Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1522 din 25 octombrie 2006

privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping1)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 19 ianuarie 2010Art. 1. - (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.

ANEXA Nr. 12)

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agenţiei Naţionale Anti-Ooptng

1)  Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

2) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Art. 1. -In vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.

Art. 2. -Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă".

Art. 3. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se asigură din:

a) venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii sau anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege;

b) donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii;

c)   contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;

d) tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping;

e) tarife pentru testarea suplimentelor nutritive;

f) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată;

g) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;

h) taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008;

i) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege;

j) alte surse de venituri în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ.

(2) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează:

a) preşedinte;

b) 3 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, desemnat de ministru din rândul angajaţilor săi;

d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;

e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătăţii;

f) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

g) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

(3) Consiliul director are următoarele atribuţii principale: a) avizează Strategia naţională anti-doping;

b) avizează programele educative şi de prevenire a dopajului în sport;

c) avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport;

d)  propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante;

e) avizează raportul de activitate al Agenţiei;

f) avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;

g) avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;

h) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi de Comisia de apel.

(4)  Consiliul director exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.

(5)  Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei.

(6) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.

(7)  Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese.

(8) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(9) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară.

(10)  In exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii.

(11)  Deciziile Consiliului director se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(12) Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri.

(13) Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.

Art. 5. - (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;

b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice;

c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare;

d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin;

e) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi;

f) deces.

(2) In cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 6. - (1) Pe lângă Agenţie funcţionează, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, organ consultativ fără personalitate juridică.

(2) Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

Art. 7. - (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.

(2)   Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(3) In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.

(4) In realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Strategia naţională anti-doping;

b) transmite Guvernului proiectele de acte normative date în competenţa Agenţiei potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 227/2006, republicată;

c) aprobă programele educative şi de prevenire a dopajului în sport;

d)  controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancţionarea dopajului în sport;

e) aprobă programele de promovare a fairplay-ului în sport;

f)  coordonează şi controlează toate structurile sportive în ceea ce priveşte activitatea anti-doping;

g)  aprobă şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante;

h) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu;

i) aprobă anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanţele şi metodele interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

j) aprobă publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, a listei cuprinzând specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România, care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise;

k) aprobă programul naţional anual anti-doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional;

l) aprobă efectuarea controalelor doping în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora;

m) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor cuprinse în lista interzisă în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;

n) aprobă planificarea şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale altor persoane susceptibile de dopaj într-un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale;

o) aprobă efectuarea contraexpertizei de către un laborator acreditat;

p) aprobă efectuarea expertizei substanţelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008;

q) aprobă scutirile pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor antidoping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi;

r) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români pe plan naţional şi/sau internaţional;

s) semnează atestatul eliberat ofiţerilor de control doping în urma instruirii şi perfecţionării acestora, în condiţiile legii;

t) prezintă Guvernului şi Parlamentului raportul anual de activitate al Agenţiei;

u) aprobă planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;

v) aprobă programul activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;

w) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping.

(5) Preşedintele exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.

Art. 8. - (1) In activitatea de conducere a Agenţiei preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.

(2) Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei.

(3) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(4) In cazul în care, din motive justificate, preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreşedinte.

Art. 9. -Agenţia are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte.

Art. 10. - (1) In scopul asigurării exercitării în teritoriu a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agenţiei funcţionează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică.

(2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)  Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4)   Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei.

Art. 11. - (1) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.

(2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulament intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)   Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului.

Art. 12. - Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui.

Art. 13. - (1) Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Personalul Agenţiei beneficiază de spor de confidenţialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel.

(2)  Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3) Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei.

(4) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 15. - Conducerea Agenţiei şi personalul implicat în desfăşurarea controlului doping au acces în toate bazele sportive şi la toate manifestările sportive, în condiţiile legii.

Art. 16. - In scopul desfăşurării activităţilor specifice, respectiv efectuarea controalelor doping şi susţinerea de acţiuni educative, Agenţia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi 2 autoutilitare pentru organizarea de staţii de control doping mobile.

Art. 17. -In scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului său, finanţate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.

Art. 18. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.*)

*) In prezent, Cancelaria Primului-Ministru este desfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare, conform căreia în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea „aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea „Secretariatul General al Guvernului".


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1522/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1522 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu