E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 158 din  3 martie 2005

privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 16 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se constituie Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru examinarea si avizarea contractarii de imprumuturi si a emiterii de garantii de catre autoritatile administratiei publice locale, definite conform art. 2 pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 9 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor si 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective, iar reprezentantii structurilor asociative ale administratiei publice locale sunt inclusi in ordinul ministrului administratiei si internelor.
    Art. 3
    (1) Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie pentru analizarea cererilor si a documentatiei aferente, primite de la autoritatile administratiei publice locale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi interne ori externe, pe termen scurt, mediu sau lung.
    (2) Lucrarile secretariatului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale se asigura de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de negociere si angajare a datoriei publice interne si externe.
    Art. 4
    Documentatia necesara pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui imprumut intern ori extern se stabileste potrivit Normelor si procedurilor privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice locale, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca, in cazul in care contracteaza sau garanteaza imprumuturi interne si/sau externe, sa le inscrie, dupa caz, in registrul de evidenta a datoriei publice locale sau in registrul garantiilor locale, in conditiile legii.
    Art. 7
    Inregistrarea si raportarea datoriei publice locale se realizeaza in conformitate cu normele metodologice elaborate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice in baza Legii datoriei publice nr. 313/2004 si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 18 octombrie 2001, precum si orice dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

    ANEXA 1

                          NORME SI PROCEDURI
privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice locale

    In temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne ori externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. In temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe, pe termen scurt, mediu si lung, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, denumita in continuare comisie.
    Contractarea sau garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor interne si/sau externe de la banci sau de la alte institutii de credit, precum si prin emisiuni de titluri de valoare se face in conditiile legii si cu avizul comisiei.
    Potrivit definitiilor prevazute la art. 2 pct. 3 si 4, precum si dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 313/2004, imprumuturile contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale de pe pietele financiare fac parte din datoria publica a Romaniei, dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. Datoria publica locala provenind din imprumuturi contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale, precum si din garantiile locale emise pentru imprumuturile contractate de agentii economici si serviciile publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor de imprumut sau de garantare incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003.
    In baza art. 57 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, autoritatile administratiei publice locale pot beneficia si de imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, in conditiile legii.
    Conform art. 8 din Legea nr. 313/2004, Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori numai prin Ministerul Finantelor Publice, pe care sa le subimprumute fie autoritatilor administratiei publice locale, fie agentilor economici a caror activitate este coordonata de acestea, in scopul realizarii proiectelor sau programelor de importanta prioritara pentru Romania, aprobate prin hotarare a Guvernului sau prin lege de ratificare a imprumutului, dupa caz. In cazul in care subimprumutat sau garant este o unitate administrativ-teritoriala, reprezentata de autoritatea administratiei publice locale, incheierea acordului de imprumut subsidiar sau a acordului de imprumut subsidiar si de garantie este conditionata de avizul comisiei.
    In baza art. 10 alin. (1) din Legea nr. 313/2004, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi contractate de orice autoritate a administratiei publice locale, desemnata prin hotarare a Guvernului, pentru care se prevede ca rambursarea imprumutului garantat de stat sa se faca din bugetul local, numai cu avizul comisiei, precum si in conditiile impuse de alte legi speciale.

    Art. 1
    Imprumuturi contractate de unitati administrativ-teritoriale
    (1) Prin imprumuturi interne contractate de unitati administrativ-teritoriale se intelege:
    a) imprumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;
    b) imprumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale in baza garantiilor proprii;
    c) imprumuturi din disponibilitatile contului general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale.
    (2) Prin imprumuturi externe contractate de unitati administrativ-teritoriale se intelege:
    a) imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) imprumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;
    c) imprumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale in baza garantiilor proprii.
    (3) Autoritatea administratiei publice locale care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut in conditiile reglementarilor legale in vigoare are obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut, prevazuta in anexa nr. 1.1, urmatoarele documente:
    a) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, din care sa rezulte ca documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii a fost avizata de autoritatile romane competente;
    b) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului, cu precizarea valorii acestuia si a finantatorului, a platii din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice aferent imprumutului, pe perioada de derulare a acestuia, a platii oricaror impozite si taxe aferente realizarii investitiei, hotarare adoptata in conditiile prevazute la art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003;
    c) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes local si a surselor de finantare a acestuia;
    d) hotararea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si lista de semnaturi autorizate;
    e) bugetul local aprobat pentru anul curent si cel previzionat pe perioada de acordare a imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde veniturile proprii si cheltuielile grupate in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cheltuielile referitoare la serviciul datoriei publice locale ce rezulta din imprumutul respectiv;
    f) contul de executie al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului, precum si conturile de executie trimestriale pentru anul in curs;
    g) proiectul contractului de imprumut, transmis de finantator, care sa cuprinda: valoarea imprumutului, valuta in care se va acorda imprumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor si al celorlalte costuri ale imprumutului;
    h) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia altor imprumuturi contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, prevazuta in anexa nr. 1.2;
    i) situatia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de acordare a imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizarea, care sa cuprinda rambursari de rate de capital, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente, detaliate pe fiecare dintre imprumuturile interne si externe contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si pe imprumutul a carui contractare este supusa autorizarii;
    j) orice alte documente solicitate de comisie in vederea analizarii cererii de autorizare a contractarii imprumutului.
    (4) Documentele mentionate la alin. (3) vor fi depuse in 8 exemplare, un original si 7 fotocopii, la secretariatul comisiei. Documentele din exemplarul original, depuse in copie, trebuie sa fie semnate si stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.
    Art. 2
    Imprumuturi garantate de unitatile administrativ-teritoriale
    (1) Prin imprumuturi interne garantate de unitati administrativ-teritoriale se intelege:
    - imprumuturi interne contractate direct de agenti economici sau servicii publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora.
    (2) Prin imprumuturi externe garantate de unitati administrativ-teritoriale se intelege:
    a) imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate agentilor economici sau serviciilor publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora;
    b) imprumuturi externe contractate direct de agenti economici sau servicii publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora.
    (3) Autoritatea administratiei publice locale care solicita comisiei autorizarea garantarii unui imprumut in conditiile reglementarilor legale in vigoare are obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea garantarii de imprumut, prevazuta in anexa nr. 1.3, urmatoarele documente:
    a) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, din care sa rezulte ca documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii a fost avizata de autoritatile romane competente;
    b) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a garantarii imprumutului, cu precizarea valorii acestuia si a finantatorului, adoptata in conditiile prevazute la art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003;
    c) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes local si a surselor de finantare a acestuia;
    d) hotararea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si lista de semnaturi autorizate;
    e) actul constitutiv sau de infiintare a agentului economic sau a serviciului public coordonat de unitatea administrativ-teritoriala, care urmeaza sa contracteze imprumutul cu garantia unitatii administrativ-teritoriale;
    f) hotararea consiliului de administratie sau a altui organ de conducere al agentului economic ori al serviciului public coordonat de unitatea administrativ-teritoriala, privind aprobarea investitiei, contractarea imprumutului, cu precizarea valorii acestuia si a finantatorului, plata din surse proprii a serviciului anual al datoriei aferent imprumutului si a oricaror impozite si taxe aferente realizarii investitiei;
    g) bugetul local aprobat pentru anul curent si cel previzionat pe perioada de acordare a imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde veniturile proprii si cheltuielile grupate in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cheltuielile referitoare la serviciul datoriei publice locale ce rezulta din imprumutul respectiv;
    h) contul de executie al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea garantarii imprumutului, precum si conturile de executie trimestriale pentru anul in curs;
    i) proiectul contractului de imprumut, transmis de finantator, care sa cuprinda: valoarea imprumutului, valuta in care se va acorda imprumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor si al celorlalte costuri ale imprumutului;
    j) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia altor imprumuturi contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, prevazuta in anexa nr. 1.2;
    k) situatia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de acordare a imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizarea, care sa cuprinda rambursari de rate de capital, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente, detaliate pe fiecare dintre imprumuturile interne si externe contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si pe imprumutul a carui garantare este supusa autorizarii;
    l) orice alte documente solicitate de comisie in vederea analizarii cererii de autorizare a garantarii imprumutului.
    (4) Documentele mentionate la alin. (3) vor fi depuse in 8 exemplare, un original si 7 fotocopii, la secretariatul comisiei. Documentele din exemplarul original, depuse in copie, trebuie sa fie semnate si stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.
    Art. 3
    Contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare
    (1) Contractarea de datorie publica locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
    (2) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a prezenta secretariatului comisiei cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, prevazuta in anexa nr. 1.4, insotita de documentatia prevazuta la art. 1. Intreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza comisiei suplimentar fata de cea prevazuta la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie sa cuprinda, in principal, date referitoare la:
    (i) valoarea totala a emisiunii de titluri de valoare si obiectivul finantat;
    (ii) termenii si caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta in care sunt denominate, valoarea nominala, valoarea de emisiune, rata anuala a dobanzii, scadenta, frecventa de plata a cuponului);
    (iii) termenii si conditiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de oferta, conditiile si modalitatile de vanzare a titlurilor, agentii de plata, legea care guverneaza emisiunea de titluri de valoare).
    Art. 4
    Alte dispozitii
    (1) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi, autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta cu respectarea clauzelor contractuale.
    (2) Imprumuturile contractate si garantiile acordate de autoritatea administratiei publice locale se inscriu in registrul de evidenta a datoriei publice locale si, respectiv, in registrul garantiilor locale ale acestei autoritati.
    (3) Beneficiarii de imprumuturi care constituie datorie publica locala, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale garante, vor raporta pana la data de 15 a lunii informatii pentru luna anterioara privind imprumuturile, in structura stabilita prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Anexele nr. 1.1 - 1.4 fac parte integranta din prezentele norme si proceduri.

    ANEXA 1.1
    la norme si proceduri

                                    CERERE
                pentru autorizarea contractarii de imprumut*1)

    1. Denumirea solicitantului
       .......................................................................
       .......................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax
       .......................................................................
       .......................................................................
    3. Persoanele imputernicite
       .......................................................................
       .......................................................................
    4. Destinatia imprumutului
       .......................................................................
       .......................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale
       .......................................................................
       .......................................................................
    6. Imprumutatul
       .......................................................................
       .......................................................................
    7. Denumirea finantatorului
       .......................................................................
       .......................................................................
    8. Conditiile imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare:
 ______________________________________________________________________________
| Valoarea     | Rata     | Durata imprumutului  | Nivelul si termenele de     |
| imprumutului | anuala a |______________________| plata a ratelor de capital, |
| (valuta      | dobanzii | perioada | perioada  | a dobanzii si a             |
| mentionata in|          | de gratie| de        | comisioanelor               |
| contract)    |          |          | rambursare|                             |
|______________|__________|__________|___________|_____________________________|
|              |          |          |           |                             |
|              |          |          |           |                             |
|______________|__________|__________|___________|_____________________________|

            Data                                Semnatura
       ..............                ................................
                                     (ordonator principal de credite)

------------
    *1) Se completeaza de catre autoritatea administratiei publice locale in vederea autorizarii contractarii de imprumut in baza garantiei locale sau garantiei statului, precum si in cazul in care unitatea administrativ-teritoriala este beneficiara unui subimprumut.

    ANEXA 1.2
    la norme si proceduri

                                DECLARATIE
    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................., reprezentant legal al judetului/municipiului ......................., in calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria raspundere ca judetul/municipiul are in derulare urmatoarele imprumuturi interne si/sau externe contractate si/sau garantate:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Imprumutatul
    B - Garantul
    C - Rata anuala de capital
    D - Rata anuala a dobanzii
    E - perioada de gratie
    F - perioada de rambursare
 ______________________________________________________________________________
|Imprumutatorul|Valoarea    |Destinatia  |A |B |Durata      |C |D |Comisioanele|
|              |imprumutului|imprumutului|  |  |imprumutului|  |  |            |
|              |(valuta     |            |  |  |____________|  |  |            |
|              |mentionata  |            |  |  |  E  |  F   |  |  |            |
|              |in contract)|            |  |  |     |      |  |  |            |
|______________|____________|____________|__|__|_____|______|__|__|____________|
|              |            |            |  |  |     |      |  |  |            |
|______________|____________|____________|__|__|_____|______|__|__|____________|
|              |            |            |  |  |     |      |  |  |            |
|______________|____________|____________|__|__|_____|______|__|__|____________|
|              |            |            |  |  |     |      |  |  |            |
|______________|____________|____________|__|__|_____|______|__|__|____________|

    Prezenta declaratie face parte din documentatia pentru autorizarea contractarii/garantarii imprumutului in valoare de ............................. si raspund, conform dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 313/2004 si ale art. 70 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, pentru furnizarea de date eronate.

               Data                        Semnatura si stampila
         ..................               ........................

    ANEXA 1.3
    la norme si proceduri

                                    CERERE
                  pentru autorizarea garantarii de imprumut*2)

    1. Denumirea solicitantului
       .......................................................................
       .......................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax
       .......................................................................
       .......................................................................
    3. Persoanele imputernicite
       .......................................................................
       .......................................................................
    4. Destinatia imprumutului
       .......................................................................
       .......................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale
       .......................................................................
       .......................................................................
    6. Denumirea finantatorului
       .......................................................................
       .......................................................................
    7. Conditiile imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizare:
 ______________________________________________________________________________
| Valoarea     | Rata     | Durata imprumutului  | Nivelul si termenele de     |
| imprumutului | anuala a |______________________| plata a ratelor de capital, |
| (valuta      | dobanzii | perioada | perioada  | a dobanzii si a             |
| mentionata in|          | de gratie| de        | comisioanelor               |
| contract)    |          |          | rambursare|                             |
|______________|__________|__________|___________|_____________________________|
|              |          |          |           |                             |
|              |          |          |           |                             |
|______________|__________|__________|___________|_____________________________|

            Data                                Semnatura
       ..............                ................................
                                     (ordonator principal de credite)

------------
    *2) Se completeaza de catre autoritatea administratiei publice locale in vederea autorizarii garantarii de imprumut contractat direct de un agent economic sau de un serviciu public coordonat de aceasta, precum si in cazul in care unitatea administrativ-teritoriala garanteaza un subimprumut.

    ANEXA 1.4
    la norme si proceduri

                                   CERERE
pentru autorizarea contractarii de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare

    1. Denumirea solicitantului/emitentului
       .......................................................................
       .......................................................................
    2. Adresa completa, telefon/fax
       .......................................................................
       .......................................................................
    3. Persoanele imputernicite
       .......................................................................
       .......................................................................
    4. Destinatia finantarii
       .......................................................................
       .......................................................................
    5. Aprobarea autoritatii administratiei publice locale
       .......................................................................
       .......................................................................
    6. Informatii referitoare la emisiunea de titluri de valoare:
       - tipul titlurilor de valoare
       .......................................................................
       - forma titlurilor de valoare
       .......................................................................
       - volumul emisiunii
       .......................................................................
       - valoarea nominala
       .......................................................................
       - pretul de vanzare
       .......................................................................
       - rata dobanzii
       .......................................................................
       - randamentul cuponului
       .......................................................................
       - data scadentei
       .......................................................................
       - garantarea emisiunii
       .......................................................................
       - marimea fondurilor scontate a fi obtinute
       .......................................................................
       - tipul ofertei de titluri de valoare
       .......................................................................
       - in cazul plasamentului intermediat, denumirea societatii/sindicatului
       de intermediere (lead-manager)
       .......................................................................
       - perioada de derulare
       .......................................................................
       - alte detalii
       .......................................................................
       .......................................................................
       .......................................................................

          Data                                Semnatura
       ..............                ................................
                                     (ordonator principal de credite)

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
    de functionare a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale

    Art. 1
    Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, denumita in continuare comisie, constituita conform prezentei hotarari, isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 2
    Comisia este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 9 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor si 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective. Persoanele care fac parte din comisie isi pastreaza calitatea de angajat in cadrul institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile care deriva din aceasta calitate.
    Art. 3
    Comisia se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sediul Ministerului Finantelor Publice. Hotararile comisiei se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    Art. 4
    La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, care solicita autorizarea, si ai altor institutii interesate.
    Art. 5
    Lucrarile secretariatului comisiei vor fi asigurate de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de negociere si angajare a datoriei publice interne si externe.
    Art. 6
    Cererile pentru autorizare, insotite de adresele de inaintare catre directiile de specialitate prevazute la art. 5, se depun de autoritatile administratiei publice locale la registratura Ministerului Finantelor Publice. Secretariatul comisiei verifica primirea corespunzatoare, dupa caz, a documentelor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului sa completeze documentatia depusa in sustinerea cererii pentru autorizare.
    Art. 7
    Secretariatul va asigura convocarea comisiei in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii autoritatii administratiei publice locale pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui imprumut. Convocarea comisiei se face, de regula, cu 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru sedinta. O data cu convocarea se transmit membrilor comisiei proiectul ordinii de zi si setul de materiale ce urmeaza sa fie supuse discutiilor.
    Art. 8
    Pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui imprumut, comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
    a) incadrarea valorii imprumutului in plafonul anual de indatorare publica a Romaniei;
    b) oportunitatea lansarii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor Publice, in scopul evitarii concurentei in atragerea de imprumuturi de pe pietele de capital;
    c) respectarea stricta a prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile ulterioare, potrivit carora autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta a Guvernului mentionata mai sus, cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale.
    Art. 9
    Comisia analizeaza documentatia completa, prevazuta in anexa nr. 1 la hotarare, si avizeaza contractarea sau garantarea imprumutului. Deliberarile comisiei se consemneaza in procesul-verbal al sedintei respective. Procesul-verbal este intocmit de secretariatul comisiei si semnat de membrii prezenti la sedinta respectiva.
    Art. 10
    Hotararea comisiei, in original, se transmite solicitantului in termen de 3 zile lucratoare de la luarea deciziei. In cazul unui aviz nefavorabil, hotararea va fi insotita de motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a imprumutului. Secretariatul comisiei pastreaza copia hotararii comisiei, semnata de presedinte si contrasemnata de membrii prezenti la sedinta de adoptare a hotararii respective.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 158/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 158 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu