E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 45 2003 in legatura cu Hotărârea 158 2005
Articolul 28 din actul OUG 45 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 9 2005
Articolul 29 din actul OUG 45 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 9 2005
Articolul 51 din actul OUG 45 2003 in legatura cu Ordin 86 2005
Articolul 59 din actul OUG 45 2003 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 113 2004
Articolul 2 din actul OUG 45 2003 modificat de articolul 29 din actul Legea 313 2004
Articolul 57 din actul OUG 45 2003 modificat de articolul 29 din actul Legea 313 2004
OUG 45 2003 in legatura cu Ordin 706 2004
OUG 45 2003 aprobat de Legea 108 2004
Articolul 16 din actul OUG 45 2003 modificat de Legea 108 2004
Articolul 20 din actul OUG 45 2003 modificat de Legea 108 2004
Articolul 27 din actul OUG 45 2003 modificat de Legea 108 2004
Articolul 57 din actul OUG 45 2003 modificat de Legea 108 2004
Articolul 70 din actul OUG 45 2003 modificat de Legea 108 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 45 din  5 iunie 2003

privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 19 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul ordonantei de urgenta
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:
    a) bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;
    b) bugetelor institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;
    c) bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii;
    d) bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;
    e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
    Art. 2
    Definitii
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie;
    2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
    3. angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
    4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
    5. autoritati ale administratiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, si primarii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive;
    6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;
    7. buget local - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale;
    8. buget local pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetului propriu al judetului, respectiv ale sectoarelor si al municipiului Bucuresti;
    9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;
    10. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare;
    11. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;
    12. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;
    13. contabil - denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaza in compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
    14. compartimentul financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice, in care este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment);
    15. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;
    16. cota defalcata - procent stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale;
    17. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau loc la credite de angajament si credite bugetare;
    18. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
    19. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
    20. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;
    21. contributie - prelevare obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;
    22. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor de plata, interne si externe, ale autoritatii administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate sau garantate de aceasta de pe piata interna si externa de capital;
    23. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;
    24. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata trezoreriei statului de catre ordonatorul principal de credite, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati de casa din bugetele locale;
    25. dobanda - pretul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
    26. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;
    27. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare si cheltuielile bugetare in cadrul unui exercitiu bugetar;
    28. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an bugetar;
    29. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;
    30. executie de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare;
    31. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;
    32. fonduri publice locale - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), precum si cele gestionate in afara bugetului local;
    33. fond de risc - fond constituit in afara bugetului local de catre autoritatile administratiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii imprumuturilor garantate de catre aceste autoritati si din alte surse;
    34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale si se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    35. fond de rezerva bugetara - fond prevazut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;
    36. garantie locala - angajament asumat de o autoritate a administratiei publice locale fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata de catre agenti economici si servicii publice din subordinea acesteia, pentru imprumuturile interne si externe garantate de aceasta autoritate;
    37. impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie imediata, directa si nerambursabila, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;
    38. institutii publice - denumire generica ce include comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora;
    39. imprumut - suma primita de la un creditor de catre o autoritate a administratiei publice locale, rambursabila la un anumit termen (scadenta), cu plata unei sume in plus (dobanda) in favoarea creditorului;
    40. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective;
    41. ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri si servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata;
    42. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;
    43. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului anual de executie a acestuia;
    44. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;
    45. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;
    46. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situatia garantiilor locale acordate de autoritatile administratiei publice locale, in ordine cronologica, si care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale;
    47. sume defalcate - parte alocata unitatilor administrativ-teritoriale din unele venituri ale bugetului de stat, in vederea echilibrarii bugetelor proprii ale acestora si finantarii unor activitati descentralizate sau cheltuieli publice noi, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale legii bugetului de stat si legii de rectificare a acestuia;
    48. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii;
    49. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica sau un serviciu public organizat in structura unei autoritati a administratiei publice locale;
    50. unitati administrativ-teritoriale - comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele si municipiul Bucuresti;
    51. varsamant - modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic, o institutie publica, un serviciu public ori o institutie financiara;
    52. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - c), dupa caz, in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si cele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) - d);
    53. virare de credite bugetare - operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective.
    Art. 3
    Veniturile si cheltuielile bugetare
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, cumulate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
    (2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si a altora asemenea, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.
    Art. 4
    Autorizarea bugetara/Angajamentele multianuale
    (1) Prin aprobarea bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, dupa caz.
    (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    (3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
    (4) Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.
    (5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.
    (6) In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.
    Art. 5
    Veniturile si cheltuielile bugetelor locale
    (1) Veniturile bugetelor locale se constituie din:
    a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
    c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
    d) donatii si sponsorizari.
    (2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
    (3) Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale, pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale respective.
    (4) Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.
    Art. 6
    Descentralizarea unor activitati
    Trecerea de catre Guvern, in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale, a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor activitati, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, dupa cum urmeaza:
    a) in primul an, prin cuprinderea distincta, in anexa la legea bugetului de stat, a resurselor necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau noilor cheltuieli publice, precum si a criteriilor de repartizare;
    b) in anii urmatori, prin cuprinderea resurselor respective in ansamblul sumelor alocate unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat.

    CAP. 2
    Principii, reguli si responsabilitati

    SECTIUNEA 1
    Principii si reguli bugetare

    Art. 7
    Principiul universalitatii
    (1) Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.
    (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.
    Art. 8
    Principiul publicitatii
    Procesul bugetar este deschis si transparent, acesta realizandu-se prin:
    a) publicarea in presa locala sau afisarea la sediul autoritatii administratiei publice locale respective a proiectului de buget local si a contului anual de executie a acestuia;
    b) dezbaterea publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia;
    c) prezentarea contului anual de executie a bugetului local in sedinta publica.
    Art. 9
    Principiul unitatii
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice locale.
    (2) Se interzic retinerea si utilizarea de venituri in regim extrabugetar si constituirea de fonduri publice locale in afara bugetelor locale, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 10
    Principiul unitatii monetare
    Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.
    Art. 11
    Principiul anualitatii
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, in conditiile legii, pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar.
    (2) Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
    Art. 12
    Principiul specializarii bugetare
    Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura economica si destinatia acestora.
    Art. 13
    Principiul echilibrului
    Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.
    Art. 14
    Reguli bugetare
    (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
    (2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale.
    (3) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.
    (4) Nici o cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare si surse de finantare.
    (5) Dupa aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

    SECTIUNEA a 2-a
    Competente si responsabilitati in procesul bugetar

    Art. 15
    Aprobarea si rectificarea bugetelor
    (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
    a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    b) bugetele institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de subordonarea acestora;
    c) bugetele institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, inclusiv rectificarea acestora, de catre conducerea institutiei, cu avizul conform al ordonatorului principal de credite.
    (2) Pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.
    Art. 16
    Rolul, competentele si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale
    Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste finantele publice locale:
    a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta;
    b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;
    c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;
    d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii in raspunderea unor agenti economici specializati ori servicii publice de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor locale;
    e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
    f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmarirea achitarii, la scadenta, a obligatiilor de plata rezultate din acestea;
    g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmarirea achitarii, la scadenta, a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective de catre beneficiari;
    h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta;
    i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;
    j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
    k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 17
    Categorii de ordonatori de credite
    (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.
    (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale.
    (3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.
    (4) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica, carora li se aloca fonduri din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.
    Art. 18
    Rolul ordonatorilor de credite
    (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si prin bugetele institutiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate potrivit art. 15 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
    Art. 19
    Responsabilitatile ordonatorilor de credite
    (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Ordonatorii de credite raspund de:
    a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
    b) urmarirea modului de realizare a veniturilor;
    c) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat;
    d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduc;
    e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;
    g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
    h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
    i) alte atributii stabilite de dispozitiile legale.
    Art. 20
    Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern si controlul ulterior
    (1) Controlul financiar preventiv propriu si auditul public intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public si privat si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu.
    (2) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de catre contabil, cu exceptia prevederilor art. 50 alin. (7).
    (3) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale.
    (4) Formarea si utilizarea fondurilor publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.

    CAP. 3
    Procesul bugetar

    SECTIUNEA 1
    Proceduri privind elaborarea bugetelor

    Art. 21
    Elaborarea bugetelor
    Proiectele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite, avand in vedere:
    a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali, pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
    b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale;
    c) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale, semnate si/sau ratificate;
    d) politicile si strategiile sectoriale si locale, precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
    e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
    f) programele intocmite de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;
    g) programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local.
    Art. 22
    Continutul si structura bugetelor
    (1) Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, dupa caz.
    (3) Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.
    (4) Numarul de salariati, permanenti si temporari, si fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numarul de salariati aprobat fiecarei institutii publice nu poate fi depasit.
    (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu creditele de angajament si duratele de realizare a investitiilor.
    (6) Programele se aproba ca anexe la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2).
    (7) Fondurile externe nerambursabile si imprumuturile interne si externe se cuprind in anexe la bugetele locale si se aproba o data cu acestea.
    (8) Veniturile bugetelor locale sunt prevazute in anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora, in anexa nr. 2.
    Art. 23
    Competente in stabilirea impozitelor si taxelor locale
    Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.
    Art. 24
    Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe si a unor bunuri materiale, precum si al sumelor incasate din concesionarea sau inchirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
    (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii ori dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin institutiilor publice, finantate integral din bugetele locale, constituie venituri ale bugetelor locale si se varsa la acestea.
    (2) Sumele incasate potrivit alin. (1) de catre celelalte institutii publice constituie venituri ale bugetelor acestora.
    (3) Sumele incasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
    (4) Sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea acestora, in conditiile legii.
    Art. 25
    Regimul sumelor rezultate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
    Sumele incasate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
    Art. 26
    Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale
    (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba taxe speciale.
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii.
    (3) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor stabili conditiile si sectoarele de activitate in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalitatile de consultare si de obtinere a acordului persoanelor fizice si juridice beneficiare ale serviciilor respective.
    (4) Hotararile luate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora sau vor fi publicate in presa.
    (5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.
    (6) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
    (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 27
    Activitati de natura economica
    (1) Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii, inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe aferente acestor activitati, prin tarif sau pret, potrivit legii.
    (2) Sumele reprezentand amortizarea calculata pentru aceste mijloace fixe se colecteaza intr-un cont distinct, deschis la unitatile trezoreriei statului, in afara bugetului, se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii, ca sursa de finantare a acestora.
    (3) Activitatile de natura economica pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 28
    Cote defalcate din impozitul pe venit
    (1) Din impozitul pe venit, incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 36% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 17% intr-un cont distinct, deschis pe seama consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.
    (2) In executie, cota de 17% se aloca de catre directiile de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3).
    (3) Cota de 63% din impozitul pe venit, pentru municipiul Bucuresti, se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 8,5% intr-un cont distinct, deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti.
    (4) In executie, cota de 8,5% se aloca de catre directia de specialitate din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
    (5) In situatii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.
    (6) Operatiunile de virare a cotelor cuvenite din impozitul pe venit, prevazute la alin. (1) si (3), se efectueaza de Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice.
    (7) Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru. Solicitarea se face in termen de 15 zile de la data infiintarii, pentru punctele de lucru nou-infiintate. Platitorii de impozite si taxe prevazuti la acest alineat au obligatia sa organizeze evidenta contabila corespunzatoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si varsat.
    Art. 29
    Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
    (1) Pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute la art. 6, precum si pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aproba sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrarii bugetelor locale, vor fi repartizate pe judete, in functie de urmatoarele criterii:
    a) capacitatea financiara calculata in functie de impozitul pe venit incasat pe locuitor, in proportie de 70% din sumele defalcate;
    b) suprafata judetului, in proportie de 30% din sumele defalcate.
    (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 17% prevazuta la art. 28 alin. (2), o cota de 25% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii prin hotarare a consiliului judetean, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice, in functie de urmatoarele criterii:
    a) capacitatea financiara calculata in baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, in proportie de 30%;
    b) suprafata unitatii administrativ-teritoriale, in proportie de 30%;
    c) populatia unitatii administrativ-teritoriale, in proportie de 25%;
    d) alte criterii stabilite prin hotarare a consiliului judetean, in proportie de 15%, care sa asigure cu prioritate sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala.
    (4) Consultarea primarilor se face de catre o comisie constituita la nivelul fiecarui judet, formata din:
    a) presedintele consiliului judetean, in calitate de reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania;
    b) prefectul judetului;
    c) reprezentantul din judetul respectiv, desemnat de Asociatia Municipiilor din Romania;
    d) reprezentantul din judetul respectiv, desemnat de Asociatia Oraselor din Romania;
    e) reprezentantul din judetul respectiv, desemnat de Asociatia Comunelor din Romania;
    f) directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene.
    (5) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 8,5% prevazuta la art. 28 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul propriu al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizeaza pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa consultarea primarilor de sector si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice, in functie de aceleasi criterii prevazute la alin. (3).
    Art. 30
    Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
    (1) Transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se acorda pentru investitii finantate din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii, si se aproba anual, in pozitie globala, prin legea bugetului de stat.
    (2) Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum si din alte bugete se pot acorda transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale, de interes national, judetean sau local.
    Art. 31
    Colaborare, cooperare, asociere, infratire, aderare
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaza pe baza de conventii sau contracte de asociere, in care se prevad si sursele de finantare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei publice locale implicate. Conventiile sau contractele de asociere se incheie de ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat in colaborare ori asociere.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii.
    (3) Fondurile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale.
    (4) Obligatiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, infratire, precum si din aderarea la asociatii interne si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, hotarate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.
    Art. 32
    Fondul de rezerva bugetara
    (1) In bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in cota de pana la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate.
    (2) Fondul de rezerva bugetara prevazut la alin. (1) poate fi majorat, in cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la sfarsitul anului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Calendarul bugetar

    Art. 33
    Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri consolidabile
    (1) Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor publice, pana la data de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor consolidabile prevazute la art. 30 alin. (1), pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea elaborarii de catre ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, in bugetele carora sunt prevazute transferuri catre bugetele locale, transmit autoritatilor administratiei publice locale sumele aferente, in termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, in vederea cuprinderii acestora in proiectele de buget.
    (3) Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrarii bugetelor locale se realizeaza in conditiile prevederilor art. 29.
    Art. 34
    Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
    Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 33, elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice, pana la data de 1 iulie, proiectele bugetelor locale echilibrate si anexele la acestea, pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 iulie a fiecarui an.
    Art. 35
    Aprobarea si centralizarea bugetelor locale
    (1) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii bugetului de stat, Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
    (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile consolidabile, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite.
    (3) Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.
    (4) In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii consiliului local, judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, de catre ordonatorii principali de credite.
    (5) Consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, si pe anexe.
    (6) Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) In cazul in care consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate.
    (8) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita directiilor generale ale finantelor publice bugetele locale aprobate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Directiile generale ale finantelor publice, in termen de 10 zile, intocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, grupate in cadrul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si bugetul propriu, pe structura clasificatiei bugetare.
    Art. 36
    Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de stat de catre Parlament
    (1) Daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent, pana la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii de credite, sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
    (2) Institutiile publice si actiunile, noi, aprobate in anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmator, vor fi finantate, pana la aprobarea bugetului, in limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse in proiectul de buget.
    (3) Directiile generale ale finantelor publice vor acorda unitatilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferuri consolidabile, cu incadrarea in limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
    (4) In cazul in care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferuri consolidabile depaseste limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, dupa utilizarea integrala a veniturilor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, directiile generale ale finantelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor si fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
    (5) In situatia in care sumele prevazute la alin. (4) sunt propuse in proiectul bugetului de stat mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare se acorda in cota de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Prevederi referitoare la investitii publice locale

    Art. 37
    Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget
    Cheltuielile pentru investitiile publice si alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind in proiectele de buget, in baza programului de investitii publice al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezinta ca anexa la bugetul initial si, respectiv, rectificat si se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 38
    Informatii privind programele de investitii publice
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de investitii publice pe clasificatia functionala.
    (2) Pentru fiecare obiectiv inclus in programul de investitii sunt prezentate informatii financiare si nefinanciare.
    (3) Informatiile financiare vor include:
    a) valoarea totala a proiectului;
    b) creditele de angajament;
    c) creditele bugetare;
    d) graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie;
    e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata si in cazul obiectivelor in derulare;
    f) costurile de functionare si de intretinere dupa punerea in functiune.
    (4) Informatiile nefinanciare vor include:
    a) strategia in domeniul investitiilor care va cuprinde obligatoriu prioritatile investitionale si legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea in programul de investitii a obiectivelor noi, in detrimentul celor in derulare;
    b) descrierea proiectului;
    c) stadiul fizic al obiectivelor.
    Art. 39
    Rolul metodologic al Ministerului Finantelor Publice
    Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca continutul, forma si informatiile referitoare la programele de investitii necesare in procesul de elaborare a bugetului.
    Art. 40
    Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
    (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza din imprumuturi externe si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat si din alte surse, precum si ale celor finantate integral sau in completare din imprumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.
    (3) Documentatiile tehnico-economice pentru investitiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni accidentale si de calamitati naturale, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, precum si notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse in pozitia globala "alte cheltuieli de investitii" se aproba de ordonatorii principali de credite.
    (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv propriu.
    Art. 41
    Conditii pentru includerea investitiilor in proiectul bugetului
    (1) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand totodata realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.
    Art. 42
    Structura programelor de investitii publice locale
    (1) In programele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe: investitii in continuare, investitii noi si pozitia globala "alte cheltuieli de investitii", pe categorii de investitii.
    (2) Pozitia globala "alte cheltuieli de investitii" cuprinde urmatoarele categorii de investitii:
    a) achizitii de imobile;
    b) dotari independente;
    c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii;
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii;
    e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
    (3) Cheltuielile de investitii prevazute la alin. (2) se detaliaza in anexa distincta de catre ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, si se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu bugetul local.
    Art. 43
    Acordurile internationale legate de investitiile publice locale
    Toate angajamentele legale din care rezulta o cheltuiala pentru investitiile publice si alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua in conformitate cu prevederile acordului de finantare.
    Art. 44
    Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii
    (1) In situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii.
    (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor alocate investitiilor, precum si de realizarea obiectivelor de investitii incluse in programele de investitii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Executia bugetara

    Art. 45
    Principii in executia bugetara
    (1) Prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se cuprind si se aproba, dupa caz, veniturile si creditele bugetare in structura clasificatiei bugetare.
    (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.
    (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
    (4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.
    (5) Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.
    (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului, de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului, la care se suplimenteaza prevederile bugetare.
    (7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4) si (5), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.
    Art. 46
    Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare
    (1) Veniturile si cheltuielile aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.
    (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare se aproba de catre:
    a) Ministerul Finantelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget, prevazute la art. 30 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice, in termen de 20 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaza pe unitatile administrativ-teritoriale de catre directiile generale ale finantelor publice;
    b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevazute la lit. a).
    (3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevazute la art. 30 alin. (2) se comunica autoritatilor administratiei publice locale de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, in termen de 10 zile de la aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.
    Art. 47
    Deschiderea de credite bugetare
    (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de catre ordonatorii principali de credite ai acestora, in limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
    (2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetele respective, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1), prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei, sau de catre ceilalti ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevazute la art. 30 alin. (2).
    (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.
    Art. 48
    Transferurile de atributii catre autoritatile administratiei publice locale
    (1) In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de institutii, actiuni sau sarcini in finantarea autoritatilor administratiei publice locale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat, fara afectarea echilibrului bugetar.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor aproba modificarile intervenite potrivit alin. (1) in structura bugetelor proprii si, respectiv, ale institutiilor publice subordonate.
    Art. 49
    Fondurile externe nerambursabile
    (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.
    (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi incasate intr-un cont distinct in afara bugetului local si vor fi cheltuite numai in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate.
    Art. 50
    Executia bugetara
    (1) In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.
    (2) Executia bugetara la orase, municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, judete si municipiul Bucuresti se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.
    (3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiilor publice.
    (4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile.
    (5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil.
    (6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate.
    (7) Plata cheltuielilor la comune si la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile, dar cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
    (8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati in avans de pana la 30%, in conditiile dispozitiilor legale.
    (9) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
    (10) In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
    (11) Fac exceptie de la prevederile alin. (9) situatiile expres reglementate prin dispozitiile legale.
    Art. 51
    Plata salariilor
    (1) Salariile la institutiile publice carora li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta se platesc o data pe luna, in perioada 5 - 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.
    (2) Esalonarea platilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, se face de catre directia generala a finantelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
    (3) La ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, la care salariile se platesc de doua ori pe luna, aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face incepand cu luna ianuarie 2005.
    Art. 52
    Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, anularea creditelor respective.
    (2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este de 10 decembrie.
    (3) Cu creditele bugetare anulate in conditiile alin. (1) se majoreaza fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 53
    Contul anual de executie
    (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in structura urmatoare:
    a) la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;
    b) la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.
    (2) Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice; dupa verificare, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta.
    (3) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.
    (4) Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii principali de credite spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 54
    Excedentul sau deficitul bugetar
    (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a) si a celor exceptate la lit. b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, se utilizeaza, in ordine, pentru:
    a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora;
    b) constituirea fondului de rulment.
    (2) Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtatoare de dobanda, se pastreaza intr-un cont distinct, deschis pe seama fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in afara bugetului local, si pot fi utilizate, temporar, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
    (3) Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.
    (4) Utilizarea fondului de rulment in conditiile alin. (2) si (3) si contul de executie al acestuia se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in afara bugetului local.
    Art. 55
    Executia de casa a bugetelor locale
    (1) Executia de casa a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte:
    a) veniturile bugetare incasate pe structura clasificatiei bugetare;
    b) efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;
    c) efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa rezultata din imprumuturi contractate sau garantate de stat, precum si cele contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;
    d) efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor administratiei publice locale;
    e) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a acestora, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;
    f) alte operatiuni financiare prevazute de lege.
    (2) Pentru imprumuturile contractate, altele decat cele din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, autoritatile administratiei publice locale isi pot deschide conturi la societati comerciale bancare, in vederea derularii acestora.
    (3) In executie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaza lunar de catre directiile generale ale finantelor publice, pe baza fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
    Art. 56
    Principii ale incheierii executiei bugetare
    (1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (2) Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata, in cadrul prevederilor bugetare, si neplatita pana la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.
    (3) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.
    (4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (5) Fondurile prevazute la alin. (4) se utilizeaza in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta si potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.

    CAP. 4
    Imprumuturi

    Art. 57
    Aprobarea imprumuturilor
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.
    (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.
    (3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba angajarea de imprumuturi interne fara garantia statului, cu conditia informarii prealabile a Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Imprumuturile externe se vor contracta direct sau se vor garanta de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu avizul comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, ale carei componenta si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Autoritatile administratiei publice locale pot beneficia si de imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, in conditiile legii.
    Art. 58
    Datoria publica locala
    (1) Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
    (2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:
    a) titluri de valoare;
    b) imprumuturi de la societatile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit.
    (3) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
    (4) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
    (5) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (6) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
    (7) Registrul garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (8) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
    (9) Pe perioada utilizarii si rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finantelor Publice a datelor privind datoria publica locala se efectueaza lunar, in termen de 20 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
    (10) In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
    (11) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si acesta va fi platit din bugetele locale si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
    Art. 59
    Conditii pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi
    (1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele contractate de agentii economici si serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
    (2) Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
    (3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la autoritatile administratiei publice locale si la imprumutator.
    (4) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale.
    (5) Conditiile alin. (4) se aplica inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale.
    (6) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosindu-se rata dobanzii valabila la data intocmirii documentatiei.
    (7) In scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate in valuta vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii calculului.
    (8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile si comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local sau, dupa caz, se pot contracta noi imprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (9) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
    Art. 60
    Fondul de risc
    (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala, se constituie fondul de risc, in afara bugetului local.
    (2) Fondul de risc se pastreaza in conturi separate deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la imprumuturi externe.
    (3) Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile fondului; dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente, si, in completare, din bugetul local. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
    (4) Nivelul comisionului de risc se determina de ordonatorul principal de credite si se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. Acest comision se aplica asupra valorii imprumutului garantat.
    (5) Sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Contul de executie al fondului de risc se anexeaza la situatiile financiare.
    Art. 61
    Imprumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
    (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi fara dobanda acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.
    (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autoritatile administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusa urmatoarelor limite:
    a) nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului bugetar in care se face imprumutul;
    b) in conditiile prevederilor lit. a), autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar.
    (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi incasate in anul bugetar respectiv, in conditiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
    (4) In situatia in care imprumutul prevazut la alin. (1) nu a fost restituit pana la 31 decembrie, directiile generale ale finantelor publice sunt autorizate sa execute contul unitatii administrativ-teritoriale in cauza.
    Art. 62
    Verificari exceptionale
    (1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:
    a) autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului bugetar in care au fost angajate imprumuturile;
    b) daca, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 61 alin. (2) lit. a).
    (2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice locale care se afla in una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca si sa depuna un plan de redresare la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice, prin care acestea se obliga sa se supuna prevederilor art. 61 alin. (2) in termen de 12 luni.
    (3) Ministerul Finantelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului imprumuturi cu dobanda autoritatilor administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, cu respectarea prevederilor art. 59 alin. (4) si cu conditia ca acestea sa se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un termen stabilit de Ministerul Finantelor Publice, dar care nu poate depasi 2 ani.
    (4) Autoritatile administratiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (2).

    CAP. 5
    Finantarea institutiilor publice

    Art. 63
    Finantarea institutiilor publice
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:
    a) integral din bugetul local;
    b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local;
    c) integral din veniturile proprii.
    (2) Institutiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.
    Art. 64
    Veniturile proprii ale institutiilor publice
    (1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 63 alin. (1) lit. b) si c), se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. b) si c), provin din prestari de servicii, chirii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe si altele.
    Art. 65
    Bunuri materiale si fonduri banesti primite de institutiile publice
    (1) Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului local, iar fondurile se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
    (3) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) lit. b) si c), se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.
    (4) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.
    Art. 66
    Excedentele bugetelor institutiilor publice
    (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 63 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot hotari ca excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, sa se preia ca venit la bugetul local, dupa deducerea sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de plata.
    Art. 67
    Regimul de finantare a unor activitati ale institutiilor publice
    (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba infiintarea de activitati integral finantate din venituri proprii pe langa unele institutii publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. a), stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.
    (2) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se aproba o data cu bugetul institutiei publice de care apartin.
    (3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.
    (4) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotararii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 68
    Imprumuturi temporare pentru unele activitati sau institutii publice
    (1) In cazul in care la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii si servicii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba imprumuturi fara dobanda din bugetul local, pe baza de conventie.
    (2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordarii.
    (3) In situatia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica dobanzile si penalitatile de intarziere la nivelul celor existente pentru creantele bugetare, potrivit legii.
    Art. 69
    Executia de casa a bugetelor institutiilor publice
    (1) Institutiile si serviciile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.
    (2) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta la unitatea teritoriala a trezoreriei statului.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 70
    Infractiuni si pedepse
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la trei luni sau cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3);
    b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
    c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi externe.
    Art. 71
    Contraventii si sanctiuni
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) si (4), art. 15 alin. (2), art. 36, art. 40, art. 41, art. 53 si art. 65 alin. (2) si (4);
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) - (4), art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (4), art. 45 alin. (3) - (5) si (7), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2) - (6) si (9), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 57 alin. (4), art. 58 alin. (8) si (9), art. 66 alin. (1) si art. 68 alin. (2);
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6), art. 14 alin. (1), art. 19, art. 26 alin. (3), art. 34, art. 35 alin. (2) - (6) si art. 59.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    Art. 72
    Legislatia aplicata contraventiei
    Contraventiilor prevazute la art. 71 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 din ordonanta.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 73
    Contabilitate publica
    (1) Contabilitatea publica a institutiilor publice, definite potrivit prezentei ordonante de urgenta, va cuprinde:
    a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
    b) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial;
    c) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
    (2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publica.
    Art. 74
    Regimul veniturilor bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2)
    Intocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislatiei in domeniu.
    Art. 75
    Alocarea de sume din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului
    Cu sumele aprobate pe baza de hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, se majoreaza bugetele locale de catre primari, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, urmand ca la prima sedinta a consiliului local, judetean si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa se valideze modificarile respective.
    Art. 76
    Disponibilitatile fondului de tezaur si ale veniturilor cu destinatie speciala
    (1) Disponibilitatile fondului de tezaur constituit la nivelul consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vireaza in contul fondului de rulment al acestora.
    (2) Disponibilitatile la 31 decembrie 2003 din veniturile cu destinatie speciala se vireaza in contul fondului de rulment constituit la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
    (3) Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, se pastreaza intr-un cont distinct, deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale la unitatile trezoreriei statului, in afara bugetelor locale, iar contul de executie se aproba de catre consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 77
    Anexe
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 78
    Norme metodologice si instructiuni
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita norme metodologice si instructiuni.
    Art. 79
    Intrarea in vigoare
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia prevederilor art. 59, care intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                             LISTA
    impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale

________________________________________________________________________________
Nr.                           Denumirea veniturilor
crt.
________________________________________________________________________________
     CAPITOLUL I
     Veniturile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

  A. VENITURI PROPRII
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor judetene
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     - Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
  3. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Alte incasari din impozite directe
  4. Alte impozite indirecte:
     - Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
  5. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  6. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     b) Alte venituri de la institutiile publice
  7. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum
        si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     g) Venituri din inchirierea si concesionarea unor bunuri ale spitalelor
     h) Incasari din alte surse
  8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din privatizare
     c) Venituri din vanzarea unor bunuri ale spitalelor
     d) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
  9. Cote defalcate din impozitul pe venit

  B. SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT
  C. SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE
  D. DONATII SI SPONSORIZARI

     CAPITOLUL II
     Veniturile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

  A. VENITURI PROPRII
  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor locale
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
     b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
  5. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Impozitul pe terenul agricol
     c) Alte incasari din impozite directe
  6. Impozitul pe spectacole
  7. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Taxe judiciare de timbru
     c) Taxe de timbru pentru activitatea notariala
     d) Taxe extrajudiciare de timbru
     e) Alte incasari din impozite indirecte
  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale
  9. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor*)
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru
        intretinerea copiilor in crese
     f) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
        autofinantate
     g) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     h) Taxe din activitati cadastrale si agricultura
     i) Alte venituri de la institutiile publice
 10. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale
        sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum
        si regiilor autonome
     e) Venituri din concesiuni si inchirieri
     f) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
        de impozite si taxe
     g) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     i) Venituri din inchirierea si concesionarea unor bunuri ale spitalelor
     j) Incasari din alte surse
 11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
     c) Venituri din privatizare
     d) Venituri din vanzarea unor bunuri ale spitalelor
     e) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
 12. Cote defalcate din impozitul pe venit

  B. SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT
  C. SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE
  D. DONATII SI SPONSORIZARI
________________________________________________________________________________
    *) Pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    Lista impozitelor locale, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei fiscale, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.

    ANEXA 2

                                  LISTA
               cheltuielilor care se prevad in bugetele locale

________________________________________________________________________________
Nr.                              Denumirea cheltuielilor
crt.
________________________________________________________________________________
     CAPITOLUL I
     Cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant primar si gimnazial
     b) Invatamant special
  3. Sanatate:
     - Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice judetene
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare
     f) Culte religioase
     g) Activitatea sportiva
     h) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Asistenta sociala in caz de invaliditati
     b) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     c) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     d) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     e) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     b) Retele, centrale si puncte termice
     c) Canalizare
     d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor
     b) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Aviatie civila
     b) Drumuri si poduri
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
        administratiei publice locale
 12. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 13. Plati de dobanzi:
     a) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
     b) Dobanzi si comisioane la imprumuturi externe contractate de stat
 14. Rambursari imprumuturi:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
     d) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat
 15. Fondul de rezerva bugetara:
     - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene

     CAPITOLUL II
     Cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant prescolar
     b) Invatamant primar si gimnazial
     c) Invatamant liceal
     d) Invatamant profesional
     e) Invatamant postliceal
     f) Invatamant special*)
     g) Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
        locale in completarea veniturilor proprii)
  3. Sanatate:
     a) Crese
     b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Case de cultura
     f) Camine culturale
     g) Culte religioase
     h) Activitatea sportiva
     i) Activitatea de tineret
     j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Centre de ingrijire si asistenta
     b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
     e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
     f) Cantine de ajutor social
     g) Ajutor social
     h) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     i) Servicii publice specializate pentru protectia copilului*)
     j) Camine pentru persoane varstnice
     k) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     l) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Intretinerea si repararea strazilor
     b) Iluminat
     c) Salubritate
     d) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
        agrement
     e) Locuinte
     f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     g) Retele, centrale si puncte termice
     h) Canalizare
     i) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     j) Introducere de gaze naturale in localitati
     k) Electrificari rurale
     l) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor*)
     b) Puncte de insamantari artificiale
     c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
     d) Centre judetene si locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Drumuri si poduri
     b) Transportul in comun
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
     c) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10. Alte actiuni:
     a) Centre militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
     d) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor
     aferente:
     a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
     b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si
        comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile
        administratiei publice locale
 12. Transferuri catre alte bugete:
     - Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie
       a copilului
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 14. Plati de dobanzi:
     a) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
     b) Dobanzi si comisioane la imprumuturi externe contractate de stat
 15. Rambursari imprumuturi acordate:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii
     c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii
     d) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat
 16. Fondul de rezerva bugetara:
     - Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
________________________________________________________________________________
    *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti.
    *) Pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    Lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.SmartCity5

COMENTARII la OUG 45/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 45 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 45/2003
Legea 774 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Legea 337 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
OUG 219 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
OUG 216 1999
pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Legea 86 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
OUG 61 1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale
Legea 189 1998
privind finantele publice locale
Hotărârea 158 2005
privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale
OUG 9 2005
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale
Ordin 86 2005
pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 113 2004
privind contractarea imprumuturilor externe de la institutii financiare internationale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orasele mici si mijlocii (SAMTID)
Legea 313 2004
Legea datoriei publice
Ordin 706 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale a unor operatiuni ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004
Legea 108 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu