solicită prestatorului în completare documentele lipsă. 1. În cazul asistenţilor medicali generalişti prevăzuţi la pct. I, a căror calificare dobândită în alt stat membru UE îndeplineşte criteriile recunoaşterii automate prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate la pct. I subpct. 2, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor), înaintează conducerii organizaţiei propunerea acesteia de avizare a prestării temporare de servicii de către solicitant şi comunică acestuia avizul OAMGMAMR în acest sens, precum şi înregistrarea automată pe durata prestării serviciilor. 2. În cazul asistenţilor medicali generalişti a căror calificare obţinută în alt stat membru UE nu întruneşte criteriile de recunoaştere menţionate la subpct. 1, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens. În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate la pct. I subpct. 2, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor, înaintează propunerile acesteia conducerii organizaţiei şi informează solicitantul prestator cu privire la decizia OAMGMAMR: a)de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical generalist în România; b)după verificarea calificării:

(i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau
(ii) de a-l înregistra temporar automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical generalist în România.

În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea în luarea unei decizii, DRCP notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la subpct. 2 paragraful al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora. Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent medical generalist a prestatorului de servicii şi formarea de asistent medical generalist impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant. În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical generalist în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. II. În caz de reînnoire a declaraţiei, în termen de 30 de zile de la primire, DRCP din cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România notifică înregistrarea temporară automată asistenţilor medicali generalişti care au mai prestat servicii în România. În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat. Procedură de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ**Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin poştă, la fax: +4021224.00.25/75 sau la adresa calificari@oamr.ro şi se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical estimează că va furniza servicii temporar sau ocazional în România în decursul anului în cauză. Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali generalişti stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ........ ..............., născut(ă) la data........ ................ .............. (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) în localitatea ........ ............., ţara ........ ............, cetăţenia ........ ........ ........, cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ........, nr. ...., bl. ........., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail ........ ........., de profesie asistent medical generalist ........ ........ ............, declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ................ ........ nr. ........ ......... (denumirea documentului asigurator) seria ........ .........., obiectul de activitate/profesia asistent medical generalist exercitată cu limita de răspundere asigurată în valoare de ........ ........, valabil(ă) pentru perioada ........ ................ ........ ........, emis(ă) de ........ ................ ................ ................ ........ ........., (în EUR/lei) (zi/lună/an - zi/lună/an) (denumirea integrală a instituţiei emitente) adresă completă ........ ................ ................ ................ ................, tel. ........ ..............., adresă e-mail: ........ ................ .......... . Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical generalist, temporar sau ocazional, în România, începând cu data ........ ................ ........ în cadrul ........ ................ ................ ........ ............., (zi/lună/an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) adresă completă ........ ........ ..........., tel. ........ ............, e-mail ........ ........ ............, localitate ........ ........ ........, judeţ ........ ........... . Data Semnătura ........ ........ ......... ........ ................ ............ ANEXA Nr. 2 la procedurăDECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali generalişti stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ........ ..............., născut(ă) la data........ ................ .............. (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) în localitatea ........ ..............., ţara ........ ........., cetăţenia ........ ..............., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ........ nr. ......, bl. ........., sc. ....., et. ........, cod poştal ............., localitatea ........ ............., ţara ........ ..............., telefon ........ ............, adresă e-mail ........ ................ ..........., de profesie asistent medical generalist ........ ................ .........., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de asistent medical generalist în România. Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical generalist, temporar sau ocazional, în România. Data Semnătura ........ ........ ......... ........ ................ ............ ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ STANDARD privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de asistent medical.

Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.Prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale. Particularităţi: • Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. • Pe durata furnizării serviciilor, asistenţii medicali în cauză: exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de asistent medical stabilit de OAMGMAMR şi prevăzut de lege pentru profesia respectivă;

sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;

sunt înregistraţi automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;

se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;

sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Asistenţii medicali prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României iar, în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.Solicitările asistenţilor medicali referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, cod poştal 010705, tel./ fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România Solicitantul asistent medical, aflat la prima prestare de servicii în România, înaintează OAMGMAMR următoarele documente: 1. o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. Precizări:  Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.  Prezentarea declaraţiei prevăzute la pct. 1 este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. 2. copia documentului de cetăţenie (paşaport sau carte de identitate) şi, după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;3. o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură; 4. o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale; 5. copia diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor de asistent medical; 6. traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-c), şi pct. 4 şi 5. Proceduri şi termene-limită I. La prima prestare de servicii în România, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens. În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un stat membru UE, într-un alt stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, înaintează propunerile acesteia conducerii organizaţiei şi informează solicitantul prestator cu privire la decizia OAMGMAMR: a)de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical în România; b)după verificarea calificării:

(i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau
(ii) de a-l înregistra tempor automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical în România.

În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea luării unei decizii, DRCP notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la pct. 2 paragraful al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora. Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent medical a prestatorului de servicii şi formarea de asistent medical impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant. În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, urmând ca prestarea serviciilor să se facă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. II. În caz de reînnnoire a declaraţiei în termen de 30 de zile de la primire, DRCP notifică înregistrarea temporară automată a asistenţilor medicali care au mai prestat servicii în România. În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat. Procedură de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ**Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin orice mijloace şi se reînnoieşte o dată pe an, în cazul în care prestatorul asistent medical........ estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ........ ..............., născut(ă) la data........ ................ .............. (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) în localitatea ........ ........ ........., ţara ........ ........ ........., cetăţenia ........ .........., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ........ ............. nr. ....., bl. ........., sc. ....., et. ....., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail ........ ........., de profesie asistent medical ........ ..........., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau (specializarea) colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea documentului asigurator) nr. ........ .......... seria ........ .........., obiectul de activitate/profesia exercitată ........ ............., cu limita de răspundere asigurată în valoare de ........ .............., valabil(ă) pentru perioada ........ ........ ............., emis(ă) de ........ ................ ................ ................ ........, (în EUR/lei) (zi, lună, an) (denumirea integrală a instituţiei emitente) adresă completă ........ ................ ................ ................, tel.: ........ ........ ............, adresă e-mail: ........ ................ ................ ........ . Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ........ ............., (specializarea) temporar sau ocazional, în România, începând cu data ........ ........ .............. în cadrul ........ ................ ................ ........ ..............., (zi, lună, an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) adresă completă ........ ........ ..........., tel./fax ..............., adresă e-mail ....... . Precizez că:  este prima prestare de servicii temporare în România pe care urmează să o efectuez;  am mai prestat serviciile profesionale în perioadele ........ ........, în cadrul ........ ................ ................ ................ .........., (denumirea unităţii sanitare) (Logo/CUI) adresă completă ........ ................ ................ ................ ..........., tel./fax ........ ........ ..........., adresă e-mail ........ ................ .......... . Data Semnătura ........ ........ ......... ........ ................ ............ ANEXA Nr. 2la procedură DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ........ ..............., născut(ă) la data........ ................ .............. (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) în localitatea ........ ........ .............., ţara ........ ........, cetăţenia ........ ........, cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ........ nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara.............., telefon..........., adresă e-mail ........ ........., de profesie asistent medical ........ ........ ..........., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) (specializarea) necesare practicării profesiei de asistent medical ........ ........ .......... în România. (specializarea) Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ........ ............., (specializarea) temporar sau ocazional, în România. Data Semnătura ........ ........ ......... ........ ................ ............ ANEXA Nr. 3PROCEDURĂ STANDARD privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.

Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.Prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care moaşele, stabilite în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă. Particularităţi: • Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. • Pe durata furnizării serviciilor, moaşele în cauză: exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de moaşă;

sunt exceptate de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;

sunt înregistrate automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;

se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;

sunt exceptate de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Moaşele prestatoare au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.Solicitările moaşelor referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. I. Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România Solicitantul moaşă, aflat la prima prestare de servicii în România, înaintează OAMGMAMR următoarele documente: 1. o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. Precizări: • Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România. • Prezentarea declaraţiei prevăzute la subpct. 1 este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. 2. copia documentului de cetăţenie (paşaport sau carte de identitate) şi, după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;3. o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură); 4. o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale; 5. copia diplomelor, certificatelor sau altor titluri de moaşă prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor de moaşă; 6. traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la subpct. 2 lit. a)-c) şi subpct. 4 şi 5. Proceduri şi termene-limită La primirea declaraţiei, DRCP din cadrul OAMGMAMR verifică documentele şi, după caz, solicită prestatorului în completare documentele lipsă. 1. În cazul moaşelor prevăzute la pct. I, a căror calificare dobândită în alt stat membru UE îndeplineşte criteriile recunoaşterii automate prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate la pct. I subpct. 2, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor), înaintează conducerii organizaţiei propunerea acesteia de avizare a prestării temporare de servicii de către solicitant şi comunică acestuia avizul OAMGMAMR în acest sens, precum şi înregistrarea automată pe durata prestării serviciilor. 2. În cazul moaşelor a căror calificare obţinută în alt stat membru UE nu întruneşte criteriile de recunoaştere menţionate la pct. 1, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens. În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate la pct. I subpct. 2, DRCP le supune analizei Comisiei de recunoaştere a OAMGMAMR, înaintează propunerile acesteia conducerii organizaţiei şi informează solicitantul prestator cu privire la decizia OAMGMAMR: a)de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă în România; b)după verificarea calificării:

(i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau
(ii) de a-l înregistra temporar automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de moaşă în România.

În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea în luarea unei decizii, DRCP notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la punctul 2 paragraful al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora. Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de moaşă a prestatorului de servicii şi formarea de moaşă impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant. În urma susţinerii probei de aptitudini de către moaşa în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. II. În caz de reînnoire a declaraţiei, în termen de 30 de zile de la primire DRCP notifică înregistrarea temporară automată moaşelor care au mai prestat servicii în România. În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat. Procedură de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ**Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin poştă, la fax: +4021224.0025/75 sau la adresa calificari@oamr.ro şi se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ........ ............., născut(ă) la data ........ ........... în localitatea ........ ........ ..............., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ........ ................ ........, cetăţenia ........ ........ ............... cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ......, cod poştal .............., localitatea ........ ................ ................ ..........., ţara ........ ................ ........ .........., telefon ........ ........ ........ adresă e-mail ........ ................ ................ ................ ............, de profesie moaşă ........ ........ .............., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ........ ........ nr. ........ ........... seria ..........., obiectul de activitate/profesia moaşă, (denumirea documentului asigurator) exercitată cu limita de răspundere asigurată în valoare de ........ ................, valabil(ă) pentru perioada ........ ...........-........ ..........., (în EUR/lei) (zi, lună, an) (zi, lună, an) emis(ă) de ........ ................ ................ ........ ........., adresă completă ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, (denumirea integrală a instituţiei emitente) tel: ........ ........ ........ adresă e-mail: ........ ................ ................ .............. . Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România, începând cu data ................ în cadrul ........ ................ ........ .............., adresă completă ........ ........ ..............., (zi, lună, an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) tel. ........ .........., e-mail ........ ................ ........ .............., localitate ........ ................ ............., judeţ ........ ................ ........ ......... Data ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2la procedură DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ........ ............., născut(ă) la data ........ ........... în localitatea ........ ........ ..............., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ........ ................ ........, cetăţenia ........ ........ ............... cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ......, cod poştal .............., localitatea ........ ................ ................ ..........., ţara ........ ................ ........ .........., telefon ........ ........ ........ adresă e-mail ........ ................ ................ ................ ............, de profesie moaşă ........ ........ .............., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de moaşă în România. Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România. Data ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ............. ANEXA Nr. 4PROCEDURĂ STANDARD privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE Pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot opta pentru procedura standard sau pentru emiterea Cardului profesional european de asistent medical generalist (EPC). Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.Recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti formaţi în profesie şi stabiliţi într-un alt stat membru UE. Recunoaşterea calificării de asistent medical generalist se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. Solicitantul depune prin poştă, pe adresa menţionată, dosarul de recunoaştere cuprinzând: o cerere-tip cu toate rubricile completate însoţită de următoarele documente:1. dovada cetăţeniei/identităţii O copie după paşaport sau cartea de identitate şi, după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE, în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;2. dovada calificărilor formale sau a competenţelor profesionale copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de asistent medical generalist şi, respectiv, dovada experienţei profesionale a titularului, dacă este cazul.Precizări: I. Recunoaşterea automată a calificării de asistent medical generalist se aplică în cazurile în care formarea însuşită de către solicitant întruneşte cerinţele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea eliberării unuia din următoarele documente: a)certificat de conformitate: document care atestă că formarea de asistent medical generalist s-a făcut cu respectarea cerinţelor minime prevăzute de actul comunitar menţionat; sau b)certificat de schimbare a denumirii titlului de calificare: document care atestă schimbarea denumirii titlului de calificare de asistent medical generalist dobândit de solicitant, cu respectarea cerinţelor minime de formare prevăzute de actul comunitar menţionat şi care nu se regăseşte la pct. 5.2.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale; sau c)certificat privind drepturile dobândite: document care atestă exercitarea profesiei de asistent medical generalist de către titular, timp de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, în cazul în care formarea profesională a acestuia nu întruneşte cerinţele minime stabilite la nivelul UE pentru calificarea de asistent medical generalist.II. În cazul asistenţilor medicali generalişti a căror formare în profesie nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată mai sus menţionate, OAMGMAMR poate solicita, după caz: a)informaţii suplimentare despre durata şi conţinutul formăriiPrograma de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice b)Informaţii privind efectuarea altor cursuri de formare relevante:Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii c)Informaţii privind experienţa profesională:Dacă solicitantul a obţinut calificarea de asistent medical generalist într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de asistent medical generalist de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat. 3. Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii: Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei, în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale. Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar. 4. Dovada stării bune de sănătate Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine sau provenienţă 5. Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii. 6. Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată a sumei de 100 RON în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache. Documentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 2-5 se însoţesc de traduceri legalizate în limba română, iar cele prevăzute la pct. 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării. Proceduri şi termene-limită Dosarele de recunoaştere se primesc prin poştă, se înregistrează şi primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR şi sunt transmise Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP). DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens. I. În situaţiile care întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării de asistent medical generalist, în termen de 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere automată formulate de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor). Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. II. Termenul de la pct. I poate fi prelungit cu 30 de zile în cazurile în care recunoaşterea calificării de asistent medical generalist nu se poate face automat şi intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de lege. În aceste situaţii: a)preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere a calificării solicitantului fără aplicarea de măsuri compensatorii formulată de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor, ca urmare a evaluării formării însuşite de solicitant, conform documentelor înaintate de acesta.Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris, de către DRCP, solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. b)În cazul în care Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor constată, în urma evaluării dosarului solicitantului, că recunoaşterea calificării de asistent medical generalist nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic şi propune susţinerea unei probe de aptitudini, precum şi diferenţele curriculare şi bibliografia aferentă necesare în acest sens. Acestea se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR.DRCP comunică în scris solicitantului justificarea aplicării măsurii compensatorii în vederea recunoaşterii profesionale, diferenţele curriculare şi bibliografia necesară susţinerii probei de aptitudini şi stabileşte cu solicitantul de comun acord data organizării probei, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării, menţionată la pct. II lit. b). În urma promovării probei de aptitudini de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris de către DRCP solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. Procedura de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare. ANEXA Nr. 5PROCEDURĂ STANDARD privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt stat membru UE Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează asistentul medical format în altă specialitate decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă.

Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.Recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru UE are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale în România de către profesioniştii menţionaţi şi stabiliţi într-un alt stat membru UE. Recunoaşterea calificării de asistent medical se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705 tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. Solicitantul depune prin poştă, pe adresa menţionată, dosarul de recunoaştere cuprinzând: o cerere-tip cu toate rubricile completate, însoţită de următoarele documente:1. Dovada cetăţeniei/identităţii O copie după paşaport sau cartea de identitate şi, după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE.2. Documente privind calificările formale şi competenţele profesionale dobândite de solicitant a)Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de asistent medical atestată în statul membru UE emitent, dovada experienţei profesionale a titularului; b)Documente suplimentare despre durata şi conţinutul formăriiPrograma de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice. c)Documente privind efectuarea altor cursuri de formare relevanteDovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii d)Documente privind experienţa profesionalăDacă solicitantul a obţinut calificarea de asistent medical într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de asistent medical de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat. 3. Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale. Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar. 4. Dovada stării bune de sănătate Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine de provenienţă 5. Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii. 6. Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată a sumei de 100 RON în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache. Documentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 2-5 se însoţesc de traduceri legalizate în limba română, iar cele prevăzute la pct. 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării. Proceduri şi termene-limită 1. Dosarele de recunoaştere se primesc prin poştă, se înregistrează, primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR şi sunt transmise Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP). 2. DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. 3. În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens. 4. La primirea documentelor lipsă, DRCP transmite documentele petentului spre analiză Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, un stat aparţinând SEE şi în Confederaţia Elveţiană (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor). 5. În termen de 120 de zile de la primirea dosarului complet: a)preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării solicitantului fără măsuri compensatorii, în baza propunerii de recunoaştere a Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor, temeinic justificată, ca urmare a evaluării dosarului solicitantului. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie; b)în cazul în care Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor constată, în urma evaluării dosarului solicitantului, că recunoaşterea calificării de asistent medical nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic concluzia analizei. Propunerea privind recunoaşterea calificării de asistent medical cu măsuri compensatorii, diferenţele curriculare stabilite, durata stagiului de adaptare şi, respectiv, bibliografia aferentă se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR şi se comunică solicitantului în termenul prevăzut la pct. 5 lit. a) de către DRCP.În cazul în care solicitantul optează pentru susţinerea unei probe de aptitudini, data de susţinere se stabileşte de comun acord cu solicitantul, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării de către preşedinte a recunoaşterii calificării cu măsuri compensatorii. Preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie. Procedura de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare. ANEXA Nr. 6PROCEDURĂ STANDARD privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE Pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.

Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.Recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale de către moaşele formate în profesie şi stabilite într-un alt stat membru UE. Recunoaşterea calificării de moaşă se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, cod poştal 010705 tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro. Solicitantul depune prin poştă, pe adresa menţionată, dosarul de recunoaştere cuprinzând:

cerere-tip cu toate rubricile completate, însoţită de următoarele documente:1. Dovada cetăţeniei/identităţii O copie după paşaport sau cartea de identitate şi după caz: a)copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b)certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii, dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE, în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE.2. Dovada calificărilor formale sau a competenţelor profesionale Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de moaşă şi, respectiv, dovada experienţei profesionale a titularului, dacă este cazul Precizări: I. Recunoaşterea automată a calificării de moaşă se aplică în cazurile în care formarea de moaşă însuşită de către solicitant întruneşte cerinţele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea eliberării unuia dintre următoarele documente: a)certificat de conformitate: document care atestă că formarea de moaşă s-a făcut cu respectarea cerinţelor minime prevăzute de actul comunitar menţionat; sau b)certificat de schimbare a denumirii titlului de calificare: document care atestă schimbarea denumirii titlului de calificare de moaşă dobândit de solicitant cu respectarea cerinţelor minime de formare prevăzute de actul comunitar menţionat şi care nu se regăseşte la pct. 5.5.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale; sau c)certificat privind drepturile dobândite: document care atestă exercitarea profesiei de moaşă de către titular, timp de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, în cazul în care formarea profesională a acestuia nu întruneşte cerinţele minime stabilite la nivelul UE pentru calificarea de moaşă.II. În cazul moaşelor a căror formare în profesie nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată mai sus menţionate, OAMGMAMR poate solicita, după caz: a)informaţii suplimentare despre durata şi conţinutul formăriiPrograma de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice; b)informaţii privind efectuarea altor cursuri de formare relevante:Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii; c)informaţii privind experienţa profesională:Dacă solicitantul a obţinut calificarea de moaşă într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de moaşă de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat. 3. Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii: Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale. Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar. 4. Dovada stării bune de sănătate Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine de provenienţă 5. Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă, prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii. 6. Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată a sumei de 100 RON în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache. Documentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 2-5 se însoţesc de traduceri legalizate în limba română, iar cele prevăzute la pct. 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării. Proceduri şi termene-limită 1. Dosarele de recunoaştere se primesc prin poştă, se înregistrează şi primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR şi sunt transmise Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP). 2. DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. 3. În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens. 4. În situaţiile care întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării de moaşă, în termen de 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere automată a calificării efectuată de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor). Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie. 5. Termenul de la pct. 4 poate fi prelungit cu 30 de zile în cazurile în care recunoaşterea calificării de moaşă nu se poate face automat şi intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de lege. 6. În situaţiile prevăzute la pct. 5: a)Preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere a calificării solicitantului fără aplicarea de măsuri compensatorii a Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor, ca urmare a evaluării dosarului solicitantului. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie. b)În cazul în care Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor constată în urma evaluării formării solicitantului efectuate pe baza documentelor înaintate de solicitant că recunoaşterea calificării de moaşă nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic constatarea şi propune susţinerea unei probe de aptitudini, precum şi diferenţele curriculare şi bibliografia aferentă necesare în acest sens. Acestea se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR.DRCP comunică în scris solicitantului justificarea aplicării măsurii compensatorii în vederea recunoaşterii profesionale, diferenţele curriculare şi bibliografia necesară susţinerii probei de aptitudini şi stabileşte cu solicitantul de comun acord data organizării probei, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării menţionată la pct. 4 lit. b). În urma promovării probei de aptitudini de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie. Procedură de contestare Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 16/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 16 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 16/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu