Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 141 din 28 februarie 2005

pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din  2 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate in anul 2005 se acorda producatorilor agricoli un sprijin financiar de 5.000 lei/litru pentru achizitionarea de motorina.
    (2) Prin lucrari agricole mecanizate se intelege lucrarile aferente pregatirii terenurilor, infiintarea culturilor, intretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor, precum si lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.
    (3) Sprijinul financiar prevazut la alin. (1) se acorda pentru motorina necesara efectuarii lucrarilor de intretinere, recoltare si eliberarea terenurilor la culturile infiintate in toamna anului 2004, pentru lucrarile de infiintare, intretinere si recoltare la culturile ce se vor infiinta in primavara anului 2005, precum si pentru lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.
    Art. 2
    Acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina se fac potrivit normelor metodologice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Suma aferenta platii sprijinului financiar in anul 2005 este de 3.026 miliarde lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anul 2005, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si legumicultura".
    Art. 4
    In intelesul prezentei hotarari, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, denumiti in continuare beneficiari, sunt:
    a) proprietarii de terenuri agricole exploatate individual;
    b) crescatorii de animale si/sau de pasari;
    c) societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si asociatiile familiale;
    d) societatile comerciale cu profil agricol;
    e) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;
    f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol, precum si unitatile de cult.
    Art. 5
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, elibereaza beneficiarilor adeverinte in care este mentionata contravaloarea sprijinului financiar la care au dreptul, in baza cererilor beneficiarilor aprobate de primari si in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Beneficiarii care nu au posibilitatea deplasarii pot solicita in scris primariilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sa se faca de catre reprezentantii centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura sau agentii agricoli, pe baza cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii sprijinului pentru motorina.
    Art. 6
    (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achizitionarii motorinei datorita distantelor mari pana la depozitele sau statiile de distributie a acesteia pot solicita in scris primariilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, precum si achizitionarea cantitatilor de motorina ce li se cuvin sa se faca de catre agentii economici autorizati, imputerniciti de primarie, care au ca obiect de activitate transportul si/sau depozitarea produselor petroliere, denumiti in continuare prestatori de servicii, pe baza imputernicirii, cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii alocatiei pentru motorina.
    (2) In baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va elibera adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.
    (3) Prestatorii de servicii care au fost imputerniciti pentru a ridica motorina in numele beneficiarilor achizitioneaza motorina si au obligatia sa o pastreze la dispozitia beneficiarilor ori sa o predea acestora, in functie de solicitari.
    Art. 7
    Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza volumului de lucrari mecanizate, a structurii de culturi si a efectivelor de animale si pasari, precum si a consumurilor normate intocmesc, pana la data de 20 a fiecarei luni, situatia centralizatoare privind necesarul de sprijin financiar pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare in vederea executarii lucrarilor agricole mecanizate si situatia justificativa privind utilizarea sprijinului financiar, pe care le transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 8
    In termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiilor centralizatoare prevazute la art. 7, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.
    Art. 9
    Agentii economici producatori, importatori si/sau distribuitori de motorina, denumiti in continuare furnizori, livreaza beneficiarilor sau prestatorilor de servicii imputerniciti, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, in baza adeverintei in original, eliberata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, motorina necesara efectuarii lucrarilor agricole mecanizate la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Art. 10
    (1) Furnizorii centralizeaza, decadal sau ori de cate ori este nevoie, situatia cantitatii de motorina livrate pe baza de adeverinte si volumul sprijinului financiar aferent, pe care le transmit la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, spre decontare.
    (2) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vireaza in contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar dupa primirea situatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    (1) Neefectuarea lucrarilor agricole pentru care s-a acordat sprijin financiar sau folosirea motorinei in alte scopuri decat cel prevazut in prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, precum si cu obligarea restituirii sprijinului financiar incasat, majorat potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Contravaloarea sumelor restituite conform alin. (1) se varsa in contul bugetului de stat.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (5) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a sprijinului financiar de la bugetul de stat, reprezentand ajutorul financiar pentru motorina destinata lucrarilor agricole mecanizate.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate

    Art. 1
    (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar aferent motorinei necesare efectuarii lucrarilor agricole mecanizate, solicitantii intocmesc, etapizat, cereri conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si le depun la primaria in a carei raza teritoriala se afla terenul agricol in exploatare sau ferma zootehnica in care se executa lucrari mecanizate, conform tehnologiilor specifice.
    (2) Cererile se verifica de seful centrului agricol comunal sau de seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura ori de agentul agricol si se aproba de primar.
    (3) Beneficiarii depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea aprobata, fie personal, fie prin seful centrului agricol comunal, seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura sau agentul agricol, fie prin prestatorii de servicii imputerniciti de primarii.
    (4) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza cererile aprobate de primari si elibereaza adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate prin cerere, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).
    (5) Dupa primirea adeverintei, personal sau prin seful centrului agricol comunal/seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentul agricol, beneficiarii se prezinta la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinatoare furnizorilor - astfel cum sunt definiti la art. 9 din hotarare - si achizitioneaza motorina, in baza adeverintei in original, achitand un pret mai mic cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Art. 2
    (1) In conformitate cu prevederile art. 6 din hotarare, prestatorii de servicii pot ridica adeverintele de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si motorina in numele beneficiarilor, pe baza imputernicirilor, a listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru care se face aprovizionarea cu motorina si a cererilor aprobate de primarii comunelor.
    (2) Imputernicirea si lista prevazute la alin. (1) se intocmesc in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 3 si 4.
    (3) In baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, elibereaza adeverinte prestatorilor de servicii.
    (4) Prestatorii de servicii achizitioneaza in numele beneficiarilor motorina de la furnizorii de motorina din judet sau din judetele limitrofe, in baza imputernicirii, listei si adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (5) Prestatorii de servicii care au achizitionat motorina in numele beneficiarilor au obligatia sa o pastreze la dispozitia beneficiarilor ori sa o predea acestora, in functie de solicitari.
    Art. 3
    (1) Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura si agentii agricoli au urmatoarele atributii:
    a) verifica cererile solicitantilor, urmarind corectitudinea datelor inscrise de acestia;
    b) stabilesc necesarul de motorina pe etape, conform solicitarilor din cerere, in baza gamei de lucrari si a consumurilor specifice prevazute in anexele nr. 5, 6 si 7;
    c) intocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorina, conform optiunilor acestora;
    d) depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cererile pe baza listei intocmite si ridica adeverintele in numele beneficiarilor;
    e) predau prestatorilor de servicii listele si cererile in baza imputernicirii aprobate de primarul comunei;
    f) elibereaza beneficiarilor adeverinte pe care le centralizeaza intr-un registru, conform anexei nr. 8;
    g) verifica in teren situatia lucrarilor prevazute in cererile de solicitare a motorinei;
    h) verifica executarea lucrarilor corespunzator cantitatilor de motorina aprobate si achizitionate anterior;
    i) intocmesc situatii privind cantitatile de motorina pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 9.
    (2) Primarii au urmatoarele atributii:
    a) asigura inregistrarea cererilor;
    b) aproba si stampileaza cererile;
    c) aproba si elibereaza imputernicirile si listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina ca anexe la imputerniciri, dupa caz.
    (3) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:
    a) elibereaza beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizeaza, separat pe comune, intr-un registru, conform anexei nr. 10, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverintelor, precum si pentru inregistrarea si centralizarea acestora;
    b) verifica modul de acordare si utilizare a motorinei;
    c) transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Directiei generale buget-finante, pana la data de 20 a fiecarei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare si situatia justificativa a sumelor reprezentand utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordata la perioada, conform anexelor nr. 11 si 12;
    d) aproba si achita fondurile reprezentand contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, in baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 13.
    Art. 4
    Beneficiarilor care nu justifica prin lucrari cantitatile de motorina aprobate si aprovizionate anterior li se aplica sanctiunile prevazute la art. 11 din hotarare.
    Art. 5
    Furnizorii, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, livreaza beneficiarilor sau imputernicitilor, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitatile de motorina necesare efectuarii lucrarilor agricole, mecanizate, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin hotarare, si au urmatoarele atributii:
    a) dispun ca personalul din depozitele sau statiile de distributie a motorinei sa efectueze livrarea numai dupa verificarea identitatii persoanelor solicitante, in raport cu elementele inscrise in adeverinte sau in imputerniciri;
    b) tin evidenta beneficiarilor si a cantitatilor de motorina achizitionate si pastreaza adeverintele in original, precum si imputernicirile;
    c) intocmesc decadal situatia cantitatilor de motorina efectiv livrate pe baza de adeverinte si deconturi justificative, conform anexei nr. 13, pe care le transmit directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ART 6
    (1) Pe baza necesarului cantitatilor de motorina comunicate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este insotita de situatia centralizatoare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 14.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 14 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                       Verificat,
                    Centrul agricol/
    Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura/
                     Agent agricol

    Se aproba cantitatea de motorina ................... litri, din care:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

           Semnatura,
        ...............

                                Primaria comunei ..........................
                                Nr. de inregistrare ......... data ........
                                Primar ....................................

                                                  Semnatura,
                                              .................
                                                   Stampila

                                 CERERE

    Subsemnatul:
    a) persoana juridica ......................................, cu sediul in localitatea .................................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ............................., reprezentata de director/presedinte ............................................., contabil-sef/director economic ............................................, cod numeric personal (CNP) ..............................;
    sau
    b) persoana fizica ........................................., domiciliata in localitatea ..........................., str. ........................ nr. ...., detinatoare a B.I./CI seria ......... nr. .............................., eliberat/eliberata la data de ............... de .............................., CNP ................................,
    avand in exploatare suprafata de .............. ha si ..................... capete animale/pasari, solicit sprijin financiar pentru cantitatea de .............. litri motorina necesara efectuarii urmatoarelor lucrari:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

    Declar pe propria raspundere ca in etapa ...... am mai solicitat sprijin financiar pentru cantitatea de ......... litri motorina si am consumat urmatoarele cantitati, pe lucrari, astfel:
________________________________________________________________________________
          Vegetal              Cantitate         Zootehnie             Cantitate
                                (litri)                                 (litri)
________________________________________________________________________________
Etapa I - arat                           Trim. I - lucrari specifice
        - pregatire terenuri
        - semanat
        - fertilizat
        - transport tehnologic
Etapa   - intretinere culturi            Trim. II - lucrari specifice
a II-a  - transport tehnologic
Etapa   - recoltat
a III-a - eliberare terenuri             Trim. III - lucrari specifice
        - transport tehnologic
        - lucrari pentru
          infiintarea
          culturilor de toamna           Trim. IV - lucrari specifice
________________________________________________________________________________

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate si ma oblig sa respect prevederile Hotararii Guvernului nr. 141/2005.
    Solicit ca adeverinta sa fie ridicata de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ..................................../municipiului Bucuresti, astfel:
    a) personal;
    b) de catre seful Centrului agricol/Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentul agricol din comuna .......................................;
    c) de catre prestatorul de servicii ....................................... imputernicit de Primaria ............................
    Prezenta cerere s-a intocmit in 3 (trei) exemplare si dupa aprobare un exemplar ramane la primarie si un exemplar la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ...................................

               Beneficiar,
            ..................
               (Semnatura
                   si
           stampila, dupa caz)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ......................
    Nr. ................... din .........................................*)

                                 ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca:

    persoana juridica ................................, cu sediul in localitatea .........................................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ........................., reprezentata de director/presedinte .............................................., contabil-sef/director economic .............................................., cod numeric personal (CNP) ................................;
    sau
    persoana fizica ..............................., domiciliata in localitatea ...................................., str. .......................... nr. ..., detinatoare a B.I./CI seria ............. nr. ............................, eliberat/eliberata la data de .............. de .............................., CNP ...............................,
    avand in exploatare suprafata de .................... ha si ............... capete animale/pasari beneficiaza de prevederile Hotararii Guvernului nr. 141/2005 pentru a achizitiona o cantitate de ................ litri motorina.

             Director executiv,                    Director executiv adjunct,
  ..........................................   ................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)

------------
    *) Reprezinta numarul curent si data din registrul prevazut in anexa nr. 10.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Primaria comunei ..............

                                 IMPUTERNICIRE
                      Nr. ......... din .............

    Primaria comunei ......................................, reprezentata de ........................................................, in calitate de primar, si ......................................, in calitate de secretar de primarie, imputerniceste pe prestatorul de servicii .................................,
    reprezentat prin
    a) persoana juridica ....................................., cu sediul in localitatea .............................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ...................................., reprezentata de director/presedinte ..............................................., contabil-sef/director economic .......................... cod numeric personal (CNP) .......................;
    sau
    b) persoana fizica ......................................, domiciliata in localitatea ..............................., str. .............................. nr. ........, detinatoare a B.I./CI seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberata la data de ................. de ..........................., CNP ......................................,
    pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .............................., in numele beneficiarilor prevazuti in lista care face parte integranta din prezenta imputernicire, si pentru a achizitiona cantitatea de motorina care se cuvine beneficiarilor prevazuti in lista.
    Prestatorul de servicii ............................................. se obliga sa ridice adeverintele, sa cumpere motorina in numele beneficiarului, sa o pastreze sau sa o predea acestuia.
    Prestatorul de servicii va achizitiona in numele beneficiarului motorina la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.
    Prezenta imputernicire s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar ramane la primarie, un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

              Primar,                    Secretar de primarie,
      .........................       ..........................
       (semnatura si stampila)                (semnatura)

                          Prestator de servicii,
                   ....................................
                    (semnatura si stampila, dupa caz)

    Inregistrare Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .............................. nr. ......... data ....................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

             Aprobat
             Primar
    .........................
     (semnatura si stampila)

                                   LISTA*)
              beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorina

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Beneficiarul (numele,  | Cererea avizata | Cantitatea de |Semnatura     |
|crt.| prenumele, domiciliul, | de primarie     | motorina      |beneficiarului|
|    | seria si numarul       | (nr./data)      | (mii litri)   |              |
|    | actului de identitate) |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  1.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  2.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  3.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
|  4.|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
| ...|                        |                 |               |              |
|____|________________________|_________________|_______________|______________|
| TOTAL:                                        |               |              |
|_______________________________________________|_______________|______________|
    *) Lista se intocmeste separat pentru prestatorii de servicii, ca anexa la imputernicirea nr. ... din ............, sau pentru reprezentantul centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura/agentului agricol, in vederea ridicarii adeverintelor.

    Prezenta lista s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar ramane la primarie, un exemplar la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (dupa caz).

   Centrul agricol/Serviciul comunitar pentru
   cadastru si agricultura/Agentul agricol               Imputernicit,
   ..........................................   ...............................
       (numele, prenumele si semnatura)          (numele, prenumele, semnatura
                                                    si stampila, dupa caz)

    ANEXA 5
    la normele metodologice

            CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA PENTRU LUCRARI MECANIZATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Pregatitul terenului
    B - Semanat
    C - Erbicidat
    D - Tratamente fitosanitare
    E - Fertilizat
    F - Amendamente
    G - Intretinere culturi
    H - Recoltat
    I - Balotat
    J - Transport tehnologic
 ______________________________________________________________________________
| Specificare |Arat |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H |  I |   J  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Arabil                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/t |l/t |l/ora |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 26  |  5,7|  5  |  1,1|  6,5|  1,7|  3,5|  3,5| 5  | 2,5|   6  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |  2  |  1  |  1  |  2  |  2  |  1  |  3  | 1  | 1  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  | 26  | 11,4|  5  |  1,1| 13  |  3,4|  3,5| 10,5| 5  | 2,5|      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Legume total                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 28  |  5,7|  5  |  1,8|  2,4|  3,3|     |  5,3|    |    |  38,1|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |  3  |  1  |  1  |  6  |  4  |     | 12,5|    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  | 28  | 17,1|  5  |  1,8| 14,4| 13,3|     | 66,3|    |    |  38,1|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Pomicultura                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |     |     |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    | 21,5|     |     |  1,6|  3,2|  2  |     | 11,8|    |    |  44  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  0,2|     |     |  1  | 12  |  2  |     |  6  |    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |  4,3|     |     |  1,6| 38,4|  4  |     | 70,8|    |    |  44  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Vii nobile                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |l/ha |     |     |l/ha |l/ha |l/ha |     |l/ha |    |    |l/ha  |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    |  8  |     |     |  1  |  7,8|  5  |     |  6,5|    |    |  29,2|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |  1  |     |     |  1,6|  5  |  1  |     |  3,5|    |    |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |  8  |     |     |     | 39  |  5  |     | 22,7|    |    |  29,2|
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Pajisti                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| U.M.        |     |     |     |     |     |l/ha |     |l/ha |l/t |l/t |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Consum      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| specific    |     |     |     |     |     |  1,7|     |  3,5| 5  | 2,5|      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Nr. lucrari/|     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiuni  |     |     |     |     |     |  2  |     |  2  | 3  | 6  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|
| Total/      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |      |
| operatiune  |     |     |     |     |     |  3,4|     |  7  |15  |15  |      |
|_____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|______|

    - Pentru infiintarea de plantatii (vii, pomi, arbusti), consumul de motorina este cel prevazut in proiect.
    - In cazul calamitarii totale a culturii, dupa care se poate infiinta o alta cultura, consumul de motorina va fi cel prevazut pentru culturile nou-infiintate.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

           LUCRARI SI CONSUMURI SPECIFICE PENTRU ALTE LUCRARI MECANIZATE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Denumirea lucrarii                  | U.M.| Consum      |
|crt.|                                                     |     | specific    |
|    |                                                     |     | litri/U.M.  |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  1.| Arat sol greu 30 cm                                 |ha   |     32,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  2.| Arat in vie, pe terase si pante de peste 9 grade    |     |   8 ... 10  |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  3.| Lucrat cu freza                                     |ha   |     11,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  4.| Tavalugit                                           |ha   |      2,4    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  5.| Pregatit terenuri cu pante de peste 9 grade         |ha   | 5,7 ... 7,0 |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  6.| Administrat ingrasaminte organice MIG (500 m de la  |     |             |
|    | platforma)                                          |ha   |     10,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  7.| Cultivatie totala                                   |ha   |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  8.| Tratamente fitosanitare, in functie de cantitatea de|     |             |
|    | solutie la hectar (un tratament)                    |ha   | 3,2 ... 7,6 |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
|  9.| Plantat cartofi (la 70 cm, cu viteza redusa)        |ha   |     13,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 10.| Rebilonat, prasit cartofi                           |ha   |      6,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 11.| Distrus vreji de cartofi                            |ha   |     11,2    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 12.| Recoltat cartofi                                    |ha   |     17,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 13.| Dislocat sfecla de zahar                            |ha   |      8,3    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 14.| Recoltat sfecla de zahar (KS-6)                     |ha   |     22,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 15.| Decoletat sfecla de zahar                           |ha   |      9,3    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 16.| Dislocat radacinoase                                |ha   |     14,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 17.| Recoltat ceapa                                      |ha   |     18,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.| Recoltat cereale paioase pentru productii mai mici  |     |             |
|    | de 1.500 kg/ha                                      |ha   |     12,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 19.| Recoltat floarea soarelui (1.501 - 2.000 kg/ha)     |tone |      9,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 20.| Recoltat cu CP-12                                   |tone |      6,6    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 21.| Recoltat porumb stiuleti sub 6 tone/ha              |tone |      5,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 22.| Cosit furaje cu E-301                               |ha   |             |
|    | - sub 10 tone/ha                                    |     |      4,7    |
|    | - 10 - 15 tone/ha                                   |     |      5,3    |
|    | - peste 15,1 tone/ha                                |     |      8,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 23.| Cosit furaje (U-445 + cositoare)                    |ha   |      4,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 24.| Greblat fan                                         |ha   |             |
|    | - U 650 + grebla                                    |     |      4,1    |
|    | - U 445 + grebla                                    |     |      2,5    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 25.| Recoltat ierboase cu E-280                          |tone |      0,9    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 26.| Recoltat ierboase cu CSU                            |tone |      1,4    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 27.| Balotat paie la culturi paioase cu productia mai    |     |             |
|    | mica de 1.500 kg boabe/ha                           |tone |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 28.| Tocat coceni cu CSU                                 |tone |      5,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.| Curatat pasuni cu MCP-2                             |ha   |     15,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.| Tasat siloz                                         |tone |             |
|    | - cu S-650                                          |     |      0,4    |
|    | - cu S-1.500                                        |     |      0,7    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|
| 31.| Pomparea apei cu motopompa                          |ora  |     13,0    |
|____|_____________________________________________________|_____|_____________|

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    LUCRARI SI CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA LA LUCRARILE DIN FERMELE ZOOTEHNICE

 ______________________________________________________________________________
|         Denumirea lucrarii           |          Utilajul          | Consum   |
|                                      |                            | specific |
|                                      |                            | litri/ora|
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat gunoi din platforma         | U-650 + cupa               |     7,4  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat baloti si furaje            | TIH-445                    |     2,6  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Incarcat furaje concentrate          | TIH-445                    |     2,6  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Evacuat gunoi cu pompa tocator       |                            |          |
| (lichide, semilichide)               | U-650 + pompa tocator      |     4,62 |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Transport dejectii                   | U-650 + remorca tehnologica|     7,2  |
|______________________________________|____________________________|__________|
| Tasat siloz de suprafata             | S-1.500                    |    10    |
|______________________________________|____________________________|__________|

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Primaria Comunei ..................................
    Centrul agricol/
    Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura/
    Agent agricol .....................................

                                   REGISTRU
privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu sprijin financiar

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Beneficiar | Nr./data    | Motorina | Valoarea   | Semnatura     |
|crt.|      |            | adeverintei | aprobata | sprijinului| beneficiarului|
|    |      |            |             | (litri)  | financiar  |               |
|    |      |            |             |          | (mii lei)  |               |
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|
|____|______|____________|_____________|__________|____________|_______________|

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Beneficiar: .....................    Primaria Comunei .....................
    Suprafata/capete animale ........
    ................. alte activitati
    Categorii de folosinta: - arabil
                            - vie
                            - pomi
                            - etc.

                                   SITUATIA
          privind cantitatile de motorina pentru fiecare beneficiar

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    F - Fertilizat
    E - Erbicidat
    T - Transport tehnologic
    R - Recoltat
                                                                     - litri -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cererea |Total   |Total      | Cantitatea de motorina normata pentru     |
|crt.|Nr./data|motorina|motorina   | lucrari agricole                          |
|    |        |necesara|           |___________________________________________|
|    |        |        |           |Arat|Pregatire|Semanat| F | E | T | R | *) |
|    |        |        |           |    |terenuri |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 0  |    X   |        |           |    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 1. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 2. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 3. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 4. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| 5. |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
|    |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|    |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| .  |        |    X   |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
| .  |        |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| .  |        |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|____|________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
| TOTAL       |        |aprobata   |    |         |       |   |   |   |   |    |
| GENERAL:    |        |___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
|             |        |justificata|    |         |       |   |   |   |   |    |
|_____________|________|___________|____|_________|_______|___|___|___|___|____|
    *) Alte lucrari (se vor nominaliza).

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                                REGISTRU
privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu sprijin financiar pentru beneficiarii din comuna .....................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data|Beneficiarul|Cererea |Motorina|Valoarea   |Datele de   |Semnatura   |
|crt.|    |            |avizata |aprobata|sprijinului|identificare|persoanei   |
|    |    |            |de      |(litri) |financiar  |a persoanei |care preia  |
|    |    |            |primarie|        |(mii lei)  |care preia  |adeverintele|
|    |    |            |(nr./   |        |           |adeverintele|            |
|    |    |            |data)   |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|
|    |    |            |        |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|
|    |    |            |        |        |           |            |            |
|____|____|____________|________|________|___________|____________|____________|

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                                 SITUATIA
cantitatilor de motorina estimate si volumul sprijinului financiar necesar pe luna ............... 2005

    Cantitatea de motorina estimata ................................ mii litri
    Volumul sprijinului financiar estimat .......................... mii lei

         Director executiv,                    Director executiv adjunct,
         ..................                    ..........................

    ANEXA 12
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala .........................

                           SITUATIA JUSTIFICATIVA
a sumelor reprezentand sprijinul financiar pentru motorina acordata in luna .............. 2005

    Volumul sprijinului financiar estimat .......................... mii lei
    Volumul sprijinului financiar acordat .......................... mii lei
    Platile efectuate .............................................. mii lei
    Rest de acoperit ............................................... mii lei

         Director executiv,                    Director executiv adjunct,
         ..................                    ..........................

    ANEXA 13
    la normele metodologice

    Furnizorul ......................*)
    Nr. ......... din .................

    *) Antetul trebuie sa contina cel putin denumirea completa, adresa, codul fiscal, numarul de inregistrare la registrul comertului, banca si numarul de cont.

                             DECONT JUSTIFICATIV
privind cantitatile de motorina livrate in conditiile Hotararii Guvernului nr. 141/2005 si volumul sprijinului financiar in decada ..................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Factura fiscala/| Adeverinta de la  | Cantitatea de  | Valoarea         |
|crt.| chitanta fiscala| directia pentru   |    motorina    | sprijinului      |
|    | (nr. si data)   | agricultura si    |   - litri -    | financiar de     |
|    |                 | dezvoltare rurala |________________| recuperat        |
|    |                 | (nr. si data)     |Aprobata|Efectiv| - mii lei -      |
|    |                 |                   |        |livrata| (5.000 mii lei x |
|    |                 |                   |        |       |  col. 4)         |
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|  0 |        1        |         2         |    3   |   4   |        5         |
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|
|____|_________________|___________________|________|_______|__________________|

         Director executiv,                 Director economic (Contabil-sef),
         ..................                 .................................

    ANEXA 14
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand sprijinul financiar pentru cantitatea de motorina utilizata pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate, conform Hotararii Guvernului nr. 141/2005, pe luna ........

    1. Cantitatea de motorina estimata ............................ mii litri
    2. Volumul sprijinului financiar estimat ...................... milioane lei
    3. Volumul sprijinului financiar acordat ...................... milioane lei
    4. Platile efectuate .......................................... milioane lei
    5. Suma acordata si nedecontata (pct. 3 - pct. 4) ............. milioane lei
    6. Suma necesara a fi acordata in luna ...
       (pct. 2 - pct. 5) .......................................... milioane lei

                                   Aprobat,
                       Ordonator principal de credite
                       ..............................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 141/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 141 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 141/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu